0

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6

45 1,113 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 18:53

Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học:2011-2012 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 6 PHẦN I KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS GIỎI TIẾNG ANH 6 NĂM HỌC 2011-2012 Họ và tên:Trần thị Huyền Tổ:xã hội Nhiệm vụ được giao:Dạy Tiếng Anh 6 ABCDE+7D I.NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: -căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2011-2012. -căn cứ vào chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi của phòng GD Hiệp Hòa. -căn cứ vào kết quả thi HS giỏi năm trước. II.CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO: -Bồi dưỡng HS giỏi huyện môn Tiếng Anh,chỉ tiêu là 2 hs giỏi III.DANH SÁCH HS ĐƯỢC BỒI DƯỠNG: STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP ĐỊA CHỈ 1 Đồng T Ngọc Ánh 6A Châu Lỗ 2 Ng. T .Nguyệt Ánh 6A Đông Trước 3 Ngô Vương Tuấn 6A San 4 Ngô Văn Giang 6A San 5 Hoàng văn Khương 6A Mai Thượng 6 Hoàng thị Thủy 6A Nguyễn 7 Đồng Thị Nguyệt 6A Châu Lỗ 8 Đinh Tuấn Anh 6A Đông Trước 9 Đàm Thị Xuân 6A Châu Lỗ 10 Ng Đức Tài 6A Giáo viên:Trần Thị Huyền Trường THCS Mai Đình 1 Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học:2011-2012 IV.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 1.Đối với giáo viên: -khảo sát đội tuyển ngay từ đầu tháng 9 -lên kế hoạch bồi dưỡng ngay từ đầu tháng 9,ít nhất 1 buổi/tuần. -Chương trình và phương pháp bồi dưỡng phải phù hợp với nhận thức của học sinh. -đưa ra các bài tập trọng tâm,cơ bản và theo chuyên đề.Cuối buổi cho 1 bài tập tổng hợp,ôn lại kiến thức cũ. -Tạo hứng thú,say mê môn học cho HS -Tham khảo cách bồi dưỡng HSG của đồng nghiệp. -Mỗi tháng lấy kết quả khảo sát 1 lần,theo dõi sự tiến bộ của HS và điều chỉnh kịp thời. -Tìm tòi tài liệu hay cho học sinh. 2.Đối với HS: -Có PP phù hợp với y.c môn học. -Có niềm đam mê với môn Tiếng Anh và thích học môn T.Anh hơn các môn học khác. -Đi học bồi dưỡng đầy đủ,đều đặn. -Tự giác học tập và làm BT đầy đủ theo y.c của gv. -Đặt ra mục tiêu học tập ngay từ đầu năm học. -Tự điều chỉnh cách học sau mỗi lần khảo sát. -Luôn hỏi gv bồi dưỡng câu hỏi “ tại sao ?” V.THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG Tháng Nội dung chương trình Dạng bài tập Ghi chú 9 -Động từ TOBE -Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. -Wh words -Danh từ số nhiều,cách thành lập danh từ số nhiều. -Cách phát âm chữ s/es sau danh từ số nhiều. -Ôn lại các cấu trúc câu đã học trong bài 1-2. -kỹ năng chia động từ Tobe -Kỹ năng đặt câu hỏi cho từ gạch chân. -Cho dạng đúng của động từ. -Viết câu hỏi cho câu trả lời. -Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống cho phù hợp. -Chọn câu trả lời đúng nhất trong số a,b,c,d -Chuyển câu sang phủ định và nghi vấn. -Sửa lỗi sai -Chọn từ có trọng âm /cách phát âm khác các từ còn lại. 10 -Câu hỏi yes/no với động từ Tobe. -Mạo từ a/an/the. -cho dạng đúng của động từ. -Chuyển câu sang Giáo viên:Trần Thị Huyền Trường THCS Mai Đình 2 Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học:2011-2012 -Câu yêu cầu,mệnh lệnh. -Đại từ nhân xưng,đại từ tân ngữ. -Động từ thường. -Model verbs -Rèn luyện kỹ năng làm bài tập đọc kỹ đoạn văn và trả lời câu hỏi. -Khảo sát đội tuyển tháng 10 phủ định và nghi vấn. -dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh. 11 -Wh questions -the present simple -prepesition of time -preposition of place adj -Thì HTĐG+Thì HTTD -Câu cảm thán. -Trật tự từ -Câu hỏi đến từ đâu:where are you from?/where do you come from? -Hỏi giờ và nói giờ(2 cách) -Điền giới từ vào chỗ trống -Cho dạng đùng của động từ -đặt câu hỏi cho từ gạch chân -sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh -viết lại câu với cách hỏi từ đâu đến và cách nói giờ 1 -thì hiện tại đơn giản,thì hiện tại tiếp diễn -trạng từ chỉ phương tiện -model verbs -wh questons -câu yêu cầu lịch sự -Đại từ bất định:some,any -Chọn đáp án đúng nhất trong số a,b,c or d -Điền từ vào chỗ trống cho phù hợp -Chọn 1 từ khác loại -Chọn từ gạch chân có cách phát âm khác. 2 -partitives:a bottle of,a can of… -structures:what about…/let’s…/why don’t you… -indenfinite quantified -Preposition -Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. -viết câu theo gợi ý - 3 -Ôn tập lại tất cả kiến thức đã học. -Làm 1 số dạng đề thi mẫu. Giáo viên:Trần Thị Huyền Trường THCS Mai Đình 3 Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học:2011-2012 VI.KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀNG THÁNG: STT Họ tên T 9 T 10 T 11 T12 T 1 T2 1 Ng.T.Nguyệt Ánh 2 Đồng Ngọc Ánh 3 Ngô Vương Tuấn 4 Ngô văn Giang 5 Hoàng văn Khương 6 Hoàng T Thủy 7 Đồng T Nguyệt 8 Nguyễn Đức Tài 9 Đàm Thị Xuân 10 Đinh Tuấn Anh Giáo viên:Trần Thị Huyền Trường THCS Mai Đình 4 Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học:2011-2012 PHẦN II: GIÁO ÁN CHI TIẾT Preparing date:16/10/2011 Teaching date:23/10/2011 Buổi 1: THE VERB “TOBE” I.AIMS: -HS hiểu và biết cách sử dụng động từ TOBE. -Cuối bài,áp dụng làm một số dạng bài tập. -Rèn kỹ năng làm bài tập. II.CONTENT: PERIOD 1: A. Grammar. * Form : be => is/ am/ are. I - am We, you, they, N(plural) - are She, he, it, N(singular) - is * Positions of ‘be” in a sentence: (+) S + be + … (-) S + be + not + … (?) Be + S + ….? Yes, S + be. No, S + be not. S in the short answers must be a personal pronoun (I, she, he, they, it) Wh – be + S + … ? S + be + ……. B. Practice I. Fill in the sentences with is, am, are. 1. I ……… a teacher. 2. ……… that your student? 3. This ……… my classroom. 4. We…. …….fine. 5. What………. this? 8. How old…… your brothers? 9. …… ….you twelve years old? 10. ……… these your pens? 11. ……….Lan and Nam in the classroom? Giáo viên:Trần Thị Huyền Trường THCS Mai Đình 5 Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học:2011-2012 6. Who…… …they? 7. My name… …… John 12. They………… her students. 13. His sister and my brother classmates. 14. Those schoolbags ………….new. II. Change the sentences below into the negative and the interrogative. 1. Her name is Linh. 2. They are nurses. 3. I am a doctor. 4. Those are his pens. 5. My father is an engineer. 6. Her brother is a good student. 7. They are in the class. 8. Phong’s school is in the country. 9. I am in class 6A. 10.The books are in Minh’s desk. III. Answer the questions below: 1. Are they your notebooks? Yes, …………. 2. Is that her clock ? No, ……… 3. Are you a student? Yes, ……… 4. Are the teachers in the room? No, ……… 5. Is her father forty years old? Yes, ……… 6. Is Hung a good student? No, ……… 7. Is she Lan? Yes, ……… 8. Are those chairs? No, ……… 9. Are her brothers Nam and Duong? Yes, ……… 10.Are you Loan? No, ……… IV. Supply the correct form of be 1. -They (be) your sisters ? - Yes, they (be) 2. -Where Lan (be)? She(be) in the house? - No, she(be not). She ( be) in the garden. 3. This (be not ) my school bag. That (be) my schoolbag. 4. -Those (be) her stools? - Yes, they(be.) 5. - What they (be)? - They(be) nurses. 6 Who Hoa and Hai (be)? -Hoa(be) my sister and Hai(be) Hung’s brother. 7. My father (be ) a doctor and my mother (be) a nurse. 8. There (be) five stools in the living room. 9. - There(be) four people in your family? - Yes, there (be). 10 How many lamps there (be) in the classroom? 1.………………………. ………………………. 2. ……………………… ………………………. 3………………………. 4………………………. ………………………. 5………………………. ………………………. 6………………………. ………………………. 7………………………. 8………………………. 9………………………. ………………………. 10………………………. ……………………… Giáo viên:Trần Thị Huyền Trường THCS Mai Đình 6 Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học:2011-2012 - There(be) only one V. Make up sentences using the words given. 1. this/ Lan’s book . => ………………………………………………………………. 2. this / Lan’s schoolbag? => …………………………………………………………. 4. there/ be/ ten/ students/ my class => ……………………………………………… 5. she/ a doctor? => …………………………………………………………………. 6. my mother/ a nurse. => ……………………………………………………………. 7. What/ her/ name? => ………………………………………………………………… 8. Who/ they? => ……………………………………………………………………… 9. how many/ telephones/ her living room? => ……………………………………………… 10. there/ be/ three/ pens/ in/ desk? => ………………………………………………… 11. they/ be not/ Mr Hung’s students=> ……………………………………………… 12. his name/ Minh. => ………………………………………………………………. 13. these/ your pencils? => …………………………………………………………… 14. What/ these? => ………………………………………………………………. They/ stereos=> …………………………………………………………………… 15.What/ it?=> ……………………………………………………………………… 16. your house/ in the country? => …………………………………………………… 17. her school/ small? => ………………………………………………………………. 18. that waste basket/ big. => ………………………………………………………… PERIOD 2: I. Viết câu hỏi và trả lời theo gợi ý: 1. Your school / big?  Giáo viên:Trần Thị Huyền Trường THCS Mai Đình 7 Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học:2011-2012 …………………………………………………………………………………… …. 2. Those clocks / small?  …………………………………………………………………………………… …. 3. His room / big?  …………………………………………………………………………………… …. 4. Her house/ in the country?  …………………………………………………………………………………… …. 5. Thu’s books/ in the desk?  …………………………………………………………………………………… …. 6. Lan’s father/ a doctor?  …………………………………………………………………………………… …. 7. Minh’s house/ Le Loi street?  …………………………………………………………………………………… …. 8. Mr Trung and Mr Huan/ engineers?  …………………………………………………………………………………… …. 9. Binh and Mai/ class 6B?  …………………………………………………………………………………… …. 10.your class/ the third floor?  …………………………………………………………………………………… …. II. Viết câu hỏi cho câu trả lời. 1. ………… ……………. this? It’s an armchair. 2. ………… ……………. that? It’s a stereo. 3. ………… ……………. these? They are lamps. 4. ………… ……………. those? They are telephones. III. Nối câu hỏi với câu trả lời phù hợp. 1. What’s your name? 2. How are you? 3. How old are you? 4. How do you spell your name ? 5. Where do you live? 6. Where is your calss? 7. What’s that? 8. Which grade is Lan in? 9. How many students are there in your class? a. There are twenty six. b. That is Mr Cuong. c. They are in class 8A d. My name’s Lan. e. It’s in my classroom. f. No. that’s Mrs Hoa. My teacher is Mrs Nga. g. I’m fine, thank you. h. She ‘s in grade 7 Giáo viên:Trần Thị Huyền Trường THCS Mai Đình 8 Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học:2011-2012 10.What do you do? 11.Who’s that? 12.Is that your teacher? 13. Where is your schoolbag? 14. Which class are they in? i. I’m a doctor. j. I live in the city. k. That’s an eraser. l. N_H_U_N_G, Nhung. m. I’m eleven. n. It’s on the fourth floor. IV. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân: 1. My sister is a nurse. …………………………………………………………. 2. There are 29 students in my class. ……………………………………………… 3. That is my teacher. …………………………………………………………. 4. These are pencils. …………………………………………………………. 5. I’m 20 years old. …………………………………………………………. 6. Her father is 45 years old. …………………………………………………………. 7. We are fine, thank you. …………………………………………………………. 8. His name is Tuan. …………………………………………………………. 9. We are in the classroom. ………………………………………………… 10.I live in Quang Ninh…………………………………………………………. 11.They live in a house in Ha Noi. ……………………………………………… 12.Yes, that is my book. …………………………………………………………. 13.Yes, these are her pens . …………………………………………………………. 14.She is in class 9C………………………………………………………………. 15. I’m in grade 6……………………………………………………………………. 16. Her class is on the second floor. …………………………………………… V. Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng. 1. What’s your name ? Your name is phuong… ……………………………… 2. What is he name? He name is Tam. ………………………………………………… 3. How many chair there are in your house? ………………………………………… 4. What do your father do? ………………………………………………………… Giáo viên:Trần Thị Huyền Trường THCS Mai Đình 9 Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học:2011-2012 5. My sister is a engineer. ………………………………………………………… 6. They are a nurses.……………………………………………………………… 7. Who’s they? ………………………………………………………………………… 8. Is Nam and Ba students? ………………………………………………………… 9. Who they are? They are engineer. ……………………………………………… 10. Where Ha’s house? …………………………………………………………… VI. Chuyển những câu sau sang số nhiều. 1. It is a ruler  . ……………………………………………………… 2. There is a desk in the classroom.(3)  . …………………………………………… 3. This is a flower. . …………………………………………… 4. There is a bench in the room (5). . …………………………………………… 5. That is my book. …………………………………………… 6. The ruler is on the table. . …………………………………………… 7. What is this? . …………………………………………… 8. Is that your student? . …………………………………………… 9. Who is this? . …………………………………………… 10. Where is my color pencil? . …………………………………………… Giáo viên:Trần Thị Huyền Trường THCS Mai Đình 10 [...]... dressed?/ 6 oclock 3 brush your teeth?/ 6. 15 4 have breakfast?/ 6. 30 5 she/ have breakfast?/ 6. 00 6 He/ go to school?/ 6. 45 7 Hai/do his homework?/ 2.00 8 your father/ go home?/ 5.00 9 Nam/ play games?/ 5 oclock III.HOMEWORRK: -luyn tp núi ti nh v lm li cỏc dng bi tp trờn lp Giỏo viờn:Trn Th Huyn 16 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 Preparing date :6. 11.2011... father is 45 years old 6 Her sister is 18 years old III.HOMEWORK: -redo all of exercises Giỏo viờn:Trn Th Huyn 19 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 Preparing date:20.11.2011 Teaching date:4.12.2011 BUI 4: I.AIMS: -hs bit: *Cỏc ngy trong tun *Cỏc thỏng trong nm *Hi v ni sinh *Hi v ngy sinh *Cu trỳc :a ai i õu II.CONTENT: PERIOD 1:NểI V NI SINH ,NM SINH Content I.VOCABULARY:... her their Trng THCS Mai ỡnh face Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 3 Chuyn cõu sang dng ph nh v nghi vn: 1 They live in a house (-) (?) 2 I get up at 6. 00 in the morning (-) (?) 3 My school has two floors (-) (?) 4 Binh brushes his teeth every evening (-) (?) 5 Mr Dung watches TV every morning (-) (?) 6 My father goes to work at 6. 45 (-) (?) 7 The students do their homework every afternoon... Their classroom (be not) on the fourth floor 5 Hungs house (be not) on Tran Phu street 6 These ( be not) her fathers books 1 2 3 4 5 6 Giỏo viờn:Trn Th Huyn 14 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 7 Lan and Huong(be not) in class 7A Their teacher 7 ( be not) Mr Tien 8 We(not get) up at 6 00 8 9 They (not brush) their teeth very often 9 10 Tungs father (not have) lunch... sentences -Read -Concept check 15 Run through the cues T explains the question T models Practice Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 PERIOD 2:NểI V NGY SINH NHT Content I.VOCABULARY: -birth day(n):ngy sinh -date of birth(n):ngy sinh T T&Stsact 15 -Present some new words II.GRAMMAR: *Model sentences: Whens your birthday? Its in june Its on june 1st(the first of june) Whats... Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 12 No, they II Trả lời các câu hỏi sau 1 Do they have a big breakfast every morning? 1 Yes, 2 Are the student go to school at 6. 30? 2 No, 3 Are there any flowers in the garden? 3 Yes, 4 Is her sister a good student? 4 No, 5 Does Linh have Math on Wed and Thursday? 5 Yes, 6 Is the bank opposite the supermarket? 6 No, 7 Is there a lake... Th Huyn 23 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 Preparing date: Teaching date: BUI 5: IV Chọn đáp án đúng 1.Those lamps (is/ are/ isnt) new 2.( Are/ is/ isnt) these your books? 3 Is this her (eraser/ books/ pencils)? 4 Who(is he/ are they/ is she)?They are Mai and Lan 5 Whats your father s name? (His/ My/ Her) name is Hoan 6 Are they(big/ small)? No, they are small 7 Is she... 4 old is brother your how? 5 do in do the morning what they? 6 how are in there chairs room his many? 7 does have Literature when she? Giỏo viờn:Trn Th Huyn 26 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 8 time start your what class does? 9 on what Minh Tuesday have does? ... (be) 10 oclock now? 5 These schoolbags (be) Lans and Hoas? 6 Huongs classroom (be) on the second floor? 7 The students (go) to school at 6. 30? 8 Her father (have) breakfast at a food stall? 9 You (get) up at 6. 00? 10 Phuong (brush) her teeth every evening? 11 He (play) games after school? 12 They (do) their homework every afternoon? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II Vit cõu tr li cho nhng cõu hi... soccer after 15 No, they school? 16 No, she 3 17 Yes, they his father 18 Yes, there a doctor? 10 No, it 4 11 Yes, it there a 12 No, they well to the left your house? 5 she in the classroom? 6 the trees behind their house? 7 Lan have Literature on Monday and Tuesday? 8 her Giỏo viờn:Trn Th Huyn 31 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 parents get up at 5 o'clock? . Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học: 2011-2012 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 6 PHẦN I KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS GIỎI TIẾNG ANH 6 NĂM HỌC 2011-2012 Họ và tên:Trần. HS giỏi năm trước. II.CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO: -Bồi dưỡng HS giỏi huyện môn Tiếng Anh, chỉ tiêu là 2 hs giỏi III.DANH SÁCH HS ĐƯỢC BỒI DƯỠNG: STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP ĐỊA CHỈ 1 Đồng T Ngọc Ánh 6A Châu. Trước 9 Đàm Thị Xuân 6A Châu Lỗ 10 Ng Đức Tài 6A Giáo viên:Trần Thị Huyền Trường THCS Mai Đình 1 Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học: 2011-2012 IV.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 1.Đối với giáo viên: -khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6, giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6,

Từ khóa liên quan