0

Giáo án Tự nhiên Xã hội lớp 3 cả năm_CKTKN_Lồng ghép KNS

88 817 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:50

TUN 1 TIÊ ́T 1 I-MỤC TIÊU : Sau bài học, học sinh có khả năng   !" #$%"&$!"sơ đ. !" "' (!& & II-CHUẨN BỊ :  )*+,-$!&#$ III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : .+ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS /0 10 /0 /20 1/.n đnh: u - +3 !4     56    #!&  7    !   56           $ *+,         !"#$% !&&!'()*+,-./ 0*&!'(1$-(+! !2#/ ($3)  :  !" #" : học sinh nhận biết được sự thay đổi của lồng ngực khi ta hít vào thật sâu và thở ra hết sức. $%  :  : trò chơi : &'( )"* - +3     56      !4  8  5   #9: 48--#  ")# ;' - + !"!"" !4#!& 4 4)#948-< - + !"& !4! 4   9     "'  - !&   #9 = > ' (* !' - (*4 - (!"!4 4)' - ( $ 5)&' 2?@;' Ba 3: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp Ngày d ya ''''''' 17’ ") !#9!&' A(  5)&  &< - ;   - + !"$ $!&$' - + !"!" $  !"- %        "-#)! # ' A.: !" 4)   1 "#) A B:  !"  # #!"-  #!&    # !  !"' - + !"!"1  4"!$!&$' - + !"!&%' AKhi ta hít vào thở ra bình thường thì lồng ngực như thế nào< A,  " ) !& < A,!& ) ) < → Giáo viên kết luận   +,,-. #"  : - Chỉ trên sơ đồ và nói được tên các bộ phận của cơ quan hô hấp. - Chỉ trên sơ đồ và nói được đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra. - Hiểu được vai trò của hoạt động thở đối với sự sống của con người $%  : - (*        "-   #)   ! %    (   4 "!$!&$' (* ;!-#' ,#) )$ !"C!$C&!:' ,") $!"-#  $' - ,!& ) C!$C&# $)' - (*%  -  "  Bước 1Làm việc theo nhóm đôi - +3!"(*% )1D *+, - +  $!"   !  $ - +3 !""6  A  (8     8 !"    # $ %"&$ AE85!4)< A ,%-$!&%   F) < AG  F)< A    !"  )  2     " ' - + !"' - C! -# !&  4' A%"&$48#$< A  ,    - "     % 8 # $< A,-"%8# $< A 3  $ 4 ) ! # ! %" &$< → Kết luận : +3  !" ! !&   & H    " ! 59    F-  &- -I  ' ,    #9 48-  - % ) " &$"  ! - 4   !      #9  !& "C  56 !&  9'  !&    "   2  !&  @ $ -      !  #9 !&-  )    $ 8 )   %"&$"!" !:', 594;-  $&$ !&59 $ '  - (*4!! 4 " - ( ' (   ;!-# -  % " &$ 4  48- %-$!& %   $' - ,      - "   %48-%-$!& % $' - ,-"  %   $- $!& %- %-48 - B! # ! %" &$"!  48-4!I 1. /01234 ( 1’ ) - +3C! !&' - #9#!"!&< ♣RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII '' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'' Tuần:1 Bài 2 Nên thở như thế nào ? Ngày dạy : I. MỤC TIÊU - (!       #H  48- "  !"    #H  4!    "       !8  $!!4 II. CHUẨN BỊ  -  )*+, - + III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 4’ 1’ 15’ 5 + !"!"" + - C!    Giới thiệu bài  Hoạt động 1Thảo luận nhóm • Mơc tiªu : Gi¶i thÝch ®ỵc t¹i sao ta nªn thë b»ng mòi mµ kh«ng nªn thĨ b»ng miƯng. • C¸ch tiÕn hµnh : - GV  56(*& J  !&  K  ! %   $     6 484)'!&"  ! %    6  48  # #!"    " !4)&)48< .!&$!+3:" + , #9   48 !4 &   ) 648          A (H  5 F  $48!4&!"F )<   A.#H48& #H4!< +3     . 6  48   ! " !   # #"     48     ! - (*!" - (*  %   $    6 484)J % 6 48##!"K - (* - (*;! 14 !& !& 59 ! # 5! - 4 - ! 44&4" Kết luận : . #H 48 $ !- !-) !"#H48 Hoạt động 2 : Laứm vieọc vụựi SGK Mục tiêu : Nói đợc ích lợi của việc hít thở không khí trong lành và tác hại của việc hít thở không khí có nhiều khói, bụi đối với sức khoẻ. Cách tiên hành : + B ớc 1 : L4!!:$ +3!"1(*% )2-@-D*+,! AM !!" -# !! " ! #< A," #4&!&< A!"4 #$ " ! -#< + B ớc 2 : L4! $ +394&(*!")# !&%!:$ $ +3!" $ N " A. " )< A . " ! - # )< - +3& - L4!!:$ 1 (*% ) 2- @ -D O *+, ! E&(*!")# !&%!:$ $ $ N " ," " !"C - #" #- I,"C & ! ' 3) " !8 $ !4 ," ! ?#"? - -# -I " #9" !64' . "#9 " !64 !8 ! /01234 .!&!' +3C! !&' #9#3!"&$ ♣RUÙT KINH NGHIEÄM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' Tuần 4 % Bài 7: HOẠT ĐỘNG TUẦN HOÀN Ngày dạy : I-MỤC TIÊU : *#-(*#!& .!9$$4-!&49$$4' 4  -' II-CHUẨN BỊ :    )   *+, -     1          &4  $!&      !"     44 1' III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 3’ 1’ 10’ Ơ ̉n đnh, t chc lp: 5 Máu và cơ quan tuần hoàn %!4 ;$! !" )< %48#$< E4 !&8"!< + !"C! -  '  + !#  *#" Biết nghe nhòp đập của tim, đếm nhòp đập của mạch. P$%  : Làm việc cả lớp + !" 56 +Áp tai vào ngực của bạn để nghe tim đập và đếm số nhòp đập của tim trong một phút +Đặt ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải lên cổ tay trái của mình hoặc tay trái của bạn (phía dưới ngón cái ), đếm số nhòp mạch đập trong một phút. - +3/&(*!"446 $%   : Làm việc theo nhóm - +31! !&49$4!!"+ !" Bước 3Làm việc cả lớp -Cơ quan tun hồn. -Gờm tim và cc mch mu. -Đi khp nơi trong cơ th#. (* !' (*446' $%'  (*! !&4 9$4' 14’ 5’ - +3     "   Các em đã nghe thấy gì khi áp tai vào ngực của bạn mình? Khi đặt mấy đầu ngón tay lên cổ tay mình hoặc tay bạn, em cảm thấy gì ? + !"C!  → .%  ) /!+($45( )678+(4/"!! "94,4:7) : +,,-. PMục tiêu  Chỉ được đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. PCách tiến hành   : Làm việc theo nhóm đôi - +3!"(*%  )/O*+, - +(*$!"!  $ - +3 !""6 A.!8)< A    4- N  4    4  4  !"  '!" F44 ' A 4  '3  F)< A 4   '3   F)<  : Làm việc cả lớp - + !"!" 5!46 4 !") #!&% 44)' →  .%) /!$;(<4=> ?@*>?/ @"4A !2'BB"C8!4& D1#+EF = 'GD 4&1.)*>?H@" 487(/'!2GEF =  1 .) 675,8 *Mục tiêu củng cố kiến thức đã học về hai vòng tuần hoàn. PCách tiến hành  : Nhận nhiệm vụ và chuẩn bò trong nhóm +3  $    46   4 4 #    #  4   J"4K  &4    $       !   &"' L !' Q !- '   (*%' (*.M> ' (*F$' B 5!    4) #'      4     # - $ ' ( 4- 1’ $!&    !"    4 4       'RS  4! $8)'  4 -! $8  9)#!$;'  - +3  4! $8)' - C!  9/01234 +3C! !&' #9#3!% -$""'   4' (C! ' (* !' .   '   ♣RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY   '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''' ' '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''' ' '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''' ' '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''' ' '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''' ' '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''' ' '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''' ' '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''' ' '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''' ' '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''' ' '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''' ' [...]... ? -Giáo viên cho các nhóm tập đóng vai học sinh và bác só để hỏi và trả lời về bệnh thấp tim - Giáo viên quan sát, giúp đỡ các nhóm thể hiện vai diễn của mình một cách tự nhiên, không lệ thuộc vào lời nói của các nhân vật trong SGK Bước 3 : Làm việc cả lớp - GV cho các nhóm xung phong đóng vai dựa theo các nhân vật trong các hình 1, 2, 3 trang 20 - GV y.cầu các nhóm khác theo dõi, NX nhóm nào sáng... ăn, đồ uống, … giúp bảo vệ tim mạch và tên những thức ăn, đồ uống, … làm tăng huyết áp, gây xơ vữa động mạch Bước 2 : Làm việc cả lớp -Giáo viên gọi một số học sinh lên trình bày kết quả thảo luận -Giáo viên cho học sinh tự liên hệ bản thân: Em đã làm gì để bảo vệ tim, mạch ? * Giáo dục BVMT: -Biết một số hoạt động của con người đã gây ô nhiễm bầu không khí, có hại đối với cơ quan hô hấp, tuần hoàn, thần... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 7 Tiết 1: Bài 13 Hoạt động thần kinh Ngày dạy: 30 .9.2010 I/ MỤC TIÊU : -Nêu được một vài ví dụ về phản xạ tự nhiên thường gặp trong cuộc sống -GD KNS: +Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin: Phân tích, so sánh phán đoán hành vi có lợi và có hại +Kĩ năng làm chủ bản thân: Kiểm soát cảm xúc và điều khiển hoạt động suy nghĩ +Kĩ năng ra quyết định... HOẠT ĐỘNG CỦA HS 4’ 1.Ổn đònh, tổ chức lớp: 2.Bài cũ : Hoạt động thần kinh - Học sinh trả lời - Kể thêm một số phản xạ thường gặp trong cuộc sống hàng ngày - Giáo viên nhận xét, đánh giá 3. Bài mới : 1’  Giới thiệu bài : 10’  Hoạt động 1 : Làm việc với SGK *Mục tiêu: Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan thần kinh GDKNS: Kĩ năng tự nhận thức *Cách tiến hành: Bước 1 :... những việc cần tránh, những đồ ăn uống độc hại cho cơ quan thần kinh GDKNS: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin *Cách tiến hành: -Chia nhóm HS, yêu cầu các nhóm quan sát hình 9 ở trang 33 SGK, thảo luận để xếp các đồ vật đó vào thành 3 nhóm: có lợi, có hại, rất nguy hiểm với cơ quan thần kinh -Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận: Sau khi đã chia thành các nhóm tranh, mỗi nhóm sẽ dán kết quả lên... CỦA HS 1.Ổn đònh, tổ chức lớp 4’ 2.Bài cũ : Vệ sinh thần kinh: Những việc làm - Học sinh trả lời ntn thì có lợi cho cơ quan thần kinh? Trạng thái sức khỏe nào có lợi cho cơ quan thần kinh? -Giáo viên nhận xét, đánh giá -HS lắng nghe 3. Bài mới :  Giới thiệu bài, ghi tựa -HS lắng nghe 1’ a/.Hoạt động 1 : Thảo luận *Mục tiêu: Nêu được vai trò của giấc ngủ đối với sức khỏe GDKNS: Kĩ năng tìm kiếm và xử... quan nào được bảo vệ bởi cột sống? Bước 2 : Làm việc cả lớp - Giáo viên treo hình sơ đồ câm, gọi 1 học sinh lên đính tên các bộ phận của cơ quan thần kinh - Giáo viên đính thẻ : tên cơ quan thần kinh - Gọi học sinh đọc và chỉ tên các bộ phận : não, tuỷ sống, các dây thần kinh và nhấn mạnh não được bảo vệ bởi hộp sọ, tuỷ sống được bảo vệ bởi cột sống - Giáo viên vừa chỉ vào hình vẽ vừa giảng : từ HOẠT... tuỷ sống, các dây thần kinh và các giác quan Cách tiến hành : Bước 1 : Chơi trò chơi - Giáo viên cho cả lớp cùng chơi một trò chơi đòi hỏi sự phản ứng nhanh của học sinh Ví dụ như trò chơi : “Con thỏ” - Khi các em chơi xong, Giáo viên hỏi: Các em đã sử dụng những giác quan nào để chơi ? 18’ Bước 2 : Thảo luận nhóm - Giáo viên yêu cầu các nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm đọc mục Bạn cần biết... ? -Giáo viên nhận xét, đánh giá 3/ .Bài mới : 1’ *Giới thiệu bài: Giới thiệu nợi dung tiết học 8’ a/.Hoạt động 1 : Chơi trò chơi vận động *Mục tiêu: So sánh mức độ làm việc của tim khi chơi đùa quá sức hoặc lúc làm việc nặng nhọc với lúc cơ thể được nghỉ ngơi, thư giản *Cách tiến hành : Bước 1 : -GV cho HS chơi trò chơi: “ Con Thỏ” đòi hỏi vận động ít -Sau khi HS chơi xong, GV hỏi: Các em có cảm... mình? +Em sẽ đứng bật dậy +Em tránh cục phấn (hoặc lấy tay ôm đầu để che) +Nhìn thấy người khác ăn chanh chua? +Nước bọt ứa ra +Cơ quan nào điều khiển các phản ứng đó ? +Tủy sống điều khiển các phản ứng đó của cơ thể - Đại diện các nhóm lần lượt trình Bước 2 : Làm việc cả lớp -Giáo viên gọi đại diện học sinh trình bày kết bày kết quả thảo luận của nhóm mình quả thảo luận - Giáo viên yêu cầu các nhóm khác .  ' 3   F)< A 4   ' 3    F)<  : Làm việc cả lớp -. 9)#!$;'  - +3   4! $8)' - C!  9/012 3 4  +3 C! !&' #9# 3! % -$""' . "*+,'  : Làm việc cả lớp - +3   4C$ 5 ! " ) /-1-21Y - +3 '    4   !
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự nhiên Xã hội lớp 3 cả năm_CKTKN_Lồng ghép KNS, Giáo án Tự nhiên Xã hội lớp 3 cả năm_CKTKN_Lồng ghép KNS,

Từ khóa liên quan