GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ LỚP 11

116 639 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2015, 19:14

Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Tiết ƠN TẬP PHÉP TỔNG HỢP LỰC Ngày soạn: 15/08/2014 I MỤC TIÊU Kiến thức - Củng cố lại kiến thức tổng hợp lực Kỹ - Giải toán liên quan tổng hợp lực II CHUẨN BỊ Giáo viên - Chuẩn bò thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (20 phút) : Ơn tập lại kiến thức tổng hợp lực Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung u cầu học sinh nhắc lại Nhắc lại kiến thức I Lực Cân lực kiến thức học lớp 10: học Lực đại lượng véc tơ đặc trưng cho Lực gì? Đơn vị lực? tác dụng vật lên vật khác mà kết gây gia tốc cho vật làm cho vật biến dạng Thế hai lực cân bằng? Hai lực cân hai lực tác dụng lên vật, giá, độ lớn ngược chiều Đơn vò lực niutơn (N) Để tìm hợp lực lực Quy tắc hình bình hành thành phần, ta sử dụng quy tắc gì? Qui tắc hình bình hành → → → F = F1 + F2 Một số trường hợp Giáo viên hướng dẫn học sinh → → sử dụng kiến thức tốn học để a Khi F1 , F2 phương: tìm hợp lực trường Lắng nghe trả lời câu hỏi giáo viên → → hợp cụ thể - F1 , F2 chiều: F = F1 + F2 → → - F1 , F2 ngược chiều: F = F1 − F2 Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 → → b Khi F1 , F2 vuông góc: p dụng đònh lý pitago: F = F12 + F22 → → c Khi F1 , F2 hợp góc α bất kỳ: p dụng đinhh lý hàm cosin: F = F12 + F22 + F1 F2 cos α Hoạt động (25 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên Giáo viên đọc đề, u cầu học sinh tóm tắt lên bảng giải Hoạt động học sinh Chép đề, tóm tắt giải Nội dung Câu Cho hai lực đồng quy có độ lớn 50N Hãy tìm độ lớn hợp lực hai lực chúng hợp với góc 00, 600, 900, 1800 Khi α = 00 hai lực thành phần nào? Lúc hợp Hai lực thành phần Tóm tắt lực chúng tính phương, chiều nào? Hợp lực chúng: F1 = F2 = 50N; α = 0 ,60 ,90 ,180 ; F = ? F = F1 + F2 Giải Khi α = 60 hai lực thành Hai lực thành phần hợp Khi α = 00 : F = F1 + F2 = 50 + 50 = 100N phần nào? Lúc hợp góc nên áp lực chúng tính dụng định lý cosin để tính Khi α = 600 : nào? hợp lực chúng: F = F + F + F1 F2 cos α 2 F = F12 + F22 + F1 F2 cos α = 502 + 502 + 2.50.50 cos 600 =50 N Khi α = 90 hai lực thành phần nào? Lúc hợp Hai lực thành phần vng Khi α = 900 : lực chúng tính góc nên sử dụng định lý pitago để tính hợp lực: nào? F = F12 + F22 = 502 + 502 = 50 N Khi α = 1800 hai lực thành F = F1 + F2 phần nào? Lúc hợp lực chúng tính Hai lực thành phần phương, ngược chiều nên nào? lực tổng hợp tinh: 2 F = F1 - F2 Giáo viên đọc đề, u cầu học Chép đề, tóm tắt giải sinh tóm tắt giải Khi α = 1800 : F = F1 - F2 = 50 – 50 = N Câu Cho hai lực đồng quy có độ lớn 3N, 4N Hỏi góc hợp hai lực biết hợp lực chúng 5N Tóm tắt F1 = 3N; F2 = 4N; F = 5N; α = ? Để tìm góc α , ta làm nào? Ta sử dụng định lý cosin Theo định lý hàm cosin, ta có: F = F12 + F22 + F1 F2 cos α ⇒ cos α = F − F12 − F22 52 − 32 − = =0 F1 F2 2.3.4 ⇒ α = 900 Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THPT Vinh Xn PHẦN I ĐIỆN HỌC ĐIỆN TỪ HỌC Giáo án 11 Chương I ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG Tiết ĐIỆN TÍCH ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG Ngày soạn: 16/08/2014 I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày khái niệm điện tích điểm, đặc điểm tương tác điện tích, nội dung đònh luật Culông, ý nghóa số điện môi - Lấy ví dụ tương tác vật coi chất điểm - Biết cấu tạo hoạt động cân xoắn Kó - Xác đònh phương chiều lực Cu-lông tương tác điện tích điện tích điểm - Giải toán ứng tương tác tónh điện - Làm vật nhiễm điện cọ xát II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem SGK Vật lý để biết HS học THCS - Chuẩn bò câu hỏi phiếu câu hỏi Học sinh: Ôn tập kiến thức học điện tích THCS III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách tập, sách tham khảo Hoạt động (20 phút) : Tìm hiểu nhiễm điện vật, điện tích, tương tác điện tích Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh làm thí nghiệm Làm thí nghiệm theo tượng nhiễm điên cọ hướng dẫn thầy cô xát Ghi nhận cách làm vật Giới thiệu cách làm vật nhiễm điện nhiễm điện Nêu cách kểm tra xem vật Giới thiệu cách kiểm tra vật có bò nhiễm điện hay không nhiễm điện Tìm ví dụ điện tích Giới thiệu điện tích.Cho học sinh tìm ví dụ Nguyễn Thị Bích Ngân Nội dung I Sự nhiễm điện vật Điện tích Tương tác điện Sự nhiễm điện vật Điện tích Điện tích điểm Vật bò nhiễm điện gọi vật mang điện, vật tích điện điện tích Điện tích điểm vật tích điện có kích thước nhỏ so với khoảng Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Giới thiệu điện tích điểm Tìm ví dụ điện itchs cách tới điểm mà ta xét điểm Cho học sinh tìm ví dụ điện Tương tác điện tích điểm Ghi nhận tương tác điện Các điện tích dấu đẩy Giới thiệu tương tác điện Thực C1 Các điện tích khác dấu hút Cho học sinh thực C1 Hoạt động (15 phút) : Nghiên cứu đònh luật Coulomb số điện môi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Đònh luật Cu-lông Hằng số điện môi Giới thiệu Coulomb thí nghiệm ông để thiết lập đònh luật Giới thiệu biểu thức đònh luật đại lượng Giới thiệu đơn vò điện tích Cho học sinh thực C2 Ghi nhận đònh luật Đònh luật Cu-lông Lực hút hay đẩy hai diện tích điểm đặt chân phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích tỉ lệ nghòch với bình phương khoảng cách chúng Ghi nhận biểu thức đònh luật nắm vững đại lương Ghi nhận đơn vò điện tích Thực C2 Giới thiệu khái niệm điện môi F=k | q1q2 | ; k = 9.109 Nm2/C2 r Đơn vò điện tích culông (C) Lực tương tác điện tích điểm đặt điện môi đồng tính Hằng số điện môi + Điện môi môi trường cách điện + Khi đặt điện tích điện môi đồng tính lực tương tác Tìm ví dụ chúng yếu ε lần so với đặt chân không ε gọi Ghi nhận khái niệm Cho học sinh nêu biểu thức số điện môi môi trường (ε tính lực tương tác hai điện Nêu biểu thức tính lực tương ≥ 1) tích điểm đặt chân tác hai điện tích điểm đặt + Lực tương tác điện tích không chân không điểm đặt điện môi : Cho học sinh thực C3 |q q | F = k 22 εr Thực C3 Cho học sinh tìm ví dụ Ghi nhận khái niệm + Hằng số điện môi đặc trung cho tính chất cách điện chất cách điện Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THPT Vinh Xn Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Giáo án 11 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh thực câu hỏi 1, 2, 3, trang 9, 10 Thực câu hỏi sgk Ghi tập nhà BTVN: 5, 6, 7, sgk 1.7, 1.9, 1.10 sách tập Tiết PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN LỰC ĐIỆN Ngày soạn: 17/08/2014 I MỤC TIÊU Kiến thức - Lực tương tác điện tích điểm Kỹ - Giải toán liên quan đến lực tương tác điện tích điểm II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bò thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bò sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy cô III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (10 phút) : Kiểm tra cũ tóm tắt kiến thức liên quan đến tập cần giải - Các cách làm cho vật nhiễm điện - Hai loại điện tích tương tác chúng - Đặc điểm lực tương tác điện tích điểm, - Lực tương tác nhiều điện tích điểm lên điện tích điểm Hoạt động (20 phút) : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Câu trang 10 : D Yêu cầu hs giải thích chọn C Giải thích lựa chọn Câu trang 10 : C Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Yêu cầu hs giải thích chọn B Giải thích lựa chọn Câu 1.1 : B Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Câu 1.2 : D Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Câu 1.3 : D Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Câu 2.1 : D Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Câu 2.5 : D Yêu cầu hs giải thích chọn A Giải thích lựa chọn Câu 2.6 : A Hoạt động (15 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Bài trang 10 Yêu cầu học sinh viết biểu thức đònh luật Culông Yêu cầu học sinh suy để tính |q| Viết biểu théc đònh luật => |q| = Suy thay số để tính |q| Yêu cầu học sinh cho biết Giải thích cầu điện tích cầu có điện tích Vẽ hình Theo đònh luật Cu-lông: F = k = k Xác đònh lực tác dụng lên cầu Nêu điều kiện cân Tìm biểu thức để tính q q2 εr Fεr 9.10 −3.1.(10 −1 ) = = 10-7(C) k 9.10 Bài 1.7 Mỗi cầu mang điện tích q q2 Lực đẩy chúng F = k 4r → → → Điều kiện cân : F + P + T = Ta có : tan α F kq = = P 4l mg Suy ra, thay số tính q => q = ±2l mg α tan = ± 3,58.10-7C k Tiết THUYẾT ELECTRON ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH Ngày soạn: 18/08/2014 I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày nội dung thuyết êlectron, nội dung đònh luật bảo toàn điện tích - Lấy ví dụ cách nhiễm điện - Biết cách làm nhiễm điện vật Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THPT Vinh Xn Kó Giáo án 11 - Vận dụng thuyết êlectron giải thích tượng nhiễm điện - Giải toán ứng tương tác tónh điện II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem SGK Vật lý để biết HS học THCS - Chuẩn bò phiếu câu hỏi Học sinh: Ôn tập kiến thức đãc học điện tích THCS III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Phát biểu, biết biểu thức đònh luật Cu-lông Hoạt động (20 phút) : Tìm hiểu thuết electron Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Thuyết electron Yêu cầu học sinh nêu cấu tạo Nêu cấu tạo nguyên tử nguyên tử Nhận xét thực học sinh Giới thiệu điện tích, khối lượng electron, prôtôn nơtron Cấu tạo nguyên tử phương diện điện Điện tích nguyên tố a) Cấu tạo nguyên tử Gồm: hạt nhân mang điện tích dương nằm trung tâm electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh Hạt nhân cấu tạo hai loại hạt nơtron không mang điện prôtôn mang điện dương Electron có điện tích -1,6.10-19C Ghi nhận điện tích, khối lượng khối lượng 9,1.10-31kg Prôtôn electron, prôtôn nơtron có q +1,6.10-19C m 1,67.10 27 kg Khối lượng nơtron xấp xó khối lượng prôtôn Yêu cầu học sinh cho biết Số prôtôn hạt nhân số bình thường nguyên tử trung Giải thích trung hoà electron quay quanh hạt nhân nên hoà điện điện nguyên tử bình thường nguyên tử trung hoà điện Giới thiệu điện tích nguyên tố b) Điện tích nguyên tố Điện tích electron điện Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Ghi nhận điện tích nguyên tố Giới thiệu thuyết electron Yêu cầu học sinh thực C1 Yêu cầu học sinh cho biết nguyên tử không trung hoà điện tích prôtôn điện tích nhỏ mà ta có Vì ta gọi chúng điện tích nguyên tố Thuyết electron Ghi nhận thuyết electron + Bình thường tổng đại số tất điện tích nguyên tử không, nguyên tử trung hoà điện Thực C1 Nếu nguyên tử bò số electron tổng đại số điện tích nguyên tử số Giải thích hình thành ion dương, ion dương Ngược lại nguyên tử nhận thêm dương, ion âm số electron ion âm Yêu cầu học sinh so sánh khối lượng electron với khối + Khối lượng electron nhỏ nên lượng prôtôn So sánh khối lượng chúng có độ linh động cao Do electron khối lượng electron dễ dàng bứt khỏi prôtôn nguyên tử, di chuyển vật hay di chuyển từ vật sang vật khác làm cho vật bò nhiễm điện Yêu cầu học sinh cho biết vật nhiễm điện dương, Vật nhiễm điện âm vật thiếu vật nhiễm điện âm Giải thích nhiễm điện electron; Vật nhiễm điện dương dương, điện âm vật vật thừa electron Hoạt động3 (10 phút) : Vận dụng thuyết electron Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Vận dụng Vật dẫn điện vật cách điện Giới thiệu vật dẫn điện, vật Ghi nhận khái niệm vật dẫn Vật dẫn điện vật có chứa điện tích tự điện, vật cách điện cách điện Yêu cầu học sinh thực C2, C3 Thực C2, C3 Giải thích Yêu cầu học sinh cho biết phân biệt vật dẫn điện vật cách điện tương đối Yêu cầu học sinh giải thích nhiễm điện tiếp xúc Yêu cầu học sinh thực C4 Giới tthiệu nhiễm điện Nguyễn Thị Bích Ngân Vật cách điện vật không chứa electron tự Sự phân biệt vật dẫn điện vật cách điện tương đối Sự nhiễm điện tiếp xúc Giải thích Thực C4 Nếu cho vật tiếp xúc với vật nhiễm điện nhiễm điện dấu với vật Sự nhiễm diện hưởng ứng Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 hưởng ứng (vẽ hình 2.3) Vẽ hình 2.3 Yêu cầu học sinh giải thích nhiễm điện hưởng ứng Giải thích Đưa cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M kim loại MN trung hoà điện đầu M nhiễm điện âm đầu N nhiễm điện dương Thực C5 Yêu cầu học sinh thực C5 Hoạt động (5 phút) : Nghiên cứu đònh luật bảo toàn điện tích Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giới thiệu đònh luật Ghi nhận đònh luật Cho học sinh tìm ví dụ Tìm ví dụ minh hoạ Nội dung III Đònh luật bảo toàn điện tích Trong hệ vật cô lập điện, tổng đại số điện tích không đổi Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Cho học sinh tóm tắt kiết thức học Hoạt động học sinh Tóm tắt lại kiến thức học Ghi tập nhà Yêu cầu học sinh nhà giải tập 5, sgk 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 sách tập Tiết 5-6 ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN Ngày soạn: 19/08/2014 I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày khái niệm điện trường - Phát biểu đònh nghóa cường độ điện trường nêu đặc điểm vectơ cường độ điện trường - Biết cách tổng hợp vectơ cường độ điện trường thành phần điểm - Nêu khái niệm đường sức điện đặc điểm đường sức điện Kó - Xác đònh phương chiều vectơ cường độ điện trường điểm điện tích điểm gây - Vận dụng quy tắc hình bình hành xác đònh hướng vectơ cường độ điện trường tổng hợp - Giải Bài tập điện trường II CHUẨN BỊ Giáo viên Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THPT Vinh Xn - Chuẩn bò hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK Giáo án 11 - Thước kẻ, phấn màu - Chuẩn bò phiếu câu hỏi Học sinh - Chuẩn bò Bài trước nhà III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Tiết Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu giải thích tượng nhiễm điện tiếp xúc, hưởng ứng Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu khái niệm điện trường Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Điện trường Môi trường truyền tương tác điện Giới thiệu tác dụng lực Tìm thêm ví dụ môi Môi trường tuyền tương tác giữa vật thông qua môi trường truyền tương tác điện tích gọi điện trường trường hai vật Điện trường Giới thiệu khái niệm điện Ghi nhận khái niệm Điện trường dạng vật chất bao trường quanh điện tích gắn liền với điện tích Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt Hoạt động (30 phút) : Tìm hiểu cường độ điện trường Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Cường dộ điện trường Khái niệm cường dộ điện trường Giới thiệu khái niệm điện trường Ghi nhận khái niệm Cường độ điện trường điểm đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu điện trường điểm Đònh nghóa Cường độ điện trường điểm Nêu đònh nghóa biểu thức Ghi nhận đònh nghóa, biểu đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực đònh nghóa cường độ điện điện trường điện trường thức trường điểm Nó xác đònh thương số độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích thử q (dương) đặt điểm độ lớn q Nguyễn Thị Bích Ngân 10 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 α = 3,9.10 K Tính điện trở suất Trình bày kết dây 500C Bài 2: bóng đèn có ghi 220V- 40W Bóng đèn có dây tóc làm vonfram Điện trở đèn 20C 122Ω Cho điện trở dây tóc bóng đèn tăng tỉ kệ bậc theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở 4,5.10 K Khi đèn sáng bình thường nhiệt độ dây tóc bóng đèn bao nhiêu? Bài3 :Hai bình điện phân dung dịch sắt III clorua đồng sunfat mắc nối tiếp Tính khối lượng đồng giải phóng bình thứ hai , khoảng thời gian bình thứ giải phóng lượng sắt 1,4gam Cho sắt có hố trị 3, có ngun tử lượng 56, Cu có hố trị 2, ngun tử lượng 64 Bài 2: Điện trở đèn sáng bình thường là: R= = 1210 Ω Theo cơng thức:R = R[ 1+α( t- t)] Thay số tìm t = 2002C Bài 3: m1 = A1 A2 q; m2 = q F n1 F n2 m1 A1 n2 1, 56 = ⇒ = ⇒ m2 = 2, 4( g ) m2 A2 n1 m2 64 Bài 4: Khối lượng niken bám vào Hoạt động nhóm làm tập kim loại thời gian điện phân: ⇒ lên bảng trình bày làm nhận xét nhóm lại m= A It 96500 n Tự lực giải tập Chiều dày lớp mạ: d= m A.I t Bài 4: Một kim loại mạ Lên trình bày nhận xét V = = ⇒ d ≈ 0, 03.10−3 niken phương pháp điện làm bạn S S D F n.S D phân Diện tích bề mặt kim (m)=0,03(mm) loại 40 cm3, cường độ dòng Bài tốn 5: Cho mạch điện hình: điện qua bình điện phân 2A, 3 Tự lực giải tập Niken có D=8,9.10 kg/m , A=58, n=2 Chiều dày lớp niken Lên trình bày nhận xét E = 6V; r = Ω ; Đ (4V – 4W) Bình điện phân dd AgNO3 anot Ag kim loại sau điện làm bạn phân 30 phút là: có điện trở R2 = Ω ; R1 = Ω , R3 = Tự lực giải tập 7Ω - Phân biệt bình điện phân? Lên trình bày nhận xét Tìm số Ampe kế lượng Ag thu - Các điện trở mạch điện làm bạn sau 32 phút 10’ mắc nào? A R1 Đ - Để tính số A ta làm nào? R2 - muốn tính KL Ag ta dùng CT ? - u cầu học sinh giải gọi lên a/ để tính I2 ta làm nào? Dùng cơng thức nào? R3 Bài tốn 6: Cho mạch hình: Tự lực giải tập Lên trình bày nhận xét làm bạn RA = 0, R2 bình điện phân dd CuSO4 có - Bình điện phân dương cực điện cực Cu Biết sau 16 tan xem điện trở phút giây điện phân mạch khối lượng đồng giải phóng catốt 0,48g Tính: - Mạch điện mắc sau: - u cầu học sinh lên bảng ( R1nt Rđ ) // R2 nt R3 b/ Tìm điện trở R2: - CT Faraday - u cầu học sinh suy nghĩ thảo luận - Nguyễn Thị Bích Ngân E = 13,5 V; r = Ω , R1 = Ω , R3 = R4 = Ω Áp dụng định luật Ohm cho tồn mạch a/ Cường động dòng điện qua bình điện phân b/ Điện trở bình điện phân c/ Số Ampe kế 102 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 - Gọi vài em lên nêu cách tìm - Đưa cách giải tối ưu - u cầu học sinh lên bảng tìm c/ Số Ampe kế - Để tìm số ampe kế ta làm nào? - u cầu lên bảng I= E R+r A R1 - Đề cho KL Cu nên từ cơng A I 2t thức: mCu = F n R3 Đ R2 E; r => I2 =… b/- Để tìm R2 ta dùng: UAB = R1I1Và UAB = E – Ir Kết hợp với: I1 = I – I2 d/ Cơng suất mạch ngồi ? d/ Cơng suất tiêu thụ mạch ngồi A R1 A R2 R3 B R4 c/ IA = I – I4 - Lên bảng giải Tiết 48 MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH VỀ DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC MƠI TRƯỜNG Ngày soạn: 5/11/2013 I MỤC TIÊU Kiến thức Kỹ II CHUẨN BỊ Giáo viên - Chuẩn bò thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (15 phút) : Kiểm tra cũ tóm tắt kiến thức liên quan đến tập cần giải + Dòng điện chất khí: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, chất dòng điện, dẫn điện tự lực + Dòng điện chân không: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, chất dòng điện, ứng dụng + Dòng điện chất bán dẫn tinh khiết: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, chất dòng điện + Bán dẫn có pha tạp chất: Hai loại bán dẫn, tính chất dẫn điện chiều lớp p-n, ứng dụng Hoạt động (30 phút) : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Nguyễn Thị Bích Ngân Hoạt động học sinh Nội dung 103 Trường THPT Vinh Xn Phát phiếu học tập Giáo án 11 Giải thích lựa chọn YC hs lựa chọn đáp án, giải thích lựa chọn Câu 1: Khi nhiệt độ dây Kim loại tăng, điện trở sẽ: A Giảm B Khơng thay đổi giảm dần C Tăng lên D Ban đầu tăng theo nhiệt độ sau Câu 2: Các Kim loại khác có điện trở suất khác vì: A Mật độ hạt mang điện Kim loại khác khác B Số va chạm electron với Ion kim loại khác khác C Số electron kim loại khác khác D Đáp án khác Câu - Chọn câu sai: A Hạt tải điện Kim loại electron tự B.Dòng điện Kim loại tn theo định luật Ơm nhiệt độ KL giữ khơng đổi C Hạt tải điện kim loại Ion D Dòng điện chạy qua dây dẫn Kim loại gây tác dụng nhiệt Câu 4: Ngun nhân gây điện trở Kim loại là: A Do va chạm electron với Ion dương nút mạng B Do va chạm Iơn dương nút mạng với C Do va chạm electrron với D Cả B C Câu 5: Khi nhiệt độ tăng điện trở suất Kim loại tăng vì: A Chuyển động nhiệt electron tăng lên B Chuyển động định hướng electron tăng lên C Biên độ dao động ion quanh nút mạng tăng lên D Biên độ dao động ion quanh nút mạng giảm Câu 6: Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động α =40 µ V/K Hai mố hàn giữ nhiệt độ t = -10 C t = 100 C Tìm suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt điện Câu 7: dòng điện chất điện phân dòng chuyển dời : A có hướng electron tự B.của ion dương ion âm C.Có hướng ion dương ngược chiều điện trường ion âm chiều điện trường D.Có hướng ion dương chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường Nguyễn Thị Bích Ngân 104 Trường THPT Vinh Xn Câu 8: Chọn câu đúng: Giáo án 11 A Chất điện phân dẫn điện tốt kim loại B Chất điện phân dẫn điện khơng tốt kim loại chất điện phân khơng có hạt mang điện tự C Chất điện phân dẫn điện khơng tốt kim loại chất điện phân có hạt mang điện tự hơn, khối lượng kích thước ion lớn electron kim loại, mội trường chất điện phân trật tự D Chất điện phân dẫn điện tốt kim loại chất điện phân cónhiều hạt mang điện tự hơn, khối lượng kích thước ion nhỏ electron kim loại, mội trường chất điện phân trật tự Câu 9- Trong tượng dương cực tan kim loại tải từ : A anốt sang katốt nên anốt bị mòn dần nồng độ dung dịch điện phân khơng thay đổi B anốt sang katốt nên anốt bị mòn dần nồng độ dung dịch điện phân thay đổi C katốt sang anốt nên katốt bị mòn dần nồng độ dung dịch điện phân khơng thay đổi D katốt sang anốt nên katốt bị mòn dần nồng độ dung dịch điện phân thay đổi Câu 10: Hai bình điện phân: bình A luyện nhơm, bình B mạ Niken Hỏi bình có suất phản điện? bình có dương cực tan? Giải thích? Câu 11: Một bình điện phân dd A NO với cực dương làm bạc nối với hai cực nguồn điện có suất điện động 18V điện trở 2Ω Biết sau 16ph 5s có 2,16g bạc bám vào cực âm Hãy tìm điện trở bình điện phân Câu 12: Ở điều kiện bình thường, chất khí chất cách điện vì: a Các phân tử khí khơng thể chuyển động thành dòng b Các phân tử khí khơng chứa hạt mang điện c Các phân tử khí ln chuyển động hỗn loạn khơng ngừng d Các phân tử khí ln trung hòa điện, chất khí khơng có hạt tải điện Câu 13: Bản chất dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng của: a ion dương e tự b ion âm e tự c ion dương ion âm d ion dương, ion âm e tự Câu 14: Hiện tượng khơng phải phóng điện chất khí? a Đánh lửa buzi xe máy b Hồ quang điện c Dòng điện chạy qua bình điện phân d Sét Câu 15: Hồ quang điện q trình phóng điện tự lực chất khí, hình thành do: a Các phân tử khí bị điện trường mạnh làm ion hóab Ca-tốt bị nung nóng phát e c Q trình nhân số hạt tải điện kiểu thác lũ chất khíd Chất khí bị tác dụng tác nhân ion hóa Câu 16: Ứng dụng sau khơng thuộc hồ quang điện: a Hàn điện Nguyễn Thị Bích Ngân b Làm đèn chiếu sáng c Làm nóng chảy vật liệu d Mạ điện 105 Trường THPT Vinh Xn Câu 17: Khi nói điện trở chất bán dẫn, phát biểu sau khơng đúng? Giáo án 11 a Điện trở chất bán dẫn thay đổi nhiệt độ chất bán dẫn thay đổi b Điện trở chất bán dẫn thay đổi có ánh sáng chiếu vào c Điện trở chất bán dẫn khơng phụ thuộc vào kích thước khối bán dẫn Câu 18: Khi nói chất bán dẫn, phát biểu sau khơng đúng? a nhiệt độ thấp, điện trở suất chất bán dẫn tinh khiết lớn b Ở nhiệt độ cao, điện troqr suất chất bán dẫn giảm đến giá trị nhỏ c Điện trở suất chất bán dẫn nhạy cảm với tạp chất d Điện trở suất chất bán dẫn khơng thay đổi có ánh sáng chiếu vào Câu 19: Khi pha lượng tạp chất asen vào silic tinh khiết trở thành bán dẫn: a.Loại n hạt tải điện chủ yếu e b Loại p hạt tải điện chủ yếu e c Loại n hạt tải điện chủ yếu lỗ trống d Loại p hạt tải điện chủ yếu lỗ trống Câu 20: Khi pha lượng tạp chất Bo vào silic tinh khiết trở thành bán dẫn: a Loại n hạt tải điện chủ yếu e b Loại p hạt tải điện chủ yếu e c Loại n hạt tải điện chủ yếu lỗ trống d Loại p hạt tải điện chủ yếu lỗ trống Câu 21: Điơt bán dẫn có tác dụng: a Làm cho dòng điện qua theo chiều địnhb Làm cho dòng điện qua có độ lớn thay đổi c Làm thay đổi chiều dòng điện qua d Làm thay đổi dòng điện qua chiều độ lớn Câu 22: Trong chất sau đây, tạp chất tạp chất nhận? a Nhơm b Photpho c Asen d Atimon Câu 23: Khi nói lớp chuyển tiếp p-n, phát biểu sau khơng đúng: a chỗ tiếp xúc bán dẫn loại p bán dẫn loại n b.có điện trở lớn so với chỗ lân cận c cho dòng điện qua dễ dàng theo chiều từ p sang n sang p d cho dòng điện qua dễ dàng theo chiều từ n RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Nguyễn Thị Bích Ngân 106 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Tiết 50 BÀI TẬP 08/11/2014 I MỤC TIÊU Kiến thức : - Nắm chất dòng điện chất khí, dẫn điện khong tự lực tự lực, tượng phóng điện chất khí - Nắm chất dòng điện chân không, dẫn điện chiều điôt chân không, chất tính chất tia catôt - Nắm chất dòng điện chất bán dẫn, hai loại bán dẫn n p, công dụng điôt bán dẫn trandio Kỹ : Giải câu hỏi trắc nghiệm tập liên quan đến dòng điện chất khí, chân không chất bán dẫn II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bò thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bò sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy cô III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (15 phút) : Kiểm tra cũ: Lập bảng so sánh dòng điện môi trường về: hạt tải điện, nhuyên nhân tạo hạt tải điện, chất dòng điện Hoạt động (15 phút) : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Câu trang 93 : D Yêu cầu hs giải thích chọn B Giải thích lựa chọn Câu trang 93 : B Yêu cầu hs giải thích chọn A Giải thích lựa chọn Câu trang 99 : A Yêu cầu hs giải thích chọn B Giải thích lựa chọn Câu trang 99 : B Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Câu trang 106 : D Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Câu trang 106 : D Hoạt động (15 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Bài 10 trang 99 Nguyễn Thị Bích Ngân 107 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Y/c h/s viết biểu thức tính Viết biểu thức tính cường độ Số electron phát từ catôt cường độ dòng điện bảo dòng điện bảo hòa từ suy giây: Ibh = |qe|.N hòa từ suy số hạt tải số hạt tải điện phát từ catôt I bh 10 −2 điện phát từ catôt trong giây = N = = qe 1,6.10 −19 giây 0,625.1017(hạt) Tính số electron phát từ Yêu cầu học sinh tính số đơn vò diện tích catôt electron phát từ đơn giây vò diện tích catôt giây Số electron phát từ đơn vò diện tích catôt giây: n= N 0,625.1017 = = 6,25.1021(hạt) −5 S 10 Bài 11 trang 99 Tính lượng mà electron Yêu cầu học sinh tính Năng lượng mà electron nhận nhậ n đượ c từ catô t sang lượng mà electron từ catôt sang anôt: anô t nhận từ catôt ε = eU = 1,6.10-19.2500 = 4.10-16(J) sang anôt Năng lượng chuyển thành động Yêu cầu học sinh tính vận Tính vận tốc electron mà tốc electron mà súng súng phát electron nên: ε = mv2 phát 2ε 2.4.10 −16 = m 9,1.10 −31 => v = = 3.107(m/s) Tiết 51 ƠN TẬP CHƯƠNG III Ngày soạn: 7/11/2014 I MỤC TIÊU Kiến thức: Hệ thống hố kiến thức trọng tâm chương dòng điện mơi trường; Kỹ năng: Học sinh vận dụng giải số dạng tốn mạch điện dòng điện chất điện phân; II CHUẨN BỊ Giáo viên: Kiến thức trọng tâm, phương pháp giảng dạy Học sinh: Ơn tập lại tồn kiến thức chương tĩnh điện theo u cầu giáo viên III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động 1: Hệ thống hố kiến thức trọng tâm chương tĩnh điện học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại, *Học sinh làm việc cá nhân, tái lại tồn kiến thức đưa hệ thống câu hỏi, u cầu học sinh tái chương cách có hệ thống để trả lời câu hỏi lại kiến thức nhằm ơn lại kiến theo u cầu giáo viên thức trọng tâm chương dòng điện dòng điện mơi trường Nguyễn Thị Bích Ngân 108 Trường THPT Vinh Xn Dßng ®iƯn kim lo¹i Giáo án 11 - C¸c tÝnh chÊt ®iƯn cđa kim lo¹i cã thĨ gi¶i thÝch ®ỵc dùa trªn sù cã mỈt cđa c¸c electron tù kim lo¹i Dßng ®iƯn kim lo¹i lµ dßng dÞch chun cã híng cđa c¸c ªlectron tù - Trong chun ®éng, c¸c ªlectron tù lu«n lu«n va ch¹m víi c¸c ion dao ®éng quanh vÞ trÝ c©n b»ng ë c¸c nót m¹ng vµ trun mét phÇn ®éng n¨ng cho chóng Sù va ch¹m nµy lµ nguyªn nh©n g©y ®iƯn trë cđa d©y d©nx kim lo¹i vµ t¸c dơng nhiƯt §iƯn trë st cđa kim lo¹i t¨ng theo nhiƯt ®é - HiƯn tỵng nhiƯt ®é h¹ xng díi nhiƯt ®é Tc nµo ®ã, ®iƯn trë cđa kim lo¹i (hay hỵp kim) gi¶m ®ét ngét ®Õn gi¸ trÞ b»ng kh«ng, lµ hiƯn tỵng siªu dÉn Dßng ®iƯn chÊt ®iƯn ph©n - Dßng ®iƯn chÊt ®iƯn ph©n lµ dßng chun dÞch cã híng cđa c¸c ion d¬ng vỊ cat«t vµ ion ©m vỊ an«t C¸c ion chÊt ®iƯn ph©n xt hiƯn lµ sù ph©n li cđa c¸c ph©n tư chÊt tan m«i trêng dung m«i Khi ®Õn c¸c ®iƯn cùc th× c¸c ion sÏ trao ®ỉi ªlectron víi c¸c ®iƯn cùc råi ®ỵc gi¶i phãng ë ®ã, hc tham gia c¸c ph¶n øng phơ Mét c¸c ph¶n øng phơ lµ ph¶n øng cùc d¬ng tan, ph¶n øng nµy x¶y c¸c b×nh ®iƯn ph©n cã an«t lµ kim lo¹i mµ mi cÈu nã cã mỈt dung dÞch ®iƯn ph©n - §Þnh lt Fa-ra-®©y vỊ ®iƯn ph©n Khèi lỵng M cđa chÊt ®ỵc gi¶i phãng ë c¸c ®iƯn cùc tØ lƯ víi ®¬ng lỵng gam lỵng q ®i qua dung dÞch ®iƯn ph©n BiĨu thøc cđa ®Þnh lt Fa-ra-®©y: m = A cđa chÊt ®ã vµ víi ®iƯn n 1A It víi F ≈ 96500 (C/mol) F n Dßng ®iƯn chÊt khÝ - Dßng ®iƯn chÊt khÝ lµ dßng chun dÞch cã híng cđa c¸c ion d¬ng vỊ cat«t, c¸c ion ©m vµ ªlectron vỊ an«t Khi cêng ®é ®iƯn trêng chÊt khÝ cßn u, mn cã c¸c ion vµ ªlectron dÉn ®iƯn chÊt khÝ cÇn ph¶i cã t¸c nh©n ion ho¸ (ngän lưa, tia lưa ®iƯn ) Cßn cêng ®é ®iƯn trêng chÊt khÝ ®đ m¹nh th× cã x¶y sù ion ho¸ va ch¹m lµm cho sè ®iƯn tÝch tù (ion vµ ªlectron) chÊt khÝ t¨ng vät lªn (sù phãng ®iƯn tù lùc) Sù phơ thc cđa cêng ®é dßng ®iƯn chÊt khÝ vµo hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a an«t vµ cat«t cã d¹ng phøc t¹p, kh«ng tu©n theo ®Þnh lt ¤m (trõ hiƯu ®iƯn thÕ rÊt thÊp) - Tia lưa ®iƯn vµ hå quang ®iƯn lµ hai d¹ng phãng ®iƯn kh«ng khÝ ë ®iỊu kiƯn thêng C¬ chÕ cđa tia lưa ®iƯn lµ sù ion ho¸ va ch¹m cêng ®é ®iƯn trêng kh«ng khÝ lín h¬n 3.105 (V/m) Dßng ®iƯn b¸n dÉn - Dßng ®iƯn b¸n dÉn tinh khiÕt lµ dßng dÞch chun cã híng cđa c¸c ªlectron tù vµ lç trèng T theo lo¹i t¹p chÊt pha vµo b¸n dÉn tinh khiÕt, mµ b¸n dÉn thc mét hai lo¹i lµ b¸n dÉn lo¹i n vµ b¸n dÉn lo¹i p Dßng ®iƯn b¸n dÉn lo¹i n chđ u lµ dßng ªlectron, cßn b¸n dÉn lo¹i p chđ u lµ dßng c¸c lç trèng Líp tiÕp xóc gi÷a hai lo¹i b¸n dÉn p vµ n (líp tiÕp xóc p – n) cã tÝnh dÉn ®iƯn chđ u theo mét chiỊu nhÊt ®Þnh tõ p sang n Hoạt động 2: Giải số tốn HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo viên cho học sinh chép đề tập 1: *Học sinh chép đề theo u cầu giáo viên; Một kim loại đem mạ niken phương pháp điện phân Biết diện tích bề mặt *Học sinh làm việc theo nhóm, tìm phương pháp giải kim loại 40cm2, cường độ dòng điện qua tốn theo định hướng giáo viên; bình 2A, niken có khối lượng riêng Nguyễn Thị Bích Ngân 109 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 8,9.10 kg/m , A =58, n=2 Bài giải: Tính chiều dày lớp niken kinh loại sau điện phân 30 phút Coi niken bám lên bề mặt kim loại Khối lượng niken bám vào kim loại thời gian điện phân xác định từ biểu thức: m(kg) = *Giáo viên phân tích, định hướng; A It (1) 9,65.10 n Độ dày lớp mạ xác định biểu thức: d= V m = (2), với  khối lượng riêng niken.Từ S Sρ *Giáo viên u cầu học sinh làm việc theo nhóm, u cầu đại diện hai nhóm trình bày (1) (2) ta suy ra: kết A 58.2.30.60 d= It= 9,65.10 nSρ 9,65.10 2.40.10 −4.8,9.10 *Giáo viên nhận xét cho điểm *Giáo viên cho học sinh chép đề tập 2: Muốn mạ đồng hai mặt kim loại có diện tích mặt 25cm2, người ta sử dụng kim loại làm cathode bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 anode kim loại đồng ngun chất.Biết bề dày lớp mạ d=3,6.10 -5mm Tính thời gian mạ kim loại, biết cường độ dòng điện chạy qua dung dịch điện phân 5A Cho biết, kim loại đồng: A = 64, n=2,  = 8900kg/m3 ≈ 3,04.10-5m Hay d ≈ 3,04.10-2mm *Học sinh chép đề theo u cầu giáo viên; *Học sinh làm việc theo nhóm, tìm phương pháp giải tốn theo định hướng giáo viên; Khối lượng kim loại giải phóng điện cực thời gian t xác định cơng thức: m(kg) = A It 9,65.10 n (1) *Giáo viên phân tích, định hướng; Khối lượng lớp đồng phủ lên kim loại xác định cơng thức: m = V = Sd *Giáo viên u cầu học sinh làm việc theo (2) nhóm, u cầu đại diện hai nhóm trình bày kết A Từ (1) (2) ta suy ra: ρ Sd = It 9,65.10 n *Giáo viên nhận xét cho điểm =>t = 9,65.10 7.ρSnd ≈ 966giây ≈ 16 phút giây AI *Đại diện hai nhóm lên trình bày kết thảo luận; *Học sinh nhận xét, bổ sung để hồn thiện giải Hoạt động : Củng cố học - Định hướng nhiệm vụ học tập HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo viên u cầu học sinh nhà hệ thống *Học sinh làm việc cá nhân, ghi nhận nhiệm vụ học tập hố kiến thức trọng tâm để chuẩn bị cho theo u cầu giáo viên kiểm tra học kì I; Tiết 52 ƠN TẬP HỌC KỲ I Ngày soạn: 10/11/2014 I MỤC TIÊU Kiến thức Nguyễn Thị Bích Ngân 110 Trường THPT Vinh Xn - Củng cố, tái lại kiến thức ba chương cho HS Giáo án 11 Kỹ - Vận dụng kiến thức học chương để giải tập tổng hợp II CHUẨN BỊ Giáo viên - Một số tập tự luận trắc nghiệm liên quan Học sinh - Ơn lại tồn kiến thức ba chương III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động1 (20 phút) : Hệ thống lại số kiến thức ba chương * Chương 1: Điện tích - Điện trường Định luật Cu lơng F=k q1 q εr , k = 9.109 E= Cường độ điện trường Nm C2 F Q =k q εr Cơng lực điện: A = qEd = qU = qE Điện dung tụ điện: C = Q U * Chương 2: Dòng điện khơng đổi Dòng điện khơng đổi: I = q t A = Uit; P = UI = I2R = Điện năng, cơng suất điện: Định luật Jun – len – xơ : U2 A = R t Q = RI2t Định luật Ơm tồn mạch: I = ξ , U = IR = E – Ir, E = I (R + r) R+r Ghép nguồn điện thành bộ: Bộ nguồn nối tiếp: Bộ nguồn song song ξ b = ξ + ξ + + ξ n rb = r1 + r2+ … + rn Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng ξb = ξ rb = r n ξ b = mξ rb = mr n * Chương 3: Dòng điện mơi trường: Kim loại: Nguyễn Thị Bích Ngân 111 Trường THPT Vinh Xn - Điện trở suất kim loại tăng nhiệt độ tăng: ρ = ρ [1 + α (t − t )] Giáo án 11 - Suất điện động nhiệt điện: ξ T = α T (T1 − T2 ) Chất điện phân: - Định luật Farađây thứ nhất: khối lượng vật chất giải phóng điện cực bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình m = kq - Định luật Farađây thứ hai: đương lượng điện hóa k ngun tố tỉ lệ với đương lượng gam ngun tố Hệ số tỉ lệ , F gọi số Fa- ra- F k= A n A ; F = 96500 (C/ mol) F n Chất khí: - Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng êlectron ion điện trường Chất bán dẫn: - Dòng điện tron bán dẫn dòng chuyển dời có hướng êlectron tự lỗ trống tác dụng điện trường Hoạt động (15phút) : Làm số tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh YC hs tóm Tóm tắt: tắt E=6V ;r=0 Nội dung Bài 1: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ Trong nguồn điện có suất điện động E = 6V có điện trở khơng đáng kể Các điện trở R1=R2=30 Ω, R3=7,5 Ω R1=R2=30 Ω YC hs quan a Tính điện trở tương đương mạch ngồi sát mạch điện R3=7,5 Ω nhận dạng b Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở cách mắc Quan sát mạch điện mạch ngồi điện trở? có điện trở mắc song song với a.Điện trở tương đương mạch ngồi: YC hs suy đó: 1+1+ nghĩ tìm 1 1 = = 1R3 1 1R2 1 E R = + + hướng giải = + + = + + RN 30 30 RN R1 R2 R3 RN R1 R2 R3 30 30 7,5 ⇒ RN = 5Ω Suy RN = Ω b) Cường độ dòng điện qua điện trở Trước hết tìm HĐT mạch ngồi E từ suy cường độ dòng I = R + r = = 1, A N điện qua điện trở I= Hiệu điện mạch ngồi: E RN + r UN = I RN = 1,2.5 = 6V (Hay : UN = E – Ir = 6.1,2.0 = 6V) U N = I RN (Hay : UN = E – Ir) I1 = Nguyễn Thị Bích Ngân UN R1 I1 = UN = = 0, A R1 30 112 Trường THPT Vinh Xn - Cơng thức tính A? I2 = UN R2 I3 = UN R3 Giáo án 11 I2 = UN = = 0, A R2 30 II A = qE ⇒q= A = qE ⇒q= A 4200 = = 350C E 12 Bài 10.7/26 SBT A 4200 = = 350C E 12 a/Giả sử nguồn gồm n dãy, dãy có m nguồn mắc nối tiếp, ta có: - Suy q? n.m = 20 - Liên hệ m, n ξ b = m ξ = 2m n.m = 20 mr m = rb = n 10n ξ b = m ξ = 2m; rb = - Suất điện động, điện trở bộ? ξ 2m 20mn I= b = = R + rb R + m 20n + m 10n Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R: I= (20n + m)min - Suy m, n - Tính Imax - Tính H? ξb 2m 20mn = = m R + rb R + 20n + m (1) 10n Để I = Imax (20n + m)min - Viết cơng thức tính I - Điều kiện để Imax? mr m = n 10n Áp dụng bất đẳng thức Cơ-si ta có: n =1; m = 20 I max 20n = m (n,m ∈ N) 20mn 20.20 = = = 10 A 20n + m 20.1 + 20 U R H= N = = = 50% E R + rb + n.m = Suy ra: n =1; m = 20 20; Vậy để dòng điện qua R cực đại nguồn gồm dãy có 20nguồn mắc nối tiếp b I max = c H = 20mn 20.20 = = 10 A 20n + m 20.1 + 20 UN R = = = 50% E R + rb + Hoạt động (10phút) : Làm số tập trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Giải thích lựa chọn Phát phiếu học tập Câu 1, Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực bạc (Ag = 108) điện lượng qua bình điện phân 965C khối lượng bạc tụ catơt là: a, 1,08g c, 0,108g b, 10,8g d, Một giá trị khác Câu 2, điện phân dung dịch NaCl với dòng điện có cường độ 2A Sau 16 phút giây thể tích khí hidrơ ( điều kiện tiêu chuẩn ) thu catơt là: A 2240cm B 1120 cm Nguyễn Thị Bích Ngân C 224 cm D 112 cm 113 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Câu 3, Điện phân dung dịch H2SO4 với dòng điện có cường độ I Sau 32 phút 10 giây thể tích khí ơxy ( điều kiện tiêu chuẩn ) thu anơt 224 cm I có giá trị số giá trị sau? A 1A B 0,5A C 1,5A D.2A Câu 4, Điện phân dung dịch AgNO3 với dòng điện có cường độ I = 2,5A Sau lượng bạc bám vào catơt 5,4g? A 965s B.1930s C 2700s D.Một đáp án khác Tiết 53-54 THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO 11/11/2014 I MỤC TIÊU Kiến thức + Biết cấu tạo điôt bán dẫn giải thích tác dụng chỉnh lưu dòng điện + Biết cách khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện điôt bán dẫn Từ đánh giá tác dụng chỉnh lưu điôt bán dẫn + Biết cấu tạo tranzito giải thích tác dụng khuếch đại dòng điện + Biết cách khảo sát tính khuếch đại dòng tranzito Từ đánh giá tác dụng khuếch đại dòng tranzito Kó + Biết cách lựa chọn, sử dụng dụng cụ điện, linh kiện điện thích hợp mắc chúng thành mạch điện để tiến hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện điôt bán dẫn đặc tính khuếch đại dòng tranzito + Biết cách đo ghi kết đo để lập bảng số liệu vẽ đồ thò biểu diễn đặc tính chỉnh lưu dòng điện điôt bán dẫn đặc tính khuếch đại dòng tranzito II CHUẨN BỊ Giáo viên + Phổ biến cho học sinh nội dung cần phải chuẩn bò trước buổi thực hành + Kiểm tra dụng cụ thí nghiệm cần thiết cho thực hành Làm thử trước nội dung thực hành Học sinh: + Đọc kó nội dung thực hành + Chuẩn bò báo cáo thí nghiệm theo mẫu cho sẵn cuối thực hành III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC A KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN DẪN Hoạt động (30 phút) : Tìm hiểu sở lí thuyết Nguyễn Thị Bích Ngân 114 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 + Giáo viên gọi học sinh nêu tính chất đặc biệt lớp tiếp xúc n-p chất bán dẫn nêu nhận xét + Một học sinh khác nhận xét mối quan hệ U I sử dụng điôt thuận vá điôt ngược dự đoán đồ thò U(I) hai trường hợp Hoạt động (15 phút) : Giới thiệu dụng cụ đo + Giới thiệu cách sử dụng đồng hồ đa số + Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm hình vẽ 18.3; 18.4 sgk Hoạt động (45 phút) : Tiến hành thí nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khảo sát dòng điện thuận chạy qua điôt Hướng dẫn cách mắc mạch điện hình 18.3 Theo giỏi động tác, phương pháp lắp ráp thí sgk (chú ý cách đặt thang đo ampe kế vôn nghiệm thấy cô kế) Lắp ráp thí nghiệm theo nhóm Theo giỏi, hướng dẫn, kiểm tra việc lắp ráp Cho mạch hoạt động, đọc ghi số liệu vào bảng hs số liệu 18.1 sgk chuẩn bò sẵn Yêu cầu học sinh cho mạch hoạt động, đọc ghi Theo giỏi động tác, phương pháp lắp ráp thí số liệu vào bảng số liệu 18.1 chuẩn bò nghiệm thấy cô Khảo sát dòng điện ngược chạy qua điôt Lắp ráp thí nghiệm theo nhóm Hướng dẫn cách mắc mạch điện hình 18.4 Cho mạch hoạt động, đọc ghi số liệu vào bảng sgk (chú ý cách đặt thang đo ampe kế vôn số liệu 18.1 sgk chuẩn bò sẵn kế) Theo giỏi, hướng dẫn, kiểm tra việc lắp ráp hs Yêu cầu học sinh cho mạch hoạt động, đọc ghi số liệu vào bảng số liệu 18.1 chuẩn bò Tiết 55 : KIỂM TRA HỌC KỲ I Ngày soạn: 30/11/2014 I MỤC TIÊU Kiến thức - Củng cố, khắc sâu kiến thức về: Nguyễn Thị Bích Ngân 115 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 + định luật Culong, điện trường, cơng lực điện, điện thế, hiệu điện tụ điện + dòng điện khơng đổi, định luật ơm cho tồn mạch, ghép nguồn điện + dòng điện mơi trường: kim loại, điện phân, chất khí bán dẫn Kỹ - Vận dụng cơng thức để làm kiểm tra học kỳ I - Rèn luyện tính trung thực, cẩn thận, xác, khoa học, phát huy khả nănglàm việc độc lập học sinh II CHUẨN BỊ Giáo viên - Đề kiểm tra học kỳ I Học sinh - Kiến thức chương I, chương II, chương III III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (2 phút) : ổn định lớp phát kiểm tra Hoạt động (43 phút) : Học sinh làm Nguyễn Thị Bích Ngân 116 [...]... thể chuyển từ vật này sang vật khác gây ra sự nhiễm điện của vật Lưu ý: + Vật mang điện tích âm thì điện tích của vật là q = - ne + Vật mang điện tích dương thì điện tích của vật là q = ne 2 Định luật bảo tồn điện tích: Tổng đại số các điện tích của hệ cơ lập kín về điện được bảo tồn: ∑ q i = const III Điện trường - cường độ điện trường: 1 Định nghĩa điện trường: Điện trường là một dạng vật chất tồn... một số bài tốn II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên: Kiến thức trọng tâm, phương pháp giảng dạy 2 Học sinh: Ơn tập lại tồn bộ kiến thức chương tĩnh điện theo u cầu của giáo viên III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Nguyễn Thị Bích Ngân 30 Trường THPT Vinh Xn Hoạt động 1: Hệ thống hố các kiến thức trọng tâm của chương tĩnh điện học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Giáo án 11 cơ bản HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo viên sử dụng phương pháp... Ngân 23 Trường THPT Vinh Xn Hoạt động 3 (20 phút) : Giải các bài tập tự luận Hoạt động của giáo viên Giáo án 11 cơ bản Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Bài 7 trang 25 Yêu cầu học sinh viết biểu thức đònh lí động năng Viết biểu thức Theo đònh lí về động năng ta có :2 – 1 = A Hướng dẫn để học sinh tính đònh lí động Mà v1 = 0 => 1 = 0 và A = qEd động năng của electron khi nó năng -19 3 -2 -18 đến... suy ra: Giáo viên u cầu đại diện nhóm lên trình bày kết E2C = quả; *Giáo viên nhận xét và đánh giá, bổ sung E12C + E C2 = => q2 = =- 25 2 5 E1C = E1C = 60000V/m 9 3 E 2C BC 2 60000.25.10 −4 =− k 9.10 9 5 10-8C 3 *Học sinh bổ sung, sửa chữa để hồn thiện bài giải; *Học sinh chép bài vào vở Hoạt động 3: Định hướng nhiệm vụ học tập tiếp theo Nguyễn Thị Bích Ngân 34 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 cơ bản... tạo của tónh điện kế 2 Kó năng - Giải Bài tính điện thế và hiệu điện thế - So sánh được các vò trí có điện thế cao và điện thế thấp trong điện trường II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Đọc SGK vật lý 7 để biết HS đã có kiến thức gì về hiệu điện thế - Thước kẻ, phấn màu - Chuẩn bò phiếu câu hỏi 2 Học sinh Đọc lại SGK vật lý 7 và vật lý 9 về hiệu điện thế III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra... dung Giáo án 11 cơ bản 1 1 1 1 = + + + C b C1 C 2 Cn Cb = C1 + C2 + …+ Cn 3 Năng lượng điện trường: * Năng lượng điện trường của tụ điện được tích điện: W = 1 1 Q2 QU2 = CU2 = 2 2 2C εE 2 V , với V là thể tích phần khơng gian 8kπ * Năng lượng điện trường của tụ điện phẳng tích điện: W = giữa hai bản tụ điện Hoạt động: Giải một số bài tốn cơ bản: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo. .. và cường độ điện trường, nói rõ điều kiện áp dụng hệ thức đó Hoạt động 2(30 phút) : Giải các bài tập tự luận Nguyễn Thị Bích Ngân 21 Trường THPT Vinh Xn Hoạt động của giáo viên Giáo án 11 cơ bản Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản -6 Giáo viên đọc đề, yêu cầu học Chép đề Tóm tắt và Câu 1 Một điện tích q = 10 C thu được -4 năng lượng 2.10 J khi đi từ A đến B sinh tóm tắt và giải? giải Tính hiệu điện... tích điểm với điểm ta xét Thực hiện C1 Vẽ hình Ghi nhận nguyên lí Nêu nguyên lí chồng chất - Chiều hướng ra xa điện tích nếu là điện tích dương, hướng về phía điện tích nếu là điện tích âm - Độ lớn : E = k |Q | εr 2 4 Nguyên lí chồng chất điện trường E = E1 + E 2 + + E n Tiết 2 Hoạt động 4 (35 phút) : Tìm hiểu đường sức điện Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản III Đường sức... : Kiểm tra bài cũ : Nêu đặc điểm công của lực điện trường khi điện tích di chuyển Hoạt động 2 (15 phút) : Tìm hiểu khái niệm điện thế Nguyễn Thị Bích Ngân 19 Trường THPT Vinh Xn Hoạt động của giáo viên Giáo án 11 cơ bản Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản I Điện thế Yêu cầu học sinh nhắc lại công thức tính thế năng của điện tích q tại điểm M trong điện trường Đưa ra khái niệm 1 Khái niệm điện thế... Vinh Xn Giáo án 11 cơ bản Giới thiệu tónh điện kế 2 Đo hiệu điện thế Đo hiệu điện thế tónh điện bằng tónh Hướng dẫn học sinh xây dựng Quan sát, mô tả tónh điện điện kế mối liên hệ giữa E và U kế Xây dựng mối liên hệ giữa 3 Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế hiệu điện thế và cường độ và cường độ điện trường điện trường U E= d Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của giáo viên ... prôtôn nguyên tử, di chuyển vật hay di chuyển từ vật sang vật khác làm cho vật bò nhiễm điện Yêu cầu học sinh cho biết vật nhiễm điện dương, Vật nhiễm điện âm vật thiếu vật nhiễm điện âm Giải thích... điện vật Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THPT Vinh Xn Kó Giáo án 11 - Vận dụng thuyết êlectron giải thích tượng nhiễm điện - Giải toán ứng tương tác tónh điện II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem SGK Vật lý... động giáo viên Giáo án 11 Hoạt động học sinh Nội dung Bài trang 25 Yêu cầu học sinh viết biểu thức đònh lí động Viết biểu thức Theo đònh lí động ta có :2 – = A Hướng dẫn để học sinh tính đònh lí
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ LỚP 11, GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ LỚP 11, GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ LỚP 11, Tiết 4 . THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH, Tiết 10. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ, Tiết 13. TỤ ĐIỆN, Tiết 25. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH, Tiết 30. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH, Tiết 34-35. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA, Tiết 39-40. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN, Tiết 43 -44. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ, Tiết 46-47. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN

Mục lục

Xem thêm