0

ĐỀ TÀI: SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC VỚI CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

14 1,160 2
  • ĐỀ TÀI:   SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC VỚI CHỦ NGHĨA DUY  VẬT LỊCH SỬ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2015, 09:52

MỤC LỤCMỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tài2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề3.Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu5.Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu6.Đóng góp đề tài7.Bố cục đề tàiKết luậnPHỤ LỤC Tài liệu tham khảoMỞ ĐẦU:1.Lý do chọn đề tàiTìm hiểu một bộ môn khoa học, cũng như bất cứ một sự kiện lịch sử nào, bao giờ cũng xem xét theo quan điểm biện chứng mà Lênin đã nêu ra: từ đâu mà có, đã trải qua những giai đoạn phát triển nào để trở thành như ngày nay và tương lai sẽ đi đến đâu. Bất cứ người nghiên cứu lịch sử nào cũng phải đặt và giải quyết những vấn đề phương pháp luận theo quan điểm của một giai cấp nhất định. Trong ý nghĩa và mức độ nhất định, phương pháp luận là một nhân tố quan trọng, có tính quyết định đối với sự thành công của người nghiên cứu, học tập lịch sử, tức là đạt được chân lý khách quan về hiểu biết một cách tương đối quá khứ. Tuy nhiên, việc nắm vững và vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận phải rất sáng tạo, khắc phục những sai sót, về mặt công thức, giáo điều, chủ quan phiến diện. Bởi vì, chúng ta đã xác định rằng, phương pháp luận mácxít – lêninnit được xây dựng chủ yếu trên cơ sở chủ nghĩa duy vật lịch sử, song không đồng nhất phương pháp luận lịch sử với duy vật lịch sử. Đề tài “ so sánh phương pháp luận sử học với chủ nghĩa duy vật lịch sử”.Nhằm giúp chúng ta nhận thức rõ, và biết cách phân biệt phương pháp luận sử học với chủ nghĩa duy vật lịch sử. Họ và Tên: Lê Hoàng DungMSSV: 1210928BÀI TIỂU LUẬNĐỀ TÀI: SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC VỚI CHỦ NGHĨA DUYVẬT LỊCH SỬMỤC LỤCMỞ ĐẦU1.2.3.4.5.6.7.Lý do chọn đề tàiLịch sử nghiên cứu vấn đềMục đích, nhiệm vụ nghiên cứuĐối tượng và phạm vi nghiên cứuCơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứuĐóng góp đề tàiBố cục đề tàiKết luậnPHỤ LỤCTài liệu tham khảoMỞ ĐẦU:1.Lý do chọn đề tàiTìm hiểu một bộ môn khoa học, cũng như bất cứ một sự kiện lịch sử nào,bao giờ cũng xem xét theo quan điểm biện chứng mà Lênin đã nêu ra: từđâu mà có, đã trải qua những giai đoạn phát triển nào để trở thành như ngàynay và tương lai sẽ đi đến đâu. Bất cứ người nghiên cứu lịch sử nào cũngphải đặt và giải quyết những vấn đề phương pháp luận theo quan điểm củamột giai cấp nhất định. Trong ý nghĩa và mức độ nhất định, phương phápluận là một nhân tố quan trọng, có tính quyết định đối với sự thành công củangười nghiên cứu, học tập lịch sử, tức là đạt được chân lý khách quan vềhiểu biết một cách tương đối quá khứ. Tuy nhiên, việc nắm vững và vận 2.3.4.5.dụng các nguyên tắc phương pháp luận phải rất sáng tạo, khắc phục nhữngsai sót, về mặt công thức, giáo điều, chủ quan phiến diện. Bởi vì, chúng ta đãxác định rằng, phương pháp luận mácxít – lêninnit được xây dựng chủ yếutrên cơ sở chủ nghĩa duy vật lịch sử, song không đồng nhất phương phápluận lịch sử với duy vật lịch sử. Đề tài “ so sánh phương pháp luận sử họcvới chủ nghĩa duy vật lịch sử”.Nhằm giúp chúng ta nhận thức rõ, và biếtcách phân biệt phương pháp luận sử học với chủ nghĩa duy vật lịch sử.Lịch sử nghiên cứu vấn đềTình hình nghiên cứu đề tài Trong những thập kỷ gần đây, vấn đề phươngpháp luận của các khoa học và của hoạt động con người nói chung được chúý của đông đảo các nhà khoa học thuộc lĩnh vực triết học, các nghành khoahọc xã hội và tự nhiên. Nhiều cuộc hội thảo khoa học được tổ chức, nhiềucông trình nghiên cứu được công bố. Trong phạm vi sử học nước ta, các vấnđề phương pháp luận cũng được nghiên cứu sâu rộng và thảo luận sôi nổi,đặc biệt từ sau Hội thảo khoa học đầu tiên về phương pháp luận sử học(1966).Trong cuốn “ phương pháp luận sử học” của tác giả Phan Ngọc LiênXuất bản năm 2001 Đại học quốc gia Hà Nội có đề cập đến phương phápluận nhưng không so sánh phương pháp luận sử học với chủ nghĩa duy vậtlịch sử.Trong cuốn nhập môn sử học của Phan Thế Kim xuất bản năm 1999đề cập đến khái quát về sử học, triết học , nhưng không đề cập đến phươngpháp luận sử học và chủ nghĩa duy vật lịch sử.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứuMục đích nghiên cứu : Đề tài nghiên cứu một số vấn đề phương pháp luậnsử học và chủ nghĩa duy vật lịch sử, từ đó làm rõ ý nghĩa của vấn đề đó vớiviệc nghiên cứu lịch sử. Đồng thời giúp chúng ta phân biệt được phươngpháp luận sử học với chủ nghĩa duy vật lịch sử.Nhiệm vụ Quá trình so sánhphương pháp luận sử học với chủ nghĩa duy vật lịch sử giúp chúng ta rènĐối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu phương pháp luân sử học và chủ nghĩa duy vật lịch sửPhạm vi nghiên cứu từ khi phương pháp luận sử học và chủ nghĩa duy vậtlịch sử ra đời cho đến nayCơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứuDựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Phương pháp nghiên cứu sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp lôgích. Ngoài ra còn sử dụng phương pháp so sánh, tổng hợp và phân tích và sau đórút ra kết luận cho vấn đề nghiên cứu.6.7.Đóng góp đề tài.Đề tài này đóng góp vào việc học tập nghiên cứu lịch sử của sinh viên. Là tàiliệu quan trọng cho những ai quan tâm , so sánh và phân tích giúp hiểu đượcrõ hơn, sâu sắc hơn và biết phân biệt được phương pháp luận sử học với chủnghĩa duy vật lịch sử. Từ đó sẽ không nhằm lẫn khi đề cập đến vấn đề nóitrên.Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, và phụ lục bài tiểu luận gồm 2chương:CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC VỚI CHỦNGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬKhái quát về phương pháp luận sử học:1.1.1. Khái niệm1.1.1.1. Khái niệm về phương pháp1.1.1.2. Khái niệm về phương pháp luận1.1.1.3. Khái niệm về phương pháp luân sử học1.1.2. Đối tượng nghiên cứu phương pháp luận sử học1.1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của sử học phi mac-xit1.1.2.2. Đối tượng nghiên cứu của sử học mác-xít1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ1.2. Khái quát về chủ nghĩa duy vật lịch sử1.2.1. Khái niệm1.2.2. Đối tượng nghiên cứu1.2.3. Chức năng , nhiệm vụ1.1.CHƯƠNG II: SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC VỚI CHỦ NGHĨADUY VẬT LỊCH SỬ2.1. So sánh về khái niệm2.2. So sánh về chức năng2.3. So sánh về mục đích nghiên cứu 2.4. So sánh về nội dung nghiên cứu2.5. So sánh về phương pháp nghiên cứu2.6. So sánh về thành tựuNỘI DUNGChương 1: Khái quát về phương pháp luận sử học với chủ nghĩa duy vật lịch sử1.1.Khái quát về phương pháp luận1.1.1. Khái niệm1.1.1.1.Khái niệm về phương phápsử học“Phương pháp” tiếng Hi lạp là Methodos, có nghĩa là con đường nghiên cứu,phương pháp chính là con đường để đi đến kết quả nhận thức đúng đắn. Phươngpháp nhận thức đó phụ thuộc vào giai cấp và thời đại vì con người chính là sảnphẩm của một giai cấp và thời đại.Phương pháp có ảnh hưởng rất lớn đến công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.Ví dụ trong quá trình học tập của sinh viên tại các trường đại học: Cùng mộtđiều kiện học tập, với một khối lượng kiến thức như nhau nhưng lại có sinh viênđạt loại giỏi, loại khá, loại trung bình, loại yếu kém khác nhau. Đó chính là sự phảnánh những phương pháp học tập khác nhau của mỗi sinh viên.1.1.1.2.Khái niệm về phương pháp luận:“Phương pháp luận” là khái niệm được dịch từ thuật ngữ “Methodology” củangôn ngữ nhiều nước Châu Âu. Xung quanh khái niệm này có rất nhiều quan điểmkhác nhau. Theo K. G. Petơralep (Liên xô cũ) định nghĩa: Phương pháp luận là mộthệ thống những dạng bản chất của thế giới quan và lý luận (hay một loạt lý luận)quy định các nguyên tắc nghiên cứu khoa học lịch sử.Theo lý luận của các nhà tư sản thì phương pháp luận là toàn bộ những cách,những biện pháp, những nguyên tắc tổ chức của việc nghiên cứu, những tiêuchuẩn đúng để lựa chọn những thủ tục và kỹ thuật nghiên cứuNhư vậy có thể thấy phương pháp ra đời trong xã hội có giai cấp. Đó chính là lýluận về con đường nhận thức, tuy nhiên con đường này bao giờ cũng phải dựa vào thế giới quan của một giai cấp nhất định ví dụ phương pháp luận chiếm hữunô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa.Phương pháp luận sử học1.1.1.3.Phương pháp luận sử học là một hệ thống các quan điểm thế giới quan chỉ đạoviệc nghiên cứu đồng thời lựa chọn phương pháp nghiên cứu. Trong nghiên cứulịch sử, phương pháp luận sử học có vai trò to lớn trong việc hướng dẫn nghiên cứulịch sử cũng như phương pháp dạy học lịch sử. Không nắm được phương phápluận sử học các nhà nghiên cứu sẽ mất phương hướng hoạt động, không có khảnăng giải quyết các vấn đề lịch sử đặt ra.Vấn đề phương pháp luận nói chung và phương pháp luận sử học nói riêng gắn chặtvới quan điểm, tư tưởng, lợi ích của mỗi giai cấp, nó thể hiện rõ tính đảng, nó xâmnhập, chi phối mọi hoạt động của nhà nghiên cứu. Do đó muốn học tập phương phápluận sử học Mác xít phải nắm vững triết học Mác-Lênin, quan điểm, đường lối củaĐảng và tư tưởng Hồ Chí Minh có liên quan đến nội dung của nó.1.1.2. Đối tượngĐối tượng nghiên cứu của sử học phi Mác-xít1.1.2.1.-Sử học phong kiến: Đối tượng sử học là những tầng lớp trên của xã hội, của lựclượng siêu nhiên, coi lịch sử là của giai cấp bóc lột của vua chúa. Bỏ qua nhữngvấn đề về kinh tế -văn hóa-nghệ thuật làm cho lịch sử bị cắt xén, đơn điệu,nghèo nàn so với hiện thực. Làm giảm tính khách quan của sử học.-Sử học tư sản: Đối tượng rộng hơn sử gia phong kiến, họ xem lịch sử là lịch sửcủa trí tuệ.Đối tượng sử học là những cái chung của thời đại , của giai cấp. Đồngnhất hiện thực lịch sử với nhận thức lịch sử.Sử gia tư sản phủ nhân tính kháchquan của lịch sử.1.1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của sử học Mác-xít Theo quan điểm Mác-xít lịch sử hình thành và phát triển bởi sự thay thế lẫnnhau giữa các hình thái kinh tế xã hội. Thể hiện vai trò của quần chúng nhân dân laođộng.Quần chúng nhân dân lao động là những người làm nên lịch sử.-Đối tượng sử học là lịch sử do con người sáng tạo ra 1 cách có ý thức chứ khôngphải tùy tiện như trong giới tự nhiên.-Đối tượng sử học là 1 hệ thống phức tạp muôn màu muôn vẻ, gồm nhiều sự kiệndiễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống loài người kinh tế-chính trị-xã hôi,văn hóa- giáo dục.v.v..-Sự kiện lịch sử, hiện tượng lịch sử, qui luật lịch sử..v..v diễn ra từ xa xưa chođến nay rộng lớn, phức tạp.Nó không chỉ là đời sống quá khứ xã xưa của loàingười mà nó còn là quá khứ đang xảy ra của sự phát triển xã hội.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ•-Chức năng của sử học là những gì mà nó phải làm, phải thực hiện để khẳng địnhsự tồn tại và phát triển quan điểm Mác-xít sử học có chức năng co bản như sau:Nhận thức thế giớiKhôi phục và miêu tả thế giới, dựa vào sự kiện lịch sửGiải thích quá khứ, hiểu về quá khứ, hiểu về lịch sửTìm ra những quy luật lịch sử ( ví dụ quy luật có áp bức, có đấu tranh, quy luậtphát triển của xã hội loại người, cái mới thay thế cho các cũ)-Cải tạo thế giớiChức năng nhận thức của khoa học lịch sử là miêu tả 1 cách khoa học, quá khứcủa hiện thực khách quan, để từ đó phân tích tính phong phú,tính đa dạng củahiện thực khách quan để từ đó phát hiện ra quy luật lịch sử. •Nhiệm vụ của sử học Mác xít Việt Nam:Nhận thức đúng lịch sử Việt Nam 1 cách khách quan như nó đã diễn ra, rút kinhnghiệm.Dùng lịch sử để chứng minh tính đúng đắn, tính khoa học có giá trị thực tiễn,đường lối đúng đắn vủa đảng và nhà nước.Bảo tồn và phát huy, giáo dục đạo đức tinh thần, phẩm chất cách mạng của quầnchúng nhân dân, truyền thống yêu nước, dân tộc.2.1.Khái quát về chủ nghĩa duy vật lịch sử2.1.1. Khái niệm về chủ nghĩa duy vật lịch sửChủ nghĩa Duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm biện chứng về xã hội: là kết quảcủa sự vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Duy vật Biện chứng và phépBiện chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân loại, nhờđó hoàn thiện và phát triển những quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng vàphép biện chứng Duy vật; hoàn thiện thế giới quan và phương pháp luận triết họccủa chủ nghĩa Mác-Lê nin-> “Chủ nghĩa Mác mở đường cho việc nghiên cứu rộngrãi và toàn diện quá trình phát sinh, phát triển và suy tàn của các hình thái kinhh tếxã hội” theo quan điểm duy vật.2.1.2.Đối tượng của chủ nghĩa duy vật lịch sửChủ nghĩa duy vật lịch sử không nghiên cứu những mặt riêng biệt của sinhhoạt xã hội, mà nghiên cứu toàn bộ xã hội với tất cả các mặt, các quan hệ xãhội, các quá trình có liên hệ nội tại và tác động lẫn nhau của xã hội. Khác vớinhững khoa học xã hội cụ thể, chủ nghĩa duy vật lịch sử không nghiên cứunhững quy luật cục bộ, riêng biệt, chi phối sự phát triển của các quá trình vềkinh tế, chính trị hay tư tưởng, mà nghiên cứu những quy luật chung nhất phổbiến nhất của sự phát triển xã hội. Chủ nghĩa duy vật lịch sử nghiên cứu xã hội với tư cách là một chỉnh thể thốngnhất để vạch ra những nét chung của sự phát triển xã hội, những động lực,những nguyên nhân cơ bản của sự chuyển biến từ một hình thái kinh tế - xã hộinày sang một hình thái kinh tế - xã hội khác, mối liên hệ qua lại và sự phụthuộc lẫn nhau giữa những hiện tượng khác nhau của đời sống xã hội: kinhtế, chính trị, tư tưởng v.v…Chủ nghĩa duy vật lịch sử vạch ra những quy luật chung nhất của sự vận độngvà phát triển xã hội, chỉ ra vị trí và vai trò của mỗi mặt của đời sống xã hội,trong hệ thống xã hội nói chung, vạch ra những nét cơ bản của các giai đoạnphát triển của xã hội loài người.2.1.3. Chức năng nhiệm vụ----Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.Cốt lõi học thuyết hình thái kinh tế- xã hội ,theo đó, trong các quan hệ xãhội, các quan hệ sản xuất là cơ sở hiện thực của mỗi xã hội nhất định, cấutrúc hạ tầng, trên đó xây dựng lên kiến trúc thượng tầng, và các hình thái ýthức xã hội khác, với những thiết chế của chúng. Mỗi hệ thống quan hệ sảnxuất của một xã hội nhất định, phụ thuộc vào tính chất và trình độ phát triểncủa các lực lượng sản xuất.Các lực lượng sản xuất luôn luôn phát triển không ngừng, đến một giai đoạnnhất định sẽ mâu thuẫn với những quan hệ sản xuất cũ đã lỗi thời và đòi hỏiphải thay đổi các quan hệ sản xuất ấy bằng những quan hệ sản xuất mới, tiếnbộ hơn. Trong xã hội có giai cấp, sự thay đổi ấy được thực hiện bằng cáchmạng xã hội.Một khi cấu trúc hạ tầng đã thay đổi, thì toàn bộ cấu trúc thượng tầng sớmmuộn cũng thay đổi theo. Hình thái kinh tế - xã hội cũ được thay thế bằngmột hình thái kinh tế - xã hội mới tiến bộ hơn. Như vậy, lịch sử loài người làlịch sử thay thế của những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau.Chủ nghĩa duy vật lịch sử nhằm phát hiện ra những quy luật chung nhất củasự vận động phát triển của lịch sử, là nguyên nhân dẫn đến sự thay thế cáchình thái kinh tế - xã hội thấp đến trình độ cao hơn, vận động theo hình xoáyốc và đỉnh cao của nó là xã hội cộng sản chủ nghĩa, một xã hội công bằng,tiến bộ, văn minh.CHƯƠNG II. SO SÁNH VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC VỚI CHỦNGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 2.1. So sánh về khái niệmKhái niệm về phương pháp luận sử học:Như khái niệm ở trên thì phương pháp luậnsử học và chủ nghĩa duy vật giống nhau đều là những hệ thống quan điểm về thếgiới quan nhưng phương pháp luận sử học có vai trò to lớn trong việc hướng dẫnnghiên cứu lịch sử cũng như phương pháp dạy học lịch sử.Còn Chủ nghĩa duy vậtlịch sử vạch ra những quy luật chung nhất của sự vận động và phát triển xã hội, chỉra vị trí và vai trò của mỗi mặt của đời sống xã hội.So sánh về đối tượng2.2.Giống nhau đều nghiên cứu lịch sử của loài người nhưng phương pháp luận sử họcvà chủ nghĩa duy vật lịch sử thì nghiên cứu lịch sử con người khác nhau.-Đối tượng phương pháp luận sử học là lịch sử do con người sáng tạo ra 1 cáchcó ý thức chứ không phải tùy tiện như trong giới tự nhiên.-Đối tượng chủ nghĩa duy vật lịch sử nghiên cứu lịch sử của con người rộnghơn , nghiên cứu lịch sử của con người trong xã hội. Chủ nghĩa duy vật lịchsử không nghiên cứu những mặt riêng biệt của sinh hoạt xã hội, mà nghiêncứu toàn bộ xã hội với tất cả các mặt, các quan hệ xã hội, các quá trình cóliên hệ nội tại và tác động lẫn nhau của xã hội.So sánh về nội dung:2.3.Phương pháp luận sử học:Một trong những nội dung quan trong của phương pháp luận sử học là xácđịnh đúng đắn tính đảng và tính khoa học. Nắm chắc hai phạm trù này sẽ góp phầnquan trọng giúp nhà nghiên cứu lịch sử có cái nhìn đúng đắn, chính xác và kháchquan về hiện thực lịch sửVấn đề tính khoa học và tính đảng cũng như mối liên hệ giữa chúng trong nghiêncứu lịch sử là chủ đề của rất nhiều các cuộc thảo luận, những cuộc đấu tranh gaygắt. Nội dung của chủ nghĩa duy vật lịch sử:Chủ nghĩa duy vật lịch sử nhằm phát hiện ra những quy luật chung nhất của sự vậnđộng phát triển của lịch sử, là nguyên nhân dẫn đến sự thay thế các hình thái kinhtế - xã hội thấp đến trình độ cao hơn, vận động theo hình xoáy ốc và đỉnh cao củanó là xã hội cộng sản chủ nghĩa, một xã hội công bằng, tiến bộ, văn minh.So sánh về nhiệm vụChủ nghĩa duy vật lịch sử và phương pháp luận sử học đều nhận thứcthế giới và cải tạo thế giới.Ngoài ra con có 1 số nhiệm vụ:Phương pháp luận sử học: Chức năngnhận thức của khoa học lịch sử là miêu tả 1 cách khoa học, quá khứcủa hiện thực khách quan, để từ đó phân tích tính phong phú,tính đadạng của hiện thực khách quan để từ đó phát hiện ra quy luật lịch sử.Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định tồntại xã hội quyết định ý thức xã hội.So sánh về phương pháp2.4.2.5.Giống nhau phương pháp luận sử học và chủ nghĩa khoa học lịch sử đều sử dụngphương pháp luận , phương pháp lịch sử và phương pháp lô gich vào trong nghiêncứu.--Phương pháp lịch sử là phương pháp xem xét và trình bày quá trình pháttriển của các sự vật, hiện tượng lịch sử theo một trình tự liên tục và nhiềumặt, có lớp lang sau trước, trong mối liên hệ với các sự vật, hiện tượng khác.Yêu cầu đối với phương pháp lịch sử là đảm bảo tính liên tục về thời giancủa các sự kiện; làm rõ điều kiện và đặc điểm phát sinh, phát triển và biểuhiện của chúng, làm sáng tỏ các mối liên hệ đa dạng của chúng với các sựvật xung quanh.Phương pháp lôgích là phương pháp xem xét, nghiên cứu các sự kiện lịch sửdưới dạng tổng quát, nhằm vạch ra bản chất, khuynh hướng tất yếu, quy luậtvận động của lịch sử. Khác với phương pháp lịch sử, phương pháp lôgíchkhông đi vào toàn bộ diễn biến, những bước quanh co, thụt lùi của lịch sử;nó bỏ qua những cái ngẫu nhiên có thể xảy ra trong lịch sử mà nắm lấy bướcphát triển tất yếu, nắm lấy cái cốt lõi của sự phát triển, nghĩa là nắm lấy quyluật lịch sử. Như vậy, phương pháp lôgích cũng phản ánh quá trình lịch sửnhưng phản ánh dưới hình thức trìu tượng và khái quát bằng lý luận. Có nghĩa là, phương pháp lôgích trình bày các sự kiện một cách khái quát trongmối quan hệ đúng quy luật, loại bỏ các chi tiết không cơ bản. Đó là hìnhthức đặc biệt phản ánh quá trình lịch sử.Khác nhau: Phương pháp luận sử học còn sử dụng 1 số phương pháp bổ trợ như:Phương pháp phân tích so sánhPhương pháp này là sự hỗ trợ cần thiết làm nổi bật tính thống nhất giữa lịchsử và lôgích. Đó là sự so sánh giữa đối tượng này với đối tượng khác trong nhữngđiều kiện, hoàn cảnh xác định chi phối chúng, cho phép nhìn rõ nét tương đồng vàsự khác biệt, nhận rõ những cái riêng có cùng một cái chung bản chất hoặc nhữngdấu hiệu phân biệt cái riêng này với cái riêng khác.Phương pháp phân tích so sánh cũng có thể dựa trên những cái mốc của sựkiện và thời gian của cùng một cái trục vận động lịch sử để tìm ra sự phát triểnkhác nhau của cùng một đối tượng, chỉnh thể trong những thời điểm và hoàn cảnhkhác nhau.Phương pháp lịch đạiTrong số các phương pháp riêng để nhận thức lịch sử có phương pháp lịchđại. Phương pháp này cho phép nghiên cứu quá khứ lần theocác giai đoạn pháttriển trước kia của nó. Dựa vào quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin về sự thốngnhất giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, dựa vào quan niệm biện chứng cho rằngtrong một quá trình phát triển mỗi giai đoạn tiếp sau đều mang trong mình nónhững đặc điểm và những yếu tố của giai đoạn trước.Phương pháp đồng đạiPhương pháp riêng để nhận thức lịch sử thứ hai là phương pháp đồng đại.Phương pháp này mở ra khả năng nhận thức rộng lớn. Thực chất của nó là xác địnhcác hiện tượng, quá trình khác nhau xảy ra cùng một thời điểm (có liên quan đếnnhau). Phương pháp này giúp chúng ta bao quát được toàn vẹn và đầy đủ quá trìnhlịch sử ; so sánh được cái gì đã xảy ra trong cùng một thời gian, ở các nước khácnhau, ở các vùng khác nhau trong một nước, ở các tổ chức đảng khác nhau, cũngnhư so sánh các quá trình có tính chất khác nhau xảy ra trên cùng một lãnh thổ (thídụ như phong trào công nhân, phong trào nông dân, phong trào trí thức, phong tràotrong quân đội, v.v...). Thực hiện phương pháp đồng đại này, thường thường chúngta dùng các bảng đối chiếu niên đại. Phương pháp phân kỳPhương pháp này cho phép giới sử học nghiên cứu sâu sắc các quá trình lịchsử, làm sáng tỏ nội dung và đặc điểm của các giai đoạn phát triển của chúng, ghilại các thời kỳ biến đổi về chất của chúng, mà tính chất của sự biến đổi đó thể hiệntrong các khuynh hướng và các quy luậtls chủ yếu của chúng. Cho nên, phươngpháp phân kỳ phải được coi làmột trong các phương pháp chủ yếu, riêng biệt củaviệc nhận thức lịch sử.Không được lẫn lộn phương pháp này với phương phápnhận thức lịch sử có tính chất khoa học phổ cập, là phương pháp nghiên cứu quátrình phát triển theo thời gian. Vấn đề là ở chỗ, phương pháp phân kỳ là phươngpháp riêng của khoa học lịch sử, là phương tiện nghiên cứu sâu sắc các sự kiện lịchsử, và là phương pháp vạch rõ được nội dung khách quan của chúgn, nhưng khôngphải chỉ theo thời gian của các sự kiện, hiện tượng, mà còn căn cứ vào cả cái điểnhình của các sự kiện, khi áp dụng phương pháp lịch sử trong các khoa học khác.2.6.So sánh về thành tựuGiống nhau đều đem lại những đóng góp rất lớn, cho thế giới, phục vụ choviệc nghiên cứu ngày càng tiến bộ hơnChủ nghĩa duy vật lịch sử là 1 trong những cống hiến vĩ đại của Mác tronglĩnh vực triết hoc. Phân tích những nội dung cơ bản trong chủ nghĩa duy vậtlịch sử của C.Mác, khẳng định tính cách mạng và khoa học của nó, đồng thờiluận giải giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của nó trong bối cảnh quốc tế hiệnthời, tác giả đ ã đi đến kết luận: Chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác là đúngvà sự đúng đắn đó đã được thực tiễn lịch sử nhân loại minh chứng. Khôngchỉ thế, chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác còn là thành tựu vĩ đại của tưtưởng khoa học, là dấu hiệu cơ bản để phân biệt triết học mácxít và các triếthọc khác. Trong lịch sử triết học, C.Mác là người đầu tiên sáng tạo ra chủnghĩa duy vật lịch sử. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử đượcC.Mác trình bày ngắn gọn trong Lời tựa của tác phẩm Góp phần phê phánkinh tế chính trị học. Đánh giá về ý nghĩa của việc phát hiện ra chủ nghĩaduy vật lịch sử của C.Mác, Ph.Ăngghen viết: “Giống như Đácuyn đã tìm raquy luật phát triển của thế giới hữu cơ, Mác đã tìm ra quy luật phát triển củalịch sử loài người: cái sự thật giản đơn đã bị những tầng tầng lớp lớp nhữngtư tưởng phủ kín cho đến ngày nay là: con người trước hết cần phải ăn, uống,chỗ ở và mặc đã rồi mới có thể làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáovà v.v. được”. V.I.Lênin cũng khẳng định ý nghĩa khoa học to lớn của chủnghĩa duy vật lịch sử. KẾT LUẬNĐề tài so sánh phương pháp luận sử học với chủ nghĩa duy vật lịch giúpngười nghiên cứu lịch sử biết phân biệt, ứng dụng những vấn đề lý thuyết phươngpháp luận sử học để xác định được đối tượng nghiên cứu lịch sử, cách khai thácthông tin lịch sử từ các nguồn, cách khôi phục sự kiện lịch sử và giải thích lịch sử ,cách kết cấu thông tin sự kiện mang lại hình ảnh như nó đã tồn tại. Hiểu được chứcnăng nhiệm vụ của từng đối tượng nghiên cứu sử học có chức năng nhận thức thếgiới và cải tạo thế giới, đồng thời tìm ra quy luật lịch sử , nêu ra được quy luật lịchsử, từ đó con người sẽ tuân theo quy luật lịch sử của xã hội.Phụ lụcTài liệu tham khảo•Giáo trình Triết học Mác - Lê nin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị quốcgia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006•Tập bài giảng Nhập môn sử học , Phan Thế Kim, Trường đại học sư phạm TP Hồ ChíMinh, năm 1994•Phương pháp luận sử học,Phan Ngọc Liên, Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2001 [...]... chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo và v.v được” V.I.Lênin cũng khẳng định ý nghĩa khoa học to lớn của chủ nghĩa duy vật lịch sử KẾT LUẬN Đề tài so sánh phương pháp luận sử học với chủ nghĩa duy vật lịch giúp người nghiên cứu lịch sử biết phân biệt, ứng dụng những vấn đề lý thuyết phương pháp luận sử học để xác định được đối tượng nghiên cứu lịch sử, cách khai thác thông tin lịch sử từ các nguồn,... quy luậtls chủ yếu của chúng Cho nên, phương pháp phân kỳ phải được coi làmột trong các phương pháp chủ yếu, riêng biệt của việc nhận thức lịch sử. Không được lẫn lộn phương pháp này với phương pháp nhận thức lịch sử có tính chất khoa học phổ cập, là phương pháp nghiên cứu quá trình phát triển theo thời gian Vấn đề là ở chỗ, phương pháp phân kỳ là phương pháp riêng của khoa học lịch sử, là phương tiện... và sự đúng đắn đó đã được thực tiễn lịch sử nhân loại minh chứng Không chỉ thế, chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác còn là thành tựu vĩ đại của tư tưởng khoa học, là dấu hiệu cơ bản để phân biệt triết học mácxít và các triết học khác Trong lịch sử triết học, C.Mác là người đầu tiên sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử được C.Mác trình bày ngắn gọn trong.. .nghĩa là, phương pháp lôgích trình bày các sự kiện một cách khái quát trong mối quan hệ đúng quy luật, loại bỏ các chi tiết không cơ bản Đó là hình thức đặc biệt phản ánh quá trình lịch sử Khác nhau: Phương pháp luận sử học còn sử dụng 1 số phương pháp bổ trợ như: Phương pháp phân tích so sánh Phương pháp này là sự hỗ trợ cần thiết làm nổi bật tính thống nhất giữa lịch sử và lôgích Đó là sự so sánh. .. lịch sử là 1 trong những cống hiến vĩ đại của Mác trong lĩnh vực triết hoc Phân tích những nội dung cơ bản trong chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác, khẳng định tính cách mạng và khoa học của nó, đồng thời luận giải giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của nó trong bối cảnh quốc tế hiện thời, tác giả đ ã đi đến kết luận: Chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác là đúng và sự đúng đắn đó đã được thực tiễn lịch. .. kiện lịch sử, và là phương pháp vạch rõ được nội dung khách quan của chúgn, nhưng không phải chỉ theo thời gian của các sự kiện, hiện tượng, mà còn căn cứ vào cả cái điển hình của các sự kiện, khi áp dụng phương pháp lịch sử trong các khoa học khác 2.6 So sánh về thành tựu Giống nhau đều đem lại những đóng góp rất lớn, cho thế giới, phục vụ cho việc nghiên cứu ngày càng tiến bộ hơn Chủ nghĩa duy vật lịch. .. những yếu tố của giai đoạn trước Phương pháp đồng đại Phương pháp riêng để nhận thức lịch sử thứ hai là phương pháp đồng đại Phương pháp này mở ra khả năng nhận thức rộng lớn Thực chất của nó là xác định các hiện tượng, quá trình khác nhau xảy ra cùng một thời điểm (có liên quan đến nhau) Phương pháp này giúp chúng ta bao quát được toàn vẹn và đầy đủ quá trình lịch sử ; so sánh được cái gì đã xảy ra trong... cảnh khác nhau Phương pháp lịch đại Trong số các phương pháp riêng để nhận thức lịch sử có phương pháp lịch đại Phương pháp này cho phép nghiên cứu quá khứ lần theocác giai đoạn phát triển trước kia của nó Dựa vào quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin về sự thống nhất giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, dựa vào quan niệm biện chứng cho rằng trong một quá trình phát triển mỗi giai đoạn tiếp sau đều mang trong... sự kiện lịch sử và giải thích lịch sử , cách kết cấu thông tin sự kiện mang lại hình ảnh như nó đã tồn tại Hiểu được chức năng nhiệm vụ của từng đối tượng nghiên cứu sử học có chức năng nhận thức thế giới và cải tạo thế giới, đồng thời tìm ra quy luật lịch sử , nêu ra được quy luật lịch sử, từ đó con người sẽ tuân theo quy luật lịch sử của xã hội Phụ lục Tài liệu tham khảo • Giáo trình Triết học Mác... nhau, cũng như so sánh các quá trình có tính chất khác nhau xảy ra trên cùng một lãnh thổ (thí dụ như phong trào công nhân, phong trào nông dân, phong trào trí thức, phong trào trong quân đội, v.v ) Thực hiện phương pháp đồng đại này, thường thường chúng ta dùng các bảng đối chiếu niên đại Phương pháp phân kỳ Phương pháp này cho phép giới sử học nghiên cứu sâu sắc các quá trình lịch sử, làm sáng tỏ ... sử, song không đồng phương pháp luận lịch sử với vật lịch sử Đề tài “ so sánh phương pháp luận sử học với chủ nghĩa vật lịch sử .Nhằm giúp nhận thức rõ, biết cách phân biệt phương pháp luận sử. .. luật lịch sử Chủ nghĩa vật lịch sử: Chủ nghĩa vật lịch sử khẳng định tồn xã hội định ý thức xã hội So sánh phương pháp 2.4 2.5 Giống phương pháp luận sử học chủ nghĩa khoa học lịch sử sử dụng phương. .. cứu : Đề tài nghiên cứu số vấn đề phương pháp luận sử học chủ nghĩa vật lịch sử, từ làm rõ ý nghĩa vấn đề với việc nghiên cứu lịch sử Đồng thời giúp phân biệt phương pháp luận sử học với chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI: SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC VỚI CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ, ĐỀ TÀI: SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC VỚI CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ, ĐỀ TÀI: SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC VỚI CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

Từ khóa liên quan