0

giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện kinh môn, tỉnh hải dương

104 2,152 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 19:24

B GIO DC V O TO B NễNG NGHIP V PTNT HC VIN NễNG NGHIP VIT NAM PHM TH THANH HI GII PHP GIM THIU MT CN BNG GII TNH KHI SINH TI HUYN KINH MễN, TNH HI DNG LUN VN THC S CHUYấN NGNH: QUN Lí KINH T H NI - 2015 B GIO DC V O TO B NễNG NGHIP V PTNT HC VIN NễNG NGHIP VIT NAM PHM TH THANH HI GII PHP GIM THIU MT CN BNG GII TNH KHI SINH TI HUYN KINH MễN, TNH HI DNG CHUYấN NGNH : QUN Lí KINH T M S : 60.34.04.10 NGI HNG DN KHOA HC: GS.TS. NGUYN VN SONG H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca tụi. Cỏc s liu v kt qu lun ny l trung thc, khụng chộp bt k mt cụng trỡnh no khỏc. H Ni, ngy thỏng nm 2015 Tỏc gi lun Phm Th Thanh Hi Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page ii LI CM N Trong quỏ trỡnh tin hnh nghiờn cu ti thc a v vit lun cựng vi s n lc ca bn thõn, tụi ó nhn c s giỳp nhit tỡnh ca cỏc thy, cụ giỏo nh trng, bn bố v ngi thõn. Tụi xin by t lũng bit n chõn thnh v sõu sc ti Giỏo s, Tin s Nguyn Vn Song ngi thy ó tn tỡnh hng dn, truyn t cho tụi nhiu kin thc v kinh nghim, giỳp tụi quỏ trỡnh thc hin lun ny. Tụi xin trõn trng cm n Trung tõm Dõn s-KHHG huyn Kinh Mụn, UBND xó Thng Long, UBND xó Thng Qun v UBND th trn Kinh Mụn ó to mi iu kin v giỳp nhit tỡnh quỏ trỡnh thu thp cỏc ti liu liờn quan v quỏ trỡnh thu thp s liu ca lun vn. Tụi xin gi li cm n ti Ban giỏm hiu cựng cỏc thy giỏo, cụ giỏo Hc vin Nụng nghip Vit nam ó trang b cỏc kin thc v k nng cn thit cho tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu, to iu kin thun li tụi hon thnh lun ny. Sau cựng, tụi xin gi n nhng ngi thõn gia ỡnh, bn hc ó chia s nim vui v giỳp tụi cú khú khn, chm súc v ng viờn tụi hon thnh tt lun ny. Xin trõn trng cm n! H Ni, ngy thỏng nm 2015 Tỏc gi lun Phm Th Thanh Hi Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page iii MC LC Li cam oan ii Li cm n iii Mc lc iv Danh mc ch vit tt vii Danh mc bng viii Danh mc biu x Phn I M U 1.1 Tớnh cp thit ca ti 1.2 Mc tiờu nghiờn cu 1.2.1 Mc tiờu chung 1.2.2 Mc tiờu c th 1.3 i tng v phm vi nghiờn cu 1.3.1 i tng nghiờn cu 1.3.2 Phm vi nghiờn cu Phn II C S Lí LUN V THC TIN 2.1 C s lý lun v mt cõn bng gii tớnh sinh 2.1.1 Khỏi nim 2.1.2 c im v mt cõn bng gii tớnh sinh Vit Nam 2.1.3 Nguyờn nhõn, hu qu, gii phỏp v cỏc chớnh sỏch ca mt cõn bng gii tớnh sinh 2.2 C s thc tin v mt cõn bng gii tớnh sinh 12 2.2.1 Khỏi quỏt chung v MCBGTKS mt s nc trờn th gii 12 2.2.2 Mt cõn bng gii tớnh sinh Trung Quc 13 2.2.3 Mt cõn bng gii tớnh sinh n 14 2.2.4 Mt cõn bng gii tinh sinh Vit Nam 15 2.2.5 Mt s cụng trỡnh nghiờn cu v mt cõn bng gii tớnh ca cỏc quc gia trờn th gii v Vit Nam Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t 20 Page iv 2.2.6 Kinh nghim v bi hc rỳt t tng quan c s lý lun v thc tin. 21 Phn III PHNG PHP NGHIấN CU 25 3.1 c im ca a bn nghiờn cu 25 3.1 V trớ a lý t nhiờn 25 3.1.2 iu kin kinh t xó hi 25 3.2 Phng phỏp nghiờn cu 29 Phn IV KT QU NGHIấN CU V THO LUN 32 4.1 Thc trng mt cõn bng gii tớnh ti huyn Kinh Mụn nhng nm gn õy. 32 4.1.1 C cu dõn s trờn a bn huyn Kinh Mụn t nm 2005 - 2013 32 4.1.2. T s gii tớnh sinh ti huyn Kinh Mụn 33 4.1.3 Tỡnh hỡnh MCBGT sinh cỏc h iu tra 38 4.2 Cỏc hot ng ó c trin khai nhm gim thiu tỡnh trng MCBGT sinh huyn Kinh Mụn 40 4.2.1 Cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut v dõn s. 40 4.2.2 Nõng cao hiu lc thc thi phỏp lut v cm la chn gii tớnh thai nhi ti a phng 45 4.2.3 Kt qu thc hin ch tiờu dõn s - KHHG nm 2013 47 4.2.4 Kt qu nhn thc ca ngi dõn v mt cõn bng gii tớnh sinh. 47 4.3 Phõn tớch cỏc nguyờn nhõn dn n mt cõn bng gii tớnh sinh 51 4.3.1 Nguyờn nhõn trng nam khinh n 51 4.3.2 Nguyờn nhõn v kinh t 55 4.3.3 Nguyờn nhõn v húa 57 4.3.4 Nguyờn nhõn v k thut 65 4.3.5 Tỏc ng ca th t ln sinh 69 4.4 Hu qu mt cõn bng gii tớnh ti huyn Kinh Mụn 70 4.4.1 i vi gia ỡnh 70 4.4.2 i vi xó hi 71 Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page v 4.5 nh hng v gii phỏp gim thiu mt cõn bng gii tớnh sinh ti huyn Kinh Mụn, tnh Hi Dng 72 4.5.1 Mt s tn ti, khú khn v thỏch thc vic thc hin cụng tỏc dõn s gim thiu t s gii tớnh sinh ca huyn Kinh Mụn 73 4.5.2 nh hng v mc tiờu gim thiu tc gia tng dõn s v gim thiu mt cõn bng gii tớnh sinh ca huyn Kinh Mụn nhng nm ti 74 4.5.3 Gii phỏp gim thiu mt cõn bng gii tớnh sinh ti huyn Kinh Mụn, tnh Hi Dng. 75 Phn V KT LUN V KIN NGH 83 5.1 Kt lun 83 5.2 Kin ngh. 84 TI LIU THAM KHO 86 PH LC 88 Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page vi DANH MC CH VIT TT BPTT Bin phỏp trỏnh thai BYT B Y t DS-KHHG Dõn s - K hoch húa gia ỡnh GTKS Gii tớnh sinh HND Hi ng nhõn dõn MCBGTKS Mt cõn bng gii tớnh sinh SKSS Sc khe sinh sn SRB T s gii tớnh sinh TCDS Tng cc Dõn s- K hoch húa gia ỡnh TTDS Tng iu tra dõn s TTCHV Truyn thụng chuyn i hnh vi TTGD Truyn thụng giỏo dc TTV Tuyờn truyn ng UBND y ban nhõn dõn UNFPA Qu Dn s liờn hip quc Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page vii DANH MC BNG STT Tờn bng Trang 2.1 T s gii tớnh sinh mt s nc trờn th gii 12 2.2 T s gii tớnh sinh theo th t sinh ca mt s nc 13 3.1 Mt s ch tiờu kinh t - xó hi ca huyn Kinh Mụn giai on 2011 - 2013 26 4.1 C cu dõn s theo gii tớnh v t l gii tớnh huyn Kinh Mụn t nm 2005-2013 32 4.2 T s gii tớnh sinh t nm 2005 2013 33 4.3 T s gii tớnh sinh cỏc xó ca huyn Kinh Mụn nm 2013 34 4.4 T s gii tớnh theo th t ln sinh ca cỏc xó thuc huyn Kinh Mụn nm 2014 37 4.5 Thụng tin c bn v i tng iu tra 39 4.6 Tỡnh hỡnh MCBGT sinh ti cỏc xó iu tra 40 4.7 Cụng tỏc kim tra cỏc c s siờu õm v no phỏ thai 42 4.8 Kim tra c s kinh doanh sỏch bỏo phỏt hnh sỏch, n phm cú ni dung tuyờn truyn v gii tớnh 42 4.9 T l i tng nghiờn cu nghe núi v MCBGTKS 47 4.10 T l i tng nghiờn cu nhn bit thụng tin MCBGTKS qua cỏc kờnh 48 4.11 T l i tng nghiờn cu bit cỏc dch v chn oỏn, la chn gii tớnh thai nhi ti a phng 4.13 50 T l i tng nghiờn cu bit v cỏc quy nh liờn quan n vic nghiờm cm la chn GTKS 51 4.14 Cỏc yu t tỏc ng n mt cõn bng gii tớnh sinh 52 4.15 T l gii tớnh sinh nam/ n ca cỏc h iu tra theo iu kin kinh t 55 4.16 Mi quan h gia quan nim mong cú trai v vic ỏp dng cỏc phng phỏp sinh theo ý mun 4.17 Lý mun sinh thờm Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t 58 60 Page viii 4.18 T l thớch sinh trai cỏc cp v chng sinh mt b 4.19 Kt qu kho sỏt 500 b m mang thai v s ln i siờu õm thai nhi ti cỏc c s y t 63 66 4.20 Mc ớch siờu õm thai nhi ca cỏc b m mang thai 67 4.21 T l i tng ỏp dng cỏc bin phỏp sinh theo ý mun 68 4.22 T l mong mun cú trai ca cỏc ph n vi th t sinh 69 4.23 T l i tng ỏnh giỏ v cỏc hu qu ca MCBGTKS 72 Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page ix sinh sn t nhiờn; iu chnh mc sinh nhm to c cu dõn s hp lý v gii tớnh, tui (Khon iu 14 Phỏp lnh Dõn s). Trờn c s ú ngi dõn s hiu c ch trng, chớnh sỏch ca ng phỏp lut ca Nh nc v cụng tỏc Dõn s- KHHG, h s thay i li t c v hnh ng hp phỏp 3) Tng cng s vo cuc ca cỏc ban ngnh on th v ton xó hi Ti phiờn hp bỏo tr li cỏc liờn quan n tỡnh trng mt cõn bng gii tớnh Vit Nam khuụn kh Hi tho quc t v mt cõn bng gii tớnh sinh Gii quyt v nh hng cho tng lai din hai ngy v 6-10 ti H Ni, Tng Cc trng Tng cc Dõn s - K hoch húa gia ỡnh Dng Quc Trng khng nh: Gii quyt mt cõn bng gii tớnh Vit Nam khụng ch l cụng vic ca mt b, ngnh m l cụng vic ca ton xó hi( B Y t -Tng cc Dõn s-KHHG( 2011). Khc phc tỡnh trng mt cõn bng gii tớnh sinh khụng ch l trỏch nhim ca ng, chớnh quyn cỏc cp m ú cũn l trỏch nhim ca cỏc t chc xó hi, ca ton th qun chỳng nhõn dõn. Vy nờn, yờu cu phi cú s chung tay gúp sc ca ton th xó hi, y mnh hot ng liờn ngnh, liờn tnh phm vi c nc v phm vi cỏc nc khu vc v trờn th gii ( UNFPA, 2009). Vớ d nh: Hi tho quc t v mt cõn bng gii tớnh sinh chung tay hnh ng. Theo cỏc bỏo cỏo ca cỏc i biu n t 11 quc gia, t s gii tớnh sinh (SRB) ch yu nh hng n cỏc nc chõu , ni cú nhiu quc gia m ngi dõn cũn t tng trng nam, khinh n; cỏc nc cú SRB tng cao khu vc chõu thng xuyờn c núi n t nhng nm 1980 n l Hn Quc, Trung Quc, n . Gn õy nht l Vit Nam vi mc gia tng nhanh chúng v din bin phc tp. Hin nay, ngy cng nhiu nc ang chng kin tỡnh trng MCBGTKS nh: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Albania, Nepal . Ti Hi tho, i din cỏc Chớnh ph, phỏi on ca 11 nc tham d ó cựng chia s kinh nghim v a cỏc khuyn ngh, gii phỏp nhm cựng ngn nga, gim thiu s MCBGTKS. Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 78 Chia s bi hc thnh cụng, PGS.TS Heeran Chun H Jungwon University (Hn Quc) cho bit: Hn Quc ó y mnh chớnh sỏch nh Lut cm la chn gii tớnh thai nhi, Lut Gia ỡnh, Lut Bỡnh ng gii quy nh gỏi c tha k nh trai, Chớnh ph m rng cỏc lnh vc ngh nghip vi n, Lut cho phộp ph n quyn v trỏch nhim vi gia ỡnh cha m ca mỡnh. y mnh chin dch Hóy yờu gỏi ca bn qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng. Mt s nc khỏc nh n sa mt s lut, cho phộp gỏi cú th tha k ti sn gia ỡnh ngang bng vi trai, yờu cu c trai v gỏi phi cú trỏch nhim chm súc cha m tng ng vi t l phn ti sn c tha k. Trung Quc, ó tin hnh mt chin dch ln khng nh giỏ tr ca n gii vi tờn gi Chm súc tr em gỏi - a thụng ip tớch cc v n gii, cú nhng u ói cho cỏc bc cha m sinh mt b, h tr cỏc khon tin nh v lng hu cho cỏc ụng b b m nụng thụn sinh mt b v khuyn khớch cỏc cuc hụn nhõn vi ch mu h. Ti Vit Nam, nhm ngn nga gim thiu tỡnh trng ny, Phỏp lnh Dõn s 2003, Lut Bỡnh ng gii, d tho Chin lc DS-SKSS giai on 2011 2020, mt s Ngh nh ca Chớnh ph ó cú nhng quy nh c th nghiờm cm hnh vi la chn, chn oỏn gii tớnh thai nhi. TS. Dng Quc Trng - Tng cc trng Tng cc DS-KHHG (B Y t) cho bit, trc tỡnh hỡnh SRB gia tng, nm 2009, Tng cc ó trin khai thớ im mụ hỡnh ngn nga v gim thiu MCBGTKS 10 tnh, thnh ph, m rng 18 tnh, thnh vo nm 2009 v n nm 2011 trin khai 43 tnh, thnh ph trờn c nc . Cho dự cũn rt nhiu khú khn, tr ngi v cng cũn khỏ lõu ngn chn tỡnh trng mt cõn bng gii tớnh sinh, nhng vi s chung tay, gúp sc ca ton xó hi, chỳng ta hy vng rng Vit Nam núi chung v Hng Yờn núi riờng s tng bc gim thiu tin ti kim soỏt hon ton tỡnh trng mt cõn bng gii tớnh sinh thi gian ti, gúp phn n nh cuc sng, to iu kin thun li cho vic phỏt trin kinh t - xó hi, gúp phn nõng cao tui th, nõng cao cht lng ging nũi v cht lng cuc sng cho mi ngi. Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 79 4) a ni dung giỏo dc gii tớnh vo chng trỡnh giỏo dc nh trng ph thụng Theo ch o ca Phú Th tng, B Giỏo dc v o to nghiờn cu a ni dung mt cõn bng gii tớnh sinh, giỏo dc gii tớnh, sc khe sinh sn vo chng trỡnh giỏo dc nh trng ph thụng hc sinh cú nhn thc v hnh vi ỳng n v bỡnh ng gii, gii tớnh, sc khe sinh sn v trỏch nhim i sng gia ỡnh. Bờn cnh ú, B Y t cn xỏc nh rừ mc tiờu v i tng ớch cn truyn thụng, cú ch bỏo kim soỏt tỏc ng ca truyn thụng. Trc ngy 31/3/2012, B Y t cung cp cho B Giỏo dc v o to v nhng thụng tin, ti liu v dõn s v sc khe sinh sn phc v cụng tỏc giỏo dc h thng giỏo dc ph thụng. Trờn c s ú, huyn Kinh Mụn kt hp vi phũng giỏo dc v o to huyn a nhng mc tiờu c bn Chin lc dõn s v Sc khe sinh sn Vit Nam giai on 2011-2012 vo chng trỡnh hc ph thụng, cung cp cho th h tr kin thc c bn v dõn s, sc khe sinh sn, nhm nh hng hnh ng cho cỏc em sau ny. Mt s mc tiờu c bn Chin lc Dõn s v Sc khe sinh sn Vit Nam giai on 2011-2020 T l b m mang thai c sng lc trc sinh t 15% vo nm 2015 v 50% vo nm 2020. T l tr s sinh c sng lc t 30% vo nm 2015 v 80% vo nm 2020; gim t l t vong b m liờn quan n thai sn xung 58,3/100.000 tr sng vo nm 2015 v xung 52/100.000 vo nm 2020; gim mnh tc tng t s gii tớnh sinh, c bit trung vo cỏc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng cú tỡnh trng mt cõn bng nghiờm trng v t s gii tớnh sinh, tin ti a t s ny tr li mc 104-106 s sinh trai/100 tr s sinh gỏi vo nm 2025. T s gii tớnh sinh di mc 113 tr s sinh trai/100 tr s sinh gii vo nm 2015 v di mc 115/100 vo nm 2020; quy mụ dõn s khụng vt quỏ 93 triu ngi vo nm 2015 v 98 triu vo nm 2020. Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 80 5) Hon thin, b sung cỏc bn quy phm phỏp lut v DS-KHHG phự hp vi cuc sng. Tip tc hon thin h thng chớnh sỏch, phỏp lut v DS-KHHG; cng c v kin ton t chc b mỏy, y mnh ci cỏch hnh chớnh; chng tham nhng, lóng phớ, thc hnh tit kim, nõng cao hiu qu qun lý, iu hnh, tng cng phi hp liờn ngnh trin khai ng b cỏc mc tiờu, gii phỏp ó xỏc nh cỏc Ngh quyt, ch th, chin lc v chng trỡnh hnh ng v tip tc quỏn trit v thc hin tt Ngh quyt s 47-NQ/TW ngy 22/3/2005 ca B Chớnh tr Ban chp hnh Trung ng ng khúa IX v tip tc y mnh thc hin chớnh sỏch DS- KHHG Thớ d nh quy nh v no phỏ thai khong 20 nm trc, t l no phỏ thai cao ti mc ỏng kinh ngc c mt trng hp sng thỡ cú t n 1,5 ca no, phỏ thai. Vi nhng n lc ca ngnh dõn s, s trng hp cú thai ngoi ý mun ó gim mnh, t l cỏc cp v chng tui sinh ỏp dng cỏc bin phỏp trỏnh thai t khong 80%. n nm 2010, t l no phỏ thai ch cũn 29 ca/100 ca sng. Phỏ thai khụng c coi l mt bin phỏp k hoch hoỏ gia ỡnh nhng hin quy nh cho phộp phỏ thai khụng cn iu kin gỡ. Trong thi gian ti, cú l cn ỏp dng quy nh phỏ thai cú iu kin nh bnh lý ngi m, ca hoc k hoch hoỏ gia ỡnh nhm hn ch tỡnh trng phỏ thai gii tớnh. 6) Ngnh y t Hi Dng cng thc hin cỏc d ỏn nõng cao cht lng dõn s nh Sng lc trc sinh v s sinh, ly mỏu gút chõn xỏc nh nguy c tn tt, d tt, t tin hụn nhõn, chm súc sc khe thnh niờn, v thnh niờn. Tuy nhiờn, nghiờm cm cỏc hnh vi la chn gii tớnh thai nhi, nghiờm cm cỏc cỏch chn oỏn la chn gii tớnh thai nhi bng bin phỏp nh xỏc nh qua triu chng, bt mch, xột nghim mỏu, gen, nc i, t bo, siờu õm . Phi thng xuyờn giỏo dc nõng cao phm cht o c ngh nghip v trỡnh ngh nghip cho i ng cỏn b lm cụng tỏc Dõn s-KHHG. Mt cõn bng gii tớnh sinh huyn Kinh Mụn núi riờng v c nc núi Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 81 chung cú tớnh phc tp, nhiu phỏt sinh mi v khụng th gii quyt mt sm mt chiu, vỡ vy phi s dng kt hp nhiu bin phỏp can thip. Hn na, bin phỏp no thỡ cng phi mt thi gian cú th thay i hnh vi ca mi cỏ nhõn, mi gia ỡnh v mi cng ng dõn c. Nõng cao cht lng dõn s v th lc, trớ tu v tinh thn; bo m cõn bng t s gii tớnh sinh. Thnh ph cng tng cng s lónh o, ch o ca ng v chớnh quyn cỏc cp v thc hin bỡnh ng gii; kim tra, phỏt hin, x lý nhng cỏ nhõn, th vi phm nhng quy nh Lut Hụn nhõn v gia ỡnh, Phỏp lnh Dõn s . y mnh cụng tỏc tuyờn truyn nhm to d lun xó hi mnh m, phờ phỏn hnh vi la chn gii tớnh thai nhi, ng thi nờu gng cỏ nhõn, dũng h, thụn, khu dõn c khụng vi phm cỏc quy nh v la chn gii tớnh thai nhi. Bo m cõn bng gii tớnh sinh l mt nhng ch tiờu rt quan trng vic nõng cao cht lng dõn s - KHHG. Huyn Kinh Mụn xỏc nh, bờn cnh nhng n lc ca ngnh dõn s cũn cn s quan tõm vo cuc ca cỏc cp, cỏc ngnh, coi õy l nhim v chung ca ton xó hi. iu quan trng nht l ý thc ca mi ngi dõn vic quyt nh sinh theo t nhiờn. Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 82 PHN V KT LUN V KIN NGH 5.1 Kt lun Mt cõn bng gii tớnh sinh Vit Nam xy mun hn cỏc nc. mt s nc Chõu , tỡnh trng mt cõn bng gii tỡnh sinh xut hin t cui nhng nm 1970 u nhng nm 1980 (thớ d nh Trung Quc, Hn Quc, n , .). nc ta, t nm 2004 n mt cõn bng gii tớnh sinh tng rừ rt. Theo s thng kờ 10 tnh cú t s gii tớnh sinh cao nht gm: Hng Yờn, Hi Dng, Bc Ninh, Bc Giang, Nam nh, Hũa Bỡnh, Hi Phũng, Qung Ngói, Qung Ninh, Vnh Phỳc. Cho n nm 2013 tỡnh trng mt cõn bng gii tớnh sinh ca huyn Kinh Mụn-Tnh Hi Dng gim xung cũn 124/100, nhng l a phng cú t s mt cõn bng gii tớnh cao c nc. Nguyờn nhõn dn n tỡnh trng mt cõn bng gii tớnh sinh ti huyn Kinh Mụn, gm cú: T l ý kin thớch trai chim 70%, ú s ngi thớch gỏi ch chim 10%, cũn li 20% l chp nhn trai hay gỏi u tt. Nh vy trng nam khinh n ó th hin rt rừ trờn thc t. Lý mun sinh trai cú np cú t chim 37,1%, tip n l ch da v gi, bnh tt 31,1%; th ba l ni di tụng ng 25%. Cú 22,5% b m c phng cho rng h cú bit n bin phỏp sinh theo ý mun; cú 18,6% cỏc b m ó ỏp dng bin phỏp sinh theo ý mun ln sinh u; cú 84,4% b m bit gii tớnh ca tr trc sinh, tt c u bng siờu õm; cú 62,8% b m siờu õm c s y t t nhõn, cũn 37,2% siờu õm ti c s y t nh nc. bit c gii tớnh ca thai nhi, cú 91% b m cho rng khụng cú khú khn gỡ vic hi ngi siờu õm v gii tớnh ca tr; cú 51,9% b m cho l cú vic no phỏ thai vỡ lý gii tớnh a phng. m bo s phỏt trin bn vng theo quy lut t nhiờn v hn ch s mt cõn bng gii tớnh sinh, chỳng tụi ó a gii phỏp gúp phn gim thiu tỡnh trng mt cõn bng gii tớnh sinh ti huyn Kinh Mụn. Nhng gii phỏp khc Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 83 phc nh: tng cng cụng tỏc truyn thụng kt hp vi bin phỏp hnh chớnh, u t c s vt cht, trang thit b nhm tng kh nng tip cn ca ngi dõn vi cỏc dch v dõn s KHHG v chm súc sc khe sinh sn; cung cp cỏc dch v sng lc bnh tt trc sinh v s sinh gim thiu mang thai ngoi ý mun. Tuy nhiờn kim soỏt c tỡnh trng sinh th ba v mt cõn bng gii tớnh hin nay, ch mt ngnh y t s khụng th thc hin c nờn rt cn s vo cuc chung sc t cỏc on th, cỏc cp chớnh quyn cựng cỏc ngnh chc nng. i vi cụng tỏc tuyờn truyn cn mnh m v vo cuc quyt lit v a dng hỡnh thc tuyờn truyn, cú s, cú minh chng c th trỏnh tuyờn truyn chung chung gõy nhiu v khụng hiu qu thm tỏc ng ngc. Ngnh dõn s phi i tng ngừ, gừ tng nh, bỏm sỏt v gii thớch ỳng i tng h nõng cao nhn thc t ú thay i hnh vi. 5.2 Kin ngh 1) i vi Trung tõm Dõn s-KHHG huyn Tip tc quan tõm lónh o, ch o v cụng tỏc Dõn s-KHHG c bit ch o cỏc ban, ngnh, on th, t chc xó hi tớch cc tham gia tuyờn truyn, ng qun chỳng nhõn dõn, thc hin xó hi hoỏ cụng tỏc dõn s - KHHG; X lý nghiờm tỳc cỏc trng hp vi phm chớnh sỏch dõn s - KHHG c bit l cỏc trng hp sinh th tr lờn v Tng cng tuyờn truyn trờn loa truyn ca xó, thụn v ni dung MCBGTKS; T chc cỏc hi ngh truyn thụng trc tip ti xó, thụn cho cho cỏc i tng l lónh o v cỏc i tng ph n tui sinh . Chỳ trng n cỏc cp v chng ó cú u lũng l gỏi hoc ó cú gỏi nhng ln sinh trc.T chc lng ghộp sinh hot cỏc Cõu lc b khụng sinh th 3+; chỳ ý cỏc cp v chng sinh hai gỏi v T chc cỏc hot ng liờn hoan ngh chuyờn v mt cõn bng GTKS; T chc cho cỏc em gỏi tham gia nhiu cuc thi tuyờn dng, tiờu biu nhm xúa b t tng trng nam khinh n; y mnh cụng tỏc tra, kim tra cỏc c s y t lm cụng tỏc siờu õm, xột nghim, t vn, no phỏ thai v cỏc c s sn xut, kinh doanh cỏc n phm hoỏ; Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 84 H tr thờm kinh phớ cho cụng tỏc dõn s - KHHG 2) i vi Chi cc dõn s k hoch húa gia ỡnh tnh Hi Dng Quan tõm ch o v chuyờn mụn, cung cp y phng tin trỏnh thai, cỏc ti liu tuyờn truyn, panụ ỏp phớch Trung tõm Dõn s - KHHG huyn thc hin cỏc D ỏn chng trỡnh mc tiờu Quc gia Dõn s - KHHG liờn tc v kp thi. Cp b sung trang thit b phc v cho cụng tỏc truyn thụng. ngh vi cỏc cp h tr thờm kinh phớ thự lao cho i ng Cng tỏc viờn Dõn s - KHHG c bit ngh tng h tr tin thự lao t ngõn sỏch tnh t 20.000/thỏng lờn 50.000/thỏng. Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 85 TI LIU THAM KHO 1. B Chớnh tr (2005), Nghị số 47-NQ.TW ngày 22.3.2005 Bộ Chính trị Về tiếp tục đẩy mạnh thực sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. 2. B K hoch v u t (2004), nh hng chin lc phỏt trin bn vng Vit Nam, Chng trỡnh ngh s 21 ca Vit Nam, H Ni 2004, tr.58. 3. B Y t - Tng cc Dõn s K hoch húa gia ỡnh (2009), Hi ngh chuyờn v cụng tỏc Dõn s- K hoch húa gia ỡnh,H Ni 4. B Y t (2008), Niờn giỏm thng kờ y t 2008, Nxb Y hc, tr.24. 5. B Y t (2009), Cụng s 3121.BYT-BMTE ngy 21.5.2009 ca B Y t v vic nghiờm cm lm dng k thut cao la chn gii tớnh thai nhi. 6. B y t (2012), Bỏo cỏo v mt cõn bng gii tớnh sinh, thỏng 11.2012, ti Hi tho quc gia H Ni. 7. B Y t - Tng cc Dõn s K hoch húa gia ỡnh ( 2011),Gii quyt v nh hng cho tng lai din hai ngy v 6-10 ti Hi tho quc t v mt cõn bng gii tớnh sinh, H Ni. 8. Chi cc Dõn s KHHG(2010, 2011, 2012), Bỏo tng kt cỏc nm. 9. Chớnh ph (2003), Ngh nh s 104/2003/N-CP ngy 16.9.2003 ca Chớnh ph v nh x pht vi phm hnh chớnh v lnh vc y t. 10. Chớnh ph (2006), Ngh nh 114/2006/N-CP Quy nh x pht vi phm hnh chớnh v dõn s v tr em quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Phỏp lnh Dõn s. 11. Hc vin bỏo v tuyờn truyn (2010), Giỏo trỡnh chm súc sc khe cng ng. 12. Hi Ninh (2008), Mt cõn bng gii tớnh Vit Nam: SOS, Tp thụng tin y dc ngy 22.4.2008 10:48 am, Xut bn B Y t, 1tr. 13. S Y t Hi Dng (2008), Cụng s 657.SYT-DSKHHG ngy 22.10.2008 V thc hin mt s gii phỏp can thip, hn ch MCBGTKS. 14. S Y t Hi Dng (2009), Cụng s 413/SYT-NVY ngy 05.6.2009 ca S Y t v vic nghiờm cm lm dng k thut la chn gii tớnh thai nhi. 15. Th tng Chớnh ph (2008), Ch th s 23/2008/CT-TTg ngy 04.8.2008 ca Th tng Chớnh ph v vic tip tc y mnh cụng tỏc Dõn s v KHHG. 16. Ngụ Vn Ton (2008), Tng quan v s mt cõn bng gii tớnh sinh ti Vit Nam v mt s nc chõu , Tp thụng tin y dc s 7.2008, Xut bn B Y t Vin thụng tin th vin y hc trung ng, tr.2-4. 17. Tng cc thng kờ (2005), Nghiờn cu mt cõn i gii tớnh sinh nm qua ti mt s a phng, thc trng v gii phỏp, tr.20, 39, 50, 55, 79, 98. 18. Tng cc Dõn s - K hoch húa gia ỡnh (2010), Cm nang tuyờn truyn v bỡnh ng gii lng ghộp gii chng trỡnh dõn s, sc khe sinh sn v k hoch húa Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 86 gia ỡnh(Monitoring handbook to support behavior communication change (BBC) on population, reproductive health and family-planning), 57tr. 19. Tng cc Dõn s - K hoch húa gia ỡnh (2012), Mt s chớnh sỏch hin hnh liờn quan n mt cõn bng gii tớnh sinh,NXB H ni thỏng 12.2012. 20. Tng cc Dõn s - K hoch húa gia ỡnh(2009), Ti liu tuyờn truyn v gii tớnh sinh. 21. Tng cc Thng kờ (2009), iu tra bin ng DS KHHG 1.4.2009, NXB thng kờ H Ni . 22. Tng cc Dõn s - K hoch húa gia ỡnh (2013), Ti liu tuyờn truyn v gii tớnh sinh. 23. Trung tõm Dõn s- K hoch húa gia ỡnh huyn Kinh Mụn (2010,2011,2012), Bỏo cỏo thng kờ cỏc nm. 24. Trung tõm Dõn s- K hoch húa gia ỡnh huyn Kinh Mụn , (2013), Bỏo cỏo tng hp nm. 25. UBND huyn Kinh Mụn( 2014), Bỏo cỏo kt qu thc hin nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2013 v phng hng nhim v nm 2014. 26. UBTVQH (2003), Phỏp lnh s 06/2003/PL-UBTVQH11 ngy 9.1.2003 v Dõn s. 27. UBTVQH (2008), Phỏp lnh sa i iu 10 ca phỏp lnh Dõn s ca UBTVQH s 15.2008.PL-UBTVQH12 ngy 27 thỏng 12 nm 2008. 28. UNFPA (2006), T s gii tớnh sinh mt s nc trờn th gii. 29. UNFPA (2008), Thc trng dõn s Vit Nam 2008, UNFPA, H Ni 2009, tr.18. 30. UNFPA (2009), ng bo pht t tham gia khc phc tỡnh trng mt cõn bng gii tớnh sinh, H ni 45tr. 31. UBND TPHCM (2013), K hoch trin khai thc hin chng trỡnh can thip gim thiu mt cõn bng gii tớnh sinh, truy cp ngy 10/5/2013 t http://www.quan 12.hochiminhcity.gov.vn. Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 87 PH LC Ph lc 1: Bng hi BNG HI PHNG VN H GIA èNH Li gii thiu: Cho anh/ch! Tụi tờn l Phm Th Thanh Hi, tụi n t Chi cc Dõn s-KHHG tnh Hi Dng. Chỳng tụi ang tin hnh nghiờn cu tỡm hiu nguyờn nhõn, xu hng thớch trai, la chn gii tớnh sinh ti a phng, theo tớnh toỏn ngu nhiờn chỳng tụi chn anh/ch tham gia nghiờn cu. Cuc phng s din khong 30 phỳt. Tụi xin m bo vi cỏc anh rng tt c nhng cõu tr li ca anh s c gi mt v ch phc v cho mc ớch nghiờn cu. Sau õy tụi xin c phộp bt u cuc phng anh/ch. Phn A: Thụng tin chung v ngi c phng Q1. H, Tờn ngi c phng vn: Ngy thỏng nm sinh 1. Nam Gii tớnh 2. N a ch Q2. Trỡnh hc cao nht ca 1. Cha h lp 1/khụng bit c, Anh/ch ? vit 2. Tiu hc Q3. Ngh nghip ca Anh/Ch l gỡ? Q4. Theo xp loi/ỏnh giỏ ca chớnh quyn xó/thụn, hon cnh gia ỡnh ca anh/ch thuc loi no? 3. Trung hc c s 4. Trung hc ph thụng 5. Trung cp, hc ngh 6. Cao ng 7. i hc 8. Sau i hc 1. Nụng dõn 2. Cụng nhõn viờn chc nh nc 3. Nhõn viờn doanh nghip 4. Lao ng t 5. Khỏc (Nờu rừ) ______ 6. 1. H nghốo 2. Trung bỡnh 3. Khỏ 4. H giu Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 88 Phn B: Thụng tin h gia ỡnh Q5. Cú nhng sng gia ỡnh anh/ch? Q6. Anh/ch cú khụng? Q7. Con th 1: Q8. Con th 2: Q9. Con th 3: Q10. Con th 4: 1. Mt th h (Tụi v v /chng tụi) 2. Hai th h (Tụi, v/chng v cỏi hoc b m) 3. Ba th h (Tụi, v/chng tụi, cỏi v b m) 4. Khỏc (nờu rừ) _____ 1. Cú (i tip cõu Q.17) 1.1. Trai 1.1.1. S lng: ______ 1.2. Gỏi 1.2.1. S lng: ______ 2. Khụng (i tip cõu Q. 21) 3. ang cú bu (i tip cõu Q.21) 1. Tui: ______ 2. Gii tớnh: 2.1. Nam 2.2. N 1. Tui: ______ 2. Gii tớnh: 2.1. Nam 2.2. N 1. Tui: ______ 2.1. Nam 2.2. N 2. Gii tớnh: 1. Tui: ______ 2.1. Nam 2.2. N 2. Gii tớnh: 1. Tụi 2. V/chng tụi 3. C hai v chng 4. B m tụi 5. Khỏc (nờu rừ) _______ Q11. Ai l ngi quyt nh liờn quan n sinh v k hoch húa gia ỡnh? (vớ d: k hoch sinh con, chn tui cho con) Phn C. Kin thc, Thỏi v Vn húa liờn quan n tỡnh trng mt cõn bng gii tớnh sinh Hon Hon ng Khụng ton Kh Cỏc nhn nh ton ý ng ý khụng ỏc ng ý ng ý Q12. Ngi n ụng l ngi chu trỏch nhim v gii tớnh ca a tr (ch khụng phi n gii). Q13. Trong s cỏc vai trũ nh lm v, lm m, lm thỡ vai trũ quan trng nht ca mt ngi ph n l sinh trai cho gia ỡnh chng. Q14. Vi anh/ch vic phi cú ớt nht mt gỏi l rt quan trng. Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 89 Q15. Vi anh/ch vic phi cú ớt nht mt trai l rt quan trng. Ni dừi tụng ng Q16. Trong s nhng lớ phi c 1. trai, lớ no l quan trng 2. Cn ch da nht cỏc lý sau õy? 3. Cn lao ng 4. p lc gia ỡnh v nh kin XH 5. Cú np cú t Q17. B m anh/ch hay b m 1. Cú v/chng cú bao gi to sc ộp 2. Khụng lờn anh/ch hoc núi búng giú v 3. Khụng bit vic phi cú ớt nht mt a 4. T chi tr li trai khụng? Q18. H hng, gia tc anh/ch cú bao 1. Cú gi to sc ộp lờn anh/ch hoc 2. Khụng núi búng giú v vic phi cú ớt 3. Khụng bit nht mt a trai khụng? 4. T chi tr li Q19. Nu mt cp v chng ch cú ton 1. Cú gỏi thỡ anh/ch cú xem h l 2. Khụng kộm may mn hay khụng? 3. Khụng bit 4. T chi tr li 1. Cú (ú l lý chớnh ỏng) Q20. Nu mt ngi v khụng c 2. Khụng (ú khụng phi l lý chớnh trai, thỡ anh/ch cú ngh y l lớ chớnh ỏng chng b hoc ỏng) li d v khụng? 3. Khụng bit 4. T chi tr li 5. Khỏc (nờu rừ) _____ Q21. Nu mt ngi v khụng c 1. Cú (ú l lý chớnh ỏng) trai, thỡ anh/ch cú ngh y l 2. Khụng (ú khụng phi l lý chớnh lớ chớnh ỏng gia ỡnh chng ỏng) gõy sc ộp lờn ngi chng b 3. Khụng bit v? 4. T chi tr li 5. Khỏc (nờu rừ) ______ Q22. Trong phng/xó/thụn ca 1. Rt thớch cú trai anh/ch, phn ln cỏc gia ỡnh 2. Thớch cú trai thớch trai hay gỏi hn? 3. Con no cng c 4. Thớch cú gỏi 5. Rt thớch cú gỏi Q23. Theo chng trỡnh Dõn S-K hoch húa gia ỡnh, mi gia ỡnh ch nờn cú t hoc con, gi s nh anh/ch ó cú mt gỏi u, cú a th hai liu anh/ch cú quyt nh hoc cú ý 1. 2. 3. 4. Cú Khụng Khụng bit T chi tr li Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 90 ngh b cỏi thai ú i nu anh/ch bit thai l n? Q24. Theo anh/ch Nh nc cho phộp bỏc s tit l thụng tin v gii tớnh ca thai nhi hay khụng? 1. 2. 3. 4. Q25. Anh/ch cú bit ang cú tỡnh trng mt cõn bng v gii tớnh sinh Vit Nam, c bit l vựng nụng thụn khụng? Q26. Nu cú, thỡ bit t nhng ngun no? (Anh/ch la chn phng ỏn ph bin nht) 1. Cú 2. Khụng 3. T chi tr li Q27. Anh/ch ó bao gi c cỏn b y t thụn xó tip cn ti nh v tuyờn truyn kin thc sc khe sinh sn v t l gii tớnh sinh khụng? Q28. Theo anh/ch hu qu ca vic sinh nhiu l gỡ? (Anh/ch hóy la chn ti a phng ỏn) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. Cú Khụng Khụng bit T chi tr li Truyn ming t bn bố, ngi thõn Loa phng/xó Bng rụn, khu hiu T ri Tp hun, hp cụng tỏc on th Bỏo, i phỏt truyn hỡnh Cỏn b y t tip cn Khỏc (nờu rừ) ______ Cú Khụng Khụng bit T chi tr li 1. Gim thu nhp gia ỡnh 2. An ninh xó hi (t nn xó hi, nghin hỳt, c bc, cng hip, v.v) 3. nh hng n quan h v chng 4. Gim cht lng dõn s 5. Khỏc (ghi rừ) . Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 91 Ph lc 2: HNG DN THO LUN NHểM: Tnh: Hi Dng; Huyn Kinh Mụn; Xó: Tờn ngi ch trỡ: Phm Th Thanh Hi Thi gian: .//2015 1. i tng: Ph n sinh khong thi gian t 01/6/2013 n 1/6/2014 v cú h khu thng trỳ ti huyn Kinh Mụn. 2. Mc ớch: Tỡm hiu cỏc yu t nh hng n TSGTKS. Tho lun tỡm hiu nguyờn nhõn ca mt cõn bng GTKS. Cỏc xut, khuyn ngh ca i tng nghiờn cu nhm hn ch/kim soỏt tỡnh trng mt cõn bng GTKS. 3. Ni dung: 1. Thụng tin cỏ nhõn (hon cnh gia ỡnh, cỏi, ngh nghip -thu nhp chớnh) . . . . 2. Theo anh/ch hon cnh kinh t, iu kin sng ti a phng mỡnh hin so vi nhng a phng khỏc hoc cỏc xó khỏc hin nh th no? . . . . 3.Anh/ch nhn thy tỡnh hỡnh sinh hin ti a phng mỡnh hin nh th no? So vi nhng nm trc cú s thay i hay khỏc bit gỡ khụng? Nu cú c th ú l nhng thay i hay khỏc bit gỡ? . . . . 4.Theo anh/ch s tr sinh l trai so vi tr l gỏi ti a bn anh/ch hin nh th no? Cú mt cõn bng gii tớnh sinh khụng? Nu cú thỡ theo anh/ch nguyờn nhõn ti li mt cõn bng gii tớnh sinh nh hin nay? . . . . 5. Theo anh/ch ti mi ngi li thớch cú trai hn gỏi? Ti a phng ca mỡnh anh/ch thy nhng ngi thớch cú trai cú s dng bin phỏp gỡ t c mc ớch ca mỡnh khụng? H lm nh th no la chn c Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 92 gii tớnh ca thai nhi? . . . 6.Theo anh/ch ti a phng mỡnh nhng ngi mun sinh trai thng dựng nhng bin phỏp gỡ t c mc ớch? V nhng gia ỡnh nh th no thỡ mun sinh trai? . . 7.Theo Anh/ch mt cõn bng gii tớnh sinh hin cú nh hng nh th no n tng lai hay cuc sng hin ti? 8. Theo anh/ch gim tỡnh trng MCBGTKS nh hin chỳng ta nờn lm gỡ i vi cỏ nhõn, gia ỡnh v xó hi? Cm n v kt thỳc./. Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Kinh t Page 93 [...]... Môn, tỉnh Hải Dương 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về giới tính khi sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2 - Đánh giá thực trạng và các nguyên nhân của mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương - Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Kinh. .. giới tính hiện nay với việc vận dụng những kiến thức trong quá trình học tập, thực tế tại địa phương chúng tôi xin chọn đề tài Giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đề xuất giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Kinh Môn,. .. trạng mất cân bằng giới tính khi sinh Vậy câu hỏi đặt ra là nguyên nhân mất cân bằng giới tính của huyện Kinh Môn là gì? Và làm thế nào để kiểm soát được tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của huyện Kinh Môn hiện nay? Nhận thức rõ những hậu quả trong tương lai của việc gia tăng tỷ số giới tính khi sinh với mong muốn giảm thiểu mất cân bằng giới tính Để góp phần vào việc kiểm soát mất cân bằng giới. .. học Kinh tế Page 6 cân bằng giới tính khi sinh tăng rõ rệt Tại Tiền Giang, mất cân bằng giới tính khi sinh từ năm 2007 (110 bộ trai/100 bé gái) năm 2010 là 113 bộ trai/100 bé gái Hai là, mất cân bằng giới tính tăng với tốc độ rất nhanh Tại các nước, tăng bình quân khoảng 0,2%, nhưng tại Việt Nam tăng bình quân 1% mỗi năm Ba là, mất t cân bằng giới tính tại Việt Nam ngay từ đứa con đầu tiên, trong khi. .. Riêng sáu tháng đầu năm nay, tỷ số giới tính khi sinh tại Hà Nội là 118 bộ trai/100 bé gái 2.1.3 Nguyên nhân, hậu quả, giải pháp và các chính sách của mất cân bằng giới tính khi sinh 2.1.3.1 Nguyên nhân Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh Từ các kết quả nghiên cứu ban đầu ở Việt Nam cho thấy, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam bắt nguồn từ các nguyên... Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Sự mất cân bằng giới tính khi sinh, các nguyên nhân ảnh hưởng và các giải pháp khắc phục - Các mô hình, đề án, dự án đã và đang thực hiện nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Về nội dung Tìm hiểu kiến thức, thái độ và văn hóa liên quan đến mất cân bằng giới. .. Phân tích theo thứ tự số sinh cho thấy rất rõ hành vi cố sinh con trai, tỷ lệ giới tính khi sinh của lần sinh thứ nhất là 108,41, đây là mức hoàn toàn bình thường theo qui luật nhân khẩu học Tỷ lệ giới tính khi sinh của con thứ hai đã vọt lên 143,22, đây là mức mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, cao hơn mức mất cân bằng giới tính khi sinh chung là 122,49 Đến tỷ lệ giới tính khi sinh của con thứ ba là... đến mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm tìm ra nguyên nhân, giải pháp của mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 1.3.2.2 Về không gian Đề tài được nghiên cứu trên địa bàn huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 1.3.2.3 Về thời gian Chúng tôi tiến hành nghiên cứu từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 3 PHẦN II... niệm mất cân bằng giới tính khi sinh Là số trẻ em trai được sinh ra còn sống vượt trên ngưỡng bình thường so với 100 trẻ em gái được sinh ra còn sống trong một khoảng thời gian xác định, thường là một năm tại một quốc gia, một vùng hay một tỉnh Theo quy ước nhân khẩu học, khi tỷ số giới tính khi sinh của một quốc gia, một vùng hoặc một tỉnh/ thành phố từ 110 trở lên là mất cân bằng giới tính khi sinh. .. 45/63 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh mất cân bằng Trong đó, có những tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao từ 120-130 thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Tổng cục thống kê, 2009) Các nghiên cứu hiện có cho thấy mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực về sức khoẻ và đời sống của phụ nữ; phụ nữ phải gánh chịu áp lực nặng nề về thể xác và tinh thần để sinh . nhân của mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. - Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 1.3 Đối tượng. chung Trên cơ sở đánh giá tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đề xuất giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể -. độ và văn hóa liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm tìm ra nguyên nhân, giải pháp của mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 1.3.2.2 Về không gian
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện kinh môn, tỉnh hải dương, giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện kinh môn, tỉnh hải dương, , Phần I. Mở đầu, Phần II. Cơ sở lý luận và thực tiễn, Phần III. Phương pháp nghiên cứu, Phần IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Phần V. Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan