Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_VNEN

51 1.3K 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_VNEN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

 MÜ thuËt : Líp 2     ! "# $%$&' () !*+$ ,-&' () !*+$  !"# $%&'()"( *+#( ./0.  12 ()03 !*+$  124!&'*+) ,-(% 5 ,-&'046 $70 890*!::: .(/0(% ;<-=5% >?$$@ (A$@: 12+345()'67( :B< C4! D: 7*0$+ ! .< E ()309E$F 3>G,H*D&! (3GI$%$$JK LM!9B* NI+$$O)PQO4R4S0)$T:::U L3&, )4ENI()1)>PQJ9$24ENI0$H!$V):::U L!1W$$X)$6()1)>PQJ9$2Y) 2 0!$V)*!1W$:::U 4%>$%>=# Z30.,Y[ 04\Y: ]:N<^ 7*$%$&' () . (B> ()_`$%$&'09E$FZ)1%  7*$%$4N<$&' ._`$%$4N<$&' L'7 +73$a &' () %$1W-Y#-$%$73_-Gb H &' E*$%$73=%$$> () E*1: L'*! '*! N@1%0$H,*R 0*!0(c*!: d:YB*12 ()&'$X)$%$B* e @: Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com 2+345()%8% (% :e$! .9E$F12E?$*4f$ ()*7T&' .$> e$!&' ()&!>5 ,-&'>?$g9d .GN`$%$1W-Y#-$%$73 R>42$a$_-Gb h)1% 2W )> %$$>$%$$AG6 6 D:,Y[ 0%% .$O$+124!&!$O,Y[ L%$ C !Qc0$N)(c:::U L%$&'01W-Y#-$%$73 L%$&'*! .$>47$+$%$4f$ ()i- .,Y[ 0%%1e #4$X) j .,Y[ $ # +$0?A$84T$> # +$1) 92+345():();() .< C&<*+NI4f$ ()*7&' (N4!9 RH$+$ ,-$X)*7: ___________________________________ MÜ thuËt : Líp 2 Dkl.mnop qo  4# *E 3$%$730>R 0*!1W$ (> () "N<$F$H$3*,&&ri-$X) ()  !"# $%&'()"( *+#( ./0.  12 ()$X) # ,-(% 5 ,-&'046 $70 890*!::: .(/0(% <;<-=5% >?$$@ (A$@ 12+345()'67( :B< C4! Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com D:YB* () .$>YB* ()s4R09E$F 3>G,H*d (3GI$%$$JK L()&'7P L(> ()$Ht73!>P LJG!73$b0-aP L%$4R (> ())G!*7P Lu9= E$%$*!1W$ (> ()P LE$3*,$X)*7&4f$ ()P .,Y[ 0E H* W 4\Y D:,Y[ 0%% .,Y[ 0=B_$%$$%J0H*$H`=#YJ9e4!: .,Y[ $ # +$ 2+345():();() .< C&<*+NI4f$ ()s4R '$J* 4R (>G<-+$$X)*7: ___________________________________ MÜ thuËt : Líp 2 ]vwo ;xyz  ,4# N_$?$*07%0*!1W$&!&ri-$X)* 12G>RG% $J9: "# $%$&'G%$J9: 'N_$* G%$J9&!&'*! B>` b$:  !"# $%&'()"( *+#( ./0.  12 ()&'$X): ,-(% 5 ,-&'046 $70 890*!::: .(/0(% ;<-=5% >?$$@ (A$@: 12+345()'67( Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com :B< C4! D:Z)1% 0,Y[ &! 7*&G%$J9 . \$f$$>Z)1% 12G>RG%$J90 ()&'G%$J9&!9E$F 3> G,H*&! 7* LE$%$G>RG%$J9&!*!1W$$X)$6PQ;%4!0G% (B:::U L;%$Ht4-,!>PQJG%0$2G%0JG%U LE 37%0?$*0*!1W$$X)* G>RG%$J9*!B*4# P .Z)1% 0N<^N_$?$*$X)* 12G>RG%$J9: 4%>$%>=# Z30.,Y[ 0E=# G,: ]: 7*$%$&' .9E$FZ)1%  ()*+)$%$&'&! 7*$%$4N<$&' LH*g94N<$&'G%$J9PQH]4N<$&'U Lu9E E$%$4N<$&'PQ'7%$07*^&'$ # $>2G%0 &'*! B>` b$U .E H* W $%$4N<$&'0 )> %$&'*^GE43$%$4N<$$>Z)1% : 2+345()%8% (% : e$!&'&!>&5 ,-&'*^G%$J9u$84T (>= e$!.Z)1% 02W )> %$$>$%$$AG6 6: ]:,Y[ %%Q$3G<-U .9E$F \$f$%%13-8*$X)H**7 \$f$ (N4!913i-$X)H*0G<- $+()$%$4!&'i- .$>,Y[ 0%% .,Y[ %%0,Y[ $ # +$ {?A$84T$>4!+$1) 92+345():();() (N4!94!&'$X)*7 RH$+$ ,- h)1% &!&'* 12G>RG%$J9*!B*9E b$: ___________________________________ Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com MÜ thuËt : Líp 2 d y{o.   ,-Z)1% 0,Y[ ?$*&!&ri-$X)=s*? NI "# $%$&'$J@3 'N_$*  ()$J B>` b$  !"# $%&'()"( *+#( ./0.  12 ()&'$X) ,-(% 5 ,-&'046 $70 890*!::: .(/0(% ;<-=5% >?$$@ (A$@: 12+345()'67( :B< C4! D:YB* ()$J&! 7* () . \$f$$>YB*12 ()$J&!_` 7* L()$J&'7PQ'=s*? NIG!$X9#0>!()&' E*$%$$ # =%$:::U L()$J| 3?$*7PQF H$0=s*? NIN_$&'U L()$J$F&'()1)>PQF$H9# 22>?$F2&<=s *? NIN_$&'U .$> (3GI&!,Y[ 0E H* W & ()$J .9E$FD 3e$*=s*? NI J (>)7*7 ]:N<^ 7*$%$&' .$>Z)1%  ()$J0 ()N<^$%$&' 7*$%$4N<$ &' ()$J E$%$4N<$&' Lk<$GN_0&'=s*? &j)&< Ig9&' L'$\0&) L'$%$$ #  H$0*W 0*}$>(c?$*=s*? NI L'*! B>` b$ .E H* W $%$4N<$&'0 )> %$&'*^GE43$%$4N<$$>Z)1% : Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com .$>7GR=s*? NI*7T&'0<GR$%$?$* &' ()$J: 2+345()%8% (% :._`<GRNI*7T&' D: e$!&'&!>&5 ,-&' (>= e$!.Z)1% 02W )> %$$>$%$$AG6 6: ]:,Y[ %% .9E$F \$f$%%13-8*$X)H**7 \$f$ (N4!913i-$X)H*0G<- $+()$%$4!&'i- .$>,Y[ 0%% .,Y[ %%0,Y[ $ # +$: 92+345():();() (N4!94!&'$X)*7 RH$+$ ,- .< C&<*+NI&4f$ ()$X)*7: ___________________________________ MÜ thuËt : Líp 2 ~p•€•v{x. €v€0q‚{xvp  ,4# 7%0?$*0&ri-$X)* 12$>&, "# $%$?>?$&'0Y[%$>&, ,-?0>?$&'0Y[%N_$$>&,  !"# $%&'()"( *+#( ./0.  124!&'0?0Y[%$X) ,-(% 5 ,-&'046 $70 890*!0g ?::: .(/0(% ;<-=5% >?$$@ (A$@: 12+345()'67( Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com :B< C4! D:YB* () ()04!?0Y[%&! 7* LE$>&, PQ> K0$> (J0$>&>:::U L7%0?$*\4, $X)$>&, PQ> (J >0$HD1j:::U L%$4-,$b$X)$>&, PQ> (J$HF0 J0$J01j:::U .,Y[ 0$>E E*7%0?$*$X)* 12$>&, : ]:N<^ 7*$%$?$>&, .$>Z)1%  ()N<^$%$4N<$?$>&, 09E$F 7* $%$$%$?$>&, E$%$$%$?$>&,  L%$?$%$4-,(ƒWGR&<) L%$Dj Kg &2 0? R> !7%$>&, . )> %$?*^* $>&, $>Z)1% .< CZ)$>&$%$&'0Y[%$>&, W*N_$ d:Z)1%  E** 124!?0&'0Y[%$>&, 2+345()%8% (% :._` 7*7%0?$*$>&, *7 b$ D: e$!?$>&,  B>` b$0$H Y[% (>= e$!.Z)1% 02W )> %$$>$%$$AG6 6: ]:,Y[ %%:Q$3G<-U .9E$F \$f$%%13-8*$X)H**7 \$f$ (N4!913i-$X)H*0G<- $+()$%$4!&'i- .$>,Y[ 0%% .,Y[ %%0,Y[ $ # +$0?A$84T$> # +$1) 92+345():();() Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com (N4!94!?$X)*7 RH$+$ ,- 7* E*&$%$$>&, *!*79E b$ ___________________________________ MÜ thuËt : Líp 2 „ ykl.v..l…   !1J (NI (>I()$@ "# $%$&' () !J (NI (>I()$@ ,-&'N_$ () !J (NI (>I()$@  !"# $%&'()"( *+#( ./0.  124!&'$X) ,-(% 5 ,-&'046 $70 890*!::: .(/0(% ;<-=5% >?$$@ (A$@: 12+345()'67( :B< C4! D:YB* () ()0 7*&$%$>R  (>I()$@ .9E$FZ)1%  ()0 3>G,H*d L.I()$@$H$%$>R !>PQ6)% 0%$F039J9:::U Lh)$3 (E1J (NI$Ht7PQNI>)0$J90!:::U LE 3GR* >R *!*7 b$P 4%>$%>=# Z30.,Y[ 0E H* W GR$%$>R  (>I()$@: ]:N<^ 7*$%$&'Q$3G<-U .$>Z)1%  ()N<^$%$&' ()09E$FE$%$4N<$&' .E H* W $%$4N<$&' L'73$b (N<$:Q%$F0*6):::U L'$%$73-a1):Q!0&NI>):::U L'*! B>` b$: . )> %$&'*^GE43$>Z)1% Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com .GN` E*&$%$1W-Y#-$%$73$>$J20&!$%$&'*! 2+345()%8% (% :E>R *7T&' D: e$!&' () (>= e$!.Z)1% 02W )> %$$>$%$$AG6 6: ]:,Y[ %%Q$3G<-U .9E$F \$f$%%13-8*$X)H**7 \$f$ (N4!913i-$X)H*0G<-: $+()$%$4!&'i- .$>,Y[ 0%%&0*!1W$0$%$73::: .,Y[ %%0,Y[ $ # +$0?A$84T$> # +$1) 92+345():();() (N4!94!?$X)*7 RH$+$ ,- 7* E*&$%$$>&, *!*79E b$ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MÜ thuËt : Líp 2 ‡vwo €•x  ,4# N_$7%0$g R>$X)* 12$%$?-1%$ "# $%$&'$%$?-1%$ ,-&'$%$?-1%$+$1:  !=# $%&'()"( *+#( ./0.  124!&'$X) ,-(% 5 ,-&'046 $70 890*!::: .(/0(% ;<-=5% >?$$@ (A$@: 12+345()'67( Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com :B< C4! D:Z)1%  7*&$%$?-1%$ .< C12$%$?-1%$&!9E$FZ)1%  7* L7%$%$$#$$?-$H2)=sPQ7%0=b$ N<$=%$ ):::U L/ E$%$4-,$X)$#$$?-1%$PQJ0W-0Z)B>:::U L%$?-N_$ () (b4Mt+) # 7PQ>)G%0$>&, :::U .,Y[ 0E H* W &7%0=b$ N<$$%$?-1%$ .$>$+$%$?-*7 b$G!**^&': ]:N<^ 7*$%$&' .$>Z)1%  ()N<^$%$&'09E$F 7*&!E$%$4N<$ &': LH*g94N<$&'P/ E$%$4N<$&'HP  LHd4N<$ '7%$$>-O_--Fg9 '$%$4-,$bW-0Z):: '$ # 0$ˆ1V)$>2*^ ' E*+) # &!&'*! . )> %$&'*^GE43$>Z)1% .GN` E*&$%$1W-Y#-$%$73$>$J20$%$&'*! d:Z)1% 124!&' 2+345()%8% (% : e$!&'$%$?-1%$ (>= e$!.Z)1% 02W )> %$$>$%$$AG6 6: D:,Y[ %% .9E$F \$f$%%13-8*$X)H**7 \$f$ (N4!94!&'i-$X)H*0G<- $+()$%$4!&'i- .$>,Y[ 0%%&7)10*!1W$::: Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com [...]... bản: 1 Nghe giới thiệu bài 2 HS xem tranh và tìm hiểu - GV giới thiệu về bức tranh, nêu yêu cầu cho HS tìm hiểu: + Em hãy nêu tên bức tranh và tác giả của bức tranh đó? ( Tiếng đàn bầu của Họa sĩ Sỹ Tốt ) + Trong tranh có những hình ảnh nào? ( Chú bộ đội và 2 em bé ) + Các nhân vật trong tranh đang làm gì? ( Chú bộ đội đánh đàn, 2 em bé chăm chú nghe )... bố cục cho cân đối, cách vẽ màu cho đều màu, tươi sáng 4 HS quan sát thêm một số bài vẽ 2 Hoạt động thực hành: 1 GV yêu cầu HS quan sát kĩ cái mũ để vẽ cho đúng hình 2 HS thực hành vẽ cái mũ theo mẫu - GV theo dõi, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng 2 Nhận xét đánh giá - GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm, nhận xét đánh giá theo nhóm... vẽ màu cho đều màu, tươi sáng 4 HS quan sát thêm một số bài vẽ 2 Hoạt động thực hành: 1 GV yêu cầu HS nêu bức tranh mình định vẽ 2 HS thực hành vẽ tranh đề tài vườn cây - GV theo dõi, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com 2 Nhận xét đánh giá - GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm, nhận... cách nặn con vật - GV yêu cầu HS quan sát tranh hướng dẫn cách nặn, yêu cầu HS nêu các cách nặn con vật ( Có 2 cách nặn ) - GV nêu tóm tắt 2 cách nặn và thao tác mẫu các bước cho HS: Cách 1: Nặn các bộ phận của con vật rồi gắn lại với nhau Cách 2: Từ 1 thỏi đất vuốt, nặn tạo hình dáng con vật - GV lưu ý HS có thể nặn bằng đất 1 màu hoặc nhiều màu,... mẫu 1 con vật cho cả lớp quan sát Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com 4 HS quan sát thêm một số bài nặn 2 Hoạt động thực hành: 1 Cho HS nêu con vật mình định nặn 2 HS thực hành nặn con vật theo ý thich 2 Nhận xét, đánh giá - GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm và nhận xét về: + Hình dáng, đặc điểm: Cân đối, giống mẫu, sinh... bài vẽ đẹp - GV nhận xét chung tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau 3 Hoạt động ứng dụng: - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập MÜ thuËt : Líp 2 TIẾT 22 : VẼ TRANG TRI TRANG TRI ĐƯỜNG DIỀM I/ Mục tiêu: - Hiểu cách trang tri đường diềm và cách sử dụng đường diềm để trang tri - Biết cách trang tri đường diềm đơn giản - Trang tri được... - GV lưu ý HS cách vẽ hình cho cân đối, cách tô màu đúng, đều màu 2 Hoạt động thực hành: 1 HS thực hành vẽ lá cờ tổ quốc vào Vở tập vẽ hoặc giấy A4 - GV theo dõi, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng - Có thể cho HS thực hành vẽ thêm các lá cờ lễ hội nếu HS hoàn thiện bài 2 Nhận xét đánh giá - GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm, nhận... hoàn chỉnh bức tranh + Tô màu theo ý thich - GV lưu ý HS cách vẽ hình cho cân đối, cách tô màu đều, tươi sáng 2 Hoạt động thực hành: 1 GV yêu cầu HS nhớ lại 1 hoạt động về Mẹ để vẽ tranh.( Chọn một công việc để vẽ hoặc có thể vẽ chân dung Mẹ ) 2 HS thực hành vẽ tranh đề tài Mẹ - GV theo dõi, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng 3 Nhận xét đánh... : Líp 2 TIẾT 15: VẼ CÁI CỐC I/ Mục tiêu: - Hiểu hình dáng, đặc điểm một số cái cốc - Biết cách vẽ cái cốc - vẽ được cái cốc theo mẫu II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bài vẽ, mẫu vẽ Học sinh: - Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi 1 Hoạt động cơ bản: 1 Nghe giới thiệu bài 2 HS quan... giả, tác phẩm 4 Nhận xét đánh giá - GV nhận xét đánh giá, nhận xét chung tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau 2 Hoạt động ứng dụng: - Sưu tầm các bức tranh đẹp với các chủ đề khác nhau _ MÜ thuËt : Líp 2 TIẾT 9: VẼ THEO MẪU VẼ CÁI MŨ ( NÓN ) I/ Mục tiêu: - Hiểu hình dáng, đặc điểm của một số loại mũ, nón - Biết cách vẽ . (E43 L'+) #  2 0$J 2 N+) # $H1” L'*!0$%$+) #  2 )&'*! 2 ) .GN`$%$&'*!$%$+) # $H &' 2 )>?$$H. B>` b$ .GN`$%$1W-Y#- 42 $a$$>$J 2 0$%$&'*!$>*!0 N@1%: d:Z)1%  E**  12 4!&': 2 +345()%8% (% :.9E$FE4f$. s*!>!$ˆ: .GN`$%$1W-Y#- 42 $a$$>$J 2 0$%$&'*!$>*!0 N@1%: d:Z)1%  E**  12 4!&': 2 +345()%8% (% :.9E$FZ)1%

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan