Giáo án HĐGDNGLL_Lớp 12_bộ 4

30 699 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:30

Nguyễn Thành Nam Trng THPT Số 1 Quảng Trạch HOT NG GIO DC NGOI GI LấN LP 12 I. MC TIấU Sau khi t chc cỏc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp, hc sinh cn t c nhng mc tiờu sau õy : 1. Kin thc Nhn thc v xỏc nh ỳng v trớ, vai trũ v nhim v ca hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp Nõng cao hiu bit v giỏ tr truyn thng dõn tc ,tinh hoa ca nhõn loi M rng tm hiu bit ;Bit xỏc dnh hng phn ỏu cho bn thõn Sng cú trỏch nhim vi bn thõn,gia ỡnh,nh trng v xó hi 2. K nng Bit phõn tớch v ỏnh giỏ ỳng s kin,k nng hon thin mỡnh ,nng lc giao tip,hot ng xó hi Vn dng tt cỏc quy trỡnh t chc cỏc loi hỡnh HGDNGLL.hỡnh thnh nng lc qun lớ ,hp tỏc ,cnh tranh lnh mnh 3. Thỏi Th hin thỏi hp tỏc, tinh thn trỏch nhim, cú ý thc t chc k lut t giỏc trong vic t chc HGDNGLL. Hỡnh thnh nhu cu, hng thỳ, tớch cc, nng ng, sỏng to tỡm tũi cỏc hỡnh thc HGDNGLL thớch hp hỡnh thnh nhõn cỏch tt ,hon thin mỡnh K hoch thc hin Thỏng Ch hot ng Ni dung v hỡnh thc hot ng 9 Thanh niờn hc tp rốn luyn vỡ s nghip CNH,HHt nc -Tiột 1:Tho lun v k hoch hc tp v rốn luyn ca nm hc lp 12 -Tit 2:Din n :Vai trũ ca thanh niờn trong s nghip CNH.,HH t nc 10 Thanh niờn vi tỡnh bn ,tỡnh yờu ,hụn nhõn v gia ỡnh -Tiột 1:Thi tỡm hiu v lut hụn nhõn v gia ỡnh -Tit 2:Din n :Tỡnh bn,Tỡnh yờu 11 Thanh niờn vi truyn thng hiu hc v tụn s trng o -Tiột 1:Thi sỏng tỏc v thy, cụ v mỏi trng -Tit 2:Kỡ nim ngy nh giỏo Vit nam 20/1 12 Thanh niờn vi s nghip xõy dng v bo v t quc -Tiột 1:Thanh niờn vi t nc u th k XXI-Tỡm hiu v lut NVQS -Tit 2:T chc k nim ngy thnh lp QNDVN v quc phũng ton dõn 22-12 Tho lun :Nhim v BVTQ v hnh ng ca TN 1 Thanh niờn vi vic gi gỡn bn sc vn húa dõn tc -Tiột 1: Tho lun ch :Gi gỡn bn sc vn hoỏ dõn tc -Tit 2:Thi trỡnh din trang phc cỏc dõn tc VN GA sinh hoaùt NGLL 12 1 NguyÔn Thµnh Nam Trường THPT Sè 1 Qu¶ng Tr¹ch 2 Thanh niên với lí tường cách mạng -Tiét 1:Giao lưu với các đảng viên của trường -Tiết 2:Toạ dàm “Lí tưởng của thanh niên trong thời đại mới “ 3 Thanh niên với vấn đề lập nghiệp -Tiét 1: Thảo luận về “Lựa chọn nghề nghiệp” -Tiết 2: Tìm hiểu về :Bộ luật lao động VN 4 Thanh niên với với hòa bình hữu nghị và hợp tác -Tiét 1: Diễn đàn :” Thanh niên vì một thế giới hòa bình ổn định và hợp tác-Tìm hiểu Việt nam và khối ASEAN -Tiết 2: Văn nghệ :’Tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc ” 5 Thanh niên với Bác Hồ -Tiét 1:Thảo luận về tình cảm của Bác Hồ dành cho tuổi trẻ và lòng kính yêu của tuổi trẻ đối với Bác -Tiết 2: Văn nghệ :’Tháng năm nhớ Bác Hồ” GA sinh hoaït NGLL 12 2 Ngun Thµnh Nam Trường THPT Sè 1 Qu¶ng Tr¹ch Chủ đề hoạt động tháng 9(Thực hiện ngày 25/9 và 2/10) THANH NIÊN HỌC TẬP,RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CƠNG NGHIỆP HỐ,HIỆN ĐẠI HỐ ĐẤT NƯỚC A-MỤC TIÊU: Hiểu được vai trò của CNH,HĐH trong q trình xây dựng và phát triển đất nước Xác định được vai trò ,trách nhiệm của bản thân đối với đất nước Xây dựng được kế hoạch học tập và rèn luyện Xác định được nghề phù hợp cho bản thân Tích cực chủ động và sáng tạo trong học tập và rèn luyện B-NỘI DUNG: Tiét 1:Thảo luận về kế hoạch hợc tập và rèn luyện của năm học lớp 12 Tiết 2:Diễn đàn :”Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp CNH.,HĐH đất nước” C-HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ : HOẠT ĐỘNG 1 Thảo luận về kế hoạch hợc tập và rèn luyện của năm học lớp 12 I-MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG -Nắm vững kế hoach học tập ,rèn trong năm học lớp 12 -Xây dựng được kế hoạch học tập và rèn luyện một cách khoa học ,hợp lý ,phù hợp với đặc điểm của năm hoc cuối cấp .Biết lựa chọn nghề và xác đònh được mục tiêu phấn đấu cho tương lai -Tích cực ,chủ dộng ,sáng tạo trong học tập ,rèn luyện để đạt kết quả tốt trong các kì thi tốt nghiệp và thi đại học ,cao đẳng II-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH Chuẩn bò các tài liệu có liên quan : -Kế hoạch năm học của nghành của trường ,của lớp -Các công việc cần phải làm như thi Tốt nghiệp –chọn nghề –Hồ sơ thi –ôn thi ĐH –CĐ –DN -Các chỉ tiêu cần đạt được trong năm học -Các qui chế ,thủ tục thi,tuyển -Chỉ đạo cho cán bộ lớp ,thành viên hoạt động -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của GV -Tất cả các thành viên đẻu chuẩn bò ý kiến thảo luận ,mỗi người có một dự thảo kế hoạch học tập rèn luyện trong năm học -Cán bộ lớp soạn chương trình -Củ đại diện điều khiển chương trình hoạt động -Trang trí phòng học -Tiết mục văn nghệ ,kề chuyện III-NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN kế hoạch học tập và rèn luyện gồm các NỘI DUNG sau: -Nhiệm vụ của người học sònh trong năm học lớp 12 là gì ? -Chỉ tiêu phấn đấu của lớp ,của cá nhân? GA sinh hoạt NGLL 12 3 Ngun Thµnh Nam Trường THPT Sè 1 Qu¶ng Tr¹ch -Kế hoạch và biện pháp của bản thân ? -Mỗi cá nhân tự xây dựng thời khoa biểu cho mình thật hợp lí ? IV-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Lớp trưởng điều khiển chương trình: -Tuyên bố lí do –giới thiệu đại biểu -Nêu tầm quan trọng của năm học cuối cấp và sự cần thiết của kế hoạch học tập ,rèn luyện của cá nhân và tập thể -Đại diện các tổ trình bày ý kiến - Các thành viên góp ý -Tổng hợp các ý kiến -Xen kẽ vài tiết muc văn nghệ V-KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG -Đánh giá các khâu: -Chuẩn bò ? -Thực hiện? -Kết quả HOẠT ĐỘNG 2 Diễn đàn :”Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp CNH.,HĐH đất nước” I-MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG -Hiểu rõ trách nhiệm ,nghóa vụ và quyền lợi của thanh niên,học sinh trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước -Xác đònh được vai trò quan trọng của thanh niên,học sinh trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước Đó là :tích cực ,chủ động ,sáng tạo trong học tập và rèn luyện để đáp ứng đựoc những yêu cầu của đất nước trong thời kì mới -Biết đònh hướng nghề nghiệp đúng đắn cho bản thân phù hợp với khả năng và nhu cầu của xã hội góp phần vào sự nghiệp CNH,HĐH đất nước II-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH -Chuẩn bò các tài liệu có liên quan : -Đònh hướng nội dung diễn đàn -Gợi ý nội dung trọng tâm của diễn đàn -Chỉ đạo cho cán bộ lớp ,thành viên hoạt động,phân công cụ thể cho các tổ -Xây dựng chương trình hoạt động -Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh -Đánh giá kết quả hoạt động -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của GV -Tất cả các thành viên đẻu chuẩn bò ý kiến thảo luận theo nội dung gợi ý của GV -Cán bộ lớp soạn chương trình -Củ đại diện điều khiển chương trình hoạt động -Trang trí phòng học -Tiết mục văn nghệ ,kề chuyện III-NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GA sinh hoạt NGLL 12 4 Ngun Thµnh Nam Trường THPT Sè 1 Qu¶ng Tr¹ch - Vai trò quan trọng của thanh niên,học sinh trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước -Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước -Quyền lợi của thanh niên,học sinh khi tham gia vào sự nghiệp CNH,HĐH đất nước - Trách nhiệm của thanh niên,học sinh khi tham gia vào sự nghiệp CNH,HĐH đất nước IV-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Lớp phó (BT chi đoàn) điều khiển chương trình: -Tuyên bố lí do –giới thiệu đại biểu -Nêu vai trò quan trọng của thanh niên,học sinh trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước -Đại diện các tổ trình bày ý kiến về vai trò của thanh niên,học sinh trong VÀ sự nghiệp CNH,HĐH đất nước - Các thành viên góp ý -Tổng hợp các ý kiến -Xen kẽ vài tiết muc văn nghệ V-KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG -Đánh giá các khâu: -Chuẩn bò ? -Thực hiện? -Kết quả GA sinh hoạt NGLL 12 5 Ngun Thµnh Nam Trường THPT Sè 1 Qu¶ng Tr¹ch Chủ đề hoạt động tháng 10 THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN,TÌNH U VÀ GIA ĐÌNH A-MỤC TIÊU: Nhận thức sâu sắc giá trị của tình bạn,tình u và gia đình ,hiểu được một số điều cơ bản của luật hơn nhân và gia đình Rèn luyện các kỹ năng ứng xử phù hợp trong tình bạn ,tình u và gia đình .Biết vận dụng những hiểu biết về luật hơn nhân và gia đình vào cuộc sống Trân trọng vẻ đẹp chân chính trong tình bạn,và tình u B-NỘI DUNG: -Tiét 1:Thi tìm hiểu về luật hơn nhân và gia đình -Tiết 2:Diễn đàn :”Tình bạn,Tình u” C-HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ : HOẠT ĐỘNG 1 Thi tìm hiểu về luật hơn nhân và gia đình I-MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG -Nắm được một số điều cơ bản của luật hôn nhân và gia đình - Biết vận dụng những hiểu biết về luật hôn nhân gia đình trong cuộc sống và trong việc giải quyết như õng bất bình đẳng giới -Tích cực chấp hành và có ý thức tuyên truyền ,vận động mọi người cùng thực hiện tốt luật hôn nhân và gia đình .Kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm luật II-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH Chuẩn bò các tài liệu có liên quan : -Chỉ đạo cho cán bộ lớp ,thành viên hoạt động -T ìm hiểu luật hôn nhân và gia đình -Thành lập ban tổ chức cuộc thi -Chuẩn bò hệ thống câu hỏi -Kiểm tra,đánh giá hoạt động -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của GV -Tất cả các thành viên đẻu chuẩn bò trả lời hệ thống câu hỏi-ban cán sự lớp -tổ -Cán bộ lớp soạn chương trình -Củ đại diện điều khiển chương trình hoạt động -Trang trí phòng học -Tiết mục văn nghệ ,kề chuyện III-NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Tổ chức thi tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình –Các nội dung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình 1-Qúa trình hình thành và phát triển của luật hôn nhân và gia đình : -Luật hôn nhân và gia đình do quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghóa Việt nam thông qua ngày 29-12-1986,bao gồm 10 chương và 57 điều GA sinh hoạt NGLL 12 6 Ngun Thµnh Nam Trường THPT Sè 1 Qu¶ng Tr¹ch -Ngày 9-6-2000 quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam khoá X kì họp thứ 7 đã thông qua luật hôn nhân và gia đình mới - Luật hôn nhân và gia đình Năm 2000 gồm 13 chương và 110 điều có hiệu lực từ ngày 1- 1-2001 2-Ý nghóa của luật hôn nhân và gia đình -Đề cao vai trò của gia đình trong đòi sống xã hội ,giữ gìn và phát huy truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc việt nam,xoá bỏ những phong tục tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình -Nâng cao trách nhiệm của công dân ,Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng ,củng cố chế dộ hôn nhân và gia đình Việt nam -Kế thừa và phát triển pháp luật về luật hôn nhân và gia đình Việt nam -Thống nhất cách xây dựng và giải quyết những vấn đề về gia đình -Bảo đảm sự bình đẳng nam nữ trong gia đình và xã hội 3-Gợi ý một số câu hỏi về luật hôn nhân và gia đình -Tảo hôn là gì?Tảo hôn vi phạm điều nào trong luật hôn nhân và gia đình -Cha ,mẹ có những nghóa vụ và quyền lợi gì đối với con ? -Con có những nghóa vụ và quyền lợi gì đối với gia đình -Những điều luật nào trong luật hôn nhân và gia đình thể hiện sự bình dđẳng giới?Nội dung cụ thể các điều luật đó -Làm thế nào để biết có sự tự nguyện trong kết hôn? - Luật hôn nhân và gia đình qui đònh vợ và chồng có nghóa vụ và quyền lợi gì? -Điều nào qui đònh tuổi kết hôn? -Con chưa thành niên có hành vi sai trái gây thiệt hại cho người khác thì cha mẹ phải chòu trách nhiệm như thế nào ? -Thế nào là bạo hành trong gia đình? -Việc thực hiện luật hôn nhân và gia đình ở đòa phương ? cho ví dụ ? IV-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Lớp trưởng điều khiển chương trình: -Tuyên bố lí do –giới thiệu đại biểu -Đại diện các tổ tham gia thi - Các thành viên Ban giám khảo làm việc -Tổng hợp kết quả -Khen thưởng -Xen kẽ vài tiết muc văn nghệ V-KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG -Đánh giá các khâu: -Chuẩn bò ? -Thực hiện? -Kết quả GA sinh hoạt NGLL 12 7 Ngun Thµnh Nam Trường THPT Sè 1 Qu¶ng Tr¹ch Chủ đề hoạt động tháng 11 THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO A-MỤC TIÊU: Học sinh cần : Hiểu sâu sắc giá trò của truyền thống hiếu học và vai trò của người thầy giáo trong sự nghiệp giáo dục đào tạo .Công lao của thầy cô trong việc chuẩn bò hành trang cho thanh niên lập thân ,lập nghiệp ,trở thành con người có ích cho xã hội Biết giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của dân tộc Kính trọng yêu q thầy cô giáo .Tích cực học tập rèn luyện để đền đáp công ơn thầy cô B-NỘI DUNG HOAT ĐỘNG: -Tiét 1:Thi sáng tác về thầy, cơ và mái trường -Tiết 2:Kì niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/1 C-HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ : HOẠT ĐỘNG 1 Thi sáng tác về thầy, cơ và mái trường I-MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG Hiểu sâu sắc giá trò của truyền thống hiếu học Công lao của thầy cô Khắc sâu tình cảm thầy trò Kính trọng yêu q thầy cô giáo Tình cảm sâu sắc với thầy cô ,bạn bè và mái trường Có tònh thần xây dựng trường lớp .Có tònh thần vươn lên trong học tập rèn luyện II-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH Chuẩn bò các tài liệu có liên quan : -Chỉ đạo cho cán bộ lớp ,thành viên hoạt động -Thành lập ban tổ chức cuộc thi -Chuẩn bò hệ thống câu hỏi -Kiểm tra,đánh giá hoạt động -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của GV -Cán bộ lớp soạn chương trình -Củ đại diện điều khiển chương trình hoạt động -Trang trí phòng học -Tiết mục văn nghệ ,kề chuyện III-NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1-Truyền thống hiếu học của dân tộc Việt nam - - - - GA sinh hoạt NGLL 12 8 Ngun Thµnh Nam Trường THPT Sè 1 Qu¶ng Tr¹ch - (tài liệu) - - 2- Ca ngợi công lao của thầy ,cô - -(tài liệu) - 3-Những cảm xúc về mái trường . Tìm hiểu: “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN,HOC SINH TÍCH CỰC” IV-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Lớp trưởng điều khiển chương trình: -Tuyên bố lí do –giới thiệu đại biểu -Đại diện các tổ tham gia thi - Các thành viên Ban giám khảo làm việc -Tổng hợp kết quả -Khen thưởng -Xen kẽ vài tiết muc văn nghệ V-KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG -Đánh giá các khâu: -Chuẩn bò ? -Thực hiện? -Kết quả HOẠT ĐỘNG 2 Kì niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11 I-MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG - Hiểu sâu sắc giá trò của truyền thống hiếu học ,ý nghóa ngày nhà giáo 20/11 - Khắc sâu tình cảm thầy trò - Kính trọng yêu q thầy cô giáo - Hành vi đền đáp công ơn đối với thầy cô . Có tònh thần xây dựng trường lớp .Có tònh thần vươn lên trong học tập rèn luyện II-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH -Chỉ đạo cho cán bộ lớp ,thành viên hoạt động,phân công cụ thể cho các tổ -Xây dựng chương trình hoạt động -Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh -Đánh giá kết quả hoạt động -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của GV -Cán bộ lớp soạn chương trình –Mời ĐẠI BIỂU -Củ đại diện điều khiển chương trình hoạt GA sinh hoạt NGLL 12 9 Ngun Thµnh Nam Trường THPT Sè 1 Qu¶ng Tr¹ch động -Trang trí phòng học -Tiết mục văn nghệ ,kề chuyện III-NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1- ÔN LẠI Truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc ta - - (tài liệu) - - 2- Phát biểu cảm tưởng của học sinh - -(tài liệu) - - 3 - Phát biểu cảm tưởng của giáo viên - (tài liệu) IV-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Lớp phó (BT chi đoàn) điều khiển chương trình: -Trang trí lớp -Tuyên bố lí do –giới thiệu đại biểu -Giới thiệu chương trình làm việc -Xen kẽ vài tiết muc văn nghệ V-KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG -Đánh giá các khâu: -Chuẩn bò ? -Thực hiện? -Kết quả GA sinh hoạt NGLL 12 10 [...]... và Bác đã chỉ ra II-CƠNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH + Định hướng nội dung hoạt động cho học sinh sau khi kết thúc hoạt động theo chủ đề tháng 4 - Cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đồn +Giao cho cán bộ lớp và Ban chấp hành chi xây dựng kế hoạch, đề ra các câu hỏi đồn chuẩn bị nội dung thảo luận thảo luận và chuẩn bị đáp án +Gợi ý một số câu hỏi thảo luận: - Đưa giáo viên chủ nhiệm duyệt kế -Tại sao... có giúp giải quyết thỏa đáng trường hợp nêu trên khơng? Tại sao? - Học sinh cùng nhau trao đổi, thảo luận các phương án trả lời - Giáo viên phân tích các phương án, giải đáp, trả lời câu hỏi - Vui văn nghệ -Giới thiệu chương trình làm việc Đại diện cán bộ lớp tun bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người điều khiển -Xen kẽ vài tiết muc văn nghệ V-KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG -Đánh giá các khâu: -Chuẩn... Nam II-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH -Chỉ đạo cho cán bộ lớp ,thành viên hoạt -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của động,phân công cụ thể cho các tổ GV -Xây dựng chương trình hoạt động -Cán bộ lớp soạn chương trình -Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh -Củ đại diện điều khiển chương trình hoạt -Đánh giá kết quả hoạt động động -Trên cơ sở những nội dung gợi ý ở trên, giáo -Trang trí phòng học... viên của các thầy, cơ giáo - Có thể xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tích cực học tập và rèn luyện để tự hồn thiện bản thân, vươn tới lí tưởng cao đẹp của cuộc sống II-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH -Dự thảo kế hoạch và chương trình hoạt động - Cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đồn phổ giao lưu, trao đổi với cán bộ lớp và Ban chấp biến nội dung giao lưu với các thầy, cơ giáo hành chi đồn để thống... đẹp của thanh niên và ln hồn thiện mình II-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH -Chỉ đạo cho cán bộ lớp ,thành viên hoạt -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của động,phân công cụ thể cho các tổ GV -Xây dựng chương trình hoạt động -Cán bộ lớp soạn chương trình -Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh -Củ đại diện điều khiển chương trình hoạt -Đánh giá kết quả hoạt động động -Trang trí phòng học -Tiết mục... phương và luôn rèn luyện sức khoẻ II-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH Chuẩn bò các tài liệu có liên quan : -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của -Chỉ đạo cho cán bộ lớp ,thành viên hoạt GV động -Cán bộ lớp soạn chương trình -Thành lập ban tổ chức cuộc thi -Củ đại diện điều khiển chương trình hoạt -Chuẩn bò hệ thống câu hỏi động -Kiểm tra,đánh giá hoạt động -Trang trí phòng học -Tiết mục văn nghệ... luyện bản thân tham gia xây dựng nền quốcan6 II-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH -Chỉ đạo cho cán bộ lớp ,thành viên hoạt -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của động,phân công cụ thể cho các tổ GV -Xây dựng chương trình hoạt động -Cán bộ lớp soạn chương trình -Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh -Củ đại diện điều khiển chương trình hoạt -Đánh giá kết quả hoạt động động -Trang trí phòng học GA sinh hoạt... tác V-KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG -Đánh giá các khâu: -Chuẩn bò ? -Thực hiện? -Kết quả HOẠT ĐỘNG 2 -Tiết 2: Văn nghệ :’Tình đồn kết hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc ” I-MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG II-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH -Chỉ đạo cho cán bộ lớp ,thành viên hoạt -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của động,phân công cụ thể cho các tổ GV -Xây dựng chương trình hoạt động -Cán bộ lớp soạn chương trình... cơng tác văn hóa do trường tổ chức II-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN HỌC SINH Chuẩn bò các tài liệu có liên quan : -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của -Chỉ đạo cho cán bộ lớp ,thành viên hoạt GV động -Cán bộ lớp soạn chương trình -Thành lập ban tổ chức cuộc thi -Củ đại diện điều khiển chương trình hoạt -Chuẩn bò hệ thống câu hỏi động -Kiểm tra,đánh giá hoạt động -Trang trí phòng học -Tiết mục văn nghệ... cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam - Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Bác Hồ và Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1 945 , cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, từng bước xây dựng chế độ XHCN - 2-Những tình cảm Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ Bác Hồ ln đánh giá cao vị trí, vai trò của thế hệ trẻ Bác Hồ hiểu . câu hỏi -Kiểm tra,đánh giá hoạt động -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của GV -Tất cả các thành viên đẻu chuẩn bò trả lời hệ thống câu hỏi-ban cán sự lớp -tổ -Cán bộ lớp soạn chương trình. quả hoạt động -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của GV -Cán bộ lớp soạn chương trình -Củ đại diện điều khiển chương trình hoạt động -Trang trí phòng học GA sinh hoạt NGLL 12 12 Ngun Thµnh. lập ban tổ chức cuộc thi -Chuẩn bò hệ thống câu hỏi -Kiểm tra,đánh giá hoạt động -Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ từ chỉ đạo của GV -Cán bộ lớp soạn chương trình -Củ đại diện điều khiển chương trình

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan