skkn skkn những sai lầm trong phương pháp quy đổi của môn hóa học

13 1.1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 10:04

Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc Trong i sng hng ngy chỳng ta thng xuyờn dựng phộp quy i tin cho vic toỏn nh quy giỏ tr ca hng húa tin tr tin ch khụng nh i hng húa thi trung c, i vi nhng ti sn giỏ tr ln nh nh, t, thỡ quy giỏ tr vng hoc ụla toỏn Trong húa hc nhiu trng hp phn ng cú nhng trng hp cú nhng quỏ trỡnh phn ng din rt phc nh phn ng oxi húa - kh chng hn cú nhiu phn ng m tt c cỏc cht cựng mt hp cht, hn hp u úng vai trũ l cht oxi húa hoc kh Vớ d: Hn hp cha FeO, Fe3O4, Fe2O3 hoc hn hp cha Fe, FeS v FeS2, Cho nờn i vi nhng bi tớnh toỏn dng ny m chỳng ta dựng quỏ trỡnh trao i electron thỡ s rt l phc tp, hay l nhng phn ng chỏy ca polime, hoc nhng phn ng dung dch Nu gii theo cỏch thụng thng thỡ rt mt nhiu thi gian, thm cũn khụng gii c Vỡ th ny sinh l phi quy i lm n gin hn, thun li hn Phng phỏp quy i l mt phng phỏp bin i toỏn hc nhm a bi ton ban u l mt hn hp phc v dng n gin, qua ú lm cho cỏc phộp tớnh tr nờn d dng, thun tin Vy vi phng phỏp quy i thỡ vic gii toỏn tr nờn tng i l n gin Nhng nu chỳng ta khụng bit cỏch ỏp dng v hiu rừ v bn cht ca cỏc phn ng húa hc xy dung dch thỡ vic ỏp dng phng phỏp ny s khụng trỏnh nhng sai xút Chỳng ta cựng xột vớ d sau Vớ d: Hũa tan hon ton 11,2 gam hn hp X gm: Fe; FeO; Fe 2O3 v Fe3O4 HCl d, sau phn ng thy to 12,7 gam FeCl Hi s gam FeCl3 thu c l bao nhiờu? Hng dn: Trc tiờn tụi xin a theo hng gii ca phng phỏp quy i: Phng phỏp quy i nh th no? tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc Vi bi toỏn ny thỡ chỳng ta bit rng hn hp X gm: Fe; FeO; Fe 2O3 v Fe3O4 cú th cú nhiu hng quy i: (Fe v Fe2O3); (Fe v FeO); (Fe v Fe3O4); (FeO v Fe3O4); (FeO v Fe2O3); (Fe3O4 v Fe2O3) hoc thm l ch mt cht FexOy Nhng khụng phi l cỏch gii cỏc phng phỏp quy i trờn l ging m nú cn phi chỳ vo bn cht ca phn ng Trong cỏc phng phỏp quy i trờn thỡ vic hiu sai bn cht ca phn ng s dn ti kt qu khỏc bn cht ca phn ng s dn ti kt qu khỏc 1) Cỏch quy i 01: Quy i hn hp X v: FeO v Fe3O4 Ta cú: { FeO FeCl2 { x x Fe3O4 FeCl2 + FeCl3 { { { y 2y y Gi x v y ln lt l s mol ca FeO v Fe3O4 => ta cú: 72x + 232y = 11,2 gam (*) Mt khỏc ta cú: nFeCl2 = x + y = 0,1 mol (2*) T (*) v (2*) => 2) Ta cú x = 0, 075mol mFeCl3 = 2.0, 025.(56 + 35,5.3) = 8,125 gam y = 0, 025mol Cỏch quy i 02 : Quy i hn hp X v : FeO v Fe2O3 { FeO FeCl2 { x x Fe O FeCl { {3 y 2y Gi x v y ln lt l s mol ca FeO v Fe2O3 => ta cú 72x + 160y = 11,2 gam (*) Mt khỏc nFeCl2 = x= 0,1 mol (2*) T (*) v (2*) => y = 0,025 mol => 3) Ta cú mFeCl3 = 2.0, 025.(56 + 35,5.3) = 8,125 gam Cỏch quy i 03: Quy i hn hp X v: Fe3O4 v Fe2O3 Fe3O4 FeCl2 + FeCl3 { { { x x 2x Fe2 O3 FeCl3 { { 2y y Gi x v y ln lt l s mol ca Fe3O4 v Fe2O3 => ta cú 232x + 160y = 11,2 gam (*) Mt khỏc nFeCl2 = x= 0,1 mol (2*) tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc T (*) v (2*) => y = -0,075 mol => nFeCl3 = x + y = 0,1.2 + 2.(-0,075) = 0,05mol => mFeCl3 = 8,125 gam 4) Cỏch quy i 04 : Quy i v FexOy FexOy => (3x-2y)FeCl2 + (2y-2x)FeCl3 Ta cú nFeCl2 = 0,1 mol => nFex Oy = 0,1 0,1 x mol (56 x + 16 y ) = 11, => = Fe6O7 3x y 3x y y Vy : Fe6O7 + 14HCl => 4FeCl2 + 2FeCl3 + 7H2O Ta cú 5) nFeCl2 = 0,1 mol => nFeCl2 = 0,05mol => mFeCl3 = 8,125 gam Cỏch quy i 05: Quy i hn hp X v: Fe v Fe2O3 { Fe FeCl2 { x x Fe O FeCl3 { { 2y y Gi x v y ln lt l s mol ca Fe v Fe2O3 => ta cú 56x + 160y = 11,2 gam Ta cú 6) nFeCl2 = x = 0,1 mol => y = 0,035 mol => => mFeCl3 = 2.0, 035.162,5 = 11,375 gam 8,125 gam Cỏch quy i 06 : Quy i hn hp X v : Fe v Fe3O4 { Fe FeCl2 { x x Fe O FeCl + FeCl3 { {2 { y y 2y Gi x v y ln lt l s mol ca Fe v Fe3O4 => 56x + 232y = 11,2 gam (*) Mt khỏc nFeCl2 = x + y = 0,1 mol (2*) T (*) v (2*) => x = 44 mol mFeCl3 = .(56 + 35,5.3) = 10,341 8,125 gam 220 y = mol 220 Ti hai phng ỏn quy i v : Fe v Fe2O3 v Fe v Fe3O4 li cú kt qu sai nh vy ? Liu chỳng ta cú sai lm no quỏ trỡnh gii vi hai cỏch quy i ny hay khụng? Ta chỳ ý v v trớ ca cỏc cp oxi húa kh dóy in húa ca cỏc kim loi: Fe + Fe 2H + H2 Fe3+ Fe + Ta cn c vo ý ngha ca dóy in húa (húa hc 12), cp cht no cng xa thỡ kh nng xy phn ng s mnh tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc Vy thỡ ú gia hai phn ng : Fe + H + Fe + + H v Fe3+ + Fe 3Fe + thỡ phn ng no s xy u tiờn? Phn ng: Fe3+ + Fe 3Fe + s xy u tiờn v sau ht Fe 3+ thỡ mi cú phn ng Fe + 2H+ => Fe2+ + H2 Nhn xột; + Khi cho hn hp: Fe; FeO; Fe2O3 v Fe3O4 thỡ cú khớ H2 thoỏt thỡ dung dch thu c ch gm cú Fe2+ + Th t phn ng: Oxit st + axit; St (III) + St; St + axit (ch xột vi dung dch axit HCl v H2SO4 loóng) Khi ú bi toỏn trờn vi hai trng hp quy i trờn ta s tớnh toỏn nh sau: 5) Cỏch quy i 05: 6) Cỏch quy i 06 : Quy i hn hp X v: Fe v Fe2O3 HCl Fe2O3 { Fe3+ { 2y Quy i hn hp X v : Fe v Fe3O4 3+ Fe 3{ Fe + { + Fe { 2y y x 0,1 2+ 2{ Fe 3+ + Fe Fe { { Fe3O4 FeCl2 + FeCl3 { { { y y 2y 2y x 3x Do cú s hỡnh thnh Fe3+ nờn Fe Do cú s hỡnh thnh Fe3+ nờn Fe phn phn ng ht Fe3+ d ng ht Fe3+ d Gi x v y ln lt l s mol ca Fe Gi x v y ln lt l s mol ca Fe v v Fe2O3 Fe3O4 => ta cú 56x + 160y = 11,2 gam => ta cú 56x + 232y = 11,2 gam (*) Ta cú nFeCl2 = 0,1 mol => x = 0,1 mol => y= mol 120 => 0,1 mFeCl3 = -2 162,5 = 8,125 gam ữ 120 Ta cú nFeCl2 = 0,1 mol => 3x + y = 0,1 mol (2*) T (*) v (2*) => x = 0, 01875mol y = 0, 04375mol mFeCl3 = ( y x ) 162,5 = 8,125 gam Ngoi chỳng ta cũn cú th quy i v hn hp ch cha Fe v O Gi a v b ln lt l s mol ca Fe v O => 56x + 16y = 11,2 (*) Fe 2{e { Fe +2 (1) { Khi ú thu c FeCl2 v FeCl3 thỡ: 0,1 0,1 0,1 +3 Fe Fe { 3{e { (2) a 0,1 3( a 0,1) O O (3) { + 2{e b 2b a 0,1 tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc Ta nFeCl2 = 0,1 mol cú => neFe /(1) = 0, 2mol nFe / (1) = 0,1mol nFe / (2) = ( a 0,1) mol neFe / (1) = ( a 0,1) mol Theo nh lut bo ton electron ta cú : 0,2 + 3.(a 0,1) = 2b 3a 2b = 0,1 (2*) T (*) v (2*) = ta cú a = 0,15 mol v b = 0,175 mol => nFeCl3 = 0,15 0,1= 0,05mol => mFeCl3 = 8,125 gam - & Riờng vi trng hp quy i thnh Fe v FeO thỡ vic cho hai cht ny tỏc dng vi HCl khụng th to FeCl3 Vỡ ú thỡ bi toỏn sai hon ton v bn cht húa hc Nhng theo cỏc bn thỡ liu rng cú th lm c bi ny hay khụng? Chỳng ta cú th a la chn cht cú kh nng bin thnh Fe 3+ c khụng? Nu chỳng ta xỏc nh c cht cú kh nng to Fe3+ thỡ bi toỏn cú th gii c? Cỏc bn hóy cựng suy ngh ? Vớ d: Hũa tan hon ton 11,2 gam hn hp X gm: Fe; FeO; Fe 2O3 v Fe3O4 HCl d, sau phn ng thy to 12,7 gam FeCl Hi s gam FeCl3 thu c l bao nhiờu? Vi cỏch quy i hn hp X v Fe v FeO [???] Ngoi vi bi toỏn ny chỳng ta cú th ỏp dng phng phỏp v cỏch lm sau: S húa bi toỏn: Fe FeO FeCl2 có m FeCl2 = 12, gam HCl + Fe2 O3 FeCl có m FeCl3 = ? Fe3O4 nFeCl2 = 0,1mol 2Cl khối lượng tăng thêm 2.35,5-16=55gam Ta thy: O2 t s mol ca FeCl3 l a mol => tng s mol ion Cl là: 0,1.2 + 3.a (mol) O2 2mol Cl 0,2 + 3amol Cl Khối lượng tăng thêm 55 gam khối lượng tăng thêm 12,7+a.162,5-11,2gam 2.(12,7 + 162,5a 11, 2) = 55.(0,2 + 3a) => a = 0,05mol => mFeCl = 8,125gam Phng phỏp lm ny ch c ỏp dng lng cht hn hp ch phn ng vi lng axit ó cho m khụng cú bt kỡ phn ng no khỏc V cú nhng phn tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc ng khỏc xy gia cỏc cht hn hp vi axit thỡ cỏch lm trờn s sai hon ton V chng minh cho iu ny v nhm nhn mnh hiu qu ca phng quy i chỳng ta s xột vớ d sau: Vớ d 1: Cho 20 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe 3O4 v Fe2O3 hũa tan va 560 ml dung dch HCl 1M, thu c 0,224 lớt H2 ( ktc) v dung dch D Cho dung dch D tỏc dng vi dung dch NaOH d, lc kt ta v em nung ngoi khụng khớ n lng khụng i thu c m gam cht rn Xỏc nh giỏ tr m Vớ d 2: Cho 20 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe 3O4 v Fe2O3 hũa tan lng d dung dch HCl 1M, thu c 0,224 lớt H2 ( ktc) v dung dch D Cho dung dch D tỏc dng vi dung dch NaOH d, lc kt ta v em nung ngoi khụng khớ n lng khụng i thu c m gam cht rn Xỏc nh giỏ tr m Nhn xột: Vy l cựng vi dng toỏn l cho hn hp st v cỏc oxit tỏc dng vi dung dch HCl d thỡ ta cng s cú mt bi toỏn khỏc Nhng cú th núi õy l bi toỏn s cú tỏc dng nhn mnh c vic hiu rừ bn cht ca cỏc phn ng húa hc xy bi cho s hỡnh thnh khớ H V õy cng l im mu cht khin cho khụng ớt ngi sai lm phng phỏp gii Vi bi toỏn ny tụi mong rng cỏc em hc sinh cng nh cỏc bn ng nghip cn phi chỳ ý tỡm hiu k v bn cht phn ng húa hc ca mt bi toỏn ri hóy a phng phỏp gii cho phự hp Trỏnh tỡnh trng hiu sai bn cht v phn ng, ri dn ti a kt qu sai Khi hc xong dóy in húa ca kim loi thỡ ta cú c v trớ ca cỏc cp oxi húa kh, ta s cú v trớ cp oxi húa kh ca st: Fe + Fe 2H + H2 Fe3+ Fe + Nh nhn xột ó núi trờn: tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc + Khi cho hn hp: Fe; FeO; Fe2O3 v Fe3O4 thỡ cú khớ H2 thoỏt thỡ dung dch thu c ch gm cú Fe2+ + Th t phn ng: Oxit st + axit; St (III) + St; St + axit (ch xột vi dung dch axit HCl v H2SO4 loóng) Vy thỡ ú gia hai phn ng : Fe + 2H + Fe 2+ + H v Thỡ phn ng: Fe3+ + Fe 3Fe2 + Fe3+ + Fe 3Fe + s xy u tiờn v sau ht Fe3+ thỡ mi cú phn ng Fe + 2H+ => Fe2+ + H2 Nu chỳng ta khụng lm rừ c iu ny thỡ vic gii toỏn v ỏp dng cỏc phng phỏp gii s sai lm Trc tiờn tụi xin a cỏch lm ca bi toỏn theo hng ca phng phỏp quy i a) Hng quy i 01 : Ta quy i hn hp X v : Fe v Fe2O3 vi s mol ln lt l a v b mol => 56a + 160b = 20 gam (*) Ta cú cỏc phng trỡnh phn ng : Fe2O3 + 6HCl => 2FeCl3 + 3H2O b mol 2b mol Sau ú, v trớ ca cp oxi húa kh : Fe + Fe 2H + H2 Fe3+ Fe + Nờn s cú phn ng : 2FeCl3 + Fe => 3FeCl2 2b mol a mol Do cú s hỡnh thnh khớ H2 thỡ FeCl3 s phn ng ht (a > b) sau ú cú tip phn ng ca: Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 mol a - b mol a - b mol Theo bi ta cú: a b = 0,01 mol (2*) T (*) v (2*) => a = 0,1 mol v b = 0,09 mol Vy tng s mol ca nguyờn t Fe l: a + 2b = 0,28 mol => b) mFe2O3 = 22, gam Hng quy i 02: Ta quy i hn hp v Fe v O vi s mol ln lt l a v b mol => 56a + 16b = 20 gam (*) tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc Trong phn ng ca hn hp X vi dung dch HCl thỡ sau cựng ch thu c Fe2+ nờn ta cú: Fe Fe + { 2{e a 2a o O O { + 2{e b 2b + H + 2{e H {2 0,02 2a = 2b + 0,02 (2*) 0,01 T (*) v (2*) => a = 0,28 mol v b = 0,27 mol => mFe O c) = 22, gam Hng quy i 03: Quy i v hn hp Fe v FeO vi s mol ln lt l a v b mol => 56a + 72b = 20 gam (*) Fe Fe + { 2{e a 2a H + + 2{e H2 { 0,02 2a = 0, 02 (2*) 0,01 T (*) v (2*) => a = 0,01 mol v b = 0,27 mol Vy tng s mol ca Fe l: a + b = 0,28 mol => KQ ú l ba kt qu cú c tin hnh theo phng phỏp quy i phõn t v quy i nguyờn t Qua ú chỳng ta cú th thy c hiu qu ca phng phỏp quy i cựng vi vic hiu rừ bn cht phn ng húa hc xy ỏp dng vo vic gii toỏn Cũn vi cỏc hng v cỏch quy i khỏc nh: (FeO, Fe 2O3), thỡ nú s khin cho bi toỏn l phi thc t khụng cú kh nng to khớ H2 Vy vic hiu bn cht húa hc xy mt bi toỏn l rt quan trng, nú s quyt nh xem chỳng ta gii bi toỏn ú ỳng hay sai Cũn nu ta xột bi toỏn theo phng phỏp tng gim lng thỡ nh th no? Ta cú s húa bi toỏn: FeO + HCl H + NaOH dư t0 Fe3O4 dung dich D Kết tủa m gam rắn kk Fe2O3 Fe Ta cú Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 pứ nH2 = 0, 01mol nHCl = 0,02 mol số mol HCl phản ứng với oxit là: 0,54mol Vy ú thay O2 2Cl vy ú s mol ca O oxit l: 0,27 mol => mFe = 20 0,27.16 = 15,68 gam => nFe = 0,28 mol => Vy lng ca Fe2O3 l: 0,14.160 = 22,4 gam 24 gam tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc Qua õy ta nhn thy rng cú hai kt qu khỏc nhau? Vy cỏch no l cỏch sai? V sai im no? Ta phõn tớch chi tit bi toỏn theo tng phng trỡnh: Khi cho hn hp X gm: Fe, FeO, Fe3O4 v Fe2O3 vo dung dch axit HCl thỡ s cú cỏc phn ng sau: Fe2O3 + 6HCl => 2FeCl3 + 3H2O 4H2O Fe3O4 + 8HCl => 2FeCl3 + FeCl2 + FeO + 2HCl => FeCl2 + H2O Fe + Fe Sau ú, v trớ ca cp oxi húa kh : 2H + H2 Fe3+ Fe + Vy ú s cú phn ng gia : 2FeCl + Fe => 3FeCl sau ú mi cú phn ng Fe + 2HCl => FeCl + H Khi ta b qua phn ng gia FeCl vi Fe thỡ ú ta s cú c O 2- s b thay th bi 2Cl- M quờn i lng Fe ó tham gia phn ng vi mui FeCl ú kt qu ca bi toỏn s sai lch i mt lng thiu lng Fe tham gia phn ng ny V bi toỏn ny ó c khỏ nhiu tỏc gi gii v cho rng cỏch trờn l ỳng H cho rng: Trong vớ d ny sau phn ng st khụng thay i s oxi húa hon ton thnh s oxi húa cao nht m nú li bao gm st cú s oxi húa l (+2) v (+3) Nờn chỳng ta s khụng th no kt hp c phng phỏp bo ton electron vi phng phỏp quy i gii Vy cn chỳ ý rng : Khụng phi bt c bi toỏn no liờn quan ti cỏc oxit st cng cú th gii bng phng phỏp quy i kt hp vi phng phỏp bo ton electron Chỳng ta ch cú th ỏp dng phng phỏp quy i c m st thay i nờn trng thỏi s oxi húa Vi bi toỏn ny chỳng ta cng s dựng phng phỏp quy i nhng kt hp vi phng phỏp bo ton lng, bo ton nguyờn t v bo ton in tớch tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc Nh vy l h ó sai lm v cha hiu rừ bn cht ca cỏc quỏ trỡnh phn ng xy dung dch & -Vy ú d kin : va 560 ml dung dch HCl 1M ny khụng cn dựng ti vic gii toỏn ỏp dng phng phỏp quy i v bo ton electron Nú ch c ỏp dng s dng phng phỏp bo ton lng, bo ton nguyờn t v bo ton in tớch Vi bi ny chỳng ta s ỏp dng phng phỏp bo ton lng, bo ton nguyờn t v bo ton in tớch gii m chỳng ta tỡm c lng Fe hoc lng FeCl3 tham gia phn ng vi Phng phỏp gii ỏp dng phng phỏp trờn FeO + HCl H + NaOH dư t0 Fe3O4 dung dich D Kết tủa m gam rắn kk Fe2O3 Fe Ta cú s húa bi toỏn: Ta cú Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 pứ nH2 = 0, 01mol nHCl = 0,02 mol số mol HCl phản ứng với oxit là: 0,54mol Mt khỏc ta cú phn ng: 2FeCl3 + Fe => 3FeCl2 Gi a l s mol ca Fe tham gia phn ng => s mol ca FeCl3 l 2a mol + 2- Trong phn ng gia hn hp X vi axit thỡ 2H + O => H2O Vy ú s mol ca O oxit l: 0,27 mol => mFe = 20 0,27.16 = 15,68 gam Theo nh lut bo ton nguyờn t Fe ta cú: 0,01.56 + 56a + 2a.56 = 15,68 => a = 0,09 mol Vy t s mol ca Fe s l: 0,01 + 0,09.3 = 0,28 mol Vy lng ca Fe2O3 l 24,0 gam V cng t bi toỏn trờn, chỳng ta cú th bin i thnh nhiu bi toỏn khỏc tng ng: Bi 1: Cho 20 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe3O4 v Fe2O3 hũa tan va 600ml dung dch HCl aM, thu c V lớt H2 ( ktc) v dung dch D Cho dung dch tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc D tỏc dng vi dung dch NaOH d, lc kt ta v em nung ngoi khụng khớ n lng khụng i thu c 24 gam cht rn Xỏc nh giỏ tr V v a Hng dn: Ta cú nFe2 O3 = 0,15mol nFe = 0,3mol nO = 0,2mol Ta quy i hn hp X v hn hp ch cha Fe v O ú ta cú cỏc quỏ trỡnh cho v nhn electron Fe Fe + { 2{e 0,3 2.0,3 o O O { + 2{e 0,2 2.0,2 + H + 2{e H2 { 2x 2.0,3 = 2.0, + x x=0,1 mol =>V=2,24 lit x Vy ú ta s d dng tớnh c s mol axit phn ng 2H+ + O2- => H2O v 2H+ => H2 l cỏc phng trỡnh cú s tham gia ca H+/HCl Vy tng s mol ca HCl l: 0,1.2 + 0,2.2 = 0,6 mol => CMHCl = 1M Bi 2: Cho 20 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe 3O4 v Fe2O3 hũa tan va V ml dung dch HCl 1M, thu c 2,24 lớt H2 ( ktc) v dung dch D Cho dung dch D tỏc dng vi dung dch NaOH d, lc kt ta v em nung ngoi khụng khớ n lng khụng i thu c m gam cht rn Xỏc nh giỏ tr V v m ỏp s: V = 600 ml Bi 3: Cho 20 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe 3O4 v Fe2O3 hũa tan va V ml dung dch H2SO4 1M, thu c 2,24 lớt H2 ( ktc) v dung dch D Cho dung dch D tỏc dng vi dung dch NaOH d, lc kt ta v em nung ngoi khụng khớ n lng khụng i thu c m gam cht rn Xỏc nh giỏ tr V v m ỏp s: V = 300 ml v m = 24 gam Bi 4: Cho 20 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe3O4 v Fe2O3 hũa tan 300 ml dung dch H2SO4 1M, thu c 2,24 lớt H2 ( ktc) v dung dch D Cho dung dch D tỏc dng vi dung dch Ba(OH)2 d, lc kt ta v em nung ngoi khụng khớ n lng khụng i thu c m gam cht rn Xỏc nh giỏ tr m ỏp s: 93,9 gam Bi 6: Cho 20 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe3O4 v Fe2O3 hũa tan 200 ml hn hp Y gm: H2SO4 1M v HCl 0,1M, thu c 2,24 lớt H2 ( ktc) v dung dch D Cho dung dch D tỏc dng vi dung dch Ba(OH) d, lc kt ta v em nung tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc ngoi khụng khớ n lng khụng i thu c m gam cht rn Xỏc nh giỏ tr m ỏp s: 70,6 gam Bi 7: Bi toỏn gc: (Trớch vớ d 01 Trang 38 Sỏch 16 phng phỏp v k thut gii nhanh Tỏc gi: Phm Ngc Bng (ch biờn) Hũa tan hn hp X gm 0,2 mol Fe v 0,1 mol Fe 2O3 vo dung dch HCl d, sau phn ng thu c dung dch D Cho dung dch D tỏc dng vi dung dch NaOH d thu c kt ta Lc kt ta, sch v em nung núng khụng khớ n lng khụng i c m gam cht rn Y Giỏ tr m l A 16,0 gam B 30.4 gam C 32,0 gam D 48,0 gam Trờn c s ú ta cú th phỏt trin thnh mt s dng bi khỏc tng t cú phc hn nh: Bi 7: Hũa tan hn hp X gm 0,2 mol Fe v 0,1 mol Fe 2O3 vo dung dch HCl d, sau phn ng thu c dung dch D v V lớt khớ ( iu kin tiờu chun) Cho dung dch D tỏc dng vi dung dch NaOH d thu c kt ta Lc kt ta, sch v em nung núng khụng khớ n lng khụng i c m gam cht rn Y Giỏ tr m v V l A 16,0 gam v 2,24 lớt C 32,0 gam v 4,48 lớt B 32,0 gam v 2,24 lớt D 48,0 gam v 4,48 lớt Ngoi cỏc bn cú th phỏt trin thờm thnh nhiu dng bi toỏn khỏc da trờn c s ca bi toỏn gc Bi vit ny c tụi vit thi gian ngn, sau phỏt hin nhng sai lm ca cỏc em hc sinh v ca mt s bn ng nghip Nờn s khụng trỏnh nhng thiu xút tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc Rt mong ghi nhn c nhng ý kin úng gúp v bi vit ny tỡm hiu v ng kớ hc, hóy gi in ti s 09798.17.8.85 (gp Thy Qunh) Biờn son v ging dy: Thy Ngụ Xuõn Qunh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com Website: hoahoc.org) đờng thành công b ớc chân kẻ lời biếng [...]... hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org)  trªn ®êng thµnh c«ng kh«ng cã b íc ch©n cña kÎ lêi biÕng Skkn: Những sai lầm trong phương pháp quy đổi của môn hóa học ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn Xác định giá trị m Đáp số: 70,6 gam Bài 7: Bài toán gốc: (Trích trong ví dụ 01 – Trang 38 – Sách 16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh – Tác giả: Phạm Ngọc Bằng (chủ biên) Hòa tan hỗn hợp X gồm... khỏi những thiếu xót Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org)  trªn ®êng thµnh c«ng kh«ng cã b íc ch©n cña kÎ lêi biÕng Skkn: Những sai lầm trong phương pháp quy đổi của môn hóa học Rất mong ghi nhận được những ý kiến đóng góp về bài viết này Để tìm hiểu và đăng kí học, .. .Skkn: Những sai lầm trong phương pháp quy đổi của môn hóa học D tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa và đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn Xác định giá trị V và a Hướng dẫn: Ta có nFe2 O3 = 0,15mol  → nFe = 0,3mol  → nO = 0,2mol Ta quy đổi hỗn hợp X về hỗn hợp chỉ chứa Fe và O khi đó ta có các... nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn Y Giá trị m và V là A 16,0 gam và 2,24 lít C 32,0 gam và 4,48 lít B 32,0 gam và 2,24 lít D 48,0 gam và 4,48 lít Ngoài ra các bạn có thể phát triển thêm thành nhiều dạng bài toán khác dựa trên cơ sở của bài toán gốc Bài viết này được tôi viết trong thời gian ngắn, ngay sau khi phát hiện những sai lầm của các em học sinh và của một... và 2H+ => H2 là các phương trình có sự tham gia của H+/HCl Vậy tổng số mol của HCl là: 0,1.2 + 0,2.2 = 0,6 mol => CMHCl = 1M Bài 2: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 3O4 và Fe2O3 hòa tan vừa đủ trong V ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,24 lít H2 (ở đktc) và dung dịch D Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa và đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất... nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn Xác định giá trị m Đáp số: 93,9 gam Bài 6: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 hòa tan trong 200 ml hỗn hợp Y gồm: H2SO4 1M và HCl 0,1M, thu được 2,24 lít H2 (ở đktc) và dung dịch D Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư, lọc kết tủa và đem nung Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp... FeO, Fe 3O4 và Fe2O3 hòa tan vừa đủ trong V ml dung dịch H2SO4 1M, thu được 2,24 lít H2 (ở đktc) và dung dịch D Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa và đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn Xác định giá trị V và m Đáp số: V = 300 ml và m = 24 gam Bài 4: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 hòa tan trong 300 ml dung dịch H2SO4 1M, thu... mol Fe và 0,1 mol Fe 2O3 vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được dung dịch D Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Lọc kết tủa, rửa sạch và đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn Y Giá trị m là A 16,0 gam B 30.4 gam C 32,0 gam D 48,0 gam Trên cơ sở đó ta có thể phát triển thành một số dạng bài tập khác tương tự có độ phức tạp hơn như: ... phỏp quy i trờn l ging m nú cn phi chỳ vo bn cht ca phn ng Trong cỏc phng phỏp quy i trờn thỡ vic hiu sai bn cht ca phn ng s dn ti kt qu khỏc bn cht ca phn ng s dn ti kt qu khỏc 1) Cỏch quy i... kẻ lời biếng Skkn: Nhng sai lm phng phỏp quy i ca mụn húa hc T (*) v (2*) => y = -0,075 mol => nFeCl3 = x + y = 0,1.2 + 2.(-0,075) = 0,05mol => mFeCl3 = 8,125 gam 4) Cỏch quy i 04 : Quy i v FexOy... Khi ú bi toỏn trờn vi hai trng hp quy i trờn ta s tớnh toỏn nh sau: 5) Cỏch quy i 05: 6) Cỏch quy i 06 : Quy i hn hp X v: Fe v Fe2O3 HCl Fe2O3 { Fe3+ { 2y Quy i hn hp X v : Fe v Fe3O4 3+ Fe

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan