Giáo án Lý 12 cơ bản kỳ 1 chuẩn KTKN_ năm 2015

118 700 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2015, 12:32

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO SƠN LA. TRƯỜNG THPT GIA PHÙ. (TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.) GIÁO ÁN HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Hồng Quang. GIÁO ÁN MÔN: Lý. KHỐI LỚP: 12 cơ bản. TỔ: Lý - Tin. HỌC KỲ: I NĂM HỌC: 2014 - 2015. 2 Chương I: DAO ĐỘNG CƠ Tiết 01: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (1) Ngày soạn Ngày dạy Dạy lớp 12 23.08.2014 26.08.201 4 A3, A4, 27.08.201 4 A5, 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nêu được: + Định nghĩa dao động điều hoà. + Li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì? - Viết được: + Phương trình của dao động điều hoà và giải thích được cá đại lượng trong phương trình. b) Về kỹ năng: - Giải được một số bài tập đơn giản trong SGK và SBT. c) Về thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập. 2. Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của GV: - Hình vẽ mô tả dao động của hình chiếu P của điểm M trên đường kính P 1 P 2 và thí nghiệm minh hoạ. b) Chuẩn bị của HS: - Ôn lại chuyển động tròn đều (chu kì, tần số và mối liên hệ giữa tốc độ góc với chu kì hoặc tần số). 3. Tiến trình bài dạy: * Ổn định lớp: (1 phút ) a) Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra trong khi giảng. * Đặt vấn đề (1 phút). - Chuyển động của cành cây khi có gió thổi, của dây đàn khi gảy đàn có thuộc loại chuyển động nào đã học ở lớp 10 hay không? b) Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1 (10 phút): Tìm hiểu về dao động cơ. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Lấy các ví dụ về các vật dao động trong đời sống: chiếc thuyền nhấp nhô tại chỗ neo, dây đàn ghita rung động, màng trống rung động → ta nói những vật này đang dao động cơ → Như thế nào là dao động cơ? - Khảo sát các dao động trên, ta - Là chuyển động qua lại của một vật trên một đoạn đường xác định quanh một vị trí cân bằng. - Sau một khoảng thời gian nhất định nó trở lại vị trí cũ I. Dao động cơ 1. Thế nào là dao động cơ - Là chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng. - VTCB: thường là vị trí 3 nhận thấy chúng chuyển động qua lại không mang tính tuần hoàn → xét quả lắc đồng hồ thì sao? - Dao động cơ có thể tuần hoàn hoặc không. Nhưng nếu sau những khoảng thời gian bằng nhau (T) vật trở lại vị trí như cũ với vật tốc như cũ → dao động tuần hoàn. với vận tốc cũ → dao động của quả lắc đồng hồ tuần hoàn. của vật khi đứng yên. 2. Dao động tuần hoàn - Là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, gọi là chu kì, vật trở lại vị trí như cũ với vật tốc như cũ. Hoạt động 2 (28 phút): Tìm hiểu phương trình của dao động điều hoà. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Minh hoạ chuyển động tròn đều của một điểm M - Nhận xét gì về dao động của P khi M chuyển động? - Khi đó toạ độ x của điểm P có phương trình như thế nào? - Có nhận xét gì về dao động của điểm P? (Biến thiên theo thời gian theo định luật dạng cos) - Y/c HS hoàn thành C1 - Hình dung P không phải là một điểm hình học mà là chất điểm P → ta nói vật dao động quanh VTCB O, còn toạ độ x chính là li độ của vật. - Gọi tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong phương trình. - Lưu ý: + A, ω và ϕ trong phương trình là những hằng số, trong đó A > 0 và ω > 0. + Để xác định ϕ cần đưa phương trình về dạng tổng quát x = Acos(ωt + ϕ) để xác định. - Với A đã cho và nếu biết pha ta sẽ xác định được gì? ((ωt + ϕ) là đại lượng cho phép ta xác định được gì?) - Tương tự nếu biết ϕ? - Trong quá trình M chuyển động tròn đều, P dao động trên trục x quanh gốc toạ độ O. x = OMcos(ωt + ϕ) - Vì hàm sin hay cosin là một hàm điều hoà → dao động của điểm P là dao động điều hoà. - Tương tự: x = Asin(ωt + ϕ) - HS ghi nhận định nghĩa dao động điều hoà. - Ghi nhận các đại lượng trong phương trình. II. Phương trình của dao động điều hoà 1. Ví dụ - Giả sử một điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn theo chiều dương với tốc độ góc ω. - P là hình chiếu của M lên Ox. - Giả sử lúc t = 0, M ở vị trí M 0 với · 1 0 POM ϕ = (rad) - Sau t giây, vật chuyển động đến vị trí M, với · 1 ( )POM t ω ϕ = + rad - Toạ độ x = OP của điểm P có phương trình: x = OMcos(ωt + ϕ) Đặt OM = A x = Acos(ωt + ϕ) Vậy: Dao động của điểm P là dao động điều hoà. 2. Định nghĩa - Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian. 3. Phương trình - Phương trình dao động điều hoà: M M 0 P 1 x P O ω t ϕ + 4 - Qua ví dụ minh hoạ ta thấy giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà có mối liên hệ gì? - Trong phương trình: x = Acos(ωt + ϕ) ta quy ước chọn trục x làm gốc để tính pha của dao động và chiều tăng của pha tương ứng với chiều tăng của góc · 1 POM trong chuyển động tròn đều. - Chúng ta sẽ xác định được x ở thời điểm t. - Xác định được x tại thời điểm ban đầu t 0 . - Một điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó. x = Acos(ωt + ϕ) + x: li độ của dao động. + A: biên độ dao động, là x max . (A > 0) + ω: tần số góc của dao động, đơn vị là rad/s. + (ωt + ϕ): pha của dao động tại thời điểm t, đơn vị là rad. + ϕ: pha ban đầu của dao động, có thể dương hoặc âm. 4. Chú ý (Sgk) c) Củng cố, luyện tập: (3 phút) - Phân biệt dao động cơ, dao động tuần hoàn, dao động điều hòa? - Cho biết ý nghĩa các đại lượng trong phương trình dao động điều hòa? d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) - Trả lời câu hỏi 1, 2. - Làm bài tập 7. * RÚT KINH NGHIỆM Phân bố thời gian toàn bài: Thời gian cho tường phần: Nội dung kiến thức, kỹ năng: Phương pháp giảng dạy: Ngày duyệt: 23.08.2014 Dương Văn Cường 5 Tiết 02: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2) Ngày soạn Ngày dạy Dạy lớp 12 23.08.2014 27.08.201 4 A3, 28.08.201 4 A4, 29.08.201 4 A5, 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Viết được: + Công thức liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số. + Công thức vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hoà. b) Về kỹ năng: - Vẽ được đồ thị của li độ theo thời gian với pha ban đầu bằng 0. - Làm được các bài tập tương tự như Sgk. c) Về thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập. 2. Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của GV: - Hình vẽ mô tả dao động của hình chiếu P của điểm M trên đường kính P1P2 và thí nghiệm minh hoạ. b) Chuẩn bị của HS: - Ôn lại chuyển động tròn đều (chu kì, tần số và mối liên hệ giữa tốc độ góc với chu kì hoặc tần số). - Chuẩn bị các bài tập ở nhà. 3. Tiến trình bài dạy: * Ổn định lớp: (1 phút) a) Kiểm tra bài cũ: (10 phút) Câu hỏi: 1. Phân biệt dao động với dao động tuần hoàn và dao động điều hòa. 2. Viết phương trình dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình. Đáp án: 1. Dao động tuần hoàn: sau những khoảng thời gian bằng nhau vật trở lại vị trí như cũ với vật tốc như cũ. Dao động điều hòa: li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian. 2. x = Acos(ωt + ϕ) + x: li độ của dao động. + A: biên độ dao động, là x max . (A > 0) + ω: tần số góc của dao động, đơn vị là rad/s. + (ωt + ϕ): pha của dao động tại thời điểm t, đơn vị là rad. + ϕ: pha ban đầu của dao động, có thể dương hoặc âm. * Đặt vấn đề (1 phút). - Các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa là gì? Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa khác với các chuyển động đã học ở lớp 10 như thế nào? 6 b) Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1 (10 phút): Tìm hiểu về chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hoà. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Dao động điều hoà có tính tuần hoàn → từ đó ta có các định nghĩa - Trong chuyển động tròn đều giữa tốc độ góc ω, chu kì T và tần số có mối liên hệ như thế nào? - HS ghi nhận các định nghĩa về chu kì và tần số. 2 2 f T π ω π = = III. Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hoà 1. Chu kì và tần số - Chu kì (kí hiệu và T) của dao động điều hoà là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần. + Đơn vị của T là giây (s). - Tần số (kí hiệu là f) của dao động điều hoà là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây. + Đơn vị của f là 1/s gọi là Héc (Hz). 2. Tần số góc - Trong dao động điều hoà ω gọi là tần số góc. Đơn vị là rad/s. 2 2 f T π ω π = = Hoạt động 2 (10 phút): Tìm hiểu về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Vận tốc là đạo hàm bậc nhất của li độ theo thời gian → biểu thức? → Có nhận xét gì về v? - Gia tốc là đạo hàm bậc nhất của vận tốc theo thời gian → biểu thức? - Dấu (-) trong biểu thức cho biết điều gì? x = Acos(ωt + ϕ) → v = x’ = - ωAsin(ωt + ϕ) - Vận tốc là đại lượng biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ. → a = v’ = - ω 2 Acos(ωt + ϕ) - Gia tốc luôn ngược dấu với li độ (vectơ gia tốc luôn luôn hướng về VTCB) IV. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà 1. Vận tốc v = x’ = - ωAsin(ωt + ϕ) - Ở vị trí biên (x = ±A): → v = 0. - Ở VTCB (x = 0): → |v max | = ωA 2. Gia tốc a = v’ = - ω 2 Acos(ωt + ϕ) = - ω 2 x - Ở vị trí biên (x = ±A): → |a max | = - ω 2 A - Ở VTCB (x = 0): → a = 0 Hoạt động 3 (8 phút): Vẽ đồ thị của dao động điều hoà. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản 7 - Hướng dẫn HS vẽ đồ thị của dao động điều hoà x = Acosωt (ϕ = 0) - Dựa vào đồ thị ta nhận thấy nó là một đường hình sin, vì thế người ta gọi dao động điều hoà là dao động hình sin. - HS vẽ đồ thị theo hướng dẫn của GV. V. Đồ thị trong dao động điều hoà c) Củng cố, luyện tập: (3 phút) - Cho biết phương trình tọa độ, vận tốc, gia tốc? - Cho biết ý nghĩa các đại lượng trong phương trình? d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) - Trả lời câu hỏi 3-6. - Làm bài tập 8-10. * RÚT KINH NGHIỆM Phân bố thời gian toàn bài: Thời gian cho tường phần: Nội dung kiến thức, kỹ năng: Phương pháp giảng dạy: Ngày duyệt: 23.08.2014 Dương Văn Cường 8 A t 0 x A − 2 T T 3 2 T Tiết 03: CON LẮC LÒ XO Ngày soạn Ngày dạy Dạy lớp 12 28.08.2014 03.09.201 4 A3, A5 04.09.201 4 A4, 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Viết được: + Công thức của lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hoà. + Công thức tính chu kì của con lắc lò xo. + Công thức tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo. - Giải thích được tại sao dao động của con lắc lò xo là dao động điều hoà. - Nêu được nhận xét định tính về sự biến thiên động năng và thế năng khi con lắc dao động. - Viết được phương trình động lực học của con lắc lò xo. b) Về kỹ năng: - Áp dụng được các công thức và định luật có trong bài để giải bài tập tương tự trong phần bài tập. c) Về thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập. 2. Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của GV: - Con lắc lò xo theo phương ngang. Vật m có thể là một vật hình chữ “V” ngược chuyển động trên đêm không khí. b) Chuẩn bị của HS: - Ôn lại khái niệm lực đàn hồi và thế năng đàn hồi ở lớp 10. 3. Tiến trình bài dạy: * Ổn định lớp: (1 phút) a) Kiểm tra bài cũ: (5 phút) Câu hỏi: - Viết phương trình tọa độ, vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa, giải thích các đại lượng trong phương trình. Đáp án: - x = Acos(ωt + ϕ) - v = x’ = - ωAsin(ωt + ϕ) - a = v’ = - ω 2 Acos(ωt + ϕ) = - ω 2 x * Đặt vấn đề (1 phút). - Các bài trước mới khảo sát dao động về mặt động học. Dao động của hệ xét ở mặt động lực học và năng lượng như thế nào? Muốn thế ta dùng con lắc lò xo làm mô hình để nghiên cứu. b) Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1 (8 phút): Tìm hiểu về con lắc lò xo. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Minh hoạ con lắc lò xo trượt trên một mặt phẳng nằm - HS dựa vào hình vẽ minh hoạ của GV để trình I. Con lắc lò xo 9 ngang không ma sát và Y/c HS cho biết gồm những gì? bày cấu tạo của con lắc lò xo. - HS trình bày minh hoạ chuyển động của vật khi kéo vật ra khỏi VTCB cho lò xo dãn ra một đoạn nhỏ rồi buông tay. 1. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, đầu kia của lò xo được giữ cố định. 2. VTCB: là vị trí khi lò xo không bị biến dạng. Hoạt động 2 (15 phút): Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Vật chịu tác dụng của những lực nào? - Ta có nhận xét gì về 3 lực này? - Khi con lắc nằm ngang, li độ x và độ biến dạng ∆l liên hệ như thế nào? - Giá trị đại số của lực đàn hồi? - Dấu trừ ( - ) có ý nghĩa gì? - Từ đó biểu thức của a? - Từ biểu thức đó, ta có nhận xét gì về dao động của con lắc lò xo? - Từ đó ω và T được xác định như thế nào? - Nhận xét gì về lực đàn hồi tác - Trọng lực P r , phản lực r N của mặt phẳng, và lực đàn hồi F r của lò xo. - Vì 0P N + = r r nên hợp lực tác dụng vào vật là lực đàn hồi của lò xo. x = ∆l F = -kx - Dấu trừ chỉ rằng F r luôn luôn hướng về VTCB. k a x m = − - So sánh với phương trình vi phân của dao động điều hoà a = -ω 2 x → dao động của con lắc lò xo là dao động điều hoà. - Đối chiếu để tìm ra công thức ω và T. - Lực đàn hồi luôn hướng II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học 1. Chọn trục toạ độ x song song với trục của lò xo, chiều dương là chiều tăng độ dài l của lò xo. Gốc toạ độ O tại VTCB, giả sử vật có li độ x. - Lực đàn hồi của lò xo F k l = − ∆ r r → F = -kx 2. Hợp lực tác dụng vào vật: P N F ma + + = r r r r - Vì 0P N + = r r → F ma = r r Do vậy: k a x m = − 3. - Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hoà. - Tần số góc và chu kì của con lắc lò xo k m ω = và 2 m T k π = 4. Lực kéo về k F = 0 m N r P r k m N r P r F r v = 0 k m N r P r F r O A A x 10 [...]... năng: Phương pháp giảng dạy: 35 Ngày duyệt: 27.09.2 014 Dương Văn Cường Chương II: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM Tiết 12 : SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ (1) Ngày soạn 26.09.2 014 Ngày dạy 07 .10 .2 01 4 10 .10 .2 01 4 13 .10 .2 01 4 Dạy lớp 12 A3, A4, A5, 1 Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa của sóng cơ - Phát biểu được định nghĩa các khái niệm liên quan với sóng: sóng dọc, sóng... = T m 1 m T = 2π Wd = mv 2 2 k 1 Wt = kx 2 2 1 1 W = mω 2 A2 = kA2 2 2 ω= Hoạt động 2 (15 phút): Hướng dẫn HS Chữa bài tập Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Gọi 4 HS, hướng dẫn - Vận dụng các công 11 (9): Định nghĩa chu kỳ dao động, chữa các bài 11 (9SGK), 5, thức đã học chữa các Quan hệ giữa chiều dài quỹ đạo và biên 13 6 (13 SGK), 2.7 (6SBT) bài tập độ dao động 1 2 2 5 (13 ): Áp... Ngày duyệt: 30.08.2 014 Dương Văn Cường 14 Tiết 05: CON LẮC ĐƠN Ngày soạn 05.09.2 014 Ngày dạy 10 .09.2 01 4 11 .09.2 01 4 12 . 09.2 01 4 Dạy lớp 12 A3, A4, A5, 1 Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nêu được cấu tạo của con lắc đơn - Nêu được điều kiện để con lắc đơn dao động điều hoà Viết được công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn - Viết được công thức tính thế năng và cơ năng của con lắc đơn - Xác... tường phần: Nội dung kiến thức, kỹ năng: Phương pháp giảng dạy: Ngày duyệt: 06.09.2 014 Dương Văn Cường 20 21 Tiết 07: DAO ĐỘNG TẮT DẦN DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC Ngày soạn Ngày dạy 17 .09.2 01 4 18 .09.2 01 4 19 .09.2 01 4 12 . 09.2 014 Dạy lớp 12 A3, A4, A5, 1 Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nêu được những đặc điểm của dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng... giá trị như thế nào? ∆ϕ = 1 - 1 = (2n + 1) π thành phần ngược pha - Tương tự cho trường hợp ngược (n = 0, ± 1, ± 2, …) pha? ∆ϕ = 1 - 1 = (2n + 1) π - Nhỏ nhất (n = 0, ± 1, ± 2, …) - Có giá trị trung gian - Trong các trường hợp khác A có |A1 - A2| < A < A1 + A2 A = |A1 - A2| giá trị như thế nào? Hoạt động 4 (10 phút): Vận dụng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản uuur u - Hướng dẫn HS... Nội dung kiến thức, kỹ năng: 32 Phương pháp giảng dạy: Ngày duyệt: 13 .09.2 014 Dương Văn Cường 33 Tiết 11 : Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (2) Ngày soạn 26.09.2 014 Ngày dạy 03 .10 .2 01 4 07 .10 .2 01 4 08 .10 .2 01 4 Dạy lớp 12 A3, A4, A5, 1 Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Chu kì dao động T của con lắc đơn không phụ thuộc vào biên độ khi biên... 11 Ngày duyệt: 30.08.2 014 Dương Văn Cường 12 Tiết 04: BÀI TẬP Ngày soạn 28.08.2 014 Ngày dạy 09.09.2 01 4 10 .09.2 01 4 Dạy lớp 12 A3, A4 A5, 1 Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nhớ được các công thức về dao động điều hòa và con lắc lò xo b) Về kỹ năng: - Vân dụng linh hoạt các công thức liên quan để giải bài tập trong sgk và sbt c) Về thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập 2 Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn. .. Ngày duyệt: 13 .09.2 014 Dương Văn Cường 28 Tiết 09: ÔN TẬP CHƯƠNG BÀI TẬP Ngày soạn 19 .09.2 014 Ngày dạy 24.09.2 01 4 25.09.2 01 4 26.09.2 01 4 Dạy lớp 12 A3, A4, A5, 1 Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nhớ lại kiến thức chương 1 một cách có hệ thống b) Về kỹ năng: - Vận dụng được kiến thức làm một số bài tập trong SGK, SBT c) Về thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập 2 Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của... pháp giảng dạy: Ngày duyệt: 20.09.2 014 Dương Văn Cường 30 Tiết 10 : Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (1) Ngày soạn Ngày dạy 30.09.2 01 4 01. 10.2 01 4 19 .09.2 014 Dạy lớp 12 A3, A4, A5, 1 Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nhận biết có 2 phương pháp dùng để phát hiện ra một định luật vật lí - Phương pháp suy diễn toán học: Dựa vào một thuyết hay một định luật đã... x = Acos(ωt + ϕ) 26 Kiến thức cơ bản II Phương pháp giản đồ Fre-nen 1 Đặt vấn đề - Xét hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số: x1 = A1cos(ωt + 1) x2 = A2cos(ωt + ϕ2) - Li độ của dao động tổng hợp: x = x1 + x2 2 Phương pháp giản đồ Fre-nen a y M M1 y1 y2 O A A1 1 ϕ2 M2 ϕ A2 x1 uuur u x2 x - Vectơ OM là một vectơ quay với tốc độ góc ω quanh O - Mặcu khác: OM = OM1 + OM2 uuur → OM biểu diễn phương . GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO SƠN LA. TRƯỜNG THPT GIA PHÙ. (TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.) GIÁO ÁN HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Hồng Quang. GIÁO ÁN MÔN: Lý. KHỐI LỚP: 12 cơ bản. TỔ: Lý - Tin. HỌC KỲ: I NĂM HỌC: 2 014 . giảng dạy: Ngày duyệt: 30.08.2 014 Dương Văn Cường 14 Tiết 05: CON LẮC ĐƠN. Ngày soạn Ngày dạy Dạy lớp 12 05.09.2 014 10 .09.2 01 4 A3, 11 .09.2 01 4 A4, 12 . 09.2 01 4 A5, 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: -. Phương pháp giảng dạy: 11 Ngày duyệt: 30.08.2 014 Dương Văn Cường 12 Tiết 04: BÀI TẬP. Ngày soạn Ngày dạy Dạy lớp 12 28.08.2 014 09.09.2 01 4 A3, A4 10 .09.2 01 4 A5, 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lý 12 cơ bản kỳ 1 chuẩn KTKN_ năm 2015, Giáo án Lý 12 cơ bản kỳ 1 chuẩn KTKN_ năm 2015, Giáo án Lý 12 cơ bản kỳ 1 chuẩn KTKN_ năm 2015, Tiết 07: DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC., Tiết 12: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ (1)., Tiết 13: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ (2)., Tiết 14: GIAO THOA SÓNG., Tiết 16: SÓNG DỪNG., Tiết 17: ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM, Tiết 18: ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM, Tiết 20: KIỂM TRA, Tiết: 21 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, Tiết 23: CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (2), Tiết 24: BÀI TẬP, Tiết: 25 MẠCH CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP, Tiết: 26 BÀI TẬP, HỆ SỐ CÔNG SUẤT, Tiết 28: BÀI TẬP, Tiết: 29 TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP, Tiết: 30 MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU, Tiết: 31 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA, Tiết 32: BÀI TẬP, Tiết 35: KIỂM TRA HỌC KỲ I.

Mục lục

Xem thêm