0

Thẩm mỹ trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh

17 356 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 08:46

http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Th m m “Nh t ký tù” c a H Chí Minh Gorki t ng noi “Ng quan c a đ i v i cu c s ng …, th hi n thái đ OBO OK S CO M ch i ngh s tìm th y tìm th y thái đ nh ng hình th c riêng c a b ng nh ng t ng riêng “ng l n đ ng th i ph i ng i ngh s i sáng t o đa phong cách, ph i th hi n đ giá tr chân - thi n m sáng tac sc a đ nâng ng c iđ ct i nh ng t m cao m i H Chí Minh khơng ch m t nhà tr l i l c, mà cao h n n a hình nh c a m t ng in gh s - chi n s cao c , đ p đ … “Nh t ký tù” t p th th hi n sâu s c nh ng giá tr n i dung s k t tinh cao đ c a m t tài n ng ngh thu t H Chí Minh sáng tác v n chuy n khơng ph i hành vi v n chuy n mà hành vi cách m ng “ ây khơng ph i s h th p mà đánh giá r t cao H Chí Minh” (Nguy n ngh thu t r t ph c t p H ng M nh) B i b n thân v n chuy n Chí Minh ch nh n nhà bác, nhà cách m ng chun nghi p, nh ng ch a bao gi nh n m t ngh s Cu c đ i c a Ng i ch tâm ni m v i b n câu h i; vi t cho ai? Vi t đ làm gì? Vi t gì? vi t nh th nào? quan tr ng nh t câu h i “Vi t cho ai?” Bác ln ln ý đ n đ i t tác ph m đ đ t đ c giá tr t t ng đ c gi - t c ng ng c ng nh i ti p nh n hi u qu th m m cao nh t V y nên, tác ph m c a Bác, có nh ng mà đ c lên m i ng i hi u, k c dân ch , k c ng i khơng đ c đ n tr ng, mi n hi u ti ng Vi t Nh ng c ng có nhi u tác ph m mà c t ng xa c a KIL l p trí th c un thâm khơng ph i c ng khám phá h t đ “Nh t ký tù” t p th mùa thu n m 1942 đ nhà ng c Qu ng c Bác vi t t c t ng l p sâu mùa thu 1941 đ n ơng - Trung Qu c Tuy ch đ c sáng tác m t th i gian gn n, hồn c nh tù ng c khó kh n thi u th n, song “Nh t ký tù” v n th hi n nh ng sâu s c, tinh t http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN v n i dung c tài n ng điêu luy n, đ c đáo bút pháp, ngh thu t Nó th hi n tâm - tài - tâm c a m t ng Tr i ngh s v đ i, l n lao c h t “Nh t ký tù” m t tác ph m l n, ch a đ ng t ng vơ l n lao ó s KIL OBO OKS CO M nh ng n i dung t hòa quy n gi a giá tr hi n th c nhân đ o, gi a ch t thép tình c m Có đau th ng, c c nh c nh ng l i xen l n nh ng ti ng c i trào phúng; có s đau kh bu n bã nh ng cao h n h t l i ni m tin, khát v ng s l c quan ch a bao gi d p t t “Nh t ký tù” Giá tr hi n th c - ch t thép th H Chí Minh th hi n vi c Bác v l i b c tranh tù ng c m t cách chân th c, s ng đ ng, sâu s c Chính giá tr hi n th c làm nên ch t nh t ký đ m s c t p th “Nh t ký tù” Ng i ta ng r ng m t tác ph m đ nh cao ln ln ph i xu t phát t m t trí t ng t ng phong phú, m t s “th ng hoa” v xúc c m bay b ng c a tâm h n ng i ngh s Song, ta l; i d dàng nh n th y tác ph m c a H Chí Minh, “Nh t ký tù” th hi n s t t ta t ng t ng nh t Tác gi d ng nh khơng t ng c ng thành th , nhìn c ng th , nói c ng l i th Ng ng nh khơng gian tù ng c y, n u H Chí Minh t q s che m t b n ch t c a s ng t ng i ng v t, s làm m t m t hi n th c r t “hi n th c” ch n lao tù y Hi n th c th Bác hi n th c tr c c m, th hi n r t rõ tính ch t c m tính, c th , sinh đ ng, sâu s c Miêu t cùm: “D t a t n mi ng tr c nhia êm đêm há hóc nu t chân ng Có ng i b nu t chân bên ph i Có ng i b nu t chân bên thái Cái cùm tr c h t xích, trói bu c tù nhân, i ó cùm, th dùng đ xi ng khơng h có ý ngh a n d , hốn d th ng th y th ca mà đ n thu n ch niêu t , hi n th c m t s v t Cách c m th th H Chí Minh r t gi n d , đ n thu n miêu t Nh ng http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN tốt t chân th c, đ n s ng c tù túng, trói bu c ng y, ng i ta nh n rõ đ c hi n th c tù i “ áp thuy n đ n huy n Ung Ninh KIL OBO OKS CO M L ng l ng chân treo t gi o hình Làng xóm ven sơng đơng đúc th Thuy n câu r sóng nh tênh” B t ng th c hi n tù ng c kh c nghi t, đau kh th v y mà v n đ xen l n hài h c bác miêu t b ng m t gi ng u nh nhàng, tho i mái c, trào phúng Ch t t trào đ hi n th c đau kh C c th hi n rõ C i đ kh ng đ nh ch khơng ph i ph đ nh s kh ng đ nh, đ cao l s ng cao c , lý t ng i tù th c v i lên ó ng đ p đ , s ch đ ng c a ây cách th c chi n th ng v m t tinh th n, m t hình t ng c v m t tinh th n c a ng i chi n s cách m ng c th H Chí Minh v y c n ph i n m rõ, hi u b n ch t tinh th n c a th “Trong tù khoan khối gi c ban tr a M t gi c miên man su t m y gi M th y c i r ng lên th ng gi i T nh ng c v n n m tr ” Bên c nh hình nh c a m t khách tiên, m t ng ung dung t t i, ng m t n c đ i ta v n th y đ i kín đão t gi c m th c s c thái t trào sâu s c c a Có c i r ng c a ng i Bài th c vi t theo k t c u - Ba câu đ u khát v ng, câu cu i hi n t i M đ cr nh ng t nh l i i r ng, nh ng t nh l i t ng ng c M đ c lên tiêng, th c t i đau kh S c thái t trào b c l m t cách chua chát nh ng ta l i khơng h th y m t chút t Ng i tù t t ng t c i tù nh n th c t i đau kh quanh khát khao thơi thúc kh i th c t i y Nh v y h c c a ng H Chí Minh, quan m m i ln ln g n li n v i cu c s ng th c t i http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Xét v đ tài, q n a t p th nói v s t n t i c a v t ch t hàng ngày c a ng i tù Nhà th c ng đ c p đ n v n đ chia ly, hát rong… nh nhà th tr n xin, b t lính, c Bác t ng nói Nh ng hi n KIL OBO OKS CO M th c c a H Chí Minh b n thân có tía tr cao c , sâu s c b i bác nhìn hi n th c khơng ph i v i m t “s ki n’ hay m c đích ghi l i mà g i g m m t n i ni m bi ph n, m t khát v ng đ i thay, hi n th c “C a tù m khơng đau b ng au b ng khơng m c a tù” Sao tr trêu đ n m c hài h c - t ng ph n đ n m c đau long? Hi n th c tù ng c c ng bi t, vào th c a Bác c ng khơng b cách u, khơng b nói q mà l i có tính ch t t cao gay g t “Ngh vi c đ i kì l nh t Cùm chân sau tr c c ng tranh c cùm chân m i n b ng Khơng đ c cùm chân bi t ng đâu” H Chí Minh kh c h a hi n th c b ng vi c t o nh ng xung đ t, gây nên nh ng mâu thu n Tuy nhiên, chúng khơng ph i l n, khơng n m t m v mơ Tác gi d a vào m t ngh ch lý mang tính ch t ngang trái đ b t ti ng c i - ti ng c Th c ch t, th lo i nh t ký h i bác b hi n th c, ph n đ i ch đ ng n i, thiên v nơp tâm đó, tác gi b c l tâm s c a ch khơng nh m m c đích miêu t s b b n, ph c t p c a cu c s ng bên ngồi Nh ng hi n th c tù ng c d m t c m quan c a ng i ngh s n cho lòng ng i i đ c khơng kh i b n kho n, day d t B i: “ ánh b c ngồi quan b t t i Trong tù đánh b c đ Cái vơ lý, ngh ch c nh đ c cơng khai” c đ y lên đ n t n Miêu t hi n th c m t cách r t khách quan nh th mà ng i đ c v n th y b c l tr ng thái c m ph n c a tác gi Cu c s ng nhà ng c Qu ng ơng - Trung http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Qu c ph i bay s đ o l n, k ch c m, vơ lý mà đó, ng i b coi r h n c súc v t: “Kiêng l n lính m t l i i d t, l n ng i khiêng” KIL OBO OKS CO M Ta ng Trong th Bác, đ c bi t t p th “Nh t ký tù”, ng dàng có th th y r t nhi u hình nh thơng t c xu t hi n i ta d ó cách bi u hi n cu c s ng m t cách chân th c nh t, đ y đ nh t, c th nh t Nh ng khác v i nhà th tr c nh H Xn H hình nh thơng t c vào th ng, Tú X ng, Tú M …, Bác khơng ph i nói cho s ng mi ng, khơng ph i đ n thu n đ trào phúng; mà cao h n n a, cách đ tác gi b c l thái đ c a đ ng tr c hi n th c tù ng c tr trêu Bác b n kho n ch ng ki n th y ng i b đ i x vơ nhân tính, đau lòng th y ng i b đ ix n sâu ti ng c ni m c m th ng c: r rúm, b khinh th ng đ n m c t n i sâu cay c a Bác s lên án hi n th c tù ng c, ng chân thành v i nh ng ng i n n nh n c a tù “Oa… oa… oa Cha tr n khơng lính nnh Nên n i thân em v a n a tu i Ph i theo m đ n nhà pha” Ti ng khóc c a đ a tr ng c xốy sâu vào lòng ng đau đ n, xót xa i bao n i ó s lên án, t cáo ch đ nhà tù T ng Gi i Th ch lên đ n t n cùn Nó khơng ch chà đ p, hành h ng i mà nh n tâm đ y c đ a tr ngây th ph i ch u cu c s ng tù đày S bi ph n b c l m t cách m nh m Nh ng bên c nh đó, ng n ng tình u th T i ta th y đ c gi t n cm t m ng, c m thơng c a Bác cho nh ng n n nhân c a nhà tù ng Gi i Th ch H Chí Minh miêu t hi n th c m t cách chân th c, c th nh ng khơng ph i đ khóc lóc, giãi bày, k l mà v i m t ti ng c iv đau kh chua cay, ó ti ng c i nh nhàng thâm thúy, khơng thóa m t lên http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN khơng b ph n đ n c c, khơng q c i m , n ào, h Nó th hi n s hóm h nh t nh - kh ng đ nh m t trí tu un thâm, m t kh n ng phán đốn trí tu s c s o Bác miêu t hi n th c tù ng c đ bóc tr n b n ch t KIL OBO OKS CO M x u xa đ i b i c a nó; đ c m thơng cho bao n n nhân bi k ch c a Ti ng nói c a Bác, ti ng c i c a Bác s đ phá ch đ tù ng c m nh m Miêu t hi n th c đ c i vào nó, đ nh o báng Song “Bên c nh ti ng c ng i H Xn H ng làm chóng m t bao đáng mày râu mà ngơn trào l ng v i s c thái t c t u sánh đ v n h c Pháp th k XV ti ng c ký tù” Bên c nh ti ng c Ngun n ti ng c Bên c nh ti ng c ti ng c c v i ngơn ng c a Rab le i tao nhã, m c th c c a “Nh t i kh y, c i m áp khoan hòa c a “Nh t ký tù” i chua cay đơi trào n i an nhiên t nh táo t ch c a ng Hu Chi) i khà sâu th m c a Tam c m t c a Tú X ng i tù H Chí Minh” (Nguy n Bác miêu t s th c tù ng c khơng ph i đ s hãi, đ ch p nh n mà kh ng đ nh l s ng đ p đ , t Bác có m t s v t ng c v m t tinh th n thơng qua thái đ ng o ngh , l c quan, hóm h nh c a Bác đ i di n nh ng c c nh c khung c nh tù đày y ó c ng xu t phát b i ch t ch tình, tình nhân đ o, ch th th m đ m tâm h n H Chí Minh Nó ti p thêm s c m nh cho Bác đ đ i m t v i khó kh n ch p nh n v t qua nh ng khó kh n y Khơng có th ph nh n ch t tr tình nhân đ o th v n H Chí Minh c bi t “Nh t ký tù” th hi n u ng i, u thiên nhiên đ n vơ b khát v ng t do, ni m l c quan vơ b c a ng Tình u n tình u n c, i chi n s cách m ng H Chí Minh c c a H Chí Minh “Nh t ký tù” th hi n m t cách sâu s c, mãnh li t th “khơng ng đ “M t canh hai canh,… l i ba canh Tr n tr c b n kho n gi c ch ng thành Canh b n, canh n m v a ch p m t c”: http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Sao vàng n m canh m ng h n quanh” c th i gian ch m ch m, n ng n kh c Ng i ta th y d Nh ng danh t s ng nh ng trơi qua t ng kho nh i ng c đêm t ng giây t ng phút đ m “m t”, “hai”, “ba” l n l t n i ti p nh n KIL OBO OKS CO M B m nh rõ s th p th m tr n tr c, day d t, b n kho n c a ng Ng i đ c s đ t câu h i; Ng i ng c t i l i khơng ng đ Bác H c tr n tr theo t ng b tr c Bác c b i “sao vàng n m cánh m ng h n quanh”, Bác lo cho v n m nh dân t c, khát khao cho m t ngày mai n nhà đ c? c chuy n c a th i gian? Câu cu i câu tr l i cho b n kho n th c m c khơng ng đ i cu c c c hồn tồn đ c l p V y nên khơng ng tr n tr c c a m t tâm h n lo dân th ng n c “Nh t ký tù” có giá tr sâu s c ch Tuy nhiên, ch t đ m th m, tính ch t tr tình th H Chí Minh đơi đ c t o nên b i nh ng tình c m r t đ n s , r t đ i bình d Có n i xót xa cho tình c nh đ a bé n a tu i ph i theo m ch u c nh giam c m n i ng c t i, có lúc gi t n c m t xót th c u m t ng ng ng đ c th hi n i b n tù… N i ni m u th ng cho ch t i sâu n ng c a Bác vi c Bác đ ng c m th u hi u m t cách chân thành v i tình c m chia ly mà h ph i ch u đ ng “Anh song s t Em đ ng ngồi c a sát G n t c gang Mà bi n tr i cách m t” Ph i m t ng i nh y c m ph i m t trái tim giàu tình u bao la nh ng v n th Bác vi t m i chân th c mà c m đ ng đ n th Nh ng câu th đ n s gi n d , khơng c u k , chau chu t ngơn t v y mà l i có kh n ng rung đ ng đ n th m sâu tâm h n ng mãnh li t, c n cào Bác dùng đơi m t c a s i m t cách đ ng c m, trái tim c a http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ni m chân thành mà c m , mà hi u, mà b c li n c u đ n i tâm h n đ n v i b n b