0

Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua chiến dịch Xích Bích trong " Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung

15 1,315 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 08:50

Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua chiến dịch Xích Bích trong " Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA VĂN HỌC --------------- TIỂU LUẬN GIỮA KỲ MÔN: VĂN HỌC TRUNG QUỐC NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONGTAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG Giảng viên : Ngô Hoàng Mai Sinh viên thực hiện : Đặng Thị Chung Lớp : K50-Văn học Hà Nội, 04-2008 Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc Đặng Thị Chung K50 Văn học 1 Tam Quc Din Ngha khụng phi thnh sỏch bi mt ngi, mt lỳc m l s sỏng tỏc tp th ca qun chỳng nhõn dõn. ú l mt kho tng binh lc, ỳc kt, cha ng nhng tinh hoa trớ tu ca dõn tc Trung Hoa. Nú phn ỏnh c mt thi kỡ lch s y bin ng, cỏt c phõn tranh, cỏ ln nut cỏ bộ ca cỏc tp on phong kin. Trong ú cũn tỏi hin li tỡnh hỡnh phc tp ca cỏc cuc u tranh quõn s, chớnh tr trong ngút mt th k, nú ng chm n cỏc lnh vc xó hi, phn ỏnh cỏc loi mõu thun ht sc gay gt v phc tp trong xó hi. Thi kỡ ú ó nho nn lờn nhng nhõn vt lch s sinh ng nh ang cũn sng, tỏi hin li vụ s cỏc cuc chin u c i kinh hn, bt vớa, nhng cuc u trớ, so ti cng thng n nght th. Vi ti nng am hiu tng tn binh phỏp Tụn T v ngh thut dựng binh, La Quỏn Trung khụng ch chp nhn nhng gỡ cú sn. ễng ó sỏng to, t chc kt cu tỏc phm, xõy dng hỡnh tng nhõn vt di ỏnh sỏng thm m riờng, biờn son cun tiu thuyt Tam Quc Din Ngha vi quy mụ s, di by lm vn ch v luụn c dch in trong my trm nm nay. La Quỏn Trung ó cú c nhón quan tớch cc giỳp ễng nhỡn thu c hin thc lch s cỏch ụng hn mi th k. ễng ó núi lờn nguyn vng tha thit ca qun chỳng nhõn dõn lao ng, mun c sng mt cuc i hnh phỳc thanh bỡnh trong mt quc gia bỡnh yờn, thng nht. Bờn cnh ú tỏc gi cng vch trn ti ỏc ca bn quan phong kin, ó gõy ra cỏc cuc chin tranh m mỏu kộo di, coi tớnh mng nhõn dõn nh c rỏc. Lũng tham v danh vng quyn th ó len li v ng tr mi mi quan h. Tam Quc Din Ngha k li quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin v dit vong ca ba tp on phong kin cỏt c thi Tam Quc l Ngy, Thc, Ngụ trong thi gian 97 nm, t 184 sau cụng nguyờn n 280 khi h T Mó thng nht Trung Quc lp lờn nh Tn. Trong sut mt th k ú, ngi c chng kin bit bao cuc lon li iờn o. Ba tp on tranh ginh quyn lc, mun thụn tớnh ln nhau ó in hỡnh cho s kin hp tan bt tõn trong tri t. Vi ngh thut miờu t chin tranh bc thy ca mỡnh, La Quỏn Trung ó dn dng cỏc cuc chin ht sc sinh ng hỡnh thc u tranh cng ht sc a dng v phong phỳ. Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc Đặng Thị Chung K50 Văn học 2 Tỏc phm vit v cuc u tranh quõn s v u tranh chớnh tr, nờn tỏc gi ó th hin cõu t honh trỏng ca mỡnh qua miờu t chin tranh. T u n cui tỏc phm cú th thng kờ c hng trm cuc chin tranh ln nh vi quy mụ v cỏch thc t chc khỏc nhau, m ra ht cnh ny n cnh khỏc. Di ngũi bỳt ca tỏc gi cỏc cuc chin tranh ny thiờn bin vn húa, khụng trựng lp, khụng cng nhc, u cú tớnh c ỏo riờng núi lờn tớnh a dng v phc tp ca chin tranh. Trc mt trn ỏnh ln tỏc gi luụn dnh thi gian gii thiu tng tn cỏch ch tng, ngi cm quõn, dn binh khin tng, tng quan lc lng hai bờn, s thay i v trớ v s vn dng chin thut, chin lc trc khi i n mt trn chin quyt nh. Cú th d dng nhn thy chin tranh trong Tam Quc l chin tranh Trung C vi v khớ thụ s (ao, gm, cung, tờn). Hỡnh thc chin tranh c quy nh theo khuụn mu ca binh phỏp Tụn T v nú c c l húa trờn bn c tng Trung Quc vn tn ti cho n ngy nay. Chin tranh l chuyn trng i. Kt qu ca nú tựy thuc vic ú cú phi l mt cuc chin tranh chớnh ngha hay khụng v gii lónh o quõn s cú khụn ngoan hay khụng. Nú cng tựy thuc vo khớ hu a lý v khớ hu, quy mụ v khong cỏch ca chin trng. S t chc hu cn v thụng tin liờn lc cng cú phn khụng nh. Trong ú v tng cú vai trũ ht sc quan trng. Viờn tng gii l khi no bit ỏnh v khi no khụng, bit nm ly c hi, c tựy tng ln ba quõn rm rp tuõn li, v l ngi cú ti khụng b s chi phi ca nh vua. Vn dng nhng iu ny ca binh phỏp, La Quỏn Trung ó xõy dng nhng hỡnh tng ch tng khụng nhng cú ti m cũn mu trớ hn ngi, ton nhng bc anh dng kỡ ti trong thiờn h. H cú vai trũ quyt nh trong trn chin. Núi n chin tranh l núi n au thng, nhng gi phỳt cng thng v nguy him, nhng trong Tam Quc nú khụng thờ thm, m m v hiờn ngang ca cht s thi anh hựng, ụi khi cú v ung dung khoan khoỏi. Ngũi bỳt ca tỏc gi rt linh hot, thiờn bin vn húa, to ra s hp dn lụi cun. Trong Tam Quc cú mi ln m i chin dch, hn 100 trn quan trng. Mi trn mi khỏc, to hng thỳ riờng, quy mụ, tỡnh tit, cc din chin tranh cng rt khỏc. V ti nng ngh thut Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc Đặng Thị Chung K50 Văn học 3 miờu t chin tranh ca La Quỏn Trung biu hin ni bt nht trong vic miờu t trn Xớch Bớch din ra vo u th k th ba, mt trong nhng trn ỏnh cc kỡ ni ting trong lch s Trung Quc. Chớnh trn Xớch Bớch ó dn n s cõn bng quyn lc gia ba nc Ngy, Thc, Ngụ, nhng nc ó ni lờn t ng tro tn ca thi Hỏn. Chớnh trong trn Xớch Bớch ny, Ngy Vng To Thỏo ó thõn dn mt hm i gm 83 vn i binh xuụi dũng Dng T vi gic mng vng, ri tr v ch cũn li 28 ngi sau trn i bi nhc nhó trc liờn quõn Ngụ_ Thc. Cng trong trn Xớch Bớch ú con ngi nho s bc nht trong lch s Trung Quc, Gia Cỏt Lng ó lm tờn tui rng r ngn i. õy cng l mt trn ỏnh lch s, nú quy t c lc lng ca ba nc, m mn cho th chõn vc, chia ba thiờn h ca ba tp on phong kin Ngy, Thc, Ngụ. Trn Xớch Bớch l mt chin dch tng hp va thy chin, va ha cụng, l chin tranh ngoi giao, giỏn ip, tõm lý. ú khụng ch l chin tranh gia hai phe To Ngy v ụng Ngụ m l cũn chin tranh cõn nóo gia ụng Ngụ v Tõy Thc, gia Chõu Du v Gia Cỏt Lng. Chin dch c sp xp trong by hi <t 43 n 49>, cú nhng lp lan, s kin chng cht, nhiu mu mụ c by t. Trong trn ỏnh va cú sc tri, va cú sc ngi. Trong quỏ trỡnh miờu t, La Quỏn Trung ó dnh 6 hi di núi v quỏ trỡnh chun b ca trn ỏnh m ch my dũng núi v trn ỏnh. Tỏc gi ó thy c tm quan trng ca vic trự tớnh trc chin dch. Trự tớnh cn thn l iu kin tiờn quyt thng. Chin Thng c m bo trc khi lõm trn. K hoch cng cn thn bao nhiờu ngi ta cng d chin thng by nhiờu. Mt hnh ng trự tớnh, thiu thn trng s lm gim i c hi chin thng. Khụng bit tớnh trc tc l mi gi chin bi. Ngi ta cú th núi trc kt qu ca mt cuc chin t ch cuc chin ú c tr tớnh cn thn ra sao. Vỡ l ú tỏc gi cho hu nh tt c cỏc nhõn vt quan trng ca cun tiu thuyt xut hin trong trn ny, nhiu mu k trong binh phỏp c s dng. iu ny chng t La Quỏn Trung ó nghiờn cu tng tn lch s, am hiu sõu sc binh phỏp v nhiu kin thc khỏc. Nhng mõu thun ch yu v tng quan lc lng ca ba bờn: Lu B, Tụn Quyn, To Thỏo trc trn Xớch Bớch. Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc Đặng Thị Chung K50 Văn học 4 Vo cui thi nh Hỏn, triu i tr vỡ lõu nht trong lch s Trung Quc, ba nc Ngy, Thc v Ngụ ó chin tranh ln nhau ginh quyn bỏ ch. To Thỏo quõn ch ca nc Ngy, nc mnh nht trong s ba nc, hựng c phng Bc. ễng tng l t tng di thi Hỏn, lp nhiu cụng trng, nhng ri chim ot ht quyn hnh ca vua Hỏn cũn nh tui. Ly danh ngha nh vua ban lnh v tn cụng nhng ai khụng nghe lnh. To Thỏo cú ý nh tiờu dit Thc v Ngụ m rng quyn lc lờn ton cừi. L mt ngi linh hot, c chớ To Thỏo khụng ch gii vic quõn m cũn l ngi rt cú ti vn chng. Nhng ụng li c ỏc, gian xo v a nghi. Chõm ngụn ni ting ca To Thỏo l: Th ta ph ngi cũn hn ngi ph ta. Trc trn Xớch Bớch To Thỏo ó dit c Ló B, tiờu tr Viờn Thiu, Viờn Thut, bỡnh nh Liờu Bụng, ỏnh bi Lu B, ginh ht thng li ny n thng li khỏc, uy th ngy cng lng ly. So vi Lu B, Tụn Quyn thỡ lc lng ca tp on Ngy chim u th tuyt i, gm 83 vn thuc b binh, thy binh, k binh. Trờn nga, di thuyn i song song, kộo ti ca ngừ ụng Ngụ dn úng. Cũn lc lng ca Lu B lỳc ny rt yu. Lu B tuy cú Quan Cụng, Trng Phi, Triu T long, li cú thờm quõn s Gia Cỏt Lng va n giỳp sc, nhng lc lng ca B vn cũn mng, cn c a cha vng chc, quõn i cha c phỏt trin. Nờn khụng th ng u vi mt lc lng tng i hựng mnh nh ca To. V phớa Tụn Quyn cú nhiu binh hựng, tng mnh, cú a bn thun li. Tụn Quyn lm ch sỏu qun, tỏm mt chõu, cú v trớ thiờn nhiờn him tr l sụng Trng Giang. Tuy nhiờn th lc vn cha ch ni c vi To Thỏo. Th chõn vc ó hỡnh thnh, nhng mõu thun ch yu vn l mõu thun gia Ngy v Thc Ngụ, mõu thun th yu l Tụn Quyn vi Lu B. Vic xột cỏc mõu thun trong xó hi v s tng quan lc lng, s quyt nh chớnh sỏch v quõn s, chớnh tr v ngoi giao ca ba tp on, quyt inh chớnh sỏch liờn Ngụ khỏng To ca Thc. Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc Đặng Thị Chung K50 Văn học 5 Chin lc, sỏch lc ca ba tp on trong trn Xớch Bớch. <u tranh trờn mt trn chớnh tr>. Mun ly c thiờn h vic mu cht l phi ch nh mt sỏch lc ỳng n. o sc trờn v i chớnh tr cn phi cú tm nhỡn chớnh tr, mi phõn tớch mt cỏch chớnh xỏc, ra sỏch lc phự hp vi thc t khỏch quan. Theo Binh Phỏp Tụn T ỏnh thng trong mt cuc chin l ỏnh bi chin lc ton cc ca quõn thự. Cỏch hay k tip l ỏnh bi h trờn mt trn ngoi giao v chớnh tr, k tip na mi l o mt trn sng cũn vi ch. Chớnh vỡ vy La Quỏn Trung ó rt dng cụng mụ t lc lng v sỏch lc ca tng tp on. T sỏch lc ny cú th oỏn bit c ý mu trớ v tm nhỡn ca nhng ngi ng u v mu s ca tng tp on. V phớa To Thỏo: sau khi thng nht c phng Bc To thỏo lin bt tay chinh phc phớa Nam, k hoch chin lc l: Trc ht chin Kinh Chõu, thun xuụi xung phớa ụng, ỏnh vo sn ca quõn ụng Ngụ, ri li sang phớa Tõy ot ly vựng ch Chõu giu cú, thng nht thiờn h. To Thỏo nh li dng ti nguyờn giu cú ca Kinh Chõu, quõn dõn ngh ngi, cng c nhng vựng chim úng, nh th chng cn ct quõn m ộp ụng Ngụ u hng. V mt ngoi giao: Do d dng ly c Kinh Chõu, i quõn hựng mnh 85 vn ca To bng ny sinh t tng khinh ch, quyt nh tha thng tin quõn n Giang ụng, gi mt bi hch cho Tụn Quyn: Nay ta nm c triu hựng binh, hng ngn tng gii, mun sc vi tng quõn Giang H. To cng t ý mi Tụn Quyn qua Giang Lng hi hp cựng ỏnh bt Lu B, ha chia t Kinh Chõu, kt liờn minh mói mói, nhm e da, ộp Tụn Quyn cha ỏnh ó hng. Tụn Quyn lỳc by gi úng quõn Sai Tang, nghe c tin lin hp cỏc binh s bn cỏch gi b cừi. Mu s L Tỳc a ý kin l sang Lu B thuyt cuc liờn minh u tiờn gia hai nh Ngụ v Lu Tụn Quyn dng ý. Lu B lỳc y tỡnh th yu, nờn ch dp Ngụ m cuc liờn minh, nay dp ó n. Bt tay liờn minh vi Ngụ trong giai on ny, Khng Minh nhm mc ớch khin cho quõn Nam (Tụn Quyn) v Bc (To Thỏo) cn nut ln nhau. Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc Đặng Thị Chung K50 Văn học 6 Nu Nam thng Lu B s hp sc vi Tụn Quyn cựng dit To chim ly Kinh Chõu. Trỏi li nu Bc thng thỡ Lu B tha c chim ly Giang Nam. iu no cng cú li. Vỡ c ụi bờn cựng ng ý, nờn liờn minh khụng cú gỡ tr ngi. Nhng trc thanh th ln mnh ca To, trong ni b ụng Ngụ xy ra bt ng ý kin nờn chia lm hai phe: ch hũa v ch chin. Ch hũa cú Trng Chiờu, ch chin cú L Tỳc. Ngi quyt nh hng hay khụng l Tụn Quyn. Phỏi ch hng thuyt phc: To Thỏo thng lnh quõn trm vn, mn ting thiờn t, ỏnh dp 4 phng, mỡnh c li l nghch. V li ch da ca chỳa cụng chng vi To l sụng Trng Giang nay Thỏo ó ly c Kinh Chõu, ta khụng cũn c chim cỏi th him tr ca sụng ú, tht khú lũng ch c. Vy c ý tụi, u hng l k vn ton. Bn ny ch nhm t tng cu an bo mng. Tụn Quyn nghe xong ch ngi ngn ng khụng ỏp, cỳi u lng thinh. Ngc li phe ch chin gm cỏc vừ tng nh Hong Cỏi, Trỡnh ph, Chõu Du v ng u l L Tỳc thỡ ch trng khoỏng chin, xng liờn minh vi h Lu. Phe ny lp lun rng: Nu hng To thỡ Tụn Quyn nga chng qua c mt con, quõn hu nhiu lm ch c dm by tờn. Nh th phng cũn quay v hng Nam m xng cụ xng qu c khụng?. Lp lun ny c Tụn Quyn tỏn thnh nhng cũn ngi vỡ th ca To rt mnh, lo sc mỡnh khụng ch ni. Khi L Tỳc sang Giang H, thuyt k liờn minh, Khng Minh li theo L Tỳc sang Ngụ lm s gi v sau khi Khng Minh thit chin qun nho dựng lý lun ỏnh bi bn h nho ó thuyt phc c Tụn Quyn quyt nh ỏnh To. Thờm vo ú, Chõu Du ó phõn tớch v ch ra cho Tụn Quyn thy nm iu k ca nh binh m To Thỏo ó phm: Min Bc cha yờn, Mó ng, Hn Toi ang rỡnh c hi ỏnh ỳp Hoa ụ m Thỏo quờn mi lo y, kộo i Nam chinh lõu ngy. ú l mt iu k. Quõn lớnh min Bc khụng quen thy chin, m Thỏo b yờn nga xung ngi thuyn tranh ginh vi ụng Ngụ. ú l hai iu k. Nay mựa ụng tri lnh, nga thiu c n. ú l ba iu k. em quõn lc a tin sõu vo ch sụng h, khụng quen thy th Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc Đặng Thị Chung K50 Văn học 7 nhiu ngi au m l bn iu k. Quõn To ó mc phi bn iu k ú thỡ ụng my cng phi thua. c s gi ý ca Khng Minh, Chõu Du ó nhm ỳng tõm lý nghi ng lo s trc vic To Thỏo t xng cú hng triu quõn ca Tụn Quyn v ch ra rng: Chỳng a quõn t min Trung, chng qua ch 15, 16 vn, m li ó mt mi, s c ca Viờn Thiu cng by tỏn vn, cng cũn h nghi cha thuyt phc hn. Vi s quõn ụng nhng li m yu v h nghi nh th, s lng cho rng cú nhiu cng chng ỏng s. Du cn 5 vn quõn cng sc phỏ c. Quyt sỏch chin lc v s phõn tớch chớnh xỏc tỡnh hỡnh ch ca ó cng c thờm tõm huyt ca Tụn Quyn. Chõu Du cú tm nhỡn xa, trụng rng, bit ch bit ta tt trm trn trm thng. Nh vy, nhng chin lc ca cỏc tp on ó c ln lt a ra. Cỏc mt trn u tranh (chớnh tr, ngoi giao) ó c bn mang li kt qu. Vic Lu Tụn liờn hp chng To hon ton phự hp vi li ớch hai bờn v nú l yờu sỏch ht sc ỳng n ca Ngụ, Thc. Khụng gian din ra chin dch Xớch Bớch. Th trn Xớch Bớch ó c bn hỡnh thnh. Nú cú khụng gian ht sc rng ln hai di t di ven sụng Trng Giang l min kinh chõu trự phỳ. Trn ỏnh ny cng din ra a th him tr. ũi hi k nng tỏc chin cao. Nú cú th kt hp c c thy chin, b chin v k mai phc bn phớa, by trn quay lng ra sụng Chớnh vỡ vy tỏc gi ó dnh rt nhiu giy mc miờu t chin dch. Khung cnh rng ln, nh mt bc tranh bao la m ra trc mt ta. Chin dch s rt cn cú ti thao binh b trn hp lý, li dng a hỡnh ginh chin thng. Din bin: Chin dch Xớch Bớch cú th chia ra thnh nm giai on: Giai on 1: ỏnh du t hi 43 - khi Gia Cỏt Lng i din cho bờn Lu B ra lm thuyt khỏch, nhen nhúm tinh thn quyt chin cho phe ụng Ngụ. Trong truyn Thit chin qun nho, tỏc gi ó Khng Minh dựng li l ỏp o bn h nho ca Tụn Quyn, nhm khng nh ti hựng bin v c trớ tuyt vi ca bc kỡ ti Gia Cỏt Lng. Mi li ca Khng Minh l mt cõu tỏt ớch ỏng vo mt h nho khoỏc lỏc, hỏm h danh bp bm ngi mt xú m lý Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc Đặng Thị Chung K50 Văn học 8 thuyt suụng thỡ khụng ai bng, n lỳc ỏng cho thiờn h ci. B Gia Cỏt Lng thuyt mt hi bn Trng Chiờu, Ngu Phiờn, B Trc ngi im thin thớt, khụng dỏm hộ mụi. Vi ti hựng bin, hiu bit tõm lý kin thc thiờn vn Khng Minh ó xúa b tõm lý s To ụng Ngụ, Khng Minh cũn dựng mo khớch bỏc Tụn Quyn so sỏnh Tụn Quyn vi Lu D Chõu - lm cho Tụn Quyn ny ra ý nh phn To. Khng Minh cng dựng k khớch Chõu Du, núi To Thỏo xõy i ng tc, mun ly hai nng Kiu (1 ngi l v ca Chõu Du) em v ú vui tui gi khin Chõu Du tc gin th sng cht vi gic To mt phen. Nh vy Gia Cỏt Lng ó t nn múng liờn minh gia Thc v Ngụ. Vi ti trớ hn ngi Gia Cỏt Lng ó t rừ vai trũ quan trng ca mỡnh trong chin dch. Giai on 2: Chõu Du dựng k trỏ hng v kh nhc k - To Thỏo nhiu ln mc mu. giai on ny, u tranh trờn lnh vc quõn s bt u cng thng dn M mn trn Xớch Bớch, Ngy ó tht bi Giang khu. Quõn ca To Thỏo ụng hn quõn ca Liờn minh Ngụ Thc nhiu ln. H úng b bc sụng Dng T. Nhng trong trn ny, hu ht quõn To u khụng th ng vng trờn con thuyn chũng chnh bi h l ngi min Bc, hu nh khụng cú chỳt kinh nghim no v thy chin. Do ú To Thỏo lnh cho hai viờn tng thy quõn mi thu dng l Trng Doón v Thỏi Mo, nguyờn l thy quõn ca Ngụ v nay sang hng To, l vic hun luyn quõn binh. Cỏc tri thy quõn c dng lờn, vic tp luyn din ra ngy ờm, ốn uc thp sỏng trng. Cũn phớa quõn Ngụ thng c trn u, nhu khớ ngy cng hng lờn. Nhng t b Nam nhỡn sang, thy quang cnh sỏng rc c mt gúc tri, Chõu Du trong lũng khụng yờn. Qua i dũ thỏm doanh tri To, thy cỏch bi trn khụng ai bng. Mt rng thuyn kt li san sỏt chia lm hai t ca thy tri. Cỏc thuyn ln dn bờn ngoi lm thnh quỏch. Cỏc thuyn nh bờn trong cú ng i li li thụng sut. Chõu Du bt giỏc git mỡnh. Phỏt hin tng ca ụng Ngụ sang thỏm thớnh To Thỏo cng thy lo. Lỳc ú, Tng Cỏn hin gi chc Mc tõn, tỡnh nguyn xin Thỏo cho qua Giang ụng thuyt Chõu Du u hng. Vỡ TiĨu ln gi÷a kú M«n V¨n häc Trung Qc §Ỉng ThÞ Chung K50 V¨n häc 9 Cán vốn bạn đèn sách với Châu Du một thời. Tào Tháo bằng lòng. Nắm lấy cơ hội này, Châu Du dàn cảnh khéo léo, mở tiệc đón tiếp và giả vờ uống say mời Tưởng Càn ngủ cùng lán. Nhân đó, Châu Du giả ngủ say để Cán tự dò la, lục văn thủ. Cán bỗng gặp bức thư của hai quan chánh, phó Đơ đốc thủy qn Ngụy Thái Mạo và Trương Dỗn hẹn ước với Châu Du sẽ sang hàng Ngơ… Cán đã bỏ bức thư vào túi vội vàng tẩu thốt. Vì có sẵn tính nghi kỵ tướng mới và đề phòng binh biến, nên khi xem thư của Cán đưa ra, Tào Tháo lập tức ra lệnh chém đầu hai tướng. Nhưng khi đầu của hai viên đơ đốc vửa rơi Tào mới hốt tỉnh, biết mình lầm kế ly gián của đối phương. Để trả đũa lại, Tào Tháo sai anh em của Thái Mạo Thái Trung và thái Hòa sang Ngơ trá hàng, lấy cớ ốn hận Tào Tháo đã giết oan anh của họ. Châu Du biết ngay, nhưng vẫn thu dụng hai tên gián điệp, để mượn tay họ báo cáo tin tức sai cho Ngụy. La qn Trung đã miêu tả hết sức chi tiết và tài tình cuộc đấu trí giữa hai phe Ngơ - Ngụy. Trong trận đầu Ngụy đã thua, nhưng Tào Tháo tay chính trị già dặn, thơng minh nên trong trận đấu trí thứ 2 khi Châu Du áp dụng khổ nhục kế của Hồng Cái “trá hàng thư” thì Tào khơng mấy tin. Tào Tháo đọc đi đọc lại mười lần, rồi đập tay xuống bàn tức giận, ra lệnh lơi Hám Trạch ra chém, nhưng mặt Hám Trạch vẫn tươi như hoa rồi ngửa cổ lên trời cười. Cử chỉ ngạo mạn này làm cho chúa Ngụy đa nghi sợ giết lầm người. Với tài biện bác của mình, Hám Trạch đã khơng những thốt chết mà còn làm chúa Ngụy tin, kế “khổ nhục” của Hồng cái có kết quả tốt đẹp. Vậy trong cuộc đấu trí lần thứ hai Tào Tháo lại thất bại. Rồi tiếp thêm một việc trá hàng nữa. Ngun Cam Ninh bị Châu Du đánh đuổi và sỉ mắng thậm tệ trong việc bênh vực Hồng Cái, nên tỏ lời than ốn cùng Hám Trạch, cố ý để cho 2 tên gián điệp Thái Hòa và Thái Trung nghe. Hai tên gián điệp tưởng thực liền viết thư cho Tào Tháo báo cáo có Cam Ninh xin hàng, sẵn lòng làm nội ứng. La Qn Trung đã rất khéo léo, biết chọn cái cần thiết và lược đi cái khơng cần thiết kể lại cuộc đấu trí giữa hai pha, tác giả muốn nhấn mạnh đến tác [...]... ngũi bỳt tỏc gi Tam Quc din ngha l mt cun binh th sng, cha ng nhiu phng k, tiu xo trong ngh thut dựng binh ú l mt kho tng minh trit ca ngi Trung Quc, nú cng th hin ti nng vt tri ca tỏc gi trong ngh thut miờu t chin tranh Miờu t cnh chin trn, La Quỏn Trung khụng i ngc li tớnh chõn thc ca lch s Trong tng trn chin, c bit l trn Đặng Thị Chung K50 Văn học 13 Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc Xớch Bớch,... ton, chụn thõy trong la , trong súng nc, trờn ng thỏo chy Chin dch Xớch Bớch vi s thng li ca trn ha cụng ó phỏ tan tp on quõn Ngy - lm tan v gic mng bỏ vng, thng nht Trung Hoa ca To Thỏo, to ra th chõn vc ca ba tp on phong kin Trung Hoa Nú m ra mt thi k u tranh mi, s tranh ginh quyn lc gia Lu Thc v ụng Ngụ, tip tc cuc u trớ cng thng gia Chõu Du v Gia Cỏt Lng Nguyờn nhõn tht bi ca tp on Ngy: Trong cuc u... cng, ch quan Quõn s hoi nghi, dựng ngi sai lm trong vic giỏn ip v tỡnh bỏo m To Thỏo ó tht bi hon ton trong trn Xớch Bớch Trỏi li, bờn Ngụ quõn s kộm hn nhng ngi lónh o ó khộo chuyn t th ch ng sang b ng, bin ip bỏo ca ngi lm ca mỡnh Bit b qua nhng him khớch cỏ nhõn vỡ s nghip chung c bit nh s giỳp c lc ca Khng Minh bờn phe Lu Thc nờn ó ginh c thng li trong trn ny La quỏn Trung ó ht sc thnh cụng trong. .. thuyn i trc bc la, la theo sc giú, giú bc la lờn, khúi dõng ngỳt tri, quõn To hn lon Hai mi chic thuyn lt vi nh tờn, õm vo thy tri, thuyn bố trong tri ca To Thỏo phỳt chc bc chỏy ht li b st ging li khụng trn i õu c Bờn kia sụng phỏo n bn mt ha thuyn p ti Nhỡn mt Tam giang la cun giú bay, rc mt vựng, lng tri thu t Quõn To Thỏo b thiờu chỏy ht, cht chỡm vụ s, s tn quõn cũn li xụng qua khúi la trn ra bn... chuyn tỡnh th, to ht bt ng ny n bt ng khỏc Trong trn Xớch Bớch, tỏc gi cũn rt thnh cụng khi xõy dng tớnh cỏch nhõn vt, t nhõn vt trong nhiu mi quan h v cỏc mõu thun xy ra t mi quan h ny Trn Xớch Bớch l trn ỏnh cú tht trong lch s nhng tỏc gi khụng dng li mc t thut thng kờ m cũn khc ha hng lot cỏc hỡnh tng nhõn vt trong s phỏt trin mõu thun v ging cú ca cuc u tranh chớnh tr phc tp Tiờu biu nht l hỡnh... hng Nm trong tay 83 vn quõn, s hu mt vựng t rng ln, thanh th ỏp o gp nhiu ln quõn Ngụ v Thc La Quỏn Trung cng ỏnh giỏ rt cao ti binh lc ca To Thỏo Y cú kh nng iu binh khin tng lónh o ba quõn, tng rng trong trn Xớch Bớch s ginh thng li ln vy m To Thỏo li tht bi S tht ny cú v khú tin To Thỏo ó tht bi, hon ton trong cuc u trớ, b mc Đặng Thị Chung K50 Văn học 12 Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc mu... u khụng qua khi mt ca Gia Cỏt Lng Vỡ vy Chõu Du ó nhiu ln lp mu git Khng Minh tr hu ha nhng khụng thnh Chớnh lũng ng tõm dit ch, ti nng xut chung ca Lng ó ỏnh bi õm mu thõm c ca Du Thụng qua õy tỏc gi cng nhm khc ha cỏc mõu thun chng cht trong xó hi phong kin lỳc ú Mt mt liờn minh, nhng vn chng i, nuụi lũng nuụi hn thự, mun thụn tớnh ln nhau Trong khi miờu t s cng thng ca chin dch La Quỏn Trung vn...Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc dng ca mu trớ trong chin dch Ngi cm quõn phi cú nm iu kin: trớ, tớn, nhõn, dng, nghiờm cú nh vy mi m bo a n thng li .Trong chin dch Xớch Bớch cỏc mu s ó t rừ ti trớ ca mỡnh rt nhiu mu k c s dng nhm ỏnh la i phng v lm tin cho mt cuc u tranh quõn s Giai on 3: Cú c sỏch lc chớnh xỏc, bin phỏp thc hin chin thut chớnh... ha nhng bc tranh thiờn nhiờn tuyt p, y mu sc Gia ờm trng sỏng, bờn b sụng Xớch Bớch, To Thỏo ngm ngang ngn giỏo, ung ru ngõm th Tỏc gi t ờm trng ú y thi v: trng ti dn, vng trng hin lờn trờn nh nỳi phớa ụng vng vc nh ban ngy, mt nc Trang Giang phng nh tm la Thỏo ng ngm bn phng tri mờnh mụng bỏt ngỏt, dóy nỳi Nam Bỡnh lng lng nh tranh v Bc tranh thiờn nhiờn ny ó lm mm i nhng phỳt cng thng trong cuc binh... khúi la trn ra bn phớa To Thỏo by gi b la võy, ht sc khn n, quay u nhỡn dinh tri trờn b cng thy khúi bc lờn ngựn ngt Tỡnh th nguy cp To Thỏo toan chy nhng khụng cú li May mn va lỳc y tng Trng Liờu ghộ thuyn nh chy n cu To Thỏo cựng tn quõn thỏo chy, nhng b phc Đặng Thị Chung K50 Văn học 11 Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc kớch chn ỏnh To Thỏo ó thoỏt cht nh Quan Cụng nh tỡnh ngha xa m tha cho . MÔN: VĂN HỌC TRUNG QUỐC NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONG “ TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG Giảng viên :. Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc Đặng Thị Chung K50 Văn học 3 miờu t chin tranh ca La Quỏn Trung biu hin ni bt nht trong vic miờu t trn Xớch
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua chiến dịch Xích Bích trong " Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung, Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua chiến dịch Xích Bích trong " Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung,

Từ khóa liên quan