Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3

21 2K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2015, 15:58

Chuyờn : Toỏn trng cõy I. CC DNG TON TRNG CY 1. Dng 1: Trng cõy u 1.1. Kin thc cn nh: - S cõy = di on ng : Khong cỏch gia cỏc cõy + 1. - di on ng = (S cõy ) x Khong cỏch gia cỏc cõy. - Khong cỏch ga cỏc cõy = di on ng : (S cõy ). 1.2. Vớ d: Bi toỏn : Ngi ta trng cõy hai bờn ng ca mt on ng di 1500m. Bit khong cỏch gia cỏc cõy u l 2m v c u ca on ng u cú trng cõy. Tớnh s cõy phi trng c bờn ca on ng ú. 2. Dng 2: Trng cõy u 2.1. Kin thc cn nh S cõy = di on ng : Khong cỏch gia cỏc cõy. Hoc di on ng = S cõy x Khong cỏch gia cỏc cõy. Khong cỏch ga cỏc cõy = di on ng : S cõy. 2.2. Vớ d Bi toỏn 1: on ng t nh Huy n cng trng di 1500m. Ngi ta trng cõy c hai bờn ng ca on ng ú. Bit khong cỏch gia cỏc cõy l 2m v ch nh Huy cú trng cõy cũn cng trng thỡ khụng cú cõy trng, tớnh s cõy ó trng trờn on ng ú. 3. Dng 3: Khụng trng cõy u: 3.1. Kin thc cn nh S cõy = di on ng : Khong cỏch gia cỏc cõy di on ng = (S cõy + ) x Khong cỏch gia cỏc cõy. Khong cỏch ga cỏc cõy = di on ng : (S cõy + ). 3.2. Vớ d Bi toỏn 1: on tng giu nh Huy di 15m, trờn ú cú trng cỏc cõy bng s vi khong cỏch l 15cm. Hi cú tt c bao nhiờu cõy s trờn on tng giu ú, bit rng 2u tng u khụng cú cõy s. 4. Dng 4: Trng cõy khộp kớn 4.1. Kin thc cn nh - Trng cõy khộp kớn: S cõy = s khong. 4.2. Vớ d Bi toỏn 1: Mt ming t hỡnh ch nht cú trng bch n xung quanh c tt c l 64 cõy. Bit hai cõy lin cỏch 2m, chiu di hn chiu rng 8m. Tớnh din tớch ming t? II. BI TP T GII Bi 1: Trờn on ng di một, ngi ta trng cõy. Cõy c trng c u, cõy ny cỏch cõy một. Hi cú bao nhiu cõy c trng? Bi 2: Trờn on ng di 100 , ngi ta trng cõy hai bờn ng. Cõy c trng c u, cõy ny cỏch cõy một. Hi cú bao nhiờu cõy c trng? Bi 3. ng t nh An n trng di 1km8hm, ngi ta trng cõy c hai bờn ng, cõy n cỏch cõy 9m. Hi s cõy phi trng l bao nhiờu bit cng trng cú cõy cũn ca nh An khụng cú cõy? Bi 4. Mt tha rung hỡnh ch nht cú chiu di 10m, chiu di gp ln chiu rng. Tớnh s cc cn úng quanh tha rung bit khong cỏch gia hai cc l 6dm. Bi 5. Ngi ta úng cc ro quanh mt khu hỡnh vuụng cú chu vi bng chu vi hỡnh ch nht cú chiu di 92m, chiu di gp ụi chiu rng. Tớnh s cc ro cn úng bit rng cc n cỏch cc 4m. Bi 6. Ngi ta chun b trng cỏc ct ốn xung quanh mt sõn ng hỡnh ch nht cú chiu di 150m, chiu di chiu rng bng chiu di. Bit rng khong cỏch gia mi ốn l 5m. Tớnh s ct ốn cn trng. Bi 8. Dc ng t mt c quan n mt bnh vin ngi ta dng cỏc ct ốn, ct n cỏch ct 10m. Bit s ct ốn cn lp l 41 cỏi. Tớnh quóng ng t c quan n bnh vin bit cng bnh vin v cng c quan u cú ốn. Bi 9. Ngi ta úng cc ro quanh mt khu hỡnh vuụng cú chu vi bng chu vi hỡnh ch nht cú chiu di 92m, chiu di gp ụi chiu rng. Tớnh s cc ro cn úng bit rng cc n cỏch cc 4m. Hc toỏn cựng th khoa Liờn h: 0964.73.22.88 Chuyờn :Biu thc v tớnh giỏ tr ca biu thc Bi 1: Tớnh giỏ tr ca biu thc sau: a, 863 - 385 - 54 + 57 b, 17 + 587 - 54 374 c, 17 x 28 : + 573 83 d, 535 387 : + 359 x 23 e, 898 (475 439) x Bi 2: Tớnh giỏ tr biu thc 123 x (42 40) (100 + 11) x x (6 + 26) 375 x - 148 150 : x 45 x + 120 45 + 135 x 84 : x (954 554) : (186 + 38) : x (234 69) 111 x (6 6) (35+19) x (873 165) : 24 x : 28 x : 27 x x 264 : : Bi 3: Tớnh giỏ tr ca biu thc sau: a, 14 x + 23 x e, 23 x 96 : b, 16 x + 55 : f, 968 : -13 x c, 69 : + 21 x g, 36 x 29 x d, 78 : + 96 : h, 528 : 381 : Bi 4: Tớnh Hc toỏn cựng th khoa Liờn h: 0964.73.22.88 a, 61 (100 81) e, (86 32) : b, 93 (46 + 23) f, (47 + 61) : c, 130 + (18 + 42) h, 102 : (3 x 2) d, 265 (89 - 24) i, 306 : (18 : 2) Hoctoancungthukhoa.com Sdt: 0964.73.22.88 Chuyờn 3: Dóy s A/ Dng 1: Tỡm quy lut thnh lp dóy s - in thờm s hng vo dóy s I/ Lý thuyt II/ Bi Bi 1: Bi 2: Vit thờm ba s na vo mi dóy s sau: a) Dóy s chn: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, b) Dóy s l: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,. c) Dóy cỏc s trũn trc: 10, 20, 30, 40,. Hóy nu Quy lut vit cỏc s dóy s sau, ri vit tip ba s na: a) 1, 4, 7, 10,. b) 45, 40, 35, 30, c) 1, 2, 4, 8, 16,. d) 5, 8, 11, 14,. e) 1, 2, 6, 24, f) 1, 1, 2, 3, 5, 8,. g) 2, 6, 10, 14,. B/ Dng 2: Tỡm s s hng ca dóy s - s hng th n ca dóy s cỏch u. I/ Lý thuyt II/ Bi Bi 3: Bi 4: Bi 5: Bi 6: Bi 7: Cho dóy s t nhiờn: 1, 2, 3, 4, 5, , 59, 60. Trong ú: a) Cú bao nhiờu s chn? b) Cể bao nhiờu s l? c) Cể bao nhiờu s cú tn cựng l 5? Cho dóy s: 2, 5, 8, 11, , 134. a) Tỡm quy lut ca dóy s? b) Dóy s ny cú bao nhiờu s? c) S hng th 100 ca dóy s l s no? Cho dóy s 2, 4, 6, 8, 10, 12,. Hi? a) S hng th 20 l s no? b) S 93 cú dóy s trờn khụng? Vỡ sao? Cú bao nhiờu s: a) Cú mt ch s? b) Cú hai ch s? c) Cú ba ch s? Cú bao nhiờu s chn cú: a) Cú mt ch s? Hoctoancungthukhoa.com Bi 8: Bi 9: Bi 10: Bi 11: Bi 12: Bi 13: Bi 14: Bi 15: Bi 16: b) Cú hai ch s? c) Cể ba ch s? Cú bao nhiờu s l: a) Cú mt ch s? b) Cú hai ch s? c) Cể ba ch s? Cú bao nhiờu s: a) Gm hai ch s v cú tn cựng l 1? b) Gm ba ch s v cú tn cựng l 2? c) Gm ba ch s ú ch cú ch s 5? Tỡm s hng u tiờn ca dóy s sau: ., 132, 136, 140. Bit dóy s cú 30 s hng. Cho dóy s: 1, 3, 5, 7, , 2005. a) Dóy s cú bao nhiờu s hng? b) S hng th 100 l s no? a) T 248 n 893 cú bao nhiờu s t nhiờn lien tip? c) Dóy s l liờn tip t 147 n 2015 cú bao nhiờu s? d) Dóy s chn liờn tip t 170 n 2014 cú bao nhiờu s? ỏnh s mt trang sỏch dy 150 trang ta cn dung bao nhiờu ch s? ỏnh s mt trang sỏch dy 234 trang ta cn dựng bao nhiờu ch s? Trong thỏng giờng, t lch ngi ta ghi s ngy t n ngy 31 ca thỏng. Hi cú bao nhiờu ch s ó ghi t lch thỏng giờng ú? Mt quóng ng AB di 102km. A cú ct mc ghi s 0(km) l ct mc th nht v c sau 1km li cú ct mc ln lt ghi (km), 2(km), ộn B cú ct mc ghi s 102 (km). Hi sau bao nhiờu ct mc trờn quóng ng AB? Ct mc chớnh gia quóng ng AB l ct mc th my v ghi s no? C/ Dng 3: Tớnh tng cỏc s hng ca dóy s I/ Lý thuyt II/ Bi Bi 1: Sdt: 0964.73.22.88 Tớnh cỏc tng sau: a) + + + + + 2005 b) + + + .+ .2013 c) + + 16 + + (cú 10 s hng). D/ Dng 4: Dóy ch I/ Lý thuyt Hoctoancungthukhoa.com Sdt: 0964.73.22.88 II/ Bi Bi 2: Bi 3: Bi 4: Bi 17: Mt ngi vit liờn tip y nhúm t: CễNG N CHA M thnh mt dóy di: CONGONCHAMECONGONCHAME Hi: a/ Ch cỏi th 2003 l ch gỡ? b/ Mt ngi m c dóy cú 2003 ch N, ngi ú ỳng hay sai? Ti sao? c/ Dóy cú bao nhiờu ch C? Bao nhiờu ch A? Bit dóy cú 4000 ch N. Ngi ta vit cỏc ch cỏi: KIM, MC, THU, HO, TH thnh dóy di: KIMMOCTHUYHOATHOKIMMOCTHUYHOATHO Bng ba th mu: xanh, , vng, mi ting mt mu. Hi ch cỏi th 2000 l ch gỡ? Mu gỡ? Trong mt trũ chi, hc sinh lp 3A xp thnh mt vũng trũn. Cỏc bn xp xen k: bn nam, mt bn n, ri n bn nam, mt bn n, cui cựng l bn n. Tt c cú 20 bn nam. Hi lp 3A cú bao nhiờu bn? Bn H vit dóy s: 9, 3, 3, 9, 3, 3, 9, 3, 3, 9(bt u l s 9, tip n s ri li s 9,). Hi? a) S hng th 35 l s hay s 9? b) Khi vit n s hng th 100 thỡ vit c bao nhiờu s 3? Bao nhiờu s 9? DNG TON RT V N V Bi 1: Có 30 cốc chia vào hộp. Hỏi hộp có cốc? Bi 2: Có 30 cốc chia vào hộp. Hỏi có 12 cốc đ-ợc xếp vào hộp? Bi 3: Có 405 kg gạo chia vào bao. Hỏi bao có ki - lô - gam gạo? Bi 4: Cuộn dây điện dài 128 m, đ-ợc cắt thành đoạn dây nhau. Hỏi đoạn dây nh- dài mét? Bi 5: Có 7240 áo đ-ợc xếp vào thùng. Hỏi