CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN (22T)

21 896 0
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN (22T)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 1 BÔ ̣ GIA ́ O DU ̣ C VA ̀ ĐA ̀ O TA ̣ O TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ : HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ĐÀ NẴNG 2013 BIÊN SOẠN: HOÀNG THÁI VIỆT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG SĐT : 01695316875 YMAIL: NGUYENVANVIETBKDN@GMAIL.COM FACEBOOK: https://www.facebook.com/gsbkdn2013 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 2 PHẦN I MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 3 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 4 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 5 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 6 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 7 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 8 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 9 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 10 [...]... tài liệu của H T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ……………………………………………………………………………………………… 13 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC PHẦN II TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC Câu 1.CĐ 2008 Câu...CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ……………………………………………………………………………………………… 11 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ……………………………………………………………………………………………… 12 BIÊN SOẠN :... của H T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 3.CĐ 2010 Câu 4.CĐ 2011 Câu 5.CĐ 2012 Câu 6.CĐ2013 Câu 7.A2002 Câu 8.B2002 Câu 9.D2002 Câu 10.A2003 Câu 11.B2004 ……………………………………………………………………………………………… 15 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN... T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 27.A2011 Câu 28.B2011 Câu 29.D2011 Câu 30.A2012 Câu 31.B2012 Câu 32.D2012 Câu 33.A2013 Câu 34.B,D 2013 Câu 35 ĐH VINH LẦN 1 2013 ……………………………………………………………………………………………… 18 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG... HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 12.A2006 Câu 13.B2006 Câu 14.D2006 Câu 15.A2007 Câu 16.B2007 Câu 17.D2007 Câu 18.A2008 ……………………………………………………………………………………………… 16 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 19.B2008 Câu 20.D2008 Câu... HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 43 Dự bị A2012 Câu 44 Dự bị 1B2006 Câu 45 Dự bị 2B2006 Câu 46 Dự bị 1 D2006 Câu 47 Dự bị 2 D2006 Câu 48 Dự bị 1A2006 Câu 49 Dự bị 2 A2006 ……………………………………………………………………………………………… 20 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN... KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 36 ĐH VINH LẦN 2 2013 Câu 37 ĐH VINH LẦN 3 2013 Câu 38 ĐH VINH LẦN 4 2013 Câu 39 ĐH VINH LẦN 4 2012 Câu 40 Dự bị 1 2009 Câu 41 Dự bị 2010 Câu 42 Dự bị A2010 ……………………………………………………………………………………………… 19 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG... 20 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 50 Dự bị 1 A2007 Câu 51 Dự bị 2 A2007 Câu 52 Dự bị 1 B2007 Câu 53 Dự bị 2 B2007 Câu 54 Dự bị 1D2007 Câu 55 Dự bị 2 D207 HOÀNG THÁI VIỆT ……………………………………………………………………………………………… 21 BIÊN SOẠN : HOÀNG

Ngày đăng: 27/06/2015, 21:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan