0

Thẩm mỹ trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh

17 317 0
  • Thẩm mỹ trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 08:46

http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Th m m “Nh t ký tù” c a H Chí Minh Gorki t ng noi “Ng quan c a đ i v i cu c s ng …, th hi n thái đ OBO OK S CO M ch i ngh s tìm th y tìm th y thái đ nh ng hình th c riêng c a b ng nh ng t ng riêng “ng l n đ ng th i ph i ng i ngh s i sáng t o đa phong cách, ph i th hi n đ giá tr chân - thi n m sáng tac sc a đ nâng ng c iđ ct i nh ng t m cao m i H Chí Minh khơng ch m t nhà tr l i l c, mà cao h n n a hình nh c a m t ng in gh s - chi n s cao c , đ p đ … “Nh t ký tù” t p th th hi n sâu s c nh ng giá tr n i dung s k t tinh cao đ c a m t tài n ng ngh thu t H Chí Minh sáng tác v n chuy n khơng ph i hành vi v n chuy n mà hành vi cách m ng “ ây khơng ph i s h th p mà đánh giá r t cao H Chí Minh” (Nguy n ngh thu t r t ph c t p H ng M nh) B i b n thân v n chuy n Chí Minh ch nh n nhà bác, nhà cách m ng chun nghi p, nh ng ch a bao gi nh n m t ngh s Cu c đ i c a Ng i ch tâm ni m v i b n câu h i; vi t cho ai? Vi t đ làm gì? Vi t gì? vi t nh th nào? quan tr ng nh t câu h i “Vi t cho ai?” Bác ln ln ý đ n đ i t tác ph m đ đ t đ c giá tr t t ng đ c gi - t c ng ng c ng nh i ti p nh n hi u qu th m m cao nh t V y nên, tác ph m c a Bác, có nh ng mà đ c lên m i ng i hi u, k c dân ch , k c ng i khơng đ c đ n tr ng, mi n hi u ti ng Vi t Nh ng c ng có nhi u tác ph m mà c t ng xa c a KIL l p trí th c un thâm khơng ph i c ng khám phá h t đ “Nh t ký tù” t p th mùa thu n m 1942 đ nhà ng c Qu ng c Bác vi t t c t ng l p sâu mùa thu 1941 đ n ơng - Trung Qu c Tuy ch đ c sáng tác m t th i gian gn n, hồn c nh tù ng c khó kh n thi u th n, song “Nh t ký tù” v n th hi n nh ng sâu s c, tinh t http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN v n i dung c tài n ng điêu luy n, đ c đáo bút pháp, ngh thu t Nó th hi n tâm - tài - tâm c a m t ng Tr i ngh s v đ i, l n lao c h t “Nh t ký tù” m t tác ph m l n, ch a đ ng t ng vơ l n lao ó s KIL OBO OKS CO M nh ng n i dung t hòa quy n gi a giá tr hi n th c nhân đ o, gi a ch t thép tình c m Có đau th ng, c c nh c nh ng l i xen l n nh ng ti ng c i trào phúng; có s đau kh bu n bã nh ng cao h n h t l i ni m tin, khát v ng s l c quan ch a bao gi d p t t “Nh t ký tù” Giá tr hi n th c - ch t thép th H Chí Minh th hi n vi c Bác v l i b c tranh tù ng c m t cách chân th c, s ng đ ng, sâu s c Chính giá tr hi n th c làm nên ch t nh t ký đ m s c t p th “Nh t ký tù” Ng i ta ng r ng m t tác ph m đ nh cao ln ln ph i xu t phát t m t trí t ng t ng phong phú, m t s “th ng hoa” v xúc c m bay b ng c a tâm h n ng i ngh s Song, ta l; i d dàng nh n th y tác ph m c a H Chí Minh, “Nh t ký tù” th hi n s t t ta t ng t ng nh t Tác gi d ng nh khơng t ng c ng thành th , nhìn c ng th , nói c ng l i th Ng ng nh khơng gian tù ng c y, n u H Chí Minh t q s che m t b n ch t c a s ng t ng i ng v t, s làm m t m t hi n th c r t “hi n th c” ch n lao tù y Hi n th c th Bác hi n th c tr c c m, th hi n r t rõ tính ch t c m tính, c th , sinh đ ng, sâu s c Miêu t cùm: “D t a t n mi ng tr c nhia êm đêm há hóc nu t chân ng Có ng i b nu t chân bên ph i Có ng i b nu t chân bên thái Cái cùm tr c h t xích, trói bu c tù nhân, i ó cùm, th dùng đ xi ng khơng h có ý ngh a n d , hốn d th ng th y th ca mà đ n thu n ch niêu t , hi n th c m t s v t Cách c m th th H Chí Minh r t gi n d , đ n thu n miêu t Nh ng http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN tốt t chân th c, đ n s ng c tù túng, trói bu c ng y, ng i ta nh n rõ đ c hi n th c tù i “ áp thuy n đ n huy n Ung Ninh KIL OBO OKS CO M L ng l ng chân treo t gi o hình Làng xóm ven sơng đơng đúc th Thuy n câu r sóng nh tênh” B t ng th c hi n tù ng c kh c nghi t, đau kh th v y mà v n đ xen l n hài h c bác miêu t b ng m t gi ng u nh nhàng, tho i mái c, trào phúng Ch t t trào đ hi n th c đau kh C c th hi n rõ C i đ kh ng đ nh ch khơng ph i ph đ nh s kh ng đ nh, đ cao l s ng cao c , lý t ng i tù th c v i lên ó ng đ p đ , s ch đ ng c a ây cách th c chi n th ng v m t tinh th n, m t hình t ng c v m t tinh th n c a ng i chi n s cách m ng c th H Chí Minh v y c n ph i n m rõ, hi u b n ch t tinh th n c a th “Trong tù khoan khối gi c ban tr a M t gi c miên man su t m y gi M th y c i r ng lên th ng gi i T nh ng c v n n m tr ” Bên c nh hình nh c a m t khách tiên, m t ng ung dung t t i, ng m t n c đ i ta v n th y đ i kín đão t gi c m th c s c thái t trào sâu s c c a Có c i r ng c a ng i Bài th c vi t theo k t c u - Ba câu đ u khát v ng, câu cu i hi n t i M đ cr nh ng t nh l i i r ng, nh ng t nh l i t ng ng c M đ c lên tiêng, th c t i đau kh S c thái t trào b c l m t cách chua chát nh ng ta l i khơng h th y m t chút t Ng i tù t t ng t c i tù nh n th c t i đau kh quanh khát khao thơi thúc kh i th c t i y Nh v y h c c a ng H Chí Minh, quan m m i ln ln g n li n v i cu c s ng th c t i http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Xét v đ tài, q n a t p th nói v s t n t i c a v t ch t hàng ngày c a ng i tù Nhà th c ng đ c p đ n v n đ chia ly, hát rong… nh nhà th tr n xin, b t lính, c Bác t ng nói Nh ng hi n KIL OBO OKS CO M th c c a H Chí Minh b n thân có tía tr cao c , sâu s c b i bác nhìn hi n th c khơng ph i v i m t “s ki n’ hay m c đích ghi l i mà g i g m m t n i ni m bi ph n, m t khát v ng đ i thay, hi n th c “C a tù m khơng đau b ng au b ng khơng m c a tù” Sao tr trêu đ n m c hài h c - t ng ph n đ n m c đau long? Hi n th c tù ng c c ng bi t, vào th c a Bác c ng khơng b cách u, khơng b nói q mà l i có tính ch t t cao gay g t “Ngh vi c đ i kì l nh t Cùm chân sau tr c c ng tranh c cùm chân m i n b ng Khơng đ c cùm chân bi t ng đâu” H Chí Minh kh c h a hi n th c b ng vi c t o nh ng xung đ t, gây nên nh ng mâu thu n Tuy nhiên, chúng khơng ph i l n, khơng n m t m v mơ Tác gi d a vào m t ngh ch lý mang tính ch t ngang trái đ b t ti ng c i - ti ng c Th c ch t, th lo i nh t ký h i bác b hi n th c, ph n đ i ch đ ng n i, thiên v nơp tâm đó, tác gi b c l tâm s c a ch khơng nh m m c đích miêu t s b b n, ph c t p c a cu c s ng bên ngồi Nh ng hi n th c tù ng c d m t c m quan c a ng i ngh s n cho lòng ng i i đ c khơng kh i b n kho n, day d t B i: “ ánh b c ngồi quan b t t i Trong tù đánh b c đ Cái vơ lý, ngh ch c nh đ c cơng khai” c đ y lên đ n t n Miêu t hi n th c m t cách r t khách quan nh th mà ng i đ c v n th y b c l tr ng thái c m ph n c a tác gi Cu c s ng nhà ng c Qu ng ơng - Trung http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Qu c ph i bay s đ o l n, k ch c m, vơ lý mà đó, ng i b coi r h n c súc v t: “Kiêng l n lính m t l i i d t, l n ng i khiêng” KIL OBO OKS CO M Ta ng Trong th Bác, đ c bi t t p th “Nh t ký tù”, ng dàng có th th y r t nhi u hình nh thơng t c xu t hi n i ta d ó cách bi u hi n cu c s ng m t cách chân th c nh t, đ y đ nh t, c th nh t Nh ng khác v i nhà th tr c nh H Xn H hình nh thơng t c vào th ng, Tú X ng, Tú M …, Bác khơng ph i nói cho s ng mi ng, khơng ph i đ n thu n đ trào phúng; mà cao h n n a, cách đ tác gi b c l thái đ c a đ ng tr c hi n th c tù ng c tr trêu Bác b n kho n ch ng ki n th y ng i b đ i x vơ nhân tính, đau lòng th y ng i b đ ix n sâu ti ng c ni m c m th ng c: r rúm, b khinh th ng đ n m c t n i sâu cay c a Bác s lên án hi n th c tù ng c, ng chân thành v i nh ng ng i n n nh n c a tù “Oa… oa… oa Cha tr n khơng lính nnh Nên n i thân em v a n a tu i Ph i theo m đ n nhà pha” Ti ng khóc c a đ a tr ng c xốy sâu vào lòng ng đau đ n, xót xa i bao n i ó s lên án, t cáo ch đ nhà tù T ng Gi i Th ch lên đ n t n cùn Nó khơng ch chà đ p, hành h ng i mà nh n tâm đ y c đ a tr ngây th ph i ch u cu c s ng tù đày S bi ph n b c l m t cách m nh m Nh ng bên c nh đó, ng n ng tình u th T i ta th y đ c gi t n cm t m ng, c m thơng c a Bác cho nh ng n n nhân c a nhà tù ng Gi i Th ch H Chí Minh miêu t hi n th c m t cách chân th c, c th nh ng khơng ph i đ khóc lóc, giãi bày, k l mà v i m t ti ng c iv đau kh chua cay, ó ti ng c i nh nhàng thâm thúy, khơng thóa m t lên http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN khơng b ph n đ n c c, khơng q c i m , n ào, h Nó th hi n s hóm h nh t nh - kh ng đ nh m t trí tu un thâm, m t kh n ng phán đốn trí tu s c s o Bác miêu t hi n th c tù ng c đ bóc tr n b n ch t KIL OBO OKS CO M x u xa đ i b i c a nó; đ c m thơng cho bao n n nhân bi k ch c a Ti ng nói c a Bác, ti ng c i c a Bác s đ phá ch đ tù ng c m nh m Miêu t hi n th c đ c i vào nó, đ nh o báng Song “Bên c nh ti ng c ng i H Xn H ng làm chóng m t bao đáng mày râu mà ngơn trào l ng v i s c thái t c t u sánh đ v n h c Pháp th k XV ti ng c ký tù” Bên c nh ti ng c Ngun n ti ng c Bên c nh ti ng c ti ng c c v i ngơn ng c a Rab le i tao nhã, m c th c c a “Nh t i kh y, c i m áp khoan hòa c a “Nh t ký tù” i chua cay đơi trào n i an nhiên t nh táo t ch c a ng Hu Chi) i khà sâu th m c a Tam c m t c a Tú X ng i tù H Chí Minh” (Nguy n Bác miêu t s th c tù ng c khơng ph i đ s hãi, đ ch p nh n mà kh ng đ nh l s ng đ p đ , t Bác có m t s v t ng c v m t tinh th n thơng qua thái đ ng o ngh , l c quan, hóm h nh c a Bác đ i di n nh ng c c nh c khung c nh tù đày y ó c ng xu t phát b i ch t ch tình, tình nhân đ o, ch th th m đ m tâm h n H Chí Minh Nó ti p thêm s c m nh cho Bác đ đ i m t v i khó kh n ch p nh n v t qua nh ng khó kh n y Khơng có th ph nh n ch t tr tình nhân đ o th v n H Chí Minh c bi t “Nh t ký tù” th hi n u ng i, u thiên nhiên đ n vơ b khát v ng t do, ni m l c quan vơ b c a ng Tình u n tình u n c, i chi n s cách m ng H Chí Minh c c a H Chí Minh “Nh t ký tù” th hi n m t cách sâu s c, mãnh li t th “khơng ng đ “M t canh hai canh,… l i ba canh Tr n tr c b n kho n gi c ch ng thành Canh b n, canh n m v a ch p m t c”: http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Sao vàng n m canh m ng h n quanh” c th i gian ch m ch m, n ng n kh c Ng i ta th y d Nh ng danh t s ng nh ng trơi qua t ng kho nh i ng c đêm t ng giây t ng phút đ m “m t”, “hai”, “ba” l n l t n i ti p nh n KIL OBO OKS CO M B m nh rõ s th p th m tr n tr c, day d t, b n kho n c a ng Ng i đ c s đ t câu h i; Ng i ng c t i l i khơng ng đ Bác H c tr n tr theo t ng b tr c Bác c b i “sao vàng n m cánh m ng h n quanh”, Bác lo cho v n m nh dân t c, khát khao cho m t ngày mai n nhà đ c? c chuy n c a th i gian? Câu cu i câu tr l i cho b n kho n th c m c khơng ng đ i cu c c c hồn tồn đ c l p V y nên khơng ng tr n tr c c a m t tâm h n lo dân th ng n c “Nh t ký tù” có giá tr sâu s c ch Tuy nhiên, ch t đ m th m, tính ch t tr tình th H Chí Minh đơi đ c t o nên b i nh ng tình c m r t đ n s , r t đ i bình d Có n i xót xa cho tình c nh đ a bé n a tu i ph i theo m ch u c nh giam c m n i ng c t i, có lúc gi t n c m t xót th c u m t ng ng ng đ c th hi n i b n tù… N i ni m u th ng cho ch t i sâu n ng c a Bác vi c Bác đ ng c m th u hi u m t cách chân thành v i tình c m chia ly mà h ph i ch u đ ng “Anh song s t Em đ ng ngồi c a sát G n t c gang Mà bi n tr i cách m t” Ph i m t ng i nh y c m ph i m t trái tim giàu tình u bao la nh ng v n th Bác vi t m i chân th c mà c m đ ng đ n th Nh ng câu th đ n s gi n d , khơng c u k , chau chu t ngơn t v y mà l i có kh n ng rung đ ng đ n th m sâu tâm h n ng mãnh li t, c n cào Bác dùng đơi m t c a s i m t cách đ ng c m, trái tim c a http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ni m chân thành mà c m , mà hi u, mà b c li n c u đ n i tâm h n đ n v i b n b c a tâm h n “B ng nghe ng c sáo vi vu KIL OBO OKS CO M Khúc nh c đ ng q chuy n u s u Mn d m quan hà khơn xi t n i Lên l u ngóng trơng nhau” Âm tr o c a ti ng sáo vang lên gi a b b n, kh c nghi t c a hi n th c nh quanh qu n đeo bám tâm h n ng i ó n i ni m da di t c a m t k xa q, ni m nhung nh khơn ngi c a m t ng i nh th ng v m nh đ t chơn rau c t r n Nghe ti ng sáo vang lên gi a ch n tù ng c đ c m, đ hi u nh ng xúc c m tinh t c a lòng ng i nh th s đ ng c m, s nh y bén c a H Chí Minh vơ sâu s c Tâm h n nh y c m c a Bác hòa chung v i th c a nh ng xúc c m lòng ng i đ nói lên nh ng u t vi nh t, sâu l ng nh t Ch t tr tình, ch t nhân đ o đ nh ng t m th ng c th hi n rõ nét Nó v t lên t t c ng, b n th u, nh nh p c a hi n th c tù ng c đ nâng i lên v đ p c a tình u, c a lòng nhân Giá tr nhân đ o - ch t tr “Nh t ký tù” tình th v n H Chí Minh ch , nhi u lúc, Bác ly hồn tồn cu c s ng tù túng, ly v i nh ng đêm dài b mu i, r p c n, b gh ng a hành h … đ h ng v thiên nhiên, v i phong hoa t nguy t Khi đó, hình nh H Chí Minh th c s hình nh c a m t b c tao nhân m c khách, c a m t ng d i t do, m t v khách tiên ó m t ng i ng nh xa r i phàm t c, ch l i c ng đ ng ni m b n kho n, day d t v i thân ph n c a đ p; “Hoa h ng n , hoa h ng l i r ng Hoa tàn, hoa n c ng vơ tình H ng hoa bay th u vào ng c K v i tù nhân n i b t bình” http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Bài th m khơng gian “trong ng c”, nh ng khơng h nêu lên v n đ t do, gi i thốt, tù nhân - qu n ng c… mà ch câu chuy n ng n, l i than th v s ph n c a đ p Có nhi u ý ki n ho c phi n di n th Ng i ta s KIL OBO OKS CO M ho c dung t c đánh giá v b t bình Chính Xn Di u c ng ph i tr n tr r t nhi u cu i c ng nh n đ ct t ng đích th c c a “Theo cháu ngh , đâu có ph i ch thiên h vơ tình mà h n n a kia, t o hóa vơ tình… l p hoa h ng n - r ng, r ng - n , t o hóa v n c vơ tình, ch có “t o hóa vơ tình” N i dung đích th c c a tác ph m ng ch qua hình t ng th tác gi mu n nói v i i đ c m t s th c đau lòng S ph n ng n ng i c a đ p, H Chí Minh đ t v n đ ph i c u l y s ph n c a đ p Bài th đ i tù l i m t câu chuy n v đ p, câu chuy n ngh s Nó đ a nhi m v thiêng liêng cao c c a ng i ngh s chân S có m t c a h đ i, xét đ n c ng đ p H sáng tác đ làm n u khơng ph i đ phát hi n đ p, nâng gi c đ p b t t hóa đ p B ng sáng tác ngh thu t, đ p đ đ nh giá tr tr ng t n v nh h ng c a quan tr ng nh t c a t t đ u h c lên ngơi, đ c kh ng ây n i dung ng m h c H Chí Minh M i sáng tác xét đ n ng t i quan m đ p t t ng m h c Tình u đ p, u thiên nhiên c a Bác th hi n s g n bó v i v đ p thiên nhiên, say mê hình nh tr ng hoa t nguy t: “Trong tù khơng r u c ng khơng hoa C nh d p đêm khó h ng h Ng i ng m tr n soi ngồi c a s Tr ng nhòm khe c a ng m nhà th ” Ánh tr ng th c ch m t đ i t c m xúc c a ng m t ng ng thiên nhiên đ b c l i ngh s , nh ng th Bác, l i m t ng i chi n s , m t ng i cách m ng “Chim m i v r ng tìm ch n ng Chòm mây trơi nh gi a t ng khơng i b n, http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Cơ em xóm núi xay ngơ t i Xay h t lò than r c h ng” Th x a c ng t ng nói nhi u đ n t ch d ng tà huy, nh t m … KIL OBO OKS CO M Trong th H Chí Minh c ng nói đ n chi u t i, nh ng khơng ch g i g m n i bu n chung m i thi s đ u có mà c s đ chu n b cho ánh sáng Tình u thiên nhiên g n li n v i ni m l c quan, ni m tin vào ánh sáng “Nh t ký tù” th c s m t cu n nh t ký, ghi chép l i cu c s ng sinh ho t ng c t i, ghi chép l i nh ng m ng suy t , tâm s c a ng i tù, ng i chi n s - thi s ó s hòa quy n gi a giá tr hi n th c giá tr nhân đ o, gi a ch t thép ch t tình Có nh ng s đ n s , gi n d , th m chí dung t c c a cu c s ng hàng ngày, nh ng c ng có lúc l i thi t tha, sâu l ng nh ng dòng chiêm nghi m, xúc c m r t ng i c a Bác Ng m t ng i ta b t g p “Nh t ký tù” hình nh c a i tù l c quan, u đ i, u cu c s ng u th ng ng i đ n tha thi t T t c đ u chân th t đ n gi n d mà c ng sâu s c đ n cao c , thiêng liêng Song, dù b t c m t tác ph m đ gì, nh ng u ph i đ c vi t v ai, v n i dung vi t c bi u hi n m t hình th c nh t đ nh, m t ngh thu t nh t đ nh tùy thu c vào phong cách c a m i ng ngh s Và “đ i v i nhà v n c ng nh i đ i v i nhà h a s , phong cách khơng ph i v n đ k thu t mà v n đ nhìn” ó s khám phá mà ta khơng th làm m t cách c ý tr c ti p; b i m t s khám phá v ch t ch có đ c cách c m nh n v th gi i, m t cách c m nh n n u khơng ngh thu t đem l i mãi s khơng bi t đ n (Maxen prutx ) Nh ng giá tr ngh thu t “Nh t ký tù” k t qu c a nh ng s ki m tìm, tinh hoa, k t tinh c a m t tài n ng ngh thu t đ c đáo, un bác Cái tài hoa, un bác th hi n ngh thu t c a “Nh t ký tù” s k t h p gi a v n phong c n v i v n phong hi n đ i http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Nh ng th c a Bác vi t c n, m u m c, tr m t , sâu l ng mà v n linh ho t, hi n đ i ây đ nh cao c a s k t h p gi a ch t thép ch t tình v n phong H Chí Minh KIL OBO OKS CO M Các sáng tác c a v n h c Vi t Nam cho th y khơng ph i sáng tác c ng có t m nhân lo i V ph ng di n này, “Nh t ký tù” c a H Chí Minh khơng ch có ý ngh a th i đ i cách m ng c a dân t c mà tr thành b c thơng p chung c a v n chuy n chân Ng nh c đ n H Chí Minh khơng ch nhà t t i ta ng cách m ng l i l c mà nhà v n hóa l n, ngh s l n th gi i C ng b i v y, ng i ta nh n s giao thoa gi a “Nh t ký tù” tác ph m khác th gi i v v n hóa c ng nh ki n th c ây q trình g p g , chung đúc gi a ngh s l n, n n v n hóa l n v i “Nh t ký tù” ph ng ph t phong v thống s thâm thúy đúc c a th ng thi, tháp ng, l i pha chút hóm h nh nh nhàng c a v n h c Pháp, Anh, đ ng th i mang theo s c sơi, cháy b ng c a nhi t huy t v n chuy n truy n th ng Riêng đ i v i th cu c g p g ng tri âm tri k i ngh s ph nh n ng, s ó s ng g p g ây s ơng c a “Nh t ký tù” nh g p g c a tâm h n nh ng i u th hi n rõ nét cách c m ý khám phá s th ng nh t gi a ng i v i thiên nhiên M i m t th m t b c tranh g n bó, hòa h p gi a thiên nhiên ng i “Gió s c t a g m mài đá núi Rét nh dùi nh n chích cành Chùa xa chng gi c ng i nhanh b c Tr d n trâ v ti ng sáo bay” B c tranh sinh đ ng có đ ng nét, hình nh c âm thành gió ch m vào đá núi, rét c a vào cành cây, b c c a khách b hành, ti ng gió vi vút, ti ng chim ngân nga,ti ng véo von Song l i phong - http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN hoa - t - nguy t y l i đ c bi u đ t b ng m t cách đ n gi n d hi u, khơng q c u k nh trang th c “B ng nghe ng c sáo vi vu KIL OBO OKS CO M Khúc nh c tình q chuy n u s u Mn v n quan hà khơn vi t n i Lên l u ngóng trơng nhau” Cách c u t đ c t o nên b i “tơi” tr tình hòa l n v i ngo i c nh b c tranh thiên nhiên b c tranh tâm tr ng đ y u t thi nh c - h a Trong th ng c k t h p v i c ba i ta nh n nh c, th ng i ta nh n bút pháp h i h a “C m xong bóng xu ng tr m tr m Vang ti ng đàn ca r n ti ng ngâm Nhà ng c T nh T y m m t t i B ng thành nh c qn vi n hàn lâm” Th i gian chi u hơm, khơng gian bóng t i tín hi u th m m quen thu c th ng c Song nhân lo i, “Nh t ký tù” b đ y vào bóng t i xong v n khát khao ánh sáng, ph i ch u nhi u kh đau song khơng ph i khơng có ni m tin Khơng gian tù ng c b ng ch c hóa thành nh c qn, vi n hàn lâm, s c s ng, ni m tin r o r c t ng câu ch hi n đ i y l i m t nét r t riêng, r t H Chí Minh, r t C ng v i đ tài đ ng s n, c h u, đ i nguy t, v ng nguy t, c ng v i phong thái ung dung t t i s giao hòa gi a thiên nhiên ng i, c ng v i bút pháp ch m phá, m xuy t… đ đ nh cao: “Ngày hai tám tháng sáu Lên ng n núi ch i Ng ng đ u m t tr i đ Bên s n m t nhành mai” c th hi n lên đ n http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Song th c ch t, th vào tâm h n ng ng r t t nhiên n sâu, th m quy n i ngh s H Chí Minh r i th H Chí Minh khơng th l n v i b t c nhà th nào, c ng khơng ph i mơ ph ng hay di n d ch ý i x a mà x n có s sáng t o đ c đáo KIL OBO OKS CO M th c a ng “Trong tù khơng r u c ng khơng hoa C nh đ p đêm khó h ng h Ng i ng m tr ng soi ngồi c a s Tr ng tròn khe c a ng m nhà th Nói ng m tr ng th v n có mà ng nguy t khơng s an nhàn, th tù - hồn c nh m t t do, thi u thón thái đó, ng i ta phát hi n m t trái tim đa c m c a ngh s H Chí Minh Bác khơng có ý gò t ng câu t ng ch , t ng ý th cho gi ng th ng hay nh th T ng n B i “V n chuy n q b t tùy nhân h u” (Hồng ình Kiên) (Cái q nh t c a v n chuy n khơng theo ng S th g p g c a H i khác) Chí Minh “Nh t ký tù” v i ng T ng s k th a sáng t o, s th ng hoa thành m t ki u t th m m riêng bi t Chính ch t c n k t h p hi n đ i n ng i ta nh n th y s c ng h ng gi a nh ng tâm h n v i nh ng tâm h n đ ng th i th hi n đ nh cao c a sáng t o ngh thu t H Chí Minh t ng nói “ph i giúp đ ng bào ta làm quen v i nh ng t mà lâu h ch a hi u, lâu r i h x ng d hi u Có th làm ng nh v y đ c n u ơng ch ngh vi t cho h m t tác ph m v n h c n u tác ph m c a ơng dùng đ tun truy n l i m t tác ph m đ c c ng hi u đ c” Chính b i u mà ngơn ng th Bác sáng, gi n d t nhiên mà m nh m , s c bén, hào hùng Bác th ng vi t ng n, hàm súc đ n đ u nh ng gi n d , d hi u, th c a Ng i tr c bi t, nh ng u Bác đ c p ng trình bày chân lý v n th c h t ti ng nói gi n d c a chân lý Nh ng đ u t ng http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ch ng nh vơ v đ i l i đ c nói m t cách gi n d , v đ i s bình d Nh ng bình d l i b n ch t c a v đ i, cao c D u r ng: c đ ng nh t gi n d c a Bác v i đ n gi n KIL OBO OKS CO M Tuy t nhiên khơng đ “Ngâm th ta v n khơng ham Nh ng ng i ng c bi t làm Ngày dai ngâm ng i cho khy V a ngâm v a đ i đ n ngày t Th đ b c l nh ng c m xúc t nhiên, chân th t c a mình; cách đ t v n đ gi n d , t nhiên nh ng t m vóc khát v ng l i vơ l n lao Th Bác nói t i nh ng hình nh sang tr ng, cao q mà th ng g n v i nh ng bình d , hi n th c c a đ i s ng, th m chí nh ng dung t c: “ y n t a nh hoa g m S t so t ln tay t a g y đàn” Hay là: ng a ngày ch ng ngh chân Món gà n m v t i th ng n Th a c nét, r p xơng vào c n Oanh s m, m ng nghe hót xóm g n” Ngơn ng bình dân, có s chuy n đ i s c thái t s hài h c chua chát chuy n sang tr ình, hóm h nh, tr trung Cách hành v n gi n d c đ tài, có nói phong hoa t nguy t nh ng c ng khơng thi u c m m mu i, r n r p, gh l Ngơn ng bi u hi n c a v đ p trí tu , đ c bi t trí tu cao sâu Nó ph hi n tính chi n đ u th v n c a Bác “Húi thu c n i c m g t gao Thu c anh t ch, b vào bao Nó kéo t u tha h hút Anh hút còng dây tay ghé vào” ng ti n đ c l c đ th http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Cách c m th th Bác gi n d nên ngơn t c ng vơ sáng, đ n gi n, Ngơn t s c bén th hi n tính chi n đ u m nh m , song khơng ph i đánh v m t b bã mà đ c bi u hi n tinh t , thâm thúy, KIL OBO OKS CO M có ph n nhã nh n, ch ng m c Nó th hi n s hòa quy n c a ch t th tr tình v i ch t thép trí tu Nói s c bén s c bén c a trí tu , nói m nh m c a v n phong Thép ch t chi n s Tình ch t th Ch t thép ch t tình l i đ c bi u hi n b ng nh ng ch t li u ngơn t đ n s , bình d mà sáng i u đ c bi t phong cách, ngh thu t th H Chí Minh làm nên nét đ c đáo, riêng bi t v n phong c a Bác, t th ln có s v n đ ng H u nh g p s v n đ ng Bác H b t c th c a Bác, ng i ta đ u b c th y vi c t o nh ng tình hu ng b t ng Câu th k t th b n ch bao gi c ng gi ng m t roi r t l i h i, có tác d ng chuy n đ i c m xúc c a th L i y t h u c n y đơi khi n cho ti ng c khối i đ c b t vơ s ng “Thanh Minh m a b i m t mù r i Trong ng c tù nhân ru t r i b i m h i t đâu có đ c Lính canh xa tr c a quan ng i” Ba câu th đ u c m h ng bi ph n b i c nh minh m đ m, c nh tù ng c m t Nh ng câu nói bi ph n chuy n sang trào phúng Nó t o nên s c thái hài h c hóm h nh cho tồn th T ng nh câu b n khơng liên quan đ n câu ba câu nh ng góp ph n gi i t a nh ng tâm tr ng bi ph n câu có t “c a quan ng i” Ti ng nói phê phán hi n th c tr nên m nh m “S m d y ng i ng i đua b t gi n Tám gi chng m b a ban mai Khun anh g ng n no b ng B c c r i t thái lai” http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN T th c a H nh ng câu th Chí Minh ln ln có s v n đ ng tích c c N u ng miêu t hi n th c tr c quan câu cu i bao gi c ng s nâng cánh, h ng t i ánh sáng, t i t ng lai, đ cao khát v ng i B i v y, có s ng có ni m vui, s ng n i kh , n i bu n s đ c v i b t Tâm h n H KIL OBO OKS CO M c a ng Chí Minh ln h ng vào s s ng, tràn tr ni m tin, nhìn nh n n i bu n đ chu n b cho ni m vui b t đ u, nhìn vào bóng t i đ tìm ánh sáng T th v n đ ng, th ng hoa khơng gian hi n th c tù ng c r t đ i đau kh “ y ng ngày ch ng ngh chân Món già n m vi t i th ng n Th a c vét, r p xơng vào c n Oanh s m, m ng nghe hót xóm g n” S v n đ ng b t ng c a t th đ s m, m ng nghe hót xóm g n” s ng V i H v p c th hi n qua hình nh “Oanh ây lúc m t h n th b t g p s c Chí Minh, ng c t i, ch t s ng v n c t n t i, v n n lên, v n c x n xang, r o r c m t tình u cu c đ i, cu c s ng đ y đó, ta th y cu c s ng đ c đ t cao h n hi n th c Ng i ngh s qua sáng tác c a th hi n sâu s c cu c s ng, t c th c đo chu n m c nh t c a hi n th c v t ch t, v n chuy n chân v n chuy n b t ngu n t cu c s ng “Chim m i v r ng tìm ch n ng Chòm mây trơi nh gi a t ng khơng Cơ em xóm núi xay ngơ t i Xay h t lò than r c h ng” Cu c s ng có v t v , có c c nh c, đ i s ng có đen t i, mù m t ng i ph i v s c “h ng” đ t n t i khát v ng, ni m tin T th vút cao cu i th s ng, khát khao mãnh li t v t T ngh l i ca cao nh t v tình u cu c ng lai t i sáng thu t “Nh t ký tù” mang đ m màu s c truy n th ng nh ng l i in rõ nét d u n l ch s , th i đ i ng i đ c v n http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN nh n khơng gian nhà ng c v i m t xã h i thu nh lu t l hà kh c Qua đó, ng i ta th y đ c ng s n mu n kh i tù ng c đ h c khát v ng t nh ng c a ng ng t i cu c đ i m i T i KIL OBO OKS CO M ngh thu t c a Bác g n li n khát v ng đ i c m quan th i đ i Cách c m th th H Chí Minh r t gi n d song l i sâu xa n i dung đ y ý ngh a th m m v m t ngh thu t làm đ c u đó, đâu ch b i m t “con m t trơng th u sáu cõi, t m lòng ngh su t ngàn đ i” mà kh ng đ nh bàn tay ngh s tài hoa, un bác tâm c a m t ng u đ a ng i ngh s cách m ng l i l c, chân Chính nh ng i đ c đ n nh ng giá tr th m m tích c c, b i đ p tâm h n ta s phá v gi i h n c a thi cu c s ng c n c v n i dung hình th c N u nói v n h c câu tr l i đ y th m M cho ng “Nh t ký Tù” b c h a đ đ p nh t v giá tr t t nh ý ngh a th m m c a nó./ i ng c ng [...]... hi n đ i ây chính là đ nh cao c a s k t h p gi a ch t thép và ch t tình trong v n phong H Chí Minh KIL OBO OKS CO M Các sáng tác c a v n h c Vi t Nam cho th y khơng ph i sáng tác nào c ng có t m nhân lo i V ph ng di n này, “Nh t ký trong tù” c a H Chí Minh khơng ch có ý ngh a trong th i đ i cách m ng c a dân t c mà tr thành b c thơng đi p chung c a v n chuy n chân chính Ng nh c đ n H Chí Minh khơng... nhân h u” (Hồng ình Kiên) (Cái q nh t c a v n chuy n là khơng theo đi ng S th g p g c a H i khác) Chí Minh trong “Nh t ký trong tù” v i các bài ng T ng chính là s k th a và sáng t o, s th ng hoa thành m t ki u t duy th m m riêng bi t Chính ch t c đi n k t h p hi n đ i khi n ng i ta nh n th y s c ng h ng gi a nh ng tâm h n v i nh ng tâm h n đ ng th i th hi n đ nh cao c a sáng t o ngh thu t H Chí Minh đã... a v n phong Thép chính là ch t chi n s Tình chính là ch t th Ch t thép ch t tình l i đ c bi u hi n b ng nh ng ch t li u ngơn t đ n s , bình d mà trong sáng i u đ c bi t trong phong cách, ngh thu t th H Chí Minh làm nên nét đ c đáo, riêng bi t trong v n phong c a Bác, đó chính là t th ln có s v n đ ng H u nh g p s v n đ ng này Bác H b t c bài th nào c a Bác, ng i ta đ u là b c th y trong vi c t o ra... c mà còn là nhà v n hóa l n, ngh s l n trên th gi i C ng b i v y, ng i ta nh n ra s giao thoa gi a “Nh t ký trong tù” và các tác ph m khác trên th gi i v v n hóa c ng nh ki n th c ây chính là q trình g p g , chung đúc gi a các ngh s l n, các n n v n hóa l n v i nhau “Nh t ký trong tù” ph ng ph t trong nó phong v thống s thâm thúy cơ đúc c a th ng thi, tháp ng, l i pha chút hóm h nh nh nhàng c a v n... i là tín hi u th m m quen thu c trong các bài th ng c Song nhân lo i, trong “Nh t ký trong tù” tuy b đ y vào bóng t i xong v n khát khao ánh sáng, tuy ph i ch u nhi u kh đau song khơng ph i khơng có ni m tin Khơng gian tù ng c b ng ch c hóa thành nh c qn, vi n hàn lâm, cái s c s ng, cái ni m tin r o r c trong t ng câu ch hi n đ i y l i là m t nét r t riêng, r t H Chí Minh, r t C ng v i đ tài đ ng s... ánh sáng T th v n đ ng, th ng hoa chính trong khơng gian trong hi n th c tù ng c r t đ i đau kh “ y ơi ng ngày đi ch ng ngh chân Món già n m vi t i th ng n Th a c vét, r p xơng vào c n Oanh s m, m ng nghe hót xóm g n” S v n đ ng b t ng c a t th đ s m, m ng nghe hót xóm g n” s ng V i H v p c th hi n qua hình nh “Oanh ây chính là lúc m t h n th b t g p s c Chí Minh, trong ng c t i, ch t s ng v n c t... m th trong th H Chí Minh r t gi n d song nó l i sâu xa trong n i dung và đ y ý ngh a th m m v m t ngh thu t làm đ c đi u đó, đâu ch b i m t “con m t trơng th u sáu cõi, t m lòng ngh su t ngàn đ i” mà còn kh ng đ nh bàn tay ngh s tài hoa, un bác cùng cái tâm c a m t ng đi u đó đã đ a ng i ngh s cách m ng l i l c, chân chính Chính nh ng i đ c đ n nh ng giá tr th m m tích c c, b i đ p tâm h n ta trong. .. g ng tri âm tri k i ngh s ph nh n ng, s ó là s ng g p g ây chính là s ơng c a “Nh t ký trong tù” nh g p g c a tâm h n nh ng i u này th hi n rõ nét trong cách c m chú ý khám phá s th ng nh t gi a con ng i v i thiên nhiên M i m t bài th là m t b c tranh g n bó, hòa h p gi a thiên nhiên và con ng i “Gió s c t a g m mài đá núi Rét nh dùi nh n chích cành cây Chùa xa chng gi c ng i nhanh b c Tr d n trâ v... có s sáng t o đ c đáo KIL OBO OKS CO M th c a ng Trong tù khơng r u c ng khơng hoa C nh đ p đêm nay khó h ng h Ng i ng m tr ng soi ngồi c a s Tr ng tròn khe c a ng m nhà th Nói ng m tr ng th v n có mà ng nguy t khơng còn là s an nhàn, th trong tù - trong hồn c nh m t t do, thi u thón thái đó, ng i ta phát hi n đúng m t trái tim đa c m c a ngh s H Chí Minh Bác khơng có ý gò t ng câu t ng ch , t ng ý... r p, gh l Ngơn ng chính là bi u hi n c a v đ p trí tu , đ c bi t là trí tu cao sâu Nó chính là ph hi n tính chi n đ u trong th v n c a Bác “Húi thu c n i này c m g t gao Thu c anh nó t ch, b vào bao Nó thì kéo t u tha h hút Anh hút còng dây tay ghé vào” ng ti n đ c l c đ th http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Cách c m th trong th Bác gi n d nên ngơn t c ng vơ cùng trong sáng, đ n gi n, ...http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN v n i dung c tài n ng điêu luy n, đ c đáo bút pháp, ngh... niêu t , hi n th c m t s v t Cách c m th th H Chí Minh r t gi n d , đ n thu n miêu t Nh ng http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN tốt t chân th c, đ n s ng c tù túng, trói bu c ng y, ng... c t i y Nh v y h c c a ng H Chí Minh, quan m m i ln ln g n li n v i cu c s ng th c t i http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Xét v đ tài, q n a t p th nói v s t n t i c a v t ch t
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm mỹ trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh, Thẩm mỹ trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh, Thẩm mỹ trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan