Slide văn 8 TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT _Thu QUyên

27 1.1K 0
Slide văn 8 TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT _Thu QUyên

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Slide văn 8 TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT _Thu QUyên tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuộc thi Thiết kế giảng điện tử e- Learning - Bài giảng: Tiết 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Chương trình Ngữ văn, lớp Giáo viên: Phạm Thu Quyên thuquyendbd@gmail.com Điện thoại di động: 01687120571 Trường PTDTBT THCS Pu Nhi Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên Tháng 12/2014 Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: * Khái niệm tục ngữ: - Tục ngữ: câu nói dân gian * Về hình thức: Tục ngữ câu nói diễn đạt ý trọn vẹn Câu tục ngữ có ngắn ngọn, ổn định, có nhịp điệu, hình đặc điểm ngắn gọn, kết cấu bền vững, có hình ảnh nhịp điệu, ảnh, thể kinh nghiệm dễ nhớ dễ lưu truyền nhân dân mặt (tự nhiên, lao - Về nội dung: Tục ngữ diễn đạt động sản xuất, cách nhìn nhận kinh nghiệm xã hội), nhân dân nhândụng thiên nhiên, lao lời vận dân vào đời sống, suy nghĩ động sản xuất, người, xã hội ăn tiếng nói ngày Đây thể - Về sử dụng: Tục ngữ nhân dân sử loại vào hoạt động dụngvăn học dân gian đời sống để nhìn nhận, ứng xử, thực hành để lời nói thêm hay, thêm sinh động sâu sắc Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: * Khái niệm tục ngữ: * Đọc: * Từ khó: * Cấu trúc văn bản: - Bố cục: nhóm Đêm tháng năm chưa nằm sáng, Ngày tháng mười chưa cười tối Mau nắng, vắng mưa Ráng mỡ gà, có nhà giữ Tháng bảy kiến bò, lo lại lụt Tấc đất tấc vàng Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống Nhất thì, nhì thục Đêm tháng năm chưa nằm sáng, Nhóm 1: Tục ngữ thiên nhiên Ngày tháng mười chưa cười tối Mau nắng, vắng mưa Ráng mỡ gà có, nhà giữ Tháng bảy kiến bị, lo lại lụt Nhóm 2: Tục ngữ lao động sản xuất Tấc đất tấc vàng Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống Nhất thì, nhì thục Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: * Khái niệm tục ngữ: * Đọc: * Từ khó: * Cấu trúc văn bản: - Bố cục: nhóm II Đọc- hiểu văn bản: Những câu tục ngữ nói thiên nhiên: Câu 1: Đêm tháng năm chưa nằm sáng, Ngày tháng mười chưa cười tối 21- Xuân phân Lập hạ 22 - Lập xuân Lập thu Lập đông Hạ chí 22 - 12 Đơng chí 23 – Thu phân Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: * Khái niệm tục ngữ: sáng Đêm tháng năm chưa nằm sáng, Ngày tháng mười chưa cười tối tối * Đọc: * Từ khó: - Nghệ thuật: phép đối, nói cách gieo * Cấu trúc văn bản: vần lưng - Bố cục: nhóm => Làm bật trái ngược ngày II Đọc- hiểu văn bản: đêm mùa đông mùa hè Những câu tục ngữ nói thiên nhiên: Câu 1: Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: Mau nắng, vắng mưa * Khái niệm tục ngữ: * Đọc: =>Hai vế câu đối xứng nhằm nhấn mạnh * Từ khó: khác biệt để đốn biết thời tiết * Cấu trúc văn bản: - Bố cục: nhóm II Đọc- hiểu văn bản: Những câu tục ngữ nói thiên nhiên: => Câu 1: Câu 2: => Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: Ráng mỡ gà, có nhà giữ * Khái niệm tục ngữ: * Đọc: ⇒Khi chân trời xuất sắc vàng màu * Từ khó: mỡ gà phải chống đỡ nhà cho cẩn thận * Cấu trúc văn bản: - Bố cục: nhóm II Đọc- hiểu văn bản: Những câu tục ngữ nói thiên nhiên: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: trì Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền viên điền * Khái niệm tục ngữ: * Đọc: => Ni cá có lãi nhất, sau làm * Từ khó: vườn thứ ba làm ruộng * Cấu trúc văn bản: - Bố cục: nhóm II Đọc- hiểu văn bản: Những câu tục ngữ nói thiên nhiên: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Những câu tục ngữ nói lao động sản xuất: Câu 5: Câu 6: Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống * Khái niệm tục ngữ: - Nghệ thuật: liệt kê * Đọc: * Từ khó: =>Nêu rõ thứ tự giá trị nhấn mạnh vai trò yếu tố nghề trồng lúa * Cấu trúc văn bản: - Bố cục: nhóm II Đọc- hiểu văn bản: Những câu tục ngữ nói thiên nhiên: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Những câu tục ngữ nói lao động sản xuất: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: Nhất nhì thục thì, thục * Khái niệm tục ngữ: * Đọc: =>Gieo trồng phải thời vụ cải * Từ khó: tạo đất trước sau thời vụ * Cấu trúc văn bản: - Bố cục: nhóm II Đọc- hiểu văn bản: Những câu tục ngữ nói thiên nhiên: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Những câu tục ngữ nói lao động sản xuất: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: - Nghệ thuật: sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn, * Khái niệm tục ngữ: cô đúc Sử dụng kết cấu diễn đạt theo kiểu đối * Đọc: xứng, nhân quả, tượng ứng xử cần * Từ khó: thiết Tạo vần, nhịp cho câu văn dễ nhớ, dễ vận dụng * Cấu trúc văn bản: - Nội dung: câu tục ngữ học kinh - Bố cục: nhóm nghiệm quy luật thiên lao động sản xuất II Đọc- hiểu văn bản: Những câu tục ngữ nói thiên nhiên: - Ý nghĩa văn bản: khơng câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất Câu 1: học quý giá nhân dân ta Câu 2: * Ghi nhớ: Bằng lối ngắn gọn, có vần, có nhịp Câu 3: điệu, giàu hình ảnh, tục ngữ thiên Câu 4: Những câu tục ngữ nói lao động nhiên lao động sản xuất phản ánh, truyền đạt kinh nghiệm quý báu sản xuất: nhân dân việc quan sát tượng Câu 5: Câu 6: thiên nhiên lao động sản xuất Những Câu 7: câu tục ngữ “túi khôn” nhân dân Câu 8: có tính tương đối xác III Tổng kết: khơng kinh nghiệm tổng kết chủ yếu - Ý nghĩa văn bản: dựa vào quan sát * Ghi nhớ: SGK IV Luyện tập: Bài tập 1: Dòng nêu nội dung tục ngữ? A) Diễn tả tình cảm nhân dân lao động B) Là kinh nghiệm nhân dân C) Lối nói ngắn gọn có nhịp điệu, giàu hình ảnh D) Cả B C ĐÚNG RỒI- KÍCH CHUỘT ĐÚNG RỒI- KÍCH CHUỘT TIẾP TỤC TIẾP TỤC BẠN PHẢI TRẢ LỜI CÂU BẠN PHẢI TRẢ LỜI CÂU HỎI TRƯỚC KHI TIẾP TỤC HỎI TRƯỚC KHI TIẾP TỤC CHƯA ĐÚNG- KÍCH CHUỘT CHƯA ĐÚNG- KÍCH CHUỘT TIẾP TỤC TIẾP TỤC CHẤP NHẬN CHẤP NHẬN LÀM LẠI LÀM LẠI Kết Điểm bạn {score} Điểm cao {max-score} Số câu hỏi trả lời {total-attempts} Tiếp tục Bài tập 2: Các vế câu tục ngữ phần lớn có quan hệ với nào? A) Trình bày theo trình tự thời gian B) Đối xứng C) Quan hệ chủ ngữ vị ngữ D) Tương ứng với ý nghĩa ĐÚNG RỒI- KÍCH CHUỘT ĐÚNG RỒI- KÍCH CHUỘT TIẾP TỤC TIẾP TỤC CHƯA ĐÚNG- KÍCH CHUỘT CHƯA ĐÚNG- KÍCH CHUỘT TIẾP TỤC TIẾP TỤC BẠN PHẢI TRẢ LỜI CÂU BẠN PHẢI TRẢ LỜI CÂU HỎI TRƯỚC KHI TIẾP TỤC HỎI TRƯỚC KHI TIẾP TỤC CHẤP NHẬN CHẤP NHẬN LÀM LẠI LÀM LẠI Kết Điểm bạn {score} Điểm cao {max-score} Số câu hỏi trả lời {total-attempts} Tiếp tục Start MAU SAO THÌ NẮNG, VẮNG SAO THÌ MƯA RÁNG MỠ GÀ, CÓ NHÀ THÌ GIỮ THÁNG BẢY KIẾN BÒ, CHỈ LO LẠI LỤT HƯỚNG DẪN HỌC BÀI -Học thuộc câu tục ngữ, học phần ghi nhớ -Sưu tầm câu tục ngữ thuộc chủ đề thiên nhiên lao động sản xuất -Sưu tầm câu tục ngữ địa phương, chuẩn bị CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM HỌC SINH VÀ HẸN GẶP LẠI! TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Ngữ văn – tập 2 Sách giáo viên Ngữ văn – tập Thiết kế giảng Ngữ văn – tập Chuẩn kiến thức kĩ Ngữ văn ( tập ) Website hình ảnh Phần mềm thu âm bài giảng Adobe Presenter 7.0… ... hiểu văn bản: Những câu tục ngữ nói thiên nhiên: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Những câu tục ngữ nói lao động sản xuất: Câu 5: Câu 6: Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT... tục ngữ nói lao động - Sử dụng câu rút gọn, so sánh sản xuất: => Giá trị đất đai sống lao Câu 5: động sản xuất Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN... Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: * Khái niệm tục ngữ: - Tục ngữ: câu nói dân gian * Về hình thức: Tục ngữ câu

Ngày đăng: 09/07/2015, 12:44

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Bài tập 1: Dòng nào nêu đúng nội dung của tục ngữ?

 • Kết quả bài 1

 • Bài tập 2: Các vế của mỗi câu tục ngữ phần lớn có quan hệ với nhau như thế nào?

 • Kết quả bài 2

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan