CHUYÊN ĐỀ 7. NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

26 3.6K 19
CHUYÊN ĐỀ 7. NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khóa h c LTðH mơn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương NG Ng âm Ti ng Anh ÂM TRONG TI NG ANH (TÀI LI U BÀI GI NG) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG I M t s quy t c phát âm c a âm /i/ Phát âm /i/ nh ng nhóm ch sau ñây Nhóm iTrong nh ng t m t âm ti t t n b ng m t ho c hai ph âm i + ph âm Ex: big /big/ : to l n to dig /dig/ : ñào lên think /θik/ : d y, ñ n ñ n thin /θin/ : m ng, g y e ñ c /i/ Trong nh ng ti p ñ u ng : be, de, re, ex, e, ej, em, en, pre Ex: behave /be’heiv/ : cư x decide /di’said/ : quy t ñ nh renew /re’nju:/ :ñ im i exchange eradicate enslave predict /iks'tȓeindȴ/ /i'rædikeit/ /in’sleiv/ /pri’dikt/ : trao ñ i :nh r , di t : nô l hóa : tiêm đốn Ti p vĩ ng ch t n h n t p -age -ate -y -ly passage temperate industry friendly /'pæsiȴ/ /'tempərit/ /'indəstri/ /’friendli/ : đo n văn, l i : ơn hịa : cơng nghi p : thân thi n -ey -ive -et -let donkey expensive market booklet /'dǤȃki/ /iks’pensiv/ /ma:kit/ /’buklit/ :con l a :ñ t : ch : t p sách nh Nh ng ti ng ñ c bi t England women busy business businessman /'iȃglənd/ /’wimin/ /’bizi/ /’biznis/ /’biznismən/ : nư c Anh : ph n : b n b u, nh n nh p : công vi c, vi c thương m i : thương gia II M t s quy t c phát âm c a âm /i:/ Phát âm /i:/ nh ng nhóm ch sau Hocmai.vn – Ngơi trư ng chung c a h c trị Vi t T ng đài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ng âm Ti ng Anh Nhóm ea(-) Nh ng t có t n b ng ea ho c ea v i m t ph âm Ex: sea /si:/ : bi n seat /si:t/ : ch ng i to please /pli:z/ : làm hài long to teach peace /ti: tȓ/ /pi:s/ : d y, d y h c : hịa bình * Ngo i l : ða s t có nhóm ea(-) đ c /i:/, tr m t s t thông d ng sau: break /breik/ : v , làm v , g y breakfast /breikfəst/ : b a ñi m tâm great /greit/ : vĩ ñ i to measure /’meȴə/ : ño lư ng pleasure /’pleȴə/ : khối l c Nhóm ee(-) Nh ng t có t n b ng ee hay ee v i m t ph âm hay hai ph âm: Ex: bee /bi:/ : ong beet /bi:t/ : c c i ñư ng tree /tri:/ : green /gri:n/ : xanh l c, chưa có kinh nghi m Nhóm –e M t s t thơng d ng: be /bi:/ she we evil Egypt secret secretive /ȓi:/ /wi:/ /’i:vl/ /’i:dzipt/ /’si:krit/ /’sikri:tiv/ : thì, : ch y, cô y : chúng tôi, : x u xa : nư c Ai C p : bí m t : nói, kín đáo Nhóm e-e Nh ng t có m t ph âm gi a hai ch e Ex: even /’i:vən/ : c ñ n evening complete /’i:vəniȃ/ /kəm’pli:t/ : chi u t i : hồn tồn Nhóm ieNhóm ie v i m t hay hai ph âm Ex: chief believe /tȓi:f/ /bi’li:v/ : ngư i đ ng đ u, ơng s p : tin tư ng Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH mơn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương belief relieve /bi:’li:f/ /ri’li:v/ Ng âm Ti ng Anh : ni m tin, lịng tin : làm nh b t đau bu n Nhóm eiNhóm ei v i m t hay hai ph âm ch ñi sau âm /s/ hay ch c, s m i ñ c /i:/ Ex: deceive /di’si:v/ : ñánh l a, l a ñ o receive /ri’si:v/ : nh n ñư c receipt /ri’si:t/ : gi y biên lai Nhóm –ese Ti p vĩ ng ch qu c t ch Vietnamese /vietnəm’mi:z/ : ngư i Vi t, ti ng Vi t Chinese /tȓai’ni:z/ : ngư i Trung Qu c III M t s quy t c phát âm c a âm /ỉ$ Nhóm aTrong nh ng t có m t âm ti t, t n b ng m t hay nhi u ph âm : x u, d m, Ex: bad /bæd/ hang /hæng/ : treo, treo c lên fan /fæn/ : qu t map /mỉp/ :b nđ * Ngo i l : father calm /'fa:ðə/ /’ka:m/ : cha : bình tĩnh Nhóm ar(-) Trong nh ng t có m a ñ ng trư c r + ph Ex: car cart bark lark t âm ti t mà t âm /ka:r/ /ka:t/ /ba:k/ /la:k/ n b ng r hay r + ph âm ho c m t âm ti t c a m t t /tȓa:m/ : v duyên dáng, quy n rũ /’kla:k/ /ha:t/ : thư ký k toán : tim, tâm h n, trung tâm charm T ñ c bi t clerk heart : xe : xe ng a :s a : chim sơn ca IV M t s quy t c phát âm c a âm /Ȝ/ Phát âm /Ȝ/ nh ng nhóm ch sau: Nhóm uð c /Ȝ/ v i nh ng t có t n b ng u v i ph âm Hocmai.vn – Ngơi trư ng chung c a h c trị Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH mơn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương /sȜn/ : m t tr i duck /dȜk/ : v t truck /trȜk/ : xe t i cup /kȜp/ : chén hut /hȜt/ Ng âm Ti ng Anh : túp l u Ex: sun Nhóm ouð c /Ȝ/ v i nh ng t nhóm ou v i m t hay hai ph âm: Ex: young /jȜȃ/ : tr , nh tu i rough /rȜf/ : xù xì, g gh touch /tȜtȓ/ : đ ng, ch m, s vào tough /tȜf/ : d o dai, bư ng b nh * Chú ý: Nhóm ou v i ph âm có vài ti ng đ c /ou/, nhi u ti ng đ c /au/, đơi đ c /u:/ Nhóm o ð c /Ȝ/ v i nhũng t có m t âm ti t, âm ti t ñư c nh n m nh c a nh ng t có nhi u âm ti t Ex: mother /'mȜðə/ :m son /sȜn/ : trai nothing /'nȜθiȃ/ : khơng c monkey /’mȜȃki/ : kh Nhóm o-e ð c /Ȝ/ v i nh ng t có nhóm o-e có m t ph âm gi a o e: Ex: to come /kȜm/ :ñ n dove /dȜv/ : chim b câu a glove /glȜv/ : chi c găng tay to love /lȜv/ : yêu * Chú ý: Ph n nhi u nhóm o-e ñ c /ou/ M t s ñ ng t t n –ove ñ c /uv/ Nh ng t ñ c bi t blood /blȜd/ : máu flood /flȜd/ : n n l t, lũ l t nothing /'nȜθiȃ/ : khơng c Hocmai.vn – Ngơi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH mơn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ng âm Ti ng Anh Nh ng t có ch “u” nhóm sau đ u đ c /Ȝ/ a –ug a rug /rȜg/ : th m drug /drȜg/ : thu c a duck /dȜk/ : v t chuckle / tȓȜkl/ : cư i khúc khích must /mȜst/ : ph i (tr ñ ng t ) dust /dȜst/ : b i, ñ t b i b –uck c –ust d –un uneasy /Ȝn’i:zi/ : b t r t, b c b i unhappy /Ȝn’hỉpi/ : khơn h nh phúc, không sung sư ng unable /Ȝn’eibl/ : khơng th , khơng có kh e –um umbrella /Ȝm’brelə/ : ơ, dù umbrage /Ȝm’briȴ/ : bóng cây, bóng mát umbilicus /Ȝm’bilikəs/ : r n /lȜȃz/ : ph i, ph i f –ung: lungs V M t s quy t c phát am c a âm /Ǥ/ Ǥ ð c /Ǥ/ nh ng nhóm ch sau đây: Nhóm c /Ǥ/ ñ i v i nh ng t có m t âm ti t, t n b ng m t ph âm tron âm ti t ñư c nh n m ng c a t có nhi u âm ti t Ex: dog /dǤg/ : chó pot /pǤt/ : n i doctor /’dǤktə/ : bác sĩ modern /’mǤdən/ : t i tân, tân ti n voluntary /’vǤləntəri/ : tình nguy n, t ý hot /hǤt/ : nóng Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trị Vi t T ng đài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ng âm Ti ng Anh * Chú ý: Nhóm ch o- đơi đ c /ou/, đơi ñ c /Ȝ/, nhóm –ock bao gi ñ c /Ǥk/ a lock /lǤk/ : khóa o’clock /klǤk/ : ñ ng h Nhóm –ong Nh ng t có t n b ng –ong: Ex: long /lǤȃ/ : dài lâu strong /strǤȃ/ : m nh, ñ m ñ c wrong /rǤȃ/ : sai /əmȜȃ/ : * Ngo i l : among s , ñám T ñ c bi t: gone /gn/(to go) * He’s gone: Ông ta ñã ñi r i (Ông y ñã ch t.) VI M t s quy t c phát âm c a âm /Ǥ:/ Ǥ Phát âm / Ǥ:/ nh ng nhóm ch sau đây: Nhóm allð c / Ǥ:/ ñ i v i nh ng t m t âm ti t có t n b ng “all” Ex: call /kǤ:l/ : g i, kêu g i tall /tǤ:l/ : cao, cao small /sǤ:ml/ : nh bé ball /bǤ:l/ : qu bóng Nhóm auð c /Ǥ:/ h u h t t có “au” v i m t hay hai ph âm Ex: author /'Ǥ:θə/ : tác gi August /’Ǥ:gəst/ : tháng tám audience /’Ǥ:diən/ : khán gi daughter /’dǤ:tə/ : gái * Ngo i l : to laugh aunt /la:f/ or /læf/ (Am): cư i /a:nt/ of /ænt/ (Am): dì, Hocmai.vn – Ngơi trư ng chung c a h c trị Vi t T ng đài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ng âm Ti ng Anh Nhóm aw(-) ð c /Ǥ:/ đ i v i nh ng t có t n b ng “aw” hay “aw” v i m t ph âm Ex: law /lǤ:/ : lu t pháp draw /drǤ:/ :v awful /’Ǥ:ful/ : hãi hung, kh ng p lawn /lǤ:n/ : sân c Nhóm w c /Ǥ:/ đ i v i nh ng t có nhóm “wa” v i m t ho c hai ph âm Ex: wall /’wǤ:l/ : b c tư ng water /’wǤ:tə/ : nư c forewarn /fǤ:’wǤ:n/ : c nh cáo Nhóm osð c /Ǥ:/ đ i v i nh ng t có nhóm “os” v i ph âm Ex: cross /krǤ:s/ : d u th p cost /kǤ:st/ : t n kém, có giá loss /lǤ:s/ : s thua l , m t mát Nhóm –or(-) ð c /Ǥ:/ ñ i v i nh ng t có nhóm “or” v i ph âm Ex: for /fǤ:/ : ñ , cho, vì… port /pǤ:t/ : h i c ng report /ripǤ:t/ : tư ng trình short /ȓǤ:t/(adj) : ng n, lùn, thi u, s m Nhóm oarð c /Ǥ:/ đ i v i nh ng t có nhóm “oar” ho c “oar” v i ph âm Ex: roar /rǤ:/ : g m thét board /bǤ:d/ : t m ván, b ng coarse /kǤ:s/(adj) : thơ l Nhóm our(-) ð c /Ǥ:/ ñ i v i nh n t có nhóm “our” hay “our” v i ph âm Ex: four /fǤ:/ :s b n pour /pǤ:/ : rót ra, đ ra, mưa rào Hocmai.vn – Ngơi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH mơn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương court /kǤ:t/ : sân, tịa án, tri u đình course /kǤ:s/ Ng âm Ti ng Anh : khóa h c Nhóm oor Ch có t quen thu c a door /dǤ:/ : c a vào a floor /flǤ:/ : sàn nhà, t ng nhà, ñáy bi n VII M t s quy t c phát âm c a âm /u/ Phát âm /u/ nh ng nhóm ch sau: Nhóm ould ð c /u/ v i nh ng t có nhóm “ould” Ex: could /kud/ : có th should would /ȓud/ /wud/ : nên, ph i : s , mu n Nhóm ooð c /u/ đ i v i t có nhóm “oo” v i ph âm Ex: wood /wud/ : r ng, g good /gud/ : t t, hay, kh e book /buk/ : quy n sách a cook /kuk/ :ñ ub p hook /huk/ : móc Nhóm uð c /u/ đ i v i m t s t có nhóm “u” v i m t hay hai ph âm Ex: bush full put butcher /buȓ/ /ful/ /put/ : b i : ñ y, no :ñ ,ñ t /’but ȓə/ : ngư i bán th t Nhóm oð c /u/ ñ i v i nh ng t có nhóm “o” v i ph âm, nhiêm r t t có nhóm “o” v i ph âm ñ c /u/ Ex: woman /wumən/ : ngư i ph n a wolf /’wulf/ : sói r ng VIII M t s quy t c phát âm c a âm /u:/ Phát âm /u:/ nh ng nhóm ch sau: Nhóm oo(-) M t s t t n b ng oo ho c oo v i ph âm: Ex: too /tu:/ : cũng, Hocmai.vn – Ngơi trư ng chung c a h c trị Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH mơn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương to woo food zoo choose /wu:/ /fu:d/ /zu:/ /u:z/ : tán t nh, c u hôn : th c ăn : công viên : l a ch n moon /tȓmu:n/ Ng âm Ti ng Anh : m t trăng Nhóm u-e M t t có ph âm chen gi a u e hay nhóm ue: Ex: shoe rule clue /ȓu:/ /ru:l/ /klu:/ : gi y : qui t c, m c thư c : bí quy t, manh m i Nhóm o(-) M t vài t thông d ng t n b ng o hay o v i ph âm Ex: to /du:/ : làm two /tu:/ : hai who /hu:/ : whom /hu:m/ : Nhó –ew ð c /u:/ ñ i v i nh Ex: the crew screw flew ng t có t n b ng “ew” /kru:/ : phi hành đồn, nhóm /skru:/ : đinh c /flu:/ : (to fly) bay * Chú ý: ðơi nhóm –ew đ c /ju:/ Nhóm uið c /u:/, r t t có nhịm “ui” v Ex: bruise /bru:z/ bruit / bru:t/ fruit /fru:t/ juice /ȴu:s/ i ph âm, ñ c /u:/ : v t thương, v t b m tím da : tin đ n, ti ng ñ n : trái : nư c c t, nư c trái IX M t s quy t c phát âm c a âm /3:/ Phát âm /3:/ nh ng nhóm ch sau: Nhóm –ir(-) ð c /3:/ v i nh ng t có t n b ng ir hay ir v i ph âm: Ex: shirt girl bird skirt /ȓ3:t/ /g3:l/ /b3:d/ /sk3:t/ : áo sơ mi : gái : chim : váy Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH mơn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Nhóm (-)erð c /3:/ v i nh ng t ñi trư c ph Ex: to err /3:/ to serve /s3:v/ a verse /v3:s/ Ng âm Ti ng Anh âm ho c gi a ph âm : sai l m : ph c v : m t câu Nhóm –orð c /3:/ v i nh ng t có nhóm or sau w trư c ph âm Ex: the world /w3:ld/ : th gi i : giun, sâu a worm /w3:m/ Nhóm –ur(-) ð c /3:/ v i nh ng t t n b ng ur hay ur v i ph âm : y tá Ex: nurse /n3:s/ burn /b3:n/ : ñ t cháy : nguy n r a curse /k3:s/ surgery Thursday /’s3:ȴəri/ /'θə:zdi/ : khoa ph u thu t : th năm Nhóm (-)earð c /3:/ v i nh ng t có nhóm ear trư c ph âm hay chen gi a ph âm Ex: learn /l3:n/ : h c, nghe tin : ñ t, Trái ð t earth /3:θ/ : (to hear) nghe heard /h3:d/ * Chú ý: Nhóm ear cu i m t t đ c /iə/, đơi đ c /eo/ X M t s qui t c phát âm c a âm /ə/ Phát âm /ə/ nh ng nhóm ch sau: ð c /ə/ b n nhóm t n khơng có nh n ar, er, or ure a Nhóm –ar Ex: particular /’pətikjulə/ : đ c bi t awkward b Nhóm –er Ex: worker teacher dancer / Ǥ:kwəd/ : khó x /’w3:kə/ : công nhân /’ti:tȓə/ : giáo viên /’de:nsə/ : vũ công c Nhóm –or Ex: doctor sailer /’dǤktə/ /’seilə/ : bác sĩ : th y th Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 10 - Ng âm Ti ng Anh Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương NG ÂM TRONG TI NG ANH (BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG Choose the word in each group that has the underlined pronounced differently from the rest a smile a clap a order a villages a pressed a says a endangered a garages a accidents 10 a products 12 a exchanges 13 a fee 14 a campus 15 a speak 16 a cold 16 a throughout 17 a history 18 a power 19 a women 20 a believed 21 a growth 22 a sprint 23 a foul 24 a attitude 25 a stable 26 a combined 27 a justice 28 a interfered 29 a water 30 a lie b icing b flat b over b losts b listened b plays b destroyed b words b news b gardens b encourages b meet b came b read b work b although b significant b wife b men b considered b although b line b house b survive b average b planned b service b allowed b swimming b goalie c tiny c map c open c stops c worked c hearts c damaged c nouns c stops c develops c drives c deer c fat c pleased c nose c right c philosophy c allow c led c advocated c within c divide c amount c introduce c population c recorded c practice c visited c between c achieve d little d may d only d clicks d pushed d items d provided d stops d works d baths d resources d see d flat d learn d know d enough d pioneer d known d intellectual d controlled d southern d ride d adventurous d human d rate d aimed d advice d played d rowing d belief Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trị Vi t T ng đài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Ng âm Ti ng Anh Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương NG ÂM TRONG TI NG ANH (ðÁP ÁN BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG Choose the word in each group that has the underlined pronounced differently from the rest a smile a clap a order a villages a pressed a says a endangered a garages a accidents 10 a products 12 a exchanges 13 a fee 14 a campus 15 a speak 16 a cold 16 a throughout 17 a history 18 a power 19 a women 20 a believed 21 a growth 22 a sprint 23 a foul 24 a attitude 25 a stable 26 a combined 27 a justice 28 a interfered 29 a water 30 a lie b icing b flat b over b losts b listened b plays b destroyed b words b news b gardens b encourages b meet b came b read b work b although b significant b wife b men b considered b although b line b house b survive b average b planned b service b allowed b swimming b goalie c tiny c map c open c stops c worked c hearts c damaged c nouns c stops c develops c drives c deer c fat c pleased c nose c right c philosophy c allow c led c advocated c within c divide c amount c introduce c population c recorded c practice c visited c between c achieve d little d may d only d clicks d pushed d items d provided d stops d works d baths d resources d see d flat d learn d know d enough d pioneer d known d intellectual d controlled d southern d ride d adventurous d human d rate d aimed d advice d played d rowing d belief Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH mơn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Trọng âm Tiếng Anh TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG I NGỮ ÂM Cách đọc phiên âm từ điển Ngữ điệu - Sự nhấn mạnh câu: từ tạo nên ý nghĩa câu nhấn mạnh danh từ, động từ Những từ chức như: giới từ, liên từ thường lướt qua - Người ta thường cao giọng câu hỏi, hạ giọng câu khẳng định, câu mệnh lệnh Đôi người phát âm nguyên âm phụ âm sai ngữ điệu làm người nghe không hiểu II TRỌNG ÂM Trọng âm rơi vào âm tiết thứ - Hầu hết danh từ tính từ có âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ex: Danh từ: CHIna, TAble, KNOWledge, SERvice Tính từ: PAtient, CLEver, HAPpy - Đối với động từ âm tiết thứ chứa nguyên âm ngắn er, el trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ex: ENter, TRAvel, Open - Các động từ có âm tiết cuối chứa ow trọng âm rơi vào âm tiết đầu Ex: FOllow, BOrrow Hocmai.vn – Ngơi trường chung học trị Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH mơn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Trọng âm Tiếng Anh - Các từ âm tiết có âm tiết cuối chứa nguyên âm dài nguyên âm đôi kết thúc nhiều phụ âm âm tiết đầu nhận trọng âm Ex: PAradise, EXercise Trọng âm vào âm tiết thứ hai - Hầu hết động từ có âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ex: to deCIDE, to begIN Ex: proVIDE, proTEST, aGREE - Đối với động từ âm tiết quy tắc sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn kết thúc không nhiều nguyên âm âm tiết thứ nhận trọng âm Ex: deTERmine, reMEMber, enCOUNter Trọng âm rơi vào âm thứ tính từ lên - Trong từ có hậu tố trọng âm đặt âm tiết trước hậu tố: –ic (GRAphic, geoGRAphic, Logic), -ical (CRItical), -sion (sucCESSion), -tion (sugGEStion, reveLAtion), -aphy (phoTOgraphy), -ogy (geOlogy), -ity (dependaBIlity), -acy (deMOcracy) ,-ian (muSIcian), - id (STUpid), -ible (POSsible), -ish (FOOlish), -ive (NAtive), -ous (advantAgeous), -ial (equaTOrial, SPECial)… * Ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Từ ghép (từ có phần) - Đối với danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BLACKbird, GREENhouse - Đối với tính từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned - Đối với động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to underSTAND, to overFLOW Từ có âm tiết trở lên - Danh từ, động từ từ âm tiết trở lên thường có trọng âm rơi vào âm thứ từ lên Ex: faMIliar, parTIcular, inTERpreter, geOgraphy, opporTUnity Lưu ý: Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, -ment, ous Tất trạng từ thể cách tận LY có chủ âm theo tính từ gốc Ex: PAtiently, DIFferently, DIFficultly… Các phụ tố thân nhận trọng âm câu: -ain (entertain), -ee (refugee,trainee), -ese (Portuguese, Japanese), -ique (unique), -ette (cigarette), -esque (picturesque), -eer (mountaineer), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental), _end (recommend) * Ngoại lệ: COffee, comMITtee, Engine Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Trọng âm Tiếng Anh Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Đánh dấu trọng âm vào từ sau đây: ability accept accident action advise affect airport amazing annoy appearance approach arrange association athlete attend beauty biology campus cancel candidate certificate chemical collect comfort comfortable compare comparison confide conversation creative dangerous decorate deny employ employer employee enormous entertainment environment environmental explain explanation communicate friendship Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngơi trường chung học trị Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Trọng âm Tiếng Anh Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Chọn phương án (A B, C, D) ứng với từ có trọng âm nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ lại câu Câu 1: A apply B persuade C reduce D offer Câu 2: A preservative B congratulate C preferential D development Câu 3: A president B physicist C inventor D property Câu 4: A economy B unemployment C communicate D particular Câu 5: A recommend B volunteer C understand D potential Câu 6: A elephant B dinosaur C buffalo D mosquito Câu 7: A abnormal B initial C innocent D impatient Câu 8: A significant B convenient C fashionable D traditional Câu 9: A catastrophe B agriculture C dictionary D supervisor Câu 10: A settle B protect C compose D relate Câu11: A organism B attraction C prevention D engagement Câu 12: A popularity B laboratory C politician D documentary Câu 13: A imagine B inhabit C continue D disappear Câu 14: A periodic B electric C suspicious D contagious Câu 15: A advertise B advantage C adventure D adverbial Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH mơn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Trọng âm Tiếng Anh TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Chọn phương án (A B, C, D) ứng với từ có trọng âm nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ cịn lại câu A apply /ə´plai/ Câu 2: A preservative /pri´zə:vətiv/ Câu 3: A president /´prezidənt/ Câu 4: A economy /ɪ’kɒnəmi/ Câu 5: A recommend /rekə'mend/ Câu 6: A elephant /´elif(ə)nt/ Câu 7: A abnormal /æb'nɔ:məl/ Câu 8: A significant /sɪg’nɪfɪkənt/ Câu 9: A catastrophe /kə´tæstrəfi/ Câu 10: A settle /’sɛtl/ Câu11: A organism /'ɔ:gənizm/ Câu 12: A popularity /,pɒpyə’lærɪti/ B persuade /pə'sweid/ B congratulate /kən,grætjuleit/ B physicist /´fizisist/ B unemployment Câu 1: Câu 13: Câu 14: Câu 15: D A B volunteer /,vɒlən’tɪər/ B dinosaur /'dainəsɔ:/ B initial /ĭ-nĭsh'əl/ B convenient /kən´vi:njənt/ B agriculture /ˈægrɪˌkʌltʃər/ B protect /prə'tekt/ B attraction /ə'trækʃn/ B laboratory lə’bɒrətri/ C reduce /ri'dju:s/ C preferential /¸prefə´renʃəl/ C inventor /in´ventə/ C communicate /kə'mju:nikeit/ C understand /ʌndə'stỉnd/ C buffalo /´bʌfəlou/ C innocent /'inəsnt/ C fashionable /'fæʃnəbl/ C dictionary /'dikʃənəri/ C compose /kəm'pouz/ C prevention /pri'ven∫n/ C politician /¸pɔli´tiʃən/ D offer /´ɔfə/ D development /Di’veləpmənt/ D property /'prɔpəti/ D particular /pə´tikjulə/ D potential /pə’tɛnʃəl/ D mosquito /məs'ki:tou/ D impatient /im'peiʃən/ D traditional /trə´diʃənəl/ D supervisor /´su:pə¸vaizə/ D relate /ri'leit/ D engagement /in´geidʒmənt/ D documentary /'dɔkju'mentəri/ A imagine /i'mædʒin/ A periodic /,piəri'ɔdik/ B inhabit /in´hæbit/ B electric /ɪ’lɛktrɪk/ C continue /kən´tinju:/ C suspicious /səs´piʃəs/ D disappear /disə'piə/ D contagious /kən´teidʒəs/ A advertise / ‘ædvətaiz / B advantage /əd'vɑ:ntidʤ/ C adventure /əd'ventʃə/ D adverbial /æd´və:biəl/ C 10 A C 11.A B 12 B D 13 D D 14 A C C 15 A Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập chữa đề LUYỆN TẬP VÀ CHỮA ĐỀ (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Cấp độ cụm từ Khi học lớp, học sinh thường không ý nhiều đến cụm từ cố định Hầu học sinh dừng lại việc hiểu nghĩa cụm từ chưa đủ Các điền từ thường nhằm vào cụm từ trên, bỏ trống thành phần yêu cầu học sinh chọn từ điền vào Các phương án đưa thường không khác chức năng/ ngữ nghĩa có phương án kết hợp với thành tố xung quanh đáp án Ví dụ: Her parents wanted her to go to university but I know that she was really fed (2) with studying (2) A on B in C up D down Trong giới từ có up đáp án kết hợp với từ đứng trước từ sau tạo thành cụm từ có nghĩa Chính vậy, q trình học tập em cần lưu ý học thuộc cụm từ xuất cố định như: • To be fond of sth = to be keen on sth: yêu thích • To be interested in sth: thích thú, quan tâm • To be good at sth: giỏi lĩnh vực gì, giỏi làm • To be surprised at sth: ngạc nhiên điều gì… • To be fed up with sth: chán điều • To be bored with sth: chán làm • To be tired of sth: mệt mỏi điều • To be afraid of sth: sợ, e ngại điều Ngoài ra, câu hỏi hay tập trung vào cụm động tân cố định cụm động ngữ (phrasal verbs) Cấp độ cấu trúc Người đề bỏ bớt từ cấu trúc học sinh học sách giáo khoa đưa phương án lựa chọn Khi làm câu hỏi này, em cần lưu ý phân biệt rõ từ đặt vào bối cảnh cụ thể câu lựa chọn đưa hầu hết có ý nghĩa với có từ điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc Ví dụ: It really takes you years to get to know someone well _ to consider your best friend A enough B such C too D so Trong câu trên, có enough điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc có nghĩa V + Adv + enough + to sth Trong đó, such so thường kèm với mệnh đề phía sau Too có cấu trúc gần giống enough khác vị trí ý nghĩa Hocmai.vn – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH mơn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập chữa đề Hãy xem ví dụ sau: The coffee is too hot to drink (Cà phê nóng q nên khơng thể uống được) Như vậy, cấu trúc too là: Too + adj + to sth: quá… làm Ngồi ra, chương trình học Tiếng Anh phổ thơng có nhiều nói cấu trúc so sánh tính từ trạng từ nên mảng kiến thức trọng tâm câu hỏi trắc nghiệm điền từ Người đề bỏ bớt thành tố câu trúc so sánh “than, as” đưa dạng so sánh khác tính từ/ trạng từ yêu cầu học sinh lựa chọn Ví dụ: When receiving the exam result, she seemed _ than his sister A more happy B happier C the more happy D the happiest Rõ ràng câu cần chọn B happier để điền vào chỗ trống câu so sánh tính từ happy (do có than) Ta khơng dùng more happy tính từ kết thúc chữ “y” Cấp độ mệnh đề câu Phổ biến cấp độ câu hỏi hòa hợp chủ ngữ động từ (subject – verb concord) Để làm tốt câu hỏi dạng này, em cần phân biệt danh từ đếm danh từ không đếm được; danh từ số danh từ số nhiều để chia động từ/ trợ động từ cho Các em cần lưu ý có nhiều từ kết thúc –s danh từ số (ví dụ series) hay có danh từ khơng kết thúc –s mà danh từ số nhiều men (đàn ông), women (phụ nữ), feet (bàn chân), geese (con ngỗng), teeth (răng), lice (con rận), mice (con chuột) Ngoài cịn có số danh từ dùng dạng số số nhiều như: fish (cá), carp (cá chép), cod (cá thu), squid (cá mực), trout (cá trầu), turbot (cá bơn), salmon (cá hồi), mackerel (cá thu), pike (cá chó), plaice (cá bơn sao), deer (con nai), sheep (con cừu) Có số từ/ cụm từ luôn với danh từ đếm (như few, a few, many…) số từ bổ nghĩa cho danh từ không đếm (little, a little, much…) Ví dụ: We have cut down _ trees that there are now vast areas of wasteland all over the world A so much B so many C so few D so little Vì danh từ sau (trees) danh từ đếm số nhiều nên điền phương án B C Dựa vào ý nghĩa câu (vế sau) ta phải chọn B (Chúng ta chặt nhiều xanh ngày có nhiều khu đất hoang rộng lớn toàn giới) Mặt khác, việc xác định tương ứng số chủ ngữ động từ giúp ta chọn đáp án xác từ phương án có nội dung tương tự Hãy xem ví dụ sau đây: 75% of the world’s _ is in English A mail B parcels C envelopes D letters Ngoài kiến thức thực tế, học sinh phân tích ngữ pháp câu để chọn từ điền vào chỗ trống Ta thấy động từ to be chia dạng số “is” nên chủ ngữ chắn số không đếm Các phương án B, C, D dạng số nhiều nên danh từ không đếm được, mail đáp án Cuối tơi xin lưu ý em làm dạng chọn từ điền vào chỗ trống đoạn văn, em nên đọc kỹ toàn hiểu mối quan hệ thông tin trước sau chỗ trống Đơi khi, đáp án lại có đoạn văn em đọc! Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH mơn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập chữa đề Luyện tập - You must be Jane’s sister Glad to meet you - _ A I am, either B So I am, I’m glad C What you do? D Me, too - How lovely your pets are? - A Thank you, It’s nice of you to say so B Really, they are C Can you say that again? D I love them, too A: I’m lost! Is this a way to Brighton? B: A No, I’m afraid it isn’t B You’re wrong C You’re made a serious mistake D Why not? A: Come on Susan! Hurry up! Drink your milk B : A I can’t finish it B Excuse me C Forgive me D yes, please A: I like your fur coat, Helen B: A Really, I’m not B I think so C I’m sorry D Do you? A: You often come to class late B: A No, I’m not B.I know I did C Certainly, sir D Yes, I’m sorry about that A: Have you got any identification, sir? B: Well, I haven’t got my passport But I’ve got my driving license, _ A Do you agree with me? B Sure? C Of course D Will that be all right? A: Let’s have a break B : _ A Sooner B Late C Please D Not now Open the window, _? It’s very hot in here B will you C shall we D don’t you A you 10 Hello, Is that 22103575? Please put me to the manager? A across B up C over D through 11 A: Do you mind if we schedule the meeting for 11 o’clock? B: Well, actually, I earlier B would prefer it to be A will prefer it C am preferring it to be D should prefer it will be 12 Mr Black: What shall I when I want to call you? Nurse: A You shall find the red button on the left B Press the red button on the left C I’d come every ten minutes D Stay brother and enjoy yourself Hocmai.vn – Ngơi trường chung học trị Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện tập chữa đề Khóa học LTĐH mơn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương 13 A: I’d like to change some money B: B Which currency? A Five tens, please! C You haven’t signed it D What’s your account number? 14 Customer: Can I have a look at that pullover, please? Salesgirl: A It’s much cheaper B Which one ? this one? B Sorry, it is of stock D Can I help you? 15 A: Can I help you, madam? B: A Yes, it’s in our summer sale B It’s very cheap C No, thanks I’m just looking D Right It looks a bit small Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Luyện tập chữa đề Khóa học LTĐH mơn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương LUYỆN TẬP VÀ CHỮA ĐỀ (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG PASSAGE 1: I (1) an old friend by accident the other day I was going to (2) my son from school when suddenly my car broke (3) I called (4) my husband on my cell phone While I was waiting for him to (5) , a truck crashed into my car The driver (6) the truck to check (7) the damage It was my friend Patrick I hadn’t seen him since I (8) college Fortunately, nobody was hurt We (9) and it was nice to (10) the information about other friends while we were waiting for my husband and the tow truck 10 A ran into A pick on A down A up A turn up A got away with A up A gave up A chatted away A take back B came across B pick up B off B in B show up B got out of B in B dropped off B talked into B deal with C ran across C drop in on C up C away C come into C went out C out C dropped by C spoke up C catch up on D A, B, C are correct D take out D away D on D Both A and B are correct D Both A and B are correct D out of D gave off D fell for D carry out PASSAGE 2: The Terrys were sitting calmly having afternoon tea in their lounge when the van (1) up outside The words ‘Reliable Removals – you can (2) us’ were printed on the side of the van in large blue capitals Soon afterwards, an enormous man covered in tattoos appeared on the doorstep Tim opened the door ‘Sorry we’re late, guv,’ sail the tattoo man, ‘we hadn’t (3) all the traffic on the motorway, otherwise we’d have been here sooner Isn’t that right, Lester? His companion, an unshaven man roughly half his size, joined in: ‘We didn’t budge for a good half hour, and we (4) up coming off the motorway and going through the villages I did try and phone, but I couldn’t get (5) Anyway, we’re here now, so let’s (6) some serious work.’ Tim said, ‘Erm, I think there’s been some sort of misunderstanding, gentlemen.’ A drew A ask after A got up to A brought A down A away with B followed B bear out B faced up to B ended B across B fall out with C cropped C count on C bargained for C broke C over C get down to Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt D called D draw up D added up D came D through D come up against Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện tập chữa đề Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương PASSAGE 3: When the war (1) I must have been (2) 18 years of age, and like most boys of my age, I received the news with a kind of naïve enthusiasm, born out of youthful ignorance and inexperience When I was (3) , I still had a romantic vision of marching quickly to victory and being home in time for tea I have an old picture of myself standing proudly in my new uniform – a young man about to (4) his responsibilities in life I look like a boy pretending to be a man – and not quite managing to (5) it off Little did I realize just what I had (6) A came B bore A getting on for C getting round to A counted on B broken up A draw up B face up to A call B break A come in for C come down to C broke D carried B falling back on D feeling up to C called up D asked after C away with D bring about D carry C get B come up against D come up with PASSAGE 4: The small resort of Panama (1) out rather in the 1990s, as the tourists flocked to the more obvious attractions of the nearby resorts of Calapo and del Mare But now, thanks to a major new hotel development plan, business is (2) , and Panama is more than (3) its poor past showing and unfashionable image The kindest thing one can say about Panama is that it (4) you if you’ve been staying there for long enough It is being (5) up as a shining example of the latest retro-style of modern hotel architecture, but as far as this observer is concerned, it only occasionally (6) its billing A held A picking up A putting in for A grows on A played A lives up to B missed B making out B hanging on to B hold with B put B holds out C made C paying back C hitting it off C puts up with C held C makes for D gave D giving over D making up for D pushes on D made D puts across PASSAGE 5: Phil West test drives the Mondo XJS You’d be hard-pushed to find a more comfortable drive – the superb suspension system makes (1) an easy drive over bumpy roads, although the performance is somewhat let (2) by the handling round corners Maybe I just drove this monster too fast! The construction manual (3) that the XJS can hit a top speed of 240 kph: 200 would be nearer the mark – still not a figure to be sniffed at The dashboard controls are an absolute picture and easy to operate, although some of the electronics were a bit temperamental on my trial run – at one point, alarmingly, the windscreen wipers decided to (4) Also I did not (5) with the gearbox, and only found third gear with difficulty But hey, I’m the world’s most demanding critic – this thing is a beast! Don’t be (6) by the price, a cool £85,000 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện tập chữa đề Khóa học LTĐH mơn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương A out A up A puts up A give away A hit it off A missed out B off with B down B pulls off B miss out B pull it off B owned up C for C in C makes out C put off C have it out C put off D up D for D holds up D pack up D live it down D hit upon PASSAGE 6: Telesales have become the bane of my life Recently I have been so inundated with them that I now refuse to answer the phone between and in the evenings Friends and relatives understand, and don’t bother calling at these times Last week I was almost (1) accepting a year’s subscription to a video company, before the red mist descended just in time, and I slammed the phone down If it’s not advisors promising to (2) out your finances for you, or persuading you to (3) life insurance, it will usually be home improvement companies My advice is, don’t be taken (4) by the friendly chat at the beginning of the conversation You can (5) all their charming chit chat with ease – all they really want is your custom and your money So (6) them, and, preferably politely, just say ‘no’ A set in A try A run into A in A turn out A stick up for B stuck up for B set B take out B over B take to B tie in with C worn off C sort C set about C up C tell off C stand up to D talked into D run D stand by D off D see through D run up against PASSAGE 7: Meetings with (1) too much of managers’ time are being blamed for inefficiency and lost revenue, according to a report from the Institute of Managerial Affairs The report concludes that a lot of meetings which take place in the business world are a waste of time: the decisions made in them could be arrived at by other means, or the manager’s presence delegated, with a capable deputy standing (2) the manager But it seems this message has not (3) in yet, for the number of hours devoted to meetings continues to increase annually, in most countries of the world In-house meetings are bad enough, but some companies insist on lavish affairs in hotels or restaurants, (4) huge bills in the process With delicious irony, one leading finance company has (5) a committee to investigate the new scourge of unnecessary meetings The number of weekly meetings for the committee has just been (6) up from two or three! A run over A by A sunk A taking on A run into A sent B set in B in for B set B sending up B sorted out B stepped C turn out C up to C taken C working out C taken out C run Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt D take up D for D turned D running up D set up D taken Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện tập chữa đề Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương PASSAGE 8: Joe (1) the building work his team was doing on the new companies offices because he had heard that the company was going to bankrupt He knew the money was going to dry (2) , so he was not prepared to continue Most of the team immediately (3) up what they were doing but some of them first (4) the task they were working on Joe himself quickly (5) the last of his paperwork and then packed (6) too A called off A off A thought A finished off A thought over A up B called upon B up B called B wrapped up B gave up B off C puts off C out C brought C got through C polished off C out D A and C are correct D away D broke D A, B and C are correct D broke down D away Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngơi trường chung học trị Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ... lệnh Đôi người phát âm nguyên âm phụ âm sai ngữ điệu làm người nghe không hiểu II TRỌNG ÂM Trọng âm rơi vào âm tiết thứ - Hầu hết danh từ tính từ có âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ex: Danh... nguyên âm dài nguyên âm đôi kết thúc nhiều phụ âm âm tiết đầu nhận trọng âm Ex: PAradise, EXercise Trọng âm vào âm tiết thứ hai - Hầu hết động từ có âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ex: to... viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Trọng âm

Ngày đăng: 04/08/2015, 15:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan