0

Tiểu luận Chủ nghĩa xã hội khoa học “Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân”

19 5,685 92
  • Tiểu luận Chủ nghĩa xã hội khoa học “Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2015, 21:48

1 Đặt vấn đề Lịch sử phát triển xã hội có giai cấp đấu tranh giai cấp Trong thời kỳ chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế - xã hội sang hình thái kinh tế xã hội khác cao có giai cấp đứng vị trí trung tâm, giai cấp cách mạng, đóng vai trò động lực chủ yếu, lực lượng lãnh đạo trình chuyển biến Giai cấp cách mạng có sứ mệnh lịch sử thủ tiêu xã hội cũ, xây dựng xã hội phù hợp với tiến trình phát triển khách quan lịch sử Trên sở phân tích quy luật kinh tế vận động xã hội tư chủ nghĩa, chủ nghĩa Mac - Lênin làm sáng tỏ tính tất yếu diệt vong phương thức sản xuất tư chủ nghĩa đời tất yếu phương thức cộng sản chủ nghĩa mà lực lượng có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng thực bước chuyển lịch sử giai cấp công nhân Giai cấp công nhân sản phẩm công nghiệp đại, lực lượng đại biểu cho phát triển lực lượng sản xuất tiến bộ, cho xu hướng phát triển phương thức sản xuất tương lai; vậy, mặt khách quan, giai cấp có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ chế độ áp bóc lột xây dựng xã hội – xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử mình, giai cấp công nhân định phải tập hợp tầng lớp nhân dân lao động, tiến hành đấu tranh cách mạng xóa bỏ xã hội cũ xây dựng xã hội mặt kinh tế, trị văn hóa, tư tưởng Đây trình lịch sử lâu dài khó khăn Trong giai đoạn nay, công công nghiệp hóa, đại hóa diễn toàn giới, chủ nghĩa xã hội thời kỳ thoái trào, có nhiều trào lưu, tư tưởng mới, có điều đưa để “bàn lại” sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Hiện thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới nhiều biến động lẫn tiêu cực nên việc làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân bối cảnh lịch sử đặt cách thiết lý luận thực tiễn, em xin chọn đề tài “Sứ mệnh lịch sử toàn giới giai cấp công nhân” để làm viết thu hoạch Nội dung 2.1 Phần lý luận 2.1.1 Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử toàn giới giai cấp công nhân 2.1.1.1 Quan niệm giai cấp công nhân C.Mác Ph.Ăngghen dùng nhiều thuật ngữ khác nhau: giai cấp vô sản, giai cấp xã hội hoàn toàn dựa vào việc bán sức lao động mình, lao động làm thuê kỷ XIX, giai cấp vô sản đại, giai cấp công nhân đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp cụm từ đồng nghĩa để biểu thị khái niệm giai cấp công nhân - đẻ đại công nghiệp tư chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất đại a Giai cấp công nhân chế độ tư chủ nghĩa Giai cấp công nhân giai cấp sản xuất vật chất chủ yếu, “là sản phẩm” “là chủ thể” “đại công nghiệp”; C.Mác viết: “Giai cấp vô sản cách mạng công nghiệp sinh ra” Giai cấp công nhân giai cấp lao động phương thức công nghiệp; lực lượng sản xuất hàng đầu nhân loại, lao động họ định tồn xã hội đại nguồn gốc giàu có giai cấp tư sản Đặc điểm sở hữu: công nhân “không có tư liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động cho nhà tư để sống”, phục thuộc vào trình sản xuất tư chủ nghĩa; bị bóc lột giá trị thặng dư; có lợi ích đối lập với lợi ích giai cấp tư sản, đồng thời phù hợp với lợi ích giai cấp, tầng lớp khác; có hệ tư tưởng riêng chủ nghĩa Mác-Lênin, trở thành giai cấp tự giác có Đảng Cộng sản, có chất quốc tế sắc dân tộc b Giai cấp công nhân chế độ tư đương đại Một mặt, giai cấp công nhân magn chất đặc điểm truyền thống: đại diện cho lực lượng sản xuấ tiên tiến nhất, đầu đấu tranh chống chủ nghĩa tư đại; bị bóc lột giá trị thặng dư nặng nề; mang chất quốc tế rõ nét toàn cầu hóa kinh tế Mặt khác, giai cấp công nhân có thêm số biểu tác động phát triển lực lượng sản xuất đại điều chỉnh quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa: phận lớn công nhân trí tuệ hóa với tri thức kỹ lao động cao, gắn bó với cách mạng khoa học công nghệ đại; số nước tư phát triển phận công nhân có mức sống trung lưu hóa, có cổ phần tham dự vào trình chia sẻ lợi nhuận; phận lôi kéo vào nhiều tổ chức công nhân… Những biểu không làm thay đổi địa vị đặc điểm giai cấp công nhân Địa vị giai cấp công nhân lực lượng sản xuất hàng đầu, giai cấp định tồn phát triển xã hội đại, giai cấp bị trị, bóc lột xã hội tư c Giai cấp công nhân chế độ xã hội chủ nghĩa Giai cấp công nhân chế độ xã hội chủ nghĩa lực lượng sản xuất hàng đầu, giai cấp tiên tiến nhất, suất lao động cao, đóng góp phần quan trọng cho tăn trưởng tổng sản phẩm nước giai cấp đại biểu cho dân tộc phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Ngoài ra, giai cấp công nhân chế độ xã hội chủ nghĩa có khác biệt chất trở thành giai cấp lãnh đạo dân tộc: - Giai cấp công nhân thông qua vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản trở thành người lãnh đạo dân tộc; sở xã hội quan trọng chế độ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng nhà nước xã hội chủ nghĩa Quyền làm chủ xã hội giai cấp công nhân nhân dân thực chủ yếu qua Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Cùng với nhân dân lao động làm chủ sử dụng tư liệu sản xuất chủ yếu Phương thức phân phối theo lao động phúc lợi xã hội, nguyên tắc công bằng, bình đẳng… nguyên tắc đảm bảo lợi ích đáng giai cấp công nhân - Giai cấp công nhân hạt nhân khối liên minh công – nông – tri thức đoàn kết dân tộc - Hệ tư tưởng giai cấp công nhân hệ giá trị chủ đạo đời sống văn hóa tư tưởng xã hội 2.1.1.2 Sứ mệnh lịch sử toàn giới giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử toàn giới giai cấp công nhân tổ chức lãnh đạo xã hội thông qua đội tiền phong Đảng Cộng sản để đấu tranh giải phóng giải phóng toàn xã hội khỏi áp bức, bất công, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản - Nội dung kinh tế: giai cấp công nhân trở thành lực lượng sản xuất giai cấp định tồn xã hội đại qua tạo sở vất chất cho đời xã hội xã hội chủ nghĩa - Nội dung trị: lãnh đạo Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân với nhân dân lao động tiến hành đấu tranh giành quyền, xã lập, bảo vệ phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ nhân dân - Nội dung văn hóa – tư tưởng: giai cấp công nhân đấu tranh với hệ tư tưởng phi vô sản, xác lập địa vị thống trị hệ tư tưởng giai cấp công nhân, xây dựng văn hóa người mới… Có thể nói nội dung sứ mệnh giai cấp công nhân bao gồm bốn nghiệp là: nghiệp giải phóng giai cấp; nghiệp giải phóng xã hội, dân tộc; nghiệp giải phóng người lao động nghiệp giải phóng người Đây nấc thang phát triển phát triển hình thái kinh tế xã hội Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân phải thực toàn giới trải qua trình lâu dài, gian khổ, phức tạp, nên phải kiên trì, không nóng vội trình tiến hành qua hai giai đoạn: tập trung lực lượng để giành quyền tập trung lực lượng để xây dựng chế đội xã hội Theo C.Mác Ph.Ăngghen, đường để giai cấp công nhân thực sứ mệnh lịch sử phải tiến hành cách mạng không ngừng triệt để qua hai giai bước: - Bước thứ nhất: “Giai cấp vô sản chiếm lấy quyền nhà nước biến tư liệu sản xuất trước hết thành sở hữu nhà nước” - Bước thứ hai: “…giai cấp vô sản tự thủ tiêu với tư cách giai cấp vô sản, mà xóa bỏ phân biệt giai cấp đối kháng giai cấp”; lãnh đạo nhân dân lao động thông qua Đảng nó, tiến hành tổ chức xây dựng xã hội – xã hội chủ nghĩa Hai bước quan hệ chặt chẽ với nhau, giai cấp công nhân không thực bước thứ không thực bước thứ hai bước thứ hai quan trọng để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử 2.1.2 Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử toàn giới giai cấp công nhân Luận thuyết sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân C.Mác Ph.Ăngghen trình bày sâu sắc Tuyên ngôn Đảng Cộng sản Trong tác phẩm ông rõ điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân - Do địa vị kinh tế - xã hội khách quan: giai cấp công nhân giai cấp gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến chủ nghĩa tư Và với tính cách vậy, lực lượng định phá vỡ quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Sau giành quyền, giai cấp công nhân, đại biểu cho tiến lịch sử, người có khả lãnh đạo xã hội xây dựng phương thức sản xuất cao phương thức sản xuất tư chủ nghĩa - Giai cấp công nhân, đẻ sản xuất công nghiệp đại, rèn luyện sản xuất công nghiệp tiến bộ, đoàn kết tổ chức lại thành lực lượng xã hội hùng mạnh Bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột nặng nề, họ giai cấp trực tiếp đối kháng với giai cấp tư sản xét chất họ giai cấp cách mạng triệt để chống lại chế độ áp bức, bóc lột tư chủ nghĩa Điều kiện sinh hoạt khách quan họ quy định rằng, họ tự giải phóng cách giải phóng toàn xã hội khỏi chế độ tư chủ nghĩa Trong cách mạng ấy, họ không xiềng xích giới - Địa vị kinh tế - xã hội khách quan không khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách mạng triệt để mà tạo cho họ khả làm việc Đó khả đoàn kết thống giai cấp, khả đạt tới giác ngộ địa vị lịch sử khả hành động trị để bước đạt mục tiêu cách mạng Đó khả đoàn kết giai cấp khác đấu tranh chống tư Đó khả đầu đấu tranh toàn thể dân lao động dân tộc nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đó khả đoàn kết toàn thể giai cấp vô sản dân tộc bị áp quy mô quốc tế theo chủ nghĩa quốc tế vô sản Lịch sử giới chứng minh kết luận C.Mác, Ph.Ăngghen V.I.Lênin sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đắn Tuy nhiên, đấu tranh giai cấp công nhân nhằm hoàn thành sứ mệnh lịch sử diễn cách phẳng, thuận buồm xuôi gió Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân đứng trước thử thách nặng nề, xem xét toàn cảnh phát triển xã hội, giai cấp công nhân, lực lượng sản xuất tiến chuẩn bị tiền đề khách quan cho thực sứ mệnh lịch sử dù có trải qua bước thăng trầm, quanh co, tiếp tục diễn theo quy luật khách quan lịch sử Đúng nước tư phát triển, đời sống phận không nhỏ giai cấp công nhân cải thiện, có thu nhập cao; phận công nhân nước có mức sống “trung lưu hóa”, song điều nghĩa công nhân nước không bị bóc lột bị bóc lột không đáng kể Một thực tế đã, tồn ngày sâu sắc nước tư phát triển, bất công, bất bình đẳng thu nhập cách xa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân quần chúng lao động Dù có cố gắng tìm cách “thích nghi” biện pháp xoa dịu giai cấp tư sản khắc phục mâu thuẫn chủ nghĩa tư Thực tế, đấu tranh giai cấp công nhân diễn nước tư chủ nghĩa nhiều hình thức phong phú, với nội dung khác 2.1.3 Điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân thực sứ mệnh lịch sử toàn giới Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân xuất cách khách quan, song, để biến khả khách quan thành thực phải thông qua nhân tố chủ quan Trong nhân tố chủ quan ấy, việc thành lập Đảng Cộng sản trung thành với nghiệp, lợi ích giai cấp công nhân yếu tố định đảm bảo cho giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử 2.1.3.1 Sự phát triển giai cấp công nhân Ngay từ hình thành xã hội tư chủ nghĩa, thân giai cấp công nhân không ngừng hoạt động trưởng thành bước số lượng chất lượng Về số lượng ngày tăng lên rõ rệt tất nước, kể "kinh tế tri thức" nay, mà đa dạng cấu loại công nhân với nhiều ngành nghề ngày phong phú, phát triển, tinh vi Theo Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) thì: từ năm 1900, toàn giới có 80 triệu công nhân; đến năm 1990, giới có 600 triệu công nhân đến 1998 có 800 triệu công nhân Về chất lượng, thân giai cấp công nhân có nâng cao học vấn, khoa học công nghệ tay nghề; từ hoạt động kinh tế, đấu tranh kinh tế trước mắt, bước hoạt động trị, đấu tranh trị, thông qua tổ chức nghiệp đoàn, công đoàn, bước có ý thức giai cấp, giác ngộ giai cấp cao dẫn đến hình thành đảng tiên phong đảng cộng sản Khi đó, theo chủ nghĩa Mác-Lênin, giai cấp công nhân từ chỗ “giai cấp tự nó” (tức chưa có ý thức giác ngộ giai cấp) đến chỗ “giai cấp nó” (tức giai cấp tự giác) Vì thế, giai cấp công nhân trở thành sở trị Đảng Cộng sản 2.1.3.2 Sự hình thành phát triển Đảng giai cấp công nhân quy luật tất yếu Chỉ giai cấp công nhân đạt tới trình độ tự giác việc tiếp thu lý luận khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác-Lênin phong trào cách mạng thật phong trào trị Trình độ lý luận cho phép giai cấp công nhân nhận thức vị trí, vai trò xã hội, nguồn gốc tạo nên sức mạnh biết tạo nên sức mạnh đoàn kết, nhận rõ mục tiêu, đường biện pháp giải phóng giai cấp mình, giải phóng xã hội giải phóng nhân loại Phải có chủ nghĩa Mác soi sáng, giai cấp công nhân đạt tới trình độ nhận thức lý luận vai trò lịch sử Sự thâm nhập chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân dẫn đến hình thành đảng giai cấp công nhân V.I Lênin rằng, Đảng kết hợp phong trào công nhân với chủ nghĩa xã hội khoa học Nhưng nước, kết hợp sản phẩm lịch sử lại thực đường đặc biệt, tuỳ theo điều kiện không gian thời gian Ở nhiều nước thuộc địa, nửa thuộc địa, chủ nghĩa Mác thường kết hợp với phong trào công nhân phong trào yêu nước thành lập đảng cộng sản Từ thực tiễn lịch sử nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân phong trào yêu nước dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930 Chỉ có Đảng Cộng sản lãnh đạo, giai cấp công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác hành động với tư cách giai cấp tự giác thực cách mạng C.Mác nhấn mạnh rằng, đấu tranh chống lại quyền lực liên hiệp giai cấp hữu sản, giai cấp vô sản tự tổ chức thành đảng độc lập chống lại quyền lực liên hiệp giai cấp hữu sản, giai cấp vô sản tự tổ chức thành đảng độc lập với tất đảng cũ giai cấp hữu sản lập hành động với tư cách giai cấp 2.1.3.3 Mối quan hệ Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân Đảng trị tổ chức cao nhất, đại biểu tập trung cho trí tuệ lợi ích toàn thể giai cấp Đối với giai cấp công nhân Đảng Cộng sản, đại biểu cho trí tuệ lợi ích giai cấp công nhân mà đại biểu cho toàn thể nhân dân lao động dân tộc Cho nên phải có Đảng trị vững vàng, kiên định sáng suốt, có đường lối chiến lược sách lược đắn thể lợi ích toàn giai cấp toàn phong trào để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử Giai cấp công nhân sở xã hội - giai cấp đảng, nguồn bổ sung lực lượng Đảng, Đảng đội tiên phong chiến đấu, tham mưu giai cấp, biểu tập trung lợi ích, nguyện vọng, phẩm chất, trí tuệ giai cấp công nhân dân tộc Giữa Đảng với giai cấp công nhân có mối liên hệ hữu cơ, tách rời Những Đảng viên Đảng Cộng sản công nhân phải người giác ngộ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đứng lập trường giai cấp Với Đảng Cộng sản chân lãnh đạo Đảng lãnh đạo giai cấp Đảng với giai cấp thống nhất, Đảng có trình độ lý luận tổ chức cao để lãnh đạo giai cấp dân tộc lẫn lộn Đảng với giai cấp Đảng đem lại giác ngộ cho toàn giai cấp, sức mạnh đoàn kết, nghị lực cách mạng, trí tuệ hành động cách mạng toàn giai cấp, sở lôi tất tầng lớp nhân dân lao động khác dân tộc đứng lên hành động theo đường lối Đảng nhằm hoàn thành sứ mệnh lịch sử Để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh mình, giai cấp công nhân người công nhân cần thường xuyên phấn đấu vươn lên, trưởng thành mặt: tư tưởng, trị, lập trường giai cấp, văn hoá, khoa học kỹ thuật, tay nghề Các tổ chức nghiệp đoàn, công đoàn, thường xuyên phát triển vững mạnh với trình phát triển không ngừng sản xuất công nghiệp đại 2.2 Liên hệ thực tế 2.2.1 Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa gắn với kinh tế tri thức 2.2.1.1 Sự đời phát triển giai cấp công nhân Việt Nam Là sản phẩm trực tiếp sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp Việt Nam, xuất người công nhân Việt Nam gắn liền với khai thác thuộc địa lần thứ (1897) phát triển thành giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924 – 1929) Cùng với trình phát triển cách mạng, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành phận quan trọng đội ngũ công nhân quốc tế Thứ nhất: Giai cấp công nhân Việt Nam sinh lớn lên từ nước thuộc địa, nửa phong kiến, vốn có truyền thống yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, nên dù non trẻ, nhỏ bé song sớm trở thành giai cấp lịch sử dân tộc thừa nhận, giao phó sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam phong trào cứu nước trước theo lập trường phong kiến lỗi thời bị lịch sử đào thải lập trường tư bản, tiểu tư thất bại Thứ hai: Giai cấp công nhân Việt Nam đời trước giai cấp tư sản dân tộc, vừa lớn lên tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng giai cấp công nhân quốc tế, nhanh chóng trở thành lực lượng trị tự giác thống nhất, chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục sớm giác ngộ mục tiêu cách mạng triệt để Thứ ba: Giai cấp công nhân nước ta xuất thân từ nông dân lao động, bị thực dân phong kiến bóc lột, bần hóa nên có quan hệ máu thịt với giai cấp nông dân tầng lớp lao động khác Qua thử thách cách mạng, liên minh trở thành động lực sở vững cho khối đại đoàn kết dân tộc Thứ tư: Từ trở thành giai cấp cầm quyền, giai cấp công nhân Việt Nam phát huy chất cách mạng xây dựng bảo vệ Tổ quốc, lực lượng đầu lãnh đạo nghiệp đổi mới, nghiệp công nhiệp hóa, đại hóa xây dựng phát triển kinh tế công nghiệp kinh tế tri thức đại Thứ năm: Quá trình “tri thức hóa” giai cấp công nhân diễn mạnh mẽ, bước hình thành giai cấp công nhân tri thức Việt Nam Việc hình thành giai cấp công nhân tri thức nghĩa bổ sung vào lực lượng giai cấp công nhân có trình độ cao mà giai cấp công nhân điều khiển công nghệ tự động hóa kinh tế tri thức Vậy đời phát triển giai cấp công nhân Việt Nam có ảnh hưởng đến trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nước ta trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 2.2.1.2 Quan niệm giai cấp công nhân Việt Nam sứ mệnh lịch sử họ nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa gắn với kinh tế tri thức Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nêu quan niệm giai cấp công nhân nước ta sứ mệnh lịch sử họ “Giai cấp công nhân Việt Nam lực lượng xã hội to lớn, phát triển, bao gồm người lao động chân tay trí óc, làm công hưởng lương loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ công nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ có tính chất công nghiệp” “Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong nghiệp xây dựng 10 chủ nghĩa xã hội, lực lượng đầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ tri thức lãnh đạo Đảng” 2.2.2 Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam 2.2.2.1 Về số lượng, cấu Trong thời gian qua, số lượng công nhân Việt Nam có xu hướng tăng nhanh theo quy mô kinh tế Khởi đầu công công nghiệp hóa, đại hóa, đội ngũ công nhân nước ta có khoảng triệu người Đến cuối năm 2005, số lượng công nước ta 11,3 triệu người, chiếm 13,5% dân số, 26,46% lực lượng lao động xã hội So với năm 1995, tổng số công nhân tăng 2,14 lần Năm 2012, nước có 12,3 triệu công nhân trực tiếp làm việc doanh nghiệp sở sản xuất, kinh doanh thuộc thành phần kinh tế - Công nhân thuộc doanh nghiệp nhà nước có xu hướng giảm xếp lại cấu Bảng 2.1 Sự biến động số doanh nghiệp nhà nước số lượng công nhân doanh nghiệp nhà nước qua năm Năm 1986 1995 2005 2009 Số doanh nghiệp 14.000 7.090 3.935 3.369 Số công nhân (triệu người) 1,77 1,84 1,74 Qua bảng ta thấy đội ngũ công nhân doanh nghiệp nhà nước có xu hướng giảm, lại lực lượng nòng cốt giai cấp công nhân nước ta - Công nhân thuộc thành phần kinh tế nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tăng mạnh số lượng doanh nghiệp tăng nhanh Năm 1995, có 430 nghìn công nhân làm việc thành phần kinh tế nhà nước Năm 2009, số lên tới 5.266,5 nghìn công nhân, kinh tế tập thể 261,4 nghìn, kinh tế tư nhân 571,6 nghìn; loại khác 4.433,5 nghìn Trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, đến cuối năm 2009 có 1.919,6 nghìn người tính đến hết năm 2011, số 1,6 triệu lao động - Công nhân lao động nước phận quan trọng tạo nên lớn mạnh giai cấp công nhân Việt Nam Tính đến tháng 6/2008, tổng số lao động chuyên gia Việt Nam làm việc nước 500 nghìn người 11 Bộ phận tiếp xúc làm việc môi trường công nghiệp đại, có điều kiện học tập, rèn luyện chuyên môn, tay nghề, nâng cao tác phong công nghiệp Công nhân làm việc ngành công nghiệp xây dựng chiếm 70,9%, ngành dịch vụ thương mại chiếm 24,3%, ngành khác chiếm 4,8% Riêng sở kinh tế cá thể, công nhân chủ yếu làm việc lĩnh vực dịch vụ thương mại chiếm 66,7%, 33,33% làm việc lĩnh vực công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hiện tượng thay đổi việc làm, nghề nghiệp công nhân nước ta có chiều hướng gia tăng Sự thay đổi nơi làm việc diễn thường xuyên tất thành phần kinh tế Đặc biệt, công nhân lao động khu vực kinh tế nhà nước có tỷ lệ thay đổi nơi làm việc lớn Giai cấp công nhân Việt Nam chiếm tỷ lệ không lớn so với dân số nước năm đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm xã hội bảo đảm 60% ngân sách nhà nước 2.2.2.2 Chất lượng giai cấp công nhân Trình độ học vấn công nhân tất khu vực kinh tế có xu hướng nâng lên: năm 1985, tỷ lệ công nhân có học vấn trung học phổ thông 42,5% năm 2003 tăng lên 62,2%, năm 2005 tăng lên 69,3% Tuy nhiên, so với yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa so với trình độ công nhân nước khu vực giới trình độ học vấn công nhân nước ta thấp Mặt khác, lực lượng công nhân có trình độ học vấn cao phân bố không đồng đều, thường tập trung số thành phố lớn số ngành kinh tế mũi nhọn Trình độ nghề nghiệp công nhân nâng cao, nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu đặt Năm 1996, số công nhân chưa qua đào tạo nghề 45,7%, năm 2005 25,1% Trình độ chuyên môn, tay nghề công nhân loại hình doanh nghiệp năm 2005 sau: lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm 16,1%, lao động có trình độ trung cấp chiếm14,6%, công nhân kỹ thuật chiếm 28,1%, lao động không đào tạo chiếm 41,2% Năm 2010, số lao động có trình độ đại học trở lên 5,7 %, cao đẳng 1,7 %, trung cấp 3,5 %, 12 dạy nghề 3,8 % Tình trạng cân đối cấu lao động kỹ thuật lớn Nhiều doanh nghiệp có thiết bị công nghệ cao lại thiếu công nhân lành nghề Đặc biệt, có 75,85% công nhân làm công việc phù hợp với ngành nghề đào tạo Điều ảnh hưởng không nhỏ tới suất, chất lượng sản phẩm, gây lãng phí đào tạo nghề Độ tuổi bình quân công nhân nước ta nhìn chung trẻ, nhóm công nhân từ 18 đến 30 tuổi chiếm 36,4%, đặc biệt doanh nghiệp đầu tư nước công nhân 25 tuổi chiếm 43,4%, từ 26-35 tuổi chiếm 34,7%, từ 36-45 tuổi chiếm 14% Hầu hết công nhân tiếp cận với kinh tế thị trường nên động, thích ứng nhanh với công nghệ đại Biểu đồ 2.1 Tuổi nghề công nhân Việt Nam 2.2.2.3 Đời sống, việc làm công nhân lao động a Việc làm cho công nhân lao động Trong năm qua, Đảng Nhà nước có nhiều chủ trương, giải pháp đầu tư phát triển sản xuất, giải việc làm cho người lao động Tuy nhiên, quy mô kinh tế nhỏ, trình độ phát triển, sức cạnh tranh kinh tế nước ta yếu so với khu vực giới nên tỷ lệ thất nghiệp mức cao Theo số liệu Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, năm 2009, nước có 83% số công nhân có việc làm thường xuyên ổn định, 12% việc làm không ổn định 2,7% thường xuyên thiếu việc làm Chỉ có khoảng 21% doanh nghiệp nhà nước đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công nhân trích nộp kinh phí công đoàn b Thu nhập công nhân lao động Mức lương người lao động không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu thân, chưa nói đến việc tích lũy hay chăm lo cho Nhà nước bước thực lộ trình tăng lương tối thiểu, chí có quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm loại hình doanh nghiệp (Nghị định số 70/2011/NĐ-CP) Tuy nhiên, mức tăng thường không theo kịp tốc độ tăng giá thị trường 13 Năm 2010, tiền lương người lao động loại hình doanh nghiệp tăng 10,3% so với năm 2009 số giá sinh hoạt tăng 11,75%, nên việc tăng lương tác dụng nhiều việc cải thiện đời sống công nhân, đặc biệt công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất Trong đó, phần lớn chủ doanh nghiệp lấy mức lương tối thiểu để trả lương cho người lao động, chưa thật quan tâm đến việc xây dựng thang, bảng lương Ngoài ra, chủ doanh nghiệp bớt phần lương người lao động chi cho khoản phụ cấp ăn trưa, tiền hỗ trợ lại, thưởng c Nhà công nhân Do nhiều nguyên nhân khác nhau, hầu hết tỉnh, thành phố lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất không xây nhà lưu trú cho công nhân Số người lao động khu công nghiệp khoảng 1,6 triệu người, đó, có 20% số người có chỗ ổn định Đa số người lao động ngoại tỉnh làm việc khu công nghiệp phải thuê nhà trọ, với điều kiện vệ sinh, môi trường không bảo đảm Thực Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24-4-2009 Thủ tướng Chính phủ Cơ chế, sách phát triển nhà cho người lao động khu công nghiệp, tỉnh, thành phố đăng ký 110 dự án nhà cho người lao động khu công nghiệp giai đoạn 2010 - 2015 Tuy nhiên, theo Thanh tra Chính phủ, đến nay, dự án nhà cho công nhân khu công nghiệp chậm tiến độ so với yêu cầu, số 27 dự án khởi công xây dựng có dự án hoàn thành Trong quy hoạch phát triển khu công nghiệp phần lớn chưa tính tới nhu cầu chỗ ở, nhà trẻ, trường học cho gia đình người lao động Một số nơi xây nhà cho người lao động lại thiếu đồng với việc xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội d Đời sống văn hóa công nhân Những năm gần đây, doanh nghiệp bước đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần người lao động Tuy nhiên, hầu hết khu công nghiệp, khu chế xuất chưa tạo điều kiện bảo đảm sinh hoạt văn hóa cho công nhân Theo kết điều tra xã hội học Bình Dương, có đến 71,8% công nhân điều kiện để đến rạp chiếu phim, 88,2% không xem ca nhạc, 84,7% 14 không xem thi đấu thể thao, 95,3% chưa đến sinh hoạt câu lạc bộ, 91,8% không đến nhà văn hóa tham gia hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa tinh thần, 89% giải trí tivi, 82,4% nghe đài, có 1,2% sử dụng internet Nguyên nhân tình trạng công nhân thời gian, kinh phí khu công nghiệp sở vật chất để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần họ e Điều kiện làm việc Nhìn chung, điều kiện làm việc công nhân chưa bảo đảm Nhiều công nhân phải làm việc môi trường bị ô nhiễm nặng nóng, bụi, tiếng ồn, độ rung vượt tiêu chuẩn cho phép Điều tác động xấu đến sức khoẻ người lao động, gây bệnh nghề nghiệp 2.2.2.4 Ý thức, tâm trạng trị Hiện nay, công nhân nước ta động công việc, nhanh chóng tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ đại bắt đầu hình thành ý thức giá trị thân thông qua lao động Vị công nhân lao động doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhà nước không cách biệt nhiều Tâm lý lấy lợi ích làm động lực nét dần trở thành phổ biến công nhân Sự quan tâm hàng đầu công nhân việc làm, thu nhập tương xứng với lao động Mong muốn nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, có đủ việc làm, có sức khoẻ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, đáng… 2.2.3 Những hạn chế giai cấp công nhân Việt Nam công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế - Giai cấp công nhân bất cập so với yêu cầu phát triển chung thời đại mà thực bất cập với yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp công nhân lao động thấp so với yêu cầu phát triển đất nước cân đối nghiêm trọng cấu lao động kỹ thuật phận công nhân Rõ nét tình trạng thiếu nghiêm trọng chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý giỏi, công nhân có trình độ tay nghề cao - Đời sống vật chất, tinh thần công nhân chưa đảm bảo, môi trường làm việc độc hại, quyền lợi không giải cách thỏa đáng dẫn 15 đến đình công Các đình công tự phát ngày gia tăng với tính chất gay gắt, phức tạp Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, năm 2011, nước xảy 981 đình công, tăng 2,3 lần so với năm 2010, tập trung chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Nguyên nhân chủ yếu người sử dụng lao động không thực đúng, đầy đủ quy định pháp luật không trả lương bảng lương đăng ký, tự ý thay đổi định mức lao động, sa thải công nhân vô cớ, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho công nhân - Ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp phận công nhân yếu Ý thức trị, nhận thức luật pháp công nhân hạn chế Tỷ lệ đảng viên, đoàn viên công đoàn công nhân lao động thấp - Vai trò tổ chức Đảng đoàn thể doanh nghiệp chưa đáp ứng phát triển nhanh chóng số lượng, cấu giai cấp công nhân Công tác phát triển đảng công nhân chậm Ở hầu hết doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân không muốn không quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đảng Hoạt động Đoàn Thanh niên, tổ chức công đoàn mang tính hình thức Nhiều tổ chức công đoàn chưa thực đứng phía người lao động, cán công đoàn doanh nghiệp trả lương, làm việc không chuyên trách lãnh đạo quản lý trực tiếp chủ doanh nghiệp 2.2.4 Một số giải pháp để phát triển giai cấp công nhân Việt Nam công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công đổi hội nhập quốc tế, cần thực tốt số giải pháp sau: - Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, đặc biệt người lao động khu công nghiệp, khu chế xuất Bao gồm: + Thực sách tiền lương bảo đảm đời sống cho người lao động có tích lũy từ tiền lương; đồng thời, mở rộng hội cho công nhân mua cổ phần doanh nghiệp, nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ, giảm thiểu tranh chấp lao động đình công doanh nghiệp Các 16 quan chức nhà nước tổ chức công đoàn cần tăng cường công tác kiểm tra, tra để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm quyền lợi người lao động Xây dựng thực tốt sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp người lao động + Có sách cụ thể giải nhà cho người lao động Khi phê duyệt khu công nghiệp, khu chế xuất, cần yêu cầu dành quỹ đất tương xứng để xây dựng nhà công trình thuộc kết cấu hạ tầng xã hội cho công nhân Cần có sách ưu đãi thích đáng cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà KCN sách ưu đãi tiền sử dụng đất, miễn giảm thuế, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ hạ tầng… + Nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho công nhân Nhà nước cần thể chế hóa quy định, xác định trách nhiệm rõ ràng cấp quyền, doanh nghiệp việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động Có sách ưu đãi cho nhà đầu tư xây dựng dịch vụ văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe cho người lao động - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển đội ngũ công nhân có trình độ cao, làm chủ khoa học công nghệ, có kỹ lao động, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật Cần kịp thời bổ sung, sửa đổi, xây dựng sách đào tạo đào tạo lại công nhân; tạo điều kiện cho họ tự học tập nâng cao trình độ; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới sở dạy nghề gắn với ngành, vùng kinh tế trọng điểm Khuyến khích doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế dành kinh phí thích đáng thời gian cho đào tạo, đào tạo lại công nhân - Xây dựng thực nghiêm hệ thống sách, pháp luật liên quan đến việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, đáng công nhân Xây dựng, hoàn thiện sách, pháp luật lao động, việc làm, đời sống, nâng cao thể chất cho công nhân Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Nhà nước, tổ chức công đoàn tổ chức trị - xã hội khác doanh nghiệp, có chế tài xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm sách, pháp luật Khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động chủ động học tập nâng cao nhận thức, nắm bắt quy định quyền nghĩa vụ quan hệ lao động, giúp họ tự bảo vệ quyền lợi ích đáng trường hợp cần thiết 17 - Tăng cường vai trò cấp uỷ Đảng, Đoàn Thanh niên đặc biệt Công đoàn việc nâng cao đời sống, đảm bảo quyền lợi cho công nhân công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất Tăng tỷ lệ tham gia công nhân cấu tổ chức trị - đoàn thể doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn để tăng cường tính đại diện cho lợi ích công nhân Kết luận Giai cấp công nhân sản phẩm lịch sử, đời phát triển với phát triển công nghiệp đại Do địa vị kinh tế, xã hội nhiều nhân tố chủ quan nên giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử toàn giới xóa bỏ áp bức, bóc lột giành lấy quyền từ tay tư chủ nghĩa để xây dựng nên xã hội – xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Có tiền đề lý luận dẫn đường hệ thống tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, với đội tiên phong Đảng Cộng sản, lịch sử chứng minh giai cấp công nhân lực lượng nòng cốt, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh làm cách mạng triệt để Giai cấp công nhân không bị bóc lột tàn nhẫn trước, số phận công nhân nắm giữ tài sản không “trần nhộng” nhiên điều kiện sinh sống, làm việc đại đa số công nhân nhiều khó 18 khăn, so với yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước giai cấp công nhân Việt Nam nhiều hạn chế Hầu hết công nhân quan tâm đến công việc thu nhập không ý thức trị nên họ đến sứ mệnh thực tế giai cấp công nhân chưa hoàn thành sứ mệnh lịch sử toàn giới Vì vậy, Đảng Cộng sản – đội tiên phong đại diện cho giai cấp công nhân cần phải có sách cải thiện nâng cao điều kiện làm việc, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần giai cấp công nhân; đẩy mạnh hoạt động quần chúng, phong trào, thành lập, tổ chức công đoàn cho công nhân sinh hoạt nâng cao trình độ nhận thức để giác ngộ, phát huy vai trò giai cấp công nhân nghiệp đấu tranh chung giai cấp nhân dân lao động giới hòa bình, tiến xã hội toàn giới 19 [...]... tham gia của công nhân trong cơ cấu tổ chức chính trị - đoàn thể ở doanh nghiệp, nhất là tổ chức Công đoàn để tăng cường tính đại diện cho lợi ích của công nhân 3 Kết luận Giai cấp công nhân là một sản phẩm của lịch sử, nó ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại Do địa vị kinh tế, xã hội và nhiều nhân tố chủ quan nên giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử toàn thế giới đó... chính quyền từ tay tư bản chủ nghĩa để xây dựng nên xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa Có tiền đề lý luận dẫn đường là hệ thống tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, với đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản, lịch sử cũng đã chứng minh giai cấp công nhân là lực lượng nòng cốt, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh làm cuộc cách mạng triệt để Giai cấp công nhân hiện nay mặc dù.. .chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức dưới sự lãnh đạo của Đảng” 2.2.2 Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 2.2.2.1 Về số lượng, cơ cấu Trong thời gian qua, số lượng công. .. mệnh của mình và thực tế thì giai cấp công nhân vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh lịch sử toàn thế giới Vì vậy, Đảng Cộng sản – đội tiên phong đại diện cho giai cấp công nhân cần phải có các chính sách cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của giai cấp công nhân; đẩy mạnh hoạt động quần chúng, phong trào, thành lập, tổ chức công đoàn cho công nhân sinh hoạt và nâng... quản lý trực tiếp của chủ doanh nghiệp 2.2.4 Một số giải pháp để phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế Để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: - Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động,... đầu của công nhân là việc làm, thu nhập tương xứng với lao động Mong muốn nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, có đủ việc làm, có được sức khoẻ, được bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng… 2.2.3 Những hạn chế của giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế - Giai cấp công nhân không những bất cập so với yêu cầu phát triển chung của. .. chúng, phong trào, thành lập, tổ chức công đoàn cho công nhân sinh hoạt và nâng cao trình độ nhận thức để giác ngộ, phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp đấu tranh chung của giai cấp và nhân dân lao động trên thế giới vì hòa bình, tiến bộ xã hội toàn thế giới 19 ... công nhân lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước có tỷ lệ thay đổi nơi làm việc rất lớn Giai cấp công nhân Việt Nam chiếm tỷ lệ không lớn so với dân số cả nước nhưng hằng năm đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm xã hội và bảo đảm hơn 60% ngân sách nhà nước 2.2.2.2 Chất lượng giai cấp công nhân Trình độ học vấn của công nhân trong tất cả các khu vực kinh tế có xu hướng được nâng lên: năm 1985, tỷ lệ công. .. ký, tự ý thay đổi định mức lao động, sa thải công nhân vô cớ, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho công nhân - Ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp của một bộ phận công nhân còn yếu Ý thức chính trị, nhận thức về luật pháp của công nhân còn hạn chế Tỷ lệ đảng viên, đoàn viên công đoàn trong công nhân lao động còn thấp - Vai trò của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong các doanh... được nâng lên: năm 1985, tỷ lệ công nhân có học vấn trung học phổ thông là 42,5% thì năm 2003 tăng lên 62,2%, năm 2005 tăng lên 69,3% Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và so với trình độ công nhân ở các nước trong khu vực và thế giới thì trình độ học vấn của công nhân nước ta còn thấp Mặt khác, lực lượng công nhân có trình độ học vấn cao phân bố không đồng đều, thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Chủ nghĩa xã hội khoa học “Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân”, Tiểu luận Chủ nghĩa xã hội khoa học “Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân”, Tiểu luận Chủ nghĩa xã hội khoa học “Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân”

Từ khóa liên quan