NÊN DÙNG THỜI GIAN THẾ NÀO Ở TUỔI 22 - Song ngữ

29 588 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 18:25

HOW SHOULD A 22-YEAR-OLD INVEST TIME? NÊN DÙNG THỜI GIAN THẾ NÀO Ở TUỔI 22 When I was 22 years old, I spent time running out with my friends, chasing tail, spending time smoking up, and generally being a millionaire Khi tôi 22 tuổi, tôi đã dành thời gian để đi chơi với bạn bè, tán gái, hút thuốc và cố gắng để trở thành triệu phú. 10 years later I discovered a secret that helped me achieve and learn more in 1 year than I had in all the previous 10 years. 10 năm sau đó, tôi đã nhận ra một bí mật, một điều giúp tôi chỉ trong một năm đã học được và có được nhiều hơn những gì tôi đã có trong suốt 10 năm trước. Here's the secret for you to apply this in your life and get results and success that you've never even dreamed about. Đây là điều bí mật để bạn ứng dụng nó vào cuộc sống của bạn, để đạt được kết quả và sự thành công mà bạn sẽ thậm chí chưa bao giờ mơ tới. Invest your time in the following activities and you will gain more power, money, friends, love and affection. Hãy dành thời gian của bạn vào các hoạt động này và bạn sẽ có được quyền năng, tiền bạc, bạn bè, tình cảm và sự ảnh hưởng. Your friends will look up to you for your courage to do the things that they've only just dreamed about, your family will look up to you and be proud of your many achievements. Bạn bè sẽ ngưỡng mộ bạn vì bạn đã dám làm những thứ mà họ chỉ dám mơ ước, gia đình sẽ nhìn bạn đầy tự hào về những thành công mà bạn đạt được. Your colleagues will become jealous of your stratospheric success. They will look towards you for advice on how to become successful like you. Những người đồng nghiệp của bạn sẽ bắt đầu ghen tỵ với những thành công nổi trội của bạn. Họ sẽ tìm đến bạn xin những lời khuyên để có thể trở nên thành công như bạn. If you don't do these things, 10 years down the line you will wonder where all your time went, what you did wrong to become such a failure. Nếu như bạn không làm những điều này, 10 năm sau bạn sẽ tự hỏi thời gian của bạn đã đi đâu, điều gì bạn đã làm sai để nhận lấy sự thất bại như thế này. Your friends will forget you as a has-been, and your family will treat you like that 'bum-sibling' they have. Những người bạn của bạn sẽ quên bạn, và gia đình của bạn sẽ đối xử với bạn như một kẻ ăn bám mà họ đang phải mang theo. Here are 5 things you should invest your time in everyday to become a success. Đây là 5 điều mà bạn nên dành thời gian của bạn làm mỗi ngày để trở nên thành công. But a WORD OF WARNING Nhưng bạn cần lưu ý If you try doing these things at the same time you will fail. So pick one of the things mentioned below. Nếu bạn cố gắng làm tất cả những điều này trong cùng một khoảng thời gian, bạn sẽ thất bại. Vì vậy hãy chọn một trong những điều dưới đây. Learn how to do it. Figure it out. Then spend 1 month to learn how to do this better. Practice it every day for 1 month before taking on anything else. Hãy học cách làm điều đó. Cố gắng để hiểu nó. Sau đó dành một tháng để học cách làm điều này tốt hơn. Thực hành công việc này mỗi ngày trong một tháng liền trước khi bắt đầu làm những thứ khác. After the 1 month is over this will have become your habit and you will be able to do it unconsciously. Then when you add another thing from the list below it won't seem very hard. Sau khi một tháng kết thúc nó sẽ trở thành những thói quen và bạn sẽ có thể làm nó một cách vô thức. Sau đó khi bạn bắt đầu làm thêm những điều mới từ danh sách dưới đây, việc đó sẽ không còn khó khăn nữa. Within the year you'll be doing each of these things unconsciously and will have developed an arsenal of habits that will support you for the rest of your life. Trong một năm bạn sẽ làm những điều này một cách vô thức và phát triển một tập hợp những thói quen sẽ còn giúp bạn trong suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. The Power Of Creating Good Habits Sức mạnh của việc tạo lập những thói quen tốt The biggest secret that man has discovered over the last few decades is the power of habit. Once a habit is established it lasts for a life time. Bí mật lớn nhất mà loài người đã phát hiện ra trong những năm của thập kỷ trước là sức mạnh của thói quen. Một khi thói quen được hình thành nó sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời một con người. Developing a habit in the beginning seems hard, but once you master something and include it in your habits, this will be forgotten and you'll just do it easily. Phát triển một thói quen vào những lúc ban đầu có vẻ như khó khăn, nhưng khi bạn đã làm chủ được một số thứ và đưa nó vào trong những thói quen của bạn, những sự khó khăn này sẽ biến mất và bạn sẽ làm công việc một cách dễ dàng. Think about tying your shoelaces. How do you do that? Do you loop each lace and then knot them, or do you loop one and then knot the other lace through the loop. Hãy nghĩ về cách bạn thắt dây giầy. Làm thế nào bạn làm điều đó ? Có phải bạn đã thắt các dây buộc và sau đó cột chúng lại, hay bạn đã thắt một cái và sau đó cột các dây buộc qua những vòng ren? Each of us ties our shoelaces differently. But once we get this, we'll tie them each time the same way, without even thinking about it. Mỗi người trong chúng ta buộc giầy theo những cách khác nhau. Nhưng khi chúng ta đã làm được điều đó, chúng ta sẽ thắt dây của những chiếc giầy vào mỗi thời điểm khác nhau theo một cách duy nhất mà không cần nghĩ về chúng. This is the power of habit. This is the first thing you should invest your time in. Điều này là sức mạnh của thói quen. Đây là điều đầu tiên mà bạn nên dành thời gian của mình. A habit is usually formed when you repeat something in the exact same manner everyday for at least 21 days. Some habits take longer, some shorter. Một thói quen thường được tạo lập khi bạn lặp lại những việc mình làm theo một cách giống nhau mỗi ngày trong ít nhất 21 ngày. Một số thói quen cần thời gian dài hơn, và một số thì ngắn hơn. So to average it out - invest 30 days to establish each habit. Vì vậy trung bình bạn nên dành 30 ngày cho việc tạo lập một thói quen mới. The 5 Most Powerful Habits That Anyone Can Learn 5 thói quen có sức mạnh lớn nhất mà mọi người có thể học These 5 habits will support you throughout your life Đây là 5 thói quen sẽ hỗ trợ cho cả cuộc đời của bạn. Whether you decide to become an academic and do multiple Ph.Ds, or are an athlete looking to become professional. Cho dù bạn quyết định trở thành một học giả với vài luận văn tiến sĩ, hoặc là một vận động viên đang muốn lên chuyên nghiệp. Whether you are a mother looking to give your kids a better life, or a high powered business woman seeking venture capital investment. Cho dù bạn là một người mẹ đang tìm cách để cung cấp cho những đứa trẻ của mình một cuộc sống tốt hơn, hoặc là một nhà đầu tư có quyền lực đang tìm kiếm một khoản đầu tư mạo hiểm. 1. Take Care Of Your Body 1. Chăm sóc cơ thể của bạn. No matter what you do in your life, you will do it in your body. You cannot replace it, get a new one, or trade it in. This is your body and your will live in it. Không quan trọng bạn làm gì trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ phải chăm sóc cơ thể của bạn. Bạn không thể thay thế nó, mua một cơ thể mới, hoặc bán nó đi. Đây là cơ thể của bạn và bạn sẽ sống cùng với nó. It might not be the perfect body that you want, but this is the one you have. If you take care of it now - it will take care of you when you 60, 70 or 80 years old. Nó không thể là một cơ hoàn hảo mà bạn muốn, nhưng đây là cái mà bạn có. Nếu như bạn chăm sóc nó bây giờ - nó sẽ giúp được bạn ít nhiều khi bạn 60, 70 hay 80 tuổi. The way to take care of your body is simple. Eat less & Exercise more. Cách chăm sóc cơ thể bạn rất đơn giản. Ăn ít và tập thể dục nhiều Spend 30 - 60 Minutes Each Day Exercising. Dành 30 đến 60 phút mỗi ngày để tập thể dục. This does not mean that you join a gym and start pumping weights. It means that you work every muscle in your body. Nó không có nghĩa rằng bạn đến một phòng tập gym và bắt đầu nâng tạ. Nó có nghĩa là bạn hãy để cho tất cả các phần trên cơ thể mình được hoạt động. Spend conscious time to move the muscles in your arms, back and legs. Take the time to join a gym and workout and use your muscles. Do this because most of us now spend more time sitting on couches than moving around. Hãy chủ động dành một khoảng thời gian để di chuyển cơ bắp ở những cánh tay, lưng và đôi chân. Dành thời gian để tham gia một phòng tập gym, luyện tập và vận hành những cơ bắp của bạn. Bạn cần làm điều này bởi vì ngày nay phần lớn chúng ta dành thời gian để nằm ườn trên ghế hơn là đứng dậy và đi ra ngoài. The human body was made to move around to do things. That's the first thing to take care of the body. Learn this habit first. Cơ thể loài người được tạo ra để di chuyển và để làm mọi thứ. Vì vậy, điều đầu tiên là chăm sóc cơ thể. Học thói quen này đầu tiên. Spend 30 - 60 minutes each day exercising. Dành 30 đến 60 phút mỗi ngày tập thể dục Eat Food That Is Fresh & Healthy Ăn thức ăn tươi và có lợi cho sức khỏe. The next step to take care of your body is to eat well. Treat your body like a home. This is the home where you live. Bước tiếp theo để chăm sóc cho cơ thể của bạn là ăn uống phù hợp. Hãy coi cơ thể bạn giống như một ngôi nhà. Đây là ngôi nhà nơi bạn sống. If you bring good things to this home the home will become nicer and you'll enjoy living in it. If you bring rotten stuff into this home the home will decay and you'll hate living there. Nếu bạn mang lại những thứ tốt đẹp cho ngôi nhà này, nó sẽ trở nên dễ chịu và bạn sẽ thích sống ở đó. Nếu bạn mang lại những thứ vô giá trị vào ngôi nhà này, nó sẽ trở nên hoang phế và bạn sẽ ghét sống ở đó. So eat good stuff. Eat as much fresh fruits & vegetables as you can everyday. Include a fruit and vegetables in your diet. This will give you the energy that you need. Vì vậy ăn những loại đồ ăn tốt. Ăn thật nhiều trái cây tươi và rau xanh mà bạn có thể ăn được mỗi ngày. Hãy thêm một loại trái cây và nhiều rau vào khẩu phần ăn hiện thời của bạn. Nó sẽ cho bạn năng lượng mà bạn cần. Play A Sport That You Like Everyday Chơi một môn thể thao mà bạn thích mỗi ngày. This is something that will help you relax your mind. That can get you moving physically and get you out of your head and present in the moment. Đây là cách giúp giúp bạn thư giãn. Nó cho phép bạn có thể di chuyển cơ thể và giúp bạn thoát ra khỏi những áp lực ở thời điển hiện tại. Something that you do physically, like Tennis or Basketball. The benefit of these sports (or other sports) is that you get out of your head and get in the moment. Một số môn thể thao mà bạn có thể luyện tập là tennis và bóng rổ. Lợi ích của những môn thể thao này (và các môn khác nữa) là giúp bạn thoát ra khỏi những phiền muộn và được giải trí. The rush of the moment will help your mind relax for a minute and focus on the right now instead of being stuck on analyzing the past or estimating the future. Những khoảnh khắc này sẽ giúp bạn thư giãn đầu óc trong chốc lát và tập trung vào tận hưởng hiện tại thay vì gặp rắc rối với việc phân tích quá khứ hay ước đoán tương lai. Additionally the competition will re-juvenate you. Competition in life is how we grow. The more competition we have the sharper, faster, better we become. Thêm vào đó sự cạnh tranh trong thể thao sẽ làm bạn lấy lại những nhiệt huyết. Sự cạnh tranh trong cuộc sống là cách để chúng ta phát triển. Càng nhiều sự cạnh tranh chúng ta sẽ càng trở nên sắc sảo, nhanh hơn và tốt hơn. Unfortunately in the current job environment that we work in - we can't get immediate feedback on competition. Most of the time at work we are working in teams where we need the team to succeed. But our personal success is often based on the failure of other members on the team. Nhưng thật không may mắn, trong môi trường làm việc hiện tại mà chúng ta đang làm, chúng ta không thể nhận những lời nhận xét ngay lập tức về sự cạnh tranh. Phần lớn thời gian làm việc chúng ta ở trong những đội nhóm nào đó, và chúng ta muốn cả nhóm thành công. Nhưng sự thành công cá nhân của chúng ta thường dựa trên vào sự thất bại của những người khác trong cùng đội. For e.g. You can't become the manager of your team - if everyone in your team also becomes the manager of your team. Ví dụ như: bạn không thể trở thành quản lý của đội mình nếu như mọi người trong đội cũng trở thành quản lý của đội đó. So taking up a sport will give you the immediate rush of competition, the instant feedback of success or failure and you will grow. Vì vậy chơi một môn thể thao sẽ mang đến cho bạn áp lực của sự cạnh tranh, những ý kiến phản hồi ngay lập lức về thành công và thất bại và bạn sẽ phát triển. Avoid Junk Food Tránh những đồ ăn vặt. Junk food as the name suggests is junk. It's useless, worthless for the body. It doesn't provide the nutrition that your body needs. Đồ ăn vặt giống như cái tên của nó cho thấy đây là những thứ vô giá trị. Nó không có tác dụng gì đối với cơ thể bạn. Nó không cung cấp những thứ mà cơ thể bạn cần. If you feed your body with junk food, you will become lethargic, you will lose energy and over a period of time you will gain weight and lose health. Nếu bạn nhồi đầy cơ thể mình những đồ ăn vặt, bạn sẽ trở nên bơ phờ, bạn sẽ mất năng lượng và theo thời gian bạn sẽ tăng cân và giảm sức khỏe. Eat food that is free of preservatives, sugar, corn, syrup and overly loaded with salt and carbs. Ăn những thức ăn không có chất bảo quản, đường, ngô, xi-rô, những thứ quá nhiều muối và tinh bột. These sugar and carbs have an addictive effect on the body and will cause you to crave them more and more causing your body to become dependent on these foods. Đường và tinh bột là những chất gây nghiện đối với cơ thể và sẽ làm bạn thèm ăn chúng nhiều hơn nữa. Điều này dẫn đến việc cơ thể bạn sẽ bắt đầu phụ thuộc vào những loại đồ ăn này. Good foods will make your body strong and healthy. Addictive foods will make your body lethargic and rotten. Các loại đồ ăn tốt sẽ làm cho cơ thể bạn khỏe mạnh hơn. Những đồ ăn gây nghiện sẽ làm cho cơ thể bạn bơ phờ và suy sụp. 2. Take Care of Your Mind 2. Chăm sóc trí tuệ của bạn We are living in a time when we do most of our work using our minds. We sit on desks and computers creating for people using our minds. Chúng ta đang sống trong thời đại mà chúng ta làm việc chủ yếu dựa vào tri thức. Chúng ta ngồi ở bàn làm việc cùng chiếc máy tính và tạo ra những sản phầm mới cho thế giới bằng bộ não của chúng ta. Even if this isn't true for you, it is. If you are a construction worker who lays bricks, or a day care assistant who helps kids, this is true for you. Thậm chí nếu điều này không đúng với bạn thì nó vẫn đúng. Nếu như bạn là một công nhân xây dựng hàng ngày làm việc với những lớp gạch ngói, hay là một cô trông trẻ, điều này vẫn đúng với bạn. Your mind is the one thing that controls your thoughts everyday and the thoughts that you think create the reality that you see around you. So take care of your mind. Trí tuệ của bạn là thứ điều khiển những suy nghĩ của bạn mỗi ngày và những suy nghĩ này đã tạo ra cuộc sống hiện tại mà bạn đang sống Vì vậy hãy nuôi dưỡng trí tuệ của bạn But how do you take care of your mind? The mind like anything else is has the characteristics of a muscle. You use it, or lose it. And as long as you are using it, it will remain fit and healthy. The minutes you stop using it, it will decay and rust. So you keep this muscle active by doing the following. Vậy làm thế nào để nuôi dưỡng trí tuệ của bạn Trí tuệ cũng giống như những thứ khác hoạt động dựa trên sức mạnh cơ bắp. Hoặc bạn phải sử dụng nó thường xuyên, hoặc bạn sẽ mất nó. Miễn là bạn đang sử dụng nó, nó sẽ tốt và khỏe. Mỗi phút mà bạn ngừng sử dụng nó, nó sẽ suy yếu và tàn lụi. Vì vậy bạn hãy giữ cho loại cơ này được hoạt động bằng cách làm những điều dưới đây. Read Every Day There is no difference between the person who does not read the one who cannot read. Spend 30 minutes each morning and night reading. Đọc mỗi ngày Không có sự khác biệt nào giữa người không chịu đọc và người không có khả năng đọc. Dành 30 phút mỗi sáng và mỗi tối cho việc đọc. Read motivational books. Books about philosophy, economics, politics, literature. Read fiction. Read self-help books. Read about parenting, read about health. Read about science and technology. But read a book not a blog. Đọc những quyển sách có thể truyền cho bạn cảm hứng. Đọc sách về triết học, kinh tế, chính trị, văn học. Đọc tiểu thuyết. Đọc về cách nuôi dạy con cái, đọc về sức khỏe. Đọc về khoa học và công nghệ. Nhưng hãy đọc 1 quyển sách chứ không phải đọc một bài blog. A book has a very permanent nature. It is written with a lot of thought and research. It is the gist of an author's life experiences. So read a book everyday. Một quyển sách có bản chất vĩnh cửu. Nó được viết với rất nhiều suy nghĩ và nghiên cứu. Đó là sự kết tinh lại từ kinh nghiệm sống của tác giả. Vì vậy đọc một quyển sách mỗi ngày. This will keep your mind stimulated and open to ideas. You will get a number of ideas for each author that you can implement in your life. You will also get opinions from across the globe. [...]... Tham gia vào một gói bảo hiểm hưu trí, lấy 5-1 0% thu nhập và cho nó vào một quỹ để dùng sau này Sau đó khi bạn nhận lương, lấy thêm 5-1 0% và cho chúng vào tài khoản khác Because you have this money sitting in your account - you won't become a slave to anyone, no one will control you Bởi vì dù thế nào bạn vẫn còn có khoản tiền này trong tài khoản của bạn - bạn sẽ không phải làm nô lệ cho bất kỳ ai,... compound Bạn sẽ không cảm thấy điều đó rõ ràng khi bạn bước sang tuổi 23, hoặc thậm chí khi bạn 24 tuổi Nhưng khi bạn tiếp tục trưởng thành và tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho nó, kết quả của bạn cũng sẽ nhân lên gấp bội Each day that you spend doing these activities your results will increase ten fold Mỗi ngày mà bạn dành thời gian để làm các hoạt động này kết quả của bạn sẽ tăng lên 10 lần By... tình hình tài chính của bạn The Stock Market - Most people will tell you to invest in it - but don't Only invest in a S&P Index Fund at best if you really want to Even though some friend of yours will tell you they have a big 'tip' on a stock that could make you millions - don't invest Thị trường cổ phiếu - Phần lớn mọi người sẽ nói với bạn là nên đầu tư vào nó - nhưng đừng Chỉ đầu tư vào quỹ chỉ số S&P... chương trình tương tự - đừng nghe họ Đóng cửa lại, tắt điện thoại, tống họ ra ngoài Nếu đó là một người bạn - đừng gặp anh ấy nữa Lottery Schemes - If you ever hear that you've just won a cruise, or are tempted to buy a lottery ticket, or that you will earn X number of points Run away - don't walk, run away Chương trình xổ s - Nếu bạn nghe thấy rằng bạn vừa giành được một giải thưởng là một chuyến đi,... bạn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như những chương trình truyền hình nhảm nhí, phim ảnh sến và những thông tin khác tràn ngập trên khắp TV và các mặt báo, đầu óc của bạn sẽ trở nên bơ phờ và mệt mỏi You will lose the will to do things, since your mind will associate doing things with depressing sad news Bạn sẽ mất đi ý chí để làm những điều bạn muốn, bởi vì suy nghĩ của bạn sẽ bị tác động bởi các thông... suốt chuyến đi của cuộc đời sẽ trở thành nguồn năng lượng hỗ trợ bạn Đó có thể là những người mà bạn gặp mỗi ngày từ hiệu tạp hóa cho đến những đứa trẻ làm việc tại Best Buy Sure, at 22 you're probably thinking, 'who gives a f*&K about these people ' but down the line it is these people, these relationships that will matter most to you in your life Chắc chắn ở tuổi 22 bạn sẽ có thể nghĩ rằng “Những... trường chứng khoán để có thể làm cho bạn trở thành triệu phú – thì cũng đừng đầu tư Business Opportunity - If someone tells you that you can make a million dollars in 3 years by investing a small amount of money, or any other such scheme - don't listen to them Shut the door, bang the phone, kick them out If it's a friend - stop meeting him again Cơ hội kinh doanh- Nếu một ai đó nói với bạn rằng bạn có... những gì bạn làm và mọi người sẽ muốn ở bên bạn Avoid Emotional Vampires Tránh lợi dụng tình cảm No matter how good you are to people, occasionally there will be some who are vampires They suck all the time and energy out of you Không quan trọng bạn đối xử tốt với con người như thế nào, thỉnh thoảng vẫn có một số người chỉ muốn lợi dụng Họ lấy hết tất cả thời gian và năng lượng của bạn Sometimes you... giá hơn giá trị của tất cả toàn nhà, đất, và cơ nghiệp kinh doanh ở những toàn nhà ở Manhanttan cộng lại 5 Take Care Of Your Communication 5 Hãy quan tâm đến cách giao tiếp của bạn The biggest problems in the world arise because of mis-communication People misunderstand each other Những vấn đề nghiêm trọng nhất trên thế giới xuất hiện bởi vì có sự sai lệch trong giao tiếp Mọi người không hiểu lẫn nhau... kích thích và luôn rộng mở cho những cho ý tưởng mới Bạn sẽ có rất nhiều ý tưởng học được từ mỗi tác giả mà bạn có thể thực hiện trong cuộc sống của bạn Bạn cũng sẽ học được những quan điểm từ khắp mọi nơi trên thế giới Ideas that would not have reached you if you only spoke to the people you met everday So read a book Spend 30 minutes morning and night reading a book Những ý tưởng mới mẻ sẽ không thể . HOW SHOULD A 2 2- YEAR-OLD INVEST TIME? NÊN DÙNG THỜI GIAN THẾ NÀO Ở TUỔI 22 When I was 22 years old, I spent time running out with my friends, chasing. khoảng thời gian để di chuyển cơ bắp ở những cánh tay, lưng và đôi chân. Dành thời gian để tham gia một phòng tập gym, luyện tập và vận hành những cơ bắp của bạn. Bạn cần làm điều này bởi vì. cho ngôi nhà này, nó sẽ trở nên dễ chịu và bạn sẽ thích sống ở đó. Nếu bạn mang lại những thứ vô giá trị vào ngôi nhà này, nó sẽ trở nên hoang phế và bạn sẽ ghét sống ở đó. So eat good stuff.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan