Giáo án Lý 12 cơ bản kỳ 2 chuẩn KTKN_ năm 2015

108 680 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2015, 12:33

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO SƠN LA. TRƯỜNG THPT GIA PHÙ. (TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.) GIÁO ÁN HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Hồng Quang. GIÁO ÁN MÔN: Lý. KHỐI LỚP: 12 cơ bản. TỔ: Lý - Tin. HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 2014 - 2015. 2 CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ. Tiết: 36 MẠCH DAO ĐỘNG Ngày soạn Ngày dạy Dạy lớp 12 08.01.2015 12.01.201 5 A1, 13.01.201 5 A3, A4, 14.01.201 5 A5, A2, 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Phát biểu được các định nghĩa về mạch dao động và dao động điện từ. - Nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch LC. - Viết được biểu thức của điện tích, cường độ dòng điện, chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động. b) Về kỹ năng: - Giải được các bài tập áp dụng công thức về chu kì và tần số của mạch dao động. c) Về thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập. 2. Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của GV: - Một vài vỉ linh kiện điện tử trong đó có mạch dao đông (nếu có). - Mạch dao động có L và C rất lớn (nếu có). b) Chuẩn bị của HS: - Ôn lại kiến thức trong bài tụ điện và cuộn cảm lớp 11. 3. Tiến trình bài dạy: * Ổn định lớp: (1 phút ) a) Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra trong khi giảng. * Đặt vấn đề (1 phút). - Làm thế nào để tạo ra dao động với tần số cao trong các máy thu phát vô tuyến? b) Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1 (15 phút): Tìm hiểu về mạch dao động Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Minh hoạ mạch dao động. - HS ghi nhận mạch dao động. - HS quan sát việc sử dụng I. Mạch dao động 1. Gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín. - Nếu r rất nhỏ (≈ 0): mạch dao động lí tưởng. C L 3 hiệu điện thế xoay chiều giữa hai bản tụ → hiệu điện thế này thể hiện bằng một hình sin trên màn hình. 2. Muốn mạch hoạt động → tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện tạo ra một dòng điện xoay chiều trong mạch. 3. Người ta sử dụng hiệu điện thế xoay chiều được tạo ra giữa hai bản của tụ điện bằng cách nối hai bản này với mạch ngoài. Hoạt động 2 (20 phút): Tìm hiểu dao động điện từ tự do trong mạch dao động Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Vì tụ điện phóng điện qua lại trong mạch nhiều lần tạo ra dòng điện xoay chiều → có nhận xét gì về sự tích điện trên một bản tụ điện? - Trình bày kết quả nghiên cứu sự biến thiên điện tích của một bản tụ nhất định. - Trong đó ω (rad/s) là tần số góc của dao động. - Phương trình về dòng điện trong mạch sẽ có dạng như thế nào? - Nếu chọn gốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện → phương trình q và i như thế nào? - Từ phương trình của q và i → có nhận xét gì về sự biến thiên của q và i. - Trên cùng một bản có sự tích điện sẽ thay đổi theo thời gian. - HS ghi nhận kết quả nghiên cứu. I = q’ = -q 0 ωsin(ωt + ϕ) → cos 0 ( ) 2 i q t π ω ω ϕ = + + - Lúc t = 0 → q = CU 0 = q 0 và i = 0 → q 0 = q 0 cosϕ → ϕ = 0 - HS thảo luận và nêu các nhận xét. - Tỉ lệ thuận. II. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động 1. Định luật biến thiên điện tích và cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng - Sự biến thiên điện tích trên một bản: q = q 0 cos(ωt + ϕ) với 1 LC ω = - Phương trình về dòng điện trong mạch: cos 0 ( ) 2 i I t π ω ϕ = + + với I 0 = q 0 ω - Nếu chọn gốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện q = q 0 cosωt và cos 0 ( ) 2 i I t π ω = + Vậy, điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hoà theo thời gian; i lệch C L ξ + - q C L Y 4 - Cường độ điện trường E trong tụ điện tỉ lệ như thế nào với q? - Cảm ứng từ B tỉ lệ như thế nào với i? - Có nhận xét gì về E r và B r trong mạch dao động? - Chu kì và tần số của dao động điện từ tự do trong mạch dao động gọi là chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động? → Chúng được xác định như thế nào? - Chúng cũng biến thiên điều hoà, vì q và i biến thiên điều hoà. - Từ 1 LC ω = → 2T LC π = và 1 2 f LC π = pha π/2 so với q. 2. Định nghĩa dao động điện từ - Sự biến thiên điều hoà theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện (hoặc cường độ điện trường E r và cảm ứng từ B r ) trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do. 3. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động - Chu kì dao động riêng 2T LC π = - Tần số dao động riêng 1 2 f LC π = Hoạt động 3 (3 phút): Tìm hiểu về năng lượng điện từ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản Những dạng năng lượng nào được tích lũy trong mạch dao động LC? - Năng lượng điện trường ở tụ và năng lượng từ trường ở cuộn cảm. - Năng lượng điện từ là tổng năng lượng điện trường và từ trường. c) Củng cố, luyện tập: (3 phút) - GV nhắc lại kiến thức trọng tâm. d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) - Trả lời câu hỏi trong sgk. - Làm bài tập trong sgk. * RÚT KINH NGHIỆM Phân bố thời gian toàn bài: Thời gian cho tường phần: Nội dung kiến thức, kỹ năng: Phương pháp giảng dạy: Ngày duyệt: 09.01.2015 Dương Văn Cường 5 Tiết: 37 ĐIỆN TỪ TRƯỜNG. BÀI TẬP. Ngày soạn Ngày dạy Dạy lớp 12 08.01.2014 14.01.201 5 A1, 15.01.201 5 A5, A4, 16.01.201 5 A2, A3, 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nêu được định nghĩa về từ trường. - Phân tích được một hiện tượng để thấy được mối liên quan giữa sự biến thiên theo thời gian của cảm ứng từ với điện trường xoáy và sự biến thiên của cường độ điện trường với từ trường. b) Về kỹ năng: - Biết cách tính đại lượng thứ ba nếu biết hai đại lượng trong công thức. c) Về thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập. 2. Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của GV: - Làm lại thí nghiệm cảm ứng điện từ. b) Chuẩn bị của HS: - Ôn tập về hiện tượng cảm ứng điện từ. 3. Tiến trình bài dạy: * Ổn định lớp: (1 phút) a) Kiểm tra bài cũ: (10 phút) Câu hỏi: 1. Định nghĩa mạch dao động LC. Nêu kết luận về dao động của điện tích trên một bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch? 2. Định nghĩa dao động điện từ tự do. Viết công thức tôm xơn tính chu kỳ và tần số dao động. Giải thích và cho biết đơn vị các đại lượng. Đáp án: 1. - Định nghĩa mạch dao động LC (SGK). - Kết luận: q dao động điều hòa cùng tần sô với i, i sớm pha π/2 so với q. 2. - Định nghĩa dao động điện từ tự do (SGK). - Công tức tôm xơn: 2T LC π = . 1 2 f LC π = . (giải thích các đại lượng). * Đặt vấn đề (1 phút). - Điện từ trường là một trong hai khái niệm trung tâm của thuyết điện từ Maxoen! b) Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1 (15 phút): Tìm hiểu về mối quan hệ giữa điện trường và từ trường Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Y/c Hs nghiên cứu Sgk và trả lời các câu hỏi. - Trước tiên ta phân tích thí nghiệm cảm ứng điện từ của Pha- - HS nghiên cứu Sgk và thảo luận để trả lời các câu hỏi. - Mỗi khi từ thông qua I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường 1. Từ trường biến thiên 6 ra-đây → nội dung định luật cảm ứng từ? - Sự xuất hiện dòng điện cảm ứng chứng tỏ điều gì? - Nêu các đặc điểm của đường sức của một điện trường tĩnh điện và so sánh với đường sức của điện trường xoáy? (- Khác: Các đường sức của điện trường xoáy là những đường cong kín.) - Tại những điện nằm ngoài vòng dây có điện trường nói trên không? - Nếu không có vòng dây mà vẫn cho nam châm tiến lại gần O → liệu xung quanh O có xuất hiện từ trường xoáy hay không? - Vậy, vòng dây kín có vai trò gì hay không trong việc tạo ra điện trường xoáy? - Ta đã biết, xung quanh một từ trường biến thiên có xuất hiện một điện trường xoáy → điều ngược lại có xảy ra không. Xuất phát từ quan điểm “có sự đối xứng giữa điện và từ” Mác-xoen đã khẳng định là có. - Xét mạch dao động lí tưởng đang hoạt động. - Giới thiệu khái niệm dòng điện dẫn, dòng điện dịch. mạch kín biến thiên thì trong mạch kín xuất hiện dòng điện cảm ứng. - Chứng tỏ tại mỗi điểm trong dây có một điện trường có E r cùng chiều với dòng điện. Đường sức của điện trường này nằm dọc theo dây, nó là một đường cong kín. - Các đặc điểm: a. Là những đường có hướng. b. Là những đường cong không kín, đi ra ở điện tích (+) và kết thúc ở điện tích (-). c. Các đường sức không cắt nhau … d. Nơi E lớn → đường sức mau… - Có, chỉ cần thay đổi vị trí vòng dây, hoặc làm các vòng dây kín nhỏ hơn hay to hơn… - Có, các kiểm chứng tương tự trên. - Không có vai trò gì trong việc tạo ra điện trường xoáy. - HS ghi nhận khẳng định của Mác-xoen. - Dòng điện ở đây có bản chất là sự biến thiên của điện trường trong tụ điện theo thời gian. và điện trường xoáy a. - Điện trường có đường sức là những đường cong kín gọi là điện trường xoáy. b. Kết luận - Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy. 2. Điện trường biến thiên và từ trường *. Dòng điện dịch - Dòng điện chạy trong dây dẫn gọi là dòng điện dẫn. * Theo Mác – xoen: - Phần dòng điện chạy qua tụ điện gọi là dòng điện dịch. - Dòng điện dịch có bản chất là sự biến thiên của điện trường trong tụ điện theo thời gian. *. Kết luận: - Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín. + - 7 S N O Hoạt động 2 (10 phút): Tìm hiểu về điện từ trường và thuyết điện từ Mác – xoen Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Ta đã biết giữa điện trường và từ trường có mối liên hệ với nhau: điện trường biến thiên → từ trường xoáy và ngược lại từ trường biến thiên → điện trường xoáy. → Nó là hai thành phần của một trường thống nhất: điện từ trường. - Giới thiệu Mác – xoen đã xây dựng một hệ thống 4 phương trình diễn tả mối quan hệ giữa: + điện tich, điện trường, dòng điện và từ trường. + sự biến thiên của từ trường theo thời gian và điện trường xoáy. + sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường. - HS ghi nhận điện từ trường. - HS ghi nhận về thuyết điện từ. II. Điện từ trường và thuyết điện từ Mác - xoen 1. Điện từ trường - Là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. 2. Thuyết điện từ Mác – xoen (đọc thêm) Hoạt động 4 (3 phút): Tìm hiểu ảnh hưởng của điện từ trường tới sự sống Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Lấy ví dụ các nguồn bức xạ điện từ trường ảnh hưởng tới sự sống: động thực vật và con người? - Nổ mặt trời. Cột sóng virbar. Bếp từ Các nguồn bức xạ điện từ trường quá mức cho phép có thể gây ảnh hưởng tới sự sống. c) Củng cố, luyện tập: (3 phút) - GV nhắc lại kiến thức trọng tâm. d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) - Trả lời câu hỏi trong sgk. - Làm bài tập trong sgk. * RÚT KINH NGHIỆM Phân bố thời gian toàn bài: Thời gian cho tường phần: Nội dung kiến thức, kỹ năng: Phương pháp giảng dạy: Ngày duyệt: 09.01.2015 Dương Văn Cường 8 Tiết: 38 SÓNG ĐIỆN TỪ Ngày soạn Ngày dạy Dạy lớp 12 15.01.2015 19.01.201 5 A1, 20.01.201 5 A3, A4, 21.01.201 5 A5, A2, 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nêu được định nghĩa sóng điện từ. - Nêu được các đặc điểm của sóng điện từ. - Nêu được đặc điểm của sự truyền sóng điện từ trong khí quyển. b) Về kỹ năng: - Vận dụng được kiến thức giải các bài tập đơn giản trong SGK, SBT. c) Về thái độ: - Có thái độ chăm chỉ học tập. 2. Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của GV: - Thí nghiệm của Héc về sự phát và thu sóng điện từ (nếu có). - Một máy thu thanh bán dẫn để cho HS quan sát bảng các dải tần trên máy. - Mô hình sóng điện từ của bài vẽ trên giấy khổ lớn, hoặc ảnh chụp hình đó. b) Chuẩn bị của HS: - Học và chuẩn bị bài cũ. 3. Tiến trình bài dạy: * Ổn định lớp: (1 phút) a) Kiểm tra bài cũ (5 phút) Câu hỏi: - Nêu mối quan hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. Định nghĩa điện từ trường? Đáp án: + Từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường xoáy. Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường. + Điện từ trường là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. * Đặt vấn đề (1 phút). - Sóng điện từ được ứng dụng rộng dãi nhất trong các loại sóng: Thông tin liên lạc, nấu thức ăn ? b) Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1 (20 phút): Tìm hiểu về sóng điện từ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Thông báo kết quả khi giải hệ phương trình Mác-xoen: điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng → gọi là sóng điện - HS ghi nhận sóng điện từ là gì. I. Sóng điện từ 1. Sóng điện từ là gì? - Sóng điện từ chính là từ trường lan truyền 9 từ. - Sóng điện từ và điện từ trường có gì khác nhau? - Y/c HS đọc Sgk để tìm hiểu các đặc điểm của sóng điện từ. - Sóng điện từ có v = c → đây là một cơ sở để khẳng định ánh sáng là sóng điện từ. - Sóng điện từ lan truyền được trong điện môi. Tốc độ v < c và phụ thuộc vào hằng số điện môi. - Y/c HS quan sát thang sóng vô tuyến để nắm được sự phân chia sóng vô tuyến. - HS đọc Sgk để tìm các đặc điểm. - Quan sát hình 22.1 trong không gian. 2. Đặc điểm của sóng điện từ a. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không với tốc độ lớn nhất c ≈ 3.10 8 m/s. b. Sóng điện từ là sóng ngang: E B c ⊥ ⊥ r r r c. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau. d. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng. e. Sóng điện từ mang năng lượng. f. Sóng điện từ có bước sóng từ vài m → vài km được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến gọi là sóng vô tuyến: + Sóng cực ngắn. + Sóng ngắn. + Sóng trung. + Sóng dài. Hoạt động 2 (13 phút): Tìm hiểu về sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Ở các máy thu thanh, ở mặt ghi các dải tần ta thấy một số dải sóng vô tuyến tương ứng với các bước sóng: 16m, 19m, 25m… tại sao là những dải tần đó mà không phải những dải tần khác? → Đó là những sóng điện từ có bước sóng tương ứng mà những sóng điện từ này nằm trong dải sóng vô tuyến, không bị không khí hấp thụ. - Tầng điện li là gì? (Tầng điện li kéo dài từ độ cao - HS đọc Sgk để trả lời. - Là một lớp khí quyển, trong đó các phân tử khí đã bị ion hoá rất mạnh dưới tác II. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển 1. Các dải sóng vô tuyến - Không khí hấp thụ rất mạnh các sóng dài, sóng trung và sóng cực ngắn. - Không khí cũng hấp thụ mạnh các sóng ngắn. Tuy nhiên, trong một số vùng tương đối hẹp, các sóng có bước sóng ngắn hầu như không bị hấp thụ. Các vùng này gọi là các dải sóng vô tuyến. 2. Sự phản xạ của sóng ngắn trên tầng điện li - Tầng điện li: (Sgk) 10 [...]... pháp giảng dạy: Ngày duyệt: 23 .01 .20 15 Dương Văn Cường 20 Tiết: 42 GIAO THOA ÁNH SÁNG Ngày soạn Ngày dạy 02. 02. 201 5 03. 02. 201 5 04. 02. 201 5 29 .01 .20 15 Dạy lớp 12 A1, A3, A4, A5, A2, 1 Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Mô tả được thí nghiệm về nhiễu xạ ánh sáng và thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng - Viết được các công thức cho vị trí của các vân sáng, tối và cho khoảng vân i - Nhớ được... Ngày duyệt: 30.01 .20 15 Dương Văn Cường 24 Tiết 43: BÀI TẬP Ngày soạn 29 .01 .20 15 Ngày dạy 04. 02. 201 5 05. 02. 201 5 06. 02. 201 5 Dạy lớp 12 A1, A5, A4, A2, A3, 1 Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nắm được hiện tượng tán sắc ánh sáng và giao thoa ánh sáng - Nắm được công thức định nghĩa khoảng vân Công thức xác định vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa b) Về kỹ năng: - Giải được các bài toán đơn giản trong SGK... Nội dung kiến thức, kỹ năng: Phương pháp giảng dạy: Ngày duyệt: 06. 02. 2015 Dương Văn Cường 33 Tiết: 46 TIA X Ngày soạn 12. 02. 2015 Ngày dạy 26 . 02. 201 5 27 . 02. 201 5 02. 03 .20 1 5 Dạy lớp 12 A5, A4, A2, A3, A1, 1 Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nêu được cách tạo, tính chất và bản chất tia X - Nhớ được một số ứng dụng quan trọng của tia X - Thấy được sự rộng lớn của phổ sóng... quan sát được này là quang phổ của ánh sáng Mặt Trời hay Đỏ Da cam Vàng Lục Lam Chàm Tím 18 quang phổ của Mặt Trời - Ánh sáng Mặt Trời là ánh sáng trắng - Sự tán sắc ánh sáng: là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc Hoạt động 2 ( 12 phút): Tìm hiểu thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Để kiểm nghiệm xem có phải... không phải là ánh III Giải thích hiện thì sau khi qua lăng kính sẽ không sáng đơn sắc Mà là hỗn tượng tán sắc bị tách màu Thế nhưng khi cho hợp của nhiều ánh sáng đơn - Ánh sáng trắng không ánh sáng trắng (ánh sáng Mặt Trời, sắc có màu biến thiên liên phải là ánh sáng đơn sắc, ánh sáng đèn điện dây tóc, đèn tục từ đỏ đến tím mà là hỗn hợp của nhiều măng sông…) qua lăng kính chúng ánh sáng đơn sắc có... 29 .01 .20 1 5 30.01 .20 1 5 22 .01 .20 15 Dạy lớp 12 A1, A5, A4, A3, A2, 1 Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Mô tả được 2 thí nghiệm của Niu-tơn và nêu được kết luận rút ra từ mỗi thí nghiệm b) Về kỹ năng: - Giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính bằng hai giả thuyết của Niu-tơn c) Về thái độ: - Có thái độ chăm chỉ học tập 2 Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của GV: Chuẩn bị dụng cụ làm 2 thí nghiệm... thoa ánh sáng b) Về kỹ năng: - Giải được bài toán về giao thoa với ánh sáng đơn sắc c) Về thái độ: - Có thái độ chăm chỉ học tập 2 Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của GV: - Làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc (với ánh sáng trắng thì tốt) b) Chuẩn bị của HS: - Ôn lại bài 8: Giao thoa sóng 3 Tiến trình bài dạy: * Ổn định lớp: (1 phút) a) Kiểm tra bài cũ (5 phút) Câu hỏi: 1 Tán sắc ánh sáng là... lớp: (1 phút) a) Kiểm tra bài cũ (5 phút) Câu hỏi: 1 Tán sắc ánh sáng là gì? Nêu định nghĩa ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng? 2 Nêu mối quan hệ giữa chiết suất môi trường và màu sắc ánh sáng? Đáp án: 1 Định nghĩa tán sắc, ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng (SGK) 2 Chiết suất môi trường phụ thuộc màu sắc ánh sáng Càng gần phía tím chiết suất càng lớn, càng gần phía đỏ chiết suất càng nhỏ * Đặt vấn đề... thức, kỹ năng: Phương pháp giảng dạy: Ngày duyệt: 16.01 .20 15 Dương Văn Cường 11 Tiết: 39 NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN Ngày soạn 15.01 .20 15 Ngày dạy 21 .01 .20 1 5 22 .01 .20 1 5 23 .01 .20 1 5 Dạy lớp 12 A1, A5, A4, A2, A3, 1 Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nêu được những nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến - Vẽ được sơ đồ khối của một máy... nhà: (2 phút) - Trả lời câu hỏi trong sgk - Làm bài tập trong sgk * RÚT KINH NGHIỆM Phân bố thời gian toàn bài: Thời gian cho tường phần: Nội dung kiến thức, kỹ năng: Phương pháp giảng dạy: 14 Ngày duyệt: 16.01 .20 15 Dương Văn Cường 15 Tiết 40: BÀI TẬP Ngày soạn 22 .01 .20 15 Ngày dạy 26 .01 .20 1 5 27 .01 .20 1 5 28 .01 .20 1 5 Dạy lớp 12 A1, A3, A4, A5, A2, . duyệt: 23 .01 .20 15 Dương Văn Cường 17 CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG. Tiết: 41 TÁN SẮC ÁNH SÁNG Ngày soạn Ngày dạy Dạy lớp 12 22 .01 .20 15 28 .01 .20 1 5 A1, 29 .01 .20 1 5 A5, A4, 30.01 .20 1 5 A3, A2, 1 dạy: 14 2 1 3 4 5 1 2 3 4 5 Ngày duyệt: 16.01 .20 15 Dương Văn Cường 15 Tiết 40: BÀI TẬP Ngày soạn Ngày dạy Dạy lớp 12 22 .01 .20 15 26 .01 .20 1 5 A1, 27 .01 .20 1 5 A3, A4, 28 .01 .20 1 5 A5, A2, 1. Mục. SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO SƠN LA. TRƯỜNG THPT GIA PHÙ. (TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.) GIÁO ÁN HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Hồng Quang. GIÁO ÁN MÔN: Lý. KHỐI LỚP: 12 cơ bản. TỔ: Lý - Tin. HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 20 14

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Ngày duyệt: 09.01.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 09.01.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 16.01.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 16.01.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 23.01.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 23.01.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 30.01.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 30.01.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 06.02.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 06.02.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 13.02.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 27.02.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 27.02.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 06.03.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 06.03.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 13.03.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 13.03.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 20.03.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 20.03.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 28.03.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 28.03.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 03.04.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 03.04.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 10.04.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 10.04.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 17.04.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt: 17.04.2015

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt:

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt:

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt:

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt:

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt:

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt:

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt:

 • Dương Văn Cường

 • Ngày duyệt:

 • Dương Văn Cường

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan