0

Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

70 1,102 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:19

Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2011 Tuần 1 : dạy lớp 4a, 4b Bài 1: Trung thực trong học tập (Tiết 1) I- Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Nêu đợc một số biểu hiện của trung thực trong học tập. - Biết đợc: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, đợc mọi ngời yêu mến . - Hiểu đợc trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh. - Rèn kĩ năng có thái độ và hành vi trung thực trong học tập. II- Tài liệu và phơng tiện: -Thẻ màu đỏ- xanh để chọn 2 phơng án: Tán thành và không tán thành) - Các mẩu chuyện, tấm gơng về sự trung thực trong học tập. III- Các hoạt động dạy học chủ yếu: A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Giáo viên kiểm tra sách, vở học đạo đức của HS lớp 4. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1phút) 2. Nội dung: (25 phút) * Hoạt động1: Xử lí tình huống (SGK) -Gọi HS nêu các cách giải quyết. + Nếu là Long em chọn cách giải quyết nào ? - Giáo viên kết luận: Nhận lỗi và hứa với cô sẽ su tầm sau Trung thực trong học tập( Tiết 1) -Học sinh xem tranh trong sách giáo khoa. -1 học sinh đọc nôi dung tình huống -Học sinh nêu ý kiến -Học sinh thảo luận 2 nhóm rồi trả lời và giải thích. là phù hợp. * Hoạt động 2: Bài tập 1: -GV nêu yêu cầu bài tập. - GV kết luận: Việc ( c) là trung thực trong học tập. Việc( a,b,d) là thiếu trung thực trong học tập * Hoạt động 3: Bài tập 2: Giáo viên nêu từng ý trong bài tập. - Giáo viên kết luận: ý ( b,c) là đúng , ý (a) là sai. 3.Củng cố dặn dò: (5 phút) - Giáo viên nhận xét kết quả các nhóm hoạt động. -Học sinh đọc ghi nhớ (SGK). -Học sinh làm việc cá nhân trình bày ý kiến. - Một số học sinh trả lời, nhận xét, giải thích các việc a,b,c,d. -Mỗi học sinh tự chọn 2 trong 3 cách rồi giải thích. -Học sinh đọc lại ghi nhớ - Nêu ý nghĩa của trung thực trong học tập. - Học sinh su tầm mẩu chuyện ,tấm gơng về trung thực trong học tập. Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, đợc mọi ngời yêu mến . - Tự liên hệ bài tập 6. - Chuẩn bị bài tập 5. 2 Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2011 Tuần 2: dạy lớp 4a,4b Bài 1: Trung thực trong học tập ( tiết 2) I. Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh có khả năng : - Nêu đợc một số biểu hiện của trung thực trong học tập. - Biết đợc: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, đợc mọi ngời yêu mến . - Hiểu đợc trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh. - Rèn kĩ năng có thái độ và hành vi trung thực trong học tập. II. Tài liệu và phơng tiện. - SGK đạo đức 4 ; Thẻ màu đỏ- xanh để chọn 2 phơng án: Tán thành và không tán thành) - Các mẩu chuyện, tấm gơng về sự trung thực trong học tập. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài (1phút) 2. Nội dung: (25 phút) * Hoạt động 1: Bài tập 3 (SGK) - Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận nhóm. - Giáo viên kết luận các cách ứng xử - Học sinh đọc ghi nhớ về trung thực trong học tập. Trung thực trong học tập (tiết 2) - Các nhóm thảo luận - Đại diên các nhóm trình bày. Cả lớp trao đổi, nhận xét, bổ sung. 3 đúng: a, Chịu nhận điểm kém rồi quyết tâm học để gỡ lại. b, Báo cáo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm cho đúng. c, Nói bạn thông cảm , vì nh vậy là không trung thực trong học tập. * Hoạt động 2: Bài tập 4 (SGK) - Giáo viên yêu cầu 1 số học sinh trình bày - Giáo viên kết luận: * Hoạt động 3: Bài tập 5 (SGK) - Giáo viên mời 1, 2 nhóm trình bày tiểu phẩm đã chuẩn bị. + Em có suy nghĩ về tiểu phẩm vừa xem? + Em có hành động nh vậy không? Vì sao? - Giáo viên nhận xét chung: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, đợc mọi ngời yêu mến. Trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh. 3. Củng cố dặn dò: (5 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh nhắc lại các ý đúng. -Học sinh thảo luận. - Một số học sinh trình bày suỹ nghĩ của mình về nhng mẩu chuyện, tấm gơng đó. - Học sinh chuẩn bị tiểu phẩm theo 4 nhóm. - Nhóm 1 và nhóm 3 trình bày. Nhóm 2 và nhóm 4 nhận xét. - Học sinh đọc lại ghi nhớ SGK - Học sinh thực hiện phần thực hành. - Chuẩn bị bài sau. 4 Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2011 Tuần 3: dạy lớp 4a, 4b Bài 2 : Vợt khó trong học tập (tiết 1) I. Mục tiêu : Học xong bài này học sinh có khả năng: - Nêu đợc ví dụ về vợt khó trong học tập. Biết đợc vợt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ. - Có ý thức vợt khó vơn lên trong học tập. Yêu mến, noi theo những tấm gơng HS nghèo vợt khó. - Rèn kĩ năng vợt khó trong học tập. II. Tài liệu và phơng tiện - Sách giáo khoa đạo đức 4. - Các mẩu chuyện, tấm gơng vợt khó trong học tập. - Giấy khổ to ghi ghi nhớ. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Em đã thực hiện trung thực trong học tập nh thế nào? B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài. (1phút) 2. Nội dung: (25 phút) - Hoạt động 1: Kể chuyện một học sinh nghèo vợt khó. + Giáo viên giới thiệu chuyện kể. + Giáo viên kể chuyện: Một học sinh nghèo vợt khó. - Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - 1 học sinh trả lời. Học sinh khác nhận xét. Vợt khó trong học tập ( tiết 1) - Học sinh mở SGK (trang 5) - 2 học sinh kể tóm tắt câu chuyện - Mỗi nhóm thảo luận (câu 1, 2) SGK - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. 5 + Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm + Giáo viên kết luận: Bạn Thảo đã gặp nhiều khó khăn trong học tập, cuộc sống. Thảo đã biết vợt qua, vơn lên học giỏi. Ta cần học tập bạn vợt khó - Hoạt động 3: Thảo luận nhóm đôi câu hỏi 3. + Giáo viên ghi tóm tắt lên bảng. + Giáo viên kết luận về cách giải quyết tốt nhất. - Hoạt động 4: Bài tập 1 (SGK) + Giáo viên kết luận: Cách ( a, b, đ) là tích cực. - Qua bài học rút ra điều gì? + Giáo viên gắn ghi nhớ lên bảng. 3.Củng cố dặn dò: (5 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh thảo luận nhóm đôi. Đại diện nhóm nêu cách giải quyết. - Cả lớp đánh giá. - Học sinh làm việc cá nhân, nêu cách sẽ chọn. - Học sinh rút ra ghi nhớ : vợt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ. Yêu mến, noi theo những tấm gơng HS nghèo vợt khó. - Vài học sinh nêu ghi nhớ về vợt khó trong học tập. - Học sinh nêu một vài ví dụ về tấm gơng v- ợt khó trong học tập trong trờng, trong lớp mà em biết. - Học sinh chuẩn bị Bài tập 3, 4 Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2011 6 Tuần 4: dạy lớp: 4a, 4b Bài 2: Vợt khó trong học tập ( tiết 2) I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Nêu đợc ví dụ về vợt khó trong học tập . - Biết đợc vợt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ - Có ý thức vợt khó vơn lên trong học tập. Yêu mến, noi theo những tấm gơng HS nghèo vợt khó. - Rèn kĩ năng vợt khó trong học tập. II. Đồ dùng dạy học. - Sách giáo khoa đạo đức 4. - Phiếu Bài tập 2, Bài tập 4 ( SGK) III. Các hoạt động dạy học. A. Kiểm tra bài cũ:(5 phút) B. Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài: (1 phút) 2. Nội dung: (25 phút) - Hoạt động 1: Bài tập 2 ( SGK) + Giáo viên chia lớp làm 4 nhóm. + Giáo viên kết luận. - Hoạt động 2: Thảo luận nhóm đôi Bài tập 3 ( SGK) + Giáo viên khen những học sinh vợt khó trong học tập. - Hoạt động 3: Bài tập 4 (SGK) + Giáo viên phát phiếu cho học sinh tự ghi kết quả theo 5 ý. - 1 học sinh đọc ghi nhớ ( tiết 1). học sinh khác nhận xét. Vợt khó trong học tập ( tiết 2) - 4 nhóm thảo luận, 2 nhóm trình bày, 2 nhóm nhận xét. - Học sinh thảo luận nhóm đôi, một số học sinh trình bày trớc lớp. - Học sinh làm việc cá nhân, tự ghi kết quả vào phiếu học tập. 1 số học sinh trình bày 7 + Giáo viên động viên học sinh có biện pháp khắc phục khó khăn để học tốt. - Hoạt động 4: Bài tập 5 (SGK) +Cõu chuyn ca em Nguyn Thin Bộ, hc sinh lp 5/1 trng Tiu hc Minh c, Bỡnh Phc l tm gng ca tinh thn phn u vt khú hc gii. Trong gia ỡnh cú 9 anh ch em, ba m lm thuờ, lm mn chy n tng ng, cm ba no ba úi nhng em cha bao gi nn chớ trong vic hc. 5 nm phn u hc sinh gii v c nhn hc bng l thnh qu ỏng ghi nhn ca em. Giáo viên cho học sinh nhận xét. Kết luận chung 3. Củng cố dặn dò: ( 5 phút) - GV nhận xét tiết học. miệng. - Học sinh su tầm kể 1 tấm gơng gặp khó khăn mà em cảm phục. *Tinh thn hiu hc + ú l cõu chuyn ca em Thỳy Bỡnh, quờ Bn Tre, b ung th v phi x tr liờn tc ti bnh viờn ung bu nhng vn mit mi n lp. Nhng cn au th xỏc khụng ỏnh gc tinh thn hiu hc ca em. Thng xuyờn nm trờn ging bnh nhng em vn phn u tip tc vic hc hnh. - Học sinh nhắc lại ghi nhớ - Học sinh nêu những nội dung thực hành . 8 Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2011 Tuần 5: Dạy lớp 4a, 4b Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến (tiết 1) I. Mục đích yêu cầu: Học sinh có khả năng: - Nhận thức đợc các em có quyền có ý kiến, có quyền trình bày ý kiến của mình về những vấn đề liên quan đến trẻ em. - Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình và nhà trờng. - Rèn kĩ năng biết tôn trọng ý kiến của những ngời khác. II. Tài liệu và phơng tiện: -Thẻ màu đỏ- xanh để chọn 2 phơng án: Tán thành và không tán thành) - Bìa màu nhỏ, 1 số tranh. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Kiểm tra phần thực hành của học sinh. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1 phút) 2. Nội dung: (25 phút) * Khởi động: Trò chơi "diễn tả". - Cho học sinh thảo luận. - Giáo viên kết luận: Mỗi nhóm có thể có 1 ý kiến khác nhau. * Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (câu 1, 2 SGK) - 1 học sinh trả lời. Học sinh khác nhận xét. Bày tỏ ý kiến ( tiết 1) - Học sinh chia thành 4-6 nhóm. Mỗi nhóm 1 đồ vật, 1 tranh. + Tranh giống nhau không. - Học sinh thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác 9 - Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm. - Cho cả lớp thảo luận câu 2. - Giáo viên kết luận: Trong mọi tình huống, nên bày tỏ rõ ý kiến của mình. Mỗi ngời đều có quyền có ý kiến riêng và cần bày tỏ ý kiến của mình. * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm đôi (Bài tập 1 ,SGK) - Giáo viên kết luận: Việc làm của Hồng , Khánh là không đúng. Việc làm của Dung là đúng. * Hoạt động 3: bày tỏ ý kiến (Bài tập 2, SGK) - Giáo viên lần lợt nêu từng ý kiến - Giáo viên kết luận: (a, b, c, d) là đúng (đ) là sai. 3. Củng cố dặn dò: (5 phút) nhận xét, bổ sung. - Điều gì sẽ xảy ra nếu em không đợc bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản thân em, đến lớp em? - Học sinh thảo luận theo nhóm đôi. - 1 số nhóm trình bày kết quả - Học sinh bày tỏ ý kiến trong bài bằng các tấm bìa màu. - Học sinh nêu và giải thích lí do. - Học sinh nêu rõ ghi nhớ. - Học sinh chuẩn bị bài tập 4 ( SGK) - Tập tiểu phẩm: Một buổi tối trong gia đình bạn Hoa. Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2011 10 [...]... cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: Thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2 011 Tuần 14 : Dạy lớp 4A, 4B Bài 7 : Biết ơn thầy giáo, cô giáo (Tiết 1) I Mục tiêu : Học song bài này học sinh có khả năng 26 - Hiểu công lao của các thầy cô giáo đối với học sinh - Nêu đợc những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo - Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo - Nhắc nhở... sinh thảo luận nhóm, ghi kết quả vào giấy dán lên bảng + Giáo viên kết luận: a,b,d,đ,e,g là biết ơn - Về nhà xem trớc bài tập 4; 5 (SGK) 3- Củng cố dặn dò: -Thực hiện biết ơn thầy giáo, cô giáo Rút kinh nghiệm: Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2 011 Tuần 15 : Dạy lớp 4A, 4B Bài 7 : Biết ơn thầy giáo, cô giáo (Tiết 2) I Mục tiêu : - Hiểu công lao của các thầy cô giáo đối với học sinh - Nêu đợc những việc... trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo + Chăm ngoan, học tập tốt là biểu hiện của lòng biết ơn + Cả lớp nhận xét, bình luận - Học sinh làm việc cá nhân Một số học sinh nhắc lại ghi nhớ 3- Củng cố dặn dò: 5 - Giáo viên nhận xét tiết học - Thực hành: Biết ơn thầy giáo, cô giáo Rút kinh nghiệm: 29 Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2 011 Tuần 16 : Dạy lớp 4A, 4B Bài 8 : yêu lao động (Tiết 1) I Mục tiêu :... thầy giáo, cô giáo B/ Dạy bài mới: 1- Giới thiệu bài: - Biết ơn thầy giáo, cô giáo ( tiết2) 1 2 - Nội dung: 25 - Hoạt động 1: Bài tập 4; 5 (SGK) - Học sinh nêu yêu cầu của bài tập + Học sinh trình bày, giới thiệu t liệu su tầm đợc +Giáo viên nhận xét - Hoạt động 2: + Giáo viên nêu yêu cầu + Cho học sinh hoàn thành, gửi tặng bu thiếp mà học sinh đã làm cho các thầy giáo, cô giáo nhân dịp 20 -11 - Kết luận... ngày 7 tháng 11 năm 2 011 Tuần 10 : Dạy lớp 4A, 4B Bài 5 : Tiết kiệm thời giờ (Tiết 2) I Mục tiêu - Học xong bài này, học sinh có khả năng hiểu đợc: 18 + Nêu đợc ví dụ về tiết kiệm thời giờ + Biết đợc lợi ích của tiết kiệm thời giờ + Bớc đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt, hằng ngày một Cách hợp lí II Tài liệu và phơng tiện -Thẻ màu đỏ- xanh để chọn 2 phơng án: Tán thành và không tán thành... thực hiện dựng thời gian biểu của bản thân + Giáo viên nhận xét kết quả 3- Củng cố dặn dò: (3 phút) - Cho học sinh chơi trò chơi: HS chọn một trong các nội dung đã học thi đóng vai biểu diễn trớc lớp _Giáo viên nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2 011 Tuần 12 : Dạy lớp 4A, 4B Bài 6 :Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (Tiết 1) I Mục tiêu : Học xong bài này học sinh biết... về hiếu thảo với ông bà cha mẹ - Giáo viên nhận xét B/ Dạy bài mới: 1 25 - Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ(tiết 2) 1- Giới thiệu bài: 2 - Nội dung: - Nhóm 1; 2 đóng vai theo tình huống1 -Hoạt động 1: Đóng vai(bài tập 3) + Giáo viên chia học sinh thành 4 - Nhóm 3 ;4 đóng vai theo tình huống2 nhóm chuẩn bị đóng vai các tình - học sinh cả lớp nhận xét về cách ứng huống xử Giáo viên phỏng vấn học sinh đóng... vở, không vẽ bậy vào nhiều quá uống thừa đổ đi lãng phí sách vở 3 3 Củng cố dặn dò - Học sinh nhắc lại ghi nhớ về tiết kiệm tiền của - Giáo viên nhận xét tiết học Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2 011 Tuần 9: Dạy lớp 4A,4B B 15 : Tiết kiệm thời giờ ( tiết 1) I Mục tiêu 16 - Học xong bài này, học sinh có khả năng hiểu đợc: + Nêu đợc ví dụ về tiết kiệm thời giờ + Biết đợc lợi ích của tiết kiệm thời giờ +... em biết bày tỏ ý kiến của bản thân và cũng cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến của ngời khác 3 Củng cố dặn dò: (5 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh thực hành bày tỏ ý kiến trớc lớp Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2 011 Tuần 7: Dạy lớp 4a, 4b 12 Bài4: Tiết kiệm tiền của (tiết 1) I Mục tiêu - Học sinh có khả năng: + Kể những việc làm của mình hoặc của bạn về tiết kiệm tiền của Biết đợc lợi ích... có ích 3- Củng cố dặn dò: 5 - Thực hiện tiết kiệm thời giờ trong Học sinh nêu những việc thể hiện viễc sinh hoạt hằng ngày tiết kiệm thời giờ Rút kinh nghiệm: Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2 011 Tuần 11 : Dạy lớp 4A, 4B Thực hành kĩ năng giữa kì I I Mục tiêu: - Học sinh đợc thực hành các kĩ năng đã học ở kì I: + Trung thực trong học tập 20 + Vợt khó trong học tập + Biết bày tỏ ý kiến + Tiết kiệm . hiện viễc tiết kiệm thời giờ. Rút kinh nghiệm: Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2 011 Tuần 11 : Dạy lớp 4A, 4B Thực hành kĩ năng giữa kì I I. Mục tiêu: - Học sinh đợc thực hành các kĩ. lại ghi nhớ về tiết kiệm tiền của Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2 011 Tuần 9: Dạy lớp 4A,4B B 15 : Tiết kiệm thời giờ ( tiết 1) I. Mục tiêu. 16 - Học xong bài này, học sinh có khả năng hiểu đợc:. sinh thực hành bày tỏ ý kiến trớc lớp. Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2 011 Tuần 7: Dạy lớp 4a, 4b. 12 Bài4: Tiết kiệm tiền của (tiết 1) I. Mục tiêu. - Học sinh có khả năng: + Kể những việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1,