CHUYÊN ĐỀ 7. NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

26 3.5K 19

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2015, 15:34

Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Ngữ âm trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - I. Một số quy tắc phát âm của âm /i/ Phát âm /i/ những nhóm chữ sau đây. 1. Nhóm i- Trong những từ một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm Ex: big /big/ : to lớn to dig /dig/ : đào lên think /θik/ : dầy, đần độn thin /θin/ : mỏng, gầy 2. e ñọc là /i/ Trong những tiếp đầu ngữ: be, de, re, ex, e, ej, em, en, pre Ex: behave /be’heiv/ : cư xử decide /di’said/ : quyết định renew /re’nju:/ : đổi mới exchange /iks'tȓeindȴ/ : trao đổi eradicate /i'rædikeit/ :nhổ rễ, diệt enslave /in’sleiv/ : nô lệ hóa predict /pri’dikt/ : tiêm đoán 3. Tiếp vĩ ngữ và các chữ tận cùng hỗn tạp -age passage /'pæsiȴ/ : đoạn văn, lối đi -ate temperate /'temprit/ : ôn hòa -y industry /'indstri/ : công nghiệp -ly friendly /’friendli/ : thân thiện -ey donkey /'dǤȃki/ :con lừa -ive expensive /iks’pensiv/ : đắt -et market /ma:kit/ : chợ -let booklet /’buklit/ : tập sách nhỏ 4. Những tiếng ñặc biệt England /'iȃglnd/ : nước Anh women /’wimin/ : phụ nữ busy /’bizi/ : bận bịu, nhộn nhịp business /’biznis/ : công việc, việc thương mại businessman /’biznismn/ : thương gia II. Một số quy tắc phát âm của âm /i:/ Phát âm là /i:/ những nhóm chữ sau đây. NGỮ ÂM TRONG TIẾNG ANH (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Ngữ âm trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - 1. Nhóm ea(-) Những từ có tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ex: sea /si:/ : biển seat /si:t/ : chỗ ngồi to please /pli:z/ : làm hài long to teach /ti: tȓ/ : dạy, dạy học peace /pi:s/ : hòa bình * Ngoại lệ: Đa số các từ có nhóm ea(-) đọc /i:/, trừ một số từ thông dụng sau: break /breik/ : vỡ, làm vỡ, gẫy breakfast /breikfst/ : bữa điểm tâm great /greit/ : vĩ đại to measure /’meȴ/ : đo lường pleasure /’pleȴ/ : khoái lạc 2. Nhóm ee(-) Những từ có tận cùng bằng ee hay ee với một phụ âm hay hai phụ âm: Ex: bee /bi:/ : con ong beet /bi:t/ : củ cải đường tree /tri:/ : cây green /gri:n/ : xanh lục, chưa có kinh nghiệm 3. Nhóm –e Một số từ thông dụng: be /bi:/ : thì, là she /ȓi:/ : chị ấy, cô ấy we /wi:/ : chúng tôi, chúng ta evil /’i:vl/ : xấu xa Egypt /’i:dzipt/ : nước Ai Cập secret /’si:krit/ : bí mật secretive /’sikri:tiv/ : ít nói, kín đáo 4. Nhóm e-e Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e Ex: even /’i:vn/ : ngay cả đến evening /’i:vniȃ/ : chiều tối complete /km’pli:t/ : hoàn toàn 5. Nhóm ie- Nhóm ie với một hay hai phụ âm Ex: chief /tȓi:f/ : người đứng đầu, ông sếp believe /bi’li:v/ : tin tưởng Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Ngữ âm trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - belief /bi:’li:f/ : niềm tin, lòng tin relieve /ri’li:v/ : làm nhẹ bớt đau buồn 6. Nhóm ei- Nhóm ei với một hay hai phụ âm và chỉ ñi sau âm /s/ hay chữ c, s mới đọc là /i:/ Ex: deceive /di’si:v/ : đánh lừa, lừa đảo receive /ri’si:v/ : nhận được receipt /ri’si:t/ : giấy biên lai 7. Nhóm –ese Tiếp vĩ ngữ này chỉ quốc tịch Vietnamese /vietnm’mi:z/ : người Việt, tiếng Việt Chinese /tȓai’ni:z/ : người Trung Quốc III. Một số quy tắc phát âm của âm /æ $ 1. Nhóm a- Trong những từ có một âm tiết, tận cùng bằng một hay nhiều phụ âm. Ex: bad /b æd/ : xấu, dởm, kém hang /hæng/ : treo, treo cổ lên fan /fæn/ : cái quạt map /mæp/ : bản đồ * Ngoại lệ: father /'fa:ð/ : cha calm /’ka:m/ : bình tĩnh 2. Nhóm ar(-) Trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng r hay r + phụ âm hoặc trong một âm tiết của một từ khi a ñứng trước r + phụ âm Ex: car /ka:r/ : xe hơi cart /ka:t/ : xe ngựa bark /ba:k/ : sủa lark /la:k/ : chim sơn ca charm /tȓa:m/ : vẻ duyên dáng, quyến rũ 3. Từ ñặc biệt clerk /’kla:k/ : thư ký kế toán heart /ha:t/ : tim, tâm hồn, trung tâm IV. Một số quy tắc phát âm của âm / Ȝ ȜȜ Ȝ/ // / Phát âm là / Ȝ/ trong những nhóm chữ sau: 1. Nhóm u- Đọc là / Ȝ/ với những từ có tận cùng bằng u với phụ âm. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Ngữ âm trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - Ex: sun /s Ȝn/ : mặt trời duck /d Ȝ k/ : con vịt truck /tr Ȝ k/ : xe tải cup /k Ȝ p/ : cái chén hut /h Ȝ t/ : túp lều 2. Nhóm ou- Đọc là / Ȝ/ với những từ nhóm ou với một hay hai phụ âm: Ex: young /j Ȝ ȃ/ : trẻ, nhỏ tuổi rough /r Ȝ f/ : xù xì, gồ ghề touch /t Ȝ tȓ/ : đụng, chạm, sờ vào tough /t Ȝf/ : dẻo dai, bướng bỉnh * Chú ý: Nhóm ou với phụ âm có vài tiếng đọc là /ou/, nhiều tiếng đọc là /au/, đôi khi đọc là /u:/. 3. Nhóm o Đọc là / Ȝ/ với nhũng từ có một âm tiết, và trong âm tiết được nhấn mạnh của những từ có nhiều âm tiết. Ex: mother /'mȜð/ : mẹ son /sȜn/ : con trai nothing /'nȜθiȃ/ : không gì cả monkey /’mȜȃki/ : con khỉ 4. Nhóm o-e Đọc là /Ȝ/ với những từ có nhóm o-e có một phụ âm giữa o và e: Ex: to come /kȜm/ : đến dove /dȜv/ : chim bồ câu a glove /glȜv/ : chiếc găng tay to love /lȜv/ : yêu * Chú ý: Phần nhiều nhóm o-e đọc là /ou/. Một số động từ tận cùng –ove đọc /uv/. 5. Những từ ñặc biệt blood /blȜd/ : máu flood /flȜd/ : nạn lụt, lũ lụt nothing /'nȜθiȃ/ : không gì cả Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Ngữ âm trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - 6. Những từ có chữ “u” trong các nhóm sau ñây ñều ñọc là / Ȝ ȜȜ Ȝ / a. –ug a rug /rȜg/ : cái thảm drug /drȜg/ : thuốc b. –uck a duck /dȜk/ : con vịt chuckle / tȓȜkl/ : cười khúc khích c. –ust must /mȜst/ : phải (trợ động từ) dust /dȜst/ : bụi, đất bụi d. –un uneasy /Ȝn’i:zi/ : bứt rứt, bực bội unhappy /Ȝn’hæpi/ : khôn hạnh phúc, không sung sướng unable /Ȝn’eibl/ : không thể, không có khả năng e. –um umbrella /Ȝm’brel/ : cái ô, cái dù umbrage /Ȝm’briȴ/ : bóng cây, bóng mát umbilicus /Ȝm’biliks/ : cái rốn f. –ung: lungs /lȜȃz/ : phổi, lá phổi V. Một số quy tắc phát am của âm /Ǥ ǤǤ Ǥ/ Đọc là /Ǥ/ trong những nhóm chữ sau đây: 1. Nhóm o- Đọc là /Ǥ/ đối với những từ có một âm tiết, tận cùng bằng một phụ âm và tron âm tiết được nhấn mạng của từ có nhiều âm tiết. Ex: dog /dǤg/ : con chó pot /pǤt/ : cái nồi doctor /’dǤkt/ : bác sĩ modern /’mǤdn/ : tối tân, tân tiến voluntary /’vǤlntri/ : tình nguyện, tự ý hot /hǤt/ : nóng Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Ngữ âm trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - * Chú ý: Nhóm chứ o- đôi khi đọc /ou/, đôi khi đọc /Ȝ/, nhưng nhóm –ock bao giờ cũng đọc /Ǥk/. a lock /lǤk/ : ổ khóa o’clock /klǤk/ : đồng hồ 2. Nhóm –ong Những từ có tận cùng bằng –ong: Ex: long /lǤȃ/ : dài. lâu strong /strǤȃ/ : mạnh, đậm đặc wrong /rǤȃ/ : sai * Ngoại lệ: among /mȜȃ/ : ở trong số, trong đám 3. Từ ñặc biệt: gone /gn/(to go) * He’s gone: Ông ta đã đi rồi. (Ông ấy đã chết.) VI. Một số quy tắc phát âm của âm /Ǥ ǤǤ Ǥ:/ Phát âm là / Ǥ:/ trong những nhóm chữ sau đây: 1. Nhóm all- Đọc là / Ǥ:/ đối với những từ một âm tiết có tận cùng bằng “all”. Ex: call /kǤ:l/ : gọi, kêu gọi tall /tǤ:l/ : cao, cao ráo small /sǤ:ml/ : nhỏ bé ball /bǤ:l/ : quả bóng 2. Nhóm au- Đọc là /Ǥ:/ trong hầu hết các từ có “au” với một hay hai phụ âm Ex: author /'Ǥ:θ/ : tác giả August /’Ǥ:gst/ : tháng tám audience /’Ǥ:din/ : khán giả daughter /’dǤ:t/ : con gái * Ngoại lệ: to laugh /la:f/ or /læf/ (Am): cười aunt /a:nt/ of /ænt/ (Am): dì, cô Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Ngữ âm trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 7 - 3. Nhóm aw(-) Đọc là /Ǥ:/ đối với những từ có tận cùng bằng “aw” hay “aw” với một phụ âm Ex: law /lǤ:/ : luật pháp draw /drǤ:/ : vẽ awful /’Ǥ:ful/ : hãi hung, khủng khiếp lawn /lǤ:n/ : sân cỏ 4. Nhóm wa- Đọc là /Ǥ:/ đối với những từ có nhóm “wa” với một hoặc hai phụ âm Ex: wall /’wǤ:l/ : bức tường water /’wǤ:t/ : nước forewarn /fǤ:’wǤ:n/ : cảnh cáo 5. Nhóm os- Đọc là /Ǥ:/ đối với những từ có nhóm “os” với phụ âm Ex: cross /krǤ:s/ : dấu thập cost /kǤ:st/ : tốn kém, có giá là loss /lǤ:s/ : sự thua lỗ, mất mát 6. Nhóm –or(-) Đọc là /Ǥ:/ đối với những từ có nhóm “or” với phụ âm Ex: for /fǤ:/ : để, cho, vì… port /pǤ:t/ : hải cảng report /ripǤ:t/ : tường trình short /ȓǤ:t/(adj) : ngắn, lùn, thiếu, sớm 7. Nhóm oar- Đọc là /Ǥ:/ đối với những từ có nhóm “oar” hoặc “oar” với phụ âm Ex: roar /rǤ:/ : gầm thét board /bǤ:d/ : tấm ván, bảng coarse /kǤ:s/(adj) : thô lỗ 8. Nhóm our(-) Đọc là /Ǥ:/ đối với nhữn từ có nhóm “our” hay “our” với phụ âm Ex: four /fǤ:/ : số bốn pour /pǤ:/ : rót ra, đổ ra, mưa rào Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Ngữ âm trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 8 - court /kǤ:t/ : sân, tòa án, triều đình course /kǤ:s/ : khóa học 9. Nhóm oor Chỉ có ít từ quen thuộc a door /dǤ:/ : cửa ra vào a floor /flǤ:/ : sàn nhà, tầng nhà, đáy biển VII. Một số quy tắc phát âm của âm /u/ Phát âm là /u/ trong những nhóm chữ sau: 1. Nhóm ould Đọc là /u/ với những từ có nhóm “ould”. Ex: could /kud/ : có thể should /ȓud/ : nên, phải would /wud/ : sẽ, muốn 2. Nhóm oo- Đọc là /u/ đối với từ có nhóm “oo” với phụ âm Ex: wood /wud/ : rừng, gỗ good /gud/ : tốt, hay, khỏe book /buk/ : quyển sách a cook /kuk/ : đầu bếp hook /huk/ : cái móc 3. Nhóm u- Đọc là /u/ đối với một số từ có nhóm “u” với một hay hai phụ âm Ex: bush /buȓ/ : bụi cây full /ful/ : đầy, no put /put/ : để, đặt butcher /’but ȓ/ : người bán thịt 4. Nhóm o- Đọc là /u/ đối với những từ có nhóm “o” với phụ âm, tuy nhiêm rất ít từ có nhóm “o” với phụ âm đọc là /u/. Ex: woman /wumn/ : người phụ nữ a wolf /’wulf/ : sói rừng VIII. Một số quy tắc phát âm của âm /u:/ Phát âm là /u:/ trong những nhóm chữ sau: 1. Nhóm oo(-) Một số từ tận cùng bằng oo hoặc oo với phụ âm: Ex: too /tu:/ : cũng, quá Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Ngữ âm trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 9 - to woo /wu:/ : tán tỉnh, cầu hôn food /fu:d/ : thức ăn zoo /zu:/ : công viên choose /u:z/ : lựa chọn moon /tȓmu:n/ : mặt trăng 2. Nhóm u-e Một ít từ có phụ âm chen giữa u và e hay nhóm ue: Ex: shoe /ȓu:/ : giầy rule /ru:l/ : qui tắc, mực thước clue /klu:/ : bí quyết, manh mổi 3. Nhóm o(-) Một vài từ thông dụng tận cùng bằng o hay o với phụ âm Ex: to do /du:/ : làm two /tu:/ : hai who /hu:/ : ai whom /hu:m/ : ai 4. Nhó –ew Đọc là /u:/ đối với những từ có tận cùng bằng “ew”. Ex: the crew /kru:/ : phi hành đoàn, nhóm screw /skru:/ : đinh ốc flew /flu:/ : (to fly) bay * Chú ý: Đôi khi nhóm –ew đọc là /ju:/ 5. Nhóm ui- Đọc là /u:/, rất ít từ có nhòm “ui” với phụ âm, đọc là /u:/ Ex: bruise /bru:z/ : vết thương, vết bầm tím trên da bruit / bru:t/ : tin đồn, tiếng đồn fruit /fru:t/ : trái cây juice /ȴu:s/ : nước cốt, nước trái cây IX. Một số quy tắc phát âm của âm / 3 :/ Phát âm là / 3 :/ trong những nhóm chữ sau: 1. Nhóm –ir(-) Đọc là / 3 :/ với những từ có tận cùng bằng ir hay ir với phụ âm: Ex: shirt /ȓ 3 :t/ : áo sơ mi girl /g 3 :l/ : con gái bird /b 3 :d/ : con chim skirt /sk 3 :t/ : cái váy Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Ngữ âm trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 10 - 2. Nhóm (-)er- Đọc là / 3 :/ với những từ đi trước phụ âm hoặc giữa các phụ âm Ex: to err / 3 :/ : sai lầm to serve /s 3 :v/ : phục vụ a verse /v 3 :s/ : một câu 3. Nhóm –or- Đọc là / 3 :/ với những từ có nhóm or đi sau w và trước phụ âm Ex: the world /w 3 :ld/ : thế giới a worm /w 3 :m/ : con giun, con sâu 4. Nhóm –ur(-) Đọc là / 3 :/ với những từ tận cùng bằng ur hay ur với phụ âm Ex: nurse /n 3 :s/ : y tá burn /b 3 :n/ : đốt cháy curse /k 3 :s/ : nguyền rủa surgery /’s 3 :ȴri/ : khoa phẫu thuật Thursday /'θ:zdi/ : thứ năm 5. Nhóm (-)ear- Đọc là / 3 :/ với những từ có nhóm ear và trước phụ âm hay chen giữa các phụ âm. Ex: learn /l 3 :n/ : học, nghe tin earth / 3 :θ/ : đất, Trái Đất heard /h 3 :d/ : (to hear) nghe * Chú ý: Nhóm ear ở cuối một từ đọc là /i/, đôi khi đọc là /eo/. X Một số qui tắc phát âm của âm /ə/ Phát âm là // trong những nhóm chữ sau: 1. ðọc là /ə/ bốn nhóm tận cùng không có nhấn ar, er, or và ure. a. Nhóm –ar Ex: particular /’ptikjul/ : đặc biệt awkward / Ǥ:kwd/ : khó xử b. Nhóm –er Ex: worker /’w 3 :k/ : công nhân teacher /’ti:tȓ/ : giáo viên dancer /’de:ns/ : vũ công c. Nhóm –or Ex: doctor /’dǤkt/ : bác sĩ sailer /’seil/ : thủy thủ [...]... người phát âm đúng nguyên âm và phụ âm nhưng sai ngữ điệu cũng làm người nghe không hiểu được II TRỌNG ÂM 1 Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất - Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất Ex: Danh từ: CHIna, TAble, KNOWledge, SERvice Tính từ: PAtient, CLEver, HAPpy - Đối với động từ nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn như er, el thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ... từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu Ex: FOllow, BOrrow Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Trọng âm trong Tiếng Anh - Các từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm Ex:... communicate friendship Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 3 - Trọng âm trong Tiếng Anh Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác... adverbial Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 1 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Trọng âm trong Tiếng Anh TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác... Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 1 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa đề LUYỆN TẬP VÀ CHỮA ĐỀ (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Cấp độ cụm từ Khi học bài trên lớp, học sinh thường không chú ý nhiều đến các cụm từ cố định Hầu như học sinh mới... PAradise, EXercise 2 Trọng âm vào âm tiết thứ hai - Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Ex: to deCIDE, to begIN Ex: proVIDE, proTEST, aGREE - Đối với động từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm Ex: deTERmine, reMEMber, enCOUNter 3 Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ... Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 1 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Trọng âm trong Tiếng Anh TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG I NGỮ ÂM 1 Cách đọc phiên âm trong từ điển 2 Ngữ điệu - Sự nhấn mạnh trong câu: những từ tạo nên ý nghĩa chính của câu sẽ được... âm rơi vào âm tiết thứ nhất 4 Từ ghép (từ có 2 phần) - Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BLACKbird, GREENhouse - Đối với các tính từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned - Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to underSTAND, to overFLOW 5 Từ có 3 âm tiết trở lên - Danh từ, động từ từ 3 âm tiết trở lên thường có trọng âm rơi vào âm thứ 3 từ... về vị trí và ý nghĩa Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa đề Hãy xem ví dụ sau: The coffee is too hot to drink (Cà phê nóng quá nên không thể uống được) Như vậy, cấu trúc too là: Too + adj + to do sth: quá… đến nỗi không thể làm gì Ngoài ra, trong chương trình học Tiếng... (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental), _end (recommend) * Ngoại lệ: COffee, comMITtee, Engine Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Trọng âm trong Tiếng Anh Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Đánh dấu trọng âm vào các từ sau đây: ability accept accident action advise affect airport amazing annoy appearance approach . viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn NGỮ ÂM TRONG TIẾNG ANH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Ngữ âm trong. phát âm đúng nguyên âm và phụ âm nhưng sai ngữ điệu cũng làm người nghe không hiểu được. II. TRỌNG ÂM 1. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất - Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng. LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Ngữ âm trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan