0

phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa)

183 1,535 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2015, 13:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Đặng Văn Tuấn PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở HUYỆN THẠCH THÀNH (THANH HÓA) LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Đặng Văn Tuấn PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở HUYỆN THẠCH THÀNH (THANH HÓA) Chuyên ngành: Địa lí học Mã số: 60 31 05 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC NGƯ ỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS MAI HÀ PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Đặng Văn Tuấn LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực luận văn, nhận nhiều giúp đỡ thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè người thân Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Mai Hà Phương người Thầy tận tâm dìu dắt, bảo, hướng dẫn cho kiến thức quý báu giúp đỡ nhiều mặt để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, Phòng Sau Đại học, Thầy (Cô) Khoa Địa lý giúp đỡ tinh thần, kiến thức thời gian để hoàn thành trình học tập thực luận văn Tôi trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Sở NN & PTNT tỉnh Thanh Hóa, Phòng NN & PTNT, Phòng Tài nguyên MT, Phòng LĐ thương binh XH, Phòng Địa chính, Phòng Dân số KHHGĐ, Phòng Thống kê huyện Thạch Thành, UBND số xã Thành Hưng, Thành Kim, Thạch Tượng, Thạch Long… huyện Thạch Thành Tôi đặc biệt cảm ơn bà nông dân xã huyện tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình thu thập số liệu, thông tin điều tra thực địa Cuối cho bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình người thân chia sẻ, động viên, chăm sóc tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cám ơn! Tác giả luận văn Đặng Văn Tuấn MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cám ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, đồ, lược đồ MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu .2 Quan điểm phương pháp nghiên cứu .4 Những đóng góp đề tài 7 Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 1.1 Cơ sở lí luận .9 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển nông nghiệp bền vững 39 TIỂU KẾT CHƯƠNG .43 Chương HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN THẠCH THÀNH (THANH HÓA) .44 2.1 Tổng quan huyện Thạch Thành 44 2.2 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vững huyện Thạch Thành 45 2.3 Hiện trạng phát triển nông nghiệp huyện Thạch Thành .61 Tiểu kết chương .111 Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở HUYỆN THẠCH THÀNH (THANH HÓA) 112 3.1 Định hướng phát triển nông nghiệp bền vững .112 3.2 Giải pháp 130 Tiểu kết chương .145 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 146 Kết luận 146 Kiến nghị 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CCKT : Cơ cấu kinh tế CCKTNN : Cơ cấu kinh tế nông nghiệp CDCCKTNN: Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp CN : Công nghiệp CNCB : Công nghiệp chế biến CNH : Công nghiệp hóa CSHT : Cơ sở hạ tầng DT : Diện tích DV : Dịch vụ DVNN : Dịch vụ nông nghiệp GTSX : Giá trị sản xuất HĐH : Hiện đại hóa HTX : Hợp tác xã KH-KT : Khoa học-kĩ thuật KT : Kinh tế KTNN : Kinh tế nông nghiệp KT-XH : Kinh tế-xã hội LĐ : Lao động LT : Lương thực MT : Môi trường NN : Nông nghiệp NNBV : Nông nghiệp bền vững NS : Năng suất NT : Nông thôn PT : Phát triển PTBV : Phát triển bền vững PTKT : Phát triển kinh tế PTNN : Phát triển nông nghiệp PTNT : Phát triển nông thôn PTNNBV : Phát triển nông nghiệp bền vững RAT : Rau an toàn SL : Sản lượng SX : Sản xuất SXNN : Sản xuất nông nghiệp TCLTNN : Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp TT : Trồng trọt UBND : Ủy ban nhân dân VietGap : Vietnamese Good Agricultural Practices - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm XH : Xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng 2.1 Tên bảng Thống kê số yếu tố khí hậu trung bình theo tháng năm Trang 50 Bảng 2.2 Bảng 2.3 huyện Thạch Thành Quy mô dân số huyện Thạch Thành thời kì 2005 - 2014 Tỉ lệ lao động qua đào tạo huyện Thạch Thành thời kì 52 53 Bảng 2.4 2005 -2014 Cơ cấu lao động làm việc ngành kinh tế huyện 53 Bảng 2.5 Thạch Thành thời kì 2005 - 2014 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 1994) Thạch 54 Bảng 2.6 Thành thời kì 2005 - 2014 Tổng số vốn đầu tư xây dựng phân theo khu vực kinh tế 56 Bảng 2.7 huyện Thạch Thành, thời kì 2006-2015 (theo giá thực tế) Giá trị sản xuất ngành N - L - TS (theo giá so sánh năm 61 Bảng 2.8 1994) huyện Thạch Thành thời kì 2005 – 2014 Biến động diện tích đất NN huyện Thạch Thành thời kì 2005- 66 Bảng 2.9 2014 GTSX ngành NN (theo giá so sánh năm 1994) huyện Thạch 67 Bảng 2.10 Thành thời kì 2005-2014 GTSX cấu GTSX ngành nông nghiệp huyện Thạch 68 Bảng 2.11 Thành thời kì 2005-2014 Cơ cấu GTSX ngành trồng trọt Thạch Thành thời kì 2005- 70 Bảng 2.12 2014 Diện tích, sản lượng lương thực huyện Thạch Thành thời kì 71 Bảng 2.13 2005-2014 Diện tích, sản lượng suất lúa năm huyện Thạch 72 Bảng 2.14 Thành thời kì 2005-2014 Diện tích, sản lượng suất ngô năm huyện Thạch 74 Bảng 2.15 Thành thời kì 2005-2014 Diện tích, suất, sản lượng rau đậu huyện Thạch Thành 76 Bảng 2.16 thời kì 2005-2014 Diện tích sản lượng số CN lâu năm ăn 79 Bảng 2.17 huyện Thạch Thành thời kì 2005-2014 Cơ cấu GTSX chăn nuôi huyện Thạch Thành phân theo nhóm vật 84 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 2.20 nuôi sản phẩm, thời kỳ 2005-2014 Số lượng đàn gia súc huyện Thạch Thành thời kì 2005-2014 Số lượng đàn gia cầm huyện Thạch Thành thời kì 2005-2014 Một số số lao động ngành NN huyện Thạch Thành 85 88 92 Bảng 2.21 thời kì 2005-2014 Số lượng tỉ trọng GTSX trang trại ngành nông 95 Bảng 2.23 nghiệp huyện Thạch Thành thời kì 2005-2014 Tỉ lệ hộ nghèo số hộ nghèo địa bàn huyện Thạch Thành 98 Bảng 2.22 thời kì 2005-2014 Bình quân lương thực/người huyện Thạch Thành thời kì 99 Bảng 3.1 20015-2014 Cơ cấu giá trị sản xuất chia theo ngành kinh tế huyện Thạch 114 Bảng 3.2 Thành đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Quy hoạch đàn gia súc, gia cầm huyện Thạch Thành đến năm 125 Bảng 3.3 2020 2025 Dự báo quy mô diện tích đất sản xuất nông nghiệp huyện 133 Thạch Thành đến năm 2025 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu GTSX GDP huyện Thạch Thành thời kì 2005-2014 ……….55 Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành Nông – lâm -thủy sản huyện Thạch Thành thời kì 2005-2014 (theo giá so sánh 1994)………………… 62 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông – lâm - thủy sản huyện Thạch Thành thời kì 2005-2014 (theo giá thực tế) ……………………… 63 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu sử dụng đất huyện Thạch Thành năm 2005 năm 2014… 64 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu GTSX ngành NN huyện Thạch Thành thời kì 2005-2014… 69 22 23 24 25 26 27 28 Thành An Thành Thọ Thành Long Thành Tiến Thành Kim Thành Hưng TT Kim Tân Tổng 189 41 524 84 42 62 2.894 60 13 276 26 16 22 1.215 113 16 236 20 11 1.124 16 12 13 38 15 33 555 173 57 537 122 62 95 3.546 166 57 537 122 72 95 3.762 -23 16 13 38 30 33 -3 868 57 13 276 26 23 22 1.376 110 16 236 20 19 1.283 28 26 76 30 66 1.103 (Nguồn: Đề án chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi thực mục tiêu tái cấu nông nghiệp huyện Thạch Thành ) Phụ lục 3: Hiện trạng diện tích rau đậu kế hoạch phát triển đến năm 2020 huyện Thạch Thành S Xã T T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Thạch Lâm Thạch Quảng Thạch Tượng Thạch Cẩm Thạch Sơn Thạch Bình Thạch Tân Thạch Định Thạch Đồng Thạch Long Thành Mỹ Thành Yên Thành Vinh Thành Minh Thành Công Thành Tân Thành Trực Thành Vân TT Vân Du Thành Tâm Ngọc Trạo Hiện trạng năm 2014 Tổng Trong đó: DT DT DT rau diện tích Rau vụ Rau vụ 14 52 34 23 137 123 71 36 29 33 36 31 56 49 24 64 24 60 18 23 xuân Thu vụ (ha) 33 21 78 26 37 25 12 11 15 12 15 16 19 22 (ha) 2 29 38 22 0 17 10 14 20 đông 19 (ha) 11 16 31 59 12 11 18 16 18 12 25 23 20 31 14 18 13 Tổng diện 24 69 42 41 179 123 71 46 38 44 36 41 71 49 33 87 24 73 29 32 Kế hoạch đến năm 2020 Tăng(+); Trong đó: DT Rau DT Rau DT rau giảm(-) so vụ xuân vụ Thu vụ đông +10 +17 +8 +18 +42 0 +10 +9 +11 +10 +15 +9 +23 +13 +5 +11 +9 (ha) (ha) (ha) 40 26 15 90 26 37 30 14 18 15 14 24 16 32 26 12 10 10 59 38 22 10 15 22 10 24 30 12 19 11 16 31 59 12 11 18 16 18 12 25 23 20 31 14 18 13 22 23 24 25 26 27 28 Thành An Thành Thọ Thành Long Thành Tiến Thành Kim Thành Hưng TT Kim Tân Tổng 26 36 12 71 70 58 1.216 16 23 16 10 449 14 17 10 235 11 18 34 37 38 532 26 46 12 71 88 70 1.475 +10 0 +18 +12 +259 22 23 26 17 566 6 14 25 16 377 11 18 34 37 38 533 (Nguồn: Đề án chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi thực mục tiêu tái cấu nông nghiệp huyện Thạch Thành ) Phụ lục 4: Hiện trạng diện tích mía nguyên liệu kế hoạch phát triển đến năm 2020 huyện Thạch Thành S Đơn vị T T Vụ ép 2013-2014 Diện Năng Sản lượng tích suất (nghìn tấn) Kế hoạch năm 2020 Tổng DT (ha) Năng suất, sản lượng Tổng diện Tăng (+) Giảm (-) Năng tích đất so với vụ ép so với vụ ép suất trồng mía 2013-2014 2013-2014 (tấn/ha) Sản lượng (Nghìn tấn) Thạch Lâm 30 41 - - - -30 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Thạch Quảng Thạch Tượng Thạch Cẩm Thạch Sơn Thạch Bình Thạch Tân Thạch Định Thạch Đồng Thạch Long Thành Mỹ Thành Yên Thành Vinh Thành Minh Thành Công Thành Tân Thành Trực Thành Vân TT Vân Du Thành Tâm 310 500 700 160 70 35 25 34 220 340 370 226 210 270 210 66 23 268 75 63 62 61 55 40 48 55 50 67 56 64 66 56 65 60 45 68 50 23,4 31,5 43,4 9,7 3,8 0,3 1,7 1,4 1,7 14,7 19,0 23,7 14,9 11,8 17,6 12,6 3,0 1,6 13,4 222 228 439 104 220 47 94 136 192 182 230 236 144 228 168 108 27 208 150 12 69 102 10 42 - -88 -272 -262 -56 -7 -28 -158 -140 100 90 95 100 100 95 95 95 90 90 100 90 90 90 100 95 95 95 22,2 20,6 41,7 10,4 22,0 4,5 9,0 12,9 17,3 16,4 23,0 21,2 13,0 20,5 16,8 10,3 2,6 19,8 -66 -42 -42 -20 -60 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Ngọc Trạo Thành An Thành Thọ Thành Long Thành Tiến Thành Kim Thành Hưng TT Kim Tân Khối NL trường Cộng: 220 100 80 176 37 25 17 1.291 6.078 44 43 45 69 70 50 58 64 63 9,7 4,3 3,6 12,1 2,6 1,3 1,0 82,6 366,3 186 67 76 141 137 75 155 1.186 5.244 100 50 138 725 -34 -33 -4 -35 -105 -1.559 90 90 90 90 90 100 100 100 100 96 16,7 6,0 6,9 12,7 12,3 7,5 15,5 0,6 118,6 500,9 (Nguồn: Đề án chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi thực mục tiêu tái cấu nông nghiệp huyện Thạch Thành ) Phụ lục 5: Hiện trạng diện tích mắc ca, cao su ăn kế hoạch PT đến năm 2020 huyện Thạch Thành S Xã Tổng T diện T Hiện trạng năm 2014 Trong đó: Cây Cây Cây ăn cao su Mac (ha) ca (ha) Thạch Lâm Thạch Quảng Thạch Tượng Thạch Cẩm Thạch Sơn 8,2 21,6 19,6 79,5 211,0 1.7 15.0 68.5 167.0 (trừ Kế hoạch đến năm 2020 Tổng diện tích (ha) Trong đó: Tổng Cây Cây Cây ăn số dứa) (ha) 8,2 19,9 4,6 11,0 44,0 111,0 125,7 261,4 383,9 299,0 Tăng Giảm (+) 103,3 104,1 241,8 304,4 88,0 (-) cao su Mac (trừ (ha) ca (ha) dứa) 100,0 96,0 240,0 300,0 70,0 (ha) 11,5 27,9 6,4 15,4 61,6 1,7 15,0 68,5 167,0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Thạch Bình Thạch Tân Thạch Định Thạch Đồng Thạch Long Thành Mỹ Thành Yên Thành Vinh Thành Minh Thành Công Thành Tân Thành Trực Thành Vân TT Vân Du Thành Tâm Ngọc Trạo Thành An Thành Thọ Thành Long Thành Tiến Thành Kim Thành Hưng TT Kim Tân Khối NLT Tổng 33,3 18.0 7,4 4,2 13,3 32,4 24.4 19,5 7.0 25,0 17.0 213,0 206.6 232,9 200.9 265,5 255.6 401,1 379.3 207,3 195.0 181,1 140.0 17,6 212,8 162.3 55,8 40.3 143,8 129.5 170,0 150.1 23,7 20.0 92,2 76.7 22,7 6,8 0,1 1.523,7 1.437,7 4.246, 3.713,6 30,0 15,3 7,4 4,2 13,3 8,0 12,5 8,0 6,4 32,0 9,9 21,8 12,3 41,1 17,6 50,5 15,5 14,3 19,9 3,7 15,5 22,7 6,8 0,1 56,0 30,0 503,3 66,8 10,4 5,9 31,0 45,8 66,5 188,0 305,9 355,4 361,2 491,6 252,9 252,5 28,2 306,9 134,8 201,9 236,1 125,2 106,0 31,8 9,5 0,1 1.626,1 6.422, 33,5 3,0 1,7 17,7 13,4 47,0 163,0 92,9 122,5 95,7 90,5 45,6 71,4 10,6 94,1 79,0 58,1 66,1 101,5 13,8 9,1 2,7 0,0 102,4 2.17,87 18,0 24,4 7,0 17,0 206,6 200,9 255,6 379,3 195,0 140,0 162,3 40,3 129,5 150,1 20,0 76,7 1,437.7 3.713, 27,0 12,0 10,0 42,0 160,0 90,0 110,0 92,0 82,0 41,0 55,0 4,0 74,0 73,0 52,0 58,0 100,0 8,0 110,0 2.006,0 21,4 10,4 5,9 18,6 11,2 17,5 11,2 9,0 44,8 13,9 30,5 17,2 57,5 24,6 70,7 21,7 20,0 27,9 5,2 21,7 31,8 9,5 0,1 78,4 704,5 (Nguồn: Đề án chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi thực mục tiêu tái cấu nông nghiệp huyện Thạch Thành ) Phụ lục 6: Diện tích, sản lượng suất số công nghiệp hàng năm Thạch Thành thời kì 2005-2014 Năm 2005 2010 2012 2014 6.114,9 2007 Diện tích (ha) 6.287,2 Mía 6.020,0 5.941,9 6.078,1 Lạc 261,8 111,5 130,2 147,9 120,3 Sắn 436,9 652,3 704,5 763,4 657,2 Đậu tương 35,2 21,1 110,8 62,0 307,5 Năng suất (tạ/ha) Mía 399,4 588,1 414,9 591,4 630,9 Lạc 11,3 11,6 13,7 10,6 11,8 Sắn 47,5 57,3 74,7 85,0 65,8 Đậu tương 12,1 12,4 8,9 6,2 8,2 Sản lượng (tấn) Mía 244.230 369.752 249.770 351.047 366.273 Lạc 296,6 129,5 178,0 148,8 132,1 Sắn 2.076,5 3.735,2 5.261,9 6.489,3 4.120,4 Đậu tương 42,5 26,4 98,6 38,3 251,2 (Nguồn: Phòng NN PTNT huyện Thạch Thành) Phụ lục 7: Hiện trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm kế hoạch phát triển năm 2020 huyện Thạch Thành (đơn vị: con) TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đơn vị Thạch Lâm Thạch Quảng Thạch Tượng Thạch Cẩm Thạch Sơn Thạch Bình Thạch Tân Thành Tân Thạch Định Thạch Đồng Thạch Long Thành Mỹ Thành Yên Thành Vinh Thành Minh Thành Công Thành Trực Thành Vân TT Vân Du Thành Tâm Ngọc Trạo Thành An Thành Thọ Thành Long Hiện trang năm 2014 Kế hoạch năm 2020 Trâu Bò Lợn Dê Gia cầm Trâu Bò Lợn Dê Gia cầm 630 690 720 858 1.050 866 157 963 274 517 302 749 670 491 1,200 688 1.100 440 70 601 931 488 622 340 99 188 162 150 290 337 110 341 231 433 544 281 129 220 331 155 341 342 44 225 292 174 316 1.351 1.721 3.467 1.211 2.705 2.027 2.467 821 1.571 890 1.214 1.266 2.152 2.115 2.479 4.212 2.292 1.325 1.241 266 4.514 2.109 1.198 2.488 1.523 707 418 1.621 1.799 446 431 673 154 250 250 1.099 1.862 407 1.522 1.623 332 819 489 521 397 401 1.529 8.690 19.030 16.992 18.511 15.547 16.029 5.894 17.517 12.498 17.533 18.468 17.624 26.304 14.992 29.055 18.883 12.889 21.323 2.586 16.530 23.510 13.038 21.809 16.631 752 823 858 1.023 1.252 1.033 187 1,148 325 617 360 893 799 585 1.431 820 1.312 525 83 716 1.110 582 741 405 374 957 597 410 1.060 1.381 323 733 759 1.393 619 598 1.082 853 826 745 861 666 765 766 959 434 932 2.726 2.820 5.744 3.342 4.178 4.178 4.178 840 4.700 1.880 2.295 2.296 4.178 4.178 4.700 6.475 4.386 2.400 2.090 210 7.834 4.178 2.298 4.700 2.610 4.100 2.968 8.534 10.000 2,666 2,666 3.666 500 534 834 6.000 10.300 2.666 10.000 10.000 2.666 4.334 3.334 2.000 1.666 1.666 7.334 12.225 24.450 21.190 24.450 19.560 19.560 5.500 21.190 12.500 22.005 22.005 19.560 37.490 19.560 42.380 28.525 16.300 29.340 32.600 22.005 32.600 16.300 29.340 22.820 25 26 27 28 Thành Tiến 695 321 1.510 252 15.427 829 1.099 2.610 534 21.190 Thành Kim 533 258 1.104 257 14.710 635 1.048 2.298 632 20.375 Thành Hưng 124 534 1.288 151 19.400 147 3.063 2.300 400 22.000 TT Kim Tân 25 108 1.480 158 104 2.300 Cộng: 16.776 8.224 49.017 18.147 452.900 20.000 26.181 94.000 100.000 619.320 (Nguồn: Đề án chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi thực mục tiêu tái cấu nông nghiệp huyện Thạch Thành ) Phụ lục 8: Một số số thu nhập bình quân hộ huyện Thạch Thành thời kì 2005-2014 (đơn vị: triệu đồng/năm) Năm 2005 2007 2010 2012 2014 Thu nhập bình quân năm 5,5 7,5 13,7 17,3 23,8 Thu nhập từ N-L-TS 1,9 1,9 5,2 6,0 7,0 (Nguồn: Xử lý từ số liệu Phòng NN& PTNN, Phòng LĐ&TBXH huyện Thạch Thành) Phụ lục 9: Một vài số sử dụng điện nước địa bàn huyện Thạch Thành thời kì 2005-2014 (đơn vị: %) Năm Tỉ lệ dân số nông thôn dùng nước 2005 2007 2010 2012 2014 2,1 5,4 14,8 16,3 Tỉ lệ số hộ thành thị sử dụng nước 79,9 81,7 82,0 87,4 88,1 Tỉ lệ số hộ sử dụng điện 92,2 97,8 100 100 100 (Nguồn: Phòng LĐ Thương binh XH huyện Thạch Thành) PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Một số mô hình chăn nuôi đặc sản trồng trọt phát triển mạnh huyện Thạch Thành Nuôi lợn rừng Nuôi đà điểu Nuôi hươu lấy sừng Mô hình trồng xen canh cao su nghệ vàng nông trường Thạch Quảng Mô hình trồng dứa xen cao su nông trường Vân Du, Thạch Thành Công tác lai tạo giống suất chất lượng cao ngày trọng Vườn ươm giống trồng nông trường Thạch Thành Trang trại cung cấp gà, vịt giống gia đình bà Bùi Thị Liên - Thôn 1, xã Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hóa Mía tím Kim Tân - Một trồng mang lại lợi nhuận cao cho bà nông dân huyện Thạch Thành Mô hình long ruột đỏ gia đình ông Nguyễn Đăng Khánh, thôn 4, xã Thành Tiến-một trồng giúp tận dụng tài nguyên đất mang lại hiệu kinh tế cao địa bàn huyện Thạch Thành [...]... dựng một nền NN phát triển theo hướng bền vững có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của địa phương Vì thế tôi đã chọn đề tài Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) để thực hiện luận văn thạc sĩ, với mong mỏi được góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển KT - XH của quê hương 2 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Trên cơ sở nghiên cứu... mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn về PTNNBV - Chương 2: Hiện trạng PTNN ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) - Chương 3: Định hướng và giải pháp PTNNBV ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) 9 Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Một số khái niệm và quan niệm 1.1.1.1 Phát. .. cây lương thực ở các xã vùng thường xuyên bị ngập do mưa lũ thời kỳ 2011-2015 Như vậy, vấn đề nghiên cứu sâu dưới góc độ địa lí KT để đề xuất định hướng và các giải pháp PTNN huyện Thạch Thành theo hướng bền vững cho đến nay vẫn chưa được đề cập đến cụ thể trong một nghiên cứu nào Vì thế tác giả đã lựa chọn đề tài Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) để có những...Bản đồ: 1 Bản đồ hành chính huyện Thạch Thành 2 Bản đồ trồng trọt huyện Thạch Thành năm 2014 3 Bản đồ diện tích và sản lượng lúa huyện Thạch Thành năm 2014 4 Bản đồ chăn nuôi huyện Thạch Thành năm 2014 5 Bản đồ định hướng phát triển nông nghiệp huyện Thạch Thành đến năm 2025 1 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua KT Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu to lớn, trong đó có sự... tỉnh Thanh Hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”, Sở NN và PTNN Thanh Hóa (tháng 6/2014) - Chiến lược phát triển nông nghiệp Thanh Hoa thời kì 2011-2020, Sở NN và PTNN Thanh Hóa - Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và đỊnh hướng đến năm 2030, Sở NN và PTNN Thanh Hóa Đối với huyện Thạch Thành, trong lĩnh... làm sáng tỏ một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn PTNNBV - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến PTNNBV ở huyện Thạch Thành - Nhận diện được thực trạng PTNN ở huyện Thạch Thành, chỉ rõ những thành tựu và hạn chế cần khắc phục để thúc đẩy NN địa phương phát triển theo hướng bền vững trong tương lai - Đề xuất định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm PTNN Thạch Thành theo quan điểm PTBV về cả ba mặt:... cứu về NN, chỉ có một số đề tài, đề án do UBND huyện, phòng NN và PTNT huyện tìm hiểu và nghiên cứu: - Chiến lược phát triển nông nghiệp huyện Thạch Thành thời kì 2010-2020; - Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Thạch Thành giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2025; 4 - Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp huyện Thạch Thành trong hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn... Cho đến nay ở Việt Nam, PTNNBV vẫn còn là vấn đề mang tích thời sự Trong những năm qua ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về phát triển bền vững trong nông nghiệp được công bố Có thể kể đến một số công trình sau: 3 - Nông nghiệp Việt nam trong phát triển bền vững của Nguyễn Từ (2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội; - Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam... ảnh hưởng đến PTNNBV ở huyện Thạch Thành - Phân tích hiện trạng PTNN huyện Thạch Thành dưới góc độ NNBV - Đề xuất định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng hợp lí các nguồn lực để PTNN huyện Thạch Thành theo hướng bền vững đến năm 2025 3 Phạm vi nghiên cứu 3.1 Về nội dung Đề tài tập trung nghiên cứu các nhân tố tự nhiên và KT-XH ảnh hưởng tới sự PTBVNN ở huyện Thạch Thành Phân tích thực trạng... trị quốc gia, Hà Nội; - Góp phần phát triển bền vững nông thôn Việt Nam của tác giả Nguyễn Xuân Thảo (năm 2004), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội; - Phát triển bền vững ở Việt Nam - Thành tựu, cơ hội, thách thức và triển vọng của GS.TSKH Nguyễn Quang Thái và PGS.TS Ngô Thắng Lợi (năm 2007), Nhà xuất bản Lao động - xã hội; - Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp nông thôn của Đặng Kim Sơn và Hoàng ... TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN THẠCH THÀNH (THANH HÓA) .44 2.1 Tổng quan huyện Thạch Thành 44 2.2 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vững huyện Thạch. .. : Nông nghiệp NNBV : Nông nghiệp bền vững NS : Năng suất NT : Nông thôn PT : Phát triển PTBV : Phát triển bền vững PTKT : Phát triển kinh tế PTNN : Phát triển nông nghiệp PTNT : Phát triển nông. .. định hướng giải pháp PTNN huyện Thạch Thành theo hướng bền vững chưa đề cập đến cụ thể nghiên cứu Vì tác giả lựa chọn đề tài Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững huyện Thạch Thành (Thanh Hóa)
- Xem thêm -

Xem thêm: phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa), phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa), , Quan điểm và phương pháp nghiên cứu, Cấu trúc của luận văn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm