nghiên cứu phương pháp xây dựng các định luật niutơn trong chương trình vật lí 10 nâng cao, nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

94 914 2
nghiên cứu phương pháp xây dựng các định luật niutơn trong chương trình vật lí 10 nâng cao, nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƢ PHẠM BỘ MÔN SƢ PHẠM VẬT LÍ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: SP Vật lí NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÁC ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN TRONG CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÍ 10 NÂNG CAO, NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH Giảng viên hướng dẫn: ThS – GVC Trần Quốc Tuấn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Việt An MSSV: 1100280 Lớp: SP Vật lí – Tin học Khóa: 36 Cần Thơ, 5/2014 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An LỜI CẢM ƠN  Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu, đề tài luận văn em hồn tất Đó tìm tịi, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm bốn năm Đại học với giúp đỡ tận tình thầy cô môn Vật lý, tổ phương pháp thầy cô trường Đại học Cần Thơ Em xin chân thành cảm ơn tất quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ, môn Vật lý tổ Phương pháp Đặc biệt em xin chân thành cám ơn thầy ThS – GVC Trần Quốc Tuấn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt trình làm đề tài luận văn Thầy cho em thấy tầm quan trọng PPDH ngành VL Mặc dù em cố gắng nhiều trình thực khơng tránh mắc phải hạn chế thiếu sót Em mong nhận ý kiến quý báu thầy cô để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cám ơn! Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Việt An ii Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày……tháng… năm 2014 Giảng viên hƣớng dẫn TRẦN QUỐC TUẤN iii Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ đề tài Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Các giai đoạn thực đề tài Những chữ viết tắt đề tài Chƣơng ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ Ở THPT……………… 1.1 Những vấn đề chung đổi PPDH VL THPT 1.1.1 Đổi chương trình, nội dung giáo dục trung học phổ thông 1.1.2 Đổi phương pháp dạy học để thực mục tiêu đổi 1.2 Phương hướng chiến lược đổi phương pháp dạy học 1.2.1 Khắc phục lối truyền thụ chiều 1.2.2 Đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu HS 1.2.3 Rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học 1.2.4 Áp dụng PP tiên tiến, phương tiện DH đại vào trình DH 1.3 Mục tiêu việc đổi chương trình Vật lý THPT 1.3.1 Đạt hệ thống kiến thức VL phổ thông bản, phù hợp với quan điểm đại 1.3.2 Hình thành rèn luyện thái độ, tình cảm sau học VL phổ thông 1.3.3 Rèn luyện phát triển kĩ nhận thức vật lý 1.4 Những định hướng đổi PPDH VL theo chương trình THPT đổi 1.4.1 Phát huy tinh thần chủ động, tích cực sáng tạo học học sinh 1.4.2 Tổ chức HĐ dạy học chủ động để HS tự lĩnh hội kiến thức kỹ 1.4.3 Bồi dưỡng kỹ học cá nhân học hợp tác học sinh 10 1.4.4 Tăng cường làm TN, sử dụng PT đại QTDH 10 1.4.5 Soạn giáo án theo tinh thần mới, lấy học sinh làm trung tâm 12 1.5 Đổi việc thiết kế học 13 1.5.1 Các quan điểm giáo án 13 1.5.2 Quy trình (các bước) thiết kế học 14 1.6 Đổi việc kiểm tra đánh giá 16 1.6.1 Quan điểm đánh giá 16 1.6.2 Các hình thức đánh giá 18 1.6.3 Đổi kiểm tra, đánh giá 18 1.6.4 Xác định mức độ kiểm tra đánh giá 19 Chƣơng PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở THPT……………………………………………… 23 2.1 Năng lực tự học lực sáng tạo 23 2.1.1 Khái niệm lực 23 2.1.2 Tự học lực tự học 23 2.2 Sáng tạo, lực sáng tạo đặc trưng lực sáng tạo 24 iv Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An 2.2.1 Sáng tạo 24 2.2.2 Năng lực sáng tạo 25 2.2.3 Những đặc trưng lực sáng tạo 26 2.3 Sự hình thành phát triển lực 26 2.3.1 Yếu tố sinh học: Vai trò di truyền hình thành lực 27 2.3.2 Yếu tố hoạt động chủ thể 27 2.3.3 Yếu tố môi trường xã hội 28 2.3.4 Vai trò giáo dục việc hình thành lực 28 2.4 Các biện pháp hình thành phát triển lực sáng tạo học sinh 29 2.4.1 Tổ chức hoạt động sáng tạo gắn liền với trình xây dựng kiến thức 29 2.4.2 Luyện tập đoán, dự đoán, xây dựng giả thuyết 29 2.4.3 Luyện tập đề xuất phương pháp kiểm tra dự đoán 32 2.4.4 Giải tập sáng tạo 34 Chƣơng CÁC CON ĐƢỜNG HÌNH THÀNH NHỮNG ĐỊNH LUẬT VẬT LÝ TRONG CHƢƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM…………………… 35 3.1 Các yêu cầu hình thành định luật vật lý 35 3.2 Định luật vật lý 36 3.2.1 Khái niệm định luật vật lý 36 3.2.2 Đặc điểm định luật vật lý 36 3.3 Các loại định luật vật lý 37 3.3.1 Định luật động lực học 37 3.3.2 Định luật thống kê 37 3.3.3 Định luật bảo toàn 37 3.4 Các đường hình thành định luật vật lý: 38 3.4.1.Đạt tới định luật thông qua quan sát trực tiếp khái quát hóa thực nghiệm 38 3.4.2 Đạt tới định luật thông qua quan sát trực tiếp khái quát hóa lý thuyết 39 3.4.3 Đạt tới định luật xuất phát từ mệnh đề lý thuyết tổng quát biết 41 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ………….43 4.1 Nội dung phương pháp thực nghiệm 43 4.2 Tầm quan trọng PPTN NC khoa học DH VL THPT 43 4.3 PPTN nghiên cứu khoa học vật lý 44 4.3.1 Vai trị PPTN q trình nhận thức sáng tạo khoa học vật lý 44 4.3.2 Phương pháp thực nghiệm 44 4.3.3 Các giai đoạn PPTN nghiên cứu khoa học vật lý 45 4.4 Phương pháp thực nghiệm dạy học vật lý 45 4.4.1 Phương pháp thực nghiệm dạy hoc vật lý 45 4.4.2 Các giai đoạn PPTN dạy học vật lý 46 4.4.3 Hướng dẫn học sinh hoạt động giai đoạn PPTN 46 4.4.4 Phối hợp PPTN phương pháp nhận thức khác dạy học Vật lý 50 4.5 Tổ chức dạy học vật lý theo PPTN THPT 50 4.5.1 Các dạng hoạt động học học sinh áp dụng PPTN 50 4.5.2 Rèn luyện cho học sinh kỹ cần thiết áp dụng PPTN 51 4.5.3 Quan hệ bồi dưỡng NL sáng tạo cho HS rèn luyện áp dụng PPTN 52 4.5.4 Các mức áp dụng PPTN dạy học vật lý trường phổ thông 53 4.6 Những chuẩn bị cần thiết để áp dụng PPTN 53 v Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An Chƣơng THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CHƢƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM, VẬT LÝ 10 NÂNG CAO……………………………………….54 5.1 Đại cương chương Động lực học chất điểm, Vật lý 10 Nâng cao 54 5.1.1 Vị trí chương 54 5.1.2 Mục tiêu chương 54 5.2 Soạn giảng số chương 56 Bài 14: Định luật I Niu - tơn 57 Bài 15 Định luật II Niu - tơn 64 Bài 16 Định luật III Niu - tơn 71 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 78 6.1 Mục đích 78 6.2 Nội dung thực nghiệm 78 6.3 Đối tượng thực nghiệm 78 6.4 Kế hoạch giảng dạy 78 6.5 Tiến trình thực học 78 KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………………….87 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………87 vi Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thực tế ngày nay, cho ta thấy sở tảng phát triển nhiều ngành khoa học, kĩ thuật công nghệ quan trọng, thiếu đời sống hàng ngày ngành Vật lý Sự phát triển khoa học Vật lý gắn bó chặt chẽ có tác động qua lại trực tiếp với tiến khoa học, kỹ thuật công nghệ Vì hiểu biết nhận thức Vật lý có giá trị to lớn đời sống sản xuất, đặc biệt công công nghiệp hóa đại hóa đất nước Mơn Vật lý có vai trị quan trọng việc thực mục tiêu đào tạo giáo dục phổ thông Việc giảng dạy mơn Vật lý theo chương trình nâng cao có nhiệm vụ: cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức vật lý phổ thông, bản, tương đối đầy đủ đại; hình thành học sinh kỹ thói quen làm việc khoa học, góp phần tạo họ lực nhận thức, lực hành động phẩm chất nhân cách mà mục tiêu Giáo dục đề Xuất phát từ nhiệm vụ DHVL mà trọng tâm việc cung cấp hệ thống kiến thức Vật lý phổ thông, bản, tương đối đầy đủ nhằm giúp học sinh nắm định luật vật, tượng trình vật lý thường gặp đời sống, khoa học sản xuất Bên cạnh tình hình thực tế giảng dạy Vật lý THPT mang nặng lối truyền thụ kiến thức chiều, HS tiếp thu kiến thức lý thuyết từ GV mà khơng thể tự tiến hành thao tác thực hành, quan sát thí nghiệm để tự rút kiến thức GV truyền thụ bắt HS phải thừa nhận kiến thức đặt sẵn trước mà HS khơng có ý kiến riêng hay phản bác lại với kiến thức đưa Từ HS chưa thể vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, tư với hành động Đồng thời trường THPT có khó khăn điều kiện sở vật chất nhiều vấn đề khác, nên trường cố gắng thay đổi theo hướng tích cực kết cịn hạn hẹp Tại Nghị quết Trung ương khóa VIII (12/1996) Nghị số 40/2000/QH10 (09/12/2000) Quốc hội khóa X đổi chương trình giáo dục phổ thơng nước ta, khẳng định mục tiêu việc đổi chương trình giáo dục phổ thơng lần “ xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phù hợp với thực tiễn truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thơng nước phát triển khu vực giới” [4, tr 50] Đồng thời yêu cầu việc đổi chương trình giáo dục phổ thơng phải qn triệt mục tiêu, yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục, khắc phục mặt hạn chế Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An cách dạy, tăng cường tính thực tiễn, kĩ thực hành, lực tự học; coi trọng kiến thức khoa học xã hội nhân văn; bổ sung thành tựu khoa học công nghệ đại phù hợp với khả tiếp thu học sinh Đồng thời, Nghị thể chế hóa lại Luật giáo dục (2005) với định hướng “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo HS; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” [12, tr 45] Mặt khác yêu cầu đổi PPDHVL THPT yêu cầu vô cấp bách khẩn thiết Việc đổi cần tiến hành để phù hợp với trình độ tri thức nhịp độ phát triển tri thức ngày cao nhân loại, để phát huy tính tự học hỏi, tự tìm tịi HS; phải để HS tham gia hành động để tự tìm lĩnh hội tri thức Bên cạnh cần phải bồi dưỡng phát triển lực DHVL cho giáo viên Vật lý tương lai để đáp ứng yêu cầu thời đại mới, thời đại cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Để việc đổi PPDH trường phổ thơng có hiệu cần phải đào tạo bồi dưỡng GV có lực dạy học theo quan điểm đổi PPDH, biết tự đặt thấp vai trò dạy người GV đưa vai trò học HS lên cao, phải biết để HS tự thể thân việc chiếm lĩnh tri thức Người GV tương lai phải biết vận dụng PPDH phù hợp với đặc điểm trường, lớp, trình độ vốn có HS Là GV trẻ tương lai để dạy tốt, chúng em phải biết vận dụng kiến thức phương pháp mà thầy cô truyền đạt, áp dụng vào thực tiễn cách có hiệu nhằm phục vụ tốt cho công đổi giáo dục phổ thông nước ta Vì GV Vật lý tương lai, em nhận rõ tầm quan trọng vấn đề nên em chọn đề tài: “Nghiên cứu phƣơng pháp xây dựng Định luật Niutơn chƣơng trình Vật lý 10 Nâng cao, nhằm phát triển lực sáng tạo học sinh.” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu áp dụng số phương pháp nhận thức khoa học trình giảng dạy VL 10 NC nhằm bồi dưỡng phát triển lực sáng tạo cho học sinh Giả thuyết nghiên cứu Vận dụng quan điểm lý luận đại nghiên cứu giảng dạy Định luật Niu – tơn nhằm phát huy lực sáng tạo HS Nhiệm vụ đề tài  Nghiên cứu sở lý luận: Lý luận dạy học Vật lý Đổi phương pháp dạy học Vật lý trung học phổ thông Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An  Nghiên cứu, xây dựng tiến trình hoạt động DHVL THPT nhằm bồi dưỡng phát triển lực sáng tạo cho học sinh  Thiết kế số học chương Động lực học chất điểm, Vật lý 10 NC  Chế tạo sử dụng số đồ dùng dạy học, vẽ sẵn,…  Sử dụng phương tiện dạy học đại: Overhead, Powerpoint,…  Tiến hành thực nghiệm sư phạm THPT Phƣơng pháp nghiên cứu  Nghiên cứu lý luận: tài liệu chuyên ngành PPDHVL, Đổi PPDH Vật lý, tài liệu liên quan đến nội dung đề tài nghiên cứu  Tổng kết kinh nghiệm: tổng kết rút kinh nghiệm cá nhân, tập thể trước  Học hỏi trao đổi kinh nghiệm từ thầy cô bạn bè  Thực nghiệm sư phạm: tiến hành GD thực nghiệm THPT, đánh giá kết Đối tƣợng nghiên cứu Các hoạt động dạy học GV HS, thể biện pháp thực theo hướng nghiên cứu đề tài Các giai đoạn thực đề tài  Giai đoạn 1: Tìm hiểu thực trạng, tìm thầy hướng dẫn, chọn đề tài nghiên cứu  Giai đoạn 2: Lập đề cương chi tiết Đảm bảo logic, hoàn thiện  Giai đoạn 3: Nghiên cứu sở lý luận đề tài  Giai đoạn 4: Nghiên cứu nội dung PP xây dựng Thiết kế số học cụ thể  Giai đoạn 5: Thực nghiệm sư phạm  Giai đoạn 6: Hoàn chỉnh đề tài, chuẩn bị báo cáo Powerpoint  Giai đoạn 7: Bảo vệ luận văn tốt nghiệp Những chữ viết tắt đề tài  Giáo viên: GV  Sách giáo khoa:  Học sinh: HS  Phương pháp dạy học: PPDH  Nâng cao: NC  Trung học phổ thông: SGK THPT  Phương pháp: PP  Phương pháp giảng dạy: PPGD  Học tập: HT  Quá trình dạy học: QTDH  Vật lý: VL  Sách giáo viên: SGV  Thí nghiệm: TN  Dạy học Vật lý : DHVL Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An Chƣơng ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ THPT 1.1 Những vấn đề chung đổi PPDH VL THPT 1.1.1 Đổi chƣơng trình, nội dung giáo dục trung học phổ thơng Đổi GD THPT gắn bó chặt chẽ thực chất nằm khn khổ GD phổ thơng nói chung, tuân thủ định hướng, nguyên tắc chung cơng đổi GD Vì vậy, trước hết điểm lại vấn đề đổi chương trình GD phổ thông Khác với lần cải cách GD trước (1950, 1956, 1980), lần tập trung vào việc đổi chương trình GD phổ thơng (từ tiểu học qua THCS đến THPT) Đổi chương trình GD phổ thơng phải q trình đổi từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến phương tiện GD, đánh giá chất lượng GD, kể việc đổi cách xây dựng chương trình, từ quan niệm quy trình kĩ thuật đổi hoạt động quản lý trình Chương trình GD THPT phận chương trình Vì vậy, tiến hành đổi mới, phải tuân theo định hướng, đảm bảo nguyên tắc, thực yêu cầu chương trình bậc học khác sở quán triệt đặc điểm cấp học, trường THPT Trước hết cần tìm hiểu vấn đề liên quan đến đổi chương trình GD phổ thơng nói chung Nghị số (40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 quốc hội khóa X khẳng định rằng: “Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa đất nước, phù hợp với thực tiễn truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ phổ thơng nước khu vực giới” [13, tr 3] Văn đồng thời yêu cầu “Việc đổi chương trình giáo dục phổ thông phải quán triệt mục tiêu, yêu cầu nội dung phương pháp giáo dục bậc học, cấp học quy định luật giáo dục, khắc phục mặt hạn chế chương trình SGK tăng cường tính thực tiễn, kỹ thực hành, lực tự học” [13, tr 3] 1.1.2 Đổi phƣơng pháp dạy học để thực mục tiêu đổi Phương pháp dạy học truyền thống thời gian dài đạt thành tựu quan trọng Tuy nhiên phương pháp nặng truyền thụ chiều, thầy giảng giải, minh họa, trò lắng nghe, ghi nhớ bắt chước làm theo, khơng thể đào tạo người có tính tích cực cá nhân, có tư sáng tạo, có kĩ thực hành giỏi Cùng với xu phát triển chung giới, GD nước ta chuyển dần từ trang bị cho HS kiến thức sang bồi dưỡng cho họ lực mà trước hết lực sáng tạo Cần phải xây dựng hệ thống PPDH có khả thực mục tiêu Phương pháp DH đa dạng phong phú song hướng tập trung vào tổ chức, đạo hoạt động HS, hình thành phương pháp học, biết vận dụng sáng tạo… Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An Cơ hội phát triển lực sáng tạo HS là:  Cơ hội 1: đưa TN để nghiên cứu lực tương tác vật, thể sáng tạo HS  Cơ hội 2: Các VD khái quát hóa nên định luật III Niu – tơn, thể sáng tạo HS  Cơ hội 3: Xây dựng phương án thí nghiệm kiểm tra cặp lực trực đối, thể sáng tạo HS  Cơ hội 4: Giải tập sáng tạo III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: Kiểm tra cũ, đặt vấn đề (5’) Hoạt động học sinh Sự hƣớng dẫn giáo viên ? Phát biểu định luật II NT? Hệ lực cân Gia tốc vật hướng với lực tác dụng lên vật Độ lớn gì? Đặc điểm hệ lực cân bằng? vectơ gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn Cho ví dụ vectơ lực tác dụng lên vật tỉ lệ nghịch với khối lượng vật   F a m ? Khi ném bóng vào tường lực, tượng xảy ra? Khi ném bóng tường lực, Các lực tương tác có mối quan hệ với đồng thời tác dụng bóng lực, nào? Để biết điều bóng bị dội ngược lại nghiên cứu “Định luật III Niutơn” Hoạt động 2: Nhận xét (7’) Hoạt động học sinh Sự hƣớng dẫn giáo viên An đẩy Bình Bình tiến phía trước An lùi phía sau Chứng tỏ Bình t/d vào An lực ? Từ VD1 (H16.1) suy điều gì? ? Tại em có nhận xét vậy? Vì so với mốc (ghế) vị trí An Bình thay đổi ? Từ VD2 (H16.1) có nhận xét gì? NC hút sắt NC dịch chuyển lại gần sắt Sắt hút NC 74 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An Nếu vật A t/d lên vật B vật B ? Từ VD nhận xét lực tác t/d lên vật A dụng hai vật? Để tìm mối quan hệ lực ta phải tìm mối quan hệ yếu tố đặc trưng cho lưc? Tiếp theo nghiên cứu thí nghiệm hình 16.3 Hoạt động 3: Tìm hiểu định luật III Newton (10’) Hoạt động học sinh Sự hƣớng dẫn giáo viên Hai lực độ lớn ? NX lực tương tác lò xo? Lò xo A t/d lực lên lò xo B, lò xo B t/d trở lại lò xo A lực ? Từ VD suy điều gì? ? Từ VD có nhận xét gì? Hai lực giá, ngược chiều độ lớn Hai lực hai lực trực đối ? Khái quát hóa kết quan sát Khi vật A tác dụng vật B lực, thực nghiệm, phát biểu định luật III NT? vật B tác dụng trở lại vật A lực Hai lực hai lực trực đối ? Dấu trừ cho biết điều gì? Dấu trừ chứng tỏ hai lực ngược chiều Hoạt động 4: Đặc điểm lực phản lực (7’) Hoạt động học sinh Sự hƣớng dẫn giáo viên Chúng có giá, độ lớn, ? VD vừa em cho biết giá, chiều, ngược chiều độ lớn nào? Có cân ? Chúng phải lực cân không? lực trực đối cân lực có giá, độ lớn, ngược chiều đặt vật ? Thế lực trực đối cân bằng? Hai lực hình 16.3 lực trực đối không cân bằng, lực gọi lực tác dụng, lực gọi phản lực Ta nghiên cứu lực phản lực 75 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn Thì tay ta bị đau SVTH: Nguyễn Thị Việt An ? Giả sử em đánh tay vào tường lực ta thấy nào? ? Nếu tay ta đánh mạnh sao? Thì tay ta bị đau Vì đánh vào tường lực, theo ĐL NT tường tác dụng vào tay ta lực tương ứng ? Tại vậy? Nếu ta đánh tay vào tường lực tay ta đau Nếu khơng tác dụng vào tường tay ta không đau  lực phản lực xuất đồng thời Dùng tay chà lên mặt bàn tay ta nóng lên, ta tác dụng vào bàn lực ma sát tương tự Vậy lực phản lực có tính loại Xuất đồng thời, ? Các em nêu đặc điểm lực phản lực? loại, không cân Giống nhau: lực phương, ngược ? Phân biệt cặp: lực, phản lực cặp lực cân chiều, độ lớn Khác nhau: cặp lực cân tác dụng vào vật, cặp lưc phản lực tác dụng vào vật khác Hoạt động 5: Hệ TNKS (5’) Hoạt động học sinh Sự hƣớng dẫn giáo viên HQ: FAB   FBA ? Từ ĐL III NT đưa hệ quả? FAB   FBA ? Đưa thí nghiệm khảo sát? Dùng hai xe điện, gắn nam châm điện vào hai đầu xe Nam châm điện gắn với khóa K Đóng khóa K quan sát phương, chiều chuyển động độ dài đường hai xe Kiểm tra lại với giả thuyết 76 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An Hoạt động 6: Vận dụng củng cố (8’) Hoạt động học sinh Sự hƣớng dẫn giáo viên Hiện tượng hoàn toàn phù hợp với ? Hiện tượng có trái với ĐL III ĐL II, III NT Newton khơng? Giải thích? Vật thu gia tốc nhỏ biến đổi vận tốc nhỏ ngược lại ? Giải thích tượng? Hai sợi dây bị kéo phía, trường hợp b với lực lớn gấp đơi trường hợp a, nên trường hợp b dây bị đứt ? Vật chịu tác dụng lực nào? Phân tích lực tác dụng lên vật, tìm cặp ? Vật thu gia tốc nhỏ biến đổi lực trực đối, cặp lực cân vận tốc nhỏ ngược lại ? Vật đứng yêu nên lực tác dụng lên vật phải nào? Hoạt động 7: Hướng dẫn nhà (3’) Hoạt động học sinh Ghi câu hỏi nhà Sự hƣớng dẫn giáo viên Giao HS nhà trả lời câu hỏi 1-5 trang 74 SGK Làm BT 2.15 SBT, chuẩn bị cho sau Ôn tập rơi tự do, đọc trước “Lực hấp dẫn” V RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………… 77 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 6.1 Mục đích Thử nghiệm khả tiếp thu kiến thức HS thông qua phương pháp thực nghiệm khoa học nhằm góp phần tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh DHVL 6.2 Nội dung thực nghiệm Dạy số tiết theo giáo án soạn đề tài nghiên cứu 6.3 Đối tƣợng thực nghiệm Thực nghiệm người, cụ thể đối tượng HS THPT, lớp 10 ban khoa học tự nhiên 6.4 Kế hoạch giảng dạy Thực tiết dạy học theo phân bố chương trình theo thời khóa biểu 6.5 Tiến trình thực học Tiến trình thực DH ( bài: 14, 15, 16 ) SGK Vật lý 10 theo mẫu thiết kế dạy nêu chương Nhằm tích cực hóa q trình DH KIỂM TRA TIẾT I MỤC TIÊU Kiến thức - Ba định luật Niu-tơn, viết phương trình định luật II III - Các lực học, phương trình động học Kỹ - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan - Giải tập có liên quan đến loại lực học II ĐỀ BÀI A PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu Định luật I Niutơn xác nhận rằng: A.Với lực tác dụng có phản lực trực đối B Vật giữ nguyên trạng thái đứng yên chuyển động thẳng khơng chịu tác dụng vật khác C.Khi hợp lực tác dụng lên vât vật khơng thể chuyển động D Do quán tính nên vật chuyển động có xu hướng dừng lại Câu Gia tốc vật thay đổi độ lớn lực tác dụng lên vật tăng lên hai lần khối lượng vật giảm lần? A.Gia tốc vật tăng lên hai lần 78 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An B Gia tốc vật giảm hai lần C Gia tốc vật tăng lên bốn lần D Gia tốc vật không đổi Câu Nếu vật chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên giảm gia tốc vật A tăng lên B giảm C không thay đổi D Câu Cho hai lực đồng quy có độ lớn 9N 12N Biết góc hai lực 90 Hợp lực có độ lớn A 1N B 2N C 15 N D 25N Câu Một lo xo có chiều dài tự nhiên 20 cm Khi bị kéo, lo xo dài 24cm lực đàn hồi 5N Khi lực đàn hồi lị xo 10N, chiều dài : A 28cm B 48cm C 40cm D 22 cm Câu Hai tàu thuỷ có khối lượng 50.000 cách 1km.Lực hấp dẫn chúng là: A 0,166 10-9 N B 0,166 10-3 N C 0,166 N D 1,6 N Câu Chọn đáp án Khi xe buýt tăng tốc đột ngột hành khách A dừng lại 79 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An B ngả người phía sau C chúi người phía trước D ngả người sang bên cạnh Câu Cặp “lực phản lực” định luật III Niutơn: A Tác dụng vào vật B Tác dụng vào hai vật khác C Không cần phải độ lớn D Phải độ lớn không cần phải giá Câu Một người thực động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên Hỏi sàn nhà đẩy người nào? A Khơng đẩy B Đẩy xuống C Đẩy lên D Đẩy sang bên Câu 10 Một vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên,chịu tác dụng lực 1,0N khoảng thời gian 2,0 giây Quãng đường mà vật khoảng thời gian là: A 0,5 m B.2,0 m C 1,0 m D 4,0 m Câu 11 Một người có trọng lượng 500N đứng mặt đất Lực mà mặt đất tác dụng lên người có độ lớn : A 500N B bé 500N C lớn 500N D phụ thuộc vào gia tốc trọng trường g Câu 12 Một vật có khối lượng 5,0kg, chịu tác dụng lực không đổi làm vận tốc tăng từ 2,0m/s đến 8,0m/s thời gian 3,0 giây Lực tác dụng vào vật : 80 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An A 15N B 10N C 1,0N D 5,0N Câu 13 Ở đoạn đường vòng, mặt đường nâng lên bên Việc làm nhằm mục đích: A tăng lực ma sát B giới hạn vận tốc xe C tạo lực hướng tâm nhờ phản lực đường D giảm lực ma sát Câu 14 Khi vật chịu tác dụng vật khác sẽ: A Chỉ biến dạng mà khơng thay đổi vận tốc B Chuyển động thẳng mãi C Chuyển động thẳng nhanh dần D Bị biến dạng thay đổi vận tốc hướng lẫn độ lớn Câu 15 Ở mặt đất vật có trọng lượng 10N Khi chuyển vật tới điểm cách tâm Trái Đất 2R ( R bán kính Trái Đất ) có trọng lượng bao nhiêu? A 1N B 2,5N C 5N D 10N Câu 16 Một chất điểm đứng yên tác dụng ba lực 6N, 8N 10N Góc hai lực 6N 8N : A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 17 Chọn đáp án Công thức định luật II Niutơn: 81 Luận văn tốt nghiệp Đại học  GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An  A F  ma  B F  ma  C F  ma   D F  ma Câu 18 Chọn phát biểu Quỹ đạo chuyển động vật ném ngang A đường thẳng B đường tròn C đường gấp khúc D đường parapol Câu 19 Gia tốc rơi tự trọng lượng vật lên cao giảm vì: A Gia tốc rơi tự tỷ lệ thuận với độ cao B Gia tốc rơi tự tỷ lệ nghịch với độ cao vật C Khối lượng vật giảm D Khối lượng vật tăng Câu 20 Chọn đáp án Trọng lượng vật trọng lực vật A lúc B vật chuyển động có gia tốc so với Trái đất C vât đứng yên chuyển động so với Trái Đất D không Câu 21 Một người có khối lượng 50kg hút Trái Đất với lực bao nhiêu? Lấy g = 9,8m/s2 A 4,905N B 49,05N C 490,05N D 500N Câu 22 Một vật có khối lượng 800g trượt xuống mặt phẳng nghiêng, nhẵn với gia tốc 2,0 m/s2 Lực gây gia tốc bao nhiêu? 82 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An A 16N B 1,6N C 1600N D 160N Câu 23 Một bóng có khối lượng 500g , bị đá lực 250N Nếu thời gian bóng tiếp xúc với bàn chân 0,02s bóng bay với vận tốc bằng: A 0,01 m/s B 2,5 m/s C 0,1 m/s D 10 m/s Câu 24 Kết luận sau không lực đàn hồi A.Xuất vật bị biến dạng B.Luôn lực kéo C.Tỉ lệ với độ biến dạng D.Luôn ngược hướng với lực làm bị biến dạng Câu 25 Một viên bi chuyển động mặt sàn nằm ngang, phẳng, nhẵn (ma sát không đáng kể) Nhận xét sau sai? A Gia tốc vật không B Hợp lực tác dụng lên vật không C Gia tốc vật khác khơng D Vận tốc trung bình có giá trị vận tốc tức thời thời điểm Câu 26 Một vận động viên môn hốc (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt bóng để truyền cho tốc độ đầu 10 m/s Hệ số ma sát trượt bóng với mặt băng 0,10 Lấy g = 9,8 m/s2 Quãng đường bóng là: A 51m B 39m C 57m D 45m Câu 27 Khi ngựa kéo xe, lực tác dụng vào ngựa làm chuyển động phía trước lực ? 83 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An A Lực mà ngựa tác dụng vào xe B Lực mà xe tác dụng vào ngựa C Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất D Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa Câu 28 Cho hai lực đồng quy có độ lớn 10N Góc hai lực để hợp lực có độ lớn 10N? A 900 B 1200 C 600 D 00 Câu 29 Viết phương trình quỹ đạo vật ném ngang với vận tốc ban đầu 10m/s Lấy g = 10m/s2 A y = 10t + 5t2 B y = 10t + 10t2 C y = 0,05 x2 D y = 0,1x2 Câu 30 Một vật ném ngang từ độ cao h = 80 m với vận tốc đầu v0 = 20 m/s Lấy g = 10 m/s2 Thời gian tầm bay xa vật là: A 1s 20m B 2s 40m C 3s 60m D 4s 80m B PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) Câu Rất nhiều tai nạn giao thơng có ngun nhân vật lí qn tính Em tìm ví dụ điều nêu cách phịng tránh tai nạn trường hợp (1đ) Câu Một ô tô có khối lượng bắt đầu rời bến sau 50s vận tốc ô tô đạt 36km/h Biết hệ số ma sát bánh xe với mặt đường 0,08 Lấy g = 10 m/s (Chọn chiều dương chiều chuyển động) a Tính gia tốc quãng đường ô tô sau 50s (1đ) b Phân tích tất lực tác dụng lên tơ hình vẽ (1đ) 84 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An c Tính lực phát động ô tô (1đ) Sự phân chia câu hỏi theo đánh giá Bloom Biết Hiểu Vận dụng Đánh giá Phân tích Câu 1, 3, 8, 9, Câu 2, 7, 11, Câu 4, 6, 10, Câu 5, 12, 16, 14, 17, 18, 24, 13, 19, 20, 25, 15, 21, 22, 18, 23, 26, 30, Câu Câu 1(TL) 27, Câu 2a(TL) 29, Câu 2c(TL) 2b (TL) Đáp án thang điểm Câu B Câu 16 D Câu D Câu 17 A Câu B Câu 18 D Câu C Câu 19 B Câu A Câu 20 C Câu C Câu 21 C Câu B Câu 22 B Câu B Câu 23 D Câu C Câu 24 B Câu 10 C Câu 25 C Câu 11 D Câu 26 A Câu 12 B Câu 27 D Câu 13 C Câu 28 B Câu 14 D Câu 29 C Câu 15 B Câu 30 D 85 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An Ma trận đề kiểm tra Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết TN Lực Tổng hợp lực phân tích lực Định luật I Niu - tơn Định luật II Niu - tơn Định luật III Niu - tơn Lực hấp dẫn Chuyển động vật bị ném Lực đàn hồi TL TN 0,4đ 0,4đ 0,4đ Vận dụng Thông hiểu 0,2đ 0,2đ 0,2đ 1đ 0,6đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 1đ 1,6đ 1đ 26,5% Tổng hợp TL TN TL TN TL TN 1 0,4đ 1đ 0,2đ 1đ Lực ma sát HQC có gia tốc Lực QT 10 Lực hướng tâm lực QTLT Hiện tượng tăng, giảm, trọng lượng Phân tích 0,6đ 0,4đ 0,2đ 1,6đ 1đ 26,5% 1,6đ 1đ 26,5% 0,4đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 1,2đ 1đ 20,5% Tổng TL 2,6đ 0,6đ 2,6đ 0,6đ 0,2đ 0,6đ 0,4đ 0,2đ 1,8đ 0,4đ 34 (10đ) 100% 6.6 Kết Em chưa có điều kiện áp dụng đề tài vào thực tiễn giảng dạy, sau trường THPT em thực thêm 86 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An KẾT LUẬN  Qua thời gian nổ lực làm việc, đề tài hồn thành Có thể khẳng định phương pháp nghiên cứu đề ban đầu phù hợp, phục vụ tốt cho việc nghiên cứu đề tài Nhìn chung đề tài đạt mục tiêu đề Sau em xin điểm lại mục tiêu đạt được: - Em nghiên cứu lý thuyết việc phát huy lực sáng tạo học sinh giảng dạy định luật - Em nghiên cứu qui trình soạn giáo án thấy tầm quan trọng bước qui trình, cách thực qui trình - Em vận dụng lý thuyết để nghên cứu soạn giáo án động lực học chất đêỉm, Vật lý 10 Nâng cao - Học sinh có thái độ tích cực, tự lực việc học tiếp thu kiến thức tốt nhờ cách tổ chức hệ thống câu hỏi định hướng giáo viên Những việc chưa làm: - Phần nghiên cứu lý thuyết chưa sâu sắc, chưa đầy đủ - Do chưa có nhiều kinh nghiệm việc soạn giáo án giảng dạy nên em có nhiều lúng túng Em cố gắng khắc phục hạn chế tƣơng lai 87 Luận văn tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Mai Khanh, Bài giảng Tâm lí học XH giao tiếp XH ĐH CT 2002 [2] Nguyễn Thế Khơi, Phạm Q Tư,… Vật lí 10 nâng cao NXB giáo dục.2006 [3] Lê Phước Lộc, Trần Quốc Tuấn,… Lý luận dạy học Vật lí THPT ĐHCT.2004 [4] Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế Phương pháp dạy học Vật lí Trường THPT NXB Đại học Sư phạm 2002 [5] Phạm Hữu Tòng Lý luận dạy học Vật lí Trường THPT NXB giáo dục 2001 [6] Phạm Hữu Tịng Dạy học Vật lí THPT theo định hướng phát triển hoạt động tích cực, tự chủ, sáng tạo tư khoa học NXB ĐH Sư phạm 2004 [7] Phạm Hữu Tịng Hình thành kiến thức, kỹ phát triển trí tuệ lực sáng tạo học sinh dạy học Vật lí NXB giáo dục 1996 [8] Trần Quốc Tuấn Bài giảng Lý luận dạy học Vật lí THPT ĐHCT 2007 [9] Trần Quốc Tuấn Bài giảng Phân tích chương trình Vật lí THPT ĐHCT 2000 [10] Trần Quốc Tuấn Bồi dưỡng phương pháp thực nghiệm cho học sinh dạy học Vật lí THPT Bồi dưỡng giáo viên THPT chu kỳ ĐHCT 2004 [11] Trần Quốc Tuấn Chuyên đề PPDH Vật lí NC ĐH Cần Thơ 2004 [12] Trần Quốc Tuấn Đổi PPDH Vật lí lớp 10 Hội nghị bồi dưỡng giáo viên cốt cán tỉnh (thành phố) thực chương trình SGK lớp 10 THPT 2007 [13] Phạm Quý Tư… Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình SGK Vật lí 10 nâng cao Bộ GD-ĐT 2006 [14] Hội nghị tập huấn Phương pháp dạy học Vật lí THPT, Bộ GD-ĐT HN 10/2000 88 ... GV Vật lý tương lai, em nhận rõ tầm quan trọng vấn đề nên em chọn đề tài: ? ?Nghiên cứu phƣơng pháp xây dựng Định luật Niutơn chƣơng trình Vật lý 10 Nâng cao, nhằm phát triển lực sáng tạo học sinh. ”... phát triển lực nhận thức, lực sáng tạo, hình thành giới quan khoa học Những kiến thức vật lí bao gồm khái niệm vật lí, định luật vật lí, thuyết vật lí, ứng dụng kĩ thuật vật lí PP nhận thức vật lí. .. Đại học GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Việt An Chƣơng PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÝ Ở THPT 2.1 Năng lực tự học lực sáng tạo 2.1.1 Khái niệm lực

Ngày đăng: 12/10/2015, 16:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan