0

Phát triển ngành dịch vụ - kinh nghiệm trung quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

73 496 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 21:51

Tài liệu tham khảo Phát triển ngành dịch vụ - kinh nghiệm trung quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu 1.Sự cần thiết của đề tài Trong thế kỷ XXI, xu thế chung của mọi nền kinh tế trên thế giới là hớng tới toàn cầu hoá quốc tế hoá các thị trờng dịch vụ, đa tăng trởng dịch vụ lên hàng đầu trở thành tăng trởng của ngành công nghiệp sạch cho vấn đề phát triển kinh tế đảm bảo các vấn đề môi trờng xã hội. Sức mạnh của ngành dịch vụ trong nền kinh tế ngày càng tăng. Vào năm 2001, bình quân ngành dịch vụ chiếm 72% GDP của các nớc phát triển, 52% GDP của các nớc đang phát triển 57% GDP của các nớc CEE. Dịch vụ chiếm 2/3 tổng dòng FDI vào trong những năm 2001 - 2002, đạt bình quân 500 tỷ USD/năm. Nhận thức đợc những vai trò tiềm năng phát triển kinh tế to lớn của lĩnh vực dịch vụ đem lại, ngày 24 tháng 12 năm 2004 Thủ tớng Chính phủ ban hành chỉ thị số 49/2004/CT-TTg về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 nhằm nâng cao vị trí vai trò của khu vực dịch vụ. Ngành dịch vụ đợc xem là một trong những ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế đất nớc trong đó tập trung phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng nh du lịch, bảo hiểm, vận tải hàng không, vận tải biển, kho bãi, chuyển tải, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, bu chính viễn thông, xây dựng, xuất khẩu lao động . khuyến khích phát triển dịch vụ mới có sức cạnh tranh cao. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, em đã chọn đề tài "Phát triển ngành dịch vụ - kinh nghiệm Trung Quốc tế thực tiễn Việt Nam" 2. Tình hình nghiên cứu Có rất nhiều nghiên cứu tài liệu từ trớc đến nay đề cập đến vai trò sự phát triển của ngành dịch vụ của Việt Nam các quốc gia khác trên thế giới. Nhng các tài liệu nghiên cứu này chủ yếu nghiên cứu dịch vụ dới góc độ phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cũng nh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ, có công trình nghiên cứu ngành dịch vụ trong quá trình điều chỉnh chính sách kinh tế hay 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 điều chỉnh cơ cấu kinh tế Vì vậy, hiện cha có công trình nào đa ra một hệ thống hoàn chỉnh những lí luận dữ liệu thống kê một cách tổng hợp khái quát về sự ra đời phát triển của ngành dịch vụ trên thế giới, kinh nghiệm Trung Quốc thực tiễn Việt Nam. 3.Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài là đa ra đợc vai trò tầm quan trọng của ngành dịch vụ trong phát triển kinh tế trên thế giới, phân tích đánh giá tiến trình phát triển ngành dịch vụ của Nhật Bản Trung Quốc rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc phát triển lĩnh vực dịch vụ nhằm gia nhập WTO. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp góp phần mở cửa phát triển ngành dịch vụ Việt Nam trong thời gian tới. 4. Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tổng quan về ngành dịch vụ cũng nh phát triển ngành dịch vụ nhằm đáp ứng quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành theo hớng tiến bộ của Trung Quốc Nhật Bản trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm cho quá trình phát triển ngành dịch vụ Việt Nam. 5.Phơng pháp nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu tổng quát đợc sử dụng trong đề tài là phơng pháp duy vật biện chứng kết hợp duy vật lịch sử. Các phơng pháp cụ thể là phơng pháp thống kê so sánh, dự báo, logic - lịch sử, phân tích - tổng hợp 6. Đóng góp của đề tài: -Hệ thống hoá một cách toàn diện các quan điểm các lí luận về ngành dịch vụ vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực dịch vụ. -Đa ra thực trạng ngành dịch vụ Trung Quốc bài học kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc phát triển lĩnh vực dịch vụ. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Đa ra cách đánh giá sát thực về thời cơ những thách thức khi phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đồng thời đề xuất những kiến nghị có tính chất định hớng nhằm cải thiện môi trờng pháp lý, phát triển ngành công nghệ dịch vụ Việt Nam 7.Kết cấu của đề tài: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, Khoá luận tốt nghiệp có 4 chơng: Chơng1: Tổng quan về ngành dịch vụ sự phát triển của ngành dịch vụ Chơng 2: Phát triển dịch vụ Trung Quốc bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Chơng 3: Thực trạng ngành dịch vụ Việt Nam Chơng 4: Một số giải pháp phát triển ngành dịch vụ Việt Nam 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng 1 Tổng quan về ngành dịch vụ sự phát triển của ngành dịch vụ 1.1.Khái niệm, đặc điểm của dịch vụ Theo Các Mác, dịch vụ là con đẻ của nền kinh tế sản xuất hàng hoá nên dịch vụ với t cách là sản phẩm cũng là một loại hàng hoá có thể hiểu dịch vụ là giá trị giá trị sử dụng. Vào những thập niên 1930 của thế kỷ XX, Allan Fisher Collin Clark là những ngời đầu tiên đề xuất chia nền kinh tế thành 3 lĩnh vực: lĩnh vực một bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, lĩnh vực hai bao gồm công nghiệp, lĩnh vực ba là những hoạt động kinh tế đặc biệt không đợc liệt kê vào lĩnh vực một lĩnh vực hai. Nh vậy ngay cả đến tên gọi của lĩnh vực dịch vụ cũng còn cha xuất hiện ngời ta chỉ hiểu nó nh là một phần dôi ra của nền kinh tế khi mà lĩnh vực sản xuất chế tạo đ- ợc hiểu nh nền tảng của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Năm 1977, khi vai trò của ngành dịch vụ ngày càng tăng nhu cầu dịch vụ trở nên nhiều hơn, T.P. Hill đã cố gắng đa ra định nghĩa về dịch vụ nh sau Dịch vụ là sự thay đổi về điều kiện hay trạng thái của ngời hay hàng hoá thuộc về sở hữu của một chủ thể kinh tế nào đó do sự tác động của chủ thể kinh tế khác với sự đồng ý trớc của ngời hay chủ thể kinh tế ban đầu. Song định nghĩa này còn nhiều thiếu sót cha đáp ứng đợc tính chất trừu tợng sự vận động không ngừng của lĩnh vực dịch vụ. Cho đến nay cha có một định nghĩa về dịch vụ đợc chấp nhận trên phạm vi toàn cầu. Tính vô hình khó nắm bắt của dịch vụ, sự đa dạng, phức tạp của các loại hình dịch vụ làm cho việc định nghĩa dịch vụ trở nên khó khăn. Hơn nữa, các quốc gia khác nhau có cách hiểu về dịch vụ không giống nhau, phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Trong việc đa ra khái niệm dịch vụ, có một số quan điểm sau: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Theo Pocket Oxford Dictionary công nghệ dịch vụ đợc định nghĩa là ngành cung cấp thứ gì đó vô hình dạng để phân biệt ngành công nghệ sản xuất là ngành cung cấp các loại hàng hoá cụ thể sờ thấy đợc -Theo nghĩa rộng: dịch vụ bao gồm tất cả các hoạt động mà kết quả của nó thể hiện dới dạng vật chất. Các hoạt động dịch vụ bao gồm tất cả các lĩnh vực mức độ cao, có tác động tới sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn bộ hoặc một quốc gia hoặc vùng. Các hoạt động này không chỉ hạn chế trong một lĩnh vực cụ thể nh giao thông, du lịch, thơng mại, ngân hàng bu chính viễn thông, bảo hiểm mà còn bao gồm cả môi trờng, văn hoá, hành chính, t vấn pháp lý t vấn tình cảm. -Theo nghĩa hẹp: dịch vụ bao gồm việc làm việc cho một ngời khác hoặc một cộng đồng nhằm làm thoả mãn một số nhu cầu của con ngòi nh đi lại, cung cấp nớc, sửa chữa bảo dỡng máy móc, thiết bị hoặc các công trình. -GATS đa ra khái niệm Dịch vụ bằng cách liệt kê dịch vụ thành 12 ngành lớn 155 phân ngành khác nhau. Nhng chúng ta có thể hiểu dịch vụ bằng cách tìm ra các đặc điểm nổi bật khác biệt của dịch vụ so với hàng hoá. Có bốn đặc điểm nổi bật sau: Thứ nhất, dịch vụ mang tính vô hình. Tính vô hình của dịch vụ thể hiện chỗ dịch vụ là những thứ mà khi đem bán không thể rơi vào chân bạn 1 . Quá trình sản xuất hàng hóa tạo ra những sản phẩm hữu hình có tính chất cơ, lý, hoá học, . nhất định, có tiêu chuẩn về kỹ thuật cụ thể do đó có thể sản xuất theo tiêu chuẩn hóa. Khác với hàng hóa, sản phẩm dịch vụ không tồn tại dới dạng vật chất bằng những vật phẩm cụ thể, không nhìn thấy đợc do đó không thể xác định chất lợng dịch vụ trực tiếp bằng những chỉ tiêu kỹ thuật đợc lợng hóa. Thứ hai, quá trình sản xuất (cung ứng) dịch vụ tiêu dùng dịch vụ xảy ra đồng thời. Trong nền kinh tế hàng hóa, sản xuất hàng hóa tách khỏi lu thông tiêu dùng. Do đó hàng hóa có thể đợc lu kho để dự trữ, có thể vận chuyển đi nơi khác theo nhu cầu của thị trờng. Khác với hàng hóa, quá trình cung ứng dịch vụ gắn liền với tiêu dùng dịch vụ. Thí dụ với dịch vụ t vấn đầu t, khi chuyên gia về đầu t t vấn khách 1 Liberalizing international Transactions in Services, tr.1 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hàng cũng là lúc khách hàng tiếp nhận tiêu dùng xong dịch vụ t vấn do ngời chuyên gia này cung ứng. Thứ ba, không thể lu trữ đợc dịch vụ. Sự khác biệt này là do sản xuất tiêu dùng dịch vụ diễn ra đồng thời nên không thể sản xuất dịch vụ hàng loạt lu giữ trong kho sau đó mới tiêu dùng. Thứ t, dịch vụ có tính đa chủng: tính đa chủng của dịch vụ có nghĩa là mỗi sản phẩm dịch vụ đều khác với những sản phẩm dịch vụ đợc tạo ra trớc đó. Điều này xảy ra khi quy trình sản xuất cho mỗi khách hàng đều khác nhau vì mỗi khách hàng phản ứng hay hoạt động theo một cách riêng, mỗi tơng tác giữa khách hàng ngời cung cấp dịch vụ trong một chừng mực nào đó là độc nhất. Đây là kết quả của tính giao tiếp cao với khách hàng của sản phẩm dịch vụ. Hộp 1. Ví dụ về sự tơng phản của ngành hoạt động dịch vụ hoạt động sản xuất Các hoạt động sản xuất Tiền sảnh Hậu đờng Khách hàng Hàng hoá gởi đến khách hàng Bán hàng tiếp thị Sản xuất Các hoạt động điều hành Các hoạt động dịch vụ Khách hàng đến doanh nghiệp Tiền sảnh Hậu đờng Khách hàng Dịch vụ đến khách hàng Tiếp thị Hoạt động điều hành Hoạt động điều hành Vậy ta có thể đi đến kết luận về khái niệm dịch vụ nh sau: Dịch vụ là những hoạt động mang tính xã hội, tạo ra các sản phẩm hàng hóa không tồn tại dới hình thái vật thể, nhằm thoả mãn kịp thời, thuận lợi hiệu quả hơn các nhu cầu trong sản xuất đời sống con ngời. 1.2. Các loại hình dịch vụ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Có nhiều cách phân loại dịch vụ đã đợc đa ra. Những cách này có những góc nhìn khác nhau về loại dịch vụ đợc cung cấp xác định những tơng đồng hay khác biệt đợc sử dụng trong việc phân loại các dịch vụ. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của ngành dịch vụ theo những tiêu chí cụ thể. *GATT chia dịch vụ làm 12 phân ngành lớn là: dịch vụ kinh doanh, dịch vụ liên lạc, dịch vụ xây dựng thi công, dịch vụ phân phối, dịch vụ giáo dục, dịch vụ môi trờng, dịch vụ tài chính, dịch vụ liên quan đến sức khoẻ dịch vụ xã hội, các dịch vụ giải trí thể thao, dịch vụ vận tải, dịch vụ khác. *Văn phòng đánh giá kỹ thuật Washington D.C đa ra một trong những cách phân loại đơn giản nhất nh sau: Hộp 2. Phân loại các dịch vụ của Văn phòng Đánh giá Kỹ thuật Washington Dịch vụ cho ngời sản xuất Dịch vụ tài chính: Ngân hàng, bảo hiểm, cho thuê tài chính Vận chuyển phân phối: Biển, đờng sắt, xe tải, hàng không, buôn sỉ, kho vận, phân phối Công nghiệp kỹ thuật: Hợp đồng đặc quyền bán buôn, dịch vụ thiết kế máy, thiết kế kiến trúc, đấu thầu xây dựng, những dịch vụ quản lý khác, kế toán Những dịch vụ trung gian khác: vi tính, xử lý dữ liệu, truyền thông, quảng cáo, địa ốc, du lịch, an ninh, bu phẩm Dịch vụ cho khách hàng Buôn lẻ Chăm sóc y tế Du lịch, giải trí Giáo dục Những dịch vụ xã hội khác (bao gồm cả dịch vụ công) Những dịch vụ cá nhân khác (nhà hàng, tiệm giặt,) *Cán cân thanh toán của Việt Nam hiện có 6 loại dịch vụ là: vận tải đờng biển đờng hàng không, bảo hiểm, bu chính viễn thông, ngân hàng, du lịch, dịch vụ khác. *Theo tiêu chí phân loại của Riddle ghi nhận những ngành dịch vụ với vai trò là yếu tố đầu vào quan trọng cho xuất khẩu hàng hoá dịch vụ hớng tới mục tiêu tăng trởng kinh tế nhanh thì ngành dịch vụ bao gồm: -Những ngành dịch vụ truyền thống (dịch vụ hạ tầng cơ sở) nh giao thông vận tải, tài chính, bảo hiểm đóng vai trò làm những nhân tố đầu vào hỗ trợ chính thức cho kinh doanh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Những ngành dịch vụ gắn liền với công nghệ hiện đại có tác động mạnh đến sự tăng trởng kinh tế hiện nay là : dịch vụ viễn thông, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh dịch vụ nghề nghiệp, dịch vụ vi tính, dịch vụ giáo dục đào tạo. 1.3.Tính tất yếu của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng phát triển ngành dịch vụ Các xã hội sơ khai sống nhờ canh tác sinh tồn đổi hàng lấy hàng đều không có nhu cầu, hoặc rất ít cho dịch vụ. Trong nền kinh tế tự cung tự cấp hoạt động dịch vụ th- ờng mang tính tự phát, các hoạt động dịch vụ chỉ là hoạt động tự phục vụ. Dịch vụ hỗ trợ sản xuất còn mức sơ khai, dịch vụ cho nhu cầu cá nhân đợc thực hiện chủ yếu trong phạm vi gia đình. Khi nền kinh tế hàng hóa ra đời phát triển mạnh, đòi hỏi một sự lu thông trôi chảy, thông suốt liên tục để thoả mãn nhu cầu ngày càng gia tăng của con ngời thì dịch vụ phát triển. đặc biệt từ khi có cuộc cách mạng công nghiệp thì nhu cầu dịch vụ phát triển mở rộng rất nhanh. Ví dụ, quá trình công nghiệp hoá chuyên môn hoá xã hội làm nảy sinh nhu cầu cho dịch vụ vận chuyển. Tiếp theo đó là các nhu cầu về dịch vụ tài chính bảo hiểm , . ra đời. Thông thờng các quốc gia trên thế giới trải qua các giai đoạn thăng tiến phát triển sau: -Giai đoạn l: Nông nghiệp - Công nghiệp - Dịch vụ -Giai đoạn 2: Công nghiệp - Nông nghiệp - Dịch vụ -Giai đoạn 3: Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp -Giai đoạn 4: Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp Xu thế chung của cơ cấu kinh tế của các quốc gia trên thế giới là tỷ trọng ngành nông nghiệp không ngừng thu nhỏ lại, tỷ trọng ngành công nghiệp từ mở rộng đi đến thu nhỏ, tỷ trọng ngành dịch vụ thì không ngừng mở rộng. Nh vậy, tỷ trọng những ngành kinh tế sản xuất vật chất nh công nghiệp, nông nghiệp ngày càng thấp trong khi tỷ trọng của những ngành kinh tế dịch vụ ngày càng cao. Nhng xu thế đó không phải là tuyệt đối vô hạn mà là tơng đối có điều kiện: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Việc giảm tỷ trọng nông nghiệp công nghiệp phải có tiền đề là năng suất lao động những ngành kinh tế sản xuất vật chất đợc nâng cao mạnh mẽ nhằm phục vụ xã hội công nghiệp phát triển, có thể đảm bảo những nhu cầu sống cơ bản của con ngời với chất lợng cao. -Tỷ trọng ngành dịch vụ nâng cao phải đợc xây dựng trên cơ sở một nền kinh tế sản xuất vật chất phát triển mạnh Trong giai đoạn phát triển đầu tiên của nền kinh tế, năng lực sáng tạo cái mới của khoa học kỹ thuật là có hạn sự đóng góp của kỹ thuật trong quá trình sản xuất xã hội vào thời kỳ đó chỉ giữ vai trò thứ yếu. Sự đóng góp của các yếu tố tài nguyên thiên nhiên, vốn, sức lao động, . là nguồn gốc tăng trởng kinh tế. Những yếu tố này trở thành những yếu tố đầu vào quan trọng cho ngành công nghiệp nông nghiệp là những ngành lấy sản phẩm trực tiếp từ tự nhiên chế biến sản phẩm tự nhiên. Do vậy, trong những giai đoạn đầu ngành chủ đạo hay trụ cột của sự phát triển kinh tế là nông nghiệp công nghiệp. Cùng với sự phát triển của sức sản xuất, việc tăng cờng đầu t vào nghiên cứu phát triển khoa học, tổ chức quản lý, vận hành, . ngày càng đợc chú trọng nâng cao cha từng thấy trong quá trình sản xuất, công cụ lao động đối tợng lao động đã thay đổi nội dung truyền thống của nó, hàm lợng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin tăng lên rất nhiều, tính di chuyển của sức sản xuất mạnh. Thích ứng với xức sản xuất có hàm lợng thông tin cao có tính di chuyển mạnh, phơng thức tổ chức cơ cấu của nền kinh tế cũng nảy sinh những thay đổi tơng ứng, đầu vào của các yếu tố sản xuất sự phân bổ các ngành nghề này càng nghiêng về các ngành công nghệ mới ngành dịch vụ, khiến cho tỷ trọng của các ngành nghề đó trong cơ cấu kinh tế tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Nh vậy, sự mở rộng ngành dịch vụ phải đợc xây dựng trên cơ sở nâng cao năng suất lao động của lĩnh vực sản xuất vật chất. Năng suất lao động tơng đối cao của công nghiệp nông nghiệp, dùng một số lợng lao động hạn chế nào đó để làm ra nhiều sản phẩm đã tạo cho sự phát triển của ngành dịch vụ có một cơ sở vững chắc, thu hút mạnh mẽ sức lao động từ lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp di chuyển đến, tăng nhanh tốc độ phát triển của nó cũng nh tăng tỷ trọng của nó trong nền kinh tế quốc dân. Nh vậy, những biến động về cơ cấu kinh tế hình thành do các ngành trực tiếp sản xuất vật chất 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giải phóng vốn sức lao động, còn ngành dịch vụ thì không ngừng thu hút ngời vốn mới khiến tỷ trọng của ngành dịch vụ tăng lên. Nhờ khả năng cung cấp phục vụ nên nó có tác động ngợc trở lại lĩnh vực sản xuất vật chất, thúc đẩy các ngành công nghiệp nông nghiệp phát triển cao về chất, tăng mạnh về lợng, làm cho lĩnh vực sản xuất vật chất ngày càng hiện đại hoá. Trớc chiến tranh thế giới thứ II, các nớc phát triển trên thế giới về cơ bản đã hoàn thành quá trình phi nông nghiệp hoá công nghiệp hoá cơ cấu ngành khiến tỷ trọng của ngành nông nghiệp giảm tỷ trọng của ngành công nghiệp tăng. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, do sự phát triển của cuộc Cách mạng Khoa học - Công nghệ, cơ cấu ngành các nớc công nghiệp phát triển lại xuất hiện xu thế biến động mới. Tỷ trọng lao động trực tiếp sản xuất trong nội bộ các ngành giảm, tỷ trọng lao động trí óc, phục vụ điều tra tỷ trọng, triển khai kỹ thuật, phỏng vấn, quảng cáo, . tăng khiến tỷ trọng giữa các ngành nghiêng về dịch vụ ngành dịch vụ đợc trang bị kỹ thuật cao lợng thông tin lớn có vai trò ngày càng tăng trong nền kinh tế quốc dân. Hiện nay, ngành dịch vụ đã trở thành lĩnh vực vô cùng quan trọng có giá trị sản phẩm cao nhất tạo nhiều công ăn việc làm nhất. Hoạt động của dịch vụ không chỉ đợc coi nh là chất kết dính xúc tác mà còn đợc xem nh là đòn bẩy tạo bớc đột phá cho nền kinh tế, đặc biệt là trong thời đại chuyển sang nền kinh tế tri thức. một số nớc đang phát triển, các ngành dịch vụ hiện đại rất kém phát triển, không những thế, họ còn xem trọng sản xuất hơn dịch vụ có xu hớng tập trung các nguồn lực cho sản xuất, kể cả các nguồn lực bên ngoài. Sản xuất là quan trọng không ai phủ nhận vai trò của nó nhng tầm quan trọng của nó không thể lấn át dịch vụ. Nếu ta tập trung đầu t vào sản xuất thép, xi măng nhng không đầu t thích đáng vào các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, t vấn thì sản xuất thép, xi măng sẽ rơi vào tình trạng chi phí cao, chất lợng thấp, thiếu thị trờng Một nhà đầu t nớc ngoài khi đầu t vào sản xuất thì khi họ bí, cần t vấn không có, cần vay vốn lại khó khăn, cần bảo hiểm lại quá phức tạp, cần liên lạc viễn thông lại quá đắt Do vậy, nhà đầu t nớc ngoài sẽ nản lòng từ bỏ ý định đầu t vào nớc đó. Môi tr- ờng dịch vụ hoạt động kém là một trở ngại lớn đối với nhà đầu t từ các nớc phát triển vì họ đang quen với môi trờng đầu t có hoạt động dịch vụ rất tốt. 10 [...]... : 0918.775.368 Chơng 2 Phát triển dịch vụ Trung Quốc - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam Trung Quốc mặc dù cha thực sự trở thành một nớc phát triển còn đang tiến hành quá trình CNH,HĐH, nhng với những tiềm năng kinh tế to lớn cùng với những thành tựu kinh tế vợt trội từ sau cải cách kinh tế Trung Quốc thì việc học tập kinh nghiệm phát triển dịch vụ của Trung Quốc, một quốc gia láng giềng có... đổi pháp luật, pháp quy chính sách của ngành dịch vụ kinh doanh dịch vụ quốc tế Do các ngành dịch vụ Trung Quốc còn lạc hậu so với các nớc phát triển, các bộ ngành, các doanh nghiệp cần đợc bảo hộ thích đáng chủ yếu bằng pháp luật, pháp quy chính sách của nhà nớc Để đáp ứng đợc yêu cầu mở rộng độ mở cửa của ngành dịch vụ kinh doanh dịch vụ quốc tế, đòi hỏi Trung Quốc phải nhanh chóng sửa... kinh tế thị trờng cha phát triển một cách đầy đủ, đặc biệt là mức độ thị trờng hoá đối với ngành dịch vụ còn thấp làm nảy sinh những trở ngại cho việc phát triển ngành dịch vụ, Trung Quốc chủ trơng thông qua thúc đẩy cải cách thể chế để đẩy nhanh tiến trình thị trờng hoá kinh tế, từ đó thúc đẩy việc phát triển cơ cấu ngành dịch vụ Ngoài ra, để phát triển hiệu quả ngành dịch vụ, Trung Quốc còn dựa vào... những dịch vụ khác, nh dịch vụ hỗ trợ kinh doanh dịch vụ nghề nghiệp, viễn thông, xây dựng, dịch vụ tài chính, dịch vụ văn hóa, giáo dục, y tế *Về những lĩnh vực dịch vụ cụ thể: Dịch vụ cơ sở hạ tầng: Những dịch vụ hạ tầng cơ sở (nh dịch vụ công ích, xây dựng, vận tải, viễn thông, dịch vụ tài chính, ) có tác dụng hỗ trợ cho tất cả các loại hình kinh doanh Trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ thì dịch vụ. .. thị hoá Bởi mức độ phát triển ngành dịch vụ thống nhất với mức độ đô thị hoá Việc đô thị hoá Trung Quốc muộn mằn chính là nguyên nhân quan trọng ảnh hởng đến sự phát triển chuyển đổi cho cấu chậm của ngành dịch vụ Trớc tình hình này, để thúc đẩy mở rộng nhiều ngành dịch vụ mới phát triển nhiều tầng bậc ngành dịch vụ, Trung Quốc đã ra sức thúc đẩy tiến trình thành thị hoá trên cơ sở đẩy nhanh... vụ Trung Quốc Từ những phân tích trên về quá trình phát triển ngành dịch vụ Trung Quốc, ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau; -Phát triển dịch vụ phải dựa trên nền tảng phát triển hợp lý của các ngành công nghiệp nông nghiệp Quá trình phát triển dịch vụ có mối quan hệ chặt chẽ với quá trình CNH, HĐH Chính quan hệ chặt chẽ giữa các ngành đã tạo nên nền tảng cho mối liên hệ tăng trởng... 1990, Trung Quốc đã đa ra một số chính sách điều chỉnh cơ cấu ngành dịch vụ nhằm phát triển ngành này phát triển hiệu quả cao: Thứ nhất, chính sách thúc đẩy cải cách mở cửa ngành dịch vụ: Do chính sách mở cửa đối với ngành dịch vụ chậm chạp nên từ đầu những năm 1990 đến nay, một số ngành dịch vụ nh tiền tệ, bảo hiểm, giao thông vận tải, đờng sắt, hàng không, thông tin, giáo dục y tế vẫn bị Trung Quốc. .. trởng kinh tế nhanh vững chắc với phát triển dịch vụ chất lợng cao Trung Quốc Sự phát triển mang tính giai đoạn của cơ cấu kinh tế là quy luật khách quan mà đợc áp dụng một cách chặt chẽ Trung Quốc thập kỷ 80, công nghiệp nhẹ sản xuất hàng tiêu dùng phát triển trớc Sau đó là sự phát triển của các ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, gia công lắp ráp đợc đẩy mạnh (từ năm 1985) phát triển. .. tăng trởng của nền kinh tế Trung Quốc Dới sự tác động của Cách mạng khoa học công nghệ mới trên phạm vi toàn cầu, việc hiện đại hoá ngành công nghiệp của Trung Quốc sẽ đợc thúc đẩy cùng với ngành nghề hoá nông nghiệp xã hội hoá dịch vụ thông tin hoá nền kinh tế quốc dân, đặt cơ sở kỹ thuật kinh tế ngành vững chắc cho sự nghiệp xây dựng HĐH XHCN mang đặc sắc Trung Quốc - p dụng các mức độ mở cửa... triển mở cửa thị trờng trên phạm vi tơng đối hẹp hạn chế các nhà đầu t nớc ngoài tham gia vào thị trờng của các quốc gia đang phát triển Vì vậy, việc mở cửa thị trờng dịch vụ của Trung Quốc phải phù hợp nhu cầu quốc tế sức chịu đựng trong nớc, những lĩnh vực mở cửa phải có tính ổn định tơng ứng -Phân loại mở cửa thị trờng, mở cửa phải phù hợp với phát triển Trọng điểm phát triểnngành giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển ngành dịch vụ - kinh nghiệm trung quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam, Phát triển ngành dịch vụ - kinh nghiệm trung quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam, , Các loại hình dịch vụ, Vai trò và tầm quan trọng của ngành dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại

Hình ảnh liên quan

không tồn tại dới hình thái vật thể, nhằm thoả mãn kịp thời, thuận lợi và hiệu quả hơn các nhu cầu trong sản xuất và đời sống con ngời.” - Phát triển ngành dịch vụ - kinh nghiệm trung quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

kh.

ông tồn tại dới hình thái vật thể, nhằm thoả mãn kịp thời, thuận lợi và hiệu quả hơn các nhu cầu trong sản xuất và đời sống con ngời.” Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 1. Kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ qua các nă mở Việt Nam - Phát triển ngành dịch vụ - kinh nghiệm trung quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

Hình 1..

Kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ qua các nă mở Việt Nam Xem tại trang 42 của tài liệu.
Bảng 1. Xuất khẩu dịch vụ ở Việt Nam năm 2004 - Phát triển ngành dịch vụ - kinh nghiệm trung quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

Bảng 1..

Xuất khẩu dịch vụ ở Việt Nam năm 2004 Xem tại trang 42 của tài liệu.
-T nhân- những ngời có vốn lớn vẫn cha mạnh dạn tham gia, hình thành doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ hoặc chỉ trong những ngành dịch vụ truyền thống nh  th-ơng nghiệp, vận tải, khách sạn, nhà hàng. - Phát triển ngành dịch vụ - kinh nghiệm trung quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

nh.

ân- những ngời có vốn lớn vẫn cha mạnh dạn tham gia, hình thành doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ hoặc chỉ trong những ngành dịch vụ truyền thống nh th-ơng nghiệp, vận tải, khách sạn, nhà hàng Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 2. So sánh chi phí đầu tở các nớc trong khu vực - Phát triển ngành dịch vụ - kinh nghiệm trung quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

Bảng 2..

So sánh chi phí đầu tở các nớc trong khu vực Xem tại trang 48 của tài liệu.
Bảng 4. Cơ cấu kinh tế Việt Nam theo ngành giai đoạn 1956 – 2004 - Phát triển ngành dịch vụ - kinh nghiệm trung quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

Bảng 4..

Cơ cấu kinh tế Việt Nam theo ngành giai đoạn 1956 – 2004 Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 7.So sánh tốc độ tăng của dịch vụ so với tốc độ tăng chung qua các năm  - Phát triển ngành dịch vụ - kinh nghiệm trung quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

Bảng 7..

So sánh tốc độ tăng của dịch vụ so với tốc độ tăng chung qua các năm Xem tại trang 56 của tài liệu.

Từ khóa liên quan