0

Giáo án dạy thêm Tiếng Anh 6

65 2,971 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 16:30

Pre. day: 15/01/2013 T.day : 17,18/01/2013 Period: 1, 2, 3 - THE VERB “TOBE” I. Aims By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to use TOBE with personal pronouns. - Teaching aids: book, planning ,board - Anticipated problems: II. Procedure A. Class organization. - Checking atendance: 1. Warm up. - Brainstorm: Ordinary Verbs 2. Content B. Theory 1. Personal Pronouns Ngôi thứ số ít số nhiều nhất I We hai You You ba He / She / It They 2. The Verb TOBE a. Câu khẳng định.= The positive form I + am =’m + tên riêng / tính từ / danh từ He / She / It + is =’s (nếu số it thì có mạo từ “a / an or the”) You / We / They + are =’re b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ) Are + you / they / (we) ? Yes, I am/we/they are . No,I/we/they+ be + not Is + he / she / it ? Yes, he / she/it is. No,he / she / it is not. - Wh-questions: How (old) + be + S?, What + be + your/his… name(s)? c. Câu phủ định. ( thêm ‘not’ sau động từ tobe) I + am not + tên riêng / tính từ / danh từ ( nếu số it He / She / It + is not thì có mạo từ “a /an or the”) You / We / They + are not Notes: Động từ “be” chỉ tình trạng của chủ ngữ, động từ được chia theo các ngôi. - Dùng trong các tình huống sau: giới thiệu bản thân, hỏi tên người nào đó, hỏi thăm sức khỏe, hỏi về tuổi tác. C. Drill exercises Ex1: Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hoàn chỉnh. 1. My mother / be / tall. 2. What / be / his name /? 3. The children / be / fine. 4. The children / be / good students. 5. Her name / not be / Hung. 6. Where / he / be / from / ? 7. Nga / be / a new student / ? 8. This / be / my father. 9. You / be / Hoa / ? 10. How / you / be / today / ? Ex2: Chuyển các câu sau sang câu phủ định và nghi vấn rồi trả lời YES hoặc NO. Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 1. That is a pen. 2. The book is on the table. 3. Nam and Ba are very well. 4. He is a doctor. 5. The children are good students. 6. Thu is pretty. 7. She is in her classroom. 8. They are tall. 9. It is hot. 10.My name is Lan. Ex3. Translate these sentences into English. 1. Chào các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không? 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao? 3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu. 4. Chào chị.Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi. 5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ? 6. Em chào anh. Đây là Nga . Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6. 7. Tôi là Phong còn đây là Linh. Ex4: Supply the correct form of the Verbs. 1. How old you (be) ? 2. You (be) fine? 3. This (be) Phong ? 4. He ( not be) a doctor. 5. They (not be) teachers. Ex5: Correct mistakes 1. How old you are? 2. I’m fiveteen years old. 3. My name are Linh. 4. We am fine , thank you. 5. I’m Hanh and I am is fine. D. Homework - Redo all exercises or do the left exercises. - Learn the theory by heart. Tæ trëng chuyªn m«n duyÖt Hå S¬n, ngµy: 14/ 01/ 2013 Pre. day: 29/01/2013 Duong Tien Dung Ho Son Secondary school 2 Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 T.day : 31/01/2013 Period: 4, 5, 6: THE CARDINAL NUMBERS AND NOUNS I. Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice the numbers and understand single Nouns and plural Nouns to use them. - Teaching aids: book, planning ,board - Anticipated problems: II. Procedure A. Class organization. - Checking atendance: 1. Warm up. - Brainstorm: Ordinary Verbs 2. Content B. Theory 1. Cardinal Numbers - Ss count the numbers from 0 to 30, and 30 to 0; 1,3,5 29; 2,4,6 30, 30, 28, 26, 2; 29, 27, 25 1; 2. Nouns a. Uncountable Nouns water, coffee, milk b. Countable Nouns. - Single Nouns: ( No ‘s’ after the N) girl, man, student, Review: * Chào hỏi: Hello / hi / Good morning * Giới thiệu tên: My name’s = I’m * Hỏi thăm sức khoẻ: How are you? / And you? (I’m) fine * Cảm ơn: Thanks = Thank you. * Giới thiệu tên người khác hoặc tên 1 đồ vật: This is * Hỏi đáp về tuổi: How old are you? I’m years old. * Vocabulary: Buổi trong ngày: morning , afternoon, evening, night. Bạn học: classmate, partner, children C. Drill exercises Ex1: Write the numbers 1 = one, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ex2: Sắp xếp các danh từ sau thành 2 cột: danh từ không đếm được và danh từ đếm được 1. child 6. bench 2. sugar 7. family 3. ruler 8. coffee 4. milk 9. water 5. bookshelf 10. house Ex3: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh. 1. morning / I / Tam / this / Lan 2. Hi / I / Hai / this / Van. 3. afternoon / name / Hung / this / Hoang. 4. Hello / Long / I / Hoa / this / Nam / and / this / Nga 5. How / you / ? – I / fine / thanks/ Duong Tien Dung Ho Son Secondary school 3 Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 6. morning / Miss Ha / name / Ba / this / Phong. 7. after noon / children / name / Nguyen Van An / How / you / ? 8. afternoon / teacher / we / fine / thanks/ 9. Hi / Bao / how / you / ?/ 10. Hello / Luong / this / Lan , my friend/ she / a new student / my class Ex4: Sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh. 1. thank / are / you / fine / , / we 2. today / how / ? / you / are / 3. is / name / you / ? / my / . / and / Thong / 4. this / evening / miss / , /Nga / good / . /Hoa / is / 5. is / am / hello / ? / Lan / what / your / I / name / . / Ex5: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì. 1. This (be) my friend , Lan . 2. She (be) nice ? 3. They (not be) students. 4. He (be) fine today. 5. My brother (not be ) a doctor. 6. You (be) Nga ? Yes, I (be) 7. The children (be) in their class now. 8. They (be) workers ? – No, They (not be) 9. Her name (be) Linh. 10.How you (be) ? – We (be) fine, thanks. Dạng số nhiều của danh từ: a. Thông thường thêm “s” vào sau danh từ số ít b. Nếu N tận cùng bằng “y”- Trước-“y” là một nguyên âm ta thêm”s”. - Trước -“y’’ là một phụ âm ta đổi “y” thành “ies” c. N tận cùng bằng “f/fe” ta thay”f/fe” bằng -“ves” - Ngoại lệ các từ sau ta thêm “s” : roof, froof (chứng cớ), chief (người chỉ huy), handkerchief, safe,(két,tủ sắt), belief (niềm tin), chef (bếp trưởng) d. N tận cùng bằng “o”: - Trước “o” là một ng/âm ta thêm “s”. - Trước “o” là một phụ âm ta thêm “es” - Ngoại lệ: các từ sau chỉ thêm “s” : piano, photo , kilo, dynamo(máy phát điện),solo (độc xướng,một mình),auto(xe hơi),grotto(hang),motto(khẩu hiệu) e. N tận cùng bằng: “s, x, sh, ch, z” ta thêm “es” f. Danh từ dạng số ít nhưng nghĩa số nhiều: people, police, cattle, public, clergy (hàng giáo phẩm) D. Homework - Learn theory by heart . - Redo all exercises. Tæ trëng chuyªn m«n duyÖt Hå S¬n, ngµy: 28/ 01/ 2013 Pre. day: / /2013 T.day : / /2013 Duong Tien Dung Ho Son Secondary school 4 Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 Period: 7, 8, 9 - commands / Imperative and Pronouns I. Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and to understand the structures: Commands and Wh-questions. - Teaching aids: book, planning, board - Anticipated problems: II. Procedure A. Class organization. - Checking atendance: 1. Warm up. - Brainstorm: Ordinary Verbs 2. Content B. Theory 1. Commands: yªu cÇu, mÖnh lÖnh a. V(bare)+ O / C (bổ từ) -> Stand up , Close your books. b. Don’t + V(bare) + O / C -> Don’t talk in class, Don’t make noise. 2. Pronouns: Personal pronouns and possessive pronouns I WE YOU SHE HE THEY IT MY OUR YOUR HER HIS THEIR ITS Personal pronouns are used Subjects in the sentences. Possessive pronouns are used Adj , they stand before the nouns. C. Drill exercises. EX1: Make up imperative sentences using these words below. 1. Listen / teacher. 6. Not / open / book(s). 2. Not / talk / class. 7. Sing / a song. (hát 1 bài hát) 3. Look / board. 8. Not / sit down. 4. Not / make noise. 9. Read / dialogue 5. Close / books. 10. Not / be late for school.(muộn,chậm) EX2. Translate these sentences into English. 1. Hãy mở cửa ra 2. Hãy đóng cửa sổ lại 3. Đừng đi học muộn 4. Hãy nhìn lên bảng. 5. Đừng nói chuyện trong lớp. Hãy giữ trật tự EX3. Put a suitable personal pronoun / posessive pronouns into the blanks. 1 am Thu. This is brother. name is Hai. is a teacher. 2. Mr. and Mrs Brown are in livingroom. are teachers. There are three people in family. 3.What’s this? is a pen. 4 name is Nga. is sister. What is name , Lan? 5 friends and I are students. are good students. And these are teachers. 6. What’s telephone number, Lan? telephone number is 0398572000 Ex4. Complete the open dialogue. Minh: , Hoa. Hoa: Hi,Minh you? Minh: fine, thank ? Hoa: Fine. Duong Tien Dung Ho Son Secondary school 5 Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 Minh How you? Hoa: eleven Minh: What’s ? Hoa: It’s Ex5: Rearrange these sentenses into a suitable dialogue between Hoa, Thanh and Linh. 1. Hello, Thanh and Linh. How are you? 2. Bye. 3. Oh.Hi, Hoa. How are you? 4. How old are you? 5. We’re fine, thanks. 6. We’re eleven years old. 7. Fine, thanks. 8. Goodbye. Ex6: Translate into English 1. Chào các bạn . Hôm nay các bạn có khoẻ không? 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao? 3. Chào thầy Nam, chúng em chúc thầy một buổi sáng tốt lành. 4. Tên của anh là Trung và đây là chị Nga. 5. Chị 15 tuổi .Còn các em bao nhiêu tuổi ? 6. Con chào bố. Bố có khoẻ không? 7. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 20 tuổi. 8. Chị ơi, Chị bao nhiêu tuổi rồi. 9. Tên chị là Nga còn em tên gì? 10. Điện thoại nhà em số mấy? Dạ điện thoại nhà em là 039 857 862. D. Homework - Learn the theory by heart. - Redo all exercises or the left exercises. Tæ trëng chuyªn m«n duyÖt Hå S¬n, ngµy: / / 2013 Pre. day: / /2013 T.day : / /2013 Period: 10, 11, 12 - ARTICLES (a / an / the ) + QUESTIONS Duong Tien Dung Ho Son Secondary school 6 Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 I. Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to use the articles. Review some Wh-questions. - Teaching aids: book, planning , board - Anticipated problems: II. Procedure A. Class organization. - Checking atendance: 1. Warm up. - Brainstorm: Wh-questions 2. Content B. Theory 1. Articles: cái , chiếc, con - a / an: indefinite articles,go with singular Noun.And stand before the N - an : Stands before 5 vowel symbols such as: u, e, o, a, i. - a: stands before the consonant symbols. - the: definite article Review : classroom vocabulary: * Dụng cụ học tập: pencil, ruler, bag, pen, eraser, book. * Đồ dùng trong lớp: desk, board, waste basket, clock, window, door . * Nơi chốn: (to) live, classroom, house, street, city. * Nghề nghiệp: student , teacher. 2. Wh-questions: a. Hỏi đáp về tên: What’s your name? My name’s b. Hỏi đáp về tuổi: How old are you? I’m years old. c. Hỏi đáp về chỗ ở: Where do you live ? I live on / in / at d. Hỏi đáp cái này/ cái kia, người này/ người kia. Is this / that your ?Yes, this / that is my e. Hỏi đáp đây / kia là cái gì. What is this/that? - It / This / That is a/an C. Drill exercises Ex1: Put a suitable article(a / an / the) where necessary. 1. This is classroom. We are in classroom. 2. There is board on wall. picture of uncle Ho is on wall. 3. There is old chair at table. 4. Mr Minh is engineer and his friend is doctor. 5. That is eraser and this is pen. 6. These are oranges and that is apple. 7. Is this umbrella ? 8. I live on PDP street. He lives in city. Ex2: Make questions for underlined words. 1. We’re very well, thanks 2. I’m twelve years old. 3. My telephone number is 039 857 862 4. My name’s Nga. Duong Tien Dung Ho Son Secondary school 7 Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 5. We live on Nguyen Du Street. 6. I live in a house. 7. I live at 32 Ly Tu Trong Street. 8. H-o-a, Hoa 9. That is an eraser. 10. This is a book. Ex3: Make up question and answer using these words given below. 1. where / live / I / Vietnam 2. where / live / we / house. 3. where / live / I / City. 4. where / live / we / Hai Thuong Lan Ong Street. 5. where / live / I / 180 Xuan Dieu Street. 6. what / telephone number/ 0984 170 206. 7. what / mobi phone number / 0913396753 8. How / you / thirteen years old. 9. How / you / very well, thanks. 10.what / name / Hung. Ex4: Translate these sentences into Vietnamese. 1. Bạn sống ở đâu, Hai ? 2. Mình sống ở đường Nguyễn Du. Còn các bạn sống ở đâu? 3. Chúng mình sống ở Hồ Sơn, Tỉnh Vĩnh Phúc. 4. Tôi sống ở số nhà 102 Đường Xuân Diệu, Phường Ngô Quyền 5. Cái gì đây? Đó là cái tẩy 6. Tôi sống ở số nhà 80 Ngõ 8 Đường Nguyễn Viết Xuân, Thành Phố Vĩnh Yên. 7. Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào? 8. Đây là quyển sách của tôi còn kia là chiếc bút của bạn. 9. Kia có phải là cái bút chì của bạn không? Không, không phải. 10. Đây có phải là ngôi nhà của bạn không? Vâng, đúng vậy. D. Homework - Redo all exercises or Do all exercises left. - Learn theory again. Tæ trëng chuyªn m«n duyÖt Hå S¬n, ngµy: / / 2013 Pre. day: / /2013 T.day : / /2013 Period: 13, 14, 15 - Plural Nouns + Pronunciation I. Aims: Duong Tien Dung Ho Son Secondary school 8 Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 By the end of the leson, Ss will be able to get more practice and know how to change singular Nouns to plural Nouns. Review some kinds of questions. - Teaching aids: book, planning, board - Anticipated problems: II. Procedure A. Class organization. - Checking atendance: 1. Warm up - Brainstorm: living room vocabulary 2. Content B. Theory: 1. Plural nouns -Get Ss to learn how to write to read pronunciation “s” * General rulers: add ‘s’ after the N. - N tận cùng bằng “o”: - Trước “o” là một ng/âm ta thêm “s”. - Trước “o” là một phụ âm ta thêm “es”. Ngoại lệ: các từ sau chỉ thêm “s” : piano, photo , kilo, dynamo (máy phát điện),solo (độc xướng,một mình),auto(xe hơi), grotto(hang), motto (khẩu hiệu) - Put ‘es’ after the N ended by : s /ss, ch , sh , x , z box – boxes, watch – watches, class – classes, trừ từ mượn của nước ngoài:stereos - The N ended by: f /fe -> ves knife – knives, shelf = shelves -> /vz/ - The Nouns ended by : y -> ies khi liền trước y là phụ âm , còn nguyên âm + y => ta chỉ + s -> story => stories, play => plays * Irregulal rulers: Must learn by heart - man – men, child – children, foot – feet * Pronunciation: /s/ = ts, ps, ks ; /iz/ = ses , ches ,shes , xes , ces , ges , zes /vz/ = ves ; /z/ =the left words * Review Vocabulary: change them into plural nouns - Đồ đạc trong nhà: couch , armchair, lamp, telephone , bookshelf, television , stereo , bench. - Nghề nghiệp: doctor, nurse, engineer , teacher. - Thành viên trong gia đình: father, mother, brother, sister. - Nơi chốn: yard 2. Questions a. Hỏi đáp xem đây/ kia là những cái gì : What are these / those? - They are - These / Those are b. Hỏi đáp xem có bao nhiêu người/ vật: How many are there in your ? There are / There is a / an c. Hỏi đáp người này/người kia: Who’s this / that? It / This / That is d. Hỏi đáp về nghề nghiệp: What does he/ she do? = What’s her / his job? He / She is a / an e. Hỏi về tuổi của người khác: How old is he / she ? He / She is years old. C. Drill exercises Ex1: Write the plural forms of nouns armchair , table , lamp , bag , couch house , eraser , window , stereo , class Ex2: Put the plural nouns from Ex1 into the correct column Duong Tien Dung Ho Son Secondary school 9 Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 - / s / - / z / - / iz / Ex3: Write the questions from the following answers 1. I live in HCM City. 6. I am twelve years old. 2. My name’s David. 7. H – O – A 3. No. That’s my classroom. 8. It is an eraser. 4. Yes. This is my pen. 9. No. That is my teacher. 5. These are windows. 10. They’re counches. Ex4: Which one is different? 1. pen board desk teacher 2. ruler pencil pen student 3. classroom eraser pencil pen 4. class door window clock 5. schoolbag clock wastebasket 6. house school eraser classroom 7. wastebasket board desk city 8. two twenty thirteen nineteen 9. I we you my 10. am are is children Ex5: Say the words with the correct stress. morning , evening , afternoon , window, pencil , teacher , ruler , student , eraser, table , telephone , armchair , television , bookshelf , stereo , engineer, family. Ex6: Write about you Hi. My name’s I’m a I’m old. I live There family.ect Ex6: Put a suitable preposition 1. Stand 2. Sit 3. Come 4. I live a Street. 5. I live a house . 6. I live VN. 7. I live Le Loi Street. 8. I live 326 Tran Phu Street. 9. I live HCMC. 10. What’s this English? D. Homework - Learn theory by heart. - Do the left exercises. Tæ trëng chuyªn m«n duyÖt Hå S¬n, ngµy: / / 2013 Pre. day: / /2013 T.day : / /2013 Period: 16, 17, 18 - this / that is , these / those What time is it? drill exercises Duong Tien Dung Ho Son Secondary school 10 [...]... these sentences in to interrogative form and answer Yes or No 1 He gets up at 6 o’clock 2 She brushes her teeth at 6. 10 3 Nam gets dressed at 6. 25 4 Ba and Nam go to school at 6. 30 5 Tuan washes his face at 6. 15 6 My father has breakfast at 6. 20 7 I wash my face at 6 05 8 They brush their teeth every morning 9 He is a big... and answer with these words 1 Hung / wash / face / 6. 10 2 I / brush / teeth / 6. 05 3 Nga / get / dressed // 6. 35 4 She / have / brekfast // 6. 25 5 parents / go to work // 6. 45 Using: What do at ? and answer 6 children / go to school / 6. 15 7 they / have / breakfast // 6. 30 8 I / get / up //5.20 ... II Procedure A Class organization Duong Tien Dung 16 Ho Son Secondary school Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 - Greeting - Checking attendance: 6A: 6B: 6C: 1 Warm up - Brain storms Ordinal Verbs 2 Content B Theory Formation: a S + V(s/es) -> She / He / It + Vs/es .; -> I / We / You / They + V(bare) ( sh, ch , o , s , x , +es , còn lại phần lớn thêm “s” riêng have -> has) b Do / Does + S + V(bare)... and review vocabulary (unit 6- A-B) - Teaching aids: book, planning ,cards II Procedure A Class organization - Greeting - Checking attendance: 6A: 6B: 6C: 1 Warm up - Brain storms activities Duong Tien Dung 20 Ho Son Secondary school Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 2 Content B Theory 1 Vocabulary - Write these words into English: núi, làng, đền thờ, nhà hàng ăn uống, cánh đồng lúa, nhà bảo tàng,... Warm up - Greeting - Checking attendance: 6A: 6B: 6C: 2 Content - Revision vocabulary: the names the means of transport: bike,plane… - Hiện tại phân từ: Present participle: V -> Ving A Theory: - Diễn đạt một hành động đang xẩy ra vào đúng lúc nói, ta chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn Duong Tien Dung 26 Ho Son Secondary school Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 - Các trạng từ chỉ thời gian... 4 Anh tôi đang lái xe ô tô đi Hà nội 5 Bọn trẻ đang chơi bóng đá ở đâu? - Ở sân vận động 6 Họ đang chờ xe buýt 7 Bây giờ cậu ấy không xem ti vi 8 Chúng tôi đang đi tới trường 9 Cậu ấy đang viết thư cho bố mẹ cậu ấy 10 Chị tôi đang đánh răng 4 Homework - Redo exercises 2012 - 2013 Tæ trëng chuyªn m«n duyÖt Hå S¬n, ngµy: / / 2013 Đỗ Thị Hồng Việt Pre day:5/12/2012 T.day : 7/12/2012 week 16 Period 46, 47,48:...Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 I Aims By the end of the lesson , Ss will be able to know again how to use the ordinal verbs and its forms: negative form, and questions - Teaching aids: book, planning ,cards II Procedure A Class organization - Greeting - Checking attendance: 6A: 6B: 6C: 1 Warm up - Brainstorm: living room vocabulary 2 Content B Theory... 5 My brother up at 5.45 6 Doe she to school at 6. 20? 7 He his homework in the evenings 8 Our family television in the living room 9 She lunch at 6 o’clock every afternoon 10 Does Ba the house work? – No, he not Ex4: Answer the questions: 1 Do you have English today? 2 Do you have history on Monday? Duong Tien Dung 11 Ho Son Secondary school Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 3 Does your... My father watches television at 7 o’clock every evening 5 They play soccer after school 6 Our school has three floors 7 He is in grade 7 8 They are in their house 9 These are counches 10 She is 20 years old Ex6: Complete the passange Every morning , Quang up six o’clock, then he dressed 6. 15 He to school 6. 30 When the class finishes , he home 1015 After lunch, has a short rest, the after noon,... 17 Ho Son Secondary school Lesson plan Extra English 6 2012 - 2013 3 How many brothers do you have ? 4 How many floors does your school have? 5 What time does your brother go to school? 6 What time do you get up? 7 What time does your sister wash her face? 8 What time do you brush your teeth? 9 What do you do at 6. 45? 10 What does your father do at 6. 30? Ex4 Put in the appropriate forms of the verbs . gets up at 6 o’clock 2. She brushes her teeth at 6. 10 3. Nam gets dressed at 6. 25 4. Ba and Nam go to school at 6. 30 5. Tuan washes his face at 6. 15 6. My father has breakfast at 6. 20 7 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ex2: Sắp xếp các danh từ sau thành 2 cột: danh từ không đếm được và danh từ đếm được 1 / teeth / 6. 05 3. Nga / get / dressed // 6. 35 4. She / have / brekfast // 6. 25 5. parents / go to work // 6. 45 Using: What do at ? and answer 6. children / go to school / 6. 15 7. they
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy thêm Tiếng Anh 6, Giáo án dạy thêm Tiếng Anh 6, , b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ)