0

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 6

67 549 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:08

* Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * PhÇn 1 kÜ tht ®iƯn tư TiÕt1: Bµi 1 VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG Ngµy so¹n : 8/8/2010 Ngµy d¹y : A1: . A2: . A3: . A4: I- Mơc tiªu: 1- KiÕn thøc: -Biết được vai trò và triển vọng phát triển của ngành kỹ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống. 2- KÜ n¨ng: -Từ kiến thức bài khóa, học sinh có thể tự kể ra những ứng dụng trong sản xuất và đời sống của ngành kĩ thuật điện tử. Đặc biệt các vật dụng điện tử trong gia đình, địa phương . 3- Th¸i ®é: - Học sinh tự nhận thấy vai trò và triển vọng của ngành điện tử , từ đó có thể định hướng được nghề nghiệp của bản thân trong tương lai. II- §å dïng: - Hình ảnh, vật mẫu về các thiết bò điện tử dân dụng iii- TiÕn tr×nh bµi häc: 1- ỉn ®Þnh líp: 2- Giíi thiƯu bµi míi: -Giáo viên có thể cho HS tường thuật lại đoạn phim qng cáo trên tivi về mạng điện thoại Vinaphone. Từ đó nói lên sự phát triển của thơng tin liên lạc và khẳng định tầm quan trọng của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống . 3- Bµi míi: Ho¹t ®éngcđa GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1 - Giới thiệu vai trò của kỹ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống. + Mơc tiªu -Biết được vai trò của ngành kỹ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống -Từ kiến thức bài khóa, học sinh có thể tự kể ra những ứng dụng trong sản xuất và đời sống của ngành kĩ thuật điện tử. Đặc biệt các vật dụng điện tử trong gia đình, địa phương . + §å dïng - Hình ảnh, vật mẫu về các thiết bò điện tử dân dụng + TiÕn hµnh - GV: Nhấn mạnh vai trò của kỹ thuật điện tử I. Vai trò của ngành điện tử trong sản xuất và đời sống: * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * đối với sản xuất HS: Chú ý theo dõi GV: Y/C häc sinh lÊy VD vỊ øng dơng cđa nghµnh ®iƯn tư trong c¸c lÜnh vùc cđa nỊn kinh tÕ qc d©n GV: Gợi ý và khuyến khích học sinh phát biểu nêu ra những dẫn chứng để khẳng đònh vai trò của kỹ thuật điện tử. HS: Đưa ra ví dụ GV: Nhấn mạnh vai trò của kỹ thuật điện tử là nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. 1. Đối với sản xuất: Điều khiển và tự động hoá các quá trình sản xuất, làm xuất hiện nhiều công nghệ mới, làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. + Về ngân hàng: thương mại điện tử máy ATM, … + Về giao thông: đèn giao thông, dẫn đường hàng không,… 2. Đối với đời sống: Kỹ thuật điện tử có vai trò nâng cao chất lượng cuộc sống con người Trong các ngành: thuỷ sản, y tế, thương mại,… H§2 - Tìm hiểu về triển vọng của ngành kỹ thuật điện tử. + Mơc tiªu -Biết được triển vọng phát triển của ngành kỹ thuật điện tử. + TiÕn hµnh GV: Nêu ra những dẫn chứng cụ thể và lần lượt theo thời gian của ngành điện tử . GV: Gợi ý và khuyến khích học sinh nêu ra những dẫn chứng cụ thể HS: Trả lời theo gợi ý của giáo viên II. Triển vọng của ngành kỹ thuật điện tử: - Kỹ thuật điện tử đã và đang phát triển mạnh mẽ. - Trong tương lai, kỹ thuật điện tử đóng vai trò là “bộ não” cho thiết bò và các quá trình sản xuất, đảm nhiệm các vai trò mà con người không làm được, thu nhỏ khối lượng thể tích. H§3 - Tổng kết đánh giá - GV : + Hãy nêu ứng dụng cụ thể của kỹ thuật điện tử trong sản xuất mà em biết ? Liên hệ với đòa phương mình. + Nêu các ứng dụng cụ thể của ngành điện tử trong đời sống mà em biết? Liên hệ với gia đình mình. - Dặn dò học sinh : đọc trước bài 2 **********  ********** * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * Ch ơng1 linh kiện điện tử Tiết2: Bài 2 điện trở - tụ điện - cuộn cảm Ngày soạn : 14/8/2010 Ngày dạy : A1: . A2: . A3: . A4: I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của các loại linh kiện điện tử cơ bản:R-L-C 2- Kĩ năng: - Nhận dạng và phân biệt đợc các loại kinh kiện:điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 3- Thái độ: - Yêu thích các nghề trong ngành kĩ thuật điện tử. II- Đồ dùng: - Một số điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-2; 2-4; 2-7 sgk. - Vật mẫu: Điện trở,tụ điện,cuộn cảm các loại. iii- Tiến trình bài học: 1- ổn định lớp: 2- Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Nêu vai trò của KTĐT đối với sản xuất và đời sống ? Nêu ứng dụng cụ thể của KTĐT đợc dùng trong gia đình em ? 3- Bài mới: Hoạt độngcủa GV&HS Nội dung kiến thức HĐ1 : Tìm hiểu về điện trở + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của R - Nhận dạng và phân biệt đợc điện trở + Đồ dùng - Một số điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-2 sgk. - Vật mẫu: Điện trở + Tiến hành - GV: Dùng vật mẫu đối chiếu với tranh vẽ kí hiệu để hs nhận dạng và phân loại đợc các điện trở. - Dùng định luật ôm: I = R U ; P=R.I 2 để mô tả các số liệu kĩ thuật và công dụng của điện trở trong mạch. I- Điện trở (R): 1- Cấu tạo,kí hiệu,phân loại,công dụng: - Cấu tạo:Dùng dây kim loại có điện trở suất cao, hoặc bột than phun lên lõi sứ. - Kí hiệu: (ở tranh vẽ) - Phân loại: + Công suất:Công suất nhỏ,lớn. + Trị số:Cố định, biến đổi. + Đại lợng vật lí: * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * - HS: quan sát hính vẽ 2.1 và vật mẫu để nhận dạng và phân biệt các loại điện trở. - GV: Y/C học sinh nhắc lại đơn vị đo, công suất định mức của R Hớng dẫn học sinh đọc trị số điện trở . Điện trở nhiệt: Hệ số nhiệt dơng: t o c R Hệ số nhiệt âm :t o c R - Điện trở biến đổi theo điện áp: U R - Công dụng: 2- Các số liệu kĩ thuật của điện trở: a- Trị số điện trở (R): - Đơn vị đo: 1M =10 3 k =10 6 b- Công suất định mức: + Là công suất tiêu hao trên điện trở mà nó có thể chịu đựng đc trong thời gian dài, không bị quá nóng hoặc bị cháy, đứt. + Đơn vị : oát (W) HĐ2 : Tìm hiểu về tụ điện + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của C - Nhận dạng và phân biệt đợc tụ điện + Đồ dùng - Một số điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-4 sgk. - Vật mẫu: tụ điện + Tiến hành - GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ 2.3 để cho hs nhận dạng và phân loại đợc tụ điện. - Dùng công thức: Xc = FC 2 1 để giải thích công dụng. - HS: Quan sát vật mẫu và hình vẽ để nhận dạng và phân biệt các loại tụ điện. - GV: Y/C học sinh nhắc lại đơn vị đo, điện áp định mức của C II- Tụ điện: 1- Cấu tạo,kí hiệu,phân loại,công dụng: - Cấu tạo: Gồm 2 hay nhiều vật dẫn ngăn cách nhau bằng lớp điện môi. - Kí hiệu: (ở tranh vẽ) - Phân loại: Tụ giấy,tụ mi ca,tụ dầu,tụ hóa - Công dụng: Ngăn cách dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua,lọc nguồn,lọc sóng. 2- Các số liệu kĩ thuật: a- Trị số điện dung: (C) - Đơn vị: F 1F=10 6 à F=10 9 nF=10 12 pF. b- Điện áp định mức: (U đm ) - Khi mắc tụ hóa vào mạch điện phải đặt cho đúng chiều điện áp. HĐ3 : Tìm hiểu về cuộn cảm L + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của L - Nhận dạng và phân biệt đợc cuộn cảm + Đồ dùng - Một số điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-7 sgk. - Vật mẫu: cuộn cảm + Tiến hành - GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ hình 2.5 để giới thiệu cho hs nhận dạng và phân loại cuộn cảm. - Dùng công thức: X L = 2 FL để giải thích công thức của cuộn cảm. III- Cuộn cảm: 1- Cấu tạo,kí hiệu,phân loại,công dụng: - Cấu tạo: Dùng đây dẫn điện quấn thành - Kí hiệu: (ở tranh vẽ) - Phân loại: Cao tần,trung tần,âm tần. - Công dụng: Dùng dẫn dòng điện 1 chiều, chặn * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * dòng điện cao tần. 2- Các số liệu kĩ thuật: a- Trị số điện cảm: (L) - Đơn vị: H 1H=10 3 mH=10 6 à H. b- Hệ số phẩm chất: Q = r FL 2 HĐ4 : Tổng kết đánh giá: - HS trả lời các câu hỏi trong sgk. - Y/C học sinh về đọc trớc bài thực hành. ********** ********** * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * Tiết3: Bài 3 Thực hành các linh kiện điện trở-tụ điện-cuộn cảm Ngày soạn : 21/8/2010 Ngày dạy : A1: . A2: . A3: . A4: I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nhận biết hình dạng,thông số của các linh kiện. 2- Kĩ năng: - Đọc và đo đợc các thông số kĩ thuật của các linh kiện. - Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng. 3- Thái độ: - Có ý thức tuân thủ các quy trình và quy định về an toàn. II- Đồ dùng: - Dụng cụ, vật liệu cho mỗi nhóm hs. + Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc. + Các loại điện trở: 10 chiếc. + Các loại tụ điện: 10 chiếc. + Các loại cuộn cảm: 10 chiếc. III- Tiến trình bài dạy: 1- ổn định lớp: 2- Kiểm tra bài cũ: Nêu kí hiệu,phân loại,số liệu kĩ thuật và tác dụng của điện trở trong mạch ? 3- Nội dung bài thực hành: HĐ1 : Hớng dẫn ban đầu: a- GV giới thiệu mục tiêu của bài học: Trong thời gian 45 / mỗi nhóm hs phải biết nhận dạng,đọc và đo đợc các số liệu kĩ thuật của các linh kiện: Điện trở,tụ điện,cuộn cảm. b- GV giới thiệu nội dung và qui trình thực hành. - Bớc 1: Quan sát,nhận biết và phân loại các linh kiện. - Bớc 2: Chọn ra 5 điện trở màu lận lợt lấy ra từng điện trở để đọc trị số và đo bằng đồng hồ rồi ghi vào bảng số 01. - Bớc 3: Chọn ra 3 loại cuộn cảm khác nhau về vật liệu làm lõi và cách quấn dây rồi điền vào bảng 02. - Bớc 4: Chọn ra 1 tụ điện có cực tính và 1 tụ điện không có cực tính để ghi ra các số liệu kĩ thuật rồi điền vào bảng 03. c- Phân chia dụng cụ,vật liệu cho các nhóm hs: Theo nh đã chuẩn bị HĐ2: Thực hành * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * Hoạt động của hs Hoạt động của GV 1- Quan sát,nhận biết và phân loại các linh kiện: Quan sát hình dạng các linh kiện để nhận biết và phâ loại ra các linh kiện: điện trở,tụ điện,cuộn cảm. 2- Đọc và đo trị số của điện trở màu. - Cách đọc các điện trở màu. - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở. - Đo trị số điện trở. - Ghi trị số vào bảng 01. 3- Nhận dạng và phân loại cuộn cảm: Phân loại theo vật liệu làm lõi. Ghi vào bảng 02. 4- Phân loại,cách đọc và giải thích số liệu kĩ thuật ghi trên tụ điện: - Theo dỏi, hớng dẫn quá trình thực hành của hs. - Hớng dẫn hs cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở. - Quan sát hớng dẫn cách đọc điện trở của hs. - Hớng dẫn hs ghi số liệu vào mẫu báo cáo thực hành. HĐ3- Đánh giá kết quả. - Yêu cầu đại diện các nhóm hs lên trình bày kết quả thực hành của nhóm và tự đánh giá. - GV thu báo cáo thực hành của các nhóm và nhận xét chung về quá trình thực hành. - Thu dọn vật liệu,dụng cụ và vệ sinh lớp học. - Về nhà đọc trớc bài 4 sgk. ********** ********** * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * Tiết 4: linh kiện bán dẫn và ic Ngày soạn : 27/8/2010 Ngày dạy : A1: . A2: . A3: . A4: I - Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Biết đợc cấu tạo,kí hiệu,phân loại của một số linh kiện bán dẫn và IC. - Giải thích đợc ng lí làm việc của Tirixto và tri ac. 2- Kĩ năng: - Nhận dạng và đọc đợc các kí hiệu trên các linh kiện. 3- Thái độ: - Nghiêm túc trong quá trình học tập. II - Đồ dùng: - Tranh vẽ 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 sgk - Một số linh kiện mẫu: Đi ốt các loại,tranzito,Tirixto,Triac,điac,IC. III - Tiến trình thực hiện bài dạy 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Nội dung: Hoạt động của GV&HS Nội dung kiến thức HĐ1 - Tìm hiểu về điốt và tranzito: + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo,kí hiệu,phân loại của điốt và tranzito + Đồ dùng - Hình 4.1, 4.2, 4.3 phóng to và linh kiện: điốt và tranzito + Tiến hành -GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ H 4.1 ? HS quan sát hình dạng và cấu tạo của điốt. ? Điốt có cấu tạo ntn ? ? Có mấy loại điốt ? - GV: Dử dụng tranh vẽ hình 4.2, 4.3 và vật mẫu cho hs quan sát. ?HS cho biết Tranzito khác điốt ntn ? I- Đi ốt bán dẫn: - Linh kiện bán dẫn có 1 tiếp giáp N-P vỏ bằng thủy tinh,nhựa,kim loại.Có 2 điện cực: anốt (A) và katốt (k). + Điốt tiếp điểm: tách sóng,trộn tần. + Điốt tiếp mặt: Chỉnh lu. + Điốt ổn áp (zêne): ổn áp. II- Tranzito: - Linh kiện bán dẫn có 2 tiếp giáp P-N vỏ bọc nhựa,kim loại.Có 3 điện cực: E,B,C. - Có 2 loại: P-N-P và N-P-N - Dùng kuếch đại tính hiệu,tách sóng, tạo xung. HĐ2- Tìm hiểu về Tirixto: + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo,kí hiệu của tirixto - Giải thích đợc ng lí làm việc của Tirixto + Đồ dùng - Hình 4.4 phóng to và linh kiện: tirixto + Tiến hành -GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ H 4.3 sgk để giảng giải. -HS quan sát và cho biết: ? Tirixto khác tranzito về cấu tạo và kí hiệu III- Tirixto:(Điốt chỉnh lu có điều khiển) 1- Cấu tạo,kí hiệu,công dụng: - Có 3 tiếp giáp P-N,vỏ bằng nhựa,kim loại. có 3 điện cực (A), (K),đ/kh (G) - Dùng trong mạch chỉnh lu có đ/kh. * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * ntn ? -Nhận dạng 1 số loại Tirixto. -GV: Dùng sơ đồ giải thích nguyên lí làm việc của Tirixto. 2- Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật: - U GK 0, U AK >0 Tirixto không dẫn - U GK > 0, U AK >0 Tirixto dẫn điện. - Đi từ A đến Kvà ngừng khi U AK = 0 - Các số liệu kĩ thuật: I Ađm ; U AKđm ; U GK . HĐ3- Tìm hiểu về triac và điac: + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo,kí hiệu của triac và điac - Giải thích đợc ng lí làm việc của triac và điac + Đồ dùng - Linh kiện: triac và điac + Tiến hành -GV: Sử dụng tranh vẽ H 4.6 sgk giải thích cấu tạo và kí hiệu. -HS quan sát hình vẽ để phân biệt giữa triac và điac. -GV: Giải thích nguyên lí làm việc của triac và điac IV- Triac và Điac: 1- Cấu tạo,kí hiệu,công dụng: - Có 5 lớp tiếp giáp P-N. + Triac: 3 điện cực: A 1 , A 2 , G. + Điac: 2 điện cực: A 1 , A 2 , - Dùng điều khiển các thiết bị trong các mạch điện xoay chiều. 2- Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật: * Triac: - Khi G,A 2 có điện thế âm so với A 1 Triac mở A 1 (A), A 2 (K) dòng đi từ A 1 A 2 - Khi G,A 2 có điện thế dơng so với A 1 thì Triac mở. A 2 (A), A 1 (K) dòng đi từ A 2 A 1 Triac có khả năng dẫn điện theo 2 chièu G đ/khiển lúc mở. * Điac: - Kích mở bằng cách nâng cao điện áp đặt vào 2 cực. - Số liệu kĩ thuật: I Ađm ; U AKđm ; U G HĐ4- Giới thiệu quang điện tử và IC + Mục tiêu - Biết đợc công dụng của quang điện tử và IC + Đồ dùng - Linh kiện: IC + Tiến hành -GV: Lấy một số ví dụ về quang điện tử làm các bộ cảm biến trong các mạch điều khiển tự động. V- Quang điện tử: - Là linh kiện đ/tử có thông số thay đổi theo độ chiếu sáng.Dùng trong các mạch đ/k bằng ánh sáng. VI- Vi điện tử IC: - IC tuyến tính. - IC lô gíc. Khi sử dụng cần tra cứu sổ tay HĐ5- Đánh giá tổng kết: - Nắm chắc cấu tạo,ng lí làm việc và số liệu kĩ thuật của Tirixto. - Cấu tạo,ng lí làm việc của triac và điac. - Phân biệt đợc giữa Tirixto và triac. - Nhận xét quà trình học tập của hs. - HS trả lời các câu hỏi ở cuối bài. - Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu và mẫu báo cáo ở bài 5 sgk. ********** ********** * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * Tiết5: Thực hành điốt - tirixto - triac Ngày soạn : 30/8/2010 Ngày dạy : A1: . A2: . A3: . A4: I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nhận dạng đợc các loại linh kiện: Điốt,Tirixto,triac. - Biết cách đo điện trở thuận,điện trở ngợc của các linh kiện để xác định cực A,K và xác định tốt xấu. 2- Kĩ năng: - Đo đợc điện trở thuận,điện trở ngợc của các linh kiện bằng đồng hồ vạn năng. 3- Thái độ: - Có ý thức tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn. II- Đồ dùng: Dụng cụ vật liệu cho một nhóm hs. - Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc. - Điốt các loại: Tốt và xấu. - Tirixto, Triac. III- Tiến trình bài thực hành: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra 15 phút: So sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc của Tirixto và Triac ? 3- Nội dung bài thực hành: HĐ1- Hớng dẫn ban đầu. a- GV giới thiệu mục tiêu của tiết học: Trong thời gian 45 / mỗi nhóm hs phải biết nhận dạng,biết cách đo điện trở thuận,điện trở ngợc của các linh kiện: Điốt,Tirixto,Triac. b- GV giới thiệu nội dung và qui trình thực hành: - Bớc 1: Quan sát nhận biết các loại linh kiện. - Bớc 2: Chuẩn bị đồng hồ đo. - Bớc 3: Đo điện trở thuận và điện trở ngợc của các linh kiện. c- Chia dụng cụ,vật liệu cho từng nhóm HS: -Theo chuẩn bị nh trên HĐ2 : Thực hành. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 1- Quan sát nhận biết các loại linh kiện: - Quan sát hình dạng,cấu tạo bên ngoài của các linh kiện để chọn ra các loại điốt,triac, Tirixto. - Dùng đồng hồ đo để phân biệt giữa Tirixto và Triac. 2- Chuẩn bị đồng hồ đo: - Qua sát GV hớng dẫn cáh sử dụng đồng hồ vạn năng và làm mẫu. - Thực hành các thao tác về cách sử dụng đồng hồ vạn năng. 3- Đo điện trở thuận và điện tở ngợc của các linh kiện: - Quan sát, hớng dẫn hs trong quá trình thực hành. - Hớng dẫn hs sử dụng đồng hồ đo (vạn năng) và làm mẫu. [...]... toán OA ? C Lớp 12A3 : Câu 1: Trình bày cấu tạo , kí hiệu ,phân loại và công dụng của điôt bán dẫn ? Câu 2: Vẽ sơ đồ nguyên lí , trình bày nguyên lí hoạt động của mạch chỉnh hình tia? So sánh u, nhợc điểm của mạch chỉnh lu hình tia và mạch chỉnh lu cầu Câu 3: Nêu chức năng và nguyên lí hoạt động của mạch tạo xung đa hài tự dao động ? D Lớp 12A4 : Câu 1: Trình bày cấu tạo , kí hiệu ,phân loại và công. .. vào 220v,50Hz Điện áp ra một chiều 12v,dòng điện tải 1A - Giới thiêu các loại sơ đồ chỉnh lu và chọn sơ đồ 1 Lựa chọn sơ đồ thiết kế 2 Sơ đồ bộ nguồn (hình 9-1 sgk) - Tính toán và lựa chọn các linh kiện 3 Tính toán và chọn các linh kiện trong mạch * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * * Biến áp: - Công suất bbiến áp: P= KP Utải Itải=1,3 .12, 1=15 ,6 w Kp: Hệ số thờng chọn = 1,3 - Điện... vào mẫu báo cáo HĐ3 - Đánh giá kết quả - Yêu cầu đại diện các nhóm hs lên trình bày kết quả thực hành của nhóm và tự đánh giá - Thu báo cáo các nhóm và nhận xét chung - HS thu dọn dụng cụ,vật liệu và vệ sinh lớp học - Dặn dò hs chuẩn bị các linh kiện để thực hành và đọc trớc bài 6 sgk -********** ********** - * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * Tiết 6: Thực hành tranzito Ngày... ********** - Tiết 12: * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * kiểm tra một tiết Ngày soạn : 17/10/2010 Ngày dạy : I- Mục tiêu: - Hiểu đợc các kiến thức cơ bản về các linh kiện và mạch điện tử - Biết đợc cấu tạo,kí hiệu ,công dụng và ng/lí làm việc của từng linh kiện - Nghiêm túc trong quá trình làm bài II- NộI DUNG A Lớp 12A1: Câu 1: Trình bày cấu tạo , kí hiệu ,phân loại và công dụng... , kí hiệu ,phân loại và công dụng của điôt bán dẫn ? Câu 2: Vẽ sơ đồ nguyên lí , trình bày nguyên lí hoạt động của mạch chỉnh lu cầu? Tại sao mạch chỉnh lu cầu lại đợc dùng nhiều trong thực tế ? Câu 3: Nêu chức năng và nguyên lí hoạt động của mạch khuếch đại thuật toán OA ? B Lớp 12A2 : Câu 1: Trình bày cấu tạo , kí hiệu ,phân loại và công dụng của điôt bán dẫn ? Câu 2: Vẽ sơ đồ nguyên lí , trình bày... * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * - Chú ý an toàn cho ngời và thiết bị - Đếm số lần sáng của LED trong khoảng 30 giây - Ghi kết quả vào mẫu báo cáo - So sánh thời gian sáng tối của 2 LED HĐ3: Tổng kết đánh giá - Đại diện từng nhóm HS lên trình bày kết quả thức hành của nhóm - Thu báo cáo các nhóm và nhận xét chung - HS thu dọn dụng cụ,vật liệu và vệ sinh lớp học - Dặn dò: ôn... + C: Tụ tạo điện áp ngỡng để mở thông T và D HĐ3: Tổng kết đánh giá: - Nắm công dụng và các phơng pháp điều khiển tốc độ động cơ - Nguyên lí điều khiển động cơ dùng triac và diac - Nhận xét - Dặn dò: + Học bài cũ + Đọc trớc nội dung bài 16 sgk + Chuẩn bị dụng cụ thực hành -********** ********** - Tiết 16+ 17: Thực hành * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * Mạch điều khiển tốc... điện hoạt động: - Hớng dẫn HS đa nguồn vào đúng vị trí và quan sát số - Quan sát ánh sáng và đếm số lần sáng của LED trong lần sáng của LED khoảng 30 giây - Ghi kết quả vào mẫu báo cáo - Hớng dẫn ghi kết quả Hớng dẫn và quan sát HS trong quá trình thực hành - Hớng dẫn HS thao tác các bớc thay đổi tụ điện và quan sát sự sáng tối của LED 2- Cắt nguồn: Mắc song song hai tụ với hai tụ trong mạch - Đóng... xét,kết luận * Chú ý: Nhắc nhở HS về an toàn điện HĐ3- Tổng kết đánh giá: - Đại diện từng nhóm HS lên trình bày kết quả thức hành của nhóm - Thu báo cáo các nhóm và nhận xét chung - HS thu dọn dụng cụ,vật liệu và vệ sinh lớp học - Dặn dò HS chuẩn bị dụng cụ,các linh kiện và đọc trớc nội dung bài 12 -********** ********** - * Giỏo ỏn cụng ngh 12* V Tun Anh * Trng THPT s 2 Bỏt Xỏt * Tiết 11: Thực hành điều... điện hoạt động,quan sát - Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành ánh sáng và đếm số lần sáng của LED trong khoảng 30 giây.Ghi kết quả vào mẫu báo cáo Bớc 2: Cắt nguồn,mắc song song 2tụ điện với 2 tụ điện trong sơ đồ,đóng điện và làm nh bớc 1 Bớc 3: Cắt điện và bỏ ra 1 tụ ở một vế của bớc 2.Đóng điện và làm nh bớc 1,so sánh thời gian sáng tối của 2 - Phân chia dụng cụ,vật liệu cho từng nhóm HD LED HĐ2: . * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * PhÇn 1 kÜ tht ®iƯn tư TiÕt1: Bµi 1 VAI TRÒ. trò của kỹ thuật điện tử I. Vai trò của ngành điện tử trong sản xuất và đời sống: * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * đối với sản xuất HS: Chú ý theo dõi GV: Y/C. thông số thay đổi theo độ chiếu sáng.Dùng trong các mạch đ/k bằng ánh sáng. VI- Vi điện tử IC: - IC tuyến tính. - IC lô gíc. Khi sử dụng cần tra cứu sổ tay HĐ5- Đánh giá tổng kết: - Nắm chắc cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 6, Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 6,

Từ khóa liên quan