thùng nh- có áo? Bi 6: Giải toán theo tóm tắt sáu: ô tô : 9135 kg gạo ô tô : kg gạo? Bi 7: Có thùng chứa 6250 vở. Hỏi thùng nh- chứa vở? ( Số thùng nh- nhau. Bi 8: Có 54 cốc xếp vào bàn. Hỏi có 132 cốc xếp đ-ợc vào bàn nh- thế? Bi 9: Có 72 học sinh xếp thành hàng nhau. Hỏi có 135 học sinh xếp đ-ợc vào hàng nh- thế? Bi 10: Có 56 kính lắp đ-ợc cánh cửa nh- nhau. Hỏi có 144 kính lắp đ-ợc cánh cửa nh- thế? Bi 11: Có 56 lít dầu đựng can. Hỏi cần can nh- để đựng hết 133 lít dầu? Bi 12: Một ô tô phút đ-ợc 4250 m. Hỏi phút ô tô đ-ợc mét ? ( Quãng đ-ờng đ-ợc phút nh- nhau) Bi 13: May quần áo nh- hết 28m vải. Hỏi có 75 m vải may đ-ợc nhiều quần áo nh- thừa mét vải? Bi 14: Để chở 40 ng-ời khách sang sông cần thuyền ( thuyền chở số khách nh- nhau). Hỏi có 50 ng-ời khách sang sông cần thuyền? Bi 15: Mua bút bi hết 7500 đồng, mua bút chì hết 4500 đồng. Hỏi mua bút bi bút chì nhthế hết tất tiền? Bi 16: Mua đôi dép hết 86000 đồng, mua đôi giày hết 96000 đồng. Hỏi mua đôi dép đôi giày loại hết tiền? Bi 17: Có 48 bánh đ-ợc xếp vào hộp. Hỏi có 6925 bánh xếp đ-ợc nhiều vào hộp thừa bánh? Bi 18: Cô giáo mua hộp bánh nh- đ-ợc 100 bánh? Cô lấy hộp chia cho bạn lớp 3A, bạn đ-ợc bánh. Hỏi lớp 3A có bạn? Hoctoancungthukhoa.com Liờn h: 0964.73.22.88 Chuyờn : Tỡm x Bi 1:Tỡm x a, + 53 = 98 f, = 54 b, 72 + = 109 g, ì = 150 c, 34 = 92 h, ì = 567 d, 583 = 37 i, 504 = e, = k, 216 = 72 Bi 2: Tỡm x a, + 632 86 = 872 d, 4673 876 + = 8271 b, + 3257 = 6258 323 e, ì + ì 89 = 1604 c, 4832 = 2684 + 369 f, 984 = 32 ì 62 ì Bi 3: Tỡm x a, ì + 87 = 282 f, ì + 122 + 236 = 633 b, 983 ì = 173 g, 320 + ì = 620 c, 736 = 106 h, 120 ì = 30 ì d, 125 ì = 43 + 26 I, + : = + e, 10 ì = 100 80 k, ì 22 = 13 ì Bi 4: Tỡmy a, 720 ì + ì = ì e, : 12 ì + = 36 b, + 13 + ì = 62 f, , ì = 252 c, ì ( 11) = 757 g, + ì + = 108 d, + + ì = 75 h, + 15 : = ì Hoctoancungthukhoa.com Hoctoancungthukhoa.com Liờn h: 0964.73.22.88 Bi 5: Tỡm x a, 357 = ( 7) d, 65 = 21 ( 2) b, = 1234 ( 3) e, 64 = 9( 1) c, 357 + = ( 7) f, x : = 389 (d 4) Bi 6: Tỡm x a, + + + + + + + ) + + = 10 ì b, + + + + = ì 68 111 c, = Hoctoancungthukhoa.com Chuyờn : Tớnh nhanh Dng 1: Tỡm tha s chung 1,, 24 x + 24 x + 24 x 14, x + x + x 2,, 24 x + 24 x + 24 15, 15 : + 27 : + : 3,, 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 16, 99 : - 26 : - 14 : 4, 64 x + 18 x + x 17, + x + 18 : x 5, 44 x + 18 x 10 + 20 x 18, x + 18 x + x + 6, x + x + x + 18 7, 456 x 36 + 456 x 61 + x 456 + 456 8, (16 x 86+ 16 x3 + 16) - (12 x 65 + 12 x + x12) 9, (16 x 66+ 16 x3 + 16) - 12 x 65 - 12 x - x12 10, 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213 11, 2007 x 16 - 2007 x 14 - 2007 x + 2007 12, ( 145 x 99 + 145) - ( 143 x 101 - 143 ) 13, 2006 x ( 43 x 10 - x 43 x 5) + 100 Dng 2:Mt v bng 1,( 18 - x 2) x ( + + + + 10 ) 2,( x - 56 ) : ( .) 3,( ) x ( 42 - x ) 4, ( 12 x - 12 x - 12 x ) x ( .) 5, (a x + a x - a x 15) : ( + + + + 10) 6, 58 - 58 x( + 54 - 60) 7, 32 + 63 x a x ( a x - a : 1) + 32 x + 32 8, ( + + + + + ) x ( 21 x - 21 - x21) 9,( x + x - 15 x ) : ( + + + + + 17 + 19 ) 10,( + + + + . + 20 ) x ( 56 x - 72 : x 21) Dng 3: Ghộp s a, 10 + + + + b, 32 + 33 + 34 12 13 14 c, + + + + + + + + +10 d, 43 + 82 - 23 + 56 + 28 + 14 e, 94 + 87 + 81 - 71 - 77 - 84 e, + + + 444 111 f, - + - + 10 - 12 + 14 - 16 + 18 - 20 + 22 g, 10 + 12 + 14 + 16 + . + 80 h, 60 - 61 + 50 - 51 + 40 - 41 + 30 - 31 + 20 - 21 + 10 - 11 + 70 Hoctoancungthukhoa.com Liờn h: 0964.73.22.88 Chuyờn : o lng v n v o lng Bi 1: in s thớch hp vo ch chm a, km = m g, 50 dam = .m b, 16 m = dm h, 36 m = .cm c, 20 hm =cm i, 83 dam = .mm d, 36 km = dm k, hm = .cm e, 1000hm = m l, km = .dm f, 2000 m = .mm m, m= mm Bi 2: in s thớch hp vo ch chm a, 200000 cm = hm g, 5000 dm = .m b, 1600 m = dam h, 3600 m = .hm c, 20000mm =m i, 83000 dam = .km d, 3600 dm = dam k, 2000 mm = .cm e, 100000 hm = km l, 500000 cm = .hm f, 2000 m = .hm m, 2000 dam= hm Bi 3: in s thớch hp vo ch chm a, 3km= hm =.dam = m b, km =.hm = dam = m c, m = dm =cm = mm Bi 4: in s thớch hp vo ch chm a, 8m5cm = . cm b, 5m 4dm =dm Hoctoancungthukhoa.com Liờn h: 0964.73.22.88 c, 6km 4m = m g, 9m 15cm = cm d, cm 6mm= .mm h, 7km 6m = .m e, 8m dm= dm i, m 62 mm = .mm f, 72 dam dm=dm k, hm cm = cm Bi 4: in s thớch hp vo ch chm a, 8m9cm = . mm f, 72 hm 31 dm=cm b, m 4dm =cm g, km 15dam = m c, 17 km 4m = cm h, km 6m = .m d, 71 dam m= .dm i, m 62 mm = .mm e, 85 m dm= mm k, hm cm = cm Bi 5: in du>;;[...]... + 122 + 236 = 633 b, 9 83 − 𝑥 × 8 = 1 73 g, 32 0 + 3 × 𝑥 = 620 c, 736 − 𝑥 ∶ 3 = 106 h, 120 − 𝑥 × 3 = 30 × 3 d, 125 × 4 − 𝑥 = 43 + 26 I, 𝑥 + 3 : 6 = 5 + 2 e, 𝑥 − 10 × 5 = 100 − 80 k,𝑥 × 8 − 22 = 13 × 2 Bài 4: Tìmy a, 720 ∶ 𝑥 × 2 + 𝑥 × 3 = 2 × 3 e, 𝑥: 12 × 7 + 8 = 36 b, 𝑥 + 13 + 6 × 𝑥 = 62 f, , 𝑥 ∶ 4 × 7 = 252 c, 7 × (𝑥 − 11) − 6 = 757 g, 7 + 𝑥 × 4 + 𝑥 = 108 d, 𝑥 + 𝑥 + 5 × 3 = 75 h, 𝑥 + 15 : 3 = 3 × 8 Hoctoancungthukhoa.com... Minh gấp 3 lần số bi của Long Vậy sau khi cho, Minh có viên bi; Long có viên bi Bài 17: Một phép chia có số chia bằng 9, thương bằng 25, số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia đó Số bị chia trong phép chia là Bài 18: Lớp 3A có tất cả 32 học sinh, trong đó có 1/4 số học sinh đạt loại trung bình Số học sinh khá và giỏi bằng nhau, không có học sinh yếu kém Vậy số học sinh giỏi của lớp 3A là Bài... 58 x( 6 + 54 - 60) 7, 32 + 63 x a x ( a x 1 - a : 1) + 32 x 8 + 32 8, ( 1 + 2 + 3 + 4 + + 9 ) x ( 21 x 5 - 21 - 4 x21) 9,( 9 x 7 + 8 x 9 - 15 x 9 ) : ( 1 + 3 + 5 + 7 + + 17 + 19 ) 10,( 2 + 4 + 6 + 8 + + 20 ) x ( 56 x 3 - 72 : 9 x 21) Dạng 3: Ghép số a, 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1 b, 32 + 33 + 34 – 12 – 13 – 14 c, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10 d, 43 + 82 - 23 + 56 + 28 + 14 e, 94... 5dam 403cm – 58cm 12km x 8 56 dm x 8 136 mm : 2 69cm : 3 24km : 3 + 102km 63m – 14m : 7 42km : 7 + 34 8km 14cm x 3 : 2 63 kg : 7 + 159 g 28kg x 2 x 3 5m x 7 – 16m 7kg x 4 : 2 9hm x 7 : 3 11kg x 6 – 6kg 7m x 4 – 20dm 600kg : 2 – 63kg 30 BÀI ÔN LUYỆN VIOLYMPIC LỚP 3 Bài 1: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5? Bài 2:Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 9? Bài 3: Tìm...Hoctoancungthukhoa.com Liên hệ: 0964. 73. 22.88 Chuyên đề: Tìm x Bài 1:Tìm x a, 𝑥 + 53 = 98 f, 𝑥 ∶ 9 = 54 b, 72 + 𝑥 = 109 g, 𝑥 × 5 = 150 c, 𝑥 − 34 = 92 h, 𝑥 × 9 = 567 d, 5 83 − 𝑥 = 37 i, 504 ∶ 𝑥 = 6 e, 𝑥 ∶ 6 = 7 k, 216 ∶ 𝑥 = 72 Bài 2: Tìm x a, 𝑥 + 632 − 86 = 872 d, 46 73 − 876 + 𝑥 = 8271 b, 𝑥 + 32 57 = 6258 − 32 3 e, 𝑥 × 9 + 7 × 89 = 1604 c, 4 832 − 𝑥 = 2684 + 36 9 f, 984 ∶ 𝑥 = 32 × 8 − 62 × 4 Bài 3: Tìm x a, 𝑥 × 5 + 87... 506dm 5m 17cm ……… 517cm 3hm 4dam ……… 34 m 420mm ……… 4dm 2mm 1m 3cm ……… 104cm 8dam 5m ……… 85m Bài 6: Tính 8 dam + 5dam 403cm – 58cm 12km x 8 56 dm x 8 136 mm : 2 69cm : 3 24km : 3 + 102km 63m – 14m : 7 42km : 7 + 34 8km 14cm x 3 : 2 63 m : 7 + 159 m 28 cm x 2 x 3 Hoctoancungthukhoa.com Liên hệ: 0964. 73. 22.88 5m x 7 – 16m 7kg x 4 : 2 9hm x 7 : 3 11kg x 6 – 6kg 7m x 4 – 20dm 600kg : 2 – 63kg Bài 1: Điền số thích... 12 x 3 - 2 x12 10, 2 13 x 37 + 2 13 x 39 + 23 x 2 13 + 2 13 11, 2007 x 16 - 2007 x 14 - 2007 x 2 + 2007 12, ( 145 x 99 + 145) - ( 1 43 x 101 - 1 43 ) 13, 2006 x ( 43 x 10 - 2 x 43 x 5) + 100 Dạng 2:Một vế bằng 0 1,( 18 - 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) 2,( 7 x 8 - 56 ) : ( .) 3, ( ) x ( 42 - 6 x 7 ) 4, ( 12 x 6 - 12 x 4 - 12 x 2 ) x ( ) 5, (a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + + 10) 6, 58 - 58... hệ: 0964. 73. 22.88 Bài 5: Tìm x a, 35 7 ∶ 𝑥 = 5 (𝑑ư 7) d, 65 ∶ 𝑥 = 21 (𝑑ư 2) b, 𝑥 ∶ 4 = 1 234 (𝑑ư 3) e, 64 ∶ 𝑥 = 9(𝑑ư 1) c, 35 7 ∶ 𝑥 + 5 = 5 (𝑑ư 7) f, x : 5 = 38 9 (dư 4) Bài 6: Tìm x a, 1 + 𝑥 + 2 + 𝑥 + 3 + 𝑥 + 4 + 𝑥) + 5 + 𝑥 = 10 × 5 b, 𝑥 + 4 + 4 + ⋯ + 4 = 9 × 68 111 𝑠ố 4 c, 𝑥 − 1 − 2 − 3 − 4 − 5 − 6 = 0 Hoctoancungthukhoa.com Chuyên đề: Tính nhanh Dạng 1: Tìm thừa số chung 1,, 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2... x 3 2,, 24 x 5 + 24 x 4 + 24 15, 15 : 5 + 27 : 5 + 8 : 5 3, , 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5 16, 99 : 5 - 26 : 5 - 14 : 5 4, 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8 17, 9 + 9 x 3 + 18 : 2 x 6 5, 44 x 5 + 18 x 10 + 20 x 5 18, 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 6, 3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 2 + 18 7, 456 x 36 + 456 x 61 + 4 x 456 + 456 8, (16 x 86+ 16 x3 + 16) - (12 x 65 + 12 x 3 + 2 x12) 9, (16 x 66+ 16 x3 + 16) - 12 x 65 - 12 x 3. .. + 22 g, 10 + 12 + 14 + 16 + + 80 h, 60 - 61 + 50 - 51 + 40 - 41 + 30 - 31 + 20 - 21 + 10 - 11 + 70 Hoctoancungthukhoa.com Liên hệ: 0964. 73. 22.88 Chuyên đề: Đo lường và đơn vị đo lường Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm a, 2 km = ……… m g, 50 dam = ……….m b, 16 m =………… dm h, 36 m = …… … cm c, 20 hm =…………cm i, 83 dam = ………….mm d, 36 km = ……… dm k, 2 hm = …… ……….cm e, 1000hm =……… m l, 5 km = …… …….dm . Bài 18: Lớp 3A có tất cả 32 học sinh, trong đó có 1/4 số học sinh đạt loại trung bình. Số học sinh khá và giỏi bằng nhau, không có học sinh yếu kém. Vậy số học sinh giỏi của lớp 3A là Bài. x 3 - 2 x12 10, 2 13 x 37 + 2 13 x 39 + 23 x 2 13 + 2 13 11, 2007 x 16 - 2007 x 14 - 2007 x 2 + 2007 12, ( 145 x 99 + 145) - ( 1 43 x 101 - 1 43 ) 13, 2006 x ( 43 x 10 - 2 x 43 x 5) + 100 Dạng.   3 = 106 d, 125 × 4   = 43 + 26 e,    10  × 5 = 100  80 f,  × 5 + 122 + 236 = 633 g, 32 0 + 3 ×  = 620 h, 120   × 3 = 30 × 3 I,   + 3  : 6 = 5 + 2 k, × 8  22 = 13 ×

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan