0

Sáng kiến kinh nghiệm Điều chỉnh một số nội dung trong sổ chủ nhiệm để sử dụng có hiệu quả hơn.

9 318 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 19:37

Sáng kiến kinh nghiệm ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG SỔ CHỦ NHIỆM ĐỂ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ HƠN  ……  A/ § Ỉt vÊn ®Ị: Lµ gi¸o viªn d¹y v¨n hÇu nh n¨m nµo t«i còng ®ỵc ph©n c«ng chđ nhiƯm, c¸c em ®a phÇn ngoan ngo·n nhng vÉn cã mét vµi trêng hỵp c¸ biƯt, khã b¶o. V× vËy, t«i lu«n ph¶i liªn hƯ chỈt chÏ, kÞp thêi víi phơ huynh vỊ t×nh h×nh häc sinh trong líp. §Ĩ b¸o c¸o ®ỵc cơ thĨ, yªu cÇu gi¸o viªn chđ nhiƯm ph¶i cã dÉn chøng s¸t thùc, chÝnh x¸c th× c¸c em míi t©m phơc khÈu phơc. §Ĩ lµm ®ỵc ®iỊu ®ã, Sỉ chđ nhiƯm lµ ngêi b¹n ®ång hµnh kh«ng thĨ thiÕu ®èi víi t«i nãi riªng vµ víi tÊt c¶ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c chđ nhiƯm nãi chung. Nh÷ng n¨m ®Çu t«i lu«n ph¶i kÌm bªn cn Sỉ chđ nhiƯm mét cn kh¸c ®Ĩ ghi chÐp mét vµi mơc cÇn thiÕt mµ trong sỉ kh«ng cã nh: Theo dâi chuyªn cÇn; Theo dâi viƯc ®äc vµ lµm theo b¸o §éi; XÕp lo¹i h¹nh kiĨm…. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t«i xo¸ nh÷ng mơc kh«ng cÇn thiÕt vµ tËn dơng sè trang kh«ng dïng ®Õn ®Ĩ kỴ thªm nh÷ng mơc trªn. Tuy kh«ng cÇn ph¶i rêm rµ tíi hai cn nhng nh×n Sỉ chđ nhiƯm tÈy xo¸ ch¼ng ®Đp m¾t tý nµo. V× vËy trong n¨m häc nµy t«i m¹nh d¹n ®¨ng ký ®Ị tµi vỊ §iỊu chØnh mét sè néi dung trong Sỉ chđ nhiƯm ®Ĩ sư dơng cã hiƯu qu¶ h¬n. B/ gi¶i qut vÊn ®Ị: §Ĩ Sỉ chđ nhiƯm thùc sù cã t¸c dơng thiÕt thùc trong c«ng t¸c chđ nhiƯm t«i xin ®ỵc tr×nh mét sè ý kiÕn vỊ cn sỉ: 1/ Nh×n chung cn Sỉ chđ nhiƯm hiƯn nay ®ang dïng: Tríc hÕt t«i xin nªu mét vµi ý kiÕn c¸ nh©n vỊ cn Sỉ chđ nhiƯm mµ hiƯn nay gi¸o viªn chđ nhiƯm ®ang sư dơng: Sỉ cã kÝch thíc 17 X 24 - kÝch th- íc ®đ réng ®Ĩ ghi chÐp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, sau trang b×a lµ mét sè mơc: 1 §Ỉc ®iĨm cđa líp Trang 3 2 NhiƯm vơ cđa gi¸o viªn chđ nhiƯm Trang 4 3 Qun h¹n cđa gi¸o viªn chđ nhiƯm Trang 5 4 S¬ u lÝ lÞch häc sinh Trang 6-9 5 Danh s¸ch Ban ®¹i diƯn phơ huynh Trang 10 6 Thèng kª t×nh h×nh häc sinh Trang 11 1 Saựng kieỏn kinh nghieọm 7 Danh sách cán bộ lớp. Trang 12 8 Danh sách cán sự lớp Trang 13 9 Sơ đồ tổ chức lớp Trang 14-15 10 Thống kê chất lợng khảo sát đầu năm Trang 17-18 11 Thống kê kết quả xếp loại Trang 20-23 12 Thống kê chất lợng Trang 24-25 13 Kế họach chủ nhiệm năm học Trang 26-29 14 Kế hoạch tháng, tuần Trang 30-47 15 Thành tích đạt đợc Trang 48 16 Phần theo dõi học sinh Trang 49-67 17 Phần theo dõi thuê, mợn sách Trang 68-69 18 Phần theo dõi các khoản thu nộp Trang 70-73 19 Phần ghi chép khác của giáo viên chủ nhiệm Trang 74-76 20 Kiểm tra nhận xét của Hiệu trởng Trang 77 21 Phần hớng dẫn Trang 79 Phần hớng dẫn nhng chính xác là danh mục, đọc kỹ phần danh mục ta thấy có những mục hầu nh giáo viên chủ nhiệm không sử dụng tới nh Phần theo dõi thuê, mợn sách, bởi học sinh cấp hai đã có cán sự th viện; Phần theo dõi học sinh thì số học sinh quá nhiều, với tình hình hiện nay mỗi lớp không quá 45 em, vậy mà trong sổ số thứ tự tới 60 - trang d quá nhiều, trong lúc giáo viên rất cần có những phần nh Theo dõi chuyên cần (Nghỉ học, thậm chí trốn tiết bỏ giờ) Xếp loại hạnh kiểm học sinh thì lại không có. Đâý là nhìn chung, còn đi vào cụ thể còn nhiều điểm thừa mà thiếu: Chẳng hạn, trang Sơ yếu lý lịch: t t Họ tên h.sinh ngày sinh n ữ chỗ ở hiện nay đội viên đoàn viên đ t chiếu cố tôn giáo lƯu ban mới vào họ tên cha mẹ hoặc ngƯời đỡ đầu nghề nghiệp ghi chú Cl s đt k 1 Nhìn vào ta thấy cha thật hợp lý, bởi học sinh cấp II đều là Đội viên thì cần gì phải có cột Đội, trong lúc đó giáo viên cần có cột ghi Số điện thoại liên hệ phụ huynh thì không có, ở phần Ghi chú có thể đánh dấu Ban đại diện phụ huynh mà không cần thiết phải có một trang riêng, hoặc 4 trang Danh sách cán bộ lớp, cán sự lớp và Sơ đồ tổ chức lớp có thể ghép đầy đủ khoa học vào hai trang là đủ. Đấy là một vài nhận xét chung về cuốn sổ, còn sau đây là một số ý kiến cụ thể trong việc Điều chỉnh sổ chủ nhiệm: 2/ Điều chỉnh một số nội dung trong Sổ chủ nhiệm: a/ Bổ sung, chỉnh sửa một số cột, mục và nhập các thông tin có nội dung giống nhau: Là giáo viên chủ nhiệm, tôi thấy rất cần thiết số điện thoại của phụ huynh học sinh vì không thiếu trờng hợp các em ốm đau đột xuất, bỏ giờ trốn tiết cần phải liên hệ ngay với phụ huynh mà trong Sổ chủ nhiệm lại không có mục này, vì vậy ở trang 6-9 của Sổ chủ nhiệm phần Sơ yếu lý lịch tôi thấy cột Đội là không cần thiết, tôi thay cột này bằng Số điện thoại liên hệ ngay bên cạnh cột Nghề nghiệp của phụ huynh. Trong phần này đã có tên học sinh, nơi 2 Saựng kieỏn kinh nghieọm ở , họ tên cha mẹ, nghề nghiệp. vậy thì ở mục ghi chú có thể đánh dấu Ban đại diện phụ huynh mà không cần một trang tách rời mà các thông tin về phụ huynh vẫn đầy đủ, nhìn tổng quát lại dễ dàng nhận biết những phụ huynh này ở cùng khối với những phụ huynh nào để tiện trao đổi khi cần liên hệ, cũng trong phần Sơ yếu lý lịch nếu đánh thứ tự 45 em vẫn còn d một khoảng giấy trắng, phần giấy trắng này sẽ dùng để Thống kê tình hình học sinh đầu năm, làm nh vậy vừa thống kê đợc dễ dàng, nhanh chóng, vừa tiết kiệm đợc giấy lại trình bày gọn, cân đối, dễ nhìn. t t Họ tên h sinh ngày sinh n ữ chỗ ở hiện nay đoàn viên đối tƯợng chiếu cố tôn giáo lƯu ban mới vào họ tên cha mẹ hoặc ngƯời đỡ đầu nghề nghiệp số đt liên hệ ghi chú Cl s đt k 1 4 5 THốNG KÊ TìNH HìNH HọC SINH ĐầU NĂM Tổng số học sinhNữ Xếp loại học lực-hạnh kiểm Đội viên Đoàn viên Học lực: Giỏi. Khá Con thơngbinh Con bệnhbinh T.bình Yếu. Kém Con liệt sĩ Con GĐKK. Hạnh kiểm: Tốt . Khá Con CBCNVC T.bình Yếu Lu ban Mới vào Tôn giáo Độ tuổi học sinh Phật giáo Thiên Chúa giáo Tuổi Tuổi Tôn giáo khác Không tôn giáo .Tuổi .Tuổi. Trong mục Thống kê tình hình học sinh đầu năm tôi bổ sung thêm mục: Con bệnh binh; Trong phần Đối tợng tôi sẽ thay bằng Xếp loại học lực, hạnh kiểm : Giỏi - Khá - Trung bình - Yếu - Kém với mục Học lực và: Tốt - Khá - Trung bình - Yếu ở mục Hạnh kiểm, nhìn vào ta dễ thấy đợc ý thức kỷ luật, mức độ học tập phấn đấu của các em trong năm qua, và không cần mục Lên lớp thẳng; Thi lại đợc lên vì phần kết quả học lực, hạnh kiểm đã thấy chi tiết rõ ràng. Tiếp theo là Danh sách cán bộ lớp (Trang 12), phần này có Lớp trởng, lớp phó,.tổ trởng, tổ phó.Trong lúc đó Sơ đồ tổ chức lớp cũng có Lớp trởng, lớp phóTheo tôi, gọi là Sơ đồ tổ chức lớp mà chỉ có Lớp trởng, lớp phó thì cha đủ, vậy là trong hai trang này vừa thiếu lại vừa thừa. Trang 13 là phần Cán sự lớp, chỉ có và Khi điền các thông tin ở phần này những bạn đồng nghiệp mới ra trờng thờng mập mờ không biết cần ghi gì? Tại sao không ghi rõ ràng để các bạn dễ nhận biết? Sổ hiện dùng: - Trang 12: - Trang 13: 3 Saựng kieỏn kinh nghieọm Danh sách cán bộ lớp cán sự lớp - Trang 14,15: Sơ đồ tổ chức lớp l.p lđ-kl l.p học tập l.p v.t.m Tổ: Tổ: Tổ: Tổ: Tổ: Chính vì vậy tôi đã gộp 4 trang này vào hai trang, vẫn gọi chung là Sơ đồ tổ chức lớp nhng ghép gọn và đủ: phần trên là Cơ cấu ban cán sự lớp gồm Cán bộ lớp (Lớp trởng, lớp phó), Cán bộ Đội (Chi đội trởng, chi đội phó), Cán sự lớp (Sao đỏ, th viện, phòng bộ môn.); Phần thứ 2 là Sơ đồ các tổ: Tổ trởng sẽ đợc ghi đầu, Tổ phó ghi cuối. Chỉ cần 2 trang ta cũng có thể bao quát chung tổ chức lớp học mà không mất nhiều thời giờ. Sổ chỉnh sửa: cơ cấu ban cán sự lớp lớp trởng: l ớ p p h ó H T lớ p ph ó LĐ KL Sao đỏ: quản: Lớp tr ởng sơ đồ tổ chức lớp 4 lớp tr ởng: l.p học tập: l.p lđ - kl: l.p v.t.m: Tổ tr ởng tổ phó 1 2 3 4 5 c.b chi đoàn (đội) - sao _ _ _ _ Phần Theo dõi học sinh tóm tắt: Nhận xét về học lực, hạnh kiểm và những điều cần trao đổi với phụ huynh. Làm t liệu để ghi vào phiếu liên lạc và học bạ. Saựng kieỏn kinh nghieọm sơ đồ chỗ ngồi học sinh Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Tổ 4 Tt: Tt: Tt: Tt: tp: tp: tp: tp: ở phần Kế hoạch tuần, tháng: cuối mỗi trang có ghi: Phần đầu ghi kế hoạch tháng, phần còn lại ghi kế hoạch tuần, theo tôi nên bổ sung: Phần đầu ghi kế hoạch tháng, tiếp theo ghi kế hoạch tuần, phần cuối cùng ghi kết quả đạt đợc trong tháng" Sổ hiện dùng: Sổ chỉnh sửa: Ghi nh vậy giáo viên dễ nhìn nhận thấy u, khuyết điểm trong tháng để cô trò có hớng phấn đấu trong tháng sau. b/ Bỏ một số phần và bổ sung những phần thiết thực: Trong Sổ chủ nhiệm hiện dùng, tôi thấy có một số điểm cha phù hợp, vì vậy nên bỏ một số phần và bổ sung những phần sát thực hơn với công tác chủ nhiệm. Chẳng hạn phần Theo dõi học sinh gồm 21 trang, trang đầu đợc trình bày: Những trang tiếp theo dùng để ghi Họ và tên học sinh trong lớp, mỗi trang nhận xét đợc 3 em học sinh trong lớp, phần này làm t liệu dùng để trao đổi với phụ huynh và ghi phiếu liên lạc, học bạ. 5 Kế hoạch tháng - 200 và các tuần. Phần đầu ghi kế hoạch tháng, phần còn lại ghi kế hoạch các tuần Kế hoạch tháng - 200 và các tuần. Phần đầu ghi kế hoạch tháng, tiếp theo ghi kế hoạch các tuần, phần cuối ghi những kết quả đạt đ- ợc trong tháng Saựng kieỏn kinh nghieọm Đối với phần này tôi xin đợc trình bày nh sau: Một năm học có 35 tuần, trừ 3 tuần ôn thi, còn 32 tuần thực học. Vậy, tôi sẽ xếp bốn tuần vào một trang (Cần 8 trang) trong 8 trang này tôi sẽ kẻ bảng Theo dõi học sinh hàng tuần về các mặt: Học tập, kỷ luật Trong bảng Theo dõi học sinh hàng tuần tôi sẽ phân thành năm cột với các mục nh sau: Minh hoạ (Một trang): ý thức học tập, kỷ luật của học sinh Tuần điểm tốt Lỗi học tập Lỗi kỷ luật Nhận xét chung 1 2 3 4 Cột đầu tiên sẽ dùng để ghi Tuần, cột tiếp theo là Điểm tốt: Em nào trong tuần đợc điểm 9, 10 đều ghi vào cột này, cuối tuần giáo viên sẽ tuyên d- ơng kịp thời (Với lớp tôi, em nào đợc ba con điểm tốt trong một tuần tôi sẽ tặng một cuốn sách tham khảo hỗ trợ cho môn văn). Cột thứ ba dùng để cập nhật những em vi phạm về mặt học tập nh: Thờng xuyên không phát biểu xây dựng bài, không tham gia thảo luận nhóm, không học bài, điểm thấp Cột thứ t dùng để ghi những em cha chấp hành tốt nề nếp kỷ luật nh: Quậy phá, trong giờ học mất trật tự, nói chuyện, vô lễ Và cuối cùng là phần Nhận xét chung: Giáo viên sẽ kết hợp nội dung của ba cột Điểm tốt - Lỗi học tập - Lỗi kỷ luật để nhận xét ngắn gọn về các mặt học tập cũng nh nề nếp kỷ luật hỗ trợ cho tiết sinh hoạt vào thứ7 hàng tuần. ở phần sau cuốn sổ hiện dùng có Phần theo dõi thuê , mợn sách; Phần theo dõi các khoản thu nộp và phần ghi chép khác của giáo viên chủ nhiệm. Trong các phần này tôi sẽ bỏ Phần theo dõi thuê , mợn sách vì tôi thấy không cần thiết, bởi Sách giáo khoa, Sách tham khảo hỗ trợ cho việc học thì hầu nh các em tự mua sắm, còn truyện đọc và sách giải trí các loại thì đã có Cán sự th viện lớp làm việc với th viện trờng qua sổ sách rất rõ ràng cụ thể nên không cần phải có phần này. Còn Phần theo dõi các khoản thu nộp tôi vẫn giữ nguyên, mặc dù tiền xây dựng học phí đã có phòng tài vụ truy thu nhng trong năm học các em lại có rất nhiều phong trào cần tham gia đóng góp (Chẳng hạn: Cây mùa xuân, áo lụa tặng bà, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ) tuy chỉ 1000/ 2000 (Hoặc tự nguyện) nhng cũng cần ghi chép cụ thể để Họp phụ huynh cuối kỳ thông báo để phụ huynh đợc rõ. Để thêm thuận tiện cho công tác chủ nhiệm, tôi sẽ bổ sung một số phần nh: Theo dõi chuyên cần; Theo dõi việc đọc & làm theo báo Đội; Xếp loại hạnh kiểm học sinh và Nhận xét chung. ở phần Theo dõi chuyên cần tôi sẽ kẻ số cột tơng ứng với số tháng trong mỗi học kỳ, có thêm cột theo dõi học sinh bỏ giờ trốn tiết và tổng kết cả năm. Minh hoạ (Dùng trong hai trang): Theo dõi chuyên cần học sinh tt Họ tên T9 T10 T11 T12 T1 Trốn tiết Hki T2 T3 T4 T5 Trốn tiết Hk ii Cả năm p k p k p k p k p k p k p k p k pk p k p K p k 1 6 Saựng kieỏn kinh nghieọm 45 Có thêm phần này chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm tra chuyên cần của học sinh và thuận lợi khi cập nhật điểm danh hàng tháng ở Sổ điểm lớn, cũng nh vào Phiếu liên lạc hay Học bạ sẽ không phải tốn nhiều thời gian. Còn Đọc và làm theo báo Đội là một yêu cầu cần thiết đối với học sinh cấp II, báo là ngời bạn quí của các em - thế nhng không phải em nào cũng nhận thức đợc điều đó, chính vì vậy cần có thêm mục Theo dõi việc đọc và làm theo báo Đội, trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ các em có thể trao đổi các vấn đề trong báo, có thể là những câu chuyện xoay quanh thế giới học đờng, những cuộc hành trình khoa học lý thú, cũng có thể chỉ là những mẩu chuyện vui Trong tiết Hoạt động ngoài giờ, tiết Sinh hoạt thứ 7, giáo viên sẽ kiểm tra bất kỳ em nào dới các hình thức: Có thể là vấn đáp, có thể hái hoa, có thể xen kẽ trò chơi Phần này giúp giáo viên kiểm tra đợc việc đọc báo Đội của các em, qua sách báo giúp các em có vốn tri thức phong phú về tình bạn, về khoa học, về các chuyên mục hữu ích và giúp các em có thói quen đọc báo, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống thờng ngày. Minh hoạ (Dùng trong hai trang): Theo dõi việc đọc và làm theo báo đội tt Họ và tên T9 T10 T11 T12 T1 Học kỳ i T2 T3 T4 T5 Học kỳ ii Cả năm 1 45 Còn phần Xếp loại hạnh kiểm học sinh trong Sổ chủ nhiệm không có. Theo tôi, đây là phần quan trọng không thể thiếu đối với giáo viên chủ nhiệm vì vậy cần phải bổ sung thêm phần này, cuối mỗi tháng giáo viên sẽ kết hợp với các phần mục phía trớc để xếp loại hạnh kiểm cho các em và điền vào phần Xếp loại hạnh kiểm học sinh để có cơ sở xếp hạnh kiểm cuối kỳ, cuối năm. ở phần này tôi cũng chia số cột tơng ứng với mỗi tháng, mỗi kỳ và cả năm, bảng biểu đợc minh hoạ nh sau: Minh hoạ (Dùng trong hai trang): xếp loại hạnh kiểm học sinh tt Họ và tên T9 T10 T11 T12 T1 Học kỳ i T2 T3 T4 T5 Học kỳ ii Cả năm 1 45 Nhìn vào bảng trên ta thấy rõ hạnh kiểm của các em trong mỗi tháng để nhắc nhở kịp thời và giáo viên cũng dễ nhận thấy mức độ tiến - lùi của mỗi thành viên nói riêng cũng nh của tập thể nói chung để có biện pháp giáo dục thích hợp hơn. Trong cuốn Sổ chủ nhiệm, ngoài những phần nêu trên - tôi còn dành 4 trang cuối của phần Theo dõi học sinh để Nhận xét từng em qua từng học kỳ và cả năm. ở phần này tôi chia làm năm cột: Cột thứ nhất đánh số Thứ tự, cột 7 Saựng kieỏn kinh nghieọm thứ hai ghi Họ và tên, cột thứ ba nhận xét Học kỳ I, cột thứ t dành để nhận xét Học kỳ II, và cuối cùng là nhận xét Cả năm, phần Nhận xét chung đợc trình bày nh sau: Minh hoạ (Dùng trong hai trang): Nhận xét chung (T liệu để ghi vào phiếu liên lạc và học bạ) tt Họ và tên Học kỳ i Học kỳ ii Cả năm 1 45 đối với phần này mỗi ô trừ đủ rộng để giáo viên nhận xét ngắn gọn về ý thức học tập cũng nh kỷ luật của mỗi học sinh trong từng học kỳ và cả năm, phần này đợc dùng để trao đổi với phụ huynh trong các cuộc họp phụ huynh cũng nh khi vào Phiếu liên lạc hay ghi Học bạ. c/ Sắp xếp các mục trong sổ hợp lý hơn: Theo tôi, một cuốn sổ chỉ đúng thì cha đủ mà phải sắp xếp các phần mục trong sổ cần hợp lý, chính vì vậy mà tôi đã mạnh dạn sắp xếp các phần mục, nội dung trong sổ. ở phần này tôi xin trình bày một số ý kiến sau: Trang đầu cuốn sổ là Đặc điểm của lớp, đặc điểm là những điểm đặc biệt, nổi trội của lớp, nhng Phần hớng dẫn lại ghi: Truyền thống trờng lớp (nếu có), hớng dẫn nh vậy là cha hợp lý, trang đầu theo tôi nên ghi Truyền thống tr- ờng lớp thì hơn. Hai trang tiếp theo là nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm, theo tôi nghĩ nên in vào hai mặt trong của trang bìa để nhấn mạnh nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên. Trong cuốn sổ hiện dùng tôi thấy các phần về tình hình học sinh rồi kế hoạch của giáo viên xen kẽ nhau cha khoa học, nên trong cuốn sổ chỉnh sửa tôi sẽ sắp xếp thành hai phần: Phần đầu là Kế hoạch của giáo viên, còn phần sau dùng để Quản lý theo dõi học sinh về mọi mặt. Trong phần dành cho học sinh thì phần trớc dùng để thống kê các mặt chung của lớp nh Sơ yếu lý lịch; Sơ đồ tổ chức lớp; Sơ đồ học sinh; Thống kê hai mặt giáo dục Phần sau để theo dõi quản lý học sinh về các mặt học tập, nề nếp, phong trào nh theo dõi ý thức học tập của học sinh; Theo dõi chuyên cần; Theo dõi các khoản thu nộp; Theo dõi việc đọc và làm theo báo Đội; Xếp loại hạnh kiểm; Nhận xét chung làm nh vậy vừa hợp lý lại vừa khoanh vùng đối tợng thì sẽ dễ quản lý hơn. (Phần này đợc minh học ở PHần phụ lục). Trên đây tôi đã trình bày một số phần mục trong Sổ chủ nhiệm đã đợc chỉnh sửa và bổ sung để góp phần hỗ trợ cho công tác chủ nhiệm đợc thuận lợi hơn. B/ Kết luận: 8 Saựng kieỏn kinh nghieọm Là giáo viên chủ nhiệm ai cũng luôn trăn trở để tìm ra giải pháp tối u nhất để giáo dục các em học sinh thân yêu trở thành Con ngoan trò giỏi, trở thành những con ngời toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Để đạt đợc điều đó không phải là việc một sáng một chiều mà rất cần tới lòng hăng say nhiệt tình nghề nghiệp, sự kiên trì của chính mỗi chúng ta. Để hỗ trợ cho công tác chủ nhiệm tôi đã vận dụng rất nhiều biện pháp, trong đó chỉnh sửa sổ chủ nhiệm là một trong những việc đã làm và tôi thấy hiệu quả đạt đợc rất khả quan: Giáo viên có thể trực tiếp quản lý các em tất cả các mặt học tập cũng nh kỷ luật ngay trên phần Theo dõi học sinh mà không mất nhiều thời gian công sức, còn ở phần Thống kê thì gọn rõ, dễ dàng bao quát Với những phần bổ sung chỉnh sửa nh đã trình bày thì giáo viên sẽ nắm bắt kịp thời u khuyết của mỗi em để có phơng pháp giáo dục phù hợp Trong năm học, lớp tôi chủ nhiệm thờng đạt kết quả cao trong các phong trào bởi tôi luôn khuyến khích khen chê kịp thời (Sổ chủ nhiệm đã giúp tôi có số liệu cụ thể). Điều chỉnh Sổ chủ nhiệm chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, tôi đã vận dụng vào thực tiễn và thấy sử dụng có hiệu quả, tuy nhiên để công tác chủ nhiệm đạt kết quả tốt thì giáo viên cần bám sát lớp, luôn cập nhật các thông tin vào Sổ chính xác kịp thời và phải xác định Sổ chủ nhiệm chỉ là giáo cụ hỗ trợ cho công tác chủ nhiệm chứ không phải sổ quyết định mọi công việc. Trên đây là một số ý kiến của tôi trong vấn đề chỉnh sửa và sử dụng sổ chủ nhiệm, để cuốn sổ đạt hiệu quả cao hơn tôi rất mong sự góp ý của bạn bè đồng nghiệp và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. 9 . Sáng kiến kinh nghiệm ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG SỔ CHỦ NHIỆM ĐỂ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ HƠN  ……  A/ § Ỉt vÊn ®Ị: Lµ gi¸o viªn d¹y v¨n hÇu. thời (Sổ chủ nhiệm đã giúp tôi có số liệu cụ thể). Điều chỉnh Sổ chủ nhiệm chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, tôi đã vận dụng vào thực tiễn và thấy sử dụng có hiệu quả, tuy nhiên để công tác chủ nhiệm. lớp có thể ghép đầy đủ khoa học vào hai trang là đủ. Đấy là một vài nhận xét chung về cuốn sổ, còn sau đây là một số ý kiến cụ thể trong việc Điều chỉnh sổ chủ nhiệm: 2/ Điều chỉnh một số nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Điều chỉnh một số nội dung trong sổ chủ nhiệm để sử dụng có hiệu quả hơn., Sáng kiến kinh nghiệm Điều chỉnh một số nội dung trong sổ chủ nhiệm để sử dụng có hiệu quả hơn.,