0

Giáo án văn bản: THẠCH SANH Ngữ văn 6

7 1,891 12
  • Giáo án văn bản: THẠCH SANH  Ngữ văn 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2015, 11:06

Bµi 6 TiÕt 21. §äc hiÓu v¨n b¶n: Th¹ch Sanh (TruyÖn cæ tÝch)A. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Nhãm truyÖn cæ tÝch ca ngîi ng­êi dòng sÜNiÒm tin thiÖn ¸c, chÝnh nghÜa th¾ng gian tµ cña t¸c gi¶ d©n gian vµ nghÖ thuËt tù sù d©n gian cña truyÖn cæ tÝch Th¹ch Sanh2. T­ t­áng: Gi¸o dôc cho HS t­ t­áng yªu chuéng hoµ b×nh, ghÐt c¸i ¸c, sù gi¶ dèi.3. KÜ n¨ng: B­íc ®Çu biÕt c¸ch ®äc hiÓu v¨n b¶n truyÖn cæ tÝch theo ®Æc tr­ng thÓ lo¹i B­íc ®Çu biÕt tr×nh bµy nh÷ng c¶m nhËn, suy nghÜ cña m×nh vÒ c¸c nh©n vËt vµ c¸c chi tiÕt ®Æc s¾c trong truyÖn KÓ l¹i mét c©u chuyÖn cæ tÝch Ngµy so¹n:Ngµy d¹y:Bµi 6TiÕt 21. §äc- hiÓu v¨n b¶n: " Th¹ch Sanh"(TruyÖn cæ tÝch)A. Môc tiªu bµi häc:1. KiÕn thøc:- Nhãm truyÖn cæ tÝch ca ngîi ngêi dòng sÜ- NiÒm tin thiÖn ¸c, chÝnh nghÜa th¾ng gian tµ cña t¸c gi¶ d©n gian vµ nghÖ thuËttù sù d©n gian cña truyÖn cæ tÝch Th¹ch Sanh2. T táng:- Gi¸o dôc cho HS t táng yªu chuéng hoµ b×nh, ghÐt c¸i ¸c, sù gi¶ dèi.3. KÜ n¨ng:- Bíc ®Çu biÕt c¸ch ®äc- hiÓu v¨n b¶n truyÖn cæ tÝch theo ®Æc trng thÓ lo¹i- Bíc ®Çu biÕt tr×nh bµy nh÷ng c¶m nhËn, suy nghÜ cña m×nh vÒ c¸c nh©n vËt vµc¸c chi tiÕt ®Æc s¾c trong truyÖn- KÓ l¹i mét c©u chuyÖn cæ tÝchB. ChuÈn bÞ:- Gi¸o viªn: + Ph¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o, vÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh+ So¹n bµi+ §äc s¸ch gi¸o viªn vµ s¸ch bµi so¹n.+ Tranh vÒ truyÖn: Th¹ch Sanh- Häc sinh: + So¹n bµiC. C¸c bíc lªn líp:1. æn ®Þnh tæ chøc. (1 phót)2. KiÓm tra 1. Nªu ý ngh· cña truyÖn Sù tÝch Hå G¬m ? Trong truyÖn, embµi cò: (4phót) thÝch chi tiÕt nµo nhÊt? V× sao?3. Bµi míiTh¹ch Sanh lµ mét trong nh÷ng truyÖn cæ tÝch tiªu biÓu cña khotµng truyÖn cæ tÝch VN, ®îc nh©n d©n ta rÊt yªu thÝch. Cuéc ®êivµ nh÷ng chiÕn c«ng cña TS cïng víi sù hÊp dÉn cña truyÖn vµcña nhiÒu chi tiÕt thÇn k× ®· lµm xóc ®éng, xay mª rÊt nhiÒu thÕhÖ ngêi ®äc, ngêi nghe. §Ó hiÓu s©u h¬n vÒ truyÖn vµ nh©n vËtTS, c« trß chóng ta cïng nhau t×m hiÓu...Ho¹t ®éng cña thÇyNéi dung cÇn ®¹tI. t×m hiÓu chung: ( 25 phót)? Theo dâi vµo chó thÝch * sgk/ 53 , 1. Kh¸i niÖm truyÖn cæ tÝch:em h·y cho biÕt truyÖn cæ tÝch cã - Lµ lo¹i truyÖn d©n gian kÓ cuéc ®êi cña nh÷ng ®Æc ®iÓm g×mét sè kiÓu nh©n vËt quen thuéc:+ Nh©n vËt bÊt h¹nh+ Nh©n vËt dòng sÜ vµ nh©n vËt cã tµi n¨ngk× l¹+ Nh©n vËt th«ng minh vµ nh©n vËt ngècnghÕch+ Nh©n vËt lµ ®éng vËt-TruyÖn cæ tÝch thêng cã yÕ tố hoang ®êng.- Thể hiện quan niệm và mơ ước của nhândân về sự chiến thắng của cái thiện đối vớicái ác, cái tốt đối với cái xấu.2 §äc:- GV nªu yªu cÇu ®äc- Yªu cÇu: ChËm, râ rµng, gîi kh«ng khÝ cæ- §äc mÉu 1 ®o¹ntÝch, chó ý ph©n biÖt giäng kÓ vµ giäng nh©n- Gäi HS ®äc tiÕpvËt.3 KÓ tãm t¾t: C¸c sù viÖc chÝnh- H·y tãm t¾t l¹i truyÖn TS b»ng mét - Th¹ch Sanh ra ®êichuçi sù viÖc chÝnh?- Th¹ch Sanh lín lªn häc vâ vµ phÐp thÇnth«ng- Th¹ch Sanh kÕt nghÜa anh em víi LÝ Th«ng- MÑ con LÝ Th«ng lõa TS ®i chÕt thay chom×nh.- Th¹ch Sanh diÖt ch»n tinh bÞ LÝ Th«ng cípc«ng.- TS diÖt ®¹i bµng cøu c«ng chóa, l¹i bÞ cípc«ng.- TS diÖt hå tinh, cøu th¸i tö bÞ vu oan vµotï.- TS ®îc gi¶i oan lÊy c«ng chóa.- TS chiÕn th¾ng qu©n 18 níc ch hÇu.TS lªn ng«i vua.4. Chó thÝch: Gi¶i nghÜa c¸c chó thÝch:- C¸c tõ : Th¸i tö, thiªn thÇn, xÐt vÒ 3,6,7,13nguån gèc thuéc líp tõ nµo mµchóng ta ®· häc?:II. T×m hiÓu v¨n b¶n: ( 12phót)1. Nh©n vËt Th¹ch sanh:- T×m nh÷ng chi tiÕt nãi vÒ sù ra ®êi a. Sù ra ®êi vµ lín lªn cña Th¹ch Sanh:vµ lín lªn cña Th¹ch Sanh?- Lµ th¸i tö con Ngäc Hoµng.- MÑ mang thai trong nhiÒu n¨m.- Lín lªn må c«i cha mÑ, sèng nghÌo khæ - Trong nh÷ng chi tiÕt Êy, em thÊynh÷ng chi tiÕt nµo lµ b×nh thêng, chitiÕt nµo mang tÝnh chÊt kh¸c thêng?- KÓ vÒ sù ra ®êi vµ lín lªn cñaTh¹ch sanh nh vËy nh»m môc ®Ýchg×?b»ng nghÒ kiÕm cñi.- §îc thiªn thÇn d¹y ®ñ vâ nghÖ...⇒ Võa b×nh thêng, võa kh¸c thêng.- B×nh thêng:+ Lµ con mét ngêi n«ng d©n tèt bông.+ Sèng nghÌo khæ b»ng nghÒ kiÕm cñi trªnrõng.- Kh¸c thêng:+ TS lµ th¸i tö con Ngäc Hoµng ®Çu thai vµonhµ hä Th¹ch.+ Bµ mÑ mang thai trong nhiÒu n¨m.+ TS ®îc thiªn thÇn d¹y cho ®ñ c¸c mãn vânghÖ.KÓ vÒ sù ra ®êi vµ lín lªn cña TS ND tanh»m:+ T« ®Ëm tÝnh chÊt k× l¹, ®Ñp ®Ï cho nh©nvËt, lµm t¨ng søc hÊp dÉn cña truyÖn.+ ThÓ hiÖn íc m¬, niÒm tin: con ngêi b×nhthêng còng lµ nh÷ng con ngêi cã n¨ng phÈmchÊt k× l¹.* Cñng cè (2')Tom t¾t v¨n b¶n mét c¸ch ng¾t gän.* DÆn dß (1')VÒ häc bµi vµ soạn bµi: tìm hiểu tiếp về nhân vật TS-LT và những nét đặc sắc, ýnghĩa của truyện.* Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n:Ngµy d¹y:TiÕt 22. §äc - hiÓu v¨n b¶n:" Th¹ch sanh" ( tiÕp)( TruyÖn cæ tÝch)A. Môc tiªu bµi häc:1. KiÕn thøc:- Nhãm truyÖn cæ tÝch ca ngîi ngêi dòng sÜ- NiÒm tin thiÖn ¸c, chÝnh nghÜa th¾ng gian tµ cña t¸c gi¶ d©n gian vµ nghÖ thuËttù sù d©n gian cña truyÖn cæ tÝch Th¹ch Sanh2. T táng:- Gi¸o dôc cho HS t táng yªu chuéng hoµ b×nh, ghÐt c¸i ¸c, sù gi¶ dèi.3. KÜ n¨ng:- Bíc ®Çu biÕt c¸ch ®äc- hiÓu v¨n b¶n truyÖn cæ tÝch theo ®Æc trng thÓ lo¹i- Bíc ®Çu biÕt tr×nh bµy nh÷ng c¶m nhËn, suy nghÜ cña m×nh vÒ c¸c nh©n vËt vµc¸c chi tiÕt ®Æc s¾c trong truyÖn- KÓ l¹i mét c©u chuyÖn cæ tÝchB. ChuÈn bÞ- Gi¸o viªn: + Ph¬ng ph¸p: thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p+ §äc s¸ch gi¸o viªn vµ s¸ch bµi so¹n- Häc sinh: so¹n bµi vµ häc bµiC. C¸c bíc lªn líp1. æn ®Þnh (1')2. KiÓm tra (4)? Em h·y kÓ tãm t¾t v¨n b¶n3. Bµi míiHo¹t ®éng cña thµy, trßNéi dung cÇn ®¹tII. T×m hiÓu v¨n b¶n1. Nh©n vËt Th¹ch Sanh? Theo dâi phÇn tiÕp theo cña c©u a, Sù ra ®êi vµ lín lªn cña Th¹ch SanhchuyÖn vµ cho biÕt: phÇn diÔn biÕn nµy b,Nh÷ng thö th¸ch vµ chiÕn c«ng cñakÓ vÒ ®iÒu g× trong cuéc ®êi cña nh©n Th¹ch Sanh (18')vËt Th¹ch Sanh? H·y liÖt kª xem trong ®êi m×nh, Th¹chSanh ®· tr¶i qua nh÷ng thö th¸ch g× vµ Thö th¸chChiÕn c«ngch¸ng ®· lËp nh÷ng chiÕn c«ng nµo- BÞ mÑ con LÝ - Th¹ch Sanh diÖt Th«ng lõa ®i canh ch»n tinhmiÕu thê thÕm¹ng- DiÖt ®¹i bµng,- Xuèng hang diÖt cøu c«ng chóa,®¹i bµng cøu c«ng cøu con vua Thñychóa bÞ LÝ Th«ng TÒlÊp cña hang-Hån tr»n tinh, ®¹i - TS minh oan, lÊybµng b¸o thï, TS c«ng chóabÞ b¾t vµo ngôc- Mêi t¸m níc ch - ChiÕn th¾nghÇu kÐo quan sang qu©n mêi t¸m níc? Em cã nhËn xÐt g× vÒ møc ®é vµ tÝnh ®¸nhch hÇuchÊt c¸c cuéc thö th¸ch vµ nh÷ng chiÕn⇒ Thö th¸ch ngµy mét t¨ng, møc ®éc«ng cña TS ®¹t ®îc?? Tr¶i qua nh÷ng thö th¸ch, em thÊy TS ngµy cµng nguy hiÓm, chiÕn c«ng ngµycµng rùc rì, vÎ vangbéc lé nh÷ng phÈm chÊt g×?GV: nh÷ng phÈm chÊt cña TS còng lµ * PhÈm chÊt:nh÷ng phÈm chÊt tiªu biÓu cña nh©n - Sù thËt thµ chÊt ph¸cd©n ta. V× thÕ truyÖn cæ tÝch ®îc nh©n - Sù dòng c¶m vµ tµi n¨ng- Nh©n hËu, cao thîng, yªu hßa b×nhd©n ta rÊt yªu thÝch? Theo em, v× sao TS cã thÓ vît qua ®îcnh÷ng thö th¸ch vµ lËp ®îc nh÷ng chiÕnc«ng hiÓn h¸ch ®ã?? VËy trong sè nh÷ng vò khÝ thÇn k×, emthÊy vò khÝ nµo ®Æc biÖt nhÊt? T¹i sao?* Chi tiÕt tiÕng ®µn thÇn k×:- TiÕng ®µn gióp cho nh©n vËt ®îc gi¶ioan, gi¶i tho¸t. Nhê tiÕng ®µn mµ c«ngchóa khái c©m, gi¶i tho¸t cho TS, LÝTh«ng bÞ v¹ch mÆt. §â lµ tiÕng ®µn cña c«gh lÝ- TiÕng ®µn lµm cho qu©n 18 níc chhau ph¶i xin hµng. Nã lµ vò khi ®ÆcbiÖt ®Ó c¶m hãa kÎ thï. TiÕng ®µn lµ ®¹idiÖn cho c¸i thiÖn vµ tinh thÇn yªuchuéng hßa b×nh cña nh©n d©n ta.* Chi tiÕt niªu c¬m thÇn k×:'- Niªu c¬m cã søc m¹nh phi thêng cø ¨nhÕt l¹i ®Çy, lµm cho qu©n 18 níc ch hÇuph¶i tõ chç coi thêng, chÕ giÔu ph¶i ? NÕu thµy tõ niªu c¬m b»ng nåi c¬m th×ý nghÜa h×nh ¶nh cã thay ®æi kh«ng ? V×sao?GV: nghÜa h×nh ¶nh gi¶m ®i: nåi ®Êt nhánhÊt, gîi chÊt d©n gian. Nåi cã thÓ lµ nåivõa, cã thÓ lµ nåi to nhng nÕu lµ niªu th×nhÊt ®Þnh lµ nåi rÊt nhá. Do ®ã, tÝnh chÊtthÇn k× vo tËn vÒ søc m¹nh cña niªuc¬m TS ngµy cµng t¨ng lªn? LÝ Th«ng lu«n ®èi laapj víi TS vÒ tÝnhc¸ch, hµnh ®éng, em h·y chØ râ.ng¹c nhiªn , kh©m phôc- Niªu c¬m vµ lêi th¸ch ®ç ®· chøng tásù tµi giái cña TS- Niªu c¬m thÇn k× lµ tîng trng cho tÊmlßng nh©n ®¹o, t tëng yªu hßa b×nh cñanh©n d©n? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh©n vËt LÝ 2, Nh©n vËt LÝ Th«ng(10')Th«ng- KÕt nghÜa anh em víi TS ®Ó mu lîi- Lõa TS ®i nép m¹ng thay m×nhGV: Trong truyÖn cæ tÝch, nh©n vËt - Cíp c«ng chóa cña TSchÝnh vµ ph¶n diÖn lu«n ®èi lËp nhau vÒ ⇒ LÝ Th«ng lµ kÎ lõa läc, nham hiÓm,hµnh ®éng vµ tÝnh c¸ch, ®©y lµ mét ®Æc x¶o quyÖt, bÊt nhan, bÊt nghÜa®iÓm x©y dùng nh©n vËt cña thÓ lo¹i.* KÕt thóc truyÖn:- C¸ch kÕt thóc truþªn cã hËu thÓ hiÖnc«ng lÝ x· héi( ë hiÒn gÆp lµnh , c¸ithiÖn th¾ng c¸i ¸c) vµ íc m¬ cña nh©nd©n vÒ sù ®æi ®êi. ®©y lµ c¸ch kÕt thóc? Theo em, bøc tranh trong sgk minh phæ biÕn trong truyÖn cæ tÝchhäc c¶nh g×? Dïng ng«n ng÷ cña m×nh III. Ghi nhí/ sgk/ 67(2')®Ó kÓ l¹i ®o¹n truyÖn ®ãIV. LuyÖn tËp (5')? H·y dïng mét hai c©u v¨n cña em nãilªn t×nh c¶m cña minh ®èi víi nh©n vËtTS4. Cñng cè (3')? Trong truyÖn em thÝch nhÊt chi tiÕt nµo , v× sao?5. Híng dÉn häc tËp (2')- Häc bµi, häc thuéc ghi nhí vµ so¹n bµi tiÕp theo: chữa lỗi dùng từ( đọc các ví dụvà tìm hiểu các lỗi mắc phải trong các câu).* Rót kinh nghiệm: .........................................................................................................................................
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn bản: THẠCH SANH Ngữ văn 6, Giáo án văn bản: THẠCH SANH Ngữ văn 6, Giáo án văn bản: THẠCH SANH Ngữ văn 6