0

Giáo án Lịch sử 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

42 759 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:35

Tr êng tiĨu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sư M«n lÞch sư vµ §Þa lý I-Mơc tiªu: 1:KiÕn thøc: BiÕt m«n LÞch sư vµ ®Þa lÝ ë líp 4 gióp HS hiĨu biÕt vỊ thiªn nhiªn vµ con ngêi ViƯt Nam, biÕt c«ng lao cđa «ng cha ta trong thêi k× dùng níc vµ gi÷ níc tõ thêi Hïng V¬ng ®Õn bi ®Çu thêi Ngun. 2:KÜ n¨ng: - ChØ vò trí đòa lí, hình dáng của đấy nước ta trªn b¶n ®å 3:Th¸i ®é: BiÕt m«n LÞch sư vµ §Þa lÝ gãp phÇn gi¸o dơc HS t×nh yªu thiªn nhiªn, con ngêi vµ ®Êt níc ViƯt Nam. II-§å dïng : B¶n ®å tù nhiªn,h×nh ¶nh sinh ho¹t cđa mét sè d©n téc III-Ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1-KTBC : GV kiĨm tra ®å dïng cđa HS. 2-Giíi thiƯu bµi : Nªu mơc ®Ých yªu cÇu a.H§1: Quan s¸t tranh b¶n ®å *Giíi thiƯu vÞ trÝ dÞa lý cđa ®Êt níc,c d©n mçi vïng *HS tr×nh bµy l¹i vµ x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å hµnh chÝnh ViƯt Nam vÞ trÝ tØnh,thµnh phè mµ em ®ang sèng. b.H§2:ho¹t ®éng nhãm X§ vÞ trÝ cđa ®¸t níc ta trªn b¶n ®å?§äc vµ chØ ph¬ng híng trªn b¶n ®å ? KL:Mçi d©n téc sèng trªn dÊt níc ViƯt Namcã nÐt v¨n hãa riªng song cïng cã mét Tỉ qc,mét lÞch sư ViƯt Nam. c.H§3:Tỉ qc t¬i ®Đp cã rÊt nhiỊu sù kiƯn lÞch sư, h·y t×m VD chøng minh ®iỊu ®ã: -M«n LS, §L gióp em hiĨu biÕt g×? *GDơc HS t×nh yªu thiªn nhiªn, con ng- êi vµ ®Êt níc VN. 3 Cđng cè DỈn dß– -Giíi thiƯu ®Êt níc trªn B § -NhËn xÐt tiÕt häc.dỈn HS vỊ häc bµi chn bÞ bµi sau. L¾ng nghe H§ c¶ líp §äc t×m hiĨu tõ ng÷ sgk -HS quan s¸t -2 HS tr×nh bµy. -ho¹t ®éng nhãm -Nªu tªn t×m hiĨu mét sè DT qua tranh. -ChØ quan s¸t nhËn xÐt L¾ng nghe +HS kĨ VD:§êi Hïng V¬ng An D¬ng V¬ng Nhµ Ngun, Lª,§inh , … -2 HS nªu theo ý hiĨu cđa m×nh Níc V¨n Lang I , Mơc tiªu 1:KiÕn thøc: -n¾m ®ỵc mét sè sù kiƯn vỊ nhµ níc V¨n Lang: thêi gian ra ®êi, nh÷ng nÐt chÝnh vỊ ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cđa ngêi ViƯt cỉ; - V¨n Lang lµ nhµ níc ®Çu tiªn trong lÞch sư níc ta. Nhµ níc nµy ra ®êi kho¶ng 700 tríc c«ng nguyªn. -Nêi L¹c ViƯt biÕt lµm rng, ¬m t¬,dƯt lơa,®óc ®ång lµm vò khÝ vµ c«ng cơ SX. -Ngêi L¹c ViƯt ë nhµ sµn,häp nhau thµnh c¸c lµng,b¶n. -ngêi L¹c ViƯt cã tơc lƯ nhm r¨ng ,¨n trÇu,ngµy lƠ héi thêng ®ua thun,®Êu vËt 2.Kó năng: HS mô tả được những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Lạc Việt Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp 1 Tr êng tiĨu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sư 3.Thái độ: HS tự hào về thời đại vua Hùng & truyền thống của dân tộc. II, §å dïng d¹y häc H×nh trong SGK -phiÕu häc tËp,lỵc ®å b¾c bé vµ b¾c trungbé III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc A, KiĨm tra bµi cò  Tên bản đồ cho ta biết điều gì?  Chỉ đường biên giới của Việt Nam với các nước xung quanh trên b¶n ®å& giải thích vì sao lại biết đó là đường biên giới? -GV nhËn xÐt B, Bµi míi -Giíi thiƯu bµi ;Nªu mơc tiªu cđa bµi. 1, Sù ra ®êi cđa n íc V¨n lang -Ho¹t ®éng1: Lµm viƯc c¶ líp GV treo lỵc ®å b¾c bé vµ b¾c trung bé lªn b¶ng vÏ trơc thêi gian lªn b¶ng -GV giíi thiƯu vỊ trơc thêi gian yªu cÇu HS dùa vµo kªnh h×nh vµ kªnh ch÷ SGk x¸c ®Þnh ®Þa phËn cđa níc V¨n Lang ,x¸c ®Þnh -Nhµ nøíc V¨n Lang ra ®êi c¸ch ®©y bao l©u ? -§øng ®Çu níc V¨n Lang lµ ai? -Nh÷ng ngêi gióp vua cai qu¶n ®Êt níc lµ ai? -D©n thêng ®ỵc gäi lµ g×? - GV gi¶ng l¹i- rót ý ghi lªn b¶ng 2, Mét sè nÐt vỊ cc sèng cđa Ng êi viƯt cỉ. *,Ho¹t ®éng 2:Lµm viƯc c¸ nh©n -yªu cÇu HS -Dùa vµo c¸c di vËt cđa ngêi xa ®Ĩ l¹i h·y nªu nghỊ chÝnh cđa l¹c d©n? -Ngêi ViƯt cỉ ®½ sinh sèng ntn? -C¸c lƠ héi cđa ngêi l¹c viƯt ®ỵc tỉ chøc nh thÕ nµo? -Em biÕt nh÷ng tơc lƯ nµo cđa ngêi ViƯt cỉ cßn tån t¹i ®Õn ngµy nay? *,GV gi¶ng kÕt ln -Gäi HS ®äc phÇn ®ãng khung SGK -2HS tr¶ lêi -HS l¾n nghe. -Ngêi ta quy íc -n¨m 0 lµ n¨m c«ng nguyªn -phÝa díi n¨m c«ng nguyªn lµ n¨m tríc c«ng nguyªn -PhÝa trªn c«ng nguyªn lµ n¨m sau c«ng nguyªn thêi ®iĨm ra ®êi cđa níc V¨n Lang -Nhµ níc v¨n lang ra ®êi c¸ch ®©y kho¶ng n¨m 700 TCN ë lu vùc s«ng hång, s«ng m· vµ s«ng c¶ -§øng ®Çu lµ c¸c vua Hïng .Kinh ®« ®Ỉt ë Phong ch©u Phó Thä -Nh÷ng ngêi gióp vua cai qu¶n ®Êt níc lµ l¹c hÇu l¹c tíng -D©n thêng gäi lµ l¹c d©n -NghỊ chÝnh cđa l¹c d©n lµ lµm rng vµ ch¨n nu«i : hä trång lóa ,khoai,®ç ,c©y ¨n qu¶,hä còng biÕt nÊu x«i,lµm b¸nh dÇy lµm m¾m -Sèng b»ng nghỊ trång chät ch¨n nu«i ,nghỊ thđ c«ng ,biÕt chÕ biÕn thøc ¨n dƯt v¶i .Hä ë nhµ s¨n ®Ĩ ®¸nh thó d÷ ,qu©y qn thµnh lµng. -Nh÷ng ngµy héi lµng mäi ngêi thêng ho¸ trang vui ch¬i ,nh¶y móa .®ua thun trªn s«ng hc ®Êu vËt trªn b·i ®Êt réng -Nhm r¨ng ®en, ¨n trÇu, phơ n÷ ®eo hoa tai vµ c¸c ®å trang søc. -HS nhËn xÐt bỉ sung -2-3 HS ®äc Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp 2 Tr êng tiĨu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sư 4,Cđng cè dỈn dß -GV cđng cè l¹i néi dung bµi -VỊ nhµ häc bµi -cb bµi sau Níc ¢u L¹c I , mơc tiªu 1:KiÕn thøc: -Níc ¢u L¹c lµ sù nèi tiÕp cđa níc V¨n Lang -Thêi gian tån t¹i cđa níc ¢u L¹c , tªn vua , n¬i kinh ®« ®ãng -N¾m ®ỵc mét c¸ch s¬ lỵc cc kh¸ng chiÕn chèng TriƯu §µ cđa nh©n d©n ¢u L¹c. -TriƯu §µ nhiỊu lÇn kÐo qu©n sang x©m lỵc níc ¢u L¹c.Thêi k× ®Çu do ®oµn kÕt,cã vò khÝ lỵi h¹i nªn giµnh ®ỵc th¾ng lỵi,nhng vỊ sau do An D¬ng V¬ng chđ quan nªn cc kh¸ng chiÕn thÊt b¹i. 2:KÜ n¨ng: -BiÕt nh÷ng ®iĨm gièng nhau cđa ngêi L¹c ViƯt vµ ngêi ¢u ViƯt. -So s¸nh ®ỵc sù kh¸c nhau vỊ n¬i ®ãng ®« cđa níc V¨n Lang vµ níc ¢u L¹c. 3:Th¸i ®é: T«n träng vµ giữ gìn nền văn hoá dân tộc . II, §å dïng d¹y häc -Lỵc ®å B¾c Bé vµ b¾c Trung Bé -H×nh trong SGK III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1, KTBC -H·y nªu sù ra ®êi cđa níc v¨n lang? -GV nhËn xÐt 2, Bµi míi; -Giíi thiƯu bµi.Nªu mơc tiªu cđa bµi 1,Sù ra ®êi cđa n íc ¢u L¹c *, Ho¹t ®éng1: lµm viƯc c¸ nh©n. -GV y/c HS ®äc SGK vµ lµm bµi tËp sau -Em h·y ®iỊn dÊu X vµo « trèng nh÷ng ®iĨm gièng nhau cđa ngêi L¹c ViƯt vµ ngêi ¢u ViƯt. + Sèng cïng trªn mét ®Þa bµn + §Ịu biÕt chÕ t¹o ®å ®ång + §Ịu biÕt rÌn s¾t + §Ịu trång lóa vµ ch¨n nu«i + Tơc lƯ cã nhiỊu ®iĨm gièng nhau -GV HD HS -GV kÕt ln: cc sèng cđa ngêi ¢u viƯt vµ ngêi L¹c viƯt cã nhiỊu ®iĨm t- ¬ng ®ång vµ hä sèng hoµ hỵp víi nhau .Thơc ph¸n ®· l·nh ®¹o ngêi ¢u ViƯt vµ ngêi L¹c ViƯt ®¸nh giỈc ngo¹i x©m dùng níc ¢u L¹c tù lµ An D¬ng V¬ng dêi ®« xng cỉ loa §«ng Anh(HN ngµy nay) 2,Nh÷ng thµnh tùu cđa n íc ¢u L¹c *, Ho¹t §éng 2: Lµm viƯc c¶ líp. -Thµnh tùu ®Ỉc s¾c vỊ qc phßng cđa ngêi d©n ¢u L¹c lµ g×? -GV nªu t¸c dơng cđa ná vµ thµnh Cỉ Loa (Qua s¬ ®å) HS tr¶ lêi -HS l¾n nghe - HS lªn b¶ng tr×nh bµy bµi cđa m×nh -HS nhËn xÐt bỉ sung -HS x¸c ®Þnh trªn lỵc ®å h×nh 1 n¬i ®ãng ®« cđa níc ¢u L¹c -KÜ tht ph¸t triĨn.n«ng nghiƯp tiÕp tơc pt.§Ỉc biƯt lµ ®· chÕ ®ỵc lo¹i ná b¾n mét lÇn ®ỵc nhiỊu mòi tªn An D- ¬ng V¬ng ®½ cho XD thµnh cỉ Loa Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp 3 Tr êng tiĨu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sư 3, Nguyªn nh©n th¾ng lỵi vµ thÊt b¹i tríc sù x©m lỵc cđa TriƯu §µ -Ho¹t ®éng 3 :lµm viƯc c¶ líp -YC HS ®äc ®o¹n trong SGK -GV ®Ỉt c©u hái th¶o ln -V× sao cc x©m lỵc cđa qu©n TriƯu §µ bÞ thÊt b¹i ? -V× sao tõ n¨m 179TCN níc ¢u L¹c l¹i r¬i vµo ¸ch ®« hé cđa PK ph¬ng B¾c ? -G VnhËn xÐt -GV chèt l¹i: -Gäi HS ®äc bµi SGK 4, Cđng cè dỈn dß -Cđng cè néi dung bµi - VỊ nhµ häc bµi - chn bÞ bµi sau kiªn cè .Lµ nh÷ng thµnh tùu ®Ỉc s¾c cđa ngêi d©n ¢u L¹c -HS®äc tõ 217 TCN ph¬ng B¾c -HS kĨ l¹i cc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lỵc TriƯu §µ cđa nh©n d©n ¢u L¹c -Do d©n ta ®ång lßng , ®oµn kÕt , mét lßng chèng giỈc cã tíng chØ huy giái , vò khÝ tèt cã thµnh l kiªn cè nªn lÇn nµo qu©n giỈc còng bÞ ®¸nh b¹i -TriƯu §µ ®em qu©n xang ®¸nh ¢u L¹c. An D¬ng V¬ng chđ quan nªn thua trËn ph¶i nhÈy xng biĨn tù tư . Níc ¢u L¹c r¬i vµo ¸ch ®« hé cđa bän PK ph¬ng B¾c -HS nhËn xÐt bỉ sung -HS ®äc bµi häc Níc ta díi ¸ch ®« hé cđa c¸c triỊu ®¹i Phong KiÕn ph¬ng B¾c I, Mơc tiªu : 1.KiÕn thøc: -Tõ n¨m 179 TCN ®Õn n¨m 938 níc ta bÞ c¸c triỊu ®¹i PK ph¬ng B¾c ®« hé. -KĨ l¹i mét sè chÝnh s¸ch ¸p bøc bãc lét cđa c¸c triỊu ®¹i PK ph¬ng B¾c ®èi víi nh©n d©n ta. -Nh©n d©n ta ph¶i cèng n¹p s¶n vËt q. -Bän ®« hé ®a ngêi H¸n sang ë lÉn víi ND ta,b¾t ND ta ph¶i häc ch÷ H¸n,sèng theo phong tơc cđa ngi H¸n. 2.Kó năng: - Kể lại một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta. 3.Thái độ: - Nhân dân ta đã không cam chòu làm nô lệ , liên tục đứng lên khởi nghóa đánh đuổi quân xâm lược , giữ gìn nền văn hoá dân tộc . II, §å dïng d¹y häc: SGK III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1,KTBC -Nªu nguyªn nh©n th¾ng lỵi vµ thÊt b¹i tríc cc x©m lỵc cđa TriƯu §µ? -GV nhËn xÐt 2, Bµi míi -Giíi thiƯu bµi :Nªu mơc tiªu cđa bµi. 1, Mét sè chÝnh s¸ch ¸p bøc bãc lét *, Ho¹t ®éng1: Lµm viƯc c¸ nh©n. -ChÝnh qun ph¬ng B¾c ®· cai trÞ níc ta - HS tr¶ lêi (Thêi k× ®Çu do ®oµn kÕt,cã vò khÝ lỵi h¹i nªn giµnh ®ỵc th¾ng lỵi,nhng vỊ sau do An D¬ng V¬ng chđ quan nªn cc kh¸ng chiÕn thÊt b¹i.) -HS l¾ng nghe -HS ®äc SGk tõ ®Çu ®Õn sèng theo lt ph¸p cđa ngêi H¸n? -C¸c chÝnh qun PB nèi tiÕp nhau ®« Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp 4 Tr êng tiĨu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sư nh thÕ nµo? -GV chèt l¹i vµ ghi b¶ng : Tõ n¨m 179 TCN ®Õn n¨m 938 SCN níc ta bÞ bän PKPB ®« hé ¸p bøc nỈng nỊ chóng b¾t nh©n d©n ta häc ch÷ H¸n vµ sèng theo lt ph¸p H¸n 2, Tinh thÇn ®Êu tranh cđa nh©n d©n ta - Ho¹t ®éng 2: lµm viƯc c¸ nh©n - Nh©n d©n ta ®· ph¶n øng ra sao ? -GV ®a b¶ng thèng kª ( cã ghi thêi gian biĨu diƠn c¸c cc KN cét ghi c¸c cc KN ®Ĩ trèng ) -GV viªn gi¶ng : *,Rót ra bµi häc 4, Cđng cè dỈn dß -Cđng cè l¹i néi dung bµi. -chn bÞ bµi sau hé níc ta bÞ chia thµnh qn,hun do chÝnh qun ngêi H¸n cai qu¶n. Chóng b¾t nh©n d©n ta lªn rõng s¨n voi, tª gi¸c, b¾t chim q ®½n gç trÇm,xng biĨn mß ngäc trai ,b¾t ®åi måi ,khai th¸c san h« ®Ĩ cèng n¹p cho chóng b¾t ®©n ta sèng theo phong tơc tËp qu¸n cđa ngêi H¸n. -HS nhËn xÐt bỉ xung -HS ®äc tõ kh«ng chÞu kht phơc hÕt. -Nh©n d©n ta chèng l¹i sù ®ång ho¸ cđa qu©n ®« hé gi÷ g×n c¸c phong tơc cđa d©n téc ®ång thêi còng tiÕp thu c¸i hay c¸i ®Đp cđa ngêi H¸n. thêi gian c¸c cc khëi nghi· N¨m 40 N¨m 248 N¨m 542 N¨m 550 N¨m 722 N¨m 766 N¨m 905 N¨m 931 N¨m 938 - HS ®iỊn c¸c cc khëi nghÜa vµo cét. - HS b¸o c¸o kÕt qu¶ cđa m×nh. - HS kh¸c nhËn xÐt. -2-3 HS ®äc khëi nghÜa Hai Bµ Trng (N¨m 40) I , Mơc tiªu : 1:KiÕn thøc: -KĨ ng¾n gän cc khëi nghÜa cđa Hai Bµ Trng. +Nguyªn nh©n khëi nghÜa:Do c¨m thï qu©n x©m lỵc,Thi S¸ch bÞ T« §Þnh giÕt h¹i(tr¶ nỵ níc,thï nhµ) +DiƠn biÕn:Mïa xu©n n¨m 40 t¹i cưa s«ng H¸t,Hai Bµ Trng phÊt cê khëi nghÜa… NghÜa qu©n lµm chđ Mª Linh,chiÕm Cỉ Loa råi tÊn c«ng Luy L©u,trung t©m cđa chÝnh qun ®« hé. +ý nghÜa:§©y lµ cc khëi nghÜa ®Çu tiªn th¾ng lỵi sau h¬n 200 n¨m níc ta bÞ c¸c triỊu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c ®« hé;thĨ hiƯn tinh thÇn yªu níc cđa ND ta. 2:KÜ n¨ng:sư dơng lỵc ®å ®Ĩ kĨ l¹i nÐt chÝnh vỊ diƠn biÕn cc khëi nghÜa. 3:Th¸i ®é: Boi dưỡng lòng tự hào về người anh hùng dân tộc và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta . II , §å dïng d¹y häc -Lỵc ®å khëi nghÜa Hai Bµ Trng Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp 5 Tr ờng tiểu học Th Phú Giáo án Lịch sử III, Hoạt động dạy-học 1, ổn định tổ chức 2,KTBC -Chính quyền phơng Bắc đã cai trị n- ớc ta nh thế nào? - Nhân dân ta đã phản ứng ra sao ? -GV nhận xét. 3,Bài mới -Giới thiệu bài : bọn PKPB đô hộ nớc ta chúng ra sức bóc lột nhân dân ta rất nặng nề. Đứng trớc cảnh nớc mất nhà tan Hai Bà Trng đã kêu gọi ND đứng lên đánh đuổi bọn gặc ngoại xâm . Đó chính là nội dung bài học 1, Nguyên nhân dẫn đến cuộc KN -GV giải thích khái niệm quận Giao Chỉ . -Nguyên nhân nào dẫn đến khởi nghĩa Hai Bà Trng ? -GV giảng chốt lại : 2, Diễn biến cuộc khởi nghĩa. -Hoạt động 2: làm việc cá nhân -GVgiải thích : Cuộc KN Hai Bà Trng diễn ra trong phạm vi rất rộng lợc đồ chỉ phản ánh khu vực chính nổ ra KN . -GV treo lợc đồ và gọi HS lên bảng -GV tóm tắt rút ý chính ghi lên bảng . 3, Kết quả ý nghĩa : làm việc cả lớp . -Hoạt động 3: Làm việc cả lớp -Cuộc KN Hai Bà Trng có ý nghĩa gì ? - GV chốt lại ghi bảng . - Rút ra bài học 4, Củng cố dặn dò -Củng cố lại nội dung bài -Liên hệ với phụ nữ ngày nay -Về nhà học bài HS trả lời - HS đọc từ đầu đến trả thù -Thảo luận nhóm đôi : - Do nhân dân ta căm thù quân xâm lợc đặc biệt là Thái Thú Tô Định . -Do Thi Sách chồng của Bà Trng Trắc bị Tô Định giết - Do lòng yêu nớc và căm thù giặc của Hai Bà . Hai Bà đã quyết tâm KN với mục đích Đền nợ nớc trả thù nhà - Các nhóm báo cáo kết quả - Nhóm khác nhận xét - HS quan sát lợc đồ nội dung của bài để trình bày lại diễn biến - HS lên bảng thuật lại diễn biến của cuộc khởi nghĩa - HS nhận xét bổ sung - HS đọc từ trong vòng 1 tháng đến hết -không đầy 1 tháng cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi -Cuộc khởi nghĩa đã giành lại độc lập cho đất nớc sau hơn 200 năm bị bọn phong kiến ph- ơng bắc đô hộ và bóc lột. -HS nhận xét bổ xung -HS đọc bài học Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Diệp 6 Tr êng tiĨu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sư ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« Qun l·nh ®¹o (N¨m 938) I-Mơc tiªu: 1:KiÕn thøc: KĨ ng¾n gän trËn B¹ch §»ng n¨m 938: +§«i nÐt vỊ ngêi l·nh ®¹o trËn B¹ch ®»ng:Ng« Qun ë x· §êng L©m,con rĨ cđa D¬ng §×nh NghƯ. +Nguyªn nh©n B¹ch §»ng:KiỊu C«ng TiƠn giÕt D¬ng §×nh NghƯ vµ cÇu cøu nhµ Nam H¸n Ng« Qun b¾t giÕt KiỊu C«ng TiƠn vµ chn bÞ ®ãn ®¸nh qu©n Nam H¸n. +Nh÷ng nÐt chÝnh vỊ diƠn biÕn trËn B¹ch §»ng:Ng« Qun chØ huy qu©n ta lỵi dơng thđy triỊu lªn xng trªn s«ng B¹ch §»ng,nhđ giỈc vµo b·i cäc vµ tiªu diƯt ®Þch. ý nghÜa trËn B¹ch §»ng:chiÕn th¾ng B¹ch §»ng kÕt thóc thêi k× níc ta bÞ phong kiÕn ph¬ng B¾c ®« hé,më ra thêi k× ®éc lËp l©u dµi cho d©n téc. 2.Kó năng: - HS kể lại được diễn biến trận Bạch Đằng. - Trình bày được ý nghóa của trận Bạch Đằng đối với lòch sử dân tộc. 3.Thái độ: - Luôn có tinh thần bảo vệ nền độc lập dân tộc. II Đồ dùng dạy học : III-Chn bÞ : Tranh IV, Ho¹t ®éng d¹y häc 1,KiĨm tra bµi cò: - HS kể lại được diễn biến trận Bạch Đằng. - Trình bày được ý nghóa của trận Bạch Đằng đối với lòch sử dân tộc. -GV nhËn xÐt. 3,bµi míi : -Giíi thiƯu bµi:Nªu mơc tiªu cđa bµi 1,nguyªn nh©n th¾ng lỵi trËn B¹ch §»ng. *,Ho¹t ®éng1:Lµm viƯc c¸ nh©n -Ng« Qun lµ ngêi nh thÕ nµo? -V× sao cã trËn B¹ch §»ng? -GV chèt-ghi b¶ng 2,DiƠn biÕn cđa trËn B¹ch §»ng *,Ho¹t ®éng 2: Lµm viƯc c¸ nh©n -Ng« Qun ®¸nh qu©n Nam H¸n trªn s«ng B¹ch §»ngNTN? HS tr¶ lêi -HS ®äc tõ Ng« Qun à ®Õn qu©n Nam H¸n. -Ng« Qun lµ ngêi cã tµi nªn ®ỵc D¬ng §inh NghƯ g¶ con g¸i cho -V× KiỊu C«ng TiƠn giÕt D¬ng §×nh NghƯ Ng« Qun ®em qu©n ®¸nh b¸o thï. C«ngTiƠn cÇu cøu nhµ Nam H¸n -Ngh« Qun giÕt KiỊu C«ng TiƠn Vµ chn bÞ ®ãn ®¸nh qu©n Nam H¸n. -HS nhËn xÐt. -HS ®äc ®o¹n: sang nhµ níc ta hoµn toµn thÊt b¹i -Ng« Qun ®· dïng kÕ c¾m cäc gç ®Çu vãt nhän,bÞt s¾t xng lßng s«ng B¹ch §»ng lỵi dơng lóc thủ triỊu lªn che lÊp c¸c cäc nhän cho qu©n mai phơc khi thủ triỊu lªn như qu©n Nam H¸n vµo. khi thủ triỊu xng th× ®¸nh,qu©n Nam H¸n Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp 7 Tr êng tiĨu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sư -GV nhËn xÐt.chèt l¹i. 3,ý nghÜa cđa trËn B¹ch §»ng *, Ho¹t ®éng3: Lµm viƯc c¶ líp. - Sau khi ®¸nh tan qu©n Nam H¸n Ng« Qun ®· lµm g×? §iỊu ®ã cã ý nghÜa NTN? -GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i. 4, Cđng cè dỈn dß. -Gäi HS nªu bµi häc SGK-CB bµi sau kh«ng chèng cù nỉi, chÕt qu¸ nưa .Hoµng Th¸o tư trËn. -HS nhËn xÐt -HS ®äc tõ mïa xu©n n¨m 939 dÕn hÕt. -Mïa xu©n n¨m 939 Ngh« Qun xng v- ¬ng ®ãng ®« ë Cỉ Loa. KÕt thóc hoµn toµn thêi k× ®« hé cđa bän PKPB vµ më ®Çu cho thêi k× ®éc lËp l©u dµi cđa níc ta. -HS nhËn xÐt ¤n tËp I, Mơc tiªu : 1:KiÕn thøc: -N¾m ®ỵc tªn c¸c giai ®o¹n lÞch sư ®· häc tõ bµi 1 ®Õn bµi 5: +Kho¶ng n¨m 700 TCN ®Õn n¨m 179 TCN:bi ®Çu dùng níc vµ gi÷ níc. +N¨m 179 TCN ®Õn n¨m 938:h¬n mét ngh×n n¨m ®Êu tranh giµnh l¹i ®éc lËp. -kĨ l¹i mét sè sù kiƯn tiªu biĨu vỊ: +§êi sèng ngêi L¹c ViƯt díi thêi V¨n Lang. +Hoµn c¶nh,diƠn biÕn vµ kÕt qu¶ cđa cc khëi nghÜa Hai Bµ Trng. +DiƠn biÕn vµ ý nghÜa cđa chiÕn th¾ng B¹ch §»ng 2.Kó năng: - HS kể tên lại những sự kiện lòch sử tiêu biểu trong hai thời kì này rồi biểu diễn nó trên trục và bảng thời gian. 3.Thái độ: - Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước. II,§å dïng d¹y häc : -B¨ng vµ h×nh vÏ trơc thêi gian -Mét sè tranh ¶nh ,b¶n ®å III ,C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 2,KTBC -Nªu ý nghÜa cđa chiÕn th¾ng B¹ch §»ng -GV nhËn xÐt 3,Bµi míi -Giíi thiƯu bµi:Nªu mơc tiªu cđa bµi * Ho¹t ®éng 1: lµm viƯc theo nhãm -GV ph¸t phiÕu cho mçi nhãm 1 b¶n vµ y/c ghi néi dung ë mçi giai ®o¹n HS tr¶ lêi Nhãm 4 Kho¶ng 700TCN ®Õn n¨m 179 TCN Tõ n¨m 179 TCN- 938SCN Kho¶ng 700 n¨m TCN trªn ®Þa phËn BBvµ B¾c trung Bé hiƯn nay níc V¨n Lang ra §êi nèi tiÕp VLlµ níc ¢u L¹c .§ã lµ Tõ n¨m 179 TCN TriƯu §µ th«n tÝnh ®- ỵc níc ¢u L¹c .Níc ta bÞ bän PKPB®« hé h¬n 1 ngh×n n¨m chóng ¸p bøc bãc lét ND ta nỈng nỊ ND ta kh«ng chÞu kht phơc ®· liªn tơc nỉi dËy ®Êu tranh vµ kÕt Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp 8 Tr ờng tiểu học Th Phú Giáo án Lịch sử Gọi HS báo cáo -GV nhận xét chốt lại * Hoạt động 2: làm việc cá nhân -GV y/c HS kẻ trục thời gian vào và ghi các sự kiện tiêu biểu đã học tơng ứng với các mốc thời gian cho * Hoạt động 3: làm việc cá nhân -Em hãy viết lại bằng lời 3 nội dung sau : a,Đời sống ngời Lạc Việt dới thời Văn Lang (SX,ăn mặc ,ở,ca hát,lễ hội ) b,Khởi nghĩa Hai Bà Trng nổ ra trong hoàn cảnh nào ? Nêu diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa ? c,Trình bày diễn biến và nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng? -GV nhận xét 4,Củng cố dặn dò -Củng cố lại nội dung bài -Về nhà học bài -chuẩn bị bài sau buổi đầu dựng nớc và giữ nớc của dân tộc ta thúc bằng chiến thắng Bạch Đằng -Các nhóm gắn nội dung thảo luận lên bảng -Đại diện nhóm trình bày kết quả -Các nhóm khác nhận xét bổ sung khoảng 700 năm 179 năm 938 -HS báo cáo kết quả của mình -HS khác nhận xét bổ sung Ngời Lạc Việt biết làm ruộng ,ơm tơ dệt lụa ,đúc đồng làm vũ khí và công cụ sx,cuộc sống ở làng bản giản dị ,những ngày hội làng ,mọi ngời thờng hoá trang vui chơi nhẩy múa ,họ sống hoà hợp với thiên và có nhiều tục lệ riêng -Oán hận trớc ách đô hộ của nhà Hán . Hai Bà đã phất cờ khởi nghĩa .Mùa xuân năm 40 tại cửa sông Hát .Hai Bà phất cờ khởi nghĩa nhanh chóng làm chủ Mê Linh.Từ Mê Linh tấn công Luy Lâu trung tâm của chính quyền đô hộ,Quân Hán chống cự không nổi phải bỏ chạy.không đầy 1 tháng cuộc khởi nghĩa đã chiến thắng -Ngô Quyền dựa vào thuỷ triều đóng cọc gỗ đầu vót nhọn,bịt sắt xuống lòng sông Bạch Đằng cho quân mai phục khi thuỷ triều lên thì nhử quân quân Nam Hán vào.Khi thuỷ triều xuống thì đánh.Quân Nam Hán chống cự không nổi bị chết quá nửa. Hoàng Tháo tử trận Mùa xuân năm 939.Ngô Quyền xng vơng.Đóng đô ở Cổ Loa.Đất nớc đợc độc lập sau hơn 1 nghìn năm bị PKPB đô hộ -HS lần lợt trình bày từng nội dung -HS khác nhận xét bổ sung Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mời hai sứ quân I,Mục tiêu; 1:Kiến thức - Nắm đợc những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân: Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Diệp 9 Tr êng tiĨu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sư +Sau khi Ng« Qun mÊt,®Êt níc r¬i vµo hoµn c¶nh lo¹n l¹c,c¸c thÕ lùc c¸t cø ®Þa ph¬ng nỉi dËy chia c¾t ®Êt níc. +§inh Bé LÜnh ®· tËp hỵp nh©n d©n dĐp lo¹n 12 sø qu©n,thèng nhÊt ®Êt níc. -§«i nÐt vỊ §inh Bé LÜnh:§inh Bé LÜnh quª ë vïng Hoa L, Ninh B×nh, lµ mét ngêi c¬ng nghÞ, mu cao vµ cã chÝ lín,«ng cã c«ng dĐp lo¹n 12 sø qu©n: 2.Kó năng: - HS nắm được sự ra đời của đất nước Đại Cồ Việt và tên tuổi, sự nghiệp của Đinh Bộ Lónh. 3.Thái độ: - Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta . II,§å dïng d¹y häc -H×nh trong SGK-phiÕu häc tËp III,C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 2,KiĨm tra bµi cò -Tr×nh bµy diƠn biÕn vµ nªu ý nghÜa cđa chiÕn th¾ng B¹ch §»ng? 3,Bµi míi -Giíi thiƯu bµi.Nªu mơc tiªu cđa bµi. 1,T×nh h×nh x· héi VN sau khi Ng« Qun mÊt * Ho¹t ®éng 1: -Sau khi Ng« Qun mÊt t×nh h×nh níc ta nh thÕ nµo ? 2,§inh Bé lÜnh dĐp lo¹n 12 sø qu©n *Ho¹t ®éng 2: lµm viƯc c¶ líp -Em biÕt g× vỊ §inh Bé LÜnh ? -§inh Bé LÜnh ®· cã c«ng g× ? -Sau khi thèng nhÊt ®Êt níc §inh Bé LÜnh ®· lµm g× ? -GV gi¶i thÝch c¸c tõ -Hoµng :lµ hoµng ®Õ ngÇm nãi vua níc ta ngang hµng víi hoµng ®Õ Trung Hoa -§¹i Cå ViƯt : níc ViƯt lín -Th¸i B×nh : yªn ỉn kh«ng cã lo¹n l¹c vµ chiÕn tranh -GV chèt vµ ghi b¶ng 3,T×nh h×nh n íc ta sau khi thèng nhÊt *,Ho¹t ®éng 3: th¶o ln nhãm -Y/C HS lËp b¶ng so s¸nh t×nh h×nh níc ta tríc vµ sau khi thèng nhÊt -GV nhËn xÐt chèt l¹i ghi b¶ng HS nªu -TriỊu ®×nh lơc ®ơc tranh nhau ngai vµng ®Êt níc bÞ chia c¾t thµnh 12 vïng d©n chóng ®ỉ m¸u v« Ých,rng ®ång bÞ tµn ph¸ qu©n thï l¨ le ngoµi bê câi -HS ®äc bµi trong SGK: tõ bÊy giê ®Õn hÕt -§inh Bé LÜnh sinh ra vµ lín lªn ë Hoa L Gia ViƠn Ninh B×nh.Trun cê lau tËp trËn ®· nãi lªn «ng ®· cã chÝ tõ nhá -Lín lªn gỈp bi lo¹n l¹c.§inh Bé LÜnh ®· XD lùc lỵng ®em qu©n ®i dĐp lo¹n 12 sø qu©n n¨m 938,«ng ®· thèng nhÊt ®ỵc giang s¬n -§inh Bé LÜnh lªn ng«i vua lÊy hiƯu lµ §inh Tiªn Hoµng ®ãng ®« ë Hoa L ®Ỉt tªn níc lµ §¹i Cå ViƯt niªn hiƯu lµ Th¸i B×nh -C¸c nhãm th¶o ln theo néi dung y/c c¸c mỈt Tríc khi thèng nhÊt Sau khi thèng nhÊt -§Êt níc -TriỊu ®×nh -§êi sèng cđa nh©n d©n -BÞ chia c¾t thµnh 12 vïng -Lơc ®ơc -Lµng m¹c -§N qui vỊ 1 mèi -§¬c tỉ chøc l¹i qui cđ -§ång rng trë l¹i Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp 10 [...]... ®éc lËp -1006- 122 6: Níc §¹i ViƯt thêi lý - 122 6- 140 0: Níc §¹i ViƯt thêi TrÇn thÕ kû XV Níc §¹i viƯt bi ®Çu thêi hËu Lª -968-980 Nhµ §inh- §¹i cå ViƯt- Hoa L -980-1009: Nhµ tiỊn Lª- §¹i Cå ViƯt-Hoa L -1009- 122 5: Nhµ Lý- §¹i viƯt- Th¨ng Long - 122 6- 140 0: Nhµ TrÇn- §¹i ViƯt-Th¨ng Long - 140 0- 140 6: Nhµ Hå- §¹i ngu- T©y §« - 1 42 8-1 527 : Nhµ HËu Lª- §¹i ViƯt- Th¨ng Long -968: §inh Bé LÜnh dĐp lo¹n 12 sø qu©n -981:... §inh Bé LÜnh dĐp lo¹n 12 sø qu©n -981: Cc K/C chèng qu©n Tèng x©m lỵc lÇn hai -1010: Nhµ Lý dêi ®« ra th¨ng long -1075-1077: K/C chèng qu©n Tèng X©m lỵclÇn hai - 122 6: nhµ TrÇn Thµnh lËp - 122 6- 140 0: Cc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lỵc M«ng Nguyªn - 1 42 8: ChiÕn th¾ng Chi L¨ng -HS nhËn xÐt vµ ch÷a -KĨ tríc líp theo tinh thÇn xung phong +KĨ vỊ sù kiƯn lÞch sư: chiÕn th¾ng B¹ch §»ng, ChiÕn th¾ng Chi L¨ng… +KĨ... cµng suy u,®Çu n¨m 122 6,Lý Chiªu Hoµng nhêng ng«i cho chång lµ TrÇn C¶nh,nhµ TrÇn ®ỵc thµnh lËp +Nhµ TrÇn vÉn ®Ỉt tªn kinh ®« lµ Th¨ng Long,tªn níc vÉn lµ §¹i ViƯt 2. Kó năng: - HS nêu được cơ cấu tổ chức của nhà Trần và một số chính sách quan trọng Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp 16 Trêng tiĨu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sư 3.Thái độ: - Thấy được sự ra đời của nhà Trần là phù hợp lòch sử Các vua Trần làm... To¶n 4, Cđng cè dỈn dß -NhËn xÐt tiÕt häc -CB bµi sau Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp 20 Trêng tiĨu häc Th Phó I, Mơc tiªu: Gi¸o ¸n LÞch sư «n TËp Häc K× I 1: KiÕn thøc: -HƯ thèng l¹i nh÷ng sù kiƯn tiªu biĨu Tõ bµi 7 ®Õn bµi 14 vỊ c¸c giai ®o¹n lÞch sư tõ bi ®Çu dùng níc ®Õn ci thÕ kû XIII:Níc V¨n Lang,¢u L¹c,h¬n 1 ngh×n n¨m ®Êu tranh giµnh ®éc lËp,níc §¹i ViƯt thêi Lý;níc §¹i ViƯt thêi TrÇn 2: KÜ... TrÇn,lËp nªn nhµ Hå vµ ®ỉi tªn níc lµ ®¹i ngu 22 Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp Trêng tiĨu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sư 2. Kó năng: Nêu được một số biểu hiện suy yếu của nhà Trần 3.Thái độ: Luôn chăm lo bảo vệ và xây dựng đất nước II, §å dïng d¹y häc PhiÕu th¶o ln III,Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1, NhËn xÐt bµi kiĨm tra häc kú1 2, Bµi míi: -Giíi thiƯu- Ghi ®Çu bµi 1, T×nh... chøc cho HS th¶o ln nhãm chia líp thµnh 4 nhãm ph¸t phiÕu -HS ®äc tõ ®Ç®đ ®iỊu häc tËp.Y/C th¶o ln -C¸c nhãm tiÕn hµnh th¶o ln nhãm trëng ®iỊu khiĨn -§¹i diƯn nhãm tr×nh bµy -Gi÷a thÕ kØ 14 nhµ TrÇn bíc vµo thêi k× suy -GV chèt l¹i néi dung bµi u, c¸c vua quan ¨n ch¬i sa ®o¹, bãc lét 2, Nhµ Hå thay thÕ nhµ TrÇn nh©n d©n tµn khèc, ND cùc khỉ, c¨m giËn *Ho¹t ®éng2: Lµm viƯc theo líp nỉi dËy ®Êu tranh GiỈc... L¨ng vµ mét sè trËn kh¸c,qu©n Minh ph¶I ®Çu hµng vµ rót vỊ níc.Lª Lỵi lªn ng«i hoµng ®Õ(n¨n 1 42 8)më ®Çu thêi hËu Lª -Nªu c¸c mÈu chun vỊ Lª Lỵi(kĨ chun Lª Lỵi tr¶ g¬m cho Rïa thÇn ) 2. Kó năng: HS nắm được diễn biến của trận Chi Lăng và có thể thuật lại bằng ngôn ngữ của mình 3.Thái độ: C¶m phục sự thông minh , sáng tạo trong cách ®¸nh giặc của ông cha ta qua trận Chi Lăng II, §å dïng d¹y häc.PhiÕu th¶o... tõ bi ®Êu ®éc lËp ®Õn thêi HËu Lª(thÕ kØ XV) 2. Kó năng: HS kể tên các sự kiện lòch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn và trình bày tóm tắt các sự kiện đó bằng ngôn ngữ của mình 3.Thái độ:Ham thích tìm hiểu môn Lòch sử II, §å dïng d¹y häc -C¸c tranh ¶nh tõ bµi 17-19 III,Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cđa thÇy Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp Ho¹t ®éng cđa trß 29 Trêng tiĨu häc Th Phó 1,KiĨm tra bµi cò -KĨ... chiÕn chèng Tèng th¾ng lỵi 2. Kó năng: - HS nêu được diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược và ý nghóa thắng lợi của cuộc kháng chiến 3.Thái độ: - HS tự hào về chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng và người anh hùng dân tộc Lê Hoàn cùng toàn dân đã làm nên những chiến thắng vang dội đó II, ®å dïng d¹y häc: -H×nh trong SGK- PhiÕu häc tËp III, C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 2, KiĨm tra bµi cò: -H·y... Hµ ®ª sø;n¨m 1 24 8 nh©n d©n c¶ níc ®ỵc lƯnh më réng viƯc ®¾p ®ª tïe ®Çu ngn c¸c con s«ng lín cho ®Õn cưa biĨn;khi cã lò lơt,tÊt c¶ mäi ngêi ph¶i tham gia ®¾p ®ª;c¸c vua TrÇn còng cã khi tù m×nh tr«ng coi viƯc ®¾p ®ª 2. Kó năng: - Nêu được những lợi ích từ việc đắp đê của nhà Trần 3.Thái độ: -Cã ý thøc b¶o vƯ ®ª ®iỊu vµ phßng chèng lò lơt II, §å dïng d¹y häc:SGK III, C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 2, KiĨm tra . cc khëi nghi· N¨m 40 N¨m 24 8 N¨m 5 42 N¨m 550 N¨m 722 N¨m 766 N¨m 905 N¨m 931 N¨m 938 - HS ®iỊn c¸c cc khëi nghÜa vµo cét. - HS b¸o c¸o kÕt qu¶ cđa m×nh. - HS kh¸c nhËn xÐt. -2- 3 HS ®äc khëi. DiƯp 11 Tr ờng tiểu học Th Phú Giáo án Lịch sử -Việc Lê Hoàn đợc tôn lên làm vua có đợc nhân dân ủng hộ không? -GV nhận xét. Chốt lại- ghi bảng 2, Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân tống. . Ngêi thùc hiƯn: Ngun ThÞ Thanh DiƯp 8 Tr ờng tiểu học Th Phú Giáo án Lịch sử Gọi HS báo cáo -GV nhận xét chốt lại * Hoạt động 2: làm việc cá nhân -GV y/c HS kẻ trục thời gian vào và ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Lịch sử 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2,