phương trình lượng giá và ứng dụng (nâng cao lê văn đoàn)

133 1.1K 0
phương trình lượng giá và ứng dụng (nâng cao lê văn đoàn)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

  !"#$ %&'$   ()*+,- /  0 1233 0 45678233 9 123:;<= />  !" #$%!&'("' ?/ 1233 ?? 45678233 ?0 123:;<= 0@ A)*#+!"#+ 0> 1233 0> 45678233 @/ 123:;<= 9B ,$-). 9C 1233 90 45678233 9D 123:;<= >/ /$%01 >? 1233 >C 123:;<= >@ 21 31!"4567$% >D 1233 >D 123:;<= >> 89:';5'< BEB 1233 BE/ 123:;<= BEC =1  '+%= .$ BE@ 1233 BE@ 123:;<= BB/ >=7. BB@ 1233 BBD ?=71# '@AB ' B/B 1233 B// 123:;<= B/0 F(*G8G),HHHHF  IJKLB  !"#$%&'$ MNO$KPJ&Q CD@8E=FGH@88>C@IJK@8  :1 R 2 2 sin x cos x 1 ☞ ✝ R tan x.cot x 1 ✝ R sin x tan x cos x ✝ R cos x cot x sin x ✝ R & 2 2 1 1 tan x c x ☞ ✝ R 2 2 1 1 cot x sin x ☞ ✝ :15L$:M:1BM:15L R sin 2x 2 sin x.cos x ✝ R 2 2 2 2 cos x sin x cos 2x 2 cos x 1 1 2 sin x ➩ ✍ ➪ ✝ ➪ ✍ ✝ ✍ ➪ ➫ R & 2 1 c 2x sin x 2 ✍ ✝ R & & 2 1 c 2x c x 2 ☞ ✝ R 3 sin 3x 3 sin x 4 sin x ✝ ✍ R 3 cos 3x 4 cos x 3 cos x ✝ ✍ :1(5 R ✈ ✉ sin a b sin a.cos b cos a.sin b ⑥ ✝ ⑥ R ✈ ✉ & c a b cos a.cos b sin a.sin b ⑥ ✝ m R ✈ ✉ tan a tan b tan a b 1 tan a.tan b ☞ ☞ ✝ ✍ R ✈ ✉ tan a tan b tan a b 1 tan a.tan b ✍ ✍ ✝ ☞ R S 1 tan x tan x 4 1 tan x ➦ ➶ ☞ ➷ ➧ ➷ ☞ ✝ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ✍ ➨ ➸ R S 1 tan x tan x 4 1 tan x ➦ ➶ ✍ ➷ ➧ ➷ ✍ ✝ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ☞ ➨ ➸ :1N$OO"P R a b a b cos a cos b 2 cos .cos 2 2 ☞ ✍ ☞ ✝ R a b a b cos a cos b 2 sin .sin 2 2 ☞ ✍ ✍ ✝ ✍ R a b a b sin a sin b 2 sin .cos 2 2 ☞ ✍ ☞ ✝ R a b a b sin a sin b 2 cos .sin 2 2 ☞ ✍ ✍ ✝ R ✈ ✉ sin a b tan a tan b cos a.cos b ☞ ☞ ✝ R ✈ ✉ sin a b tan a tan b cos a.cos b ✍ ✍ ✝ :1N$OP"O R ✈ ✉ ✈ ✉ cos a b cos a b cos a.cos b 2 ☞ ☞ ✍ ✝ R ✈ ✉ ✈ ✉ sin a b sin a b sin a.cos b 2 ☞ ☞ ✍ ✝ R ✈ ✉ ✈ ✉ cos a b cos a b sin a.sin b 2 ✍ ✍ ☞ ✝ (+%:1:AQ9 R S S sin x cos x 2 sin x 2 cos x 4 4 ➦ ➶ ➦ ➶ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ☞ ✝ ☞ ✝ ✍ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➨ ➸ ➨ ➸ R S S sin x cos x 2 sin x 2 cos x 4 4 ➦ ➶ ➦ ➶ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ✍ ✝ ✍ ✝ ☞ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➨ ➸ ➨ ➸ R 4 4 2 1 cos 4x cos x sin x 1 s 3 1 in 2x 2 4 ☞ ☞ ✝ ✍ ✝ R 6 6 2 3 cos 4x cos x sin x 1 s 5 3 in 2x 4 8 ☞ ☞ ✝ ✍ ✝ IJKL/ TUVVWLXV&YLZ&XW&[&ZZ&YJZL\$WLLL]&XW&^J_``T   !"#$ %&'$ (+%5Ra  bc;d=e=,f3 sin x cos x ➩ ✝ ❁ ➪ ➪ ✝ ❁ ➪ ➫ g 1 1 ✍ ❣ ❁ ❣   h73e,ij tan k cot le,6;ijkm82nop 37qkqc;d=qr3sqtu   tan x lqc;d=g ✈ ✉  cos x 0 x k k 2 ❐ ❹ ➛ ❹ ☞ ❐ ➎ ¢    cot x lqc;d=g ✈ ✉  sin x 0 x k k ❹ ➛ ❹ ❐ ➎ ¢   7 tan x  cot x lqc;d=g ✈ ✉  x k. k 2 ❐ ❹ ➎ ¢   h,q=,37dr,i5qc;d=uvwG,xi;q<qr dr,qc;d=g  hr,yp38z<tf x 8r;qc;d=up;dplto< ,q{q|2=,lp;i}=,u  ~Gqw•l€8r;•‚;fqc;d=;f=,u p;‚;<G;}=,lp;d)G2=,u (8r;•;ƒe„qw•gFp;;ke ¼ A M e ijq k2 n ❐ ❁ ☞   0 0 k.360 hay a n ➦ ➶ ➷ ➧ ➷ ☞ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ➨ ➸ 5 k ,n ☞ ➎ ➎ ¢ ¥ e n qr, M „qw• qc;;Fu …†‡gp;iq ¼ A M k2 3 ❐ ✝ ☞ ❐ e,xqr, M }t† 3 ❐ ‚ k 0 ✝ Q …†ˆgp;iq ¼ A M k 6 ❐ ✝ ☞ ❐ eˆqr, M }t† 6 ❐  7 6 ❐ ‚ k 0,k 1 ✝ ✝ Q …†‰gp;iq ¼ 2 A M k. 4 3 ❐ ❐ ✝ ☞ e‰qr, M }t† 11 ; 4 12 ❐ ❐  19 12 ❐ Š ✈ ✉ k 0;1;2 ✝  …†‹gp;iq ¼ k2 A M k. 4 2 4 4 ❐ ❐ ❐ ❐ ✝ ☞ ✝ ☞ e‹qr, M }t† 4 ❐ Š 3 4 ❐ Š 5 4 ❐ Œ 7 4 ❐  5t† k 0,1,2,3 ✝ Q …†•gvŽ3; x k 6 ❐ ✝ ✍ ☞ ❐  x k 3 ❐ ✝ ☞ ❐ 1r;•; x k 6 ❐ ✝ ✍ ☞ ❐ „qw•eˆqr,}t†g 6 ❐ ✍  5 6 ❐ 1r;•; x k 3 ❐ ✝ ☞ ❐ „qw•e F(*G8G),HHHHF  IJKL?   !"#$%& %'()))' !*&*+#,- ./.  !"#$%&'$ MNO$KPJ&Q ˆqr,}t†g 3 ❐  4 3 ❐  vŽ3;•,‹qr,• ;Ž3g x k 3 2 ❐ ❐ ✝ ☞  bj53 2 2 1 1 cos x cos x 2 2 1 1 sin x sin x 2 2 ➩ ➩ ➪ ➪ ✝ ✝ ⑥ ➪ ➪ ➛ ➪ ➪ ➪ ➪ ✝ ✝ ⑥ ➪ ➪ ➫ ➫  d)„7 yp3dqee5‹=,lddp3ii5qc;d=o3}3l„}82 j;ou€g 2 2 2 2 1 cos x 2 cos x 1 0 cos 2x 0 2 1 cos 2x 0 2 sin x 1 0 sin x 2 ➩ ➪ ➩ ✝ ➩ ✍ ✝ ✝ ➪ ➪ ➪ ➛ ➛ ➪ ➪ ➪ ✝ ✍ ✝ ➪ ➪ ➪ ➫ ✝ ➫ ➪ ➫ uvyqj53 2 2 sin x 1 sin x 1 cos x 1 cos x 1 ➩ ➩ ✝ ✝ ⑥ ➪ ➪ ➛ ➪ ➪ ✝ ⑥ ✝ ➪ ➪ ➫ ➫ d)„7pl,„8pqŽy) 2 2 sin x cos x 1 ☞ ✝ u‘|qeg 2 2 2 2 sin x 1 cos x 0 cos x 0 sin x 0 cos x 1 sin x 0 ➩ ➩ ➩ ✝ ✝ ✝ ➪ ➪ ➪ ➛ ➛ ➪ ➪ ➪ ✝ ✝ ✝ ➪ ➪ ➪ ➫ ➫ ➫  ’“};*|gSS#+$%TUQV#SS  b<ers”,;*|••q7l•5••e}qe• ,x-j*pl=;–;7od73u  #+$%l€ifeqj;8z;l ✈ ✉ cos cos ✍❁ ✝ ❁ l•; e•}8z••—••†eg ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉   sin sin , tan tan , cot tan ✍❁ ✝ ✍ ❁ ✍❁ ✝ ✍ ❁ ✍❁ ✝ ✍ ❁  TUW€ife8G;8z;l ✈ ✉ sin sin ❐✍ ❁ ✝ ❁ l•; e•}8z••—••†eg ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉   cos cos , tan tan , cot tan ❐✍ ❁ ✝ ✍ ❁ ❐✍ ❁ ✝ ✍ ❁ ❐✍ ❁ ✝ ✍ ❁  QV#l€5e3;eŽ8z˜™ E ie<8zied }lg    sin cos , cos sin , tan cot , cot tan 2 2 2 2 ➦ ➶ ➦ ➶ ➦ ➶ ➦ ➶ ❐ ❐ ❐ ❐ ➷ ➷ ➷ ➷ ➧ ➧ ➧ ➧ ➷ ➷ ➷ ➷ ✍ ❁ ✝ ❁ ✍ ❁ ✝ ❁ ✍ ❁ ✝ ❁ ✍ ❁ ✝ ❁ ➧ ➧ ➧ ➧ ➷ ➷ ➷ ➷ ➧ ➧ ➧ ➧ ➷ ➷ ➷ ➷ ➧ ➧ ➧ ➧ ➨ ➸ ➨ ➸ ➨ ➸ ➨ ➸  vš<“qp5†›i;q<qro<q=;–;7f••;*|••<g œ73g sin u cos v ✝ •žlŸ3*387l 8p7i3 sin u sin v ✝ l2<•3 sin u cos v ✝ i¡ (;7wŸq<†3¢l8Ÿg sin u cos v sin u sin v 2 ➦ ➶ ❐ ➷ ➧ ➷ ✝ ➛ ✝ ✍ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ➨ ➸ ✈ ✉     u v k2 u v k2 , k 2 2 ❐ ❐ ✝ ✍ ☞ ❐ ➚ ✝ ☞ ☞ ❐ ➎ ¢  £;†<l+{p;8k3-3} 2 sin x cos x 3 ➦ ➶ ❐ ➷ ➧ ➷ ✝ ✍ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ➨ ➸  8}‚ii•d)•7,o<||-u IJKLC TUVVWLXV&YLZ&XW&[&ZZ&YJZL\$WLLL]&XW&^J_``T π¤? 0π¤@ Cπ¤? —π¤@ ¥   !"#$ %&'$  ¦xij;e<Gdg  ✈ ✉ ✈ ✉ sin x k2 sin x cos x k2 cos x ➬ ➯ ☞ ❐ ✝ ➯ ➯ ➭ ➯ ☞ ❐ ✝ ➯ ➯ ➮  ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉  sin x k2 sin x k cos x k2 cos x ➬ ➯ ☞ ❐ ☞ ❐ ✝ ✍ ➯ ➯ ➎ ➭ ➯ ☞ ❐ ☞ ❐ ✝ ✍ ➯ ➯ ➮ ¢  =GX@8EYZ@=GH@88>CX[@ ,B\  u v k2 sin u sin v u v k2 ➩ ✝ ☞ ❐ ➪ ✝ ➛ ➪ ✝ ❐✍ ☞ ❐ ➪ ➫ bk8=a sin x 0 x k sin x 1 x k2 2 sin x 1 x k2 2 ➬ ➯ ➯ ✝ ➞ ✝ ❐ ➯ ➯ ➯ ➯ ❐ ➯ ✝ ➞ ✝ ☞ ❐ ➭ ➯ ➯ ➯ ❐ ➯ ➯ ✝ ✍ ➞ ✝ ✍ ☞ ❐ ➯ ➯ ➮ ,B\  u v k2 cos u cos v u v k2 ➩ ✝ ☞ ❐ ➪ ✝ ➛ ➪ ✝ ✍ ☞ ❐ ➪ ➫ bk8=a cos x 0 x k 2 cos x 1 x k2 cos x 1 x k2 ➬ ➯ ❐ ➯ ✝ ➞ ✝ ☞ ❐ ➯ ➯ ➯ ➯ ✝ ➞ ✝ ❐ ➭ ➯ ➯ ✝ ✍ ➞ ✝ ❐ ☞ ❐ ➯ ➯ ➯ ➯ ➮ ,B\ tan u tan v u v k Ð k : u, v k 2 ✝ ➛ ✝ ☞ ❐ ❐ ❹ ☞ ❐  bk8=a  tan x 0 x k tan x 1 x k 4 ➬ ➯ ✝ ➛ ✝ ❐ ➯ ➯ ➯ ➭ ❐ ➯ ✝ ⑥ ➛ ✝ ⑥ ☞ ❐ ➯ ➯ ➯ ➮ ,B\ cot u cot v u v k Ð k : u,v k ✝ ➛ ✝ ☞ ❐ ❹ ❐ bk8=a  cot x 0 x k 2 cot x 1 x k 4 ➬ ➯ ❐ ➯ ✝ ➛ ✝ ☞ ❐ ➯ ➯ ➯ ➭ ➯ ❐ ➯ ✝ ⑥ ➛ ✝ ⑥ ☞ ❐ ➯ ➯ ➯ ➮ ]>E^C,@8 "_uœ73g ✈ ✉    cos 3x 4 cos 2x 3 cos x 4 0 , x 0;14 ➩ ➹ ✍ ☞ ✍ ✝ ☛ ✂ ➎ ➪ ➺ ➫ ➻ "`uœ73g ✈ ✉✈ ✉ ✈ ✉  2 cos x 1 2 sin x cos x sin 2x sin x ✍ ☞ ✝ ✍ ☛ "auœ73g ✈ ✉  cos 3x cos 2x cos x 1 0 ☞ ✍ ✍ ✝ ☛ "buœ73g ✈ ✉  sin x cos x 1 sin 2x cos 2x 0 ☞ ☞ ☞ ☞ ✝ ☛ "cuœ73g ✈ ✉ ✈ ✉  2 sin x 1 cos 2x sin 2x 1 cos x ☞ ☞ ✝ ☞ ☛ "duœ73g ✈ ✉  1 1 7 4 sin x sin x 4 3 sin x 2 ➦ ➶ ❐ ➷ ➧ ➷ ☞ ✝ ✍ ☛ ➧ ➷ ➧ ➦ ➶ ➷ ➧ ❐ ➨ ➸ ➷ ➧ ➷ ✍ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ➨ ➸ "euœ73g ✈ ✉  4 4 7 sin x cos x cot x cot x 8 3 6 ➦ ➶ ➦ ➶ ❐ ❐ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ☞ ✝ ☞ ✍ ☛ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➨ ➸ ➨ ➸ F(*G8G),HHHHF  IJKL0  !"#$%&'$ MNO$KPJ&Q "fuœ73g ✈ ✉  4 4 4 sin 2x cos 2x cos 4x tan x tan x 4 4 ☞ ✝ ☛ ➦ ➶ ➦ ➶ ❐ ❐ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ✍ ☞ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➨ ➸ ➨ ➸ "guœ73g ✈ ✉  3 x 1 3x sin sin 1 10 2 2 10 2 ➦ ➶ ➦ ➶ ❐ ❐ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ✍ ✝ ☞ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➨ ➸ ➨ ➸ "_huœ73g ✈ ✉  sin 3x sin 2x sin x 1 4 4 ➦ ➶ ➦ ➶ ❐ ❐ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ✍ ✝ ☞ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➨ ➸ ➨ ➸ "__ ✈ ✉  3 8 cos x cos 3x 1 3 ➦ ➶ ❐ ➷ ➧ ➷ ☞ ✝ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ➨ ➸ "_`uœ73g ✈ ✉  3 2 sin x 2 sin x 1 4 ➦ ➶ ❐ ➷ ➧ ➷ ☞ ✝ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ➨ ➸ "_auœ73g ✈ ✉  3 sin x 2 sin x 1 4 ➦ ➶ ❐ ➷ ➧ ➷ ✍ ✝ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ➨ ➸ "_buœ73g ✈ ✉  cos x cos 2x cos 3x cos 4x 0 ☞ ☞ ☞ ✝ ☛ "_cuœ73g ✈ ✉  2 2 2 3 sin x sin 2x sin 3x 2 ☞ ☞ ✝ ☛  "_duœ73g ✈ ✉  2 2 2 sin x sin 2x sin 3x 2 ☞ ☞ ✝ ☛  "_euœ73g ✈ ✉  2 2 2 2 sin x sin 3x cos 2x cos 4x ☞ ✝ ☞ ☛ "_fuœ73g ✈ ✉  2 2 2 2 sin 3x cos 4x sin 5x cos 6x ✍ ✝ ✍ ☛ "_guœ73g ✈ ✉ \$  2 2 5x 9x cos 3x sin 7x 2 2 cos 4 2 2 ➦ ➶ ❐ ➷ ➧ ➷ ☞ ✝ ☞ ✍ ☛ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ➨ ➸ "`huœ73g ✈ ✉  2 2 2 sin x cos 2x cos 3x ✝ ☞ ☛ "`_uœ73g ✈ ✉  2 2 sin 2x sin 7 x 1 sin x ☞ ✍ ✝ ☛ "``uœ73g ✈ ✉  sin x sin 2x sin 3x 1 cos x cos 2x ☞ ☞ ✝ ☞ ☞ ☛ "`auœ73g ✈ ✉  3 3 3 sin x cos 3x cos x sin 3x sin 4x ☞ ✝ ☛ "`buœ73g ✈ ✉  2 3 cos 10x 2 cos 4x 6 cos 3x cos x cos x 8 cos x cos 3x ☞ ☞ ✝ ☞ ☛ "`cuœ73g ✈ ✉  3 3 2 4 sin x 3 cos x 3 sin x sin x cos x 0 ☞ ✍ ✍ ✝ ☛ "`duœ73g ✈ ✉✈ ✉ ✈ ✉  2 2 sin x 1 3 cos 4x 2 sin x 4 4 cos x 3 ☞ ☞ ✍ ☞ ✝ ☛ "`euœ73g ✈ ✉ ✈ ✉  6 6 8 8 sin x cos x 2 sin x cos x ☞ ✝ ☞ ☛ "`fuœ73g ✈ ✉ ✈ ✉  8 8 10 10 5 sin x cos x 2 sin x cos x cos 2x 4 ☞ ✝ ☞ ☞ ☛ "`guœ73g ✈ ✉ ✈ ✉  3 3 5 5 sin x cos x 2 sin x cos x ☞ ✝ ☞ ☛ "ahuœ73g ✈ ✉  4 2 2 4 3 cos x 4 cos x sin x sin x 0 ✍ ☞ ✝ ☛ "a_uœ73g ✈ ✉  3 3 2 3 2 cos 3x cos x sin 3x sin x 8 ✍ ✍ ✝ ☛ IJKL@ TUVVWLXV&YLZ&XW&[&ZZ&YJZL\$WLLL]&XW&^J_``T   !"#$ %&'$ "a`uœ73g ✈ ✉  1 cos x cos 2x cos 4x cos 8x 16 ✝ ☛ "aauœ73g ✈ ✉  3 4 sin 3x cos 2x 1 6 sin x 8 sin x ✝ ☞ ✍ ☛ "abuœ73g ✈ ✉  1 cos x cos 2x cos 3x cos 4x cos 5x 2 ☞ ☞ ☞ ☞ ✝ ✍ ☛ "acuœ73g ✈ ✉  sin 2x 2 cos x sin x 1 0 tan x 3 ☞ ✍ ✍ ✝ ☛ ☞ "aduœ73g ✈ ✉  2 1 sin 2x cos 2x 2 sin x sin 2x 1 cot x ☞ ☞ ✝ ☛ ☞ "aeuœ73g ✈ ✉ ✈ ✉  tan x cot x 2 sin 2x cos 2x ☞ ✝ ☞ ☛ "afuœ73g ✈ ✉  2 tan x tan x tan 3x 2 ✍ ✝ ☛ "aguœ73g ✈ ✉  2 2 2 11 tan x cot x cot 2x 3 ☞ ☞ ✝ ☛ "bhuœ73g ✈ ✉  2 2 2 x x sin tan x cos 0 2 4 2 ➦ ➶ ❐ ➷ ➧ ➷ ✍ ✍ ✝ ☛ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ➨ ➸ "b_uœ73g ✈ ✉ ✈ ✉  2 sin 2x cot x tan 2x 4 cos x ☞ ✝ ☛ "b`uœ73g ✈ ✉ ✈ ✉  2 2 cot x tan x 16 1 cos 4x cos 2x ✍ ✝ ☞ ☛ "bauœ73g ✈ ✉  1 2 tan x cot 2x 2 sin 2x 2 sin 2x ☞ ✝ ☞ ☛ "bbuœ73g ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉  3 sin x tan x 2 1 cos x 0 tan x sin x ☞ ✍ ☞ ✝ ☛ ✍ "bcuœ73g ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉  2 2 2 2 1 cos x 1 cos x 1 tan x sin x 1 sin x tan x 2 4 1 sin x ✍ ☞ ☞ ✍ ✝ ☞ ☞ ☛ ✍ "bduœ73g ✈ ✉  cos 3x tan 5x sin 7x ✝ ☛ "beuœ73g ✈ ✉  1 1 sin 2x sin x 2 cot x 2 sin x sin 2x ☞ ✍ ✍ ✝ ☛ "bfuœ73g ✈ ✉ ✈ ✉  4 4 sin x cos x 1 tan x cot 2x sin 2x 2 ☞ ✝ ☞ ☛ "bguœ73g ✈ ✉  2 2 2 2 tan x.cot 2x.cot 3x tan x cot 2x cot 3x ✝ ✍ ☞ ☛ "chuœ73g ✈ ✉  x cot x sin x 1 tan x tan 4 2 ➦ ➶ ➷ ➧ ➷ ☞ ☞ ✝ ☛ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ➨ ➸ F(*G8G),HHHHF  IJKLD  !"#$%&'$ MNO$KPJ&Q =Gi@8,j@8>[>=GX@8EYZ@=GH@88>CX[@  kgv§=s;o=8; x,2x,3x l|3„Ÿqp=q|cG,x ;uqc; x J_P¨$K 2x ¡(8}er7w;›qey–; =,i;gFv3•}8; x,2x,3x l„qc; WZ¨$KK\J$ 2x p;8r;ei / ski / su(•d)i / sk P& / sl„qc; x T 17,d7 ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉ 3 2 3 2 4 cos x 3 cos x 4 2 cos x 1 3 cos x 4 0 4 cos x 8 cos x 0 ☛ ➛ ✍ ✍ ✍ ☞ ✍ ✝ ➛ ✍ ✝ ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉     2 cos x 0 N 4 cos x cos x 2 0 x k , k cos x 2 L 2 ➩ ✝ ❐ ➪ ➛ ✍ ✝ ➛ ➛ ✝ ☞ ❐ ➎ ➪ ✝ ➪ ➫ ¢   0,5 k 3,9 3 5 7 D o x 0;14 ,k 0 k 14 x ; ; ; k 2 2 2 2 2 ➬ ➬ ➼ ➯ ✍ ❣ ❣ ❻ ➯ ➯ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ➯ ➯ ➯ ➩ ➹ ➎ ➎ ➛ ❣ ☞ ❐ ❣ ➛ ➞ ➎ ➭ ➭ ➽ ➪ ➺ ➫ ➻ ➯ ➯ ➯ ➎ ➯ ➯ ➯ ➮ ➾ ➮ ¢ ¢  17,d7 ✈ ✉ ✈ ✉✈ ✉ 2 cos x 1 2 sin x cos x 2 sin x cos x sin x ☛ ➛ ✍ ☞ ✝ ✍ ✈ ✉✈ ✉ ✈ ✉  2 cos x 1 2 sin x cos x sin x 2 cos x 1 0 ➛ ✍ ☞ ✍ ✍ ✝ ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉✈ ✉  2 cos x 1 2 sin x cos x sin x 0 2 cos x 1 sin x cos x 0 ➩ ➹ ➛ ✍ ☞ ✍ ✝ ➛ ✍ ☞ ✝ ➪ ➺ ➫ ➻ ✈ ✉   x k2 2 cos x 1 0 cos x cos 3 k;l 3 sin x cos x 0 tan x 1 x l 4 ➩ ❐ ➩ ❐ ➪ ✝ ⑥ ☞ ❐ ➩ ✍ ✝ ➪ ✝ ➪ ➪ ➪ ➛ ➛ ➛ ➎ ➪ ➪ ➪ ☞ ✝ ❐ ➪ ➪ ✝ ✍ ➫ ✝ ✍ ☞ ❐ ➪ ➪ ➫ ➫ ¢  kgv§=s;o=; 3x  2x l|€<qp=q|cG,x ;s8z)8)q)f,i 17,d7 ✈ ✉ 3 2 3 2 4 cos x 3 cos x 2 cos x 1 cos x 1 0 2 cos x cos x 2 cos x 1 0 ☛ ➛ ✍ ☞ ✍ ✍ ✍ ✝ ➛ ☞ ✍ ✍ ✝ ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉ ✈ ✉  2 2 cos x 2 cos x 1 2 cos x 1 0 2 cos x 1 cos x 1 0 ➛ ☞ ✍ ☞ ✝ ➛ ☞ ✍ ✝ IJKL9 TUVVWLXV&YLZ&XW&[&ZZ&YJZL\$WLLL]&XW&^J_``T "_uœ73g ✈ ✉    cos 3x 4 cos 2x 3 cos x 4 0 , x 0;14 ➩ ➹ ✍ ☞ ✍ ✝ ☛ ✂ ➎ ➪ ➺ ➫ ➻ EP$l56m+nBo9%,3'`hh` "`uœ73g ✈ ✉✈ ✉ ✈ ✉  2 cos x 1 2 sin x cos x sin 2x sin x ✍ ☞ ✝ ✍ ☛ EP$l56m+nBo9%,3'`hhb "auœ73g ✈ ✉  cos 3x cos 2x cos x 1 0 ☞ ✍ ✍ ✝ ☛ EP$l56m+nBo9%,3'`hhd "buœ73g ✈ ✉  sin x cos x 1 sin 2x cos 2x 0 ☞ ☞ ☞ ☞ ✝ ☛ EP$l56m+nBo9%3'`hhc   !"#$ %&'$ ✈ ✉ ✈ ✉   2 sin x 0 x k 2 cos x 1 sin x 0 k;l 1 2 cos x x l2 2 3 ➩ ➩ ✝ ✝ ❐ ➪ ➪ ➪ ➪ ➛ ✍ ☞ ✝ ➛ ➛ ➎ ❐ ➪ ➪ ✝ ✍ ✝ ⑥ ☞ ❐ ➪ ➪ ➫ ➫ ¢  17,d7 ✈ ✉ ✈ ✉ 2 sin x cos x 2 sin x cos x 2 cos x 0 ☛ ➛ ☞ ☞ ☞ ✝ ✈ ✉ ✈ ✉  sin x cos x 2 cos x sin x cos x 0 ➛ ☞ ☞ ☞ ✝ ✈ ✉✈ ✉  sin x cos x 1 2 cos x 0 ➛ ☞ ☞ ✝ ✈ ✉   sin x cos x tan x 1 x k 4 k;l 1 2 2 cos x cos x cos x l2 2 3 3 ➩ ❐ ➩ ➩ ✝ ✍ ✝ ✍ ➪ ✝ ✍ ☞ ❐ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➛ ➛ ➛ ➎ ➪ ❐ ➪ ➪ ❐ ✝ ✍ ✝ ➪ ✝ ⑥ ☞ ❐ ➪ ➪ ➪ ➫ ➫ ➫ ¢  kgv§=s;o=f; 2x ; x ,€qp=;<r; 2x c; x 8z)q)f,iil§qes;o=“;Ÿp ✈ ✉ ✈ ✉ 2 sin x 1 2 cos x 1 2 sin x cos x 1 cos x ☛ ➛ ☞ ✍ ☞ ✝ ☞ ✈ ✉ ✈ ✉  2 2 sin x cos x 2 sin x cos x 1 cos x 2 sin x cos x cos x 1 1 cos x 0 ➛ ☞ ✝ ☞ ➛ ☞ ✍ ☞ ✝ ✈ ✉✈ ✉ ✈ ✉   2 1 x k2 cos x 3 cos x 1 sin 2x 1 0 k,l 2 sin 2x 1 x l 4 ➩ ❐ ➩ ➪ ✝ ⑥ ☞ ❐ ➪ ✝ ✍ ➪ ➪ ➛ ☞ ✍ ✝ ➛ ➛ ➎ ➪ ➪ ❐ ➪ ✝ ✝ ☞ ❐ ➪ ➪ ➫ ➫ ¢  kgv§=s;o=; 3 x 2 ❐ ✍  7 x 4 ❐ ✍ |3i;<€qp=q; d;<cG,x;; x ubr,qqc;qelerG) x;kG;*|Fiqjƒi8Gƒ3¢©©uvy=ª Ÿqe–;7i;q< F(*G8G),HHHHF  IJKL> "duœ73g ✈ ✉  1 1 7 4 sin x sin x 4 3 sin x 2 ➦ ➶ ❐ ➷ ➧ ➷ ☞ ✝ ✍ ☛ ➧ ➷ ➧ ➦ ➶ ➷ ➧ ❐ ➨ ➸ ➷ ➧ ➷ ✍ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ➨ ➸ EP$l56m+nBo9%3'`hhf "cuœ73g ✈ ✉ ✈ ✉  sin x 1 cos 2x sin 2x 1 cos x ☞ ☞ ✝ ☞ ☛  !"#$%&'$ MNO$KPJ&Q 17,d7 _u’“)x;g ✈ ✉ sin a b sin a.cos b cos a.sin b ⑥ ✝ ⑥ ✈ ✉ 1 1 7 7 4 sin cos x sin x cos sin x 3 3 4 4 sin x cos sin cos x 2 2 ➦ ➶ ❐ ❐ ➷ ➧ ➷ ☛ ➛ ☞ ✝ ✍ ➧ ➷ ➧ ➷ ➧ ❐ ❐ ➨ ➸ ✍ ✈ ✉  1 1 2 4. sin x cos x sin x cos x 2 ➩ ➹ ➪ ➺ ➛ ☞ ✝ ✍ ☞ ➪ ➺ ➪ ➺ ➫ ➻ bc;d=a sin x cos x 0 sin 2x 0 ❹ ➛ ❹  ✈ ✉  sin x cos x 2 2 sin x cos x sin x cos x ☞ ➛ ✝ ✍ ☞ ✈ ✉ ✈ ✉  sin x cos x 2 2 sin x cos x sin x cos x 0 ➛ ☞ ☞ ☞ ✝ ✈ ✉ ✈ ✉ sin x cos x 1 2 sin 2x 0 ➛ ☞ ☞ ✝ ✈ ✉    x k 4 tan x 1 sin x cos x 0 x l k,l,m 2 8 1 2 sin 2x 0 sin 2x 5 2 x m 8 ➩ ❐ ➪ ✝ ✍ ☞ ❐ ➪ ➩ ✝ ✍ ➩ ➪ ☞ ✝ ➪ ❐ ➪ ➪ ➪ ➛ ➛ ➛ ✝ ✍ ☞ ❐ ➎ ➪ ➪ ➪ ☞ ✝ ➪ ➪✝ ✍ ➪ ➫ ➪ ❐ ➫ ✝ ☞ ❐➪ ➪ ➫ ¢  `u’“Fiqjƒi8Gƒ3¢©© veg ✈ ✉ 3 sin x sin 2 x cos x 2 2 7 1 sin x sin 2 x sin x sin x cos x 4 4 4 2 ➬ ➩ ➹ ➦ ➶ ➦ ➶ ➯ ❐ ❐ ➯ ➷ ➷ ➧ ➧ ➪ ➺ ➷ ➷ ➯ ✍ ✝ ✍ ❐✍ ✍ ✝ ➧ ➧ ➷ ➷ ➯ ➪ ➺ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➯ ➨ ➸ ➨ ➸ ➪ ➺ ➯ ➫ ➻ ➭ ➩ ➹ ➦ ➶ ➦ ➶ ➦ ➶ ➯ ❐ ❐ ❐ ➷ ➷ ➷ ➯ ➧ ➧ ➧ ➪ ➺ ➷ ➷ ➷ ✍ ✝ ❐✍ ☞ ✝ ✍ ☞ ✝ ✍ ☞ ➯ ➧ ➧ ➧ ➷ ➷ ➷ ➯ ➪ ➺ ➧ ➧ ➧ ➷ ➷ ➷ ➧ ➧ ➧ ➨ ➸ ➨ ➸ ➨ ➸ ➯ ➪ ➺ ➫ ➻ ➯ ➮ ✈ ✉ ✈ ✉ 1 1 1 4. sin x cos x sin x cos x 2 ➩ ➹ ➪ ➺ ☛ ➛ ☞ ✝ ✍ ☞ ➪ ➺ ➫ ➻ uœ7y7‡u kgv§Ž; x x 3 6 2 ❐ ❐ ❐ ☞ ☞ ✍ ✝ |3„Ÿqp;©©3¢©©l22<g cot x cot x cot x cot x cot x tan x 1 3 6 3 2 3 3 3 ➩ ➹ ➦ ➶ ➦ ➶ ➦ ➶ ➦ ➶ ➦ ➶ ➦ ➶ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ➷ ➷ ➷ ➷ ➷ ➷ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➪ ➺ ➷ ➷ ➷ ➷ ➷ ➷ ☞ ✍ ✝ ☞ ✍ ☞ ✝ ☞ ☞ ✝ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➷ ➷ ➷ ➷ ➷ ➷ ➪ ➺ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➷ ➷ ➷ ➷ ➷ ➷ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➨ ➸ ➨ ➸ ➨ ➸ ➨ ➸ ➨ ➸ ➨ ➸ ➪ ➺ ➫ ➻  ()=•}f|G)g 4 4 2 1 sin x cos x 1 sin 2x 2 ☞ ✝ ✍ up; d)e2s¢<l,p8pqŽ cos cot sin ✝ l•–;q•8 Ÿ„o3}3l†qp=qjp;=,5qc;d=u 17,d7 IJKLBE TUVVWLXV&YLZ&XW&[&ZZ&YJZL\$WLLL]&XW&^J_``T "euœ73g ✈ ✉  4 4 7 sin x cos x cot x cot x 8 3 6 ➦ ➶ ➦ ➶ ❐ ❐ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ☞ ✝ ☞ ✍ ☛ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➷ ➷ ➧ ➧ ➨ ➸ ➨ ➸ EP$l56m+nBo8 #E:JEE.p=3'_ggg [...]... seeks of today" Phng trinh lng giac va ng dung (Nõng cao) on Ư 2 cos Ths Lờ Vn 5x 3x x 5x x cos ặ cos ặ 0 Ư 4 cos Ư cos x cos Ư 0 ặ ặ 2 2 2 2 2 5x 5x Ư ậ kậ 2 cos 2 2 Ư 0 ậ Ư xƯ 0 Ư Ư cos x lậ Ư 2 x x ậ cos Ư 0 mậ Ư 2 2 2 Ư x Ư x Ư x ậ k2 ậ 5 5 ậ lậ vk;l;m  u 2 ậ 2m ậ 3 v u 2 Trich ờ thi tuyờn sinh Cao ng S Pham Hng Yờn khụi A nm 2000 Bai 15 Giai phng... cao) Cõu 46 Giai phng trinh: sin x sin 2 x sin 3 x sin 4 x Ư cos x cos 2 x cos 3 x cos 4 x Cõu 47 2 Giai phng trinh: sin x vtan x 1u Ư 3 sin x vcos x sin x u 3 Cõu 48 Giai phng trinh: tan 2x cot x Ư 8 cos 2 x Cõu 49 Giai phng trinh: 3 vcot x cos x u 5 vtan x sin x u Ư 2 Cõu 50 ậặ 1 1 Giai phng trinh: 2 2 sin x ặ ặƯ sin x cos x ặ 4 B PHNG TRINH BC HAI VA BC CAO. .. cos 6 x 1 Ư tan 2x 2 2 4 cos x sin x Bai 100 Giai phng trinh: sin 6 x cos 6 x Ư sin 2x 3 2 v u v u v u HNG DN GIAI PHNG TRINH BC HAI VA BC CAO ễI VI MễT HAM LNG GIAC 2 Bai 51 Giai phng trinh: cos 4x 12 sin x 1 Ư 0 v u (Trich ờ thi tuyờn sinh Cao ng khụi A, B, D nm 2011) Li binh: Trong bai toan toan co cha hai cung x va 4x nờn ta a vờ cung mụt cung la 2x bng cụng thc nhõn ụi cua cos 4x... t Ư 2 Ư cos 2x, t g 1 Ư cos 2x Ư 1 Ư x Ư k ậ , vk  u t 4 4 Bai 52 Giai phng trinh: cos x sin x cos 4x Ư 0 v u (Trich ờ thi tuyờn sinh Cao ng Xõy dng sụ 2 nm 2007) " Cõn cu bu thụng minh" Page 35 Ths Lờ Vn on Phng trinh lng giac va ng dung (Nõng cao) Li binh: Trong vi du nay, cung tụn tai hai cung khac nhau x va 4x nờn ta a vờ cung mụt cung la 2x , nhng lõn nay cõn phai kờt hp gia hng ng...Phng trinh lng giac va ng dung (Nõng cao) on Ths Lờ Vn ầ ậ ả ả x ặ 0 ặ sin ả ả ậ ặ ậ 3ặ ả ặ ặ Ư sin x ặ x ặ 0 Ư sin K: à ặ ặ 6 ặ ả ậ 3ặ ả xặ 0 ặ sin ả ặ ả 6 ặ ả ả ẩ 1 1 v Ư 1 2 sin 2 2x Ư 7 Ư sin 2 2x Ư 4... phng trinh: sin x sin 3x Ư cos 2x cos 4x vk,l,m  u v u Trich ờ thi tuyờn sinh ai hoc Kinh tờ Quục Dõn nm 1999 " Cõn cu bu thụng minh" Page 15 Ths Lờ Vn on Phng trinh lng giac va ng dung (Nõng cao) Bai giai tham khao 1 1 1 1 v Ư 2 v1 cos 2x u 2 v1 cos 6x u Ư 2 v1 cos 4x u 2 v1 cos 8x u u Ư vcos 2x cos 6x u Ư cos 4x cos 8x Ư 2 cos 4x cos 2x Ư 2 cos 6x cos 2x Ư 2 cos 2x vcos... sin x Ư cos 2x cos 3x v u Trich ờ thi tuyờn sinh ai hoc Quục Gia Ha Nụi nm 1998 Bai giai tham khao Page 16 " All the flower of tomorrow are in the seeks of today" Phng trinh lng giac va ng dung (Nõng cao) on Ths Lờ Vn 1 cos 2x 1 cos 4x 1 cos 6x Ư Ư vcos 2x cos 4x u v1 cos 6x u Ư 0 2 2 2 Ư 2 cos 3x cos x 2 cos 2 3x Ư 0 Ư 2 cos 3x vcos x cos 3x u Ư 0 v Ư u Ư x xƯ 0 cos Ư 4 cos... 3 3 Bai 23 Giai phng trinh: sin x cos 3x cos x sin 3x Ư sin 4x v u Trich ờ thi Tuyờn sinh ai hoc Ngoai Thng nm 1999 " Cõn cu bu thụng minh" Page 17 Ths Lờ Vn on Phng trinh lng giac va ng dung (Nõng cao) Bai giai tham khao v Ư u v u v u sin 3 x 4 cos 3 x 3 cos x cos 3 x 3 sin x 4 sin 3 x Ư sin 3 4x Ư 4 sin 3 x cos 3 x 3 sin 3 x 3 cos x 3 cos 3 x sin x 4 cos 3 x sin 3 x Ư sin 3 4x Ư 3... 4 u v1 2 sin x uv1 2 sin x u Ư Ư v2 sin x 1uv3 cos 4x 2 sin x 4 1 2 sin x u Ư 0 2 Page 18 0 " All the flower of tomorrow are in the seeks of today" Phng trinh lng giac va ng dung (Nõng cao) on Ths Lờ Vn Ư 3 vcos 4x 1uv2 sin x 1u Ư 0 Ư k2 ậ 4x 4x Ư 1 cos ậ Ư Ư Ư  l2ậ Ư x 1 2x Ư 6 sin 2 7ậ Ư x m2 ậ 6 Ư x Ư x x Ư kậ 2 ậ  l2ậ 6 7ậ m2 ậ 6 vk;l;m  u... x 2 sin 5 x 2 cos 5 x cos 3 x Ư 0 v Ư sin 3 x 1 2 sin 2 " Cõn cu bu thụng minh" 3 2 u x 1 Ư 0 Ư sin 3 x cos 2x cos 3 x cos 2x Ư 0 Page 19 Ths Lờ Vn on Phng trinh lng giac va ng dung (Nõng cao) 2x Ư 0 cos ậ mậ Ư cos 2x sin x cos x Ư 0 Ư 3 Ư xƯ , vm  u tan x Ư 1 4 2 Cach giai 2 v v Ư vsin u 3 3 3 u uv u x cos 3 x sin 2 x cos 2 x 2 sin 5 x 2 cos 5 x Ư 0 v u v x u cos

Ngày đăng: 31/07/2015, 02:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan