0

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 hay

43 219 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2019, 00:23

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH PHẦN I KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS GIỎI TIẾNG ANH IV.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 1.Đối với giáo viên: -khảo sát đội tuyển từ đầu tháng -lên kế hoạch bồi dưỡng từ đầu tháng 9,ít buổi/tuần -Chương trình phương pháp bồi dưỡng phải phù hợp với nhận thức học sinh -đưa tập trọng tâm,cơ theo chuyên đề.Cuối buổi cho tập tổng hợp,ôn lại kiến thức cũ -Tạo hứng thú,say mê môn học cho HS -Tham khảo cách bồi dưỡng HSG đồng nghiệp -Mỗi tháng lấy kết khảo sát lần,theo dõi tiến HS điều chỉnh kịp thời -Tìm tòi tài liệu hay cho học sinh 2.Đối với HS: -Có PP phù hợp với y.c mơn học -Có niềm đam mê với mơn Tiếng Anh thích học mơn T.Anh mơn học khác -Đi học bồi dưỡng đầy đủ,đều đặn -Tự giác học tập làm BT đầy đủ theo y.c gv -Đặt mục tiêu học tập từ đầu năm học -Tự điều chỉnh cách học sau lần khảo sát -Luôn hỏi gv bồi dưỡng câu hỏi “ ?” V.THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG Tháng Nội dung chương trình -Động từ TOBE -Sự hòa hợp chủ ngữ động từ -Wh words -Danh từ số nhiều,cách thành lập danh từ số nhiều -Cách phát âm chữ s/es sau danh từ số nhiều -Ôn lại cấu trúc câu học 1-2 Dạng tập -Cho dạng động từ -Viết câu hỏi cho câu trả lời -Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống cho phù hợp -Chọn câu trả lời số a,b,c,d Ghi -kỹ chia động từ Tobe -Kỹ đặt câu hỏi cho từ gạch chân 10 11 -Câu hỏi yes/no với động từ Tobe -Mạo từ a/an/the -Câu yêu cầu,mệnh lệnh -Đại từ nhân xưng,đại từ tân ngữ -Động từ thường -Model verbs -Rèn luyện kỹ làm tập đọc kỹ đoạn văn trả lời câu hỏi -Khảo sát đội tuyển tháng 10 -Wh questions -the present simple -prepesition of time -preposition of place adj -Thì HTĐG+Thì HTTD -Câu cảm thán -Trật tự từ -Câu hỏi đến từ đâu:where are you from?/where you -Chuyển câu sang phủ định nghi vấn -Sửa lỗi sai -Chọn từ có trọng âm /cách phát âm khác từ lại -cho dạng động từ -Chuyển câu sang phủ định nghi vấn -dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh -Điền giới từ vào chỗ trống -Cho dạng đùng động từ -đặt câu hỏi cho từ gạch chân -sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh -viết lại câu với cách hỏi từ đâu đến cách nói come from? -Hỏi nói giờ(2 cách) -thì đơn giản,thì tiếp diễn -trạng từ phương tiện -model verbs -wh questons -câu yêu cầu lịch -Đại từ bất định:some,any -partitives:a bottle of,a can -Chọn đáp án số a,b,c or d -Điền từ vào chỗ trống cho phù hợp -Chọn từ khác loại -Chọn từ gạch chân có cách phát âm khác -Đọc đoạn văn trả of… -structures:what about…/let’s…/why don’t you… -indenfinite quantified -Preposition -Ôn tập lại tất kiến thức học -Làm số dạng đề thi mẫu lời câu hỏi -viết câu theo gợi ý - PHẦN II: GIÁO ÁN CHI TIẾT Preparing date:16/10/2011 Teaching date:23/10/2011 Buổi 1: THE VERB “TOBE” I.AIMS: -HS hiểu biết cách sử dụng động từ TOBE -Cuối bài,áp dụng làm số dạng tập -Rèn kỹ làm tập II.CONTENT: PERIOD 1: A Grammar * Form : be => is/ am/ are I - am We, you, they, N(plural) - are She, he, it, N(singular) - is * Positions of ‘be” in a sentence: (+) S + be + … (-) S + be + not + … (?) Be + S + ….? Yes, S + be No, S + be not S in the short answers must be a personal pronoun (I, she, he, they, it) Wh – be + S + … ? S + be + …… B Practice I Fill in the sentences with is, am, are I ……… a teacher How old…… your brothers? ……… that your student? …… ….you twelve years old? 3 This ……… my classroom We… …….fine What……… this? Who…… …they? My name… …… John 10 ……… these your pens? 11 ……….Lan and Nam in the classroom? 12 They………… her students 13 His sister and my brother classmates 14 Those schoolbags ………….new II Change the sentences below into the negative and the interrogative Her name is Linh They are nurses I am a doctor Those are his pens My father is an engineer Her brother is a good student They are in the class Phong’s school is in the country I am in class 6A 10.The books are in Minh’s desk III Answer the questions below: Are they your notebooks? Yes, ………… Is that her clock ? No, ……… Are you a student? Yes, ……… Are the teachers in the room? No, ……… Is her father forty years old? Yes, ……… Is Hung a good student? No, ……… Is she Lan? Yes, ……… Are those chairs? No, ……… Are her brothers Nam and Duong? Yes, ……… 10.Are you Loan? No, ……… IV Supply the correct form of be -They (be) your sisters ? 1.……………………… - Yes, they (be) ……………………… -Where Lan (be)? She(be) in the house? ……………………… - No, she(be not) She ( be) in the garden ……………………… This (be not ) my school bag That (be) my 3……………………… schoolbag 4……………………… -Those (be) her stools? ……………………… - Yes, they(be.) 5……………………… - What they (be)? ……………………… - They(be) nurses 6……………………… - Who Hoa and Hai (be)? ……………………… -Hoa(be) my sister and Hai(be) Hung’s brother 7……………………… My father (be ) a doctor and my mother (be) a 8……………………… nurse 9……………………… There (be) five stools in the living room ……………………… - There(be) four people in your family? - Yes, there (be) 10.- How many lamps there (be) in the classroom? - There(be) only one 10……………………… ……………………… V Make up sentences using the words given this/ Lan’s book => ……………………………………………………………… this / Lan’s schoolbag? => ………………………………………………………… there/ be/ ten/ students/ my class => ……………………………………………… she/ a doctor? => ………………………………………………………………… my mother/ a nurse => …………………………………………………………… What/ her/ name? => ………………………………………………………………… Who/ they? => ……………………………………………………………………… how many/ telephones/ her living room? => ……………………………………………… 10 there/ be/ three/ pens/ in/ desk? => ………………………………………………… 11 they/ be not/ Mr Hung’s students=> ……………………………………………… 12 his name/ Minh => ……………………………………………………………… 13 these/ your pencils? => …………………………………………………………… 14 What/ these? => ……………………………………………………………… They/ stereos=> …………………………………………………………………… 15.What/ it?=> ……………………………………………………………………… 16 your house/ in the country? => …………………………………………………… 17 her school/ small? => ……………………………………………………………… 18 that waste basket/ big => ………………………………………………………… PERIOD 2: I Viết câu hỏi trả lời theo gợi ý: Your school / big?  …………………………………………………………………………………… … Those clocks / small?  …………………………………………………………………………………… … His room / big?  …………………………………………………………………………………… … Her house/ in the country?  …………………………………………………………………………………… … Thu’s books/ in the desk?  …………………………………………………………………………………… … Lan’s father/ a doctor?  …………………………………………………………………………………… … Minh’s house/ Le Loi street?  …………………………………………………………………………………… … Mr Trung and Mr Huan/ engineers?  …………………………………………………………………………………… … Binh and Mai/ class 6B?  …………………………………………………………………………………… … 10.your class/ the third floor?  …………………………………………………………………………………… … II Viết câu hỏi cho câu trả lời ………… …………… this? It’s an armchair ………… …………… that? It’s a stereo ………… …………… these? They are lamps ………… …………… those? They are telephones III Nối câu hỏi với câu trả lời phù hợp What’s your name? a There are twenty six How are you? b That is Mr Cuong How old are you? c They are in class 8A How you spell your name ? d My name’s Lan Where you live? e It’s in my classroom Where is your calss? f No that’s Mrs Hoa My teacher What’s that? Which grade is Lan in? How many students are there in your class? 10.What you do? 11.Who’s that? 12.Is that your teacher? 13 Where is your schoolbag? 