HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG

38 1K 11
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

đầu tư là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại và tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự phát triển và tăng trưởng của nền sản xuất xã hội.

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ U Ra đời từ sớm không ngừng phát triển quy mô, số lợng, chất lợng dịch vụ, ngành Ngân hàng đóng vai trò quan trọng _ huyết mạch kinh tế Trong hoạt động ngân hàng, tín dụng hoạt động quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản, tạo thu nhập từ lÃi lớn hoạt động mang lại rủi ro cao Vì vậy, để đa đợc định tài trợ, ngân hàng phải cân nhắc kỹ lỡng, ớc lợng khả rủi ro sinh lời dựa quy trình phân tích tín dụng Phân tích tài khách hàng hay cụ thể phân tích báo cáo tài DN nội dung Phân tích báo cáo tµi chÝnh DN cã ý nghÜa quan träng viƯc đánh giá sức mạnh tài chính, khả tự chủ tài kinh doanh, nhu cầu tài trợ khả hoàn trả nợ khách hàng Qua trình thực tập Chi nhánh Quang Trung Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam, em xin chọn đề tài : Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp hoạt động cho vay Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung cho chuyên ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp cđa m×nh víi mong mn áp dụng kiến thức đà học đa giải pháp góp phần làm hoàn thiện công tác Chi nhánh Quang Trung Ngoài lời mở đầu kết luận chung, chuyên đề gồm có chơng: Chơng 1: Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài DN Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung Chơng 2: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài DN Ngân hàng Đầu t Phát triĨn ViƯt Nam – Chi nh¸nh Quang Trung Do kiÕn thức kinh nghiệm nhiều hạn chế, viết không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đợc góp ý thầy cô, anh chị Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam Chi nh¸nh Quang Trung Ngun Hun Trang -1- Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG 1: THC TRNG CễNG TC PHN TCH BO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI BIDV QUANG TRUNG 1.1 Kh¸i qu¸t chung vỊ BIDV Quang Trung: 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển BIDV Quang Trung BIDV đợc thành lập vào ngày 26/04/1957, doanh nghiệp nhà nớc đặc biệt, với chức chủ yếu ban đầu cấp phát theo công trình dự án nhà nớc Sau 51 năm không ngừng cố gắng BIDV đà trở thành NHTM lớn, có uy tín có mạng lới phân phối lớn hệ thống ngân hàng Việt Nam BIDV có hoạt động kinh doanh ®a ngµnh ®a lÜnh vùc vỊ tµi chÝnh, tiỊn tƯ, tín dụng dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế đất nớc BIDV đà trải qua giai đoạn phát triển với tên gọi khác phù hợp với thời kì nh mục tiêu hoạt động tơng ứng: Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam, từ ngày 26/04/1957 Ngân hàng Đầu t Xây dựng Việt Nam, từ ngày 24/06/1981 Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam, từ ngày 18/11/1990 Sự phát triển lớn mạnh BIDV nhận biết qua số lợng chi nhánh ngày mở rộng Một kết khai trơng Ngân hàng Đầu t Phát triển ViƯt Nam – Chi nh¸nh Quang Trung (BIDV Quang Trung), sở phòng giao dịch Quang Trung Sở giao dịch.BIDV Quang Trung hoạt động theo giấy đăng kí kinh doanh số 0110000466 Sở Kế hoạch Đầu T Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/04/2005 Đó chi nhánh cấp I thứ 76 thuộc khối Ngân hàng BIDV, cã trơ së t¹i Prime Building, 53 Quang Trung Sự đời chi nhánh bớc cụ thể hóa chiến lợc phát triển đến năm 2010, kế ho¹ch kinh doanh 2005-2007 cđa BIDV nh»m thùc Ngun Hun Trang -2- Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuyển dịch cấu khách hàng, cấu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, góp phần nâng cao tính cạnh tranh hội nhập quốc tế Chi nhánh hoạt động theo mô hình Ngân hàng bán lẻ, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa công nghiệp đại thỏa mÃn nhu cầu thị trờng Nhiệm vụ cung ứng vốn, dịch vụ cho khu vực dân doanh, cụ thể doanh nghiệp vừa nhỏ Ngay từ ngày thành lập BIDV Quang Trung không ngừng lớn mạnh, cụ thể tháng 4/2005 tổng tài sản chi nhánh 2.136 tỷ đồng, năm 2006 3.106 tỷ đồng Tính đến 31/12/2007 tổng tài sản Chi nhánh đạt 5.633 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2006 đạt 125% kế hoạch năm Với mục tiêu trở thành ngân hàng đại hàng đầu nớc khu vực BIDV Quang Trung không ngừng đầu t mặt nhằm đảm bảo nhu cầu khách hàng minh bạch hoạt động ngân hàng 1.1.2 C¬ cÊu tỉ chøc cđa BIDV Quang Trung C¬ cÊu tỉ chøc cđa BIDV Quang Trung bao gåm c¸c phận sau: ã Ban Giám Đốc: Giám Đốc: Ông Lê Quang Thanh phụ trách chung đạo phòng ban Phó Giám Đốc: Ông Nguyễn Mạnh Cờng ông Nguyễn Ngọc Linh phụ trách mảng nghiệp vụ khác theo phân công Giám Đốc ã Các phòng ban khác: Theo định thành lập, BIDV Quang Trung có phòng ban sau: Phòng tổ chức hành chính; Phòng tài kế toán; Phòng kế hoạch nguồn vốn; Phòng điện toán; Phòng giao dịch; Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân; Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp; Phòng toán quốc tế; Phòng tiền tệ kho quỹ; Phòng thẩm định quản lý tín dụng; 02 Phòng tín dụng; Tổ đầu t chứng khoán; Tổ quản lý giải ngân Nguyễn Huyền Trang -3- Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 2.1: Sơ đồ tổ chức BIDV Quang Trung Ban giám đốc Khối đơn vị trực thuộc Khối quản lý nội Khối tín dụng Khối dịch vụ Phòng giao dịch P Tổ chức hành P Thẩm định quản lý TD P Khách hàng cá nhân Phòng giao dịch P Điện toán Tổ quản lý giải ngân P Khách hàng DN Phòng giao dịch P Tài kế toán Tổ đầu tư chứng khoán P Tiền tệ kho quỹ Phòng giao dịch P Kế hoạch nguồn vốn Phòng tín dụng P Thanh toán quốc tế Phòng tín dụng (Nguồn: Phòng tổ chức hành BIDV Quang Trung) Ngun Hun Trang -4- Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Quang Trung: ã Hoạt động huy động vốn: Đợc đạo đắn, kịp thời ban lÃnh đạo với nỗ lực không ngừng toàn thể cán công nhân viên, tất mặt hoạt động BIDV Quang Trung đạt kết khả quan Mạng lới khách hàng ngày đợc mở rộng bao gồm khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế nớc Kết huy động vốn BIDV Quang Trung đạt đợc qua số năm nh sau: Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động giai đoạn 2005 2006 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Huy động vốn - Ngắn hạn - Trung dài hạn Năm 2005 1.992 517,920 1.474,080 Năm 2006 2.910,367 814,90176 2.095,46424 Năm 2007 5.100 1.200 3.900 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BIDV Quang Trung) TÝnh ®Õn 31/12/2007 nguån vèn huy động đạt 5.100 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2006, đạt 113% kế hoạch kinh doanh; VND đạt 3.900 tỷ chiếm 76,4%, nguồn huy động có thời hạn năm 2.692 tỷ đồng, tăng so với 31/12/2006 1.562 tỷ đồng Tiền gửi toán không kỳ hạn đạt 5.100 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2006, chiếm 20% tổng nguồn huy động chi nhánh Nguồn vốn huy động BIDV Quang Trung đợc hình thành chủ yếu từ tiỊn gưi to¸n cđa c¸c tỉ chøc kinh tÕ cá nhân, tiền gửi tiết kiệm, khoản ký cợc, ký quỹ, giữ hộ, bảo lÃnh tiền gửi tổ chức tín dụng Qua số liệu bảng thấy rõ nguồn vốn huy động chi nhánh không ngừng đợc tăng lên (đặc biệt năm 2007 tăng lên 30% so với nguồn vốn huy động đợc năm 2006) chứng tỏ chiến lợc mà BIDV Quang Trung đa hợp lý, tạo đợc niỊm tin, uy tÝn lßng ngêi gưi tiỊn Ngun Hun Trang -5- Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ã Hoạt động sử dụng vốn: Đợc coi mặt hoạt động quan trọng ngân hàng, hoạt động sử dụng vốn đợc lÃnh đạo BIDV Quang Trung quan tâm, theo dõi đa biện pháp kịp thời trờng hợp cần thiết Do vậy, doanh số d nợ cho vay không ngừng tăng Bảng 2.3: D nợ cho vay giai đoạn 2005-2007 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng d nợ - Ngắn hạn - Trung dài hạn - Khác Năm 2005 320.000 64.000 256.000 Năm 2006 1.770.154 602.103 593.378 574.673 Năm 2007 3.026.876 2.087.524 992.849 255.503 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BIDV Quang Trung) Tổng d nợ đến 31/12/2007 ®¹t 3.026.876 tû ®ång, ®¹t 98% giíi h¹n tÝn dơng đợc giao tăng trởng 145% *Cơ cấu tín dụng: + Tổng d nợ/Tổng tài sản = 30,9% + D nợ ngắn hạn/Tổng d nợ = 45,0% + D nợ VND/Tổng d nợ = 68,7% Hoạt động tín dụng Chi nhánh đảm bảo theo quy trình lành mạnh, nâng cao tính độc lập, khách quan việc thẩm định, phân tích tín dụng Nếu xét theo thời gian d nợ cho vay trung dài hạn có xu hớng tăng chậm d nợ ngắn hạn tăng nhanh Điều tạo cấu hợp lý huy động vốn cho vay, đồng thời đảm bảo lành mạnh, an toàn cho hoạt động ngân hàng Nếu xét theo đối tợng khách hàng cho vay đối tợng doanh nghiệp khách hàng cá nhân tăng Trong đó, số lợng khách hàng cá Nguyễn Huyền Trang -6- Lớp TCDN A CĐ22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhân có xu hớng tăng mạnh nhu cầu đầu t tiêu dùng nhóm đối tợng khách hàng tăng mạnh thời gian gần Nh vậy, xét theo khía cạnh thấy cấu d nợ tăng không đồng nhng xét tất mặt, hoạt động tín dụng chi nhánh thời gian qua có mức tăng trởng nhanh, nguyên nhân là: Đối với dân c, BIDV Quang Trung đà triển khai loạt sản phẩm nh cho vay mua nhà, cho vay mua ô tô, cho vay cổ phần hóa, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm Các sản phẩm đà góp phần xóa vùng thiếu vắng sản phẩm BIDV Quang Trung phân đoạn thị trờng phát triển Đối với doanh nghiệp, BIDV Quang Trung thực chuyển đổi cấu cho vay, tăng d nợ cho vay doanh nghiệp quốc doanh ã Hoạt động dịch vụ: Bên cạnh sản phẩm tín dụng truyền thống, BIDV Quang Trung cung cấp dịch vụ ngân hàng nh toán, bảo lÃnh, ngân quỹ, thẻ ATM Với nỗ lực nâng cao chất lợng dịch vụ, mở rộng quan hệ toán với tổ chức tín dụng, đặc biệt mối quan hệ với đối tác nớc nhằm tăng cờng khả toán quốc tế; đồng thời việc chuyển đổi cấu tổ chức theo mô hình cửa đóng góp không nhỏ vào kết hoạt động dịch vụ Cụ thể là: Thu dịch vụ ròng năm 2007 đạt 11,2 tỷ, đạt 112% kế hoạch đợc giao, tăng 180% so với năm 2006, thu phí tín dụng 1,35 tỷ; Thanh toán 4,5 tỷ; Ngân quỹ 1,0 tỷ; Phát hành thẻ 0,15 tỷ; Dịch vụ khác 2,3 tỷ ã Công tác quản trị tài chính: Trong năm 2007, tiêu tài đợc cập nhật nh sau: Bảng 2.4: Các tiêu tài năm 2007 Nguyễn Huyền Trang -7- Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đơn vị tính: tỷ đồng TH năm 2007 TH I II III 10 KH ChØ tiªu chÝnh Chênh lệch thu chi 32,23 70 Thu dịch vụ ròng 6,2 10 Tû lƯ nỵ xÊu 20% 9% Doanh thu khai thác phí 0,25 bảo hiểm Các tiêu tham chiÕu TrÝch dù phßng 18 10 Tû lƯ d nỵ TDH²/Tỉng d 45% 55% nỵ Tû lƯ d nỵ có 43% 60% TSĐB/Tổng d nợ Chênh lệch thu chi thực 0,102 0,353 bình quân/ngời Các tiêu phục vụ quản trị điều hành Tỷ lệ nợ hạn 0,023% 0% Lỵi nhn tríc th 4,825 30 Thùc hiƯn 31/12/2007 % TT so 2006 % HT KH 88,00 11,2 8% 0,8 273% 180% 126% 112% 21 55% 117% 122% 210% 100% 62% 139% 103% 0,41 402% 116% 0,010% 42,12 877% 140% 320% (Nguồn: báo cáo kết hoạt động kinh doanh BIDV Quang Trung ) Trung dài hạn Tài sản đảm bảo 1.2 Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp hoạt động cho vay t¹i BIDV Quang Trung: Rđi ro tÝn dơng mối quan tâm hàng đầu tất c¸c chđ thĨ kinh doanh tiỊn tƯ nỊn kinh tế thị trờng Không nằm quy luật đó, BIDV Quang Trung bên cạnh thành tích kết kinh doanh đạt đợc vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng điều tránh khái Ngun Hun Trang -8- Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChÝnh v× mà hoạt động cho vay mình, chi nhánh phải tuân thủ quy trình, hớng dẫn Ngân Hàng Nhà Nớc nói chung Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam nói riêng Việc phân tích báo cáo tài nhằm: - Đánh giá xác lực tài khách hàng - Khả độc lập, tự chủ kinh doanh - Khả toán hoàn trả nợ vay Ngoài phải xác định xác số vốn chủ sở hữu thực tế tham gia vào phơng án xin vay ngân hàng theo qui định chế độ cho vay Để thực đợc mục tiêu trên, Chi nhánh đà xây dựng qui trình phân tích báo cáo tài DN hợp lí đạt đợc hiệu cao Qui trình đợc chia làm giai đoạn, giai đoạn cán tín dụng thực nội dung cụ thể sau: Giai đoạn 1: - Xây dựng giả thiết báo cáo tài DN dựa đặc điểm loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, chu kỳ chuyển đổi tài sản DN Vì đặc điểm loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh doanh ảnh hởng đến báo cáo tài Đây sở để phân tích báo cáo tài công ty cụ thể ngành Giai đoạn 2: Gồm bớc sau: B1: Thu thập thông tin B2: Phân tích báo cáo tài B3: Tổng hợp đa kết luận Đây qui trình tổng quát để phân tích báo cáo tài DN hoạt động cho vay BIDV Quang Trung Trong phần viết nghiên cứu cụ thể vào bớc qui trình phân tích giai đoạn 1.2.1 Thu thập thông tin phục vụ cho phân tích báo cáo tài doanh nhiệp: Nguyễn Huyền Trang -9- Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Để phân tích, đánh giá báo cáo tài doanh nghiệp hoạt động cho vay BIDV Quang Trung, cán tín dụng cần phải xem xét tài liệu sau: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Thuyết minh báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm gần báo cáo lu chuyển tiền tệ Ngoài để phục vụ cho trình phân tích đợc tốt cán tín dụng thu thập thêm số chi tiết liên quan nh: Sổ chi tiết tài khoản Phải thu khách hàng (131); Sổ chi tiết tài khoản Hàng tồn kho: 152, 153, 154, 155, 156; Sổ chi tiết Tài sản cố định (211); Sổ chi tiết tài khoản Hao mòn tài sản cố định (214); Thông thờng để xác định báo cáo tài doanh nghiệp có xác hay không, Ngân hàng yêu cầu báo cáo tài doanh nghiệp phải đợc kiểm toán đầy đủ Đối với báo cáo tài đà qua kiểm toán, số liệu thờng xác trung thực.Trên sở báo cáo này, cán tín dụng đánh giá tình hình tài doanh nghiệp qua việc xem xét mặt nguồn vốn, tình hình sử dụng vốn hệ số tài 1.2.2 Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Đây trờng hợp phân tích đầy đủ Tuy nhiên thực tế, tùy theo tình hình khách hàng mà lựa chọn số tiêu để phân tích đánh giá 1.2.2.1: Phân tích số liệu báo cáo tài đà đợc thẩm định: Cán tín dụng xem xét thay đổi tổng tài sản nguồn vốn qua kỳ kinh doanh Sự thay đổi phản ánh thay đổi quy mô tài doanh nghiệp (tuy nhiên, đơn thay đổi số lợng mà cha giải thích hiệu hay chất lợng tài chính) Đánh giá tổng tài sản tăng lên chủ yếu hạng mục (Tài sản lu động hay tài sản cố định) đợc hình thành từ nguồn (tăng lên khoản nợ hay vốn chủ sở hữu) Về tỷ suất đầu t (hay kết cấu tài sản) tỷ lệ phản ánh đặc điểm khác ngành nghỊ kinh doanh Tû lƯ nµy thêng cao ë ngµnh Ngun Hun Trang - 10 - Líp TCDN A – CĐ22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hữu, cổ đông đóng góp thành lập công ty ngời gia đình Công ty ngồn vốn huy động từ bên công ty đầu t tài sản cố định nguồn vốn dài hạn hợp lí, trờng hợp sử dụng vốn ngắn hạn để đầu t tài sản cố định Đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ta thấy doanh thu tăng 18%, lợi nhuận sau thuế tăng 19,5%, bình quân đồng doanh thu tỷ trọng giá vốn năm đà giảm 5,9% (tỷ trọng giá vốn năm 2006 2007 tơng ứng 69,6% 63,7%) so với năm 2006 Đây dẫn cho thấy việc quản lý yếu tố chi phÝ trùc tiÕp nh chi phÝ nguyªn liƯu, vËt liƯu; chi phí nhân công chi phí sản xuất chung công ty kỳ ổn định có xu hớng tiến kỳ Còn tỷ trọng chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp lại tăng 6,3% (tỷ trọng chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp năm 2006, 2007 tơng ứng 14,3% 20,6%) so với năm 2006, chứng tỏ hiệu suất quản lý cha đợc nâng cao nhng chi phí phục vụ cho công tác tiêu thụ nhằm đẩy nhanh khối lợng hàng bán tăng Nhìn chung tranh toàn cảnh kết hoạt động kinh doanh công ty kỳ sáng sủa cã nhiỊu triĨn väng Doanh thu, lỵi nhn giai đoạn có tăng trởng mạnh mẽ Số lợng khách hàng truyền thống công ty đợc trọng phát triển đợc hởng nhiều u đÃi mà công ty đặt Để biết rõ tình hình tài Công ty cổ phần Alpha, ta phân tích hệ số tài đặc trng, dùng làm để hoạch định vấn đề tài cho năm tới Ta có bảng sau: Bảng 2.7: Một số tiêu tài chủ yếu phân tích báo cáo tài Công ty cổ phần ALPHA Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 I, Hệ số khả to¸n Ngun Hun Trang - 24 - Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hệ số khả toán tổng quát Hệ số khả toán nợ ngắn hạn Hệ số khả toán nhanh II, Hệ số phản ánh cấu vốn & tài sản Hệ số nợ Hệ số vốn chủ sở hữu Tỷ suất đầu t vào TSDH Tỷ suất đầu t vào TSNH Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ III, Chỉ số hoạt động Số vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu Kú thu tiỊn trung b×nh Tû lƯ doanh thu/ TSCĐ bình quân Tỷ lệ doanh thu/ TSCĐ bình quân CP khấu hao/ TSCĐ bình quân IV, Các tiêu sinh lời ROA ROE Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Giá vốn hàng bán/ Doanh thu Lợi nhuận gộp cận biên CP bán hàng & QLDN/ Doanh thu Lần LÇn LÇn 9,4 8,23 4,10 6,44 5,98 1,63 3,81 3,23 0,70 % % % % % 10,6 89,3 12,5 87,52 7,16 15,5 84,5 7,2 92,8 11,76 26,2 73,2 13,5 86,46 5,41 Ngµy Ngµy Ngµy % % % 139 53 6,8 10,10 13,14 07,7 129 34 10,6 19,72 29,04 10,2 226 35 10,3 14,96 18,86 03,2 % % % % % % 30,9 24,9 12,9 60,1 39,2 16,8 34,19 29,1 10,908 69,6 29,9 14,3 26,27 25,8 11,047 63,7 36,1 20,6 (Nguån: Hồ sơ khách hàng phòng Tín dụng 1) Qua số liệu tính đợc, ta rút số nhận xét sau: - Khả toán tổng quát năm 2007 giảm 2,63 lần so với năm 2006 năm 2007 công ty đà huy động thêm vốn từ bên ngoài, chứng tỏ tất tài sản bên có tài sản đảm bảo Đi sâu vào khả toán nợ ngắn hạn khả toán nhanh ta thấy: khả toán nợ ngắn hạn năm 2007 thấp năm 2006 2005 nhng đợc coi an toàn vào thời điểm năm 2007 công ty cần giải phóng 1/4,6 = 21,74% số TSLĐ đầu t ngắn hạn có đủ toán nợ ngắn hạn Khả toán năm 2007 nhỏ năm 2006 0,93 lần Trong năm 2007 hệ sè Ngun Hun Trang - 25 - Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 0,70 lần tơng đối ổn định so với công ty khác việc toán công nợ không gặp nhiều khó khăn - Hệ số nợ qua năm có xu hớng tăng dần Nếu năm 2006 hệ số nợ 15,5% sang năm 2007 26,2% tăng thêm 10,7% nghĩa TSLĐ đầu t ngắn hạn công ty phần vay mợn mà có Trong trờng hợp công ty có lợi đợc sử dụng lợng tài sản lớn mà đầu t lợng nhỏ vào Còn hệ số vốn chủ sở hữu lại có xu hớng giảm dần qua năm: năm 2007 giảm 11,3% so với năm 2006 Hệ số tơng đối lớn Công ty Alpha đợc thành lập chủ yếu dựa vào vốn góp cổ đông gia đình nên có tính độc lập cao với chủ nợ, không bị ràng buộc hay bị sức ép khoản vay Cùng với tăng trởng doanh thu tăng lên khoản nợ phải trả chủ yếu tăng khoản nợ ngắn hạn Tuy nhiên, vấn đề không đáng lo ngại với chức sản xuất kinh doanh đặc thù, công ty giai đoạn kinh doanh thuận lợi, sản phẩm tiêu thụ tốt, doanh thu tăng nên đà sử dụng đòn bẩy tài nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cao Còn tỷ suất đầu t vào tài sản dài hạn năm 2007 lớn năm 2006 cho thấy doanh nghiệp đà bắt đầu quan tâm đầu t vào TSCĐ, mở rộng việc đổi kỹ thuật công nghệ để tạo tiền đề cho việc tăng lực sản xuất tơng lai Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ năm 2006 lại lớn năm 2007 nguồn vốn chủ sở hữu tăng 1.004.878.571 tỷ đồng TSCĐ tăng 492.299.503 triệu đồng chứng tỏ công ty có khả tự chủ tài chính, tự cân đối vốn để đáp ứng khoản nợ phải trả - Số vòng quay hàng tồn kho năm 2006 129 ngày, năm 2007 229 ngày, việc kinh doanh công ty đợc đánh giá tốt lẽ công ty đầu t cho hàng tồn kho thấp nhng đạt đợc doanh thu cao Đồng thời, số vòng quay hàng tồn kho tăng nghĩa tốc độ luân chuyển hàng hóa chậm dần, điều đồng nghĩa với hàng hóa bị ứ đọng chậm luân chuyển rủi ro tµi chÝnh Ngun Hun Trang - 26 - Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 theo tăng lên Vòng quay khoản phải thu năm 2007 35 ngày phản ánh kỳ công ty có 35 lần thu đợc khoản nợ thơng mại, tốc độ thu hồi khoản phải thu nhanh Công ty đầu t nhiều vào khoản phải thu, cấp tín dụng cho khách hàng Kỳ thu tiền trung bình tơng đối ổn định năm 2006 2007, riêng năm 2005 thấp Điều chứng tỏ doanh nghiệp quản lí khoản phải thu hiệu quả, công ty bị chiếm dụng vốn Năm 2007, công ty có bớc tăng trởng đáng kể doanh thu lợi nhuận, tỷ lệ tăng trởng doanh thu đạt 14,96%, tỷ suất lợi nhuận doanh thu đạt 11,047% mở rộng qui mô hoạt động, thực cung ứng khối lợng lớn vật t y tế cho bệnh viện, trung tâm y tế lớn nớc - Các tiêu mức sinh lời tơng đối ổn định: năm 2007, tỷ suất lợi nhuận gộp cận biên đạt 36,1%, giá vốn hàng bán doanh thu đạt 63,7%, chi phí bán hàng QLDN đạt 20,6%, tiêu tơng ứng năm 2006 29,9%, 69,6% 14,3% Ta thấy năm 2007 tiêu mức sinh lời có tăng lên phản ánh chi phí bán hàng, chi phÝ QLDN, chi phÝ gi¸ vèn nh chi phÝ nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung đà đợc trọng Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tiêu mức sinh lời đạt đợc mức hợp lí - Về tiêu sinh lời vốn: tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) phản ánh đồng tài sản tạo đồng lợi nhuận ròng, năm 2005 đạt 30,9%, năm 2006 đạt 34,19% năm 2007 đạt 26,27%, với hệ số nêu trên, việc sử dụng quản lí tài sản để tạo lợi nhuận ròng công ty tơng đối cao Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) phụ thuộc vào tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) có mối quan hệ với tû st sinh lêi trªn doanh thu (hƯ sè l·i ròng), số vòng quay tài sản đòn cân nợ/đòn bẩy tài Ta có: Bảng 2.8: Phân tích đòn bÈy tµi chÝnh Ngun Hun Trang - 27 - Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Năm Hệ số lÃi ròng (2) Số vòng quay tài sản (3) Đòn cân Đòn bẩy ROA = nợ (4) tài (2) * (3) (5) ROE 2006 10,908% 3,13% 84,5 15,5 34,19% 29,1% 2007 11,047% 2,4% 73,2 26,2 26,27% 25,8% Theo bảng phân tích nhận thấy ROE công ty năm 2007 đạt 25,8% giảm so với năm 2006 3,3% nguyên nhân đòn cân nợ giảm, đòn bẩy tài tăng Nhận xét chung tình hình tài công ty: - Tình hình sản xuất kinh doanh công ty ổn định có tăng trởng nhanh qua năm, tình hình tài ổn định, môi trờng kinh doanh thuận lợi, xu hớng phát triển cao, có đủ khả toán khoản vay Doanh thu ngày tăng có lÃi - Các tiêu khoản, hoạt động, công nợ lợi nhuận có xu hớng biến động tốt, hợp lí Các khoản phải thu, phải trả tăng chứng tỏ lợng vốn doanh nghiệp chiếm dụng khách hàng tăng tơng lai Tuy nhiên, điều phù hợp với chiến lợc trì thị trờng có đồng thời mở rộng hoạt động nhËp khÈu vËt t, thiÕt bÞ y tÕ cung øng cho bệnh viện nớc - Khả tự chủ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tốt, vốn chủ sở hữu công ty đợc đảm bảo, tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp có xu hớng tăng thời gian tới - Doanh nghiệp đơn vị có uy tín quan hệ tín dụng Ngân hàng thơng mại nói chung Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam nói riêng, cụ thể Chi nhánh Quang Trung 1.2.5 Hiệu công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp hoạt động cho vay t¹i BIDV Quang Trung Ngun Hun Trang - 28 - Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong năm 2007 công tác tín dụng tiến hành theo nguyên tắc thận trọng, u tiên cho vay ngắn hạn doanh nghiệp xuất nhập nh Công ty cổ phần Alpha cho vay tiêu dùng cá nhân Công tác rà soát đánh giá khách hàng, phát khách hàng tiềm ẩn rủi ro coi trọng kiên thu hồi nợ xấu Cơ cấu cho vay đợc chuyển dịch theo hớng an toàn hơn: tỷ trọng cho vay ngắn hạn tăng, tỷ trọng cho vay cá nhân tăng, tỷ lệ nợ hạn thấp nợ xấu Bảng 2.9: Bảng cấu tín dụng Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu D nợ Nợ đủ tiêu chuẩn Nợ hạn Năm 2005 320 Năm 2006 800 Năm 2007 1250 0,1 0 (Nguồn: Chỉ tiêu tài qua năm BIDV Quang Trung ) 1.3 Đánh giá công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp: 1.3.1 Những kết mà chi nhánh đà đạt đợc: Từ thành lập, Ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn chung kinh tế, cạnh tranh gay gắt Ngân hàng địa bàn nhng BIDV Quang Trung trì mà đẩy mạnh hoạt động tín dụng: tổng d nợ đến 31/12/2007 đạt 3.026.876 tỷ đồng, đạt 98% giới hạn tín dụng đợc giao tăng trởng 145% tăng tuyệt đối 1.256.722 tỷ đồng so với năm 2006 Với đặc thù hoạt động tín dụng tập trung vào nhiều dự án lớn, khách hàng lớn truyền thống nên công tác phân tích báo cáo tài DN vay vốn trở nên quan trọng Vì vậy, để đẩy mạnh hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả, BIDV Quang Trung đà không ngừng củng cố nâng cao vai trò đầu việc hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài DN - Thứ nhất, thành tựu lớn mà chi nhánh đà đạt đợc mức độ rủi ro tín dụng thấp, độ an toàn cao BIDV Quang Trung nói riêng nh c¸c Ngun Hun Trang - 29 - Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngân hàng thơng mại khác nói chung muốn mở rộng việc cho vay nhng phải đảm bảo an toàn, hiệu Mặt khác việc tạo uy tín lớn ®èi víi toµn bé hƯ thèng cịng nh ®èi víi khách hàng điều tối quan trọng Do toàn chi nhánh nh cán tín dụng đà phát huy hết lực để hoạt động cho vay đạt hiệu cao Điều thể chất lợng hoạt động tín dụng đạt mức cao Tổng d nợ cho vay qua năm tăng, từ năm 2005 đến năm 2007 tăng 2.706.876 tỷ đồng, sau thời gian hoạt động, chi nhánh hoạt động ngỡng an toàn - Thứ hai, báo cáo tài DN vay vốn thờng xuyên đợc đánh giá lại thời điểm xin vay trình vay vốn Tại chi nhánh áp dụng nhiều phơng thức cho vay: cho vay lần, cho vay hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu t, cho vay trả góp Tóm lại, loại hình cho vay nào, chi nhánh đề nghị DN cung cấp báo cáo tài thời điểm vay vốn định kỳ thời hạn cho vay - Thứ ba, thực phân tích kế hoạch kinh doanh kú kinh doanh tiÕp theo cña DN vay vèn Mét yêu cầu bắt buộc hồ sơ kinh tế mà ngân hàng tiếp nhận kế hoạch sản xuất kinh doanh cđa DN nh÷ng kú kinh doanh tíi Tất nhiên, kế hoạch sản xuất kinh doanh số mà DN đa dựa điều kiện có dự báo tơng lai nhng lại có sở riêng, kế hoạch kinh doanh phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh tơng lai khả quan tốt đẹp, sở thuyết phục để ngân hàng cho vay vốn Đây yếu tố quan trọng trình phân tích báo cáo tài DN vay vốn nhng cung cấp thêm thông tin bổ sung cho hoạt động phân tích báo cáo tài DN ban đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động lâu dài diễn chốc lát - Thứ t, công nghệ đại đợc áp dụng công tác phân tích báo cáo tài DN hoạt động cho vay chi nhánh Nguyễn Huyền Trang - 30 - Lớp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hiện nay, chi nhánh trình đại hóa ngân hàng nên hệ thống máy tính đà đợc trang bị với số lợng định để đáp ứng nhu cầu làm việc ngân hàng, máy tính đợc nối mạng với nội bộ, điều góp phần nâng cao suất lao động, hiệu làm việc chi nhánh, rút ngắn thời gian làm việc với độ xác cao Do trình tính toán tiêu tài DN vay vốn, cán tín dụng đà sử dụng phần mềm có sẵn máy, tính toán thủ công, vừa mang lại độ xác cao, vừa nhanh gọn, hiệu - Thứ năm, kết lớn mà ngân hàng đạt đợc qui trình thẩm định cho vay việc họp hội đồng tín dụng Đối với khoản vay vợt mức ủy quyền Giám đốc chi nhánh cán tín dụng phải trình hội đồng tín dụng sở chi nhánh Thông qua hội đồng thẩm định cán tín dụng nhận thấy mặt mạnh để phát huy mặt yếu để khắc phục Từ họ nâng cao lực công tác phân tích báo cáo tài DN * Nguyên nhân để đạt đợc chất lợng phân tích báo cáo tài tốt: Khi phân tích báo cáo tài DN vay vốn chi nhánh, tiêu đem tính toán phân tích tiêu phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh nói chung khả toán nói riêng DN Sau tính toán xong, cán tín dụng phân tích tơng đối mặt tốt, mặt tồn tài đôi chút có tổng hợp, liên kết phân tích mặt số liệu Vì vậy, hầu hết DN quan hệ với Ngân hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tình hình tài lành mạnh Tại thời ®iĨm xin vay tiÕp, c¸n bé tÝn dơng cđa chi nhánh tiến hành xem xét, tính toán, phân tích đánh giá lại số liệu bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh tài liệu khác Thông qua hoạt động này, cán tín dụng theo dõi tình hình tài DN vay vốn thời điểm tại, thấy đợc xu hớng tốt, xấu biến động tình hình sản Nguyễn Huyền Trang - 31 - Lớp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuất kinh doanh DN Từ tìm hiểu nguyên nhân biến động, phần t vấn cho DN, phần định tiếp tục cho vay, vay phần không cho vay, tránh rủi ro cho Ngân hàng Để đạt đợc kết trên, chi nhánh quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán tín dụng cách thờng xuyên cho kiến thức bắt kịp với thay đổi ngày chế thị trờng, thay đổi quy định pháp luật DN Điển hình luật DN đời có hiệu lực, loại hình DN khác đời: nhà nớc, t nhân, nớc đà làm thay đổi mặt kinh tế níc ta nhng cịng kÐo theo nhiỊu vÊn ®Ị phøc tạp trình thẩm định nh: vốn điều lệ, mục đích vay vốn, phơng án vay vốn Tuy nhiên, kết hợp sức mạnh tập thể sức mạnh cá nhân, kinh nghiệm làm việc kiến thức mới, đến BIDV Quang Trung hoạt động vững mạnh bắt đầu mở rộng uy tín với khách hàng nớc 1.3.2 Những tồn nguyên nhân 1.3.2.1 Những tồn công tác phân tích báo cáo tài DN hoạt động cho vay BIDV Quang Trung: Hoạt động tín dụng hoạt động tiỊm Èn rÊt nhiỊu rđi ro §Ĩ më réng cho vay cách an toàn hiệu ngân hàng phải coi trọng công tác phân tích báo cáo tài DN minh chứng sống thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài DN vay vốn Những kết mà chi nhánh đạt đợc đà cho thấy: chất lợng phân tích báo cáo tài doanh nghiệp hoạt động cho vay tốt Các DN đến xin vay đợc đánh giá, phân tích thẩm định kỹ trớc cho vay Đối với chi nhánh, tồn việc phân tích cha có BIDV Quang Trung nỗ lực để trì phát huy mặt mạnh đà đạt đợc phcụ vụ tốt công tác 1.3.2.2 Nguyên nhân tồn công tác phân tích báo cáo tài DN: Nguyễn Huyền Trang - 32 - Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy chi nhánh đà làm tốt công tác phân tích báo cáo tài DN hoạt động cho vay nhng có tồn định bên DN ảnh hởng tới trình phân tích Mà tồn lại xuất phát từ nguyên nhân cụ thể, từ phía DN,có thể từ nguyên nhân khách quan Ta nghiên cứu nguyên nhân đó: * Nguyên nhân từ phía DN vay vốn: tính trung thực báo cáo tài cha cao Thực tế cho thấy, tài liệu quan trọng để cán tín dụng đánh giá DN báo cáo tài DN đệ trình Và thời buổi kinh tế thị trờng cạnh tranh gay gắt nh nay, tất báo cáo tài đợc kiểm tra, kiểm toán đầy đủ trớc mang đến Ngân hàng, số liệu đảm bảo tính trung thực Thực tế, có báo cáo tài DN có qui mô lớn DN Nhà nớc có độ tin tởng cao hơn, nội dung đầy đủ, chi tiết, hoạt động loại hình đợc quản lí chặt chẽ hệ thống qui chế quản lí tài Nhà nớc Hơn DN thực tơng đối đầy đủ qui định kế toán tài nhà nớc Tuy nhiên, số DN thuộc thành phần kinh tế quốc doanh, chế tài với DN lỏng lẻo, việc thực qui định hạch toán, kế toán DN cha đầy đủ, xác Hầu nh DN thuộc thành phần kinh tế quốc doanh thờng nộp cho Ngân hàng báo cáo tài phản ánh cách có lợi cho mục đích tín dụng giao dịch với Ngân hàng Vấn đề trớc tiên gây cho công tác quản lí quan quản lí, sau gây ảnh hởng lớn đến công tác phân tích báo cáo tài DN ngân hàng tất cán tín dụng nhận vấn đề * Những nguyên nhân khách quan khác: - Thứ nhất, định văn hớng dẫn công tác phân tích báo cáo tài DN hoạt động cho vay tơng đối đầy đủ, nhng việc áp Ngun Hun Trang - 33 - Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dơng vào thực tế Ngân hàng gặp nhiều khó khăn Trong ®iỊu kiƯn nỊn kinh tÕ lu«n lu«n vËn ®éng, thay đổi theo xu hớng phát triển lên, đòi hỏi Ngân hàng phải vận động, sửa đổi, bổ sung qui định lại văn cụ thể cho phù hợp với hoàn cảnh Ngoài ra, nhiều qui định Nhà nớc DN cha thực đầy đủ, cụ thể qui định chế độ kiểm toán bắt buộc, thống chuẩn mực chế độ kế toán DN cha đợc DN thực cách nghiêm túc đà gây khó khăn cho công tác phân tích báo cáo tài DN Hiện nay, chế độ kế toán tài nớc ta bớc thay đổi cho phù hợp với nhịp điệu phát triển đất nớc, nhiên cha có văn qui định cụ thể, thống hoạt động phân tích khách hàng nói chung DN nói riêng - Thứ hai, quan hệ Ngân hàng Thơng mại cha chặt chẽ, cha có phối hợp hỗ trợ hoạt động đánh giá DN nói chung phân tích báo cáo tài DN nói riêng Các Ngân hàng Thơng mại coi trọng việc cạnh tranh mà quên an toàn toàn hệ thống Ngân hàng, rủi ro Ngân hàng bạn có ảnh hởng hay nhiều đến thân Ngân hàng - Thứ ba, vai trò đạo hớng dẫn, quản lí hỗ trợ Ngân hàng Nhà Nớc cha tốt, văn pháp lý cha hoàn chỉnh, lại hay có thay đổi gây khó khăn không cho hoạt động Ngân hàng Thông tin tổng hợp từ Ngân hàng Nhà Nớc Ngân hàng Công thơng Việt Nam tình hình, xu hớng phát triển ngành nghề kinh tế, thông tin DN ít, cha cụ thể nên cha hỗ trợ tích cực cho Ngân hàng việc thu thập thông tin Kết luận chơng 1: BIDV Quang Trung tổ chức kinh tế đà phát triển vững mạnh, phục vụ đắc lực cho hng thịnh hệ thống Ngân hàng thơng mại Việt Nam nói Ngun Hun Trang - 34 - Líp TCDN A – CĐ22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 riêng toàn ngành Ngân hàng nói chung Không ngân hàng có uy tín cao, thu hút đợc nhiều khách hàng, BIDV Quang Trung cố gắng dành đợc nhiều kết cao hoạt động tín dụng mục đích tồn Ngân hàng Với mục đích sâu nghiên cứu công tác phân tích báo cáo tài hoạt động cho vay ngân hàng, chơng viết đà tập trung phân tích thực tế nghiệp vụ để thấy thành công lớn đÃ, động lực phát triển Ngân hàng Đồng thời viết khó khăn, hạn chế ngân hàng việc khắc phục chúng nhiệm vụ Ngân hàng để vững vàng tiến lên môi trờng kinh doanh đầy cạnh tranh nh CHƯƠNG 2: GII PHP HON THIN CễNG TC PHN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TI BIDV QUANG TRUNG 2.1 Định hớng hoạt động thời gian tới: 2.1.1 Các trọng tâm công tác: - Lấy an toàn, chất lợng hiệu bền vững làm mục tiêu hàng đầu hoạt động kinh doanh chi nhánh Đạt mục tiêu hiệu kinh doanh bền vững sở hoạt động có chuẩn mực, quảng bá đợc hình ảnh chi nhánh Quang Trung thơng hiệu BIDV - Đảm bảo hiệu kinh doanh chi nhánh Thu nhập cán công nhân viên năm 2008 cao năm 2007 Năm 2008 tạo đà dần bớc thực lộ trình phát triển chi nhánh: phấn đấu sớm đủ tiêu chuẩn nâng Nguyễn Huyền Trang - 35 - Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hạng DN, lợi nhuận bình quân đầu ngời năm 2008 nằm nhóm đầu hệ thống Ngân hàng Đầu t Phát triển ViƯt Nam (trªn 200 triƯu/ ngêi sau th) - Chđ động cấu lại nguồn huy động sử dụng vốn, đảm bảo cấu tài sản hợp lí kỳ hạn loại tiền loại hình khách hàng chun dÞch theo híng tÝch cùc, tiƯm cËn víi chn quốc tế - Tăng cờng công tác dịch vụ, ngày nâng cao tỷ trọng hoạt động tổng lợi nhuận chi nhánh sở phát triển thêm nhiều loại hình sản phẩm dịch vụ hớng tới khách hàng dân c, DN vừa nhỏ để tăng doanh số hoạt động dịch vụ - Kiểm soát đợc hoạt động, đảm bảo minh bạch, an toàn hiệu quả; chế độ thông tin báo cáo đạo đợc thông suốt kịp thời Đào tạo chuyên sâu đội ngũ cán có đạo đức nghề nghiệp, tinh thông nghiệp vụ Trên sở kết đạt đợc năm 2007, với mục tiêu nh chi nhánh xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2008 (sau chia tách chi nhánh Ba Đình) trªn mét sè chØ tiªu chÝnh nh sau:  Chªnh lƯch thu chi : 68 tû  Thu dÞch vơ ròng : 20 tỷ Trích DPRR năm : 16 tỷ 2.1.2 Phơng hớng triển khai thực hiện: ã Công tác nguồn vốn: Xây dựng nghiên cứu đa sách khuyến khích khách hàng tiền gửi lớn nh công ty bảo hiểm, tổng công ty lớn, DN lớn Triển khai thực biện pháp mạnh để tăng cờng tiếp thị, giữ vững đợc nguồn tiền gửi DN Nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục, đa dạng hóa hình thức huy động nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân c Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ Ngân hàng, tiếp tục đổi hoàn thiện công tác phục vụ khách hàng nhằm lôi kéo khách hàng chuyển hoạt động toán làm chi nhánh Phát huy tối đa khả tõng Ngun Hun Trang - 36 - Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cá nhân tập thể để đóng góp nhiều hình thức cho công tác huy động vốn ã Công tác tín dụng: + Tiếp tục điều chỉnh cấu tín dụng loại tiền kỳ hạn vay sở cấu nguồn vốn có + Tiếp tục đẩy mạnh chơng trình phát triển khách hàng, tập trung vào đối tợng DN vừa nhỏ + Rà soát công tác quản lí tín dụng, nâng cao chất lợng tín dụng + Theo dõi thu nợ, thu lÃi hạn dự án đà ký hợp đồng; bám sát triển khai giải ngân dự án đà tiếp cận ký hợp đồng ã Công tác khách hàng: + Chăm sóc khách hàng chu đáo hơn, nắm bắt kịp thời diễn biến nhu cầu khách hàng cũ, tích cực tìm kiếm thông tin khách hàng mới, dự án có hiệu Sẵn sàng cạnh tranh chất lợng sản phẩm, tinh thần thái độ phục vụ, đặc biệt dịch vụ hoàn hảo, chất lợng cao để thu hút khách hàng + Tiếp tục thông tin đến khách hàng chơng trình đại hóa mà chi nhánh triển khai + Tuyên truyền, tiếp thị đơn vị sử dụng dịch vụ nh ATM, tiết kiệm dự thởng Tăng cờng công tác kiểm tra nội hoạt động chi nhánh, công tác tín nhằm giữ vững nâng cao chất lợng tín dụng, nâng cao vai trò kiểm tra kiểm soát công tác điều hành theo hớng dẫn BIDV + Công tác triển khai công nghệ Ngân hàng: Tiếp nhận hệ thống mới, hổ trợ kỹ thuật cho phòng nghiệp vụ chi nhánh + Các công tác khác: Nh tăng cờng công tác giáo dục trị, t tởng, động viên toàn thể cán phát huy hết khả đóng góp vào hoạt động Nguyễn Hun Trang - 37 - Líp TCDN A – C§22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngành Ngân hàng Nâng cao vai trò tổ chức công đoàn đoàn thể quần chúng, thờng xuyên phát động phong trào thi đua có sơ kết, tổng kết, khen thởng kịp thời, dùng chế tiền lơng tiền thởng hợp lý, phân phối công kích thích ngời lao động hng hái hoàn thành nhiệm vụ đợc giao 2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài DN hoạt động cho vay BIDV Quang Trung Tín dụng hoạt động quan trọng Ngân hàng, chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản Chính mà mở rộng nâng cao chất lợng tín dụng mục tiêu Ngân hàng Hai mặt có mối quan hệ thống biện chứng hoạt động tín dụng ngân hàng: tăng trởng d nợ nâng cao chất lợng tín dụng, nâng cao chất lợng tín dụng đợc đặt lên hàng đầu Nâng cao chất lợng tín dụng nghĩa giảm thiểu rủi ro tín dụng, mà nguyên tắc để hạn chế rủi ro tín dụng hạn chế giảm thiểu rủi ro, tổn thất kinh doanh ngân hàng Muốn ngân hàng cần phải tìm DN tốt, có tình hình tài lành mạnh, hoạt động kinh doanh tốt, đồng thời phải kiểm tra khoản vay chặt chẽ Việc tìm giải pháp nhằm hoàn thiện phơng pháp phân tích báo cáo tài DN góp phần quan trọng việc định tài trợ Ngân hàng 2.2.1 Tổ chức khai thác thông tin có hiệu quả: Thông tin nhân tố ảnh hởng lớn đến phân tích báo cáo tài DN NHTM Bởi thông tin nguồn nguyên liệu đầu vào để qua xử lý ngân hàng có đợc đầu định tín dụng Thu thấp thông tin đầy đủ xác mang tính chất định tới phân tích báo cáo tài khách hàng Để việc khai thác thông tin DN hiệu chi nhánh nên hoàn thiện theo hớng sau: Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển, thông tin lại phải nhanh chóng xác Mục tiêu công tác thu thập xử lý th«ng tin Ngun Hun Trang - 38 - Líp TCDN A – C§22 ... mại nói chung Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam nói riêng, cụ thể Chi nhánh Quang Trung 1.2.5 Hiệu công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp hoạt ®éng cho vay t¹i BIDV Quang Trung Ngun Hun... sung cho hoạt động phân tích báo cáo tài DN ban đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động lâu dài diễn chốc lát - Thứ t, công nghệ đại đợc áp dụng công tác phân tích báo cáo tài DN hoạt động cho. .. 320% (Nguån: báo cáo kết hoạt động kinh doanh BIDV Quang Trung ) Trung dài hạn Tài sản đảm bảo 1.2 Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp hoạt động cho vay BIDV Quang Trung: Rủi

Ngày đăng: 09/04/2013, 17:14

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan