Giáo án Giáo dục công dân 6 HK2_CKTKN

60 1.5K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:54

      !"#$%"&#$' !"  ()*+, -#%$#$'.("  /012 2%3 4 3#$%5- /67'.("8  9%: *';#$67"< % 9  !"#$%&'  !" =>?@A>?BC)*+, -#%$#$'.(" =>D3E4F3%$ & 4 3#$'.(" '7  E%$2 &% GE & ;-67'.("E & H"!'.(" =- IE-  ;/-EJK  #$ =>?@A%8 E;'+&K"+ () &*+ %&' ()*=@L"'74 MN67O> +,-./0.(1(&2* PQ>)R S" 'TU'.(" *"7E +"7VWF XN %7'Y67'.("'0Z &[\OD-]F XN U'.(" D$"4 67[V^ _$!,(( -#Z09K4 *+%$#$'.("B/E*+!7`" \#N <%$#$'. ("E ; *"7aJ- J7 L'b%S$ 3456(&27* , /012345.6789:.;< 6=>?12 O> c O> =d&(";'3>?@ = D/ !" @ABC  ce \ I Lf 8D>R> = ]gDh7 =ij6 Dk =>l"#j2ESK1- =@m2 E K7E E 7#W =n 2o; 2 Y%%.W ADE6=FG.;G8H1IAJKL 89:(';$<$#(=> 1 c O> ?B c O> ?B c @MBN  !"#$%&'( )*%+ ij"S"E  - J 7'. ("F 2 ?+ 3F 2#2%$*+ Ap*+D 3-%$#$'.(" '7[ A   +  B3 7" Fq % -  M *+ A  B3 7"7  D/  %3E  H"!%2KI'.(" ),-./01-$c 'D[ ;  S"  =)*+, -#DD/r%$ #$'.(" =B37"D+j8) 9s%D + _ 7' + 7"7* +i` [7  D/%$" #$'.("8B37" =)!+' + 7"7e) t Y+F * 7"7!DO7@u% >*"7Df *#231-$&456&78 C0=OG12>:=6P3IAQKL =6?&@50  ';A& @6RESG8T1UV123<1 =, \#$% 2-_2 jG L` * KvE H"! @6RESG8T1>?,9H =, \#$ T"%3 '.("F g"; <  _- 9 30hENg'GEN!D& @6RESG8T1W6X..;=F1 =, \#$2-_ 2 jK4- 2'LW +6RESG8T1.65E2=5 =, \ #$   7" 7%2*%3! 8&67'.W   '  B&    =( C2 =O %09"- "#'.(" 2 O> c O> ?B + d;  %09"- "#$'.("  ZED" IE!D&'.("$N 'w-  "F l 9:;:1-$<= ceZ 4 3 7 7 cf =i7'.("Z H"!E%3E 2KI =d&N+"S#$'.("W 5eO>F *!fd& ("N+"S#$'.(" 78& 5  F * ;EF *  H"!E*Kv 2E-  D"    LF" EN  2 9-   xE0hF **TE';7"E F  \W @ :=5 ?12W6Y =O>DD"/-=O> /01= ?B5  ZED" IE! D&  '.  ("  $  N  'w  -   "F l M :=.ZWIJ[L 7e'7f =iJEyEzE{E =>7EE|EpE DE:5BFGH* =O>'D[9 g >?-1-$+@0 1-$+e)!y !"#$>YA%3An 2'LA 7"7f I#C26J#$KL9(* =O; &&K ; =/-<" L 4%$%3 4 3#$'.("8G("'J =) MN [ ;7%$ (" Z<" L&K- jY D =======================================================================================  3     } ~767)*+, -#%$#$'.("  4 3#$%5- /67 9 *';#$67"< %67";[  !"#$%&'  !" =)*+D -#%$#$'.(">D3E4F3%$ & 4 3#$'.(" '7  EH < %$2 &% GE & ;-67 '.("E & H"!'.(" =n  ;/-EJK  #$ =>?@A%8 E;'+&K ;YD () &*+ %&' ()H*(" @\G6]=Q" Z '.("!"S !"#$ci!D \ !" #$c&K672 !"#$!c •^XWX1 ef'.("`"!y !"#$!D ef= !"#$Y, \#$%2-_2  jGL` *KvE H"!_F .W ef= !"#$%3, \#$ T"%3'.("F g"; <  _- 930hEF *Ng'GE!D&E%09"  ef= !"#$- 2'L," \#$2-_2 j  4- 2'L"&2 K3  ;/-E% GE'qE 7"72  &%H 2E 3 /W ef= !"#$ 7"7, \#$ 7"7% \* %3!  8&67'.(" g}FE3%;67 "<  +,-./0.(1(&2*  ;2("Zl" \#$G67'.("iL  \ !"#$!!} ~7  c ; *"7 J7€<" L- jYD67 C3456(&2H* , /012345.6789:.;< 6=>?12 C0=OG12>:=6P3GICJKL 4 ?B O> c O> c O> c O> c O> c c O> •D166GV12A- I •‚ (*%+[%'+67  `ZDI   E2 /-ED"  I ` S%/ &- I\N7 - GZ7 3-E ‚%x F * 75ZD/- `G7‚ '7FL"L"%Fq7"F S"K_ 3•  D/ !"eyƒf A* !"#$# (5A+ ‚Z%- "#$'.("8$yE pE{67*+ C *B.&; #:"&4"+ ,2E7 3-FN- [%+[!  M"  #$    %+    % %  - " #$'.(" M*,-5#:( %2C0$"+ =r79"E7 3-FN- [" %%3#$'.(" 4 3 = "'Nq 2 \  %% - "#$'.(" N*,-5: (D'#D   + =„Sj%+'.("B<2 !" #$67'.("" '.("  D";409" W 2EF,-5 01-$E'#D .G+#"&+ -$8H"+ 'D[ ;  M      N C2 OP QG@D.0@50';A& =)*+ L 34* ';%#79"67&` #%+'.("ED$F3 j L'.("- 2'L j6'jF *F q  - JE  G  %   H" !EKKoj6 5 c O> O> c O> c O> c ?B c 5I2#:"+ 'D[K47% \< 9Z  4 3% 8 d&(";D['q 8 @ :=> *J5/:#231-$+ =O>D"/-…?B5% lejf @ :=3 i;j/-ef'>?@ A&+9"&+*K&4 #DL+ O>D"/-=O> /01=?B5  @ :=/ i;j/-ef'>?@ *M&4"+ O>D"/-=O> /01=?B5  • :=_ ?12W6Y O+Kx ; D"/- N;.B&7(" 0O2&M-P =Q" S"&[D+2 /-"&  g +RSGF.('B& N6T#$ =do J7j- %3 #$67"< E*';#$ 67[F 2 %   4  3 5- /E ~7%I67"<  M :=.ZWIA`KL @ :=> =l'.("g ;D"LF"  =†IKo'.("*2"7} =@ * '.(" 7"72 ;7& @ :=3 =,77B< ,7 7F ! F HC,7 7 *"  "mW =("D,7E("a!%+"m 'T@ F3"6$"m "7  @ :=/ =("Dr9("a q  "m L%3 /- Y-  7"72 & 67'[ED+- <"+- 2'L K3 92  @ :=_ = [[! M"#$ 7 3- =@ E q   L  4  j     67  %3  ; /-WF * (!  "m =@ 2 ;W 6 ?B =Q" S67("D[ ;E' ;  G =Q" S"&G("8 7  \ 5 -)! $2 _0hEu  ("o[%  L!2 h0h S  DE:5BFG* =O>'D[9 g5I2#H#C"+ =?BF 2#2D&K ; O>l" I#C26J#$KL9(* =O; &&K ;'>?@ =,"/-'7p =i;'+E'D[- j}9 g'>?@   {  *abc#deb"f#g#    D*K9CH_L02N *K967"& +C D*K9+)& 0Z & 6 ~7e)O‡O)fB37"  4 3#$% ~7%I*K9- € -%+D_75 4 D*K9+)O‡O)B37"  !"#$%&'  !" =>?@A>?B =O- 2-e) G%…r$% ~7%IG67*K9f =,/#N epp=i$yf =,/%3 H"!2KI'.(" =)9 3FL%$K7  9%H 2E  q  ;/-E L 767O>B3 7"  #$ =>?@A%8  = \D3%$*K9+)O‡O)B37" () &*+ 7 %&' ()H*(" •]='.("j- D"<%+#$% ~7%I67"< c •^XWef%3#$67"< %*';#$67[F 2 n  4 35- /% ~7%I67"< W +,-./0.(1(&2* ) J7D*4 ) J7D*K9+)O‡O)B37"B/ *K9D<c \[   <;D*K9+)O‡O) B37"ciL'D[9 g'E J7€<" LW C3456(&2*  , /0123459:' 6=>?12 O> c O> c O> ?B c O> i;<  '>?@ 53AQQ#-= .G+9"&+ =‚=D=7D*K9B37" =B<‚=D=7D*K9B37"e "m ;#N B37" ‚=D=7f *OD9:*G ROD9:*& &'MGMD 9:*.G+9"&+ =@ *- D*K9B37" =B<F * /-#N B37"e4 39 ( - 2-  D/  B37"  < D*K9B37"f ?+ 3D/#N E O>2 %+ 9'D['Z q 02 7 @2G8h1.i3jX3/k16SGV3.k36l: ='.("! 7 ˆ"m ˆ 7%"m D*K9B37" ='.(" '7'DZ  5B37" ˆ Ng'GE<" S'DZ  5B37" =[ /-#N B37" ˆ '8D#N B37" 2E"/,-5GM "+STB#M/ 6GM (%D+SGMD9:* O+ 'D[ ; ADE6=FG.D166GV12IA`KL C0=OG12>:=6P3IAmKL B& =)*K9D[K967 8 ?B c O> c ?B c O> ?B c O> ?B @D166GV12 •d&- I\- 2 3_71Ng'G [E"7%$*E_7'.D+D!"2 !%EK7'l• B2FGM DS)U)S)9:*.G+9"&+ =i_7'.!D*K9+)O‡O) B37"K47%H_02N #N  9-0O1-$ 1'69:*+ e' ?12W6Y *0O2&M-G9: *+ ,2 KSEO>F 2 /01 5 @ :=.ZW.D166GV12 ?12W6Y @$? #EM/ 6 GM(%Dc ,2 KS'- I  /01E5 "&+ =rN DH_L02 N *K967"&+E  L 3"#7 3\7  +%*K9! =  )*  K9  +  )O‡O) B37"D[!#N B37" +U50 N6T =‰+)O‡O)B37" "o2 9$!#$! #N d;*K9€     '  DZ   5  B3 7"  $  !  #  N  B3 7" M :=.ZWIm[L @ :=5nMm e0f=[B37"* 2! [ 8+ e0f=[B37"- "& N7"€ e0f=[B37"K+p 5    =[+7 *28B37"  =[B37"N   /-#N + e0f=[+N   /-#N B37" @ :=.ZW.D166GV12 =G8 =O< K2[ =dK7 e0f=rN  =)2 H"ˆ 9  DE:5BFGV* =O>'D[29 gSGM"+STB#M/ 6GM (%D+SGMD9:*O+ =?B D&K ;% +KxO>=h16H364/TU50.(  .WN6TC2#X#="B= &+SGM01-$#H #C"+e'D[#72 ;?†)†fB?B S" d;)*K9!#$ % ~7%I%+ +C'!!#$% ~7%I%+- 2-D/ 67  +- 2! ~7%I!!-   +j6F "< D*K9 +B37" e?} O>FL \9 3%$  q  ;/-67O>B37"'2 D~ %4%F -FL"&9 3j"f I#C26J#$KL9(* =O; &&K ;>?@ =,"/-KE'7| ====================================================================================  y  *abc#deb"f#g# Y  "#7 3\7*K9% +  4 3#$% ~7%I*K9- € -%+D_75 4 D*K9+)O‡O)B37"  !"#&'  !" =O- 2-e) G%…r$% ~7%IG67*K9f =,/#N epp=i$yf =,/%3 H"!2KI'.(" =)9 3FL%$K7  9%H 2E  q  ;/-E L 767O>B3 7"  #$ =O; &]ED"/- =>j" \D3%$*K9+)O‡O)B37" () &*+ %&' ()H*(" @]=Q" L D*K967"&+c)H_%9L02N * K967"&+c D*K967+)O‡O)B37"c @^XWefA)*K9D[K9"&+ efA)H_%#N L02N *K9"&+ eyfA)*K9+)O‡O)B37"D[!#N B37" 10 [...]... Luật chăm sóc giáo dục trẻ em - Điều 10 - Luật phổ cập giáo dục tiểu học - Điều 10 Việc học tập của công dân được pháp luật nhà nước ta quy định như thế nào? Trả lời nội dung quyền và nghĩa vụ học b) Quy định của pháp luật (Nội tập dung cơ bản) về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân: Nhấn mạnh: Mỗi công dân đều có quyền - Học tập là quyền và nghĩa vụ và nghĩa vụ học tập… của công dân Em hãy...* Đặt vấn đề vào bài mới (1’): Tiết trước các em đã nhận biết được công dân là người dân của một nước Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước .Công dân nước Vịêt Nam là người có Quốc tịch Việt Nam Để hiểu được giữa nhà nước và công dân có mối quan hệ như thế nào? Công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với nhà nước CHXHCN Việt Nam, tiết học hôm nay chúng ta cùng đi... các quyền và nghĩa vụ của công dân nước CHXHCN Việt Nam còn có 11 quyền và nghĩa vụ với pháp luật thuế của Nhà nước (Nghĩa là mỗi công dân phải có trách nhiệm đóng thuế đầy đủ, tham gia các hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế ) ? Vậy Nhà nước và công dân có mối quan hệ như thế nào? HS Trả lời bài học b) Mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước: - Công dân Việt Nam có quyền và nghĩa... Nội dung bài học (tiếp) (23’): HS * Thảo luận: ? Hãy nêu các quyền của công dân mà em biết? HS * Các quyền của công dân: - Quyền được học tập nghiên cứu khoa học, kĩ thuật - Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ - Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, thân thể… ? Công dân có nghĩa vụ gì đối với nhà nước? HS * Nghĩa vụ của công dân với nhà nước: - Nỗ lực học tập, bảo vệ tổ quốc - Tôn trọng và bảo... phẩm là quyền cơ bản của công dân Quyền đó gắn liền với mỗi con người và là GV Bảng phụ: Tình huống: quyền quan trọng nhất, đáng Nam và Sơn là học sinh lớp 6A ngồi cạnh quí nhất của mỗi công dân nhau Một hôm Sơn mất chiếc bút máy rất đẹp; tìm mãi không thấy, Sơn đổ tội, khẳng định luôn cho Nam lấy cắp Hai người to tiếng với nhau rồi Nam xông vào đánh Sơn chảy máu mũi Cô giáo chủ nhiệm đã kịp thời... mình với các bạn, Hưng đi xe thả hai tay và đánh võng Không may xe Hưng vướng vào một bác bán rau đi cùng chiều giữa lòng đường” ? Em có nhận xét gì về Hưng và bác bán rau? Nếu em là công an em sẽ giải quyết vụ này như thế nào? HS - Hưng vi phạm luật giao thông: Buông cả hai tay, đi đánh võng… - Người bán rau cũng vi pham luật giao thông: Đi giữa đường - Là công an em nhắc nhở người đi bộ và người đi... Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em (Điều 10) Luật giáo dục (Điều 9) Luật phổ cập giáo dục tiểu học (Điều 1) Những số liệu, sự kiện về quyền và nghĩa vụ học tập - Những hình ảnh, tấm gương học tập tiêu biểu 2 Chuẩn bị của HS: Học bài và sưu tầm một số tấm gương tiêu biểu III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1 Kiểm tra bài cũ (Không kiểm tra) * Đặt vấn đề vào bài mới (1'): 26 Để hiểu được sự quan tâm... luật giáo dục c) Trách nhiệm của gia đình: Có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em mình được học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường Người 27 ? HS ? HS ? HS HS ? 28 lớn tuổi trong gia đình có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho Trong học tập Nhà nước có trách nhiệm gì con em mình với mọi công dân? Xây dựng trường lớp, ưu đãi GV d) Vai trò của Nhà nước: - Nhà nước thực hiện công. .. chăm sóc và giáo dục trẻ em (Điều 10); Luật giáo dục (Điều 9); Luật phổ cập giáo dục tiểu học (Điều 1) - Những số liệu, sự kiện về quyền và nghĩa vụ học tập - Những hình ảnh, tấm gương học tập tiêu biểu 2 Chuẩn bị của HS: Học bài và đọc trước bài mới III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1 Kiểm tra bài cũ (5’): 1 em * Câu hỏi: Em hãy nêu những quy định về đi đường đối với người đi bộ, đi xe đạp? * Đáp án: - (5đ):... Em hãy nêu nội dung bốn nhóm quyền công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em? Câu 5: Việc học tập quan trọng như thế nào đối với mỗi người? Câu 6: Em hãy nhận xét tình hình thực hiện trật tự ATGT nơi em ở và nêu những việc mà em có thể làm để góp phần giữ gìn trật tự ATGT III ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM: Câu 1: (1 điểm) Đáp án: 1,4 ,6, 7 Câu 2: (1 điểm) Đáp án: A,C Câu 3: (1 điểm) Điền từ: trắng, . jYD 67  C345 6 (&2H* , /012345 .67 89:.;< 6= >?12 C0=OG12>:=6P3GICJKL 4 ?B O> c O> c O> c O> c O> c c O> •D 16 6GV12A-. 3E"8'&ZQG ;,123X3SG8T19:126o59Y3453p12 O1 1qr3 d =H. 5E 3<1 3R C0=OG12>:=6P3I.=sWLICMKL 11 c O> c O> c O> c SG8T19:126o59Y9r=W6XWlGZ..6Gs345 6: 1qr3e ~7D"o*K9-. J7€<" L-yW 345 6 (&2*  , /0123459:' 67 1 26= >?12 ?B @D 16 6GV12 C  0=  OG12  >:=  6P3  I.=sWL ICMKL 18 c O> c O> c ?B c O> U7

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • GHI BAÛNG

Tài liệu liên quan