0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

33 720 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2015, 11:30

XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo xác định mục tiêu tổng quát của đổi mới là: Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; hệ thống giáo dục được chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang đậm bản sắc dân tộc... Hướng tới mục tiêu đó, cần phải đổi mới đồng bộ về mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục, cách thức kiểm tra, đánh giá và công tác quản lí giáo dục. Trong những năm qua, phần lớn giáo viên đã được tiếp cận với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Các thuật ngữ như phương pháp dạy học tích cực, dạy học dựa trên dự án, dạy học giải quyết vấn đề, phương pháp "Bàn tay nặn bột"...; các kĩ thuật dạy học tích cực như động não, khăn trải bàn, bản đồ tư duy,... không còn xa lạ với đông đảo giáo viên hiện nay. Tuy nhiên, việc nắm vững và vận dụng chúng còn hết sức hạn chế, có khi còn máy móc, lạm dụng. Đại đa số giáo viên chưa tìm được "chỗ đứng" của mỗi kĩ thuật dạy học trong cả tiến trình tổ chức hoạt động dạy học. Cũng chính vì thế nên giáo viên vẫn chủ yếu lệ thuộc vào tiến trình các bài học được trình bày trong sách giáo khoa, chưa "dám" chủ động trong việc thiết kế tiến trình xây dựng kiến thức phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Khả năng khai thác sử dụng thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp và tự học ở nhà của học sinh còn hạn chế, kém hiệu quả. Phần lớn giáo viên, những người có mong muốn sử dụng phương pháp dạy học mới đều lúng túng và tỏ ra lo sợ rằng sẽ bị "cháy giáo án" do học sinh không hoàn thành các hoạt động được giao trong giờ học. Chính vì vậy, mặc dù có cố gắng nhưng việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực hiện hay chưa thực sự tổ chức được hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo và bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh; việc tăng cường hoạt động học tập cả thể và học tập hợp tác còn hạn chế; chưa kết hợp được sự đánh giá của giáo viên và sự tự đánh giá của học sinh trong quá trình dạy học.  TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH  (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ  !"#$%&'( )*"+ ","  /0.1"234567   /89":4:6;<= >?@A")B C  (Ghi rõ tên bộ môn) /)*"+ D4  (Ghi rõ tên lĩnh vực) Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN AE" *FGH 8@1" '!"+ID4 (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) J@= KLMN/KLMO PLM/PFQQ K SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC RRRRRRRRRRRRRRRRRR I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. '=+S,"T$.U"'1 2. S<4""J@"KLVLWVMXYO 3. F@Z"[F@ 4. BF \]:PS.4Z^_."'`FZ.<!"_1"P5@Z\"a"F 5. !"5;LbMcYbYcbWG0HV GdHeLXWOWXXYOY 6. fF^ g/@F265^.F"F6"h@F2 5@ 7. - +745+," 8. !@+7ij F5(quản lý, đoàn thể, công việc hành chính, công việc chuyên môn, giảng dạy môn, lớp, chủ nhiệm lớp,…) /Pk5S"F""," /1"6;<@A"2B C2l:MK 9. 9"+B A"4 _"8"?_m\" II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO / '= +BG5n _E"i? .<,"@A"Z"!:+7H F5"oC"U" / J@"I">p"KLLW / .<,""S"iS5;5)B C III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC / )*"+  .<,"@A" qD""!@1"6;<2B C "J@ qD""!@Y / 4 4"Dr"D""!@i q_5"O"J@s"iU<QA" q PLK/))Q'QQ c XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bt.<r'?"B_."9"YQ54$+uiv@l J">1"Z5S"6!" 4567 +SiS5;5^4 iB"@7 ,.v"t.4 wFiv@l2S4567  5"" !F@:4_x"5S"6!"+S:4.<"ou@"J" wF@T 4"U"e<,. FiE"Z<,.vt. Zr2`":7 +7"U"6U"+Sio"l e qx.>r+SDy "J" 9>1"ZD1"J"4";5ix2S@ w>1"U"Z"+S2S@+! !.t.1 $U<6""u"4567 @zZ = Z "!:Z6;<Z= Zt.1"23e q 9 o.+S:9"- j:23Z{"+l^U<6"^?= I:e>15i1@ 4 iu. D!""U" F5 o2j"e!"4567 ij  .|"qFZ!"i;qFZ6U" w qFZ^?qF+S?"I:t. re[+["iB"l"^? w"*F+S @F"iI@>1"{ 6U"? 'l"l@7 ,.iqZ s":1iv@lia">?+u @7 ,.4567 Z 9"_E"4567 Z:9":4:4567 Z 4 - Dx@ _FZi4"4+S A"4 t.1"2k4567  _5""[""J@t.FZ:s"2l"45+,"iij r: I"+l 4 :9" :4:+SD*.I6;<= k   4 .I"[":9":4:6;<= k   Z6;<= 6F_,"64"Z6;<= 1t.<r+o"iuZ:9":4:}PS"F<"n" >?}e 4 D*.I6;<= k   "i?""5ZDJ"_1>S"Z>1"ia6.<Z DA" `"^F2;+liA"i1545+,"!""F<.<","Z+! "{@+["+S+I" 67" m" `"r- ;" rZ qD `"@4<@q Z2;@67";iF45 +," FE@ij } Ti-"} wF@TD*.I6;<= _5" 1r"_E"v - 5;i?"6;<= ~" k"+Er","45+,"+•" w<r.2!.? +S5r" _E" 4 >S= ij _E">S<_5"4 45D5FZ F}64@} wi?"_5" +! rDrr"_E"^U<6"Dr"- :€j:+l 4 :9":4:+SD*.I 6;<= k   Q1"J"DF4 C67"r>B6;<= +SS2!.>v_j _5"t.4_E"v -  4 5;i?"6;<= _,"2l:+S= z"S wF= " `";" rZD•@!.t.18s"2l"45+,"Z"["" q@5"@."C 67":9":4:6;<= @liu.2m"m"+S‚_F25j_p"ƒ>B} 4<45 4"}65= "DA"5S"S" 4 5;i?"ij F5_5"= k"+E +I<Z@n 6€ q {"""+! C67" 4 :9":4:6;<= k   !"F< F v - ij 5;i?""I"- k   Z4";5+S>a 6„":9":4:=  5= "e+! J" "5;i?"= I: 1x +S= I:j:4  `";" re FDrj:ij i4"4 wF45+,"+S i4"4 wF= "_5"t.4_E"6;<=  ?_5""["".<,""U" w<r.6•"ir""[";" r"q_,"2S65 +! 6;<= !""F< w<r.ij  !"_,"2l:…5>SVr_5"4 45 D5F_5":;@+Mr= ZDA"iwF" 5is<iw 4 5;i?"= wF= "…5r"_E":;@ wF@?:9":4:6;<= k   Z6•" ir""r. qC67":9":4:6;<= k   iqE ~"@F"k"E" PLc/QQ N - ZiAD `"@4<@q 6•"ir"D•@!.t.1Z F :4.<ij k" k   Z2 Z4";5 wF= "e!.t.1DF4 C67" 4 :9"!" 6;<= +SS2!.>v_j…5:9":4:6;<= k   ;" r †2k65_,"ZAt.<riB" ="‡89":4:^U<6" .<,"iut.F" !t. rGMXNO/KLLLH_5"6;<= 2B C2l:MKˆix2S@iuS4"Dr"D" "!@ II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Cơ sở lí luận …5t.F"ix@6;<= iB"l":4_x""J"2 = "Zt.4_E" 6;</= >F5a@@?!" 4 S"i?" q@7 ik  wF45+,"v - 5;i?"_kq +SF< U" wF= "Zi1@>15 5= " r@2*"ij "?6."6;<= Zi;ij @7 ,.^4 iB"q"u."J"2  s"E"S" +S:4_x" 5= "_5"6;<= ""J"2 = e"J"2 :4!" +S1t.<r+o"iue"J"2 4";5e"J"2 F5r:+Sj:4 e"J"2 C 67" A""!A""+S_.<u"A"_5"iqZ:4_x""J"2 4" ;5Z"J"2 :4!"+S1t.<r+o"iu wF= "2S@7 ,.t.F"_="Z t.Fiqq::s"m i|<E"S"+S:4_x" wF 4 "J"2 D4  _5"@?^?iF":4_x""F"Z?"I:+S ;"_F"E+! :4 !"l@+S1t.<rj:23"["+o"iu"1<"_5" ‰"2S@?"J" 2 i1@>15S" A"_5" .? "E+I<ZI:6j 5= ">r :4!"Zin_F+S1t.<r"["+o"iun::1_5"= I:Z_5" .? " wF 4"U"ZFiE"+S ?"ia":1ij in"@?@7 ,. wF45 67 +SiS5;5 '5;i?"=  wF= ">F5a@ 4 S"i?"+l2!.6;<= Z _F5ivZ_F"2.I"+l"F.+S_F5iv+l45+,"'S"i?"=  wF= "+l2!.5;i?"6;<= 2Sk -" wF= "+lE"."= I:ia"2SS"i?" r@2*"Z^U<6"_-  5>1"U"@E" _F5ivZ_F"2.I"[F= "+l"F.+S[F= "+l45+,""p@ _F"wT_j^?†:kF45+,"+SI:x= "_5"t.4_E" r@2*"_- A"t.F 4 5;i?" wF= "+l2!.= I:+S _F5iviq@S45+,".ij "["A""2,"!"j  s"r 5 iB"l" wF45+,"i+l= " '5;i?" wF45+,">F5a@S"i?"+l2!.6;<= +S_F5 ivZiB"l"_ r:+l= "45+,"2S"v - 2!.5;i?" 6;<= Z ." o:2!."p@;5E"." 55;i?" wF= "F _,"2!.5;i?"6;<= Z45+," q+F_`v - ZDx@_FZiB"l" 5;i?" wF= "+l2!.= I:+SiB"l"_F5ivZ_F"2.I" wF= "+l"F. _5"6;<= :4!"+S1t.<r+o"iuZ= "+†F"{@ij _ - @lZ+†F"{@ij :9":4:2*"?_- iqZ:4_x"6.<k   Z4";5Zij  .|">B@?"J"2 k -"+li"^?Z:4!" DB:+S1t.<rj:23 4 +o"iu"1<" O +I<Z:9":4:6;<= k   l"l+! 5;i?"qFZk   qF5;i?""I"-  wF"= Z"*F2SI:_."+S5:4.<k" k    wF"=  -DA":12SI:_."+S5:4.<k"k    wF "6;<Z.<","ix6;<= …5:9":4:k   E45+,":1"T 2 "u.5+l6;<…5:9":4:7i?"89":4:6;<= k   "o"@;"+! 2o<5;i?"= 2S@_."U@ wFt.4_E"6;<= Z"*F2S "o"@;"5;i?"= +S+F_` wF= "_5"t.4_E"6;<= ZD4 +l 4 r: I"_.<u""2U."F<2S"o"@;"5;i?"6;<+S+F_` wF45 +," 2. Cơ sở thực tiễn _5"t.4_E"6;<= Z45+,"v - iB"l"S"i?" r@ 2*"_-  wF= ":‚"…5r"_E" wF ._E"4";5D5F=  +I<Z m"F qxE"6."6‰">r" wF5;i?"6;<= "F. /45+,"v - E"."ZF5"!@+7 5= "'= "J" 4i1@"I""!@+7Zn:DqDJ"Z"1<"+o"iu s"E@`1t.<rl  \i;5 wF45+,"Z+o"iuij 6‰"i; k"^4 qFZ:€j:+l@7 ,. 6;<= +S 4 "?6." 7xi^4 iB" /'= " wE@`1t.<r+o"iuin_Fl…56ŠZiB" l"Zm:i„ wF45+,"Z5;i?"=  wF= "6‰"_F…5@?r" _E"j:2kZ:€j:+l"["i`‚:9":4:2.I" /45+," \i;5_F5ivZ_F"2.I" wF= "Z>v."Zv"DrZ D4t.4qFZx rqF_- ZDx@_FDrt.1= :€j:+l@7 ,.6;< =  4 "?6." 7xi^4 iB" .<"," r!""F<+! 6;<= …5iB"l":4_x""J"2 = "2;"v2,"@o<+o"iuF. /x.>r wF45+,"+u 4 :9":4:6;<= ZD*.I6;<= k    `";" rZ w<r.@l6†"2;z@- i?}>r}@? 4 __; Zr. k"!"e F2S@ wij :9":4:@l","45+,"}+o+1}9"D C67"5+l 4 :9":4:_.<u""Z6•"ir"U@2k";C67"e /! 6;<= !""F< w<r.ij  !"_,"2l:…5>SVr_5" 4 45D5F_5":;@+Mr= ZDA"iwF" 5is<iw 4 5; i?"=  wF= "…5r"_E":;@ wF@?:9":4:6;<= k   Z6•"ir""r. qC67":9":4:6;<= k   iqE ~"@F"k" E"- ZiAD `"@4<@q 6•"ir"D•@!.t.1Z F :4.<ij k"k   Z2 Z4";5 wF= "e!.t.1DF4 C67" 4 :9" !"6;<= +SS2!.>v_j…5:9":4:6;<= k   ;" re /4 E"- Dx@_FDrt.1= I: wF= " `"2; I.Z w<r.2S i4"4"l wF= "@S Fi4"4ij D1"J"+I"67"4" ;5ZD*"J" S"+S"J"2 1t.<r+o"iu wF= "Z+Er F;5 ij i?"2  5iv@l:9":4:+SE"- v - 6;<=  /! 6;<= !""F< w<r.ij  !"_,"2l:…5>SVr_5" 4 45D5F_5":;@+Mr= ZDA"iwF" 5is<iw 4 5; b i?"=  wF= "…5r"_E":;@ wF:9":4:6;<= k   Z 6•"ir"!.t.1 F F5 † r_,"Z s":1 wi?"Z4";5^U<6""?6."6;<= :€ j:+l 4 :9":4:+SD*.I6;<= k   F< 5+! 6;<= iF" ij  !"…5†">SVr_5"4 45D5F"!""F<Z 4 vV"q@ .<,"@A" J" -+S5 9"_E"+S4 45D5F!"S"Z2F =""? 6."ix^U<6" 4  .<,"iu6;<= :€j:+l+! C67":9":4: 6;<= k   _5"iu.D!" r wF"S_" III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 1. Quy trình xây dựng một chuyên đề dạy học Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết trong chuyên đề (xác định tên chuyên đề). o"iu s"1t.<r qx2S@?_5" 4 25;F. /o"iuE@Dr@Z^U<6"Dr"- @l /o"iuDx@"!@Z-"67"Dr"-  /o"iuE@Dr@Z^U<6"ZDx@"!@+S-"67"Dr"- @l J" -+S5"?6." 9"_E"+S4 45D5F wF@A"= ZvV"q@ .<,"@A" qx^4 iB" 4 "?6."Dr"- 2,"t.F"+l"F.ij x !"z@?>SVr!"S"Z†iq^U<6"S"@?+o"iu ."ix;5 S"@? .<,"iu6;<=  €<"?6."Dr"- eiu.D!" r wFiBF :9"Z"S_"e"J"2  wF45+,"+S= "Z qx^4 iB"@?_5" 4 @- i?F. - M45+,"in+o"iuZ",. 4 1t.<r+o"iu'= " !" 4 1t.<r+o"iu…5l"6•" wF45+,"45+,"i4"4Drt.1 2S@+!  wF= " - K45+,"",.+o"iuZj3ix= "E@_F 4 1t.<r+o" iu'= " !" 4 1t.<r+o"iu+lm:i„ wF45+,"D s" 45+,"+S= " €"i4"4 - c45+," ." o:A"";5E"." q+o"iu'= " :4!"+S^4 iB"+o"iu"1<"Ziu^.o 4 1.<rZ1:4:+S2F ="1:4:'= " !"1:4:ix1t.<r+o"iu45+,"+S = " €"i4"4 - N'= "2 :4!"+o"iu"1<"_5"5S" 1" wF@E" 5n  ?"ia"Z2F ="+o"iu s"1t.<r'= "1t.<r+o"iuZ i4"4 o2j"Z!.t.1Z q3Dr">v." wF45+,"DDrm  Bước 2: Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, từ đó xác định các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong chuyên đề sẽ xây dựng. W P1"6liU<2S>x.!" wF@?:|@ o s"E"S"+S:4_x" 5= "_5"6;<=  Phẩm chất Biểu hiện Nhân ái và khoan dung ‹,.@r"Zt.F"U@Zm:i„ 4 S"+,"FiE"e[E"+S:4 .<_.<u""iŒ: wFFiE"e !"_4 "!@i+l FiE"Z• q3- E@x.+S[E" 4 _.<u""iŒ: wF6U"? ! F@Z• ‹,.9" 5""eŽ"S"m:i„@="+SF@F 4 5;i?"I:xZ^?eA"_="D4 >! wF@T"e8, :4"+SF@F"J" n" 4 S"+>;52 Z• "5Sj:+l,"","Zx!"E"<,.i+l,"","e q 3- E@x.+SF@F 4 5;i?".<,"_.<u"Z J@q Z>15 +!,""," A"_=" 4 6U"? Z 4 t. F+S 4 "u"+J"54_,"rlZ• Làm chủ bản thân _." _5"= I:+S_5" .? "e:,:4" 4 S"+ r._." _5"= I:Z_5" .? "Z• _="Z q"["S"+im"@ _5"F5r:+S_5"i" q3- 1t.<r A"+! …52ƒ:1Z A">p"Z• 2 Z wi?"Zk   = ‚ix !""[" A"+! S" "S< wF>1"U"_5"= I:Z2F5i?"+S"5;Z• "_5"F5r:Z"5;Z= I:Z5;i?" ?"ia"Z• •- ij .I"2jZDqDJ"_5"= I:+S"5; wF>1" U"+S wi?"D{ :7 +jt.FZ• qqt.…" J@q Z_•"2.<!"U"xZ• q3- 5S"!">1"U"Z• Pr^U<6"+S !"Dr5; = I:e q3- 2F =""u "!:9"2F 5>1"U"Z• Thực hiện nghĩa vụ học sinh q3- i;5i- _5"= I:+S_5" .? "Z• E@x.+S o:S""["t.<iB" ." wFI:x+S ?" ia"e_4""["S"++:;@D‘2.IZ• A"_="+S.U"w 4 t.<iB" wF:4:2.Ie:,:4""[" S"+_4t.<iB" wF:4:2.IZ• A"_="Z[E"+S.<,"_.<u"Z+I"i?"Z"{ "z 4 >;" €" [E"61"+J"54 wFt.,9"Zio"l • 0.F"U@ir""["D!" k"_BZ"v>IziBF:9"Z _5""l +St. rZ• Y P1"6liU<2S>x.!" wF@?"J"2  s"E"S"+S:4_x" 5= "_5"6;<=  Năng lực Biểu hiện Tự học, sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề 4 Z wi?"^4 iB""!@+7= I:e^4 iB"@7 ,.:€j: +l>1"U"+Sx!""T2  {" !"@7 ,.= I:• k   Z2  !" 4 "!@+7= I:ij F5+S2F =" 4 ".a"S2!.i= :€j:e"I"_F+Siu. \"ij "["F qZ;" r wF>1"U"ein_F<,. s.+S+I"67"Dr"- +S5  ‰"ek   Z wi?"E@A"">v."+S@z_?",@Dr" - • n"[" U.‚D4 "F.+u@?+IZ!"j"eA"_=" 4 t.F"ix@_4 u.e:4!"<r.@lZk   _5""["Dr" D4 "F.e-"mZi? 2I:_5".<"*Z wi?"",.Dr"Z+o"iu +Sz"@l• u^.o@?5n "u.1:4:D1e2F ="ij 1:4::€ j:eE"S"z"+u1:4:@l6F_," 4 ".a"A"" iJ 5 1t.<r+o"iu…51:4:iJ2F ="e"I"_FDA":€j:+S iu. \"ij 1:4:e wi?"E@T_jDn:DqDJ"e1 t.<rij +o"iu• .<"*+SD4t.4qFS"Dr"- @l wF>1"U"D1 t.<r+o"iue4:67"r"’"iJ>r+S51t.<r “ "."9" +l"["iu. \"j:2 Giao tiếp và hợp tác $4 iB"+S wi?"iu^.o@7 ik j:4 +S A"+!  qx5; i?"j:4 e>rr:"I"@5"@."j:4 †"D4 • $4 iB"ij _4 "!@Z+F” wF•"_5""q@ei4"4D1 "J" wF•"+Si4"4D1"J" wF 4 S"+,"_5""q@ix :U" A" A"+! :€j:e wi?"5S"S":s"+! ij F5e ",.@nij Z@nr.q wF 4"U"+S wF 1"q@eD,@"Z2{" "…k   _5"F5r:Z= ‚ 4 S"+,"_5""q@ Sử dụng công nghệ thông tin …x."?6." k"F<"?6." r 4 >Si5;Z .<!" DxZ21k Z .? 152.I"e6‰"i;z"@? 4 "e q >x. 1@:€j:+lij"+S> 1"F5r:e"q k"^4 Z im""[i!.+S"B:i!.Z’">S<ij "?6." wiu.?  9" ’"= I:ei= x."?6." k"F<"?6." r 4 +J">1"Z S2!."{"e+rim" 4 6;"+J">1"+u"[" wiut.…".?  C67"im" 4  4 r>B A""!A""+S_.<u"A"e >l is.>rDF4 ZC67"@4<+k"+S@;""…_"…_5"= I:e"I">r 4 S":s" wF!" A""!A""+S_.<u" A" 9>1"eC67"ij  4 :s"@u@T_j= I:.?  4 2*" + D4 "F.ev - +S2._[6[2!.+S5 4 >?"lD4 "F.Z; r>B+S_,"@;"• X E@Dr@A""+l 4  - "J"E@Dr@i9"1"+Sv - A"":€j:ei4"4:€j: wFA""Z6[2!.iJE@o< +l"!@+7in_Fe^4 2I:@2,"![FDr"- iJ>r+lA" "@l.I:+S6€"A""iqix1t.<r 4 "!@+7= I: +S_5" .? "• Bước 3: Xây dựng nội dung chuyên đề J" -+S5r"_E":;@ wF:9":4:6;<= k   ij C 67"ixv - 5;i?"=  5= "Z†E"."^.o:4i^U<6"Z 6Dr" 4 "!@+7= I: 7xr:…59"-"+l 4 5;i?"=  wF = "Z†iq^4 iB" 4 "?6." s"rix o.S" .<,"iu)F =" 4 "?6." wF .<,"iu† 4 >SVr_5"4 45D5F wF@?@A"= 5n V+S 4 @A"=  q2,"t.F"ix^U<6" .<,"iu6;<=  Bước 4: Xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy học;>,"5;" 4  U. ‚V>SI: 7x…5 4 @- i?<,. s.i@A1ixC67"_5"t.4_E"v -  4 5;i?"6;<= +SDx@_FZi4"4Z2.<!"I:…5 .<,"iui^U< 6" Bước 5: Thiết kế tiến trình dạy học chuyên đề thành các hoạt động học ! rDrr"_E"6;<=  .<,"iuS" 4 5;i?"= ij v -  5= " qx !"z_,"2l:+Sz"SZ@Tr= _,"2l: qx \ !"@?5;i?"_5"r"_E":;@ wF:9":4:+SD* .I6;<= ij C67"_5" .T5;i?"= Zin >!t.F"U@^U< 6"E"."^.o:4 _5"t.4_E"v - 5;i?"6;<= @T .<,"iu…5:9":4: 6;<= k   Z= " s":1ij in+S5 4 E"."^.o:4s"~ +li"Z6‰ 1@"I"+S 4 …@ƒF@F1t.<r 4 E"."iq _5"t.4_E"E@x.Z= ":12I:2.I"Z>15+!3Dr" wF@E"ZiF_FI: x152.I""["3"*+S"["Dr2.I" 4"U"Z†iq q"["x.>r@S "r. \ q"["5;i?"ZF54 _,"2–DA"iw;5","["5;i?" 6545+,"iu^.o 5= "ij v - …5r"_E":;@"p@"U" F56s"@- i?= I:4 5;i?""S<2S@ 5 4  9"_E"= I:ij "U" F52,"+S6S" 5= "@?:s" wD42l"7 ,. k" wF t.4_E"6;<= 2Sm:= " r@2*"6s"6s" 4 D4"!@D5F= +SD* .IZ= "ij  S"ZD•@…52S w" "A""[+r+S"q ["<,. s.@F"k"".<,"{ "q_," wF:9":4:6;<= k   2S iB"l"t.F"_=" 5+! 2F =" 4  .<,"iu6;<= +I<Z+! ^U<6" 4 E"."^.o:4 s":1i1@>15@?<,. s.F.iU< /E"."^.o:4:1s"~+li"@S= "6‰ 1@"I" +Si qk"u."["t.F""!@>F"is.+u m" /! ^U<6"E"."^.o:4 s":1 m3;5iu.D!" 5= " qx.<i?"ij Dr"- >F"is.ix1t.<rZt.FiqE"S"@U. ML .•""I"- Zm:= ":4!"ij +o"iuZiu^.oij  4 1:4: "p@1t.<r+o"iu r:…5E"."^.o:42S 4 5;i?"= "iu^.o1:4: 1t.<r+o"iue !"1:4:ix1t.<r+o"iue>45 45Z152.I"eDr 2.I"Z"I"iB"Zj:- qFDr"-  2. Xây dựng chuyên đề “Xây dựng chuyên đề quan hệ quốc tế (1945- 2000) trong dạy học lịch sử lớp 12 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề”. 2.1. Tên chuyên đề: “Xây dựng chuyên đề quan hệ quốc tế (1945-2000) trong dạy học lịch sử lớp 12 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề”. 2.2. Nội dung 2.2.1. HỘI NGHỊ IANTA (2- 1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC a. Hoàn cảnh s."J@MXNOZ r"_F"rl-F{:Drm Z"u.+o"iu2," t.F"l r"_F"<,. s. 4 "l a"@"1t.<r" /F" q",.6!:4^k /v - 2;rlF. r"_F" /8U" FS"t.1[F 4 "l {"_I" _5"> 1"iqZ†"S<Nir"MMVKVMXNOZ'?"Bt. ri6‰"_F; F"FG),"$AH+lF@6 wF".<,"w>F "t. 2S$F2"G)," $AHZ8d.69+…"G*H+S%9 "G"H b. Nội dung '?"BA"t.F"["t.<riB"t.F"_=" /F" q",.6!:4^k- +St.U":!I /S"2I:v - ),"!:t. "p@6.<_E5S>E"+SF"""r l /8U" F:;@+1"z"[F>F "t. z U.&.+S U. —A"&..? :;@+1"z" wF),"$AeU<&..? :;@+ 1"z" wFy —y r@iq"IP1"ZF@_u.,"e),"$A r@iq"P{ _u.," —A"F@ZU<ZF@.? :;@+1"z" wF:9"U< c. Ý nghĩa ["t.<riB" wF'?"BF"F €""["‚F.I"F.iq wF>F "t. i_zS"D.A"Dv wF_Irl/_IF  F"F [...]... - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Trảng Bom, ngày tháng 5 năm 2015 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014 - 2015 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ Họ và tên tác giả: Đỗ Xuân Hải Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trường PTDT Nội trú tỉnh Lĩnh vực:... có đề xuất như sau: - Có thể áp dụng đề tài này ở một số trường THPT khác trong tỉnh - Trong dạy học lịch sử, đặc biệt là dạy học lịch sử lớp 12 nên áp dụng việc dạy học theo chuyên đề để tạo cơ sở kiến thức cho việc thi đại học, cao đẳng Các Tổ (nhóm) chuyên môn phải chủ động, tích cực và thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng các chuyên đề vào thực tiễn dạy học - Giáo viên cần bồi dưỡng cho học. .. dục  - Phương pháp dạy học bộ môn:  - Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác:  Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  1 Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô dưới đây) - Đề ra giải pháp thay thế hoàn toàn mới, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn  - Đề ra giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn  - Giải pháp mới gần... dò, hướng dẫn HS học ở nhà - Học bài cũ - Sưu tầm tranh ảnh và đọc thêm những tư liệu có liên quan đến Hội nghị Ianta, chiến tranh lạnh và xu thế phát triển của thế giới ngày nay IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 1 Đối với giáo viên Trong quá trình xây dựng và áp dụng chuyên đề vào giảng dạy, giáo viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như khái quát được nội dung kiến thức trong chuyên đề Việc xây dựng chuyên. .. cần bồi dưỡng cho học sinh năng lực tự học thông qua việc hướng dẫn tìm kiếm tư liệu, định hướng việc tìm hiểu kiến thức mới và bằng các phương pháp dạy học tích cực khác VI DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Lê Phụng Hoàng (2005) Lịch sử quan hệ quốc tế ở Châu Âu trong chiến tranh lạnh, Giáo trình ĐHSP Tp.HCM 2 Lê Phụng Hoàng (2002) Một số bài giảng chuyên đề về lịch sử các nước Tây Âu và Hoa Kỳ (Tập I),... Liên (chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi (2000) Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông, Nhà xuất bản ĐHQG, Hà Nội 4 Phan Ngọc Liên, Trần Văn Trị (chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi và các cộng sự (2000) Phương pháp dạy học lịch sử, Nhà xuất bản Giáo dục 31 5 Phạm Văn Đồng Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực – một phương pháp vô cùng quý báu, Tạp chí Trung học phổ thông – Khoa học. .. 2.4.2 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ Hoạt động nhóm, nêu vấn đề, thuyết trình 2.4.3 CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH a) Chuẩn bị của giáo viên - Lược đồ xác định phạm vi ảnh hưởng của Mĩ và Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai - Bản đồ thế giới hiện nay - Tranh ảnh nói về cuộc chiến tranh lạnh và các mối quan hệ quốc tế có liên quan đến chuyên đề - Các tài liệu... trung bình và yếu, kém của 12A1 và 12A3 đều thấp hơn các lớp 12A2 và 12A4 Qua đó có thể kết luận, đề tài đã áp dụng hiệu quả tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai V ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Đề tài mới chỉ áp dụng trong thực tế tại trường PTDT nội trú tỉnh Đồng Nai năm học 2014-2015, đề tài này chưa được áp dụng tại các trường THPT khác Sau khi thực hiện đề tài và từ kết quả thu... Chuẩn bị giờ học lịch sử như thế nào, Nhà xuất bản Giáo dục, (Đặng Bích Hà và Nguyễn Cao Lũy dịch) 7 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014) Tài liệu tập huấn cán bộ quản lí và giáo viên trung học phổ thông, xây dựng các chuyên đề dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh NGƯỜI THỰC HIỆN Đỗ Xuân Hải 32 SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH ––––––––––– CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA... trong chuyên đề Việc xây dựng chuyên đề vừa giúp giáo viên biết chọn lọc các kiến thức trọng tâm vừa đòi hỏi phải tìm hiểu thêm các nguồn tư liệu khác để cung cấp cho học sinh từ đó đã kích thích cho giáo viên đam mê hơn trong công việc của mình 2 Đối với học sinh Việc học tập theo chuyên đề đòi hỏi học sinh phải chủ động, tích cực trong việc tìm hiểu và lĩnh hội kiến thức, các em có điiều kiện được
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ,

Từ khóa liên quan