Giáo án HĐGDNGLL_Lớp 12_bộ 3

18 776 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:30

Giaựo aựn hoaùt ủoọng NGLL- 12 Ngy son: 4/9/2012 Ngy dy: CH HOT NG THNG 9: THANH NIấN HC TP, RẩN LUYN Vè S NGHIP CễNG NGHIP HO, HIN I HO T NC Hot ng: THO LUN V K HOCH HC TP V RẩN LUYN CA NM HC CUI CNG TRNG PH THễNG. (2 tit) I. Mc tiờu hot ng : Sau hot ng hoc sinh cn: - Nm vng k hoch hc tp, rốn luyn ca nm hc cui cp trng THPT. - Xõy dng c k hoch hc tp v rốn luyn mt cỏch khoa hc, hp lớ phự hp vi c im ca nm hc cui cp; bit la chn ngnh ngh v xỏc nh c mc tiờu phn u cho tng lai. - Tớch cc, ch ng v t giỏc hn trong hc tp, rốn luyn t kt qu tt trong kỡ thi tt nghip THPT v kỡ thi vo cỏc trng i hc, cao ng, TCCN hay cỏc trng dy ngh. II. Ni dung hot ng : Hoc sinh tho lun cỏc ni dung chớnh sau: - Nhim v c th ca ngi hoc sinh lp 12? - Ch tiờu phn u ca lp: t l hoc sinh khỏ, gii, hoc sinh tt nghip THPT - K hoch v bin phỏp c th. - Vai trũ ca mi cỏ nhõn trong vic thc hin k hoch chung ca trng, lp. - Tng cỏ nhõn t xõy dng k hoch c th cho bn thõn. III. Cụng tỏc chun b: 1. Giỏo viờn: - Chun b cỏc ti liu cú liờn quan nh: + K hoch c th trong nm hc ca nh trng: thi gian bt u, kt thỳc nm hc, thi gian thi hc kỡ, thi tt nghip. + Nhng cụng vic c th phi lm trong nm hc lp 12: thi tt nghip, la chn ngnh ngh, ng kớ d thi vo cỏc trng i hc, cao ng, TCCN hay dy ngh phự hp vi kh nng ca bn thõn. +Ch tiờu phn u ca trng. + T l u tt nghip, i hc, cao ng cỏc nm hc trc. + Nhng ch , chớnh sỏch u tiờn. + Kinh nghim ụn tp, luờn thi mt s mụn. - Hng dn cỏn s lp, Ban chp hnh chi on chun b cỏc cõu hi gi ý. - Duyt k hoch ca ban cỏn s lp v ban chp hnh chi on. - D tho lun, úng gúp ý kin v rỳt kinh nghim. 2. Hoc sinh: - Cỏn b lp nhn vn tho lun t giỏo viờn ch nhim. - Cỏn s lp v ban chp hnh chi on xõy dng k hoch tho lun, gi ý ni dung tho lun cho cỏc bn trong lp chun b. - Cỏn s lp phõn cụng cỏc t chun b v trin khai tng ni dung cụng vic c th. - C ngi iu khin v mi i biu. - Xin ý kin giao viờn ch nhim v ni dung v k hoch phõn cụng chun b tho lun. - Phõn cụng hoc sinh trang trớ lp. - Chun b cỏc tit mc vn ngh. IV. T chc hot ng : Chng trỡnh bui tho lun din ra nh sau: - i din lp tuyờn b lớ do, gii thiu i biu, gii thiu ngi iu khin tho lun. - Ngi iu khin tho lun nờu mc ớch, yờu cu v cỏc vn cn tho lun. - Chia nhúm tho lun. - Tin hnh tho lun: cỏc nhúm trỡnh by ý kin v b sung cho n khi kt thỳc vn cn tho lun. - Nu cú ch no cha rừ hoc cha thng nht thỡ mi giao viờn ch nhim cho ý kin. - Xen k gia cỏc phn tho lun cú cỏc tit mc vn ngh phự hp vi vn tho lun. Phm Th Nh Trang Giaựo aựn hoaùt ủoọng NGLL- 12 Ngy son: 30/9/2012 Ngy dy: CH THNG 10: THANH NIấN VI TèNH BN, TèNH YấU V GIA èNH Hot ng: TIU PHM V TèNH BN, TèNH YấU (2 tit) I. Mc tiờu hot ng: Sau hot ng, hc sinh cn: - Nõng cao hiu bit v tỡnh bn, tỡnh yờu, v s bỡnh ng gii; cú quan nim ỳng n trong quan h tỡnh bn, tỡnh yờu. Hiu tỡnh yờu l c s quan trng ca hụn nhõn v hnh phỳc gia ỡnh. - Bit lng nghe ý kin ca gia ỡnh, thy cụ v bn bố cng nh bit cỏch phũng trỏnh nhng iu bt li cho bn thõn trong quan h tỡnh bn, tỡnh bn khỏc gii v tỡnh yờu. Bit phõn bit c s khỏc nhau gia tỡnh yờu chõn chớnh v tỡnh yờu ng nhn. - Tụn trng, giỳp nhau trong tỡnh bn trong sỏng, lnh mnh. Cú thỏi rừ rng, dt khoỏt trc nhng biu hin khụng lnh mnh trong cỏc quan h v tỡnh bn, tỡnh yờu. II. Ni dung v hỡnh thc hot ng: T chc cho cỏc t trong lp tho lun nhng vn v trỡnh by tiu phm v tỡnh bn, tỡnh yờu v gia ỡnh vi cỏc ni dung sau: - Tõm s, hi ý kin cha, m v nhng ngi ln tui v: + Quan nim ỳng n v tỡnh bn, tỡnh yờu. + Cỏc mi quan h trong tỡnh bn, tỡnh bn khỏc gii v tỡnh yờu liờn quan n bn thõn. + Nhng vng mc phi trong quan h vi bn khỏc gii, cựng gii. + Nhng thay i v tõm sinh lý v la tui. - Bỡnh ng gii trong quan h tỡnh bn, tỡnh yờu: + Nõng cao hiu bit v s bỡnh ng gii, trỏch nhim ca gii trong quan h tỡnh bn, tỡnh yờu. + Hc sinh nhn thc c bỡnh ng gii cú ý ngha quan trng trong lnh vc sc khe sinh sn. + Cn quan tõm n phỏi n vỡ phỏi n d b mt bỡnh ng. + Cn phi cú s hp tỏc ca nam v n trong cỏc hat ng tp th. + Xúa b mi s phõn bit i x vi cỏc bn n, giỳp h thc hin quyn ca mỡnh, khuyn khớch cỏc bn phỏt huy ht cỏc kh nng ca mỡnh. + Loi b mi hỡnh thc bo lc i vi n. + Bit bo v, bờnh vc khi bn n b quy nhiu tỡnh dc hoc b ộp buc phi lm nhng vic quỏ sc. - Nhng iu cn trỏnh trong quan h tỡnh bn, tỡnh bn khỏc gii v tỡnh yờu. + Coi thng, h thp kh nng ca ngi yờu hoc bn mỡnh. + T cao, t i hoc t ti trong cỏc mi quan h vi bn bố. + i x vi nhau bt bỡnh ng. + Gi di, la gt nhau. + Lm mt lũng tin nhau. + Thiu trỏch nhim vi nhau. + ch k trong cỏc mi quan h vi ngi khỏc. + S gn gi v th xỏc i vi bn khỏc gii. + Li dung tỡnh bn, tỡnh yờu vo cỏc mc ớch xu. - Trỏch nhim ca ngi cha thnh niờn trong quan h tỡnh bn, tỡnh bn khỏc gii v tỡnh yờu. + Bit giỳp nhau cựng tin b trong hc tp, rốn luyn. + Bit quan tõm, chm súc n nhau. + Bit chia s, ng cm vi nhau. + Khi gp nhng tỡnh hung xy ra vt quỏ kh nng gii quyt ca bn thõn, phi tỡm n s giỳp ca gia ỡnh, thy cụ hoc nhng ngi ln tui. III. Cụng tỏc chun b 1. Giỏo viờn: - Chun b mt s cõu hi hoc mt s tỡnh hung cú vn phự hp vi ni dung hot ng hc sinh tho lun xõy dng tiu phm. - Chun b ti liu giỳp hc sinh tỡm hiu mt s ni dung c bn cú liờn quan n tỡnh bn, tỡnh bn khỏc gii, tỡnh yờu nh: + Trũ chuyn gii tớnh, tỡnh yờu v sc kho, NXB Ph N, 1997 + Giỏo dc sc kho sinh sn v thnh niờn, B giỏo dc o to, Qu dõn s Liờn hp quc, 2001 - Hi ý vi cỏn b lp v BCH chi on trao i v thng nht vi k hach. Phm Th Nh Trang Giaùo aùn hoaït ñoäng NGLL- 12 - Đưa ra những yêu cầu về mục tiêu họat động . - Nêu 4 nội dung chính để các tổ chuẩn bị - Gợi ý về cách tổ chức họat động cho BTC cuộc thi. - Kiểm tra đôn đốc công việc của BTC. 2. Học sinh: - Cán bộ lớp phổ biến nội dung cần chuẩn bị, kếhọach tổ chức. - Giao cho các tổ (4 tổ) chuẩn bị tiểu phẩm về tình bạn, tình yêu. - Cán bộ lớp nêu câu hỏi thảo luận và các tình huống thảo luận về tình bạn, tình bạn khác giới và tình yêu để cả lớp chuẩn bị. - Chuẩn bị cơ sở vật chất và trang trí lớp - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ phù hợp - Chuẩn bị phần thưởng (nếu có). IV. Tiến hành hoạt động: Phần 1:Trình bày tiểu phẩm. - Người điều khiển cho các nhóm bốc thăm thứ tự trình bày tiểu phẩm. - Các nhóm trình diễn phần tiểu phẩm của mình. - Sau mỗi tiểu phẩm, các học sinh trong lớp nhận xét, rút ra ý nghĩa và bài học cho bản thân. - Xen kẽ các tiết mục văn nghệ có nội dung về tình bạn, tình yêu. Phần 2: Thảo luận những câu hỏi và tình huống về tình bạn, tình bạn khác giới, tình yêu. - Người điều khiển thảo luận mời đại diện các nhóm bốc thăm câu hỏi và tình huống thảo luận. - Các nhóm thảo luận và cử người trả lời. - Cả lớp nhận xét, bổ sung ý kiến. - Người điều khiển tổng kết, thống nhất các ý kiến, đi đến kết luận chính thức, nếu còn thắc mắc hoặc chưa thống nhất được thì mời giáo viên giải đáp. Phạm Thị Như Trang Giaựo aựn hoaùt ủoọng NGLL- 12 Ngy son: 26/10/2012 Ngy dy: CH HOT NG THNG 11: THANH NIấN VI TRUYN THNG HIU HC V TễN S TRNG O Hot ng: THI SNG TC V THY Cễ V MI TRNG (2 tit) I. Mc tiờu hot ng Sau hot ng, HS cn: - Hiu c giỏ tr ca truyn thng hiu hc. - Khc sõu tỡnh cm i vi thy cụ giỏo. - Cú nhng hnh ng th hin lũng bit n ca cỏc em i vi thy cụ giỏo. - Cú ý thc phỏt huy truyn thng hiu hc ca dõn tc, quyt tõm n lc trong hc tp v rốn luyn, ginh kt qu cao trong cỏc kỡ thi THPT, C&H n ỏp cụng lao thy, cụ giỏo II. Ni dung hot ng 1. Truyn thng hiu hc ca dõn tc Vit Nam - Dõn tc ta rt coi trng vic hc tp, bi mun lm bt c iu gỡ cng cn phi hc. - Nhng ngi cú hc thc bao gi cng c xó hi quý trng. - Th h i trc phi luụn chm lo giỏo dc cho cỏc th h sau, luụn luụn ng viờn v to iu kin cho con chỏu hc tp. - Trong bt c hon cnh no, nhõn dõn ta vn duy trỡ vic dy hc v i no chỳng ta cng ccú nhng tm gng sỏng ngi v tinh thn vt khú vn lờn t kt qu ca trong hc tp v rốn luyn. - Trong kho tng tc ng, ca dao, dõn ca ỳc kt nhiu kinh nghim v phng phỏp dy hc. - ng v nh nc coi giỏo dc v o to l quc sỏch hng u. 2. Ca ngi cụng lao ca thy cụ giỏo - Truyn th tri thc, nõng cao vn hiu bit cho HS. - Chm lo giỏo dc, o c, li sng, th cht HS tr thnh nhng ngi phỏt trin ton din, cú ớch cho gia ỡnh, xó hi. - Gúp phn nh hng ngh nghip cho HS. 3. Nhng cm xỳc v mỏi trng: - Mỏi trng l ngụi nh th hai ca hc sinh. Ni ú cú thy cụ giỏo nh nhng ngi cha ngi m th hai; bn bố thõn thit, quớ mn nhau nh anh em trong mt gia ỡnh, - Mỏi trng l ni chng kin nhng bc trng thnh ca hc sinh. - L ni li nhng k nim sõu sc v tỡnh thy trũ, tỡnh bố bn, nhng k nim bun vui mói mói khụng quờn ca tui tr. - Mong mun ca hc sinh v s phỏt trin ca nh trng v mi mt. III. Cụng tỏc chun b 1. Giỏo viờn - nh hng ni dung k hoch hot ng cho HS. - Giao cho BCS, BCH chi on trin khai hot ng sỏng tỏc v thy cụ giỏo, truyn thng hiu hc ca dõn tc. - Hng dn HS tỡm t liu. - Nờu gng cỏc hc sinh cú thnh tớch v hc tp trong cỏc nm hc khỏc. - Duyt k hoch hot ng ca HS, kim tra, nhc nh. 2. Hc sinh - BCS, BCH chi on tho lun v vic xõy dng k hoch, trin khai thc hin hot ng, cỏch thc hin hot ng. - Thnh lp Ban t chc, Ban giỏm kho cuc thi gm: cỏn b lp v BCH chi on. - BTC gi ý ni dung ch sỏng tỏc. - BTC gi ý ni dung ch sỏng tỏc xut cỏc hỡnh thc, th loi sỏng tỏc: th, tranh v, cỏc bi hỏt, iu mỳa, hi kớ, phúng s - BTC xõy dng th l cuc thi - Thnh lp cỏc i d thi, mi t thnh mt i. - Chun b hỡnh thc trang trớ lp - Mi giỏo viờn dy cỏc mụn Ng vn, Lch s, GDCDtham gia BGK cuc thi. - C ngi iu khin - Yờu cu HS np bi cho t trng 3 ngy troc khi din ra cuc thi. T trng chn 3 bi cú cht lng tt nht trỡnh by. IV. T chc hot ng Phm Th Nh Trang Giaựo aựn hoaùt ủoọng NGLL- 12 1. Hot ng 1: ( 7 phỳt) - Khi ng: hỏt tp th v thy cụ, mỏi trng - Tuyờn b lớ do, gii thiu i biu - Thụng qua chng trỡnh - BGK thụng qua th l cuc thi 2. Hot ng 2: (15 phỳt) Phn thi v truyn thng hiu hc ca dõn tc VN (trũ chi ụ ch) 1. Lấ NIN 2. VIT NAM 3. NGễ QUYN 4. CHU VN AN 5. YấU 6. TễN C THNG 7. BN NH RNG 8. NGUYN TRUNG TRC T hng dc: Lấ QUí ễN Cõu hi gi ý: 1. Tỏc gi cõu núi hc, hc n, hc mói 2. Quc gia cú dõn s ng th 2 trong khu vc ụng Nam 3. V anh hựng lónh o nhõn dõn ta ỏnh thng quõn Nam Hỏn trờn sụng Bch ng 4. Ngi thy giỏo u tiờn ca Vit Nam 5. Hon thnh cõu ca dao sau: Mun sang phi bc cu kiu Mun con hay ch phily thy 6. Tờn ca mt v ch tch nc quờ tnh An Giang 7. õy l ni nm 1911, Bỏc H ó xung tu ra i tỡm ng cu nc 8. Cõu núi: Ha hng nht to quanh thiờn a Kim bc Kiờn Giang khp qu thn Núi v ai? 3. Hot ng 3: (18 phỳt) - Phn thi ca ngi cụng lao ca thy, cụ giỏo: mi t lờn trỡnh by 3 tỏc phm d thi ca t mỡnh - BGK ỏnh giỏ tng kt v phỏt thng V. Kt thỳc hot ng (5 phỳt) 1. Nhn xột ca HS 2. Nhn xột ca GV (nhn xột, dn dũ) Phm Th Nh Trang Giaựo aựn hoaùt ủoọng NGLL- 12 Ngy son: Ngy dy: CH HOT NG THNG 12: THANH NIấN VI S NGHIP XY DNG V BO V T QUC HOT NG: THI TèM HIU LUT NGHA V QUN S (2 tit) I. Mc tiờu hot ng: Sau hot ng, hc sinh cn: - Hiu c nhng iu Lut c bn ca Lut ngha v quõn s, c bit l nhng iu Lut cú liờn quan n thanh niờn, hc sinh. - Nm c tỡnh hỡnh thc hin ngha v quõn s a phng. - Bit vn dng nhng hiu bit v Lut ngha v quõn s vo cuc sng. - Tớch cc chp hnh v cú ý thc tuyờn truyn, vn ng mi ngi cựng thc hin tt Lut ngha v quõn s. Tớch cc rốn luờn sc kho, t giỏc ng kớ ngha v quõn s sau khi thi tt nghip trung hc ph thụng. II. Ni dung hot ng: 1.S ra i ca Lõt ngha v quõn s: - Lut ngha v quõn s c Quc hi nc cng ho xó hi ch ngha Vit Nam thụng qua ngy 30-12-1981 v cú hiu lc t ngy 10-01-1982. - Ngy 21-12-1990 Quc hi thụng qua Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lut ngha v quõn s nm 1981 (ln th nht). - Ngy 22-06-1994 Quc hi thụng qua Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lut ngha v quõn s nm 1981 (ln th hai). - Ngy 14-06-2005 Quc hi thụng qua Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lut ngha v quõn s nm 1994 (ln th ba). - Lut ngha v quõn s cú 11 chng, 71 iu. 2. Nhng qui nh cú liờn quan n thanh niờn, hc sinh: - V qui nh chung. - V vic chun b cho thanh niờn phc v ti ng. - V vic nhp ng v xut ng. - V vic ng kớ ngha v quõn s. - V vic phc v ti ng ca h s quan, binh s d b v quõn nhõn chuyờn nghip. - V quyn li ca quõn nhõn ti ng v xut ng. - V vic x lớ cỏc vi phm. III. Cụng tỏc chun b: 1. Giỏo viờn: - Chun b ni dung v hỡnh thc cuc thi, ra h thng cõu hi - Chun b ỏp ỏn cỏc cõu hi v biu im. - Giao cho cỏn b lp ph bin cõu hi v t chc cuc thi. - Hng dn hc sinh c ti liu: Lut ngha v quõn s. - Kim tra, ụn c cụng tỏc chun b ca hc sinh. 2. Hc sinh: - Cỏn b lp, Ban chp hnh chi on thng nht ni dung v hỡnh thc hot ng. - Thnh lp ban t chc cuc thi. - Ban t chc xõy dng th l cuc thi. - Ph bin cõu hi v thụng qua th l cuc thi. Yờu cu cỏc bn c Lut ngha v quõn s v liờn h vi tỡnh hỡnh thc t a phng. - Chun b 4 i thi, mi i 3 ngi. - Phõn cụng trang trớ lp, ngi iu khin chng trỡnh. - Chun b mt s tit mc vn ngh. IV. Tin hnh hot ng: T chc thi bng hỡnh thc hỏi hoa dõn ch. - i din lp tuyờn b lớ do v gii thiu i biu. - Ngi iu khin mi ban giỏm kho. Nờu yờu cu cuc thi. - i din Ban giỏm kho nờu th l cuc thi. - Ngi iu khin mi cỏc i thi lờn hỏi hoa v tr li cỏc cõu hi. - Biu din cỏc tit mc vn ngh xen k. - Ban giỏm kho cụng b kt qu cuc thi. V. Kt thỳc hot ng: Phm Th Nh Trang Giáo án hoạt động NGLL- 12 Ngày soạn: Ngày dạy: CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01: THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HĨA DÂN TỘC HOẠT ĐỘNG: THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ “GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HỐ DÂN TỘC” (2 tiết) I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động, học sinh cần: - Nhận thức được bản sắc văn hố dân tộc là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó, xác định trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hố của dân tộc. - Có kĩ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các vấn đề văn hố xã hội của địa phương, đất nước. - Trân trọng nền văn hố dân tộc, quyết tâm duy trì và phát triển những nét riêng và độc đáo của nền văn hố dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện của sự lai căng văn hố nước ngồi. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1. Bản sắc văn hố dân tộc: - Bản sắc là cái riêng của chủ thể, do chủ thể tạo nên bằng lối sống của chính mình. - Bản sắc văn hố dân tộc Việt Nam bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng u nước nồng nàn; tinh thần đồn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân-gia đình- làng xã- Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, nghĩa tình, đạo lí; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tình tế trong ứng xử; tình giản dị trong lối sống. - Bản sắc văn hố dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biểu hiện dân tộc mang tính độc đáo như: nghề truyền thống, các thể loại văn hố nghệ thuật dân tộc, trang phục các dân tộc, văn hố ẩm thực đặc sắc,…. 2. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hố dân tộc: - Văn hố Việt Nam là thành quả của hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. - Văn hố Việt Nam là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn hố thế giới để khơng ngừng hồn thiện mình. - Văn hố Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. - Trong giai đoạn mới của đất nước, với đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta,văn hố Việt Nam cần phải được tiếp tục phát huy nhằm góp phần quyết định vào những thắng lợi to lớn của dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh”. 3. Nhiệm vụ của thanh niên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hố dân tộc: - Tích cực rèn luỵên bản thân theo những đức tính của người Việt Nam trong giai đoạn mới. - Thường xun học tập, nâng cao hiểu biết của bản thân mình nhằm nâng cao trình độ chun mơn,trình độ thẩm mĩ và phát triển thể lực. - Tích cực tham gia xây dựng mơi trường văn hố lành mạnh. - Tham gia bảo tồn và phát huy các di sản văn hố của đan tộc gồm cả văn hố vật thể và văn hố phi vật thể. III. CƠNG TÁC CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Xây dựung nội dung thảo luận. - Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp và ban chấp hành chi đồn thiết kế hình thức hoạt động sao cho phù hợp với nội dung và gây hứng thú cho các học sinh trong lớp. 2. Học Sinh: - Cán bộ lớp và ban chấp hành chi đồn phổ biến u cầu cho cả lớp để các tổ chuẩn bị theo sự phân cơng. - Giao cho mỗi tổ cử 3-4 người làm nòng cốt cho buổi thảo luận. - Chuẩn bị các phương tiện cho hoạt động. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ mang bản sắc q hương, bản sắc dân tộc, nhất là dân ca các miền. - Cử người điều khiển chương trình. IV- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG - Đại diện cán bộ lớp tun bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người điều khiển. - Thảo luận nhóm với chủ đề: bạn hiểu gì về bản sắc văn hố dân tộc? - Các nhóm trình bày, học sinh trong lớp nhận xét. - Người điều khiển chương trình tổng kết, tóm tắt laịo những đặc điểm cơ bản của bản sắc văn hố dân tộc. - Biểu diễn văn nghệ xen kẽ giữa các bài trình bày thảo luận. V- KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG Phạm Thị Như Trang Giaựo aựn hoaùt ủoọng NGLL- 12 CH HOT NG THNG 2 Ngy son: Ngy dy: THANH NIấN VI L TNG CCH MNG HOT NG: TO M L TNG CA THANH NIấN TRONG THI I MI (2 tit) I- MC TIấU HOT NG: Sau hot ng ny, hc sinh cn: - Hiu rừ lớ tng cỏch mng ca thanh niờn Vit Nam ngy nay, khụng th tỏch rid vi lớ tng cỏch mng ca ng, ca dõn tc. l c lp dõn tc gn lin vi CNXH; l dõn giu nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch vn minh. - Bit vn dng lớ tng cỏch mng vo hc tp, rốn luyn v gn vi cuc sng xõy dng k hoch, hnh ng, quyt tõm phn u thc hin lớ tng ú. - Cú thỏi tớch cc, ch ng trong hc tp v rốn luyn lớ tng cao p ca thanh niờn. II- NI DUNG HOT NG: Cú th gi ý hc sinh trỡnh by quan im, ý kin ca mỡnh v lớ tng cỏch mng ca thanh niờn Vit Nam ngy nay theo 4 ni dung: 1/ í thc v nim t ho dõn tc: Bit t ho v cỏc truyn thng tt p ca dõn tc nh: bn sc vn húa , tinh thn yờu nc. . . 2/ Nim tin v chp hnh cỏc chun mc ca cng ng v xó hi, hng ti nhõn cỏch hon thin. 3/ Phn u hc tp vn lờn gúp sc mỡnh xõy dng t nc giu p. Tựy vo nng lc v s trng tỡm cho mỡnh mt ngh phự hp lp nghip. 4/ Phn u hng n cỏi p: chõn- thin-m. III. CễNG TC CHUN B: thc hin ni dung ny, chỳng tụi chn hai hỡnh thc sau: 1/ Giỏo viờn: - Hp vi cỏn b lp v Ban chp hnh chi on thng nht ni dung v cỏch thc ta m. - c ngi iu khin - Giao cho cỏc t chun b ni dung - Gi ý v cỏch t chc ta m cho Ban t chc v giao nhim v c th cho hc sinh. - Hng dn, gúp ý cỏc ni dung chun b ca t. - Kim tra cụng vic chun b ca hc sinh - Tỡm cho hc sinh nhng bng a v hỡnh, nh nhng ngi thanh niờn tiờu biu trong chin tranh v hin nay. 2/ Hc sinh - Cỏn b lp ph bin cuc ta m v giao cho cỏn b chun b. - Cỏc t c ngi chun b ý kin + T giỏc, ch ng tỡm hiu ni dung bui ta m. + Hc hi nõng cao hiu bit v cỏc giỏ tr vn húa truyn thng ca dõn tc. + Cú khỏt vng chin thng úi nghốo, lc hu, vn lờn lp nghip - Chun b cỏc tit mc vn ngh phự hp vi ch . - Trang trớ lp theo yờu cu vi ch . IV- T CHC HOT NG Cỏc hc sinh c phõn cụng trang trớ bng, sp xp bn gh (cú th sp xp bn gh li to mt to mt khong trng hỡnh vuụng gia, ngi dn chng trỡnh ng gia lp, cõy hoa cng c gia lp) MC: Khi ng lp bng mt bi hỏt tp th, bi Ni vũng tay ln (2 phỳt) MC: Tuyờn b lớ do (2 phỳt) Mi chỳng ta u bit thanh niờn l ngun lc rt quan trng, l nn tng phỏt trin mt quc gia. Khi t nc con chin tranh ó cú bit bao thanh niờn hin dõng cuc i mỡnh cho T quc em li c lp-t do cho ng bo, dõn tc. Nay trong thi bỡnh, thỡ mi thanh niờn chỳng ta cn phi lm gỡ xõy dng t nc ny giu p hn? (MC: Cú th dng li hi ý kin 12 bn v vn ny sau ú MC núi tip). Mi thanh niờn chỳng ta cn phi ra sc hc tp, em ti nng, trớ tu, sc sỏng to xõy dng v phỏt trin t nc. Lm th no chỳng ta thc hin c iu ny, hụm nay chỳng ta s tỡm hiu Lớ tng ca thanh niờn trong thi i mi. ú cng l lớ do ca bui ta m hụm nay. MC: Gii thiu i biu: gm GVCN v ton th hc sinh lp ( ) (1 phỳt) MC: Thụng qua hỡnh thc bui ta m gm hai hot ng chớnh: - Hot ng 1: Cỏc t viờn c i din lờn hỏi hoa dõng ch (cỏc cõu hi ó chun b do GVCN cung cp tun trc) Phm Th Nh Trang Giaựo aựn hoaùt ủoọng NGLL- 12 - Hot ng 2: Trũ chi gii ụ ch- phỏt biu cm ngh (cm ngh v mt nhõn vt tỡm c khi ó gii ụ ch) 1. Hot ng 1:: Hỏi hoa dõn ch (25 phỳt) MC: Mi i din t 1 lờn hỏi hoa. - i din t 1 lờn hỏi hoa bc cõu hi: VD t 1 bc c cõu: MC: c cõu hi 1/ Vai trũ ca thanh niờn trong s nghip CNH-HH t nc? - T viờn suy ngh v tr li cõu hi: Vai trũ ca thanh niờn hụm nay l phi tớch cc hc tp, phn u tr thnh, nhng ngi cụng dõn cú ớch cho gia ỡnh v xó hi. Khụng ngi khú, ngi kh, vt qua úi nghốo, lc hu, vn n mt tng lai ti sỏng. Bit gi gỡn v phỏt huy nhng bn sc dõn tc, bit tu dng o c v luụn hng n cỏi p. Khụng ngng tỡm tũi, hc hi nõng cao trỡnh phự hp vi hon cnh mi ca t nc v ton cu, xõy dng v phỏt trin T quc. MC: Cm n ý kin ca thnh viờn t 1 MC: Mi ý kin b sung t cỏc t bn (ý kin ca 3 t cũn li 2,3,4) MC: Cm n, ý kin b sung t cỏc t (nu cú), nhn xột ỏnh giỏ cỏc cõu tr li ca thanh viờn t 1. MC: Tip tc mi i din t 2 lờn hỏi hoa bc cõu hi mỡnh. - i din t 2 lờn hỏi hoa. VD t 2 bc c cõu : MC: c cõu hi: 2/ Bn thõn l mt thanh niờn, vy bn cú nhng c m, nhng hoi bóo gỡ cho tng lai ? - T viờn suy ngh tr li: õy l cõu hi m mi t viờn u cú cỏch tr li khỏc nhau, vỡ phn ln mi thnh viờn trong u cú nhng hoi bóo khỏc nhau trong tng lai ca mỡnh. VD: cú bn m c lm giỏo viờn, cng cú bn bỏc s, k s, . . .ngh no cng cú ớch, cng cng hin sc mỡnh cho xó hi. MC: Cú th mi cỏc ý t cỏc t bn (3-4 ý kin ) MC: Nhn xột, ỏnh giỏ li vn MC: thay i bu khụng khớ, mi mt tit mc vn ngh t bn lp phú vn ngh vi bi hỏt Mựa hố xanh MC: Cm n tit mc ca bn MC: Tr li chng trỡnh mi i din t 3 lờn hỏi hoa - i din t 3 lờn hỏi hoa bc cõu hi, VD t 3 bc c cõu: MC: c cõu hi: 3/ Bn hiu th no v chin dch mựa hố xanh? Bn cú mun tham gia chin dch ny khụng ? - T viờn suy ngh tr li: Chin dch mựa hố xanh l mựa hố tỡnh nguyn ca cỏc thanh niờn, bng trỏi tim y nhit huyt ca mỡnh cỏc thanh niờn ó thp lờn ngn la tỡnh nguyn, chớnh ngn la y ó giỳp cỏc thanh niờn vt khú, vt kh n nhng ni xa xụi cũn khú khn, nghốo nn giỳp nhõn dõn v lm cỏc cụng tỏc xó hi cú ớch nh: trng cõy xanh, p ng, dy hc, dng nh cho nhõn dõn, . . .õy l tinh thn ỏng c tuyờn dng v khuyn khớch ngy cng nhiu thanh niờn tỡnh nguyn hn na vỡ õy l phong tro cú ớch v cú ý ngha sõu sc. Bn thõn tụi cng rt mun tham gia vo phong tro ny, vỡ qua õy ngi thanh niờn c th hin mỡnh, em sc mỡnh giỳp ớch cho cng ng, xó hi. MC: Cm n ý kin t t 3 MC: Mi cỏc ý kin b sung cho t 3 MC: Mi ý kin t cỏc t (1,2,4) MC: Cm n cỏc ý kin t cỏc t bn (nu cú) MC: Nhn xột, ỏnh giỏ. MC: Bụng hoa cui cựng cũn li s dnh cho t 4, mi thnh viờn t 4 - i din t 4 lờn hỏi MC: c cõu hi: 4/ Bn cú nhn xột gỡ v li sng sa a ca mt s thanh niờn ngy nay ? Lm th no khc phc hin trng ny ? - T viờn suy ngh tr li Hin nay cú mt s thanh niờn sng rt buụng th, ch bit n chi, tp t phe cỏnh, dn n h hng, sa vo cỏc t nn xó hi. . . y l hin tng tiờu cc thanh niờn, hc khụng ch khụng giỳp ớt gỡ cho gia ỡnh, xó hi m cũn tr thnh gỏnh nng ca gia ỡnh v xó hi. Chớnh vỡ vy m mi thanh niờn chỳng ta cn phi trỏnh li sng sa a ny, nú l con ng a chỳng ta n b vc ch khụng dn chỳng ta n bn b ca hnh phỳc, tng lai. khc phc hin trng ny thỡ mi thanh niờn phi ý thc c trỏch nhim v vai trũ ca mỡnh v lm th no thc hin c nú. Cú ý thc c mỡnh, gi mỡnh phn u ra sc hc tp trỏnh xa c li sng sa a. Bờn cnh ú gia ỡnh- nh trng v xó hi cn phi quan tõm n h. MC: Cm n ý kin t t bn MC: Mi cỏc ý kin b sung t cỏc t khỏc. MC: Cm n cỏc ý kin (nu cú) Phm Th Nh Trang Giaựo aựn hoaùt ủoọng NGLL- 12 MC: Nhn xột, ỏnh giỏ chung. Kt thỳc hot ng 1 v chuyn sang hot ng 2 2. Hot ng 2: Trũ chi gii ụ ch - Phỏt biu cm ngh (10 phỳt) MC: Chỳng tụi s a ra ụ ch gm 12 ch cỏi, kốm theo ba d kin v ụ ch ny. Khi tụi c ln lt 3 d kin ai oỏn c ụ ch, s cú 1 phn qu, tuy nhiờn gii c ụ ch cỏc bn s tỡm c tờn mt nhõn vt v bn phi phỏt biu cm ngh ca mỡnh v nhõn vt ny. MC: K ụ ch gm 12 ch cỏi trờn bng N G T H Y T R M MC: c ln lt tng d kin (mi d kin cho thi gian 1 phỳt cỏc bn suy ngh ) 1/ õy l mt n bỏc s ó hi sinh khi tui i cũn rt tr trong cuc khỏnh chin chng M. 2/ Mt bnh xỏ c xõy dng gn õy mang tờn n thanh niờn ny. 3/ N thanh niờn ny li mt cun nht ký rt ni ting, tờn cun nht ký cng l tờn ca n thanh niờn ny. - Sau khi MC a ra ln lt cỏc d kin cho cỏc bn oỏn v tr li nu t d kin u tiờn cỏc bn oỏn c, thỡ MC cng c 2 d kin cũn li, MC cú th núi thờm mt s thụng tin v n anh hựng ny. Thnh viờn no oỏn c ụ ch u tiờn thỡ MC mi bn ú phỏt biu cm ngh ca mỡnh v ngi anh hựng ng Thựy Trõm. Sau khi phỏt biu xong, MC gi tng bn mt mún qu (qu do BTC chun b sn) MC: Ghi ỏp ỏn vo cỏc ụ ch MC: Nhn xột, ỏnh giỏ Mi chỳng ta ai cng bit ng Thựy Trõm l mt n thanh niờn yờu nc rt tiờu biu trong khỏng chin chng M. Bỏc s ng Thựy Trõm ó gt i tui xuõn, gt i mi hnh phỳc riờng t, theo ting gi non sụng, Thựy Trõm ó ri gia ỡnh ờm m khn gúi ra chin trng khỏm v ch bnh cho cỏc chin s v cng nh mi thanh niờn yờu nc khỏc Trõm ó hin dõng cuc i mỡnh cho T quc, ngi n bỏc s ny ó hi sinh khi tui i cũn rt tr. Trong chin tranh ó cú bit bao thanh niờn ngó xung vỡ c lp, t do, hụm nay cho chỳng ta hũa bỡnh, cm no, ỏo m. Chớnh vỡ vy, thanh niờn chỳng ta cn phi ra sc phn u, hc tp tip bc cỏc thanh niờn i trc bo v v xõy dng t nc giu v p hn. - kt thỳc chng trỡnh MC mi tt c cỏc bn hỏt tp th bi on ca. V- KT THC HOT NG: (5 phỳt) MC: Mi nhn xột ca GVCN - Cỏi c: v khõu t chc, cỏch th hin ca cỏc em, tinh thn hc hi, hng say trong hot ng. . .Qua hot ng ny cỏc em ó ý thc c gỡ v vai trũ v trỏch nhim ca mỡnh. Khi cỏc em ang l hc sinh cui cp thỡ cỏc em ó cú d nh gỡ cho tng lai cha ? - Cha c: Cỏc em cú chun b tt cỏc mt cha, cú chun b cõu hi trc khụng, tinh thn tham gia bui hot ng . . . - Rỳt kinh nghim lm tt hn ch tun ti - Dn dũ v phõn cụng nhim v thc hin ch tun ti (GV phõn cụng c th theo t, nh hng ni dung ch cho cỏc em cn chun b gỡ bui sinh hot sau c tt hn) Phm Th Nh Trang [...]... không giáp biển ? a Cam Pu Chia b Mianma Phạm Thị Như Trang Giáo án hoạt động NGLL- 12 Người thực hiện -khán giả -các đội chơi Ban giám khảo Nội dung c Thái lan d lào Câu 2: Hiện nay ASEAN bao gồm mấy thành viên ? a 8 b 9 c 10 d 11 Câu 3: Việt Nam gia nhập chính thức ASEAN nam nào ? a.1967 b 19 93 c 1995 d 1997 Câu 4: ASEAN được thành lập ngày tháng name nào ? a 8/8/1967 b 8/9/1991 c.9/8/1976 d 9/9/1976... tiếng nước ngòai, không tách từ đặc biệt là không dùng từ trùng với từ gốc Thăm 1: Bác Só, Giáo viên, Kiến Trúc Sư, Nhạc Só, Thợ Uốn tóc Phạm Thị Như Trang Giáo án hoạt động NGLL- 12 Thăm 2: Tài Xế ,Thợ May, Phi Công, Ca Só, Thợ đóng giầy Thăm 3: Họa Só, Nha Só, Thợ Điện, Tiếp Viên Hàng Không, Thợ Hồ phần thi cho khán giả ( có thưởng ) MC Nêu câu hỏi 1 Ai là người xây Vạn Lý Trường Thành ?.(Thợ Hồ ) 2... kết quả và phát thưởng nhóm - Giáo viên chủ nhiệm nhận xét, đánh giá buổi sinh hoạt và thơng báo cơng việc tuần tới Phạm Thị Như Trang Giáo án hoạt động NGLL- 12 CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 Ngày soạn: Ngày dạy: THANH NIÊN VỚI HỒ BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC HOẠT ĐỘNG: THI TÌM HIỂU MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT NAM TRONG KHỐI ASEAN (2 tiết) I MỤC TIÊU GIÁO DỤC: Sau hoạt động này học sinh cần - Hiểu và tự hào về.. .Giáo án hoạt động NGLL- 12 CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP Ngày soạn: Ngày dạy: HOẠT ĐỘNG: THẢO LUẬN CHUN ĐỀ LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP (2 tiết) I Mục tiêu hoạt động: Sau hoạt động học sinh cần - Hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp, biết đánh giá bản thân để lựa chọn nghề phù hợp - Tích cực tham gia... gợi ý 3: Mở đầu bài hát là câu: “ tơi hát ngàn lời ca” Bài thứ 2: Thanh niên làm theo lời Bác Gợi ý 1: Đây là một sang tác của nhạ sỹ Hồng Hồ viết về thanh niên gợi ý 2: nói lên sức mạnh đồn kết của thanh niên gợi ý 3: ln được hát trong các buổi đại hội đồn, kết nạp đồn Bài thứ 3: Bác Hồ - Một tình u bao la gợi ý 1: câu đầu tiên có từ Bác Hồ gợi ý 2: đây là một sáng tác của nhạc sỹ thuận Yến gợi ý 3: ... nhạc sỹ Trần Hồn gợi ý 3: Câu đầu tiên của bài chính là tựa bài hát Bài thứ 5: Bác đang cùng chúng cháu hành qn gợi ý 1: Bài hát là lời động viên là ý chí của các chiến sỹ hành qn đi giải phóng niềm Nam gợi ý 2: sáng tác của nhạc sỹ Huy Thục gợi ý 3: ca ngợi tinh thần các chiến sỹ hành qn trong đêm Bài thứ 6: Ai u Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng Phạm Thị Như Trang Giáo án hoạt động NGLL- 12... ngày càng ấm no hơn, hạnh phúc hơn Phạm Thị Như Trang Giáo án hoạt động NGLL- 12 MC2: Sinh thời, Người hằng quan tâm chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, đào tạo rèn luyện thanh niên chúng ta trở thành những con người vừa hồng vừa chun Qua mỗi bài viết, bài nói, một lời căn dặn, một buổi gặp gỡ, cơng tác của Ngườiđều chức đựng ý nghĩa tư tưởng, có tính giáo dục cao với chúng ta MC1: Để hiểu sâu sắc hơn... d/ búp măng Câu 3: Nhạc phẩm “Những bơng hoa trong vườn Bác” là sang tác của ai? a/ Thuận Yến b/ Văn Cao c/Văn Dung d/ Phạm Tun Câu 4 : “cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, một tháng nhịn ăn ba bữa, đêm gạo đó để cứu dân nghèo” Đây là câu nói được trích trong bài viết nào của Bác? a/ thư gửi đồng bào cả nước b/ sẻ cơm nhường áo c/lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến d/ Hủ gạo cứu đói Gói câu hỏi 3: “ Khơng có việc... lời dặn của Bác với tướng Võ Ngun Giáp Câu 3: Nhạc phẩm “Mùa xn trên thành phố Hồ Chí Minh” là sang tác của ai? a/Xn Hồng b/ Triều Dâng c/ Trần Hồn d/ Phạm Tun Câu 4 : TRong thư gửi TN nhi đồng tồn quốc nhân dịp tết ngun án năm 1946 CT.HCM đã ví tuổi trẻ là gì của xã hội? a/ Sức sống b/ mùa xn c/ tương lai d/ sức mạnh Câu 1: 4 câu thơ Phạm Thị Như Trang Giáo án hoạt động NGLL- 12 Vòng thi thứ 2: trò... nhận là di sản thiên nhiên thế giới ? a.Vònh Hạ Long b Vònh Thái Lan c Eo Malatca d Vònh Bengan * Văn nghệ *phần khán giả cùng vui: 6 lá cờ còn lại của 6 nước, sẽ giành cho khán giả bốc thăm, trả lời tênnước, nếu đúng được 1 phần quà *Ban giám khảo công bố điểm sau 2 vòng chơia# 3. Vòng 3: THẢO LUẬN “ ASEAN là một khu vực có dân số đông, gia tăng dân số vào loại cao thế giới Em hảy nêu một vài biện pháp . việc của BTC. 2. Học sinh: - Cán bộ lớp phổ biến nội dung cần chuẩn bị, kếhọach tổ chức. - Giao cho các tổ (4 tổ) chuẩn bị tiểu phẩm về tình bạn, tình yêu. - Cán bộ lớp nêu câu hỏi thảo luận và. thú cho các học sinh trong lớp. 2. Học Sinh: - Cán bộ lớp và ban chấp hành chi đồn phổ biến u cầu cho cả lớp để các tổ chuẩn bị theo sự phân cơng. - Giao cho mỗi tổ cử 3- 4 người làm nòng cốt cho. phát thưởng nhóm - Giáo viên chủ nhiệm nhận xét, đánh giá buổi sinh hoạt và thơng báo cơng việc tuần tới. Phạm Thị Như Trang Giáo án hoạt động NGLL- 12 CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 Ngày soạn: Ngày

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan