0

Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Chùa Thạch Sanh - phố Cao Bình huyện Hòa an tỉnh cao bằng Hạng mục Nhà khách 3 gian

6 3,006 68
  • Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Chùa Thạch Sanh - phố Cao Bình huyện Hòa an tỉnh cao bằng Hạng mục Nhà khách 3 gian

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2016, 14:00

công ty TNHH Xây dựng Ngọc Hòa cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cao Bằng, ngày tháng năm 2009 Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Chùa Thạch Sanh - phố Cao Bình huyện Hòa an tỉnh cao Hạng mục : Nhà khách gian chủ đầu t trụ trì chùa thạch Sanh quan lập bc kt-kt Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Hòa Phó giám đốc Thích Thanh Đờng công ty TNHH Xây dựng Ngọc hòa Nguyễn Huy Sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cao Bằng ngày tháng năm 2009 Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Chùa Thạch sanh, Hạng mục : Nhà phố Cao Bình, huyện hòa an khách gian I- Cơ sở lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: - Luật xây dng số 16/2003/QH11 - Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 Chính phủ Về Quản lý dự án đầu t xây dựng công trình - Nghị định số 209/2004/NĐ - CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 Chính phủ Quản lý chất lợng công trình xây dựng - Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2005/NĐ - CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 - Thông t số 02/2007/TT BXD ngày 14/02/2007 Bộ xây dựng: Hớng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án ĐTXD - Thông t số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ xây dựng hớng dẫn lập quản lý chi phí đầu t xây dựng công trình - Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 Bộ xây dựng công bố định mức chi phí QLDA TVĐT xây dựng công trình II- Sự cần thiết đầu t xây dựng - mục tiêu đầu t: Sự cần thiết đầu t: - Hiện trạng: Chùa Thạch Sanh có nơi thờ tự bao gồm gian thờ nămg khuôn viên diện tích đất chùa khoảng 3.500m2 Hiện có Nhà s trụ trì nhng cha có chỗ ăn nghỉ Đánh giá trang: + Chỗ thờ tự chật hẹp, chỗ ăn nghỉ cho s thầy nh khách thập phơng đến hành lễ + ảnh hởng đến sức khỏe Thầy trụ trì nh công tác chăm sóc tinh thần cho nhân dân khu vực Với tình hình thực trạng nh nêu trên, cần thiết phải xây dựng Nhà khách 03 gian khuôn viên chùa để thầy trụ trì an tâm công việc Mục tiêu đầu t: Xây dựng nhà khách 03 gian phục vụ việc nghỉ ngơi thầy trụ trì nh khách thập phơng đến hành lễ III- Địa điểm xây dựng - qui mô công suất - cấp công trình Địa điểm xây dựng: Qua nghiên cứu, khảo sát địa hình ý kiến thống quan liên quan Xác định địa điểm xây dựng: Tại khu đất phía sau sau chùa có nằm khuôn viên Nhà chùa - Ưu điểm: Khu đất có diện tích đủ bố trí cho công trình - Nhợc điểm: Nằm khu vực thờ tự nên công tác xây dựng phải nhẹ nhàng trách ảnh hởng đến tôn nghiêm Quy mô xây dựng: - Căn vị trí diện tích mặt bằng, bình đồ trạng khu đất qua tham khảo ý kiến chủ đầu t công trình - Căn tiêu chuẩn thiết kế qui định tiêu chuẩn định mức sử dụng Xác định qui mô, công suất, phơng án thiết kế hạng mục công trình nh sau: 2.1 Nhà khách 03 gian Giải pháp xây dựng Nhà cấp 4: móng băng , kết hợp móng đá đỡ tờng tầng mặt móng đổ hệ giằng BTCT Kết cấu nhà khung BTCT, kết cấu đổ BT mác 200#, cốt thép A1, A2 Tờng xây gạch A VXM 50#, trát VXM 50# Trần trát VXM 75#, cổ trần trát phào VXM 75# Cửa đi, cửa sổ làm gỗ nhóm Nền lát gạch gốm Hạ Long , Mái xây thu hồi lợp ngói màu đỏ, xà gồ thép dập U100x35x3 kết hợp gỗ Tờng nhà vôi màu vàng sẫm loại nhà, Tờng nhà vôi màu vàng nhạt loại nhà, Diện tích sàn xây dựng: 56,3 m2 2.2 Bố trí tổng mặt bằng: Xem vẽ tổng mặt Cấp công trình: Theo qui định Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ: Công trình dân dụng cấp IV IV Nguồn kinh phí xây dựng công trình - thời hạn xây dựng - hiệu công trình: 1.Nguồn kinh phí xây dựng công trình: Việc xác định vốn đầu t BCKTKT đợc lập dự toán chi tiết dựa sở: - Đơn giá XDCB số 2288, 2289/2006/QĐ-UB ngày 20/10/2006 UBND tỉnh Cao Bằng - Định mức XDCB số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 Bộ xây dựng - Công bố giá số 836/CB-SXD ngày 28/8/2008 Liên sở Sở xây dựng- Sở tài chính: giá đến trờng xây lắp quí 3/2008 khu vực thị xã Cao Bằng - Thông t số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 Bộ xây dựng: Hớng dẫn kiểm tra chứng nhận phù hợp chất lợng công trình xây dựng - Thông t số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 Bộ xây dựng hớng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình - Hớng dẫn số 474/HD-UBND ngày 18/3/2008 UBND tỉnh Cao Bằng: hớng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Thông t số 03/2008/TTBXD ngày 25/01/2008 Bộ xây dựng - Văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 Bộ xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án t vấn đầu t xây dựng công trình - Dự toán chi tiết lập sở bóc tách tiên lợng từ thiết kế vẽ thi công Chí phí vật liệu tính vật liệu đến trờng xây lắp giá quí III năm 2008 1.1 Chi phí xây dựng: Đơn vị: VN đồng STT Tên hạng mục Đ/vị K.l ợng Đ Giá Thành tiền NHà khách m2 56,3 Theo DT lập 161.036.767 Chi phí lập BCKTKT % 56,3 Theo DT lập 4.113.612 Chi phí quản lý % Theo DT lập 3.339.592 C fí Thiết kế lập dự toán % Theo DT lập 4.623.828 C fí Thẩm định % Theo DT lập 543.553 C fí giám sát % Theo DT lập 3.820.239 C fí lập đánh giá HSCĐT % Theo DT lập 546.887 10% Theo DT lập 16.103.677 Dự phòng xây lắp 10% Tổng cộng CPXD % 194.128.155 194.128.000 Làm tròn : Một trăm chín m bốn triệu trăm hai m nghìn đồng chẵn / 1.2 Chi phí quản lý dự án : Theo bảng số I - Định mức chi phí quản lý dự án , theo văn số 1751/BXDVP ngày 14/8/2007 Bộ xây dựng = 2.304% * (XLTT + Thiết bị TT ) Theo dự toán chi tiết lập = 3.339.592, đồng 1.3 Chi phí t vấn xây dựng: Bao gồm chi phí: - Chi phí giám sát thi công xây dựng - Lập báo cáo KTKT - Lập báo Thiết kế + dự toán - Chi phí thẩm tra TKKT-TDT - Chi phí lập HSMT đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình Các chi phí dựa dịnh mức chi phí theo văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 Bộ xây dựng Thông t số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 Bộ xây dựng Theo dự toán chi tiết lập = 13.648.119.000, đồng 1.4 Chi phí dự phòng: Định mức chi phí theo qui định Thông t số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Bộ xây dựng: Công trình có thời gian thi công đến 02 năm chi phí dự phòng tính 10% tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí t vấn xây dựng chi phí khác Theo dự toán chi phí lập = 16.103.677, đồng * Tổng giá trị dự toán : Làm tròn : 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = 194.128.155, đồng = 194.128.000, đồng Trong : + Chi phí xây dựng + Chi phí quản lý dự án + Chi phí t vấn xây dựng + Chi phí dự phòng = = 161.037.000, đồng = 3.340.000, đồng 13.648.000, đồng = 16.103.000, đồng * Nguồn vốn đầu t: - Nguồn vốn tự có chùa nhân dân đóng góp Thời hạn xây dựng công trình: - Khởi công: Năm 2009 - Hoàn thành: Quý I/2010 Hiệu việc đầu t xây dựng công trình: Việc đầu t xây dựng công trình Nhà khách 03 gian - Chùa Thạch Sanh, phố Cao Bình, huyện Hòa An nhằm đáp ứng tốt nhu cầu làm việc nhà chùa, nâng cao hiệu công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân địa phơng nh hỗ trợ vững cho phát triển kinh tế trị xã hội địa phơng V Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trờng: Trong trình xây dựng công trình: - Có biện pháp chi tiết cụ thể cho hạng mục toàn công trình theo hớng dẫn qui định hành cho khâu công tác: + Bảo hộ lao đông + Kiểm tra công tác an toàn + Biện pháp chống ồn cho công trình + Biện pháp vệ sinh công nghiệp + Biện pháp phòng chống hỏa hoạn + Công tác an ninh khu vực Trong trình khai thác sử dụng: - Phòng chống cháy nổ: Trang bị bình bọt khí CO2, bảng tiêu lệnh chữa cháy, phổ biến học tập nội qui phòng cháy, chữa cháy - Vệ sinh môi trờng: Chất thải sinh hoạt ngời đợc sử lý qua bể tự hoại (vi sinh vật yếm khí ngăn ) trớc thải môi trờng VI Bản vẽ thiết kế thi công: ( Xem hồ sơ kèm theo ) VII Phân công trách nhiệm - tổ chức tiến độ thực hiện: Phân công trách nhiệm: - Chủ đầu t: Chùa Thạch Sanh ( S thầy Thích Thanh Đờng ) - Hình thức quản lý dự án: Chủ nhiệm điều hành dự án - Đơn vị Lập BCKTKT: Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Hòa - Đơn vị thi công: Theo qui chế hành Tiến độ thực hiện: - Chuản bị đầu t: Qui IV năm 2009 - Khởi công: Quí IV năm 2009 - Hoàn thành: Quí I năm 2010 Kết luân: Việc đầu t xây dựng công trình cần thiết Công trình đợc đầu t xây dựng tạo sở vật chất, sức khỏe thầy trụ trì nh phật tủ đến lế phật đợc mạnh khỏe, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân khu vực Kính mong quan cấp xem xét phê duyệt, tạo điều kiên thuận lợi để công trình sớm đợc xây dựng Cao Bằng ngày tháng năm 2009 Đơn vị lập BCKTKT ... vốn đầu t BCKTKT đợc lập dự toán chi tiết dựa sở: - Đơn giá XDCB số 2288, 2289/2006/QĐ-UB ngày 20/10/2006 UBND tỉnh Cao Bằng - Định mức XDCB số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 Bộ xây dựng - Công bố... Chi phí t vấn xây dựng: Bao gồm chi phí: - Chi phí giám sát thi công xây dựng - Lập báo cáo KTKT - Lập báo Thiết kế + dự toán - Chi phí thẩm tra TKKT-TDT - Chi phí lập HSMT đánh giá HSDT thi công... trách nhiệm - tổ chức tiến độ thực hiện: Phân công trách nhiệm: - Chủ đầu t: Chùa Thạch Sanh ( S thầy Thích Thanh Đờng ) - Hình thức quản lý dự án: Chủ nhiệm điều hành dự án - Đơn vị Lập BCKTKT:
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Chùa Thạch Sanh - phố Cao Bình huyện Hòa an tỉnh cao bằng Hạng mục Nhà khách 3 gian, Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Chùa Thạch Sanh - phố Cao Bình huyện Hòa an tỉnh cao bằng Hạng mục Nhà khách 3 gian, Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Chùa Thạch Sanh - phố Cao Bình huyện Hòa an tỉnh cao bằng Hạng mục Nhà khách 3 gian

Từ khóa liên quan