Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn tự nhiên xã hội ở tiểu học

123 3.7K 23
Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn tự nhiên xã hội ở tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN, 2014 VINH – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Giáo dục học (bậc tiểu học) Mã số: 60.14.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. THÁI VĂN THÀNH NGHỆ AN, 2014 LỜI CẢM ƠN Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Thái Văn Thành, người đã hướng dẫn và tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô là giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Sau đại học của trường Đại học Vinh, các thầy cô Phòng Tổ chức Cán bộ của trường Đại học Sài Gòn đã giảng dạy, chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo và tập thể giáo viên các trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh – Quận 5, trường tiểu học Lê Văn Tám – Quận 5, trường tiểu học Âu Dương Lân – Quận 8 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện và giúp đỡ để tôi hoàn thành đề tài này. Tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến cô Hồ Thị Mộng Thúy, thầy Từ Quý Hà, thầy Bùi Quang Sang và tập thể học sinh các lớp Hai 1 , lớp Hai 2 , lớp Ba 5 , lớp Ba 6 của trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, năm học 2013 – 2014 đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong thời gian tổ chức thực nghiệm đề tài. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng luận văn này không thể tránh khỏi những sai sót và hạn chế nhất định, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và bạn bè đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Hương MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở tiểu học 1.1. Cơ sở lý luận của đề tài 4 1.1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 4 1.1.2.Các khái niệm cơ bản 5 1.1.2.1. Dạy học 5 1.1.2.2. Phương pháp dạy học 5 1.1.2.3. PPDH GQVĐ 7 1.1.2.4. Quy trình sử dụng PPDH GQVĐ 9 1.1.3. Đặc điểm, cấu trúc chương trình môn TNXH lớp 2,3 11 1.1.3.1. Đặc điểm chương trình môn TNXH lớp 2,3 11 1.1.3.2. Cấu trúc chương trình môn TNXH lớp 2,3 12 1.1.4. Một số vấn đề lý luận về sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở tiểu học 13 1.1.4.1. Ý nghĩa của việc sử dụng PPDH GQVĐ 13 1.1.4.2. Đặc trưng của PPDH GQVĐ 15 1.1.4.3. Cơ sở xuất phát của PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở tiểu học 15 1.1.5. Một số đặc điểm tâm lý của học sinh đầu cấp tiểu học 17 1.1.5.1. Đặc điểm nhận thức 17 1.1.5.2. Động cơ học tập của học sinh tiểu học 18 1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 20 1.2.1.Khảo sát thực trạng sử dụng PPDH GQVĐ 20 1.2.2. Phân tích kết quả 21 Chương 2: Quy trình sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở tiểu học 2.1. Các nguyên tắc xây dựng quy trình 26 2.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, tính cụ thể 26 2.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 26 2.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 26 2.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 26 2.2. Quy trình thực hiện chung 27 2.3. Quy trình cụ thể 29 2.3.1. Tự nhiên –Xã hội lớp 2 29 2.3.2. Tự nhiên – Xã hội lớp 3 40 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 3.1. Mục đích thực nghiệm 52 3.2. Đối tượng thực nghiệm 52 3.3. Nội dung thực nghiệm 53 3.4. Thời gian tiến hành thực nghiệm 54 3.5. Chỉ tiêu đánh giá kết quả thực nghiệm 54 3.6. Tiến trình thực nghiệm và kết quả 54 3.6.1. Tiến trình thực nghiệm 54 3.6.2.Kết quả thực nghiệm trên môn TNXH lớp 2 55 3.6.3.Kết quả thực nghiệm trên môn TNXH lớp 3 64 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 1` 77 PHỤ LỤC 2 91 PHỤ LỤC 3 99 NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 1. GQVĐ Giải quyết vấn đề 2. GV Giáo viên 3. HS Học sinh 4. PPDH Phương pháp dạy học 5. TNXH Tự nhiên – Xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Kết quả nhận thức của GV tiểu học về PPDH GQVĐ 21 Bảng 1.2 Mức độ nhận thức của GV tiểu học về vai trò của PPDH GQVĐ 22 Bảng 1.3 Kết quả nhận thức của GV tiểu học về sử dụng PPDH GQVĐ đối với các môn học cụ thể 23 Bảng 1.4 Các mức độ sử dụng PPDH GQVĐ của GV tiểu học trong quá trình dạy học 24 Bảng 3.1 Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm của lớp 2 1 56 Bảng 3.2 Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm của lớp 2 1 57 Bảng 3.3 Kết quả kiểm tra lần 1 của lớp 2 2 58 Bảng 3.4 Kết quả kiểm tra lần 2 của lớp 2 2 59 Bảng 3.5 Tổng hợp, so sánh 60 Bảng 3.6 Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm của lớp 3 6 64 Bảng 3.7 Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm của lớp 3 6 65 Bảng 3.8 Kết quả kiểm tra lần 1 của lớp 3 5 66 Bảng 3.9 Kết quả kiểm tra lần 2 của lớp 3 5 67 Bảng 3.10 Tổng hợp, so sánh 68 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 So sánh điểm số của lớp thực nghiệm trước và sau thực nghiệm:(lớp Hai 1 ) 62 Biểu đồ 3.2 So sánh điểm số của lớp đối chứng lần 1 và lần 2 (lớp Hai 2 ) 62 Biểu đồ 3.3 So sánh diểm số của lớp thực nghiệm với lớp đối chứng 63 Biểu đồ 3.4 So sánh điểm số của lớp thực nghiệm trước và sau thực nghiệm:(lớp Ba 6 ) 70 Biểu đồ 3.5 So sánh điểm số của lớp đối chứng lần 1 và lần 2 (lớp Ba 5 ) 70 Biểu đồ 3.6 So sánh diểm số của lớp thực nghiệm với lớp đối chứng 71 1 MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài - Luật giáo dục ở chương 1- điều 5 quy định “phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.” - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã nhìn nhận “chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu …., còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành, …. chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc.” Chính vì vậy, ở phần định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã quyết định “chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; …” để “nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”. “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.” - Từ năm học 2002 – 2003, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã triển khai thực hiện chương trình tiểu học mới (VNEN). Một trong những phương pháp dạy học (PPDH) phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh đồng thời thực hiện tốt chương trình tiểu học mới, đó là PPDH giải quyết vấn đề (GQVĐ). - Trước đây đã có những đề tài nghiên cứu việc sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học nhưng chủ yếu ở bậc đại học và trung học. Ở bậc tiểu học, cũng có những đề tài nghiên cứu về phương pháp dạy học này ở môn Toán, Khoa học hoặc Kỹ thuật mà chưa có đề tài nào nghiên cứu việc sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn Tự nhiên – Xã hội (TNXH) ở Tiểu học. Với những lý do trên, tôi chọn đề tài: “sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở tiểu học” để nghiên cứu. 2 2.Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất quy trình sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn TNXH ở tiểu học . 3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1.Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn TNXH ở tiếu học. 3.2.Đối tượng nghiên cứu: Quy trình sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở tiểu học. 4.Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng được quy trình sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở tiểu học theo một quy trình hợp lý, khả thi thì sẽ nâng cao được chất lượng dạy học môn học này . 5.Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1.Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học ở tiểu học. 5.2.Đề xuất quy trình sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở Tiểu học. 5.3.Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra hiệu quả của quy trình sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở lớp Hai, lớp Ba. 6.Phạm vi nghiên cứu 6.1. Giới hạn: Nghiên cứu việc xây dựng quy trình sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở lớp Hai, lớp Ba. 6.2. Địa bàn nghiên cứu: Học sinh lớp Hai, Ba ở trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh – Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh (Năm học: 2013 – 2014) [...]... sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở Tiểu học Chương 2: Quy trình sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở Tiểu học Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Nội dung nghiên cứu cụ thể: 3 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TNXH Ở TIỂU HỌC 1.1.Cơ sở lý luận của đề tài 1.1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đề. .. trọng của nó trong việc dạy học môn TNXH ở tiểu học Bên cạnh đó, việc điều tra, khảo sát thực trạng nhận thức của GV tiểu học về việc sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học ở một số trường tiểu học ở quận 5 và quận 8 tại thành phố Hồ Chí Minh chính là cơ sở thực tiễn quan trọng giúp tôi đề xuất một quy trình sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở tiểu học nói chung và môn TNXH ở lớp Hai, lớp Ba nói riêng... GQVĐ phù hợp nhất đối với dạy học môn Toán, môn Đạo đức, môn Khoa học và môn Tiếng Việt Chỉ có khoảng một phần năm số giáo viên tiểu học được hỏi ý kiến cho rằng sử dụng PPDH GQVĐ phù hợp với dạy học môn TNXH và Địa lý 1.2.2.4.Mức độ sử dụng PPDH GQVĐ của giáo viên tiểu học trong quá trình dạy học Bảng 1.4 Các mức độ sử dụng PPDH GQVĐ của giáo viên tiểu học trong quá trình dạy học TT Các mức độ Số ý kiến... đích giải quyết vấn đề I Chuẩn bị II Phát hiện, biểu đạt vấn đề Tổ chức cho HS giải quyết vấn đề Theo dõi, bao quát lớp Gợi nhu cầu nhận thức, khơi dậy niềm tin ở HS Đưa ra những định hướng giúp HS suy nghĩ, tìm tòi Học sinh Chuẩn bị bài học Tiếp nhận tình huống Huy động kiến thức có liên quan Tìm giải pháp III Phân tích vấn đề Giải Hình thành giải pháp quyết vấn Thực hiện giải pháp đề Trình bày giải pháp. .. bài học Cấu trúc nội dung được thể hiện qua nội dung cụ thể của mỗi lớp như sau: a/ Chương trình TNXH lớp Hai: Chủ đề: Con người và sức khỏe (10 bài) 12 Chủ đề: Xã hội (13 bài) Chủ đề: Tự nhiên (12 bài) b/ Chương trình TNXH lớp Ba: Chủ đề: Con người và sức khỏe (18 bài) Chủ đề: Xã hội (21 bài) Chủ đề: Tự nhiên (31 bài) 1.1.4.Một số vấn đề lý luận về sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học môn TNXH ở Tiểu học. .. việc sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học và đã thường xuyên sử dụng phương pháp này để nâng cao chất lượng dạy học Kết luận chương 1: Qua việc nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống và cụ thể hóa các khái niệm liên quan đến PPDH GQVĐ trong dạy học ở tiểu học, đề tài đã chứng minh được sự phù hợp của việc sử dụng phương pháp dạy học này cũng như khẳng định được tầm quan trọng của nó trong. .. thuật ngữ dạy học nêu vấn đề xuất phát từ thuật ngữ “Orixtic” hay còn gọi là phương pháp phát kiến, tìm tòi Phương pháp này còn có tên gọi là dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề hay dạy học giải quyết vấn đề Các nhà giáo dục học cổ điển đã đánh giá cao việc trình bày các kiến thức theo kiểu nêu vấn đề đối với việc phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh Nhà giáo dục học dân chủ... TRÌNH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC 2.1.Các nguyên tắc xây dựng quy trình 2.1.1.Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, tính cụ thể Quy trình sử dụng PPDH GQVĐ phải trở thành một chỉnh thể bao gồm các giai đoạn, các bước khác nhau Các giai đoạn, các bước này phải được liên kết, gắn bó, thống nhất với nhau và phải được sắp xếp theo một trật tự tuyến... trình sử dụng PPDH GQVĐ Quy trình là trình tự phải tuân theo để tiến hành một công việc nào đó Quy trình sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học ở bậc tiểu học là một trật tự tuyến tính các giai đoạn, các bước từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc hoạt động dạy học Trong PPDH GQVĐ có nhiều cách chia bước, chia giai đoạn để giải quyết vấn đề Theo John Dewey có 5 bước để giải quyết vấn đề: - Bước 1: Tìm hiểu vấn đề. .. quyết vấn đề Bước 1: Tổ chức cho HS giải quyết vấn đề Bước 2: Tổ chức cho HS trình bày giải pháp Bước 3: Giúp HS lựa chọn giải pháp tối ưu Giai đoạn 4: Kết luận vấn đề, hướng dẫn HS rút ra kết luận khoa học Quy trình sử dụng PPDH GQVĐ trong dạy học ở tiểu học, có thể biểu diễn bằng sơ đồ sau: 27 Giáo viên Giai đoạn Xác định mục đích, yêu cầu của bài học Đánh giá năng lực của HS để đưa ra vấn đề Chính . DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TNXH Ở TIỂU HỌC 1.1.Cơ sở lý luận của đề tài 1.1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đề - Trên thế giới, thuật ngữ dạy học nêu vấn đề xuất. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO

Ngày đăng: 20/07/2015, 12:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan