0

25 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 kèm đáp án

181 1,460 2
  • 25 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9   kèm đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2016, 23:30

UBND TH X CH LINH PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII NM HC 2012-2013 Mụn Vt lý (Thi gian lm bi 150 phỳt khụng k thi gian giao ) BI Cõu 1(1,5im) : Dựng lc k o trng lng ca mt vt nhỳng chỡm du thy lc k ch 5N, nhỳng chỡm nc thy lc k ch 4N Tớnh trng lng riờng ca vt bit trng lng riờng ca nc l 104N/m3; ca du l 8.103N/m3 Cõu 2(2im) : Cho mch in nh hỡnh v R1=4 ; R2=15 ; R3=10 ; R4=7,5 ; R5=30 in tr ca dõy ni, khúa K v am pe k khụng ỏng k Hiu in th U c gi khụng i Khi úng khúa K am pe k ch 1A Hóy xỏc nh s ch ca am pe k K m? R4 U R1 A R2 R3 R5 K Cõu 3(2,5im): Cho mch in nh hỡnh v : R1=2 ; R2=4 ; R4=6 ; R5=4 ; R3 l mt bin tr Hiu in th gia hai im AB c gi khụng i bng 32V a Xỏc nh giỏ tr ca R3 cng dũng in qua R5 l 0A b Xỏc nh giỏ tr ca R3 cng dũng in qua R5 l 0,5A R1 R2 C A B R5 R3 R4 D Cõu 4(2im) : Trờn mt giỏ quang hc ngi ta t mt cõy nn ang chỏy v mt mn hng nh cỏch 54 cm Gia ngn nn v mn hng nh t mt thu kớnh hi t cú tiờu c f=12cm Di chuyn thu kớnh ngi ta thy cú v trớ ngn nn cho nh rừ nột trờn mn hng nh Tỡm cỏc v trớ ú Cõu 5(2im) : Mt nhit lng k ban u khụng cha gỡ cú nhit to vo nhit lng k mt lng nc núng m thỡ thy nhit ca nhit lng k tng thờm 6oC, tip thờm mt lng nc m nh trc thỡ thy nhit ca nhit lng k tng thờm 4oC na Hi nu thờm mt lng nc m nh trờn na thỡ nhit ca nhit lng k tng thờm bao nhiờu na? Ht H v tờn thớ sinh : S bỏo danh : Ch ký giỏm th : Ch ký giỏm th : ỏp ỏn biu im chm mụn Vt lý Câu Câu (1,5đ) Câu (2đ) Câu (2,5) Nội dung Gọi Trọng lượng vật không khí P Trọng lượng vật nhúng dầu P1 Lực đẩy dầu lên vật F1 Trọng lượng vật nhúng nước P2 Lực đẩy nước lên vật F2 Ta có : P1=P-F1= P=F1+5 (1) P2=P-F2=4 P=F2+4 (2) Từ có : F1+5=F2+4 hay d1V+5=d2V+4 Vậy thể tích vật V=1/(d2-d1)= 1/(10000-8000)=1/2000 m3 Trọng lượng vật P=8000/2000 +5=9N Trọng lượng riêng vật d=P/V= 9.2000=18000N/m3 K đóng: R1nt R2 // R3 // R5 ntR4 R2 R3 15.10 R23 R2 R3 15 10 R123 R1 R23 10 R I 30 Có I1 3I 3.1 A I R123 10 I I1 I A U=IR4+I5R5=4.7,5+1.30=60V K mở : R1 // R5 ntR3 ntR2 ntR4 R ( R R5 ) 4.40 40 R135 R1 R3 R5 44 11 Có : 40 187,5 Rtm R135 R2 R4 15 7,5 11 11 U 60.11 I =3,52A Rtm 187, 40 U1 IR135 3,52 12,8V 11 U1 12,8 IA 0,32 A R3 R5 10 30 Túm tt R1=2 R2=4 R4=6 R5=4 U=32V a I5=0A; R3=? b I5=0,5A; R3=? Bi gii a I5=0 I1=I2; I3=I4 v U1=U3; U2=U4 hay I1R1=I3R3; I2R2=I4R4 T cỏc phng trỡnh trờn ta cú : Điểm 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0,25 R1 R3 RR 2.6 R3 3() R2 R4 R2 0,25 R1 I1 C I2 I5 A R5 R2 B b R3 I4 R4 I3 TH1:Dũng in cú chiu t C n D D Ta cú I2R2=I5R5+I4R4 4I2=0,5.4+6I4 I2=0,5+1,5I4 (1) Ti nỳt C ta cú : I1-I2=0,5A thay vo cú : I1=1,5I4+1 (2) Mt khỏc : I1R1+I2R2=32V thay v vo ta cú: (1,5I4+1).2+(1,5I4+0,5).4=32 3I4+2+6I4+2=32 9I4=36 I4=4A Ta cú U3=U-I4R4=32-4.6=8(V) Ti nỳt D ta cú : I3=I4-I5=4-0,5=3,5 (A) U giỏ tr R3 lỳc ny l : R3 2,3() I 3,5 TH2: Dũng in cú chiu t D n C Phng trỡnh dũng in ti C: U U 32 U1 U1 I2 = I1+ I5 hay 0, 0,5 4 Gii ta c U1 =11V => U3 =U1 U5 = 9V U4 = 32- = 23 V 23 I ( A) Phng trỡnh dũng in ti C: I3 =I4 +I5 I3 = 23/6+ 0,5 = 26/6A U 54 R3 2,1 I3 26 26 Túm tt f=12cm d1=? d2=? Bi gii nh hng c trờn mn nờn l nh tht S to nh c th hin nh hỡnh v : Trong ú AB l ngn nn; AB l nh Câu (2) B 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 I F A 0,25 A 0,25 F O B Ta cú OAB OAB AB OA h d ' ' ' ' ' A B OA h d (1) 0,25 Ta cú FOI FAB (cú OI=AB) OI OF h f ' ' ' ' (2) ' AB FA h d f T v ta cú d f ' dd ' df d ' f ' d d f Câu (2đ) (3) Theo bi ta cú d d ' 54(cm) d ' 54 d Thay vo ta cú phng trỡnh : d2-54d+648=0 Gii phng trỡnh ta c nghim d1=18cm; d2=36cm Hai nghim trờn u tha iu kin 0 5v3 8v3 10 = v3 - 15 v3 - 12 15V3(V3 -12) 24V3( V3-15) = 10(V3 12)(v3 15) 19V32 450 V3 + 1800 = Gii trng hp ny ta cú V3 5,1 ( loi ) hoc V3 18,6 km/h *TH 2: Ngi gp ngi trc Ta cú S3 S4 = S => 0,5 8v3 5v3 10 V32 90V3 + 1800 = = v3 - 12 v3 - 15 Gii trng hp ny ta cú V3 = 30 km/h hoc V3 = 60 km/h ộv3 = 60km / h Vy tc ca ngi th cú th t cỏc giỏ tr: ờv3 = 30km / h ờởv3 ằ 18, 6km / h 0,5 Gi tit din ca nhỏnh th nht v nhỏnh th hai ln lt l S1 v S2 Khi t m3 lờn pittong th nht: Xột ỏp sut ti hai im hai nhỏnh trờn cựng mt phng nm ngang, bờn nhỏnh th nht sỏt di pittong, ta cú: 10(m1 + m3 ) 10m2 = + h1d (1) S1 S2 Khi t m3 lờn pittong th hai: Xột ỏp sut ti hai im hai nhỏnh trờn cựng mt phng nm ngang, bờn nhỏnh th hai sỏt di pittong, ta cú: 0,5 10(m2 + m3 ) 10m1 = + h2 d (2) S2 S1 T (1) v (2) thay cỏc giỏ tr vo, gii ta c: 0,5 S1 = ; S2 = 160 40 0,5 p sut Pitong tỏc dng lờn cht lng nhỏnh th nht l: P1 = 10m1 = 1600 Pa S1 p sut Pitong tỏc dng lờn cht lng nhỏnh th nht l: P2 = 10m2 = 1600 Pa S2 Do ỏp sut ca cỏc Pitong tỏc dng lờn cht lng nh nhau, nờn cỏc Pitong cựng mt cao Khi cõn bng nhit cao ca nc b gim xung, chng t ó cú nc ỏ chuyn thnh nc Gi lng nc ỏ ó tan l mt vi th tớch trng thỏi ỏ l V1 trng thỏi nc l V2 , h1 l cao ca ct nc ỏ ó b núng chy V1D = V2Dn => h1SD = (h1 0,5) SDn => h1 = 5cm Vy ó cú lng nc ỏ b núng chy, nhit cõn bng l 00 C 0,5 0,25 0,5 Ta cú phng trỡnh cõn bng nhit: m.C.( 30 ) + m = mnCn ( t0 ) ( ) Mt khỏc ta cú th tớch ca nc v ỏ ban u nh bng mt na th tớch mi bỡnh, ta cú : md mn = => md = 0,9mn Dd Dn (2) 0,25 Thay ( ) vo ( ) ta c : 2,1 30 0,9 mn + 0,25 340 0,9 mn = 4,2 mn t0 => t0 = 31,7 0C in tr ca mi búng ốn l : R= 0,5 0,5 U 36 = = 3W P 12 + Khi ngun in c mc vo cỏc nh An v A1 thỡ vũng ốn gm hai nhỏnh song song: Nhỏnh cú búng ốn, nhỏnh gm n - búng ốn mc ni tip in tr ca ton b vũng ốn l: Cụng sut ca vũng ốn l: R( n - 1) R (n - 1) R = nR n ổ U ữ R1 P1 = ỗỗ ữ R + R ố 1ứ R1 = + Khi ngun in c mc vo cỏc nh Am v A3 thỡ vũng ốn gm hai nhỏnh song song: Nhỏnh cú búng mc ni tip, nhỏnh gm m - búng mc ni tip in tr ca ton b vũng ốn l: R2 = 3R( n - 3) R 3(n - 3) R = nR n 0,5 Cụng sut ca vũng ốn l: ổ U ử2 ữ R2 P2 = ỗỗ ữ R + R ố ứ ổ U ử2 ổ U ử2 ữ R1 = ỗ ữ R2 => R1( R0 + R2 )2 = R2(R0 + R1)2 Ta cú P1 = P2 => ỗỗ ữ ỗ ữ ố R0 + R1 ứ ố R0 + R2 ứ => ( R1 R2 ) (R02 R1R2 ) = Do cỏc ốn cú sỏng khỏc nờn R1 R2 v R1R2 = R02 0,5 0,5 ộn = n - 3( n - 3) 3( n - 1)(n - 3) R0 16 => R R = R0 => = = => n n n R ờn = 11 Vy s búng cn phi dựng mch in k trờn l n = búng 0,5 2 in tr ca búng ốn l: R1 = U l =r P1 S1 in tr ca búng ốn l: R2 = U22 l =r P2 S2 ổU ỗ ỗ P R1 => = ố 12 ổU R2 ỗ ỗ P ố ổ l ữ ỗr ữ ữ ỗ ữ ứ = ố S ứ => l1 S = P2 = ổ l l2 S P1 ữ ỗr ữ ữ ỗ S ữ ứ ố ứ 0,25 (1) Nhit lng m dũng in cung cp cho dõy túc ang hot ng nhm mc ớch bự li phn mt mỏt mụi trng Gi nhit lng ca dõy túc ta mụi trng mt n v thi gian trờn mt n v din tớch l K Ta cú Vi búng ốn th nht: P1t = Sxq1K.t Vi búng ốn th nht: P2t = Sxq2K.t => P2 S xq ld = => 2 = P1 S xq1 l1d1 (2) ổd ử3 d d T (1) v (2) => ỗỗ ữữ = => = => d = = 0,02mm V l2 = l1 = 800mm d1 4 ố d1 ứ 64 Nu hc sinh gii theo cỏc cỏch khỏc ỳng cho im ti a 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 S GIO DC V THI CHN HC SINH GII LP THCS NM HC 2011 - O TO 2012 THI BèNH Mụn thi: VT L CHNH THC Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ( thi gm 02 trang) Bi (4 im) Vt sỏng AB t vuụng gúc vi trc chớnh ca TKHT (L) cú tiờu c f, im A trờn trc chớnh AO = d, cho nh A1B1 ngc chiu vi vt AB, bit b B A O A1O = d , nh cao gp ln vt v nh cỏch vt (L) mt khong AA1 = 75cm G V hỡnh Xỏc nh tớnh cht ca nh Tớnh d, d , Hỡnh bi f t thờm mt gng phng (G) vuụng gúc vi trc chớnh ca thu kớnh v mt phn x quay v phớa thu kớnh (nh hỡnh), khong cỏch t gng ti thu kớnh l b = 54cm, xỏc nh v trớ, tớnh cht nh cui cựng ca AB qua h v v hỡnh Tỡm giỏ tr ca b nh cui cựng ca AB qua h cú chiu cao khụng thay i ta cho vt sỏng AB tnh tin theo phng song song vi trc chớnh ca thu kớnh v v hỡnh Tỡm giỏ tr ca b nh cui cựng ca AB qua h ỳng v trớ ca vt v v hỡnh Bi (4 im) Mt bỡnh nhit lng k bng nhụm cú lng m1 = 250gam bờn bỡnh cha nc cú lng m2 = 500gam, nhit ca nc v bỡnh l t1 = 270C PHềNG GD & T HNG TR TRNG THCS HNG TON CHNH THC THI CHN HC SINH GII LP NM HC 2012 - 2013 Mụn: Vt lớ (Thi gian 150 phỳt khụng k thi gian giao ) thi cú 01 trang GV : TRN DUY NAM PHN P N (Hc sinh lm bi theo cỏch khỏc t chm thng nht cho im tng ng vi ỏp ỏn) Cõu (4 im) Hai vt chuyn ng u trờn cựng mt ng thng Nu chỳng i li gn thỡ c sau phỳt khong cỏch gia chỳng gim i 330m Nu chỳng i cựng chiu (cựng xut phỏt v i vi tc nh c) thỡ c sau 10 giõy khong cỏch gia chỳng li tng thờm 25m Tớnh tc ca mi vt Ni dung cn t im Gi tc ca hai vt l v1 v v2 (gi s v1 < v2) 0,50 i phỳt = 60s Khi vt i ngc chiu: Quóng ng vt v vt i c phỳt ln lt l: 0,50 S1 = 60.v1 (1) S2 = 60.v2 (2) M khong cỏch gia chỳng gim i 330m, tc l: S1 + S2 = 330 Thay (1), (2) vo (3) Ta cú: 60.v1 + 60.v2 = 330 v1 + v2 = 5,5 Khi vt i cựng chiu: Quóng ng vt v vt i c 10 giõy ln lt l: S1' = 10.v1 S 2' = 10.v2 M khong cỏch gia chỳng tng 25m, tc l: S 2' - S1' = 25 Thay (5), (6) vo (7) Ta cú: 10.v2 - 10.v1 = 25 v2 - v1 = 2,5 Gii h phng trỡnh (4) v (8), ta cú : v1 = 1,5m/s ; v2 = 4m/s (3) 0,50 0,50 (4) (5) (6) 0,50 (7) 0,50 0,50 (8) 0,50 Cõu (3 im) Trong bỡnh cỏch nhit ging u cha lng du nh v cú cựng nhit ban u t núng mt thi kim loi ri th vo bỡnh th nht Sau bỡnh th nht thit lp cõn bng nhit ta nhc kim loi cho sang bỡnh th hai Sau bỡnh th hai thit lp cõn bng nhit ta nhc kim loi cho sang bỡnh th ba Hi nhit ca du bỡnh th ba tng bao nhiờu nu du bỡnh th hai tng 50C v bỡnh th nht tng 200C? Ni dung cn t Gi nhit ban u ca du bỡnh l t0 ; nhit dung ca bỡnh du l q1 v ca kim loi l q2 ; tng nhit ca bỡnh l x Sau th kim loi vo bỡnh thỡ nhit ca bỡnh du cõn bng nhit l: t0 + 20 Sau th kim loi vo bỡnh thỡ nhit ca bỡnh du cõn bng nhit l: t0 + Phng trỡnh cõn bng nhit th kim loi vo bỡnh l: q1.5 q2 t0 20 t0 q2 15 (1) Phng trỡnh cõn bng nhit th kim loi vo bỡnh l: q1.x q2 t0 t0 x q2 x im 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 (2) Chia v vi v ca (1) v (2) ta c: 15 x x 0,50 x 1, 250 C Vy tng nhit ca bỡnh l: 1,250C Cõu (4 im) Hai gng phng G1 , G2 quay mt phn x vo v to vi mt gúc 60 Mt im S nm khong hai gng a) Hóy v hỡnh v nờu cỏch v ng i ca tia sỏng phỏt t S phn x ln lt qua G1, G2 ri quay tr li S b) Tớnh gúc to bi tia ti xut phỏt t S v tia phn x i qua S Ni dung cn t im a) 1,00 Cỏch v: 0,25 + Ly S1 i xng vi S qua G1 0,25 + Ly S2 i xng vi S qua G2 0,25 + Ni S1 v S2 ct G1 ti I ct G2 ti J + Ni S, I, J, S v ỏnh hng i ta c tia sỏng cn v 0,25 b) Ta phi tớnh gúc ISR 0,25 K phỏp tuyn ti I v J ct ti K Trong t giỏc IKJO cú gúc vuụng I v J v cú gúc O = 600 0,50 Do ú gúc cũn li IKJ = 1200 Suy ra: Trong JKI cú: I1 + J1 = 600 M cỏc cp gúc ti v gúc phn x 0,25 I1 = I2; J1 = J2 0,50 T ú: I1 + I2 + J1 + J2 = 1200 Xột SJI cú tng gúc : I + J Do vy: = 1200 IS J = 600 0,50 ISR = 1200 (Do k bự vi ISJ) Cõu (4 im) Cho mch in nh hỡnh Bit: U = 180V; R1 = 2000; R2 = 3000 a) Khi mc vụn k cú in tr Rv song song vi R1, vụn k ch U1 = 60V Hóy xỏc nh cng dũng in qua cỏc in tr R1 v R2 b) Nu mc vụn k song song vi in tr R2, vụn k ch bao nhiờu? Ni dung cn t a) IV I1 RV V A R2 R1 C B + U Hỡnh im V R2 B R1 0,50 U Cng dũng in qua R1 l: I1 = U1 60 0,03( A) R1 2000 0,50 Cng dũng in qua R2 l: I2 = U U AB 180 60 0,04( A) R2 3000 0,50 b) V A I1 R1 R2 C B 0,50 + U Trc ht ta tớnh RV: T hỡnh v cõu a ta cú: I2 = IV + I1 Hay: IV = I2 I1 = 0,04 - 0,03 = 0,01(A) 0,50 U1 60 6000() I V 0,01 0,50 Vy: RV = U RBC R RBC R R U = V R R RV R2 R1 V RV R2 Ta cú: UBC = I.RBC = 0,50 Thay s vo ta c: UBC = 90V Vy vụn k ch 90V 0,50 Cõu (5 im): Cho mch in nh hỡnh Hiu in th gia hai im A v B l 20V luụn khụng i Bit R1 = , R2 = R4 = R5 = , R3 = in tr ca ampe k v dõy ni khụng ỏng k 1) Khi khoỏ K m Tớnh: a) in tr tng ng ca c mch b) S ch ca ampe k 2) Thay in tr R2 v R4 ln lt bng in tr Rx v Ry, khoỏ K úng v m ampe k u ch 1A Tớnh giỏ tr ca in tr Rx v Ry trng hp ny Ni dung cn t 1) Khi K m ta cú mch sau : {(R1 nt R3 ) // (R2 nt R4)} nt R5 a) in tr R13: R13 = R1+ R3 = + = in tr R24: R24 = R2 + R4 = + = R4 A B + R5 R3 R1 R2 K A Hỡnh im 0,25 0,25 R13 R24 44 R13 R24 in tr R1234 = 0,25 in tr tng ng c mch: RAB = R5 + R1234 = + 2= 0,25 b) Cng dũng in qua on mch AB: I= U 20 5A RAB 0,25 Vỡ R5 nt R1234 nờn I5 = I = 5A 0,25 Hiu in th on mch mc song song: U1234 = I R1234 = = 10V Vỡ R13 // R24 nờn U13 = U24 = U1234 = 10V Cng dũng in qua R24 : I24 = 0,25 0,25 U 24 10 2,5 A R24 0,25 S ch ca ampe k: IA = I24 = 2,5A 0,25 2) Khi K m ta cú cu trỳc mch sau : R5 nt [(R1 nt R3) // (Rx nt Ry)] Cng dũng in qua c mch: I U ( R R3 ).( Rx Ry ) R5 R1 R3 Rx Ry 0,25 20(4 Rx Ry ) 20 4.( Rx Ry ) 2(4 Rx Ry ) 4.( Rx Ry ) Rx Ry 10(4 Rx Ry ) (1) (4 Rx Ry ) 2.( Rx Ry ) Vỡ R13 // Rxy nờn : Rx Ry IA R1 R3 hay I I R1 R3 Rx Ry I Rx Ry 0,25 (2) T (1) v (2) suy ra: Rx Ry Bin i T (3) 10(4 Rx Ry ) 0,25 (4 Rx Ry ) 2.( Rx Ry ) Rx + Ry = 12 < Rx; Ry < 12 (3) (4) 0,25 Khi K úng: R5 nt (R1 // Rx ) nt (R3 // Ry) Cng dũng in mch chớnh: 20 R R R R R5 x y R1 Rx R3 Ry 20 20 I' Ry 3Rx 12 Rx Rx Rx 13 Rx Rx Ry 20(3 Rx )(13 Rx ) I' 2(3 Rx )(13 Rx ) 3Rx (13 Rx ) (12 Rx )(3 Rx ) I' (5) 0,25 Vỡ R1 // Rx nờn: IA R1 ' I R1 Rx 3 Rx ' hay I I ' Rx 0,25 (6) T (5) v (6) suy ra: Rx 20(3 Rx )(13 Rx ) 2(3 Rx )(13 Rx ) 3Rx (13 Rx ) (12 Rx )(3 Rx ) 6Rx 128Rx + 666 = 0,25 0,25 Gii phng trỡnh bc hai ta c hai nghim Rx1 = 12,33 , Rx2 = theo iu kin (4) ta loi Rx1 nhn Rx2 = Suy Ry = 12 Rx = 12 = 3V Vy Rx= 9V; Ry = 3V Ht - 0,25 0,25 PHềNG GD & T THANH CHNG THI HC SINH GII CP HUYN V CHN I TUYN D THI HSG CP TNH NM HC: 2010 2011 Mụn thi: Vt lý Thi gian: 150 phỳt( khụng k thi gian giao ) CHNH THC ( gm trang) Cõu 1: Trờn quóng ng t Dựng n Vinh cú hai xe Buýt hnh cỏch khong thi gian t1 = 20 phỳt, chuyn ng u vi tc nh V1 = V2 = 60 km/h Mt ụ tụ th ba chuyn ng t Vinh v Dựng ln lt gp hai xe Buýt khong thi gian t2 = 12 phỳt Xỏc nh tc ca xe th ba Cõu 2: Mt nc ỏ dng hỡnh tr cao 15 cm cú lng m1 = 0,45 kg nhit - 50 C, bờn cú mt viờn bi st cú lng m2 = 19,5 gam c th vo mt bỡnh ng nc cho nc ỏ nm thng ng a Tớnh cụng ti thiu cú th nhc nc ỏ ri mt nc? b Cn cung cp cho nc ỏ mt nhit lng bng bao nhiờu nc ỏ cha viờn bi bt u chỡm vo nc? Cho bit: Trng lng riờng ca nc, st v nc ỏ ln lt l d1 = 10000 N/m3, d2 = 78000 N/m3, d3 = 9000 N/m3, nhit dung riờng ca nc ỏ l 2100 J/kg.k, nhit núng chy ca nc ỏ l 3,4.105 J/kg, nhit dung riờng ca st l 460 J/kg.k Cõu 3: Mt ngun in khụng i cú hiu in th U = 30V v mt in tr r = (Hỡnh v) r A B U Dựng ngun trờn thp sỏng ng thi búng ốn 1, 2, Ngi ta nhn thy rng: c búng ốn u sỏng bỡnh thng thỡ cú th tỡm c cỏch mc: Cỏch 1: (1// 2) nt ri t vo im A v B Cỏch 2: (1 nt 2) // ri t vo im A v B a) V s ca cỏch mc trờn Tớnh hiu in th v cụng sut nh mc ca cỏc ốn.(B qua in tr dõy ni) b) Nờn chn cỏch mc no cỏch mc trờn Vỡ sao? Cõu 4: Cho s mch in nh hỡnh v R1 R3 A C Khi mc hiu in th U = V vo hai im C,D v mc vụn k vo hai im A,B thỡ vụn k ch 1V, thay vụn k bng ampe k thỡ R2 ampe k ch 50 mA Bõy gi ta mc hiu in th U = V vo hai im A,B cũn vụn k mc B D vo hai im C,D thỡ vụn k ch 1V Tớnh R1, R2, R3 Cho rng cỏc vụn k v am pe kờ o trờn l lý tng Cõu 5: Cho mt nam chõm cũn tt v mt kim loi Hóy trỡnh by cỏch xỏc nh xem kim loi cú phi l mt nam chõm hay khụng? Ht,/ P N BIU IM MễN VT L VềNG 2010-2011 Cõu Cõu ỏp ỏn Khong cỏch gia hai xe buýt luụn khụng i v bng: S = t1 V1 = 60 = 20 (km) Biu im 1,0 im Khi xe th gp xe i trc thỡ chỳng cỏch xe i sau khong 20 km Thi gian xe th n gp xe i sau k t gp xe i trc l: t2 S 0, 2h V1 V3 S = (V1 + V3).0,2 => 20 = (V1 + V3).0,2 => V3 = 40 km/h Vy tc ca xe th ba l V3 = 40 km/h 0,5 im 0,5 im 0,5 im Cõu a Th tớch ca nc ỏ v viờn bi st l: V= m1 m2 0, 45 0, 0195 0, 0005025m3 D3 D2 900 7800 Gi th tớch phn chỡm nc l Vc thỡ ta cú: Tng trng lng ca nc ỏ v viờn bi bng lc y ỏcsimột P = FA => (m1+m2).10 = d1.Vc => 4,695 = 10000Vc => Vc = 0,0004695 m3 Chiu cao phn chỡm l: hc = Vc 0, 0004695 h 0,15 0,14m V 0, 0005025 0,5 im 0,25 im 0,25 im Vy nhc nc ỏ mt nc thỡ cn phi dch chuyn mt on hc = 0,14m Lc tỏc dng lờn nc ỏ tng dn t N n ri hn mt nc l bng trng lng ca ỏ v viờn bi l 4,695 N ( nhc lờn thỡ lc y ỏc si tỏc dng lờn ỏ gim dn) Lc tỏc dng trung bỡnh trờn c quóng ng trờn l: Ftb = 4, 695 2,3475 N Cụng ti thiu cn thc hin l: A = Ftb.hc = 2,3475.0,14 = 0,32685 (J) b Khi nc ỏ bt u chỡm trng lng ca bng lc y ỏc si tỏc dng lờn c khi: P = FA Pst + Pỏ = d1.V 0,195 + Vỏ.9000 = 10000( Vỏ + Vst) 0,195 10000 0,195 = 1000Vỏ 78000 Vỏ = 0,00017 m3 ( th tớch cũn li ca nc ỏ) Th tớch ban u ca nc ỏ l: 0,25 im 0,25 im 0,25 im Vỏ = 0, 45 0, 0005m3 900 Cõu Vy th tớch ca nc ỏ b tan l: Vtan = 0,0005 0,00017 = 0,00033m3 Khi lng nc ỏ tan l: mtan = Vtan D3 = 0,297 (kg) Nhit lng cn cung cp cho nc ỏ bt u chỡm l Q = m1.Cỏ t + m2.Cst t + mtan = 0,45.2100.5 + 0,0195.460.5 + 0,297.3,4.105 = 105749,85 (J) a V s mi cỏch mc : A U r B A r U 0,25 im B D2 D1 D2 0,5 im 0,25 im D D1 D3 Theo s 1,2 vỡ cỏc búng ốn sỏng bỡnh thng nờn ta cú I1=I2 ; U1= U2 I3 = I1 + I2 = 2I1=2I2 (Vi I1; I2 ; I3 ;U1 ; U2 U3 l cng dũng in in nh mc ; hiu in th nh mc tng ng vi mi búng ốn ) Tng t theo s thỡ U3= U1+ U2 =2U1=2 U2 S gi I l cng dũng in mch chớnh thỡ : U1+ U3 = U Ir 1,5U3 =U- 6I3 => 6I3 = U - 1,5U3 (1) Theo s thỡ U3 = U- 6I ( Vi I l cng dũng in mch chớnh ) v I = I1 + I3 => U3= U-6( I1 + I3 ) = U-1,5.6I3 (2) Thay (1) vo(2) ta cú U3= U-1,5 (U-1,5U3 ) U3 = 0,4U =12V U1= U2 =U3 /2 =6V Thay U3 vo (1) ta cú I3 =2A => P3 = U3 I3 = 24w I1= I2 = I3 /2 = 1A ta cú P1 =P2 = 6w b/ chn s cỏch mc ta hóy tớnh hiu sut s dng trờn mi s ú : Vi cỏch mc : H1 = (Tng cụng sut ốn ) : P = 60% Vi cỏch mc : H2 = (Tng cụng sut ốn ) : P = 40% Vy ta chn cỏch mc vỡ cú hiu sut s dng cao hn 0,25 im 0,25 im 0,25 im 0,25 im 0,25 im 0,25 im 0,25 im Cõu Khi mc hiu in th vo C,D v vụn k vo A,B thỡ mch in ch cũn R2 ni tip vi R3 v vụn k o hiu in th hai u R2 Hiu in th gia hai u R3 lỳc ny l: U3 = U UV1 = 3V Cng dũng in qua R2 v R3 l nh => R3 = 3R2 Tng t mc hiu in th vo A,B v vụn k vo C,D thỡ Ta cú: R1 = 3R2 Khi mc ampe k vo A,B cũn ngun in vo C,D thỡ ampe k ch cng dũng in qua R1 l 50 mA v R1 song song vi R2 => U1 = U2 => I1.R1 = I2.R2 => dũng in qua R2 l I2 = 150 mA Cng dũng in chy mch chớnh l: I = I1 + I2 = 200 mA in tr tng ng ca c mch in l: Rt = Rt = Cõu U 20 I 0, R1.R2 15 16 R3 = R2 20 => R2 = ; R1 = R3 = 16 R1 R2 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im - a nam chõm li gn kim loi nu chỳng khụng hỳt khụng y thỡ kim loi khụng phi l nam chõm 0,25 im - Ln lt a hai u nam chõm li cựng mt u ca kim loi nu c hai u u hỳt thỡ kim loi ú khụng phi l nam chõm Nu mt u hỳt cũn u y thỡ ú l nam chõm 0,75 im Ghi chỳ: Hc sinh cú th gii bng nhiu cỏch khỏc nhau, ỳng cho im ti a UBND TNH KON TUM S GIO DC V O TO CHNH THC K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP NM HC 2012-2013 Mụn: Vt lý Ngy thi: 16/3/2013 Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ( thi ny cú 02 trang, gm cõu ) Cõu 1( im) Mt ng viờn bi xut phỏt ti im A trờn sụng v bi xuụi dũng Cựng thi im ú ti A th mt qu búng Vn ng viờn bi n B vi AB = 1,5km thỡ bi quay li, sau 20 phỳt tớnh t lỳc xut phỏt thỡ gp qu búng ti C vi BC = 900m Coi nc chy u, tc bi ca ng viờn so vi nc luụn khụng i Tớnh tc ca nc chy v tc bi ca ngi so vi b xuụi dũng v ngc dũng Gi s gp búng ng viờn li bi xuụi, ti B li bi ngc, gp búng li bi xuụi C nh vy cho n ngi v búng gp B Tớnh tng thi gian bi ca ng viờn Cõu 2( im) Hai xe ng thi xut phỏt t im A chuyn ng thng u v im B, on ng AB cú di l L Xe th nht i na u ca on ng AB vi tc v, na cũn li i vi tc u Xe th hai i t A n B mt thi gian t2 Trong na u ca thi gian t2, nú i vi tc u, na thi gian cũn li i vi tc v Bit v = ku (k 1) Hi xe no n B trc v trc bao lõu? Cõu 3( im) Ngi ta trn hai cht lng cú nhit dung riờng, lng, nhit ban u ln m lt l: m1, c1, t1 v m2, c2, t2 Tớnh t s lng ca cht lng cỏc trng hp sau: m2 bin thiờn nhit ca cht lng th gp ụi bin thiờn nhit ca cht lng th sau cú cõn bng nhit xy Hiu nhit ban u ca cht lng so vi hiu gia nhit cõn bng v nhit u a ca cht lng thu nhit bng t s b Cõu 4( im) Mt ngun sỏng im S t trờn trc L chớnh ca mt thu kớnh hi t cú tiờu c f = 20 cm v S M cỏch thu kớnh mt on 30 cm E V nh S v t hỡnh v xỏc nh khong cỏch t thu kớnh n nh S D S t mn nh E cỏch im sỏng S mt khong F F L = 60 cm nh hỡnh v Trc chớnh ca thu kớnh vuụng gúc vi mn Thu kớnh dng mt a trũn cú ng kớnh N rỡa D = MN = 10 cm a V chựm tia sỏng gii hn bi hai tia sỏng t S ti hai im M, N trờn rỡa thu kớnh T hỡnh v tớnh ng kớnh ca vt sỏng trũn trờn mn b C nh mn E v im sỏng S Dch chuyn tnh tin thu kớnh dc theo trc chớnh ca nú gia S v mn E Xỏc nh v trớ ca thu kớnh din tớch ca vt sỏng trờn mn l nh nht Trang Cõu 5( im) Cho mch in nh hỡnh v Trong ú X l ton b ti tiờu th ca mt cụng xng ch gm búng ốn mc song song nhau, trờn mi A ốn cú ghi 220V- 484W R l in tr ca ton b ng dõy chớnh kộo t B hai u mng in AB vo cụng xng (n C, D) Hiu in th UAB = R C 220V khụng i X in tr ca ton b mch in cụng xng RCD l bao nhiờu? D Tng chiu di ca hai dõy chớnh t A v B vo cụng xng l -8 = 50m, dõy dn bng hp kim cú in tr sut = 2.10 .m v tit din thng ca dõy S = 2mm2 a Tớnh in tr ca ton b ng dõy chớnh b Trong cụng xng thng xuyờn bt sỏng búng ốn cựng lỳc Tớnh tng cụng sut tiờu th ca c búng ốn c Thnh thong cụng xng ch bt sỏng búng ốn in nng hao phớ trờn ng dõy chớnh chim bao nhiờu phn trm so vi tng in nng tiờu th ch bi ng h t u A? d Khi bt sỏng búng ốn, so vi lỳc bt sỏng c búng, mi ốn s sỏng nhiu hay ớt hn? Thi gian sau ú cụng xng ny nhu cu sn xut phi mc thờm n búng ốn cựng loi trờn Khi cụng xng bt cựng lỳc tt c búng ốn c v mi, cho hiu in th t trờn mi búng ốn khụng thp hn 200V thỡ s búng ốn mi n nhiu nht cú th l bao nhiờu? Bõy gi cụng xng li cn mc tng cng 40 búng ốn cựng loi trờn Khi cụng xng bt cựng lỳc c 40 búng ốn c v mi v hiu in th t trờn mi búng ốn khụng thp hn 200V thỡ phi thay dõy dn chớnh va bo m k thut va tit kim nht, phi la chn dõy dn mi no s cỏc loi dõy cú tit din 1mm2 ; 3mm2 ; 3,5mm2 ; 4,5mm2 v 5mm2 ? Bit cỏc dõy u cú cựng loi hp kim vi dõy c HT Trang UBND TNH KON TUM HNG DN CHM THI CHN HC SINH GII CP TNH LP S GIO DC V O TO CHNH THC NM HC 2012-2013 Mụn Vt lý (Bn hng dn chm ny gm 03 trang) I Hng dn chung: Hc sinh lm cỏch khỏc nhng dựng kin thc thuc chng trỡnh ang hc, cho im ti a Thiu hoc sai n v cho cỏc kt qu cn tỡm mt ln tr 0,25 Tr ton bi lm (5 cõu) khụng quỏ im Nu hc sinh lm sai trờn ỳng di hoc xut phỏt t nhng quan nim vt lớ sai thỡ dự cú kt qu ỳng khụng cho im Nu hc sinh khụng lm c cõu a m cú kt qu lm cõu b thỡ bi ú khụng c tớnh im Giỏm kho cú th linh hot thng nht cỏch chia nh im theo cỏch trỡnh by ca hc sinh nhng phi bo m gi nguyờn s im ca mi cõu nh(1 ,2 ,)trong ỏp ỏn II Cõu ỏp ỏn v thang im: Ni dung a Thi gian bi ca ng viờn bng thi gian trụi ca qu búng, tc dũng nc AC chớnh l tc qu búng: v n v b 1,8 km/h t Gi tc ca ng viờn so vi nc l v0, tc so vi b xuụi dũng v ngc dũng l v1 v v2 v1= v0 + ; v2 = v0 - im AB AB v1 v0 v n CB CB Thi gian bi ngc dũng t v v0 (1) 0,25 (2) 0,25 Thi gian bi xuụi dũng t1 (4 ) Theo bi ta cú t1 + t2 = h (3) 0,5 0,5 T (1), (2) v (3) ta cú v 02 7, 2v0 v0 = 7,2km/h 0,5 Vy xuụi dũng v1 = 9(km/h); ngc dũng v2 = 5,4km/h 0,5 b Tng thi gian bi ca ng viờn chớnh l thi gian búng trụi t A n B: t3 AB 0,83h - Thi gian xe chuyn ng t A n B l: L L L L (k 1)L t1 2v 2u 2ku 2u 2ku t t t t 2L - Xe 2: L v u ku u t 2 2 (k 1)u (3 ) L(k 1)2 t1 t 2k(k 1)u t1 t Vy xe n B trc xe khong thi gian l L(k 1)2 2k(k 1)u 0,5 1 0,5 0,5 Trang p dng phng trỡnh cõn bng nhit, gi nhit cõn bng l t m c t m1c1( t - t1) + m2c2 ( t - t2 ) = 2 m2 c1 t1 m c Ta cú t t1 2 m2 c1 (3 ) Ta cú t t1 (t t) (t t1 ) t t a t b a t t1 t t1 t t1 b t1 b m c ab m c1 b V nh 1 0,5 Tớnh toỏn hỡnh hc thụng thng Khong cỏch t thu kớnh ti nh l 60 cm L 0,5 2a V chựm sỏng M D E F S d D F S 0,5 N x y d Xột cỏc tam giỏc ng dng ta cú: D L d D 5cm y 2 y ng kớnh d ca vt sỏng trờn mn l cm 0,5 Khi S nm khong tiờu c ca thu kớnh thỡ chựm tia qua thu kớnh l chựm phõn (4 ) kỡ, vt sỏng trờn mn cú kớch thc ln hn thu kớnh Do ú ta ch xột trng hp S nm ngoi khong tiờu c ca thu kớnh - Xột cỏc tam giỏc ng dng ta cú: d y (L x) D y 0,5 y (L x) y (60 x) dD 10 y y V D' y f f xf 20x y D y x x f x 20 -Ta c d (x 1200 60) x -p dng nh lý Cụ-si d d x -Khi ú dmin 4,64 cm 0,5 1200 x 20 3cm x 0,5 0,5 Trang U 2202 100 P 484 R in tr ca ton b mch in cụng xng: R CD D 12,5 50 2) a in tr ca ton b ng dõy chớnh: R 2.108 0,5 S 2.106 U AB 220 b Cng dũng in dõy chớnh: I 16,9A R CD R 13 1) in tr ca mi búng ốn: RD 0,5 0,5 0,5 Tng cụng sut tiờu th ca c búng ốn: PCD R 'CD c Khi bt búng ốn ta cú 220 R CD I 12,5 3580W 13 R 25 T l in nng hao phớ trờn ng dõy chớnh so vi tng in nng tiờu th: A hp A Php Ptp R.I R R R I R R ' CD ' CD 0,5 0,5 1,96% 25,5 R R CD U Cng dũng in dõy chớnh: I' ' AB I R CD R d Khi bt búng ốn ta cú 0,5 R 'CD U 'd ' Hiu in th trờn ng dõy: RI U RI Hiu in th trờn mi búng ốn: U 'CD U AB U 'd U CD Vy mi búng ốn sỏng hn (6 ) 100 n U 220 220(8 n) Cng dũng in dõy chớnh: I'' '' AB R CD R 100 0,5 104 0,5n n 100 220 220.100 '' Hiu in th trờn mi búng ốn: U ''CD R CD I'' 100 n 0,5 104 0,5n n 220.100 Theo bi: U ''CD 200 n 12 104 0,5n R ''CD 3) in tr ca (8+ n) búng ốn: 0,5 0,5 Vy s búng ốn mi nhiu nht cú th l 12 búng 4) Gi in tr dõy dn chớnh l R ' , in tr ca 40 búng ốn: R '''CD Hiu in th trờn mi búng ốn: Theo bi: Ta cú: U '''CD U AB 220 ' R 2,5 R ' 220 550 ''' R CD I''' 2,5 ' 2,5 R 2,5 R ' I''' Cng dũng in dõy chớnh: U '''CD 550 200 2,5 R ' R' S S ' R ' R ' 0,25 R S S 100 2,5 40 R '''CD R ' 0,25 S' 2S S' 4mm Vy chn dõy 4,5 mm2 0,5 Trang [...]... = 67 200 (J) Q2 < Q1 nên tồn bộ nước đều chuyển lên 1000C, xảy ra hố hơi 0 ,25 0 ,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0 ,25 0,50 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 + Nhiệt lượng làm cho nước hố hơi: Q3 = Q1 – Q2 = 162 800 ( J ) 0 ,25 + Khối lượng nước hố hơi : Q M’ = 3 = 0,0708 = 70,8 g 0 ,25 L M’ < M nên nước khơng thể hóa hơi hết, 0 ,25 => Nhiệt độ sau cùng của nước là 1000C 0 ,25 b (2,0 đ) * Khi rót nước rất chậm vào... bài 0,50 điểm -Hết UBND TỈNH THÁI NGUN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 Mơn: Vật lí - Năm học 2011 - 2012 (Đề thi gồm 01 trang) Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) Bài 1 Hai bến A và B dọc theo một con sơng cách nhau s(km) có hai ca nơ xuất phát cùng lúc... thanh 1 góc 300 và đầu C cuả dây cách B là 0,3m C B Tính lực căng dây và phản lực của bản lề lên thanh A Hết Cán bộ coi thi khơng giải thích gì thêm P2 ++ PHỊNG GD&ĐT N LẠC TRƯỜNG THCS HỒNG PHƯƠNG ĐÁP ÁN ĐỀ THÌ KSCL HSG LỚP 9 (LẦN 2) Mơn thi: VẬT LÍ (Đáp án chấm có 02 trang) Ngày khảo sát: 25/ 11/2011 -  - -  - C©u 1: a) Thêi gian dù ®Þnh: T1 = Khi t¨ng T2 = S v1 S v1+3  T2 =T1 -... Nếu sai hoặc thi u đơn vị 3 lần trở lên thì trừ 0,5 điểm cho tồn bài 5 Điểm tồn bài làm tròn đến 0 ,25 điểm SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC Số báo danh: KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012 – 2013 Mơn: VẬT LÍ Khóa ngày: 27/ 3/2013 Thời gian: 150 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm) Hai ơ tơ đồng thời xuất phát từ A đi đến B cách A một khoảng L Ơ tơ thứ nhất... hiệu điện thế định mức là 220V mà các đèn vẫn sáng bình thường thì cần mỗi loại bao nhiêu bóng? (coi cơng suất tiêu thụ khơng thay đổi) HẾT 3 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: 4 PHềNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 LẦN 2 TRƯờNG THCS Ỷ LA Năm học 2011 - 2012 Mơn : VẬT Lí Thời gian: 150 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Câu 1 (4,0 điểm) Một người đi bộ và một vận... sai thì cho nửa số điểm của ý đó 4 Nếu sai hoặc thi u đơn vị 3 lần trở lên thì trừ 0,5 điểm cho tồn bài 5 Điểm tồn bài làm tròn đến 0 ,25 điểm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH Câu KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TĨNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012 – 2013 Mơn: VẬT LÍ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Nội dung a Thời gian để ơ tơ thứ nhất đi từ A đến B là: t1  L L v v  L 1 2 2v1 2v2 2v1v2 Điểm ………………………………………………………………………………………………………………………………... Thay vào IA ta được IAmax= 0,357A => 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Bài 4 (4 đ) a/ (1,5 đ) * Khi K1, K2 đều mở 4 điện trở mắc nối tiếp RAB = R1 + R2 + R3 + R4 = 6  U I  I2  AB  2A R AB Hiệu điện thế giữa 2 đầu R2: U2 = I.R2 = 2V b/ (1,0 đ) * Khi K1 đóng, K2 mở đoạn AC bị nối tắt UAC = 0 Dòng điện khơng qua R2 hay I2 = 0 c/ (1,5 đ) * Khi K1, K2 đều đóng ta có R1//(R2)//(R3ntR4) Dòng... khác, kể cả cách giải định tính dựa vào ý nghĩa vật lý nào đó, lập luận đúng, có căn cứ, kết quả đúng cũng cho điểm tối đa tương ứng với từng bài, từng câu, từng phần của hướng dẫn chấm này PHỊNG GD&ĐT N LẠC TRƯỜNG THCS HỒNG PHƯƠNG -  - ĐỀ THÌ KSCL HSG LỚP 9 (LẦN 2) Mơn thi: VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 150 phú( khơng kể thời gian giao đề) Ngày khảo sát: 25/ 11/2011 -  - Câu 1: (2đ) Một... T + P  F= 402-202 = 1200 = 20 3 N VËy ph¶n lùc cđa b¶n lỊ lªn thanh N = F = 20 3 N D H T A Error! C B F F P P (1®) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH Câu KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TĨNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012 – 2013 Mơn: VẬT LÍ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Nội dung a Thời gian để ơ tơ thứ nhất đi từ A đến B là: t1  L L v v  L 1 2 2v1 2v2 2v1v2 Điểm ………………………………………………………………………………………………………………………………... ln vng góc với trục chính) thì ảnh A’B’ của nó tạo bởi hệ hai thấu kính có độ cao khơng đổi và gấp 3 lần độ cao của vật AB Tìm tiêu cự của hai thấu kính …………………… Hết……………………… THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011 MƠN: VẬT LÍ Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) ================================== Bài 1: Hai người cùng khởi hành từ Thành phố A đến Thành phố B trên qng đường ... 64 Nếu học sinh giải theo cách khác vấn cho điểm tối đa 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,75 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC 2011 - ĐÀO TẠO 2012 THÁI BÌNH Mơn thi: VẬT LÍ ĐỀ CHÍNH... (Lưu ý: Nếu học sinh làm cách khác có kết cho điểm tối đa) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 200 7-2 008 Mơn thi: VẬT LÝ Thời gian làm... GD&ĐT N LẠC TRƯỜNG THCS HỒNG PHƯƠNG ĐÁP ÁN ĐỀ THÌ KSCL HSG LỚP (LẦN 2) Mơn thi: VẬT LÍ (Đáp án chấm có 02 trang) Ngày khảo sát: 25/ 11/2011 -  - -  - C©u 1: a) Thêi gian dù ®Þnh:
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 kèm đáp án, 25 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 kèm đáp án,

Từ khóa liên quan