0

Giáo án dạy thêm tiếng anh 6

132 5,794 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 14:33

Giáo án d y thêm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 ạ à ụ đạ ă ọ Teaching date:20/9/2011 WEEK 1: THE VERB “TOBE” I. Aims -Giúp HS hiểu được động từ TOBE ở thì hiện tại thường. -Cuối bài,học sinh có thể áp dụng lý thuyết để làm bài tập. II.Teaching aids:white board III.Content: PERIOD 1: content T&STS’activities I. GRAMMAR:(15’) *Model sentences: I am a student He is Nam We are fine *Form: a. Câu khẳng định.= The positive form I + am =I’m + tên riêng / tính từ / danh từ He / She / It + is =’s (nếu số it thì có mạo từ “a / an or the”) You / We / They + are =’re b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ) Are + you / they / (we) ? Yes, I am/we/they are . No,I/we/they+ be + not Is + he / she / it ? Yes, he / she/it is. -T set the scene and give the model sentences/Sts listen. -Read in chorus/ Individually. -T explains about TOBE/Sts listen and copy. +form +mean +notes Giáo án d y thêm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 ạ à ụ đạ ă ọ No,he / she / it is not. - Wh-questions: How (old) + be + S?, What + be + your/his… name(s)? c. Câu phủ định. ( thêm ‘not’ sau động từ tobe) I + am not + tên riêng / tính từ / danh từ ( nếu số it He / She / It + is not thì có mạo từ “a /an or the”) You / We / They + are not Notes: -Dạng viết tắt:I am = I’m He is=he’s Is not =isn’t You are=you’are Are not=aren’t - Động từ “be” có nghĩa là “thì,là ,ở” chỉ tình trạng của chủ ngữ, động từ được chia theo các ngôi.Sau tobe là N/ADJ/NAME - Dùng trong các tình huống sau: giới thiệu bản thân, hỏi tên người nào đó, hỏi thăm sức khỏe, hỏi về tuổi tác. II.EXERCISES: Ex1: Supply the correct form of the Verbs: (10’) 1. How old you (be) ? 2. You (be) fine? 3. This (be) Phong ? -Hangs the poster. -T explains clearly -T does the first as a model and explại the rules for this kind of exercise. 1.How old are you? -Limits time -Gets feedback and corrects the Giáo án d y thêm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 ạ à ụ đạ ă ọ 4. He ( not be) a doctor. 5. They (not be) teachers. Ex2: Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hoàn chỉnh:(10’) 1. My mother / be / tall. 2. What / be / his name /? 3. The children / be / fine. 4. The children / be / good students. 5. Her name / not be / Hung. 6. Where / he / be / from / ? 7. Nga / be / a new student / ? 8. This / be / my father. 9. You / be / Hoa / ? 10. How / you / be / today / ? Ex3: Chuyển các câu sau sang câu phủ định và nghi vấn rồi trả lời YES hoặc NO:(15’) 1. That is a pen. 2. The book is on the table. 3. Nam and Ba are very well. 4. He is a doctor. 5. The children are good students. 6. Thu is pretty. 7. She is in her classroom. 8. They are tall. 9. It is hot. 10.My name is Lan. mistakes Giáo án d y thêm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 ạ à ụ đạ ă ọ PERIOD 2 Content T&Sts’activities I. Hãy hoàn tất các câu sau(7’) a. Hello, I ___________ Mai. b. I’m ten ____________ old. c. This _______ Lan. d. How are ________? e. My name _________ Huong. f. I live ________ Nguyen Hue Street. g. He ________ Mr. Tan. II: Correct mistakes(7’) 1. How old you are? 2. I’m fiveteen years old. 3. My name are Linh. 4. We am fine , thank you. 5. I’m Hanh and I am is fine III. Hãy chọn một trong các đáp án cho sẵn:(7’) 1. Mai _____ a teacher. a. is b. am c. are d.  2. I live _____ Gao Giong. a. in b. on c. at d.  3. They _____ in class. a. is b. am c. are d.  IV. Dùng đại từ nhân xưng để thay thế cho các từ gạch dưới:(7) 1. Thu and Lan are students. 2. My father and I are teachers. 3. My book is here. -T shows the exercise then does a model. a.am -limit time -Get feedback. Giáo án d y thêm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 ạ à ụ đạ ă ọ 4. His pencils are there. 5. Are you and Nam a student? III. Hãy chọn từ có dấu nhấn khác các từ còn lại:(5’) 1. a. morning b. children c. teacher d. thirteen 2. a. seven b. afternoon c. eleven d. twenty 3. a. fourteen b. sixteen c. evening d. hello IV. Translate these sentences into English. (10’) 1. Chào các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không? 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao? 3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu. 4. Chào chị.Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi. 5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ? 6. Em chào anh. Đây là Nga . Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6. Tôi là Phong còn đây là Linh. PERIOD 3:QUESTION WORDS I.AIMS: -Revise the question words and do the exercises Giáo án d y thêm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 ạ à ụ đạ ă ọ II.CONTENT: Content T&Sts’activities I. Các từ dùng để hỏi thường gặp:(7’) What: cái gì Where: ở đâu How: thế nào các từ này thường nằm ở đầu câu hỏi When: khi nào Who: ai II.Exercises: EX1:. Các câu hỏi và trả lời về bản thân:(10’) 1. What’s your name?  My name is / I’m 2. How are you?  I’m fine, thanks. 3. How old are you?  I’m 4. Where do you live?  I live in/ on/ at 5. How do you spell your name?  It’s EX 2. Hãy dặt câu hỏi cho các câu trả lời sau: (10’) 1. ___________________________? - My name’s Tam. 2. ___________________________? - I’m eleven. 3. ___________________________? - I’m fine, thanks. 4. ___________________________? - I live in Hue. 5. ___________________________? - It’s L-I-E- N. EX3. Hãy sử dụng các từ cho sẵn để đặt câu: (15’) 1. I/ live/ Ly Thuong Kiet Street. 2. morning/ Miss Huong. 3. old/ you? 4. He/ ten/ old. 5. What/ name? - *BRAIN STORM: -Ask sts to give wh words(one by one) -T explains the question and does the first as a model. -Limits time. -gets feed back and corrects Giáo án d y thêm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 ạ à ụ đạ ă ọ III. Homework - Redo all exercises or do the left exercises. - Learn the theory by heart. Preparing date:25/9/2011 Teaching date:27/9/2011 Giáo án d y thêm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 ạ à ụ đạ ă ọ WEEK 2: THE PLURAL NOUNS: I.AIMS: By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice the numbers and understand single Nouns and plural Nouns to use them. II.TEACHING AIDS: -White boards III.CONTENT: PERIOD 1: T&Sts’activities I. Cách thành lập danh từ số nhiều(20’) - Thông thường danh từ số nhiều có thêm S ở cuối a book ( một quyển sách) books ( những quyển sách) a table ( một cái bàn ) tables ( những cái bàn ) - Những danh từ tận cùng là : x, s, o, ch, sh, z : ta thêm “es” a bus buses ( những chiếc xe buýt) a couch couches ( những cái ghế sa lông dài). - Những danh từ tận cùng bằng Y có 2 trường hợp xãy ra: - Y đứng sau các phụ âm thì đổi Y thành i rồi thêm es. a city cities ( những thành phố ) a family families ( những gia đình ) - Y đứng sau các chữ cái nguyên âm (u, e, o, a, i ) thì thêm s ở phía sau. a key keys ( những chiếc chìa khóa ) a boy boys ( những cậu bé ) - Danh từ tận cùng bằng f hoặc fe, ta đổi f hoặc fe thành v sau đó thêm es vào . a knife knives ( những con dao) ; a leaf -T explains the rules and write on the board/Sts listen and copy. Giáo án d y thêm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 ạ à ụ đạ ă ọ leaves ( những chiếc lá) - Danh từ tận cùng là nguyên âm o và đứng trước nó là một phụ âm ta thêm es vào. a potato potatoes ( những củ khoai tây ) a tomato tomatoes ( những quả cà chua ) - Danh từ tận cùng bằng một nguyên âm o và đứng trước nó là một nguyên âm ta chỉ thêm s : a kangaroo kangaroos ( những con chuộc túi ) a radio radios ( những chiếc máy rađiô) - Một số danh từ khi thành lập số nhiều có dạng đổi đặc biệt: a woman women (những người đàn bà ) a man men ( những người đàn ông ) a child children ( những đứa trẻ con ) a mouse mice ( những con chuột ) a tooth teeth ( những cái răng ) a foot feet ( những bàn chân ) a groose greese ( những con ngổng ) a person people ( người ) an ox oxen ( những con bò ) II. Cách phát âm: Cách phát âm các danh từ tận cùng bằng s, es. • Chữ s được phát âm là /s/ khi danh từ cso các âm tận cùng là: k, f, p, t, th. /s/: Books , streets . • Chữ s được phát âm là /iz/ khi các danh từ có tận cùng là chữ cái: s, x, sh, ch, ce, ge, z. / iz/: Couches , kisses, taxes, classes sentences watches. • Chữ s được phát âm /z/; loại trừ 2 trường hợp nói trên thì còn lại: /z/: plays, teachers, rulers, Chú ý: khi es được thêm vào các danh từ có tận cùng là phụ âm + y ta phát âm es là /z/ /z/: City cities ; story stories ; family families Giỏo ỏn d y thờm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 II.EXERCISE: EX 1:. Choose the word that has the underlined letter (S) pronounced differently from the rest: (Chn t gch chõn ch (s) phỏt õm khỏc vi t cũn li )(15) 1. a. plays b. reads c. listens d. stops 2. a. caves b. marks c. exams d. days 3. a. tells b. cooks c. talks d. looks 4. a. babies b. berries c. kisses d. stories 5. a. goes b. washes c. misses d. hisses EX :Sp xp cỏc t sau theo 3 cỏch phỏt õm:(10) Languages-televisions-chairs-tables-couches-desks- stools-lamps-telephones-sentences /s/ /z/ /iz/ desks PERIOD 2: ễN LI MT S CU TRC CU HC I.AIMS: -Revise some grammar in unit 1,2. II.CONTENT: Content T&Sts activities I. Review: * Chào hỏi: Hello / hi / Good morning * Giới thiệu tên: My names = Im * Hỏi thăm sức khoẻ: How are you? / And you? (Im) fine * Cảm ơn: Thanks = Thank you. * Giới thiệu tên ngời khác hoặc tên 1 đồ vật: This is -Asks sts to give some structures which have done in unit 1-2. -Writes on the board and sts copy. [...]... at six forty- five 0 Nam is in A grade 6 B class 6A C grade 7 1 Nams school is A big B small C in the city centre 2 Nams classroom is A on the 2nd floor B on the 3rd floor C on the 4th floor 3 Nams class has Giỏo ỏn dy thờm v ph o Anh 6 Nm hc:2011-2012 A 40 students B 26 boys C 26 girls 4 Nam washes his face and A gets B brushes his teeth C does some 5 Nam .at 6. 45 A gets up B has breakfast C goes... a c dựng trc mt danh t - Mo t a bin thnh an khi cỏc danh t bt u bng mt trong cỏc nguyờn õm sau: a, e, i, o, u Ex: What is this? Its a book What is that? Its an eraser Giỏo ỏn dy thờm v ph o Anh 6 Nm hc:2011-2012 3 ng t To Be trong cõu What are these/ those?: - Ta dựng cõu hi What are these/ those? hi v nhiu vt hoc vt - Cõu tr li c bt u l: Theyre + N s nhiu - Danh t s nhiu l danh t c thờm s vo... oclock My brother Giỏo ỏn dy thờm v ph o Anh 6 Nm hc:2011-2012 4 Mrs Mai takes her children to the park on Sunday They 5 Mr Viet has two bookshelves in his room >I Preparing date :6. 11.2011 Teaching date:8.11.2011 WEEK 8: PERIOD 1:REVISION I/ AIMS: -by the end of the lesson student will be able to Remember their old knowledge Giỏo ỏn dy thờm v ph o Anh 6 Nm hc:2011-2012 Do some excercises Hi ỏp... gian Ex: What time does Dung go to school? He goes to school at 6. 30 II.CONTENT Content Exercise 1: Write the time in the words: 1 5:10 = 2 8:30 = 3 12:50 = 4 2:35 = 5 6: 40 = Exercise 2: Write the questions and answer with the given words: 1 Mai/have breakfast// 6. 45 -> -> 2 They/ go to school// 6. 15 -> -> 3 you/ get dressed// 6. 35 -> -> 4 your brother and you/ get up // 5.30 -> -> T&Stsactivities... những âm sau :/s /, /z/, /( sh)/, / t(ch) /, / d / VD : watches , washes, misses b Nếu động từ tận cùng là âm vô thanh Nm hc:2011-2012 Giỏo ỏn dy thờm v ph o Anh 6 Nm hc:2011-2012 phát âm là: /s/, /p/ ,/t/, /k/ , /f/, /( th) VD : wants , looks , paths ( lối mòn ) c Nếu động từ là âm hữu thanh hoặc nguyên âm /b/, /d/ ,/ g/ , /v/ ,/ (th)/, / l/, /m/, /n/, / ( ng)/ VD : loves , tries *Answers: II.EXERCISES:... subject? 5 It often (rain) in the summer Form of the verb? 6. The sun (set) in the West 7.It usually (rain)in the summer Write down 8.They (build) -Limits time 9.Bees (make) honey EXERCISES II -Gets feed back 1 Every morning , Linda ( get ) up at 6 She ( have ) Breakfast at 6: 10 After breakfast , she ( brush ) her teeth She ( go ) to school at 6: 30 She ( have ) lunch at 11:30 at school 2 We ( watch... Mai and Lan ( play ) .games after school 5 Vy ( listen ) to music every night 6 What .you ( do ) ? I ( be ) .a student 7 They ( play ) volleyball every afternoon 8 Mai ( brush ) her teeth every morning PERIOD 3: Giỏo ỏn dy thờm v ph o Anh 6 TEST IN OCTOBER: Nm hc:2011-2012 kim tra kho sỏt thỏng 10 ( Thi gian: 60 ph.) I Cho dng ỳng ca ng t trong ngoc (2 m) 1 My brother (not live) in Manchester... fifteen every morning 3 We are grade 12 Our classroom is .the 5th floor 4 Bi ang Fifi area bus 5 My mother is home 6 Mr trung! Come me please 7 They live.a house 169 Baker street 8 There are some school things The desk IV Em hóy c on vn v khoanh trũn ỏp ỏn ỳng (1 m) My name is Nam Im in class 6A, and this is my school My school is not big It is in the suburb of Hanoi There are over eight hundred student... and I are teachers (Thay cm t gch chõn bng mt i t nhõn xng thớch hp) Giỏo ỏn dy thờm v ph o Anh 6 Nm hc:2011-2012 4 Mr Nam is an engineer (Chuyn cõu sang th nghi vn) 5.That is a eraser (Sa li cõu bờn) 6 How old is your father? (Tr li cõu hi da vo thc t) III Hon thnh cỏc ch trng bng s hoc ch (1 im) EX: 26 twenty- six 1 40 2 ninety-seven 3 fifty 4 82 IV c on vn, s dung t gi ý in vo ch... you spell your name ? 4, How old are you? 5, What's her name? 1- 2- 3- PERIOD 3:CORECT THE TESTS Preparing date: 16/ 10/2011 Teaching date:18/10/2011 WEEK 5: B a, Her name is Lan Anh b, This is a board c, N-A-M, Nam d, Im twelve years old e, Im fine, thank you 4- 5- Giỏo ỏn dy thờm v ph o Anh 6 Nm hc:2011-2012 PERIOD 1: TO BE IN QUESTIONS I.AIMS: -Sau bi hc,hs hiu v s dng thnh tho cõu hi vi ng t Tobe,cõu . date:4.10.2011 WEEK 3: TEST (3 đ) Giáo án d y thêm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 ạ à ụ đạ ă ọ I.AIMS: -Đánh giá học sinh sau tháng 9 -Lên kế hoạch dạy thêm phù hợp II.CONTENT: PERIOD1:. listen and copy. Giáo án d y thêm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 ạ à ụ đạ ă ọ leaves ( những chiếc lá) - Danh từ tận cùng là nguyên âm o và đứng trước nó là một phụ âm ta thêm es vào. a potato. +notes Giáo án d y thêm v ph o Anh 6 N m h c:2011-2012 ạ à ụ đạ ă ọ No,he / she / it is not. - Wh-questions: How (old) + be + S?, What + be + your/his… name(s)? c. Câu phủ định. ( thêm ‘not’
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy thêm tiếng anh 6, Giáo án dạy thêm tiếng anh 6, , b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ), III. Nối cột Avới cột B( 2 points)