0

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 18

112 411 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:13

Ngày soạn: Ngày ký Phần 1. KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ Chương I. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Tiết 1. ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết được cấu tạo, kí hiệu, số liệu k/thuật và công dụng của các linh kiện đ/tử cơ bản như: điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 2. Kỹ năng - Nhận biết được các linh kiện đ/tử cơ bản: điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 3. Thái độ - Ứng dụng tốt kiến thức đã học vào cuộc sống, hứng thú học tập. II. PHƯƠNG PHÁP - Tổng hợp các phương pháp III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Bài 1và 2 sgk - Các tài liệu liên quan - Tranh vẽ H 2.2 - 2.4 - 2.7 sgk 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra: Phổ biến nội quy 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 1 Hoạt động của thầy và trò Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Những k/thức cơ bản về R,C,L 5. HDHT - Trả lời các câu hỏi trang 14 sgk - Đọc bài 3 sgk. Chuẩn bị nội dung thực hành Ngày soạn: Ngày ký 2 Tiết 2. THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhận biết và phân biệt được loại điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 2. Kỹ năng - Đọc và đo được số liệu kĩ thuật của: R,C,L 3. Thái độ - Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn. II. PHƯƠNG PHÁP - Tổng hợp các phương pháp III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nội dung: + Bài 2&3sgk + Làm trước nội dung - Đồ dùng: + Đồng hồ vạn năng + linh kiện điện tử. 2. Chuẩn bị của học sinh: Chuẩn bị nội dung thực hành, SGK, vở ghi IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra: - Sự chuẩn bị của học sinh - Những kiến thức cơ bản về:R,C,L. 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 3 Hoạt động của thầy và trò Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Học sinh hoàn thành b/cáo theo mẫu,thảo luận và tự đánh giá kết quả -Giáo viên đánh giá kết quả 5. HDHT - Đọc bài 4 sgk. Ngày soạn: Ngày ký Tiết 3. LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC 4 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết được cấu tạo, ký hiệu, phân loại và công dụng của một số linh kiện bán dẫn và IC. Biết nguyên lý làm việc của tirixto và triac. 2. Kỹ năng - Nhận biệt được các linh kiện bán dẫn và IC trong các sơ đồ mạch điện đơn giản 3. Thái độ - Có ý thức tìm hiểu về linh kiện bán dẫn và IC. II. PHƯƠNG PHÁP - Đàm thoại – minh họa III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu kỹ bài 4 SGK và các tài liệu có liên quan. - Các loại linh kiện điện tử thật gồm cả loại tốt và xấu. - Tranh vẽ các hình trong SGK. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Nghiên cứu kỹ bài 4 SGK và các tài liệu có liên quan. - Sưu tầm các loại linh kiện điện tử. IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra bài cũ: Tìm giá trị của các điện trở có các vòng màu: + Đỏ, đỏ, cam, bạc. + Cam, cam, nâu, bạc. 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 5 Hoạt động của thầy và trò Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Em hãy cho biết công dụng của điốt, tranzito, tirixto, triac và điac? - Em hãy cho biết thông số cơ bản của điốt, tranzito, tirixto, triac và điac? 5. HDHT - Xem trước nội dung bài 5 – SGK. Sưu tầm linh kiện, chuẩn bị bài thực hành 2 6 Ngày soạn: Ngày ký Tiết 4. THỰC HÀNH: ĐIỐT, TIRIXTO, TRIAC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhận dạng được các loại điốt, tirixto và triac. 2. Kỹ năng - Đo điện trở thuận ngược của các linh kiện để xác định các cực của điốt và xác định tốt hay xấu. 3. Thái độ - Có ý thức tuân thủ các quy trình và các qui định về an toàn II. PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn, thực hành theo nhóm III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nội dung bài 4&5 sgk - Đồng hồ vạn năng, linh kiện điện tử : Điôt,Tirixto,Triac. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Sưu tầm các loại linh kiện điện tử. IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra bài cũ: - Sự chuẩn bị của học sinh - Những kiến thức cơ bản về: Điôt,Tĩrixito,Triac ? 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 7 Hoạt động của thầy và trò Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Học sinh hoàn thành b/cáo theo mẫu,thảo luận và tự đánh giá kết quả - Giáo viên đánh giá kết quả 5. HDHT - Đọc trước và chuẩn bị bài 6 sgk. 8 Ngày soạn: Ngày ký Tiết 5. THỰC HÀNH: TRAN ZI TO I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhận dạng được các loại : Tranzito PNP,NPN cao tần,âm tần,công suất nhỏ,công suất lớn. 2. Kỹ năng - Đo được R thuận,R nghịch giữa các chân của Tranzito để phân biệt loại Tranzito PNP,NPN loại tốt hay xấu và xác định được cực B của Tranzito. 3. Thái độ - Có ý thức tuân thủ các quy trình và các qui định về an toàn II. PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn, thực hành theo nhóm III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nội dung bài 4&6 sgk - Đồng hồ vạn năng, linh kiện điện tử: Tranzito các loại. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Sưu tầm các loại linh kiện điện tử. IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra bài cũ: - Sự chuẩn bị của học sinh - Những kiến thức cơ bản về: Tranzito? 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 9 Hoạt động của thầy và trò Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Nhận xét giờ thực hành qua : Tinh thần,thái độ học tập,kĩ năng thực hành. - Giáo viên đánh giá kết quả 5. HDHT - Đọc trước và chuẩn bị bài 7 sgk. 10 [...]... - Ôn tập các nội dung đã học, chuẩn bị giấy giờ sau kiểm tra 22 Ngày soạn: Ngày ký Tiết 12 KIỂM TRA I MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Kiểm tra đánh giá việc học tập của học sinh 2 Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng làm bài, vẽ hình 3 Thái độ - Ý thức học tập nghiêm túc II PHƯƠNG PHÁP Kiểm tra, đánh giá III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Đề bài, đáp án 2 Chuẩn bị của học sinh: - Nội... Ngày ký Tiết 18 KIỂM TRA HỌC KỲ 1 I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Kiểm tra đánh giá kểt quả học tập của học sinh 2 Kỹ năng: - Làm bài kiểm tra 3 Thái độ: - Có ý thức làm bài nghiêm túc II PHƯƠNG PHÁP - Kiểm tra đánh giá III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Chuẩn bị của giáo viên: Đề bài, đáp án 2 Chuẩn bị của học sinh: Nội dung kiến thức đã học IV NỘI DUNG 1 Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học... trình và các quy định về an toàn II PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Mạch tạo xung lắp sẵn - D/cụ, vật liệu: Kìm, kẹp 2 Chuẩn bị của học sinh: Bài 11 sgk IV NỘI DUNG 1 Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2 Kiểm tra bài cũ: - Sự chuẩn bị của học sinh - Sơ đồ mạch tạo xung đa hài đối xứng ? 3 Nội dung bài mới... - Củng cố lại các kỹ năng cơ bản 3 Thái độ -Có ý thức học tập nghiêm túc II PHƯƠNG PHÁP Luyện tập, tổng hợp III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Hệ thống câu hỏi 2 Chuẩn bị của học sinh: - Nội dung kiến thức đã học IV NỘI DUNG 1 Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2 Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ 3 Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò ……………………………………………………... cuộc sống, hứng thú học tập II PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Nội dung: Bài 8sgk Tài liệu liên quan - Đồ dùng: Tranh H8.1 –> 8.4sgk Vật mẫu : IC MA741,Bo mạch H8-3 2 Chuẩn bị của học sinh: Bài 8sgk IV NỘI DUNG 1 Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2 Kiểm tra bài cũ: - Sơ đồ, nguyên lí mạch chỉnh lưu nửa... niệm, công dụng phân loại mạch điện tử điều khiển 2 Kỹ năng - Thu thập thông tin về ứng dụng các mạch điện tử điều khiển 3 Thái độ - Có ý thức tìm hiểu về mạch điện tử điều khiển II PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu Bài 13 trong SGK, đọc tài liệu liên quan đến bài giảng - Tranh vẽ SGK các hình13-3.13-4 SGK 2 Chuẩn. .. hiệu II PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu Bài 14 trong SGK - Đọc tài liệu liên quan đến bài giảng - Tranh vẽ SGK các hình14-3 2 Chuẩn bị của học sinh: - Nghiên cứu Bài 14 trong SGK - Đọc tài liệu liên quan đến bài giảng IV NỘI DUNG 1 Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2 Kiểm tra bài cũ: Mạch như... cơ điện xoay chiều một pha II PHƯƠNG PHÁP Đàm thoại, minh họa III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu Bài 15 trong SGK - Đọc tài liệu liên quan đến bài giảng 2 Chuẩn bị của học sinh: - Nghiên cứu Bài 15 trong SGK - Đọc tài liệu liên quan đến bài giảng IV NỘI DUNG 1 Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2 Kiểm tra bài cũ: Mạch điều khiển tín hiệu... quy định về an toàn II PHƯƠNG PHÁP - Ôn tập, luyện tập III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Chuẩn bị của giáo viên: Nội dung: + Bài 16sgk + Làm trước Đồ dùng: + Trang 65sgk + Vật mẫu 2 Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu Bài 16 trong SGK Đọc tài liệu liên quan đến bài giảng Ôn tập nội dung đã học IV NỘI DUNG 1 Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2 Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ... quy định về an toàn II PHƯƠNG PHÁP - Ôn tập, luyện tập III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Chuẩn bị của giáo viên: Nội dung: + Bài 16sgk + Làm trước Đồ dùng: + Trang 65sgk + Vật mẫu 2 Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu Bài 16 trong SGK Đọc tài liệu liên quan đến bài giảng Ôn tập nội dung đã học IV NỘI DUNG 1 Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2 Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ . hợp các phương pháp III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Bài 1và 2 sgk - Các tài liệu liên quan - Tranh vẽ H 2.2 - 2.4 - 2.7 sgk 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK,. pháp III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nội dung: + Bài 2&3sgk + Làm trước nội dung - Đồ dùng: + Đồng hồ vạn năng + linh kiện điện tử. 2. Chuẩn bị của. Thái độ - Có ý thức tìm hiểu về linh kiện bán dẫn và IC. II. PHƯƠNG PHÁP - Đàm thoại – minh họa III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu kỹ bài 4 SGK và
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 18, Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 18, , Phần 1. KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ

Từ khóa liên quan