c a tâm h n “B ng nghe ng c sáo vi vu KIL OBO OKS CO M Khúc nh c đ ng q chuy n u s u Mn d m quan hà khơn xi t n i Lên l u ngóng trơng nhau” Âm tr o c a ti ng sáo vang lên gi a b b n, kh c nghi t c a hi n th c nh quanh qu n đeo bám tâm h n ng i ó n i ni m da di t c a m t k xa q, ni m nhung nh khơn ngi c a m t ng i nh th ng v m nh đ t chơn rau c t r n Nghe ti ng sáo vang lên gi a ch n tù ng c đ c m, đ hi u nh ng xúc c m tinh t c a lòng ng i nh th s đ ng c m, s nh y bén c a H Chí Minh vơ sâu s c Tâm h n nh y c m c a Bác hòa chung v i th c a nh ng xúc c m lòng ng i đ nói lên nh ng u t vi nh t, sâu l ng nh t Ch t tr tình, ch t nhân đ o đ nh ng t m th ng c th hi n rõ nét Nó v t lên t t c ng, b n th u, nh nh p c a hi n th c tù ng c đ nâng i lên v đ p c a tình u, c a lòng nhân Giá tr nhân đ o - ch t tr “Nh t ký tù” tình th v n H Chí Minh ch , nhi u lúc, Bác ly hồn tồn cu c s ng tù túng, ly v i nh ng đêm dài b mu i, r p c n, b gh ng a hành h … đ h ng v thiên nhiên, v i phong hoa t nguy t Khi đó, hình nh H Chí Minh th c s hình nh c a m t b c tao nhân m c khách, c a m t ng d i t do, m t v khách tiên ó m t ng i ng nh xa r i phàm t c, ch l i c ng đ ng ni m b n kho n, day d t v i thân ph n c a đ p; “Hoa h ng n , hoa h ng l i r ng Hoa tàn, hoa n c ng vơ tình H ng hoa bay th u vào ng c K v i tù nhân n i b t bình” http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Bài th m khơng gian “trong ng c”, nh ng khơng h nêu lên v n đ t do, gi i thốt, tù nhân - qu n ng c… mà ch câu chuy n ng n, l i than th v s ph n c a đ p Có nhi u ý ki n ho c phi n di n th Ng i ta s KIL OBO OKS CO M ho c dung t c đánh giá v b t bình Chính Xn Di u c ng ph i tr n tr r t nhi u cu i c ng nh n đ ct t ng đích th c c a “Theo cháu ngh , đâu có ph i ch thiên h vơ tình mà h n n a kia, t o hóa vơ tình… l p hoa h ng n - r ng, r ng - n , t o hóa v n c vơ tình, ch có “t o hóa vơ tình” N i dung đích th c c a tác ph m ng ch qua hình t ng th tác gi mu n nói v i i đ c m t s th c đau lòng S ph n ng n ng i c a đ p, H Chí Minh đ t v n đ ph i c u l y s ph n c a đ p Bài th đ i tù l i m t câu chuy n v đ p, câu chuy n ngh s Nó đ a nhi m v thiêng liêng cao c c a ng i ngh s chân S có m t c a h đ i, xét đ n c ng đ p H sáng tác đ làm n u khơng ph i đ phát hi n đ p, nâng gi c đ p b t t hóa đ p B ng sáng tác ngh thu t, đ p đ đ nh giá tr tr ng t n v nh h ng c a quan tr ng nh t c a t t đ u h c lên ngơi, đ c kh ng ây n i dung ng m h c H Chí Minh M i sáng tác xét đ n ng t i quan m đ p t t ng m h c Tình u đ p, u thiên nhiên c a Bác th hi n s g n bó v i v đ p thiên nhiên, say mê hình nh tr ng hoa t nguy t: “Trong tù khơng r u c ng khơng hoa C nh d p đêm khó h ng h Ng i ng m tr n soi ngồi c a s Tr ng nhòm khe c a ng m nhà th ” Ánh tr ng th c ch m t đ i t c m xúc c a ng m t ng ng thiên nhiên đ b c l i ngh s , nh ng th Bác, l i m t ng i chi n s , m t ng i cách m ng “Chim m i v r ng tìm ch n ng Chòm mây trơi nh gi a t ng khơng i b n, http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Cơ em xóm núi xay ngơ t i Xay h t lò than r c h ng” Th x a c ng t ng nói nhi u đ n t ch d ng tà huy, nh t m … KIL OBO OKS CO M Trong th H Chí Minh c ng nói đ n chi u t i, nh ng khơng ch g i g m n i bu n chung m i thi s đ u có mà c s đ chu n b cho ánh sáng Tình u thiên nhiên g n li n v i ni m l c quan, ni m tin vào ánh sáng “Nh t ký tù” th c s m t cu n nh t ký, ghi chép l i cu c s ng sinh ho t ng c t i, ghi chép l i nh ng m ng suy t , tâm s c a ng i tù, ng i chi n s - thi s ó s hòa quy n gi a giá tr hi n th c giá tr nhân đ o, gi a ch t thép ch t tình Có nh ng s đ n s , gi n d , th m chí dung t c c a cu c s ng hàng ngày, nh ng c ng có lúc l i thi t tha, sâu l ng nh ng dòng chiêm nghi m, xúc c m r t ng i c a Bác Ng m t ng i ta b t g p “Nh t ký tù” hình nh c a i tù l c quan, u đ i, u cu c s ng u th ng ng i đ n tha thi t T t c đ u chân th t đ n gi n d mà c ng sâu s c đ n cao c , thiêng liêng Song, dù b t c m t tác ph m đ gì, nh ng u ph i đ c vi t v ai, v n i dung vi t c bi u hi n m t hình th c nh t đ nh, m t ngh thu t nh t đ nh tùy thu c vào phong cách c a m i ng ngh s Và “đ i v i nhà v n c ng nh i đ i v i nhà h a s , phong cách khơng ph i v n đ k thu t mà v n đ nhìn” ó s khám phá mà ta khơng th làm m t cách c ý tr c ti p; b i m t s khám phá v ch t ch có đ c cách c m nh n v th gi i, m t cách c m nh n n u khơng ngh thu t đem l i mãi s khơng bi t đ n (Maxen prutx ) Nh ng giá tr ngh thu t “Nh t ký tù” k t qu c a nh ng s ki m tìm, tinh hoa, k t tinh c a m t tài n ng ngh thu t đ c đáo, un bác Cái tài hoa, un bác th hi n ngh thu t c a “Nh t ký tù” s k t h p gi a v n phong c n v i v n phong hi n đ i http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Nh ng th c a Bác vi t c n, m u m c, tr m t , sâu l ng mà v n linh ho t, hi n đ i ây đ nh cao c a s k t h p gi a ch t thép ch t tình v n phong H Chí Minh KIL OBO OKS CO M Các sáng tác c a v n h c Vi t Nam cho th y khơng ph i sáng tác c ng có t m nhân lo i V ph ng di n này, “Nh t ký tù” c a H Chí Minh khơng ch có ý ngh a th i đ i cách m ng c a dân t c mà tr thành b c thơng p chung c a v n chuy n chân Ng nh c đ n H Chí Minh khơng ch nhà t t i ta ng cách m ng l i l c mà nhà v n hóa l n, ngh s l n th gi i C ng b i v y, ng i ta nh n s giao thoa gi a “Nh t ký tù” tác ph m khác th gi i v v n hóa c ng nh ki n th c ây q trình g p g , chung đúc gi a ngh s l n, n n v n hóa l n v i “Nh t ký tù” ph ng ph t phong v thống s thâm thúy đúc c a th ng thi, tháp ng, l i pha chút hóm h nh nh nhàng c a v n h c Pháp, Anh, đ ng th i mang theo s c sơi, cháy b ng c a nhi t huy t v n chuy n truy n th ng Riêng đ i v i th cu c g p g ng tri âm tri k i ngh s ph nh n ng, s ó s ng g p g ây s ơng c a “Nh t ký tù” nh g p g c a tâm h n nh ng i u th hi n rõ nét cách c m ý khám phá s th ng nh t gi a ng i v i thiên nhiên M i m t th m t b c tranh g n bó, hòa h p gi a thiên nhiên ng i “Gió s c t a g m mài đá núi Rét nh dùi nh n chích cành Chùa xa chng gi c ng i nhanh b c Tr d n trâ v ti ng sáo bay” B c tranh sinh đ ng có đ ng nét, hình nh c âm thành gió ch m vào đá núi, rét c a vào cành cây, b c c a khách b hành, ti ng gió vi vút, ti ng chim ngân nga,ti ng véo von Song l i phong - http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN hoa - t - nguy t y l i đ c bi u đ t b ng m t cách đ n gi n d hi u, khơng q c u k nh trang th c “B ng nghe ng c sáo vi vu KIL OBO OKS CO M Khúc nh c tình q chuy n u s u Mn v n quan hà khơn vi t n i Lên l u ngóng trơng nhau” Cách c u t đ c t o nên b i “tơi” tr tình hòa l n v i ngo i c nh b c tranh thiên nhiên b c tranh tâm tr ng đ y u t thi nh c - h a Trong th ng c k t h p v i c ba i ta nh n nh c, th ng i ta nh n bút pháp h i h a “C m xong bóng xu ng tr m tr m Vang ti ng đàn ca r n ti ng ngâm Nhà ng c T nh T y m m t t i B ng thành nh c qn vi n hàn lâm” Th i gian chi u hơm, khơng gian bóng t i tín hi u th m m quen thu c th ng c Song nhân lo i, “Nh t ký tù” b đ y vào bóng t i xong v n khát khao ánh sáng, ph i ch u nhi u kh đau song khơng ph i khơng có ni m tin Khơng gian tù ng c b ng ch c hóa thành nh c qn, vi n hàn lâm, s c s ng, ni m tin r o r c t ng câu ch hi n đ i y l i m t nét r t riêng, r t H Chí Minh, r t C ng v i đ tài đ ng s n, c h u, đ i nguy t, v ng nguy t, c ng v i phong thái ung dung t t i s giao hòa gi a thiên nhiên ng i, c ng v i bút pháp ch m phá, m xuy t… đ đ nh cao: “Ngày hai tám tháng sáu Lên ng n núi ch i Ng ng đ u m t tr i đ Bên s n m t nhành mai” c th hi n lên đ n http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Song th c ch t, th vào tâm h n ng ng r t t nhiên n sâu, th m quy n i ngh s H Chí Minh r i th H Chí Minh khơng th l n v i b t c nhà th nào, c ng khơng ph i mơ ph ng hay di n d ch ý i x a mà x n có s sáng t o đ c đáo KIL OBO OKS CO M th c a ng “Trong tù khơng r u c ng khơng hoa C nh đ p đêm khó h ng h Ng i ng m tr ng soi ngồi c a s Tr ng tròn khe c a ng m nhà th Nói ng m tr ng th v n có mà ng nguy t khơng s an nhàn, th tù - hồn c nh m t t do, thi u thón thái đó, ng i ta phát hi n m t trái tim đa c m c a ngh s H Chí Minh Bác khơng có ý gò t ng câu t ng ch , t ng ý th cho gi ng th ng hay nh th T ng n B i “V n chuy n q b t tùy nhân h u” (Hồng ình Kiên) (Cái q nh t c a v n chuy n khơng theo ng S th g p g c a H i khác) Chí Minh “Nh t ký tù” v i ng T ng s k th a sáng t o, s th ng hoa thành m t ki u t th m m riêng bi t Chính ch t c n k t h p hi n đ i n ng i ta nh n th y s c ng h ng gi a nh ng tâm h n v i nh ng tâm h n đ ng th i th hi n đ nh cao c a sáng t o ngh thu t H Chí Minh t ng nói “ph i giúp đ ng bào ta làm quen v i nh ng t mà lâu h ch a hi u, lâu r i h x ng d hi u Có th làm ng nh v y đ c n u ơng ch ngh vi t cho h m t tác ph m v n h c n u tác ph m c a ơng dùng đ tun truy n l i m t tác ph m đ c c ng hi u đ c” Chính b i u mà ngơn ng th Bác sáng, gi n d t nhiên mà m nh m , s c bén, hào hùng Bác th ng vi t ng n, hàm súc đ n đ u nh ng gi n d , d hi u, th c a Ng i tr c bi t, nh ng u Bác đ c p ng trình bày chân lý v n th c h t ti ng nói gi n d c a chân lý Nh ng đ u t ng http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ch ng nh vơ v đ i l i đ c nói m t cách gi n d , v đ i s bình d Nh ng bình d l i b n ch t c a v đ i, cao c D u r ng: c đ ng nh t gi n d c a Bác v i đ n gi n KIL OBO OKS CO M Tuy t nhiên khơng đ “Ngâm th ta v n khơng ham Nh ng ng i ng c bi t làm Ngày dai ngâm ng i cho khy V a ngâm v a đ i đ n ngày t Th đ b c l nh ng c m xúc t nhiên, chân th t c a mình; cách đ t v n đ gi n d , t nhiên nh ng t m vóc khát v ng l i vơ l n lao Th Bác nói t i nh ng hình nh sang tr ng, cao q mà th ng g n v i nh ng bình d , hi n th c c a đ i s ng, th m chí nh ng dung t c: “ y n t a nh hoa g m S t so t ln tay t a g y đàn” Hay là: ng a ngày ch ng ngh chân Món gà n m v t i th ng n Th a c nét, r p xơng vào c n Oanh s m, m ng nghe hót xóm g n” Ngơn ng bình dân, có s chuy n đ i s c thái t s hài h c chua chát chuy n sang tr ình, hóm h nh, tr trung Cách hành v n gi n d c đ tài, có nói phong hoa t nguy t nh ng c ng khơng thi u c m m mu i, r n r p, gh l Ngơn ng bi u hi n c a v đ p trí tu , đ c bi t trí tu cao sâu Nó ph hi n tính chi n đ u th v n c a Bác “Húi thu c n i c m g t gao Thu c anh t ch, b vào bao Nó kéo t u tha h hút Anh hút còng dây tay ghé vào” ng ti n đ c l c đ th http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Cách c m th th Bác gi n d nên ngơn t c ng vơ sáng, đ n gi n, Ngơn t s c bén th hi n tính chi n đ u m nh m , song khơng ph i đánh v m t b bã mà đ c bi u hi n tinh t , thâm thúy, KIL OBO OKS CO M có ph n nhã nh n, ch ng m c Nó th hi n s hòa quy n c a ch t th tr tình v i ch t thép trí tu Nói s c bén s c bén c a trí tu , nói m nh m c a v n phong Thép ch t chi n s Tình ch t th Ch t thép ch t tình l i đ c bi u hi n b ng nh ng ch t li u ngơn t đ n s , bình d mà sáng i u đ c bi t phong cách, ngh thu t th H Chí Minh làm nên nét đ c đáo, riêng bi t v n phong c a Bác, t th ln có s v n đ ng H u nh g p s v n đ ng Bác H b t c th c a Bác, ng i ta đ u b c th y vi c t o nh ng tình hu ng b t ng Câu th k t th b n ch bao gi c ng gi ng m t roi r t l i h i, có tác d ng chuy n đ i c m xúc c a th L i y t h u c n y đơi khi n cho ti ng c khối i đ c b t vơ s ng “Thanh Minh m a b i m t mù r i Trong ng c tù nhân ru t r i b i m h i t đâu có đ c Lính canh xa tr c a quan ng i” Ba câu th đ u c m h ng bi ph n b i c nh minh m đ m, c nh tù ng c m t Nh ng câu nói bi ph n chuy n sang trào phúng Nó t o nên s c thái hài h c hóm h nh cho tồn th T ng nh câu b n khơng liên quan đ n câu ba câu nh ng góp ph n gi i t a nh ng tâm tr ng bi ph n câu có t “c a quan ng i” Ti ng nói phê phán hi n th c tr nên m nh m “S m d y ng i ng i đua b t gi n Tám gi chng m b a ban mai Khun anh g ng n no b ng B c c r i t thái lai” http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN T th c a H nh ng câu th Chí Minh ln ln có s v n đ ng tích c c N u ng miêu t hi n th c tr c quan câu cu i bao gi c ng s nâng cánh, h ng t i ánh sáng, t i t ng lai, đ cao khát v ng i B i v y, có s ng có ni m vui, s ng n i kh , n i bu n s đ c v i b t Tâm h n H KIL OBO OKS CO M c a ng Chí Minh ln h ng vào s s ng, tràn tr ni m tin, nhìn nh n n i bu n đ chu n b cho ni m vui b t đ u, nhìn vào bóng t i đ tìm ánh sáng T th v n đ ng, th ng hoa khơng gian hi n th c tù ng c r t đ i đau kh “ y ng ngày ch ng ngh chân Món già n m vi t i th ng n Th a c vét, r p xơng vào c n Oanh s m, m ng nghe hót xóm g n” S v n đ ng b t ng c a t th đ s m, m ng nghe hót xóm g n” s ng V i H v p c th hi n qua hình nh “Oanh ây lúc m t h n th b t g p s c Chí Minh, ng c t i, ch t s ng v n c t n t i, v n n lên, v n c x n xang, r o r c m t tình u cu c đ i, cu c s ng đ y đó, ta th y cu c s ng đ c đ t cao h n hi n th c Ng i ngh s qua sáng tác c a th hi n sâu s c cu c s ng, t c th c đo chu n m c nh t c a hi n th c v t ch t, v n chuy n chân v n chuy n b t ngu n t cu c s ng “Chim m i v r ng tìm ch n ng Chòm mây trơi nh gi a t ng khơng Cơ em xóm núi xay ngơ t i Xay h t lò than r c h ng” Cu c s ng có v t v , có c c nh c, đ i s ng có đen t i, mù m t ng i ph i v s c “h ng” đ t n t i khát v ng, ni m tin T th vút cao cu i th s ng, khát khao mãnh li t v t T ngh l i ca cao nh t v tình u cu c ng lai t i sáng thu t “Nh t ký tù” mang đ m màu s c truy n th ng nh ng l i in rõ nét d u n l ch s , th i đ i ng i đ c v n http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN nh n khơng gian nhà ng c v i m t xã h i thu nh lu t l hà kh c Qua đó, ng i ta th y đ c ng s n mu n kh i tù ng c đ h c khát v ng t nh ng c a ng ng t i cu c đ i m i T i KIL OBO OKS CO M ngh thu t c a Bác g n li n khát v ng đ i c m quan th i đ i Cách c m th th H Chí Minh r t gi n d song l i sâu xa n i dung đ y ý ngh a th m m v m t ngh thu t làm đ c u đó, đâu ch b i m t “con m t trơng th u sáu cõi, t m lòng ngh su t ngàn đ i” mà kh ng đ nh bàn tay ngh s tài hoa, un bác tâm c a m t ng u đ a ng i ngh s cách m ng l i l c, chân Chính nh ng i đ c đ n nh ng giá tr th m m tích c c, b i đ p tâm h n ta s phá v gi i h n c a thi cu c s ng c n c v n i dung hình th c N u nói v n h c câu tr l i đ y th m M cho ng “Nh t ký Tù” b c h a đ đ p nh t v giá tr t t nh ý ngh a th m m c a nó./ i ng c ng [...]... hi n đ i ây chính là đ nh cao c a s k t h p gi a ch t thép và ch t tình trong v n phong H Chí Minh KIL OBO OKS CO M Các sáng tác c a v n h c Vi t Nam cho th y khơng ph i sáng tác nào c ng có t m nhân lo i V ph ng di n này, “Nh t ký trong tù” c a H Chí Minh khơng ch có ý ngh a trong th i đ i cách m ng c a dân t c mà tr thành b c thơng đi p chung c a v n chuy n chân chính Ng nh c đ n H Chí Minh khơng... nhân h u” (Hồng ình Kiên) (Cái q nh t c a v n chuy n là khơng theo đi ng S th g p g c a H i khác) Chí Minh trong “Nh t ký trong tù” v i các bài ng T ng chính là s k th a và sáng t o, s th ng hoa thành m t ki u t duy th m m riêng bi t Chính ch t c đi n k t h p hi n đ i khi n ng i ta nh n th y s c ng h ng gi a nh ng tâm h n v i nh ng tâm h n đ ng th i th hi n đ nh cao c a sáng t o ngh thu t H Chí Minh đã... a v n phong Thép chính là ch t chi n s Tình chính là ch t th Ch t thép ch t tình l i đ c bi u hi n b ng nh ng ch t li u ngơn t đ n s , bình d mà trong sáng i u đ c bi t trong phong cách, ngh thu t th H Chí Minh làm nên nét đ c đáo, riêng bi t trong v n phong c a Bác, đó chính là t th ln có s v n đ ng H u nh g p s v n đ ng này Bác H b t c bài th nào c a Bác, ng i ta đ u là b c th y trong vi c t o ra... c mà còn là nhà v n hóa l n, ngh s l n trên th gi i C ng b i v y, ng i ta nh n ra s giao thoa gi a “Nh t ký trong tù” và các tác ph m khác trên th gi i v v n hóa c ng nh ki n th c ây chính là q trình g p g , chung đúc gi a các ngh s l n, các n n v n hóa l n v i nhau “Nh t ký trong tù” ph ng ph t trong nó phong v thống s thâm thúy cơ đúc c a th ng thi, tháp ng, l i pha chút hóm h nh nh nhàng c a v n... i là tín hi u th m m quen thu c trong các bài th ng c Song nhân lo i, trong “Nh t ký trong tù” tuy b đ y vào bóng t i xong v n khát khao ánh sáng, tuy ph i ch u nhi u kh đau song khơng ph i khơng có ni m tin Khơng gian tù ng c b ng ch c hóa thành nh c qn, vi n hàn lâm, cái s c s ng, cái ni m tin r o r c trong t ng câu ch hi n đ i y l i là m t nét r t riêng, r t H Chí Minh, r t C ng v i đ tài đ ng s... ánh sáng T th v n đ ng, th ng hoa chính trong khơng gian trong hi n th c tù ng c r t đ i đau kh “ y ơi ng ngày đi ch ng ngh chân Món già n m vi t i th ng n Th a c vét, r p xơng vào c n Oanh s m, m ng nghe hót xóm g n” S v n đ ng b t ng c a t th đ s m, m ng nghe hót xóm g n” s ng V i H v p c th hi n qua hình nh “Oanh ây chính là lúc m t h n th b t g p s c Chí Minh, trong ng c t i, ch t s ng v n c t... m th trong th H Chí Minh r t gi n d song nó l i sâu xa trong n i dung và đ y ý ngh a th m m v m t ngh thu t làm đ c đi u đó, đâu ch b i m t “con m t trơng th u sáu cõi, t m lòng ngh su t ngàn đ i” mà còn kh ng đ nh bàn tay ngh s tài hoa, un bác cùng cái tâm c a m t ng đi u đó đã đ a ng i ngh s cách m ng l i l c, chân chính Chính nh ng i đ c đ n nh ng giá tr th m m tích c c, b i đ p tâm h n ta trong. .. g ng tri âm tri k i ngh s ph nh n ng, s ó là s ng g p g ây chính là s ơng c a “Nh t ký trong tù” nh g p g c a tâm h n nh ng i u này th hi n rõ nét trong cách c m chú ý khám phá s th ng nh t gi a con ng i v i thiên nhiên M i m t bài th là m t b c tranh g n bó, hòa h p gi a thiên nhiên và con ng i “Gió s c t a g m mài đá núi Rét nh dùi nh n chích cành cây Chùa xa chng gi c ng i nhanh b c Tr d n trâ v... có s sáng t o đ c đáo KIL OBO OKS CO M th c a ng Trong tù khơng r u c ng khơng hoa C nh đ p đêm nay khó h ng h Ng i ng m tr ng soi ngồi c a s Tr ng tròn khe c a ng m nhà th Nói ng m tr ng th v n có mà ng nguy t khơng còn là s an nhàn, th trong tù - trong hồn c nh m t t do, thi u thón thái đó, ng i ta phát hi n đúng m t trái tim đa c m c a ngh s H Chí Minh Bác khơng có ý gò t ng câu t ng ch , t ng ý... r p, gh l Ngơn ng chính là bi u hi n c a v đ p trí tu , đ c bi t là trí tu cao sâu Nó chính là ph hi n tính chi n đ u trong th v n c a Bác “Húi thu c n i này c m g t gao Thu c anh nó t ch, b vào bao Nó thì kéo t u tha h hút Anh hút còng dây tay ghé vào” ng ti n đ c l c đ th http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Cách c m th trong th Bác gi n d nên ngơn t c ng vơ cùng trong sáng, đ n gi n, ...http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN v n i dung c tài n ng điêu luy n, đ c đáo bút pháp, ngh... niêu t , hi n th c m t s v t Cách c m th th H Chí Minh r t gi n d , đ n thu n miêu t Nh ng http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN tốt t chân th c, đ n s ng c tù túng, trói bu c ng y, ng... c t i y Nh v y h c c a ng H Chí Minh, quan m m i ln ln g n li n v i cu c s ng th c t i http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Xét v đ tài, q n a t p th nói v s t n t i c a v t ch t
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm mỹ trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh, Thẩm mỹ trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh,

Từ khóa liên quan