0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 CHUẨN VÀ ĐẸP

103 972 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 14:23

 Ngy son:06/01/2013 Tiết thứ: 55-56 VỢ CHỒNG A PHỦ (Tô Hoài) A. MỤC TIÊU:   !"#$%& '()*+,% %*/0%123456%)/74689/: %+;<=>3&,=1.=?@737A%%*%A=$%/B%+56" '%6C4@7%D.%4/E=F&*%G.%@74:74 )" 'HI<<@7/-%4/E=94C%J6/K%,+%%$%4/E 5L%;)*)%6.,M%07%,.%;IN%/G4%O,%K 0/:*P@7Q.P,E%K%%R%K%:4C%,:/-%%$.7 .956%)/A%%S" T"#U-(@*674=V-%<.%9%%D./6%J6/K%%4% D.%++" "%MW2;.,%6%I*K3C/&*.X:E%@74 " B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: C. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Y4/ Z4C4" Y Z4C3" D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổn định lớp - kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bi cũ: 3.Nội dung bi mới: 7"W[%/AGP4%)%$E/-R.3%%\%B(.CH !]^T,P 3))/4;<689"B%$.C@7.)%/-4%O,P4X 7<9.39% E%+)*23456%),_, Q.P`/PX/$%:G.)%S%D.):C%%K"Truyện Tây Bắc"5 5[%4<%3A%: 2a@" 3"=735C Hot động thầy v tròs Nội dung kiến thức Học sinh tm hiu Tiu dn:. XIN%J/G%; P4b 4  /  B  %E  %.  /G  %K Truyện Tây Bắc2.%E9 '4  /  B  %E  S :   ) 5*%%E I. Vi nét chung. 1. Tiểu dẫn" 7";=7HLZc" 'Z !]Td" 'e)M7f7'WP" '$%/-%\%B(.C'%/BG %:4CZ*: %D.C%=g:O%4G/- E%H7.EC" '!]]hW %[;%M2(J_/G- HE%K%" Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 1  'W,%<.%9% 'H6/K%_ B%E%$ 4b(<KiN%1/GE%K% .%;b ';%46/K%iA% E%4I=P7%$ 4%471%*:jb Giáo viên bnh chi tiết này. '),/k4@7_  %;=94C07I%$% 4b 'l.<KiN%1/G)@7 _bHI%@E%K% .%;Xm5O=94C )6/K%b Y4  /  31  #%  /  C <%3/:A=P G%%7'Dn7+.:[ : ; .)% =% / * + =o .X:E%'%$%4%EG <b '$%*4:.*:C=%/ *%4_b(%$%_i9.p 3>/4V7q<jV71b(;. '_)%*%D.%3Dế Mèn phiêu lưu ký r!]s!t,O chuộtr!]sTt,Truyện Tây Bắcr!]^t` 3"D.u%4%KvTruyện Tây Bắcv'; A%)-EE%H7.!]^s'!]^^" II. Đọc - hiểu văn bản. 1. Đọc. 2. Tìm hiểu văn bản. 7"H6/K%_ Y():.56C%  '7"Đã mấy năm","từ năm nào cô không nhớ …" →=Pwj%&/G%7, =Pwj%&/G):.56C% " '#P7%;%Bm7,C%+7` =c*` x(-32=J.J%" ⇒#P7?,*,0c%),% %*,  )%X.,3$%9,:D0D` '),5/k34 x(.[%,32 ,.4y=<` x*/G,%+%m` x(.[%,=PV `//4:./E; /." 'ZVM.1:4%6,4+7V nvmnh sẽ ngồi trong cá lỗ vuông ấy mà trông ra đến bao giờ chết th thôi…". xH$%F32S` → HE%K%.%;),B%E =N4:N4,A5z,E%K%%;%+,%S; (giữa nhà thống lý giàu có với cô con dâu luôn cúi mặtkhông gian căn guồng chật hẹp với không gian thoáng rộng bên ngoài)" ⇒():.56C% :)%P%B"_ P% %*,zO%4{=|/K%A%% i,%%R`=P/<+|%7" YSức sống tiềm tàng: '4*:.)%P%k?,<%%| 4,<G7.'<%1?" '#i6/G xHc'D.%R.'%" xN* ':w*/G%B" xASB')%/B" x_*Sr9:Rt" ⇒#%/*%{5K Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 2  @7_=3%<b 'Z&*.X:E%@7_ % E}A%07%$%4b 'HK iN%   /G  )  @7 _b 'l.X%7%1.6 /K%%4%D.%++b 'H6/K%a@ =94C07 I%$%4bHKiN%1/G )/*Kb '8aZm%<& xH=P3$%.13%<" xzc%$4` x' $%" ⇒#%/*/P.X:E%" #M%<4a@ xR/P;." A Phủ có chết đó cũng thế thôi ". xAB.9%@7a@%S.1,%S " →_M%<4a@';<4a@: ;<4J.1" ⇒)<jV70$%)_': =$%0;%A%$@7&*/*%G.%%4 %6.2OI%M*%7.:. P:E" ⇒ ()_:)P:E1@7 OI5B$)y" HE%K%6%J%6.:J%%1" 8%K ~%76/K%%4%D.%++b ~%=E. 3"H6/K%a@" Y() '>_2P,*:7%7→839%3' 3>%*" 'B:8$%:.G/E"#4k.C,=P %:A|/ /1q4" x•.407→8C%/C→ :.%P%B4%*:j" x8|-.A%3w→8M%<,3 3><` YZ&*.X:E% '8%<H7&%T/w56.60K%&/ C→#%=74*.X:E%" ⇒()a@y:.)%)P:E 1" Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 3  '(; im =E    5L 7 %4 =P7,%7%$4b '(74%*:jC5E47b 'HI%P/G.[%E %K%@7%D.b W/G)5/E %K%@7%D.b 3. Cảnh xử kiện '•L7%4=<%*E..%%P7%\ :{m7|=<3$` 'H,0o:C,=:,m3B"€4 .)%: %,=m:C%"(&%$%\%7$ $%. 'a@7<0ow•.:[ % ` '(;4/7%G#o0[`8EK.N% +%5X.7@73%*%.G" ⇒@%O/:K%n.%%4%737 A%=$%0;a@%M%4M%\  =$=$4%*:j7" ⇒(74%*:j7147A %*%4=$.GM689B%7 %B(.C" HE%K%%;%+" %E%+" 4. Vi nét nghệ thuật xHE%K%i65+6/K%,.%;%6.:J 6/K%),<%JK.N%rB_,% ;J%.%;),5%@:[:C< @j.)%*N%6569% 6K., [3E%%;.%;5wjV,%6.%,G =:%G.%&K`Ba@,%;@ $=94C07),P/E,I* %4C;St" xHE%K%.%;4%O%K0@7P 4A%[9/BIN%r;im=E, =P=J:L).7i6,I%wS56 7,%OB/ ,;9%.-%G,`t" xHE%K%.%;%.G /B I%$%,1;%A. .A%%S" xHE%K%=E%+,),A 5z" xHPI%%$,.7K..9.G " IV. Tổng kết. e7/E.%;),*K@7_/a @,/-X:.*:C0X% %*,S +@756.G5B%*%5X .7@737A%4=$,2%=F &*%G.%,.X:E%=P1g Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 4  5E% @7=$P:E,=F•<+/ 5K@7J, (.C4 $.)%)%S"W<J: %E%+69,%65C4:B:74,%$ 3)@7 2a@"HI%X 4P4,%D.@7P4 &/I %B%m%@7%7/ G%$E 3C%J" 4.Củng cố:H9.HIN%J/G)5/E%K%@7%D." 5.Dặn dò:$%7$E%" h"~%=E. Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 5  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Ngy son: Tiết thứ: 57 NHÂN VẬT GIAO TIẾP A. MỤC TIÊU:  'H9./I[.//%w%44C%)74%$%)*:74%$ @76/K%74%$" '(<=V-<4[/$%%J /B/774%$%4%\I;A%" B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: C. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Y4/ Z4C4" Y Z4C3" D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổn định lớp - kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bi cũ:4C%)74%$3742.I0%11bHI;3742. I6%*4bH6%<4:07%A%b 3.Nội dung bi mới: 7"W[%/AG44C%)74%$3nPI,6/K%74%$I/7%w 07%A%"KI[.4@76/K%74%$*4C%)74 %$bH6/K%74%$R:+7$: 74%$%$4C% .OJ /E0;74%$b8P.7‚%7%./GG<" 3"=735C Hot động thầy v trò Nội dung kiến thức '4C%)!*&6%JI :E" 8%K!artI:E! Z=/%+E67 7"4C%)74%$%<I 6/K%74%$4bHI6 /K%<<I[.%$ 4/G:&7%|,B%J,%R:BiX )b 3"(6/K%74%$| /7  <, /7   c  / :6: %:774b %: R%@7vvB%B7b I. Phân tích các ngữ liệu. 1. Ngữ liệu 1" 7"4C%)74%$%<I6/K%74 %$:,.AP/v%v"HI6/K% <<[. 'G:&7%|G:I%k%|" 'GB%J:7.w:C:I" 'G%R:BiX)G:I56 :74)q4<" 3"(6/K%74%$|/7<, /7c/:6: %:7 'R9rt:<,.A4: c" '$%c4_AP:</v%v :c" '$%c4vv:<,r:@$t, /.AP:c" Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 6  "(6/K%74%$%<31 F/G/%$iX)=Pb 5" ( 6 /K% 74 %$ % < 07Ei7:C7%6.K%=39% R)74%$b c"HI[./G/%$iX), :&7%|,B%J,GE,` *:<@76/K%%$ 4b Giáo viên hướng dn, gợi ý và tổ chức. Học sinh thảo luận và phát biu tự do. Giáo viên nhận xét và khẳng định những ý kiến đúng và điều chỉnh những ý kiến sai. 8%KTW4C%J/%;: I6>Z=" Giáo viên hướng dn, gợi ý và tổ chức. Học sinh thảo luận và phát biu tự do. Giáo viên nhận xét và khẳng định những ý kiến đúng và điều chỉnh những ý kiến sai. '$%c4:<,vv:c, '(*  vv :  <,  :  c" "(6/K%74%$%31F/G/%$iX )rG:I56:74); )t" 5"=39%)74%$,6/K%74%$ %<07E4%4i7:C" c"HI[./G/%$iX),07E%6' S,:&7%|,B%J,GE,`*:< @76/K%=74%$"87R70c •:%7% 5w"•R5R,=X0c .C5CS"1:&7%|,31F/G/%$ iX),:C;)76/K%74%$ %>7A%2X" 2. Ngữ liệu 2. 7"(6/K%74%$%44C/-8#$, .A3/ 8#$,56:/(Jq4" '8#$</B.)%c%4%  077</S(Jq4"(w:C,=</B .A3/ ,/B56:,/BJ(8#$< 4Gcr%4<<;(•q4t" 3"%$iX)@78#$/B%\c 'B.A3/ '8#$:2r@71t v0%v" 'B56:'8#$:O:B,%)%\:B %:<</k%P%rP,3t %+A%:|r/G%P&ƒ(<1.i.:C %$bt" 'B(Jq4'8#$/\7:P@y,/\7:=k XD(Jq4/4%,=k.:(Jq4$ v-/Cv"8#$/\7% 5w,/\75{5,/\7< /kG74,4%" 'BJ('8#$:7,O0%4I %+A%:i475(Jq4" "W*/B(Jq4,8#$%+EG$ : 74%$ 'W|./GP:K(Jq4" '•:<%C%/*%/c,.S%B(J q4" 'H6/%$(Jq4:7.1i47 Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 7  '4C%)T|&%7K iN%" 8%K\/E%1.I :E%,7rt%7IK iN%1 /G6/K%74%$%4 4C%)74%$b Giáo viên nêu câu hỏi và gợi ý Học sinh thảo luận và trả lời. Giáo viên nhận xét và tóm tắt những nội dung cơ bản. 5(J" 5"B$: 74%$%,8#$XC%  .OJ/E0;74%$"HI c%4)*%4C/B8#$G 9 c%c4:8#$"W$(Jq4,X %$.*y3=A%O" II. Nhận xét về nhân vật giao tiếp trong hot động giao tiếp" !"44C%)74%$3nPI, 6/K%74%$iA%E%4/7< 4[c"•C<,6/K%74%$ %|/7:6/B7"7c <%2.G,<% c =P2<" T"e7EI76/K%74%$/B I  [  .  =  3E%  r%|,  B  %J,  G E,/**,/-4,.P%iX)t, *:<r)5/1%&PIt" "474%$6/K%74%$%oI ;.:+7$: 74%$  C% .OJ/E0;" 4.Củng cố:H9.'BZ=" 5. Dặn dò: '(D33%K%4R:E%KM%$%%$%c4$:B%$ %3%*%S" '$%7$E%" Tiết thứ58-59  VIẾT BÀI SỐ 5: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC A. MỤC TIÊU:  'K5O %%&,=U-/$%3/-:K/G.)%/AG/-" '$% 3/-:K/G.)%/AG/-" B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: '+" C. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Y4/ Z4C4'~7G/" Y Z4C3" D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 8  1. Ổn định lớp - kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bi cũ:'#.%7+D3@7" "Nội dung bi mới: 7"W[%/AG 3"=735C Hot động thầy v trò Nội dung kiến thức Giáo viên hướng dn học sinh chuẩn bị tốt cho việc viết bài. Học sinh tái hiện lại kiến thức đã học. Giáo viên ghi đề bài lên bảng. H .)% *  R %4= :.3%+,):K,=P 5%:E,=P133C" 4/.%0%1:. 3@7" '3" I. Một số đề bi: !"a%$4/Gj=$76@7%S €6•EvS:E%+,%S:)%Sw :%SI7v" T"81:Kj=$7@7H7.(74"Một tác phẩm thật có giá trị phải vượt lên trên tất cả bờ cõi, giới hạn, phải là tác phẩm chung cho tất cả loài người. Nó phải chứa đựng một ấi g lớn laomạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tnh bác ái, sự công bnh. Nó làm cho con người ngày càng người hơn" rH7.(74'W%\7t"" II. Gợi ý: !"8/$%R<:K.7 'S:E%+)" 'S:)" '_*07EI7%S/E%+/BE%+) " 'Sw:%SI7,&:%Sw<I[ %@7;.i,1% ,PI,C E` T"8/$%R<:K.7 'D./-/ %:%%A%;=P7, %7" -" Một tác phẩm văn học có giá trị …" → W6:% )5/%)%%R,%)45O@7 %D./-" ```` 4.Củng cố - Dặn dò:$%7$E%" '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Ngy son: Tiết thứ:60 NHÂN VẬT GIAO TIẾP Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 9  r$%c4t A. MỤC TIÊU:   '~q:E:V-6%J.*07E@76/K%74%$%44C%)74 %$" '6%J$: 74%$C%.OJ/E0;74%$@76/K%74 %$" '(<j%&/K5O%474%$" B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: C. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Y4/ Z4C4" Y Z4C3" D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổn định lớp - kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bi cũ: (c.<KiN%1/G6/K%74%$%44C%)74 %$b 3.Nội dung bi mới: 7"W[%/AG4%$%%B%7X%1./G6/K%74%$,[3E%6 %1.07EI76/K%74%$/BI[.=3E%%|,B %J,GE,/**,/-4,.P%iX)t,*:<r)5/1 %&PIt@76/K%74%$,%1./G$= 74%$ C%.O J/E0;74%$"$%@$5%7:E%Kq:E=V -6%J//K5O" 3"=735C Hot động thầy v trò Nội dung kiến thức '4C%)!|&:E%K 8%K!6%J+*@7 /%$iX)M6/K%S/B :<@7%44C%Jr.O !'Z=t'54C%J" Giáo viên gợi ý, hướng dn phân tích. Học sinh thảo luận, trnh bày. Giáo viên nhận xét, nhấn mạnh những đim cơ bản. '6 %J .* 07E I7[ ./%$iX),GE,B %J/-4`@76/K%74 %$/B[.%4:<@7 %\M4C%J" Học sinh đọc đoạn trích. Giáo viên gợi ý, hướng dn phân tích. III. Luyện tập. !"8%K! a_ „J   %$ iX) #k  5B'C 6339% ic.3<" 8G  %'%\7  :E 0739%  ic.3<" < 7  i   r P,:Ct" 5,0%C% riP.%74, 0%,6:Et" 2. Bi tập 2 W4C%J26/K%74%$ ')$6" 'W.P" 'e740G" _*07EI7[./G/%$iX)G EB%J,/-4@76/K%74%$ /B[.%4:<@7%\ Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 10 [...]... GIÁO CỤ: * Giáo viên : Soạn giáo án * Học sinh : Soạn bài D TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1 Ổn định lớp - kiểm tra sĩ số: 2 Kiểm tra bài cũ: Hãy tóm tắt và nêu chủ đề truyện "Những đứa con trong gia đình" của Nguyễn Đình Thi 3 Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: -"Nguyễn Minh Châu thuộc trong số những nhà văn mở đường tinh anh và tài năng nhất cảu văn học ta hiện nay" (Nguyên Ngọc) Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ... Minh Châu những câu văn (đoạn văn) mang cách nói hàm ý và phân tích -Tập viết câu văn (đoạn văn) chứa cách nói hàm ý -Tiết sau học Đọc văn "Mùa lá rụng trong vườn" -Ngày soạn: Tiết thứ: 73 ĐỌC THÊM MÙA LÁ RỤNG TRONG VƯỜN Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 32 Trường THPT Yên Thành 3 GV: Thái Thị Thùy Linh (Trích) Ma Văn Kháng) A MỤC TIÊU:... dụng ngôn ngữ để dựng lại một vẻ đẹp xưa-một con người tài hoa, khí phách, thiên lương nên ngôn ngữ trang trọng (dẫn chứng ngôn ngữ Nguyễn Tuân khi khắc hoạ hình tượng Huấn Cao, đoạn ông Huấn Cao khuyên quản ngục) -So sánh với ngôn ngữ trào phúng cỉa Vũ trọng Phụng trong Hạnh phúc của một tang gia đề làm nổi bật ngôn ngữ Nguyễn Tuân 4 Cách làm nghị luận một khía cạnh một tác phẩm văn học +Cần... -Phát xít Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay nên tháng 3 năm 1945 nạn đói khủng khiếp đã xảy ra Chỉ trong vòng vài tháng, từ Quảng Trị đến Bắc Kì, hơn hai triệu đồng bào ta chết đói Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 12 Trường THPT Yên Thành 3 -Hoạt động 2: Tổ chức đọc hiểu văn bản tác phẩm Bài tập 1: Đọc và tóm tắt truyện Học sinh đọc và tóm tắt tác phẩm Bài tập 2: Dựa vào nội dung truyện,... toà án huyện nói lên điều gì? Học sinh thảo luận nhóm, cử đại diện trình bày Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản GV: Thái Thị Thùy Linh hồn" -Đôi mắt tinh tường"nhà nghề" của người nghệ sĩ đã phát hiện vẻ đẹp trời cho trên mặt biển mờ sương, vẻ đẹp nà cả đười bấm máy anh chưa gặp một lần Người nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc-đó là niềm hạnh phúc của khám phá và sáng tạo, của sự cảm nhận cái đẹp. .. và nâng cao tri thức về văn nghị luận văn học -Hiểu và biết cách làm bài văn ghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi B PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: C CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: * Giáo viên : Soạn giáo án * Học sinh : Soạn bài D TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1 Ổn định lớp - kiểm tra sĩ số: 2 Kiểm tra bài cũ: Anh (chị) hãy nêu những nhận xét của mình về đặc điểm của tác phẩm văn xuôi (truyện)? 3 Nội... trong vườn" của Ma Văn Kháng? 3 Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: Chúng ta đã rất ấn tượng với vẻ đẹp của nhân vâth chị Hoài trong những trang tiểu thuyết của Ma Văn Kháng Một người phụ nữ khác tiêu biểu cho vẻ đẹp của người Tràng An, cho cốt cách người Hà Nội được gọi là "hại bụi vàng của Hà Nội" là cô Hiền-nhân vật trung tâm trong truyện ngắn "Một người Hà Nội" của nhà văn Nguyễn Khải b... quyết định để người đàn bà theo về, trên đường về xóm ngụ cư, buổi sáng đầu tiên có vợ) Học sinh thảo luận nhóm, cử đại diện phát biểu, tranh luận, bổ sung Giáo viên định hướng, nhận xét và nhấn mạnh những ý cơ bản Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản GV: Thái Thị Thùy Linh II Đọc hiểu văn bản tác phẩm 1 Đọc-tóm tắt: 2 Tìm hiểu văn bản: a Ý nghĩa nhan đề: -Nhan đề "Vợ nhặt" thâu tóm giá trị nội dung... U Minh Hạ - Phân tích tính cách, tài nghệ của nhân vật Năm Hên Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 20 Trường THPT Yên Thành 3 GV: Thái Thị Thùy Linh - Chú ý những đặc điểm kể chuyện, sử dụng ngôn ngữ đậm đà màu sắc Nam Bộ của Sơn Nam B PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: -Nêu vấn đề Gợi mở C CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: * Giáo viên : Soạn giáo án * Học sinh : Soạn bài D TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1 Ổn định lớp - kiểm tra... -Năm 1968: Hy sinh ở mặt trận Sài Gòn -Ông sáng tác ở nhiều thể loại: bút kí, truyện ngắn, tiểu thuyết Ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000 2 Tác phẩm: - Đăng lần đầu ở tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng (tháng 2 - năm 1966) Sau được in trong Truyện và kí nhà xuất bản Văn học Giải phóng II II Đọc hiểu 1 Đọc 2 Tìm hiểu văn bản a Truyền thống của những người trong . !]s^C<=@=$Xi;7"(• %4/w/%,%e;$89#1,S7 %E234%7$%<" Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 12  '4C%)T|& /-3;%D." 8. /B =J7C.GR" 5. Cách lm bi văn nghị luận về một tác phẩm, một đon trích văn xuôi. Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 16  nhận. /1q4" x•.407→8C%/C→ :.%P%B4%*:j" x8|-.A%3w→8M%<,3 3><` YZ&*.X:E% '8%<H7&%T/w56.60K%&/ C→#%=74*.X:E%" ⇒()a@y:.)%)P:E 1" Giáo án Ngữ văn 12 – Cơ bản Trang 3  '(;
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 CHUẨN VÀ ĐẸP, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 CHUẨN VÀ ĐẸP,