14 Which class are they in? is Mrs Nga g I’m fine, thank you h She ‘s in grade i I’m a doctor j I live in the city k That’s an eraser l N_H_U_N_G, Nhung m I’m eleven n It’s on the fourth floor IV Đặt câu hỏi cho từ gạch chân: My sister is a nurse ………………………………………………………… There are 29 students in my class ……………………………………………… That is my teacher ………………………………………………………… These are pencils ………………………………………………………… I’m 20 years old ………………………………………………………… Her father is 45 years old ………………………………………………………… We are fine, thank you ………………………………………………………… His name is Tuan ………………………………………………………… We are in the classroom ………………………………………………… 10.I live in Quang Ninh………………………………………………………… 11.They live in a house in Ha Noi ……………………………………………… 12.Yes, that is my book ………………………………………………………… 13.Yes, these are her pens ………………………………………………………… 14.She is in class 9C……………………………………………………………… 15 I’m in grade 6…………………………………………………………………… 16 Her class is on the second floor …………………………………………… V Gạch chân lỗi sai sửa lại cho What’s your name ? Your name is phuong… ……………………………… What is he name? He name is Tam ………………………………………………… How many chair there are in your house? ………………………………………… What your father do? ………………………………………………………… My sister is a engineer ………………………………………………………… They are a nurses.……………………………………………………………… Who’s they? ………………………………………………………………………… Is Nam and Ba students? ………………………………………………………… Who they are? They are engineer ……………………………………………… 10 Where Ha’s house? …………………………………………………………… VI Chuyển câu sau sang số nhiều It is a ruler  ……………………………………………………… There is a desk in the classroom.(3)  …………………………………………… This is a flower  …………………………………………… There is a bench in the room (5)  …………………………………………… That is my book …………………………………………… The ruler is on the table  …………………………………………… What is this?  …………………………………………… Is that your student?  …………………………………………… Who is this?  …………………………………………… 10 Where is my color pencil?  …………………………………………… Preparing date:5.11.2011 Teaching date:6.11.2011 BUỔI 2: I.AIMS: -hs nắm Hiện tiếp diễn,Hiện đơn giản,làm dạng tập rèn luyện II.CONTENT: PERIOD I Grammar (+) I/ We/ You/ They +V She/ He/ it/ N + Vs/es (-) I/ We/ You/ They/ N + don’t + V She/ He/ it/ N + doesn’t + V (?) Do + We/ You/ They/ N + V ? Does + She/ He/ it/ N +V? Yes, S + do/ does No, S + do/ does + not Wh- + do/does + S + V… ? S + V(e/ es) + …… II Practice Viết dạng động từ : I get We ……… You ……… They ……… She ……… dressed He ……… My father ……… His brothers ……… Lan ……… Minh and ……… I We You They She He My father His brothers Lan Minh and have ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… breakfast Hoa I We You They She He My father His brothers Lan Minh and Hoa Hoa go ……… ……… ……… to ……… school ……… ……… ……… ……… ……… I We You They She He My father His brothers Lan Minh and Hoa live ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… I brush my I wash We ……… our We …… You ……… your You ……… They ……… their They ……… She ……… her teeth She ……… He ……… his He ……… My father ……… his My father ……… His ……… their His brothers ……… brothers ……… her Lan ……… Lan ……… their Minh and ……… Minh and Hoa Hoa Gạch chân từ đúng: 1.(Do/ Does) your mother (go/ goes) to work at 5.00? My mother (go/ goes) to work at 5.00 2.(Do/ Does) the students (has/have) much homework? The students (has/have) much homework .(Do/ Does) her school (has/have) three floors? Her school (has/have) three floors .(Do/ Does) Mr and Mrs Smith (live/ lives) in New York? Mr and Mrs Smith (live/ lives) in New York 5.(Do/ Does) she( get/ gets) up early every morning? She ( get/ gets) up early every morning .(Do/ Does) their fathers (has/have) big breakfast? Their fathers (has/have) big breakfast .(Do/ Does) Nga (brush/ brushes) her teeth every evening? Nga (brush/ brushes) her teeth every evening .(Do/ Does) Trung (wash/ washes) his face ? Trung (wash/ washes) his face .(Do/ Does) your sister and brother (do / does) all the homework ? Your sister and brother (do / does) all the homework 10 in Bac Giang my our your their her his his their her their face the/ do/ students/ after school/ homework/ do/ their? is/ the/ the/ photocopy store/ bakery/ to/ next? are/ house/ flowers / the/ his? is/the book/ new/ is? 10 Mai and Thao/ do/ do/ every/ housework/ afternoon? V Dùng từ cho sẵn viết câu hoàn chỉnh The class/ small? Yes, they/ have English/ Friday? No, there/ bank/ opposite/ the museum? his house/ next to/ bookstore? her classes/ finish/ half past eleven? Exercises I §iỊn do/ does/ is /are/ don't/ doesn't/ isn't/aren't vào chỗ trống thích hợp 10 Yes, I you 11 No, they students? 12 Yes, he 13 No, there they play 14 Yes, she soccer after 15 No, they school? 16 No, she 17 Yes, they his father 18 Yes, there a doctor? 10 No, it 11 Yes, it there a 12 No, they well to the left your house? she in the classroom? the trees behind their house? Lan have Literature on Monday and Tuesday? her 29 parents get up at o'clock? there any stores near Minh's house? 10 Ba's apartment on the third floor? 11 it a beautiful house? 12 her books small? II Tr¶ lời câu hỏi sau Do they have a big breakfast every morning? Are the student go to school at 6.30? Are there any flowers in the garden? Is her sister a good student? Does Linh have Math on Wed and Thursday? Is the bank opposite the supermarket? Is there a lake in front of their house? Do Hoa and Huong play tennis after school? Is Van's brother twenty years old? 10 Does Mr Kha live in a big house in HCM city? Yes, No, Yes, No, Yes, No, Yes, No, Yes, 10 No, III §äc kÜ đoạn văn trả lời câu hỏi bên dới Minh lives with his family in a house in the country It is a big house with a yard in the front and a garden behind it In the garden, there are many trees and flowers To the left of the house, there is a well To the right of the house, there is a small pond Minh's house is near a post office Next to the post office, there is a police station Minh's father works there He is a policeman Everyday, Minh gets up early Then he brushes his teeth, washes his face and has a big breakfast He often goes to school at half past six His classes start at seven o'clock He has five classes a day so he often goes home at eleven thirty In the afternoon, he does his homework After he finishes his 30 homework, Minh does his housework He doesn't play games In the evening, he does his homework and then watches TV He goes to bed at 10 o'clock New words:1 pond: ao there: policeman: công an go to bed: ®i ngđ Is Minh 's house in the country? Is it a small house? Is there a yard behind the house? Are there any flowers in the garden? Is the post office to the right of the police station? Does Minh's father work in the police station? Do his classes start at 15? Does he play games after school? What does he in the evening? 10 What time does he go to bed? 10 IV S¾p xếp từ thành câu có nghĩa it / eight/ is /o'clock ? father / does/ get up/ your/ 5.30? Bao Ngoc Street/ house/ her/on/ is? watch TV/ the/ he/ does/ evening/ in? near /is / a market/ there/ school/ your? the/ do/ students/ after school/ homework/ do/ their? is/ the/ the/ photocopy store/ bakery/ to/ next? 31 are/ house/ flowers / the/ his? is/the book/ new/ is? 10 Mai and Thao/ do/ do/ every/ housework/ afternoon? V Dïng tõ cho s½n viết câu hoàn chỉnh The class/ small? Yes, they/ have English/ Friday? No, there/ bank/ opposite/ the museum? his house/ next to/ bookstore? her classes/ finish/ half past eleven? Lesson Practice * The aims of the lesson - Revise and the tests - Correct the test ad help the ss improve their writing skill Test I I Khoanh tròn từ có phần gạch đọc khác với từ lại.(1 đ ) A books B chairs C stools D tables A washes B brushes C goes D watches A lives B gets C takes D walks 32 A city B family C my D country II Chọn khoanh tròn đáp án đúng(2d) Do you the housework after school? A B go C take D get I dinner at seven fifteen A b go C play D have They go to the to buy books A drugstore B bookstore C post office D police station The bakery is the movie theater A opposite B at C next D between III Cho dạng động từ ngoặc(2đ) My school (be) in the country My brother (watch) television every evening She (not play) volleyball every afternoon When you (have) History? IV Tìm câu trả lời cột B tương ứng với câu hỏi cột A(2đ) A B What time your classes start? a Math, Geography and Literature Where is your room? b She is in grade 10 What you have on Tuesday? c On the second floor, next to my Which grade is his sister in? mother's room d At a quarter past seven V Đọc doạn văn trả lời câu hỏi bên (2đ) Mrs Lien is a nurse Her house is near the hospital It is in front of the park, between the drugstore and the bakery Today she doesn't go to work because it's Sunday There are five rooms in her house, and the house has a small yard To the right of the house, there are flowers and there are small tall trees to the left of it There is a well behind the house * Questions: What does Mrs Lien do? How many rooms does her house have? Where are the flowers? What is there behind the house? VI Gạch chân sửa lỗi sai câu sau(1đ) 33 Ba isn't get up at o'clock every morning => Trung washes he's face at five past six => Test II I Khoanh tròn đáp án đúng.(2đ) We go to school at in the morning A a quarter to seven B seven quarter quarter There is a well Minh's house A to the left B near to My classroom is on the loor A two B one He a shower every morning A to take B takes C seven to a C behind C second C take II Cho dạng động từ ngoặc(2đ) My mother (go) to work at 6.45 every morning There (be ) 30 students in their class Nam (have) English and Math on Thursday They(listen) to music after school III Tìm câu trả lời cột B tương ứng với câu hỏi cột A(2đ) A B When you have history? a At six o;clock Do you play soccer after school? b We have it on Monday and What time does she get up? Tuesday Is Phong's school in the city? c No, it's isnt d Yes, we Key 1- 2- 3- 4- IV Đọc kỹ đoạn văn sau xác định câu (T) sai (F) so với nội dung đoạn văn Trung is a student in grade 10 in a big school in the city There are five floors and forty classes in his school His class has thirty nine students and it is on the fourth floor Every morning, Trung gets up at ten to six He gets dressed, brushes his teeth and washes his face Then he has a big breakfast and goes to school at fifteen to seven Trung is in grade 34 His school is in the country His school has thirty nine classes He doesn't have breakfast every morning V.Gạch chân sửa lỗi sai câu sau(2đ) I have Math, Geography and History in Monday => The bookstore is near to the toy store => Test III I Put verbs into correct forms (2 marks) There (be) …………………….a lake near my house What time you (get up) ……………… ………? Minh (wash)……………….…… his face every morning I (have) ………………… … lunch at half past twelve II Choose the best answers (3 marks) Hoang gets (dress / dressed / dressing) at half past six My classes (start / starts / starting) at seven My classroom is on the (one / a / first) floor She takes a shower (at / every / in) afternoon (When / what / which) you have history? I have it on Thursday How many (student / studentes / students) are there in your class? III Match lines in column A with appropriate lines in column B (2 marks) A B What time does she wash her face? a Yes, she does Are there any trees near the house? b She is a student What does she do? c At half past six Does she play volleyball? d No, there aren’t IV Read the text and answer questions (2 marks) Everyday, Lan gets up at five After that she takes a shower and gets dressed She has breakfast at half past six, and then she leaves the house The school is near her house so she walks Classes start at a quarter past seven and finish at half past eleven She walks home and has lunch at twelve o’clock Questions What time does Lan get up? ……………………………………………………………… Does she have breakfast at half past six? ……………………………………………… ……… …… 35 What time classes start? …………………………………………………………… Does she have lunch at one o’clock? ……………………………………………………………… V Order words to make meaningful sentences (1 mark) breakfast / at / has / six / he / o’clock ……………………………………………………………………………… ……………2 left / the / there / house / is / a / tree / to / of / the ……………………………………………………………………………… ………… Lesson The present continuous tense A Grammar The present continuous tense a Form (+) S + is/ are/ am + Ving + (-) S + is/ are/ am + not + Ving + (?) Is/ Are/ Am + S + Ving + ? Yes, S + is/ am/ are No, S + is/ am/ are + not (? ) Wh + be + S + Ving + ? S + is/ are/ am + Ving + b Usage: - To express actions happening now c Adv: - now/ at present/ at the moment B Practice I Chia câu sau tiếp diễn 36 They (go) to school Lan and Hoa (have) breakfast My father (read) a book The students ( do) their HW They (brush) their teeth Mr and Mrs Smith (travel) to Hanoi My sister (not do) her homework She (sleep) His parents (not work) in the factory They (do) the gardening The girl (not do) the housework She (watch) TV 10 Nga (read) a book now? 11 They (play) a game in the yard? 12 The children (wash) their clothes? 13 Your mother (travel) to Danang now? 14 What Mr Hung (read) now? He (listen) to the radio 15 She (travel) to work by car? II Dùng từ gợi ý , viết thành câu hồn chỉnh Hiện tiếp diễn They/ play/ soccer/ at present She/listen/ music/ in room My sister/ read/ book/ her room My mother/ work/ in the garden/ now Nga and Phuong/ watch/ TV/ now - What/ she/ do/ at the moment.? - She/ cook the dinner -Where/ you/ go/ now? - I/ go/ the post office - What/ the students/ do/ in the class/ now? - They/ talk He /do/his housework/ now? III Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh doing/ is/ mother /what /your? An/ Hung /are/ what/ doing/ now /and? that /Hanoi/ to/ going /businessman/ is truck/is he/ driving/ his waiting/ is/ who/ he/ for? driving/ to /Quang/ is/ Hue vegetable/ the /market /to/ taking/ 37 is /he/ the Nha Trang/ the is /train/ to/ going the garden / the/ are/ children /playing/ in 10 brushing/ teeth/ Mai/ her/ is IV Chia động từ câu sau đơn tiếp diễn Thu (go) to school by bike everyday This house (have) a big garden What you (do) now? - I (unload) the vegetables She (live) in a small village I (play) soccer every afternoon and I (play) soccer now They (not play) video games at the moment They (do) their Math homework His mother (work) in the hospital There(be) a park near my house The farmer (go) to his farm every morning 10 There (be) many trees in the garden V Tìm từ có phần gạch đọc khác với từ lại a face b name c table d ahead buses b goes c boxes d couches a lives b gets c takes d walks a city b family c my d country a fine b fifth c time d five breakfast b eat c read d meat a get b bed c eleven d end a bus b brush c lunch d ruler a music b mum c lunch d up 10 a.volleyball b homework c soccer d clock 11.a tree b engineer c teeth d street 12.a.market b apartment c yard d barefoot Lesson the modal verbs "can" and "must" A Grammar Can (có thể) S + can + V(nguyên thể) S + can not + V(nguyên thể) Can + S + V(nguyên thể) ? Chỉ khả , lực Chỉ phép Must (phải) S + muts + V(nguyên thể) S + must not + V(nguyên thể) Must + S + V(nguyên thể) ? Must: Chỉ bắt buộc Must not: Chỉ không 38 Ví dụ: - I can(not) play tennis(tơi biết chơi/ chơi tennis) - You can play tennis after school (con phép chơi tennis sau học xong) - You can go into this way (bạn có thể/ phép vào đường này) phép Ví dụ: - You must all the HW (con phải làm tất BTVN) - We must brush our teeth before going to bed.(chúng ta phải đánh trước ngủ) - The children mustn't play soccer in the school yard (HS khơng phép đá bóng sân trường) B Practice I Nhìn vào bảng hồn thành câu sau dùngcan/ can't động từ thích hợp Play the Play the Use a Ride a Drive a guitar piano computer motorbike car      Tom      Mary      Sam      Daisy Tom the guitar and he the piano Tom a motorbike and he a car Mary a car but she a motorbike Only Sam Tom and Mary a computer but Sam and Daisy Nobody Every body II Điền must/ mustn't vào chỗ trống thích hợp My parents are not at home I cook the lunch There is a lot of HW I it now The sign says"No right, left turn" We turn left or right I get up early to go to the meeting on time All the students go to school on time You finish your exercises before going to class There is a speed limit here You go fast *speed limit : hạn chế tốc độ III Hoàn thành câu sau dùng can/ can't/ must/ mustn't The ss their HW at home The "No smoking "sign says you smoke Children play soccer in the classroom The traffic lights are changing red We go 39 The "Parking" sign says you park your car here The "Stop" sign says you stop here I swim I go swimming every week The car goes very fast We be careful You play soccer in the street 10 My brother drive a car He is very young 11 There is a "No parking " here You park your car here 12 This sign says "Stop" We stop 13 Our roads are dangerous places We play there 14 We not go fast 15 My father not drive a car thi thư häc k× I I Choose the best answer among A, B or C to complete each sentence (2pts) (Chọn đáp án số A, B C để hoàn thành câu) I _ soccer every Sunday afternoon A play B am playing C plays The restaurant is _the drugstore A next B near to C opposite There are a lot of books in a _ 40 A bookstore B bakery C factory The sign says “No right turn” You _ turn right A can B must not C must There is _old car in the garage A a B an C any My mother is a doctor. works in a hospital A She B He C I does she go to school? – By bicycle A What B How C Which He his car now A driving B drives C is driving II Identify a mistake in each sentence by circling the corresponding letter A, B, C or D (1.5pts) (Xác định lỗi sai câu sau cách khoanh tròn chữ A, B, C D t¬ng øng) How many floor does your school have? A B C D My brother has a car but she doesn’t like it A B C D Nam live with his aunt in the city centre A B C D The bookstore is next the toystore and the bakery A B C D What is your father doing? – He reading a book in the living room A B C D There is an old church near we house A B C D III Choose the word that has the undelined part pronounced differently from that of the others Circle the letter A, B, C or D (1pt) (Chon từ có phần gạch chân phát âm khác với từ lại Khoanh tròn chữ t ơng ứng A, B, C D) A river B listen C live D Friday A small B face C grade D late A school B chair C cou ch D children A lunch B bus C m usic D truck IV Read the passage and the tasks below (3pts) (Đọc đoạn văn làm tập sau) Hi! My name is Linh I’m twelve years old I’m in class 6A I live in an apartment with my mother, father and sister My house is next to a bookstore 41 Near our apartment, there is a restaurant, a market and a stadium My father works in the restaurant My mother works in the market I go to school at 6.30 every morning I have classes from seven thirty to eleven thirty Answer the questions (Trả lời câu hỏi sau) How old is Linh? ……………………………………………………………………… What is her house next to? ………………………………………………………………… Is there a supermarket near her apartment? …………………………………………………………………………… ……………………… What time does she go to school ? …………………………………………………………………………… ……………………… • Mark True (T) or False (F) for the statements (Đánh dấu (T) sai (F) vào ô trống tơng ứng với câu) There are four people in Linh’s family Linh’s classes start at 7.15 and finish at 11.30 V Write about Mai’s day, using the cues below (2.5pts) (H·y sö dụng gợi ý dới để viết ngày Mai) Activities Time get up have breakfast go to school homework watch television go to bed at 6.00 am at 6.30 at 7.00 in the afternoon in the evening at 9.30 pm Mai gets up at o’clock She ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 42 43 ... BUỔI 4: I.AIMS: -hs biết: *Các ngày tuần *Các tháng năm *Hỏi nơi sinh *Hỏi ngày sinh *Cấu trúc :”đưa đâu” II.CONTENT: PERIOD 1:NÓI VỀ NƠI SINH ,NĂM SINH Content I.VOCABULARY: Months of the year... …………………………………………………… … brush your teeth?/ 6. 15 …………………………………………………… … have breakfast?/ 6. 30 …………………………………………………… … she/ have breakfast?/ 6. 00 …………………………………………………… … He/ go to school?/ 6. 45 ……………………………………………………... quantified -Preposition -Ôn tập lại tất kiến thức học -Làm số dạng đề thi mẫu lời câu hỏi -viết câu theo gợi ý - PHẦN II: GIÁO ÁN CHI TIẾT Preparing date: 16/ 10/2011 Teaching date:23/10/2011 Buổi 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 hay,

Từ khóa liên quan