0

ĐỀ THI môn tổ CHỨC ĐỊNH mức LAO ĐỘNG KTQD 2015

1 3,175 36
  • ĐỀ THI môn tổ CHỨC ĐỊNH mức LAO ĐỘNG KTQD 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2015, 09:56

ĐỀ 11.Tại sao phải quan tâm ĐKLĐ? Giải thích phương pháp giáo dục và kinh tế. 2.tại sao phải nghiên cứu các loại hao phí. Phân loại hao phí thời gian, cho ví dụ? 3.Tại sao phải quan tâm PCLĐ, giải thích PCLĐ theo công nghệ, cho ví dụ. 4. Câu bài tập tính toán ĐH Kinh tế quốc dân Khoa: Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực Đề thi học kì II năm 2014-2015 Môn: Tổ chức định mức lao động ĐỀ 1 1. Tại sao phải quan tâm ĐKLĐ? Giải thích phương pháp giáo dục và kinh tế. 2. tại sao phải nghiên cứu các loại hao phí. Phân loại hao phí thời gian, cho ví dụ? 3. Tại sao phải quan tâm PCLĐ, giải thích PCLĐ theo công nghệ, cho ví dụ. 4. ĐỀ 2 1. quan hệ giữa pc và hiệp tác lao động.Các tiêu chí đánh giá mức độ hợp lí cảu pchtlđ.vd. 2. tại sao phải phân loại đklđ.Nêu và giải thích các loại đklđ.cho vd 3. phục vụ nơi làm việc, mục tiêu của pv nơi lv, vd minh họa. 4. lập bảng cân đối thời gian tiêu hao, nhận xét và tính nslđ đc cải thiện tối đa khi ad các bp giảm tg lãng phí ĐỀ 3 1. tại sao cần to chuc phuc vu ? nguyen tac ? cho vi du 2. tai sao cần cải thiện lao động? gải thich bien phap kinh te biện pháp kỹ thuật cho ví dụ 3. tại sao cần khao sat thơi gian lam viec / quan he giưa bam gio bcv và chup anh ? cho ví du ĐỀ 4 câu 1: cơ sở phân loại các loại hao phí thời gian lao động? Phân loại các loại hao phí thời gian lao động. Ví dụ. câu 2: phân biệt mục đích chụp ảnh và bấm giờ bước công việc. Mối quan hệ giữa chụp ảnh và bấm giờ bước công việc. Câu 3: tại sao doanh nghiệp cần quan tâm đến tổ chức và phục vụ nơi làm việc. Các nhiệm vụ của tổ chức và phục vụ nơi làm việc. Ví dụ . ĐH Kinh tế quốc dân Khoa: Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực Đề thi học kì II năm 2014 -2015 Môn: Tổ chức định mức lao động ĐỀ 1 1. Tại sao phải quan tâm ĐKLĐ? Giải thích phương pháp giáo dục. xét và tính nslđ đc cải thi n tối đa khi ad các bp giảm tg lãng phí ĐỀ 3 1. tại sao cần to chuc phuc vu ? nguyen tac ? cho vi du 2. tai sao cần cải thi n lao động? gải thich bien phap kinh te. giưa bam gio bcv và chup anh ? cho ví du ĐỀ 4 câu 1: cơ sở phân loại các loại hao phí thời gian lao động? Phân loại các loại hao phí thời gian lao động. Ví dụ. câu 2: phân biệt mục đích chụp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI môn tổ CHỨC ĐỊNH mức LAO ĐỘNG KTQD 2015, ĐỀ THI môn tổ CHỨC ĐỊNH mức LAO ĐỘNG KTQD 2015, ĐỀ THI môn tổ CHỨC ĐỊNH mức LAO ĐỘNG KTQD 2015

Từ khóa liên quan