0

SKKN một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

30 9,350 86

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2015, 09:33

  '&'         !"#$%&!"'( ")"#*$+,    T& /.01230124&T   '& '         !"#$%&!"'( ")"#*$+,    T& /.01230124&T  55 6789:;8<  =>?8<   !"#$#%& '  !"()*+(,- ' =58>:@:5AB . /0+1$+)),2+3% . ),4560),2+3% 7 =8CDE6F::66AB 7 8,(9:),2+3% 7 );56,),2+3% 7 <)9 =)>=),2+3% 7 67G? ? HIJ>K:HIJLMN8< ?  !"#$#%& ?  !"()*+(,- @ <A)BC!>(()*+(D  =O@66L@ < E,4=)>=F5),G%HIJ5K(F))F)#L=+)M),45 < E,4=)>=N1O)PD=IQRST*D=(*U%B($+)+*+ ' <E,4=)>=<V6,2W)$+)#4H  XE,4=)>=X)Y5!Z+I1;C13+6[W\Y!8+)CH  E,4=)>=R+C+)](#9:,>CT0+(C[T,4 < 'E,4=)>='A,)),45,C(,D=6[Q^#$+>+(F))%8H  =PQRS8F8D ' 67TPQK . =OP@ 7 =PUQV 7 W87   !"# !$%&'()* +,-./.+'01#2'34  56789:-;(7<=' 4 82=>?1@;(97) A"8B# < 687C<=1DD )C1) .9*AA>?<E ;72F !4 ?127&G)/ >H7D/C1)) 3IJ,BK 67289:;8<= =>?8< 2=XYZ)+)*[ ,>CT0+#[U%>(F)(C[6_)F)()[))R+>+)I19:+(`+)3++Z50+ 1$+)I+ZWD)C;+)I()aU%)C;(1V6[U%)4,b)[,>CT0+6[9c, 19:+,>CT0+)d5+),D5#\)W,)),45Qe)V,+M#C[,9c,,>CT0+#[ X U%>(F)(>+1V(L,()D)4(f6P1;C13+I(9(9"I)[)6,)d5)F)()[) ,P5(,I#g(9"I1V+ I()>,1VI)[)6,I()Z,U%h3Q^1i1J(C Qe)V,A),j[6P6,(kSD%(8,>CT0+(C!*=)>((,G)R+>+)+C 9c,IE>+l1e6,D((Cj[,() m^125no($+)m)&(Wg(C(pnq E0(,J<9L M"00/> )hCU%,45+Ml)$/,)+C9c,(W),5L,!,)68jB +)](#[(8(I)9+)r!%TCB))9"+M,>CT0+6[5a,(9c!8+p !*=)]1]%Is#%S4+M5t,+>)R5[)F)()[))b+C9c,(),4I >+W)>+)%R%Z,+M9c,Q9(C5*A,)m)R+),! I($) jB(),4n1e(u19:+9c,)J+#;,),P%#v(C+>+j[,6,D(Ij[,Z, +)%S4)hC9c,+C9c,!,)jB+)](#[(8(I!C(CQe)V,#%a+Z (),46[+Z>+2(CjB()R5t,+C9c,+w+Z(),46[>+>,>++Z #[TCB))9"+MQe)V,6[!*j,D1`,+M5t,9c,C1ZI,>CT0+#[5 5V(),45606a+p+v(),D(#[s#%S4Ij,D1`,TvTv($)+>+)+C 9c,I)9L9c,(1D!*)C[(),4+M5V()R+>+)(8(1_=IQRST* 5V(Qe)V,6L,)b+C9c,+Z$+)6[)9L(),4 )$)6F#x1ZIB6[)[9L+(1eQ>+1O)!*),4=(l9c, W)a+)r#[!*),4=+M(C[)R#C;,Z,+)%5[+k+M(C[BI(C[ TR(Z,,28,6L,9L+(I,>CT0+19:+Q>+1O)#[mU%8+!>+))[ 1v%nI#[6a+pU%(y6[+]=(),D(j",!*()[)1;(+M5V(+C9c,I!* =)>((,G+M5V(()D)4I!*)9()O)+M1](9L+1P%=)0()%V+6[CWD(U%B +M)C;(1V,>CT0+mzF#:,$+)59c,Y5(l+RSI6F#:,$+)(Y5Y5 (l9c,n ()DI(C5V(()c,1;,)V,)&=W,)(DI()c,1;,+a)4 ()a(,=)>((,G)96wjeC),4S()F,>CT0+#;,6a+p+v(),D({[5 ()D[C1G)b9c,+)M(9 #,+M1](9L++Z1M13+#|([,}{[5()D [C1G!*),4=,>CT0+5#;,),4%U%B(8(}RS+)$)#[(>+)),45 +)%+M(C[Qe)V,I+M(](+B)b9c,#[5+a(>+,>CT0+I1~+j,4(#[ +M9c,,>C6,2+)M),45#L=•9c,(*+(,D=6[()9cQ%S2)]((,D= Qi+6L,+>+h5)y+!,)oHqE",6&SI9c,vw,),P%)](6L,+>+h5  HI9c,#%a"j2+;),B,1>=5y,W)ZW)Y()J+5J++M+>+h5I9c, 5[+>+h5W$)(y6[S2%U%$)](I9c,5[19:++>+h5Qh5)9#[+)#[ 5_W)a,W)>++)$)#[9c,,>C6,2+)M),45#L= {[5V(,>C6,2ozq+)M),45#L=(a,](5C5%8)y+(k+M 5F)#[)b+CCI(k,€,I([,13+6_(C[1G!%[S#L#2+>+h5(* (,IY1VIjB#\)j9L+6[C1c,I("()[))b9c,+aTR+Z$+) +)CQe)V, zPjB()RI(a,](5C5%85F)#[9c,1l),4=19:+(,S2%I 19:+=)0)%S)(,(9"W),^,J5+Ch55F)1D1G,>CT0+IT;STtI Z==)vR+C+)](#9:,>CT0++M(9cC[C)>5Z, ,26[+M)%S4),Z,+)% 0=XYZ"\ Y5)y+@X•@(a,19:+=)R+a+)M),45#L=•H#L=#L ) 5V(+)i(!C6L,#L=+B6P)&()3+6[()G#*+HC(f6|51&5 =)C+>+)#3(%`,)€()$+))O+)I()$+)+) ,z&S#[5()D[C1G9c, z+)M),45#L=Tv19+>+h56[C+),P%)9L($+)+*+)y+(&=1G)C[ ()[)j[,)y+5[W)aW),D+)CH+Y()‚IW)a(;C>=#*++)C+>+ h5}Z#[+B5V()4()%&(5[9c,z+)M),45W)a+)rT;SW,D()3+ 5[+w=)B,j,D(Tt(fz=)B,J56b(R5#$+M(f1G1V6,2IW)$+) #4+>+h5)552)y+)[) ƒH#L=](),D%1VIT-(,I]()h#c,+a,>C!C+w]()) U%2>+h5+w1ej,D(=)Rj,4(1i!,Ij,D(Q^#$19:+(F))%81  ,BIj,D(Z,#2gW,D+M5F)I)&5V(5|%)[)6,+)%„5*+U% j[,)y+I5;)T;I(*TC+>)R) I… ƒzI1~+j,4(#;,#[z,G%)y+•5V(9c,)vS(`()GW)a+)rT;S +>+h5(,()3+5[+kT;S+>+h5+>+)#[59c,I)F)()[))b)R+>+) j1v%+)C(fz&S=)B,#[5()D[C1G1;(19:+)bS2%+v%[S}Z#[ 5V(+R%)€,W)ZW)a=)B,,+w(F519:++R%(B#c,)]S(u6]1P[SI(a, #%a+C,(y+B),#\)6*+6[(C+a(>+,>CT0+ /V(5~()y+(&=1l),4=I(%Tl,()25+)%S25a1GW)au=)>( ' (,G6PY#*+,BT;SI5~(W)>+(a,#%a+C,(y,>CT0+1;C13+H (C+a(>++)M),45#L=a,j,D( z+)M),45#L=#[9c,+)O%(>+) ),45()*+),45y,U%SD(1O)U%B#$+M),4%(9"18,6L,#L=6[+>+ ()[)6,2(C#L=†+]=,G%)y+ ,5[+>+h51)F)()[)6[=)>( (,G)R+>+)Iz+)M),45+w#[9c,=)8,):=6L,+>+(`+)3+I1C[ ()G(C(9c(C1ZU%)4),P%#[(`=)0(>+)1V,I)V,+)5_H I 1G#[5(8(+a(>+T;Sƒ)y+ƒ,>CT0+H(C#L==)0(>+)C()*+(D+w +Zz1D(9c+)rU%(R5),P%1D6,4+T;SI+)9U%(R51D6,4+ )F)()[)PD=6[(F5),G%(F)+B5+%V+!8+M+>+h5…G+Z5V(#L= HCI+)O%W)Z)y+(&=I1V,w(*U%B(8(Ij,D(6R#c,()vS+aIj,D(S2% U%gj;jsIj,D(,i=1‡j;W),~=W)ZW)YIj,D(,bF+M+aIj,D(,C (,D=I3Q^6Y5,)I#O+)!*…)F()vS+a=)B,#[5F}{[5)9()D[C+)C +Z),4%U%B} ,P%[S1e()a,()i+(a,(Y("1G(F5,B,=)>=()*+),4+a(>++)M ),45#L=!C+)C+Z),4%U%B)$)6F6&S(a,1e5;)T;#*+)ym] Y^,"!"#._(! !`a"#.)bcZ_%d!"e*n)d51i+ i(5V(!8W,)),456P+a(>+[S1l()c,5C19:+j;js1l ),4=j`!%Z=g()251G+a(>+[S+Z),4%U%B(C(9c)y+ =58>:@:5AB 2=f$+!"g* {*+)y!>W,DW,)),456P+a(>++)M),45#L=(a,W)a 5C5%8F) #[(F5)b,B,=)>=):=#$1G#[5(8(+a(>++)M ),45J#,P6L,1c,T;S)y++M5F) "#.f!"g* - ),2+3%()*+(;H#,2U%1D+a(>++)M),45#L= - F5)b,B,=)>=1h5#;,),4%U%B(C+a(>++)M),45#L=. - PQ%](6L,+]=(2(;C1,P%W,4,i=1‡6P5y,5~(1G()*+),4(8( ) +a(>+[S . =8CDE6F::6H66AB 2=8^"%&!!"g* - ),2+3%5y,)C;(1V#,2U%1D+a(>++)M),45#L= - ),2+3%(R5#$18,(9:H1G(F5j,4=)>=(8()](,>CT0+H (C+a(>++)M),45#L= 0=6h."!"g*= ƒ{\)6*+),2+3%a(>++)M),45#L= 8,(9:()*+),45H#L= ƒ)c,,()*+),45u()>?ƒ@X1D)D(()><ƒ@ ƒO1,G59c,G%)y+C[C)>5I)%S4(),I(r)9 2 Y5)y+[S19:+=)R+a+)M),45#L=•2(a,+)r6&T0(;, #L=5F)+)M),456L,!8#9:H#[<h5 T=6%X!c`c!"g* T=2=6%X!c`c!"g*)+)*[y++>+([,#,4%+v(),D(F5),G% (R5!,)#g#3(%`,+MH 6%X!c`c!"g*"\,P%(U%!>(ˆF5),G%I =)€6]zI=)0)%S)Hˆ,P%(H =6%X!c`c,"e._'E^!,,ij*kA,G5(+)](#9:U% 5t,,,1C;)8W2WD(U%B"(u,,1C;  =6%X!c`cl!,i,"!"#.zi(W,)),45+)C5F)I (`WD(()[)+>+j[,)y++ jB 670G? HIJ>K:HIJLMN8< 2=XYZ)+)*[ 7 2=2=/gm(%b!no"#"#.f/.01230124 ƒ/0+(,2%,>CT0+,G%)y+19:+Q>+1O)(C1,P%.+M#%&(,>C T0+m,>CT0+,G%)y+)d5,i=H)F)()[))b+ !"j1v%+)C!* =)>((,G1i1J6[#R%T[,6P1;C13+I($(%4I=)„5+)](()„55‰6[+>+W‰ Y+ jB1GH(,D=(0+)y+%)y++ !"n)$)6F()DI,>CT0+,G% )y+#[+]=)y+P(B+M)4()8,>CT0+U%8+TRC6&SI9c,z ,G%)y+Z,+)%6[9c,z+)M),45Z,,2+Z6O($I6,(kU% (yIZ==)vU%SD(1O)(C(C6,4+()*+),4)C;(1VT;S6[)y++Z +)](#9: 2=0=/g,('a'$p" CQe)V,),4SIPW,)(D()O(9c#[5+)C1c,!8Ig()3++M 9c,TR19:++B,(),4) I,,+w(u+)tmC+ 5]5>CnTvTv(,D(L, mYC5~+1_=nI+)Y5#C+)C(9 #,+C+>,),P%) ˆ+)$)!>+)5" +^I,C#9%W,)(DI6Y)Z,b+>+9L++w](1T;,P%1Z1e(>+ 1V$(),P%1D!*)&()3+I),G%j,D(+M+>+)y+!,)+)i()C2( T-T[)&()]Sd)y+!,)[SS()a5,)I)))_I!>(;C6[ ),G%j,D() i)9a+)(1e(uZ,m&%!,)W)B%gnRS#[5V( 1,P%](1>5u6FmC) +)#[)[+Z=)i+n %S),2(W)a()GW)aj[(L,5~((>,+MPW,)(D()O(9c )b+>,Q]%1e6[1#h#€,6[C()D)4(f+)i(ZW),D)b9c, #[5+a(>+,>CT0+I+>+j&+=)0)%S)=)B,jYW)CYI#C#J 2=T=+.b"a'$p" a(>++)M),45#[5V(+a6,4+()9cQ%S2IW)>JjZ6L, 9c,z6[)v%)9zT;SjV5a[C+w(uW,)U%+a(>+[S zF6&SI18,6L,5t,)[,>C(CU%>(F)1B5),45(y(>+)[S 1P%($+)#%‰+)C5F)5V(!8W,)),45,2 b(C()c,1;,[S SI+p6L,!*(,DjV+MQe)V,I!*,C#9%6Y)C>IW,)(DI…Ve,)9 1eZ,"(2()F6]1P#[5!C1G1>=3(8(6,(k5V(z+)M),45#[6] 1PW)a)P+wAŠC()hCI)bW,)),455[z+)M),45($+)#%‰19:+ +v19:+U%(R5I+),!fIjl,T9‡()25)d550+1$+)#[5(8(+a(>+ ? +)M),45I#[5(8(),45605[B6[)RTR1e(,(9",C=)Z#[ ,>CT0+Is#%S4+>+h5[S+[(8() I,i=+>+h5("()[))b+C 9c,#C1Vm6u)lI6u+)%S2nI!8)C[(),4I+Z$+)(C(9  #, )$)6F)b#x1Z5[(a,1eT[)W)>),P%()c,,I(R5!3++)C+a (>++)M),45#L=5F)a5S(a,5;)T;(F)j[S1P([,m5V(!8W,) ),45(C+a(>++)M),45#L=n1i+WD(W,)),45(uU%>(F)+)M ),45#L=+MjB()R(a,(C+>+Y5)y+6uU%I1~+j,4(#[Y5@X• @‹](5C!*Z=g+)R()[)+M+]=(2+pU%gj;1l),4=1G (a,[S+[+Z()25),P%W,)),45UiSj>%(C+a(>++)M),45 #L=I,i=(a,)C[()[)+a(>+(8() 6[+w#[)C[(),4jB()R5F) )  0=XYZ"\ Œ%()*+(DI()&()]S1;C13+)y+!,)(,G%)y++)9+)O%(>+1V ),P%+MQe)V,)9)y+!,)%)y++ !"6[%)y+=)`()a)9 T9c)9+w1ejOQh5)_ITCU%)4,b9c,6L,9c,I,b+)5_ )y+!,)6L,Qe)V,I5[1!8=)0)%S))y+!,)+Z+C"#3(%`,(,G%)y+()F )y1P%]((f)b#8,!8I+>+)+9Q^+M+)5_(f‹l,+>+(4;Qe)V, )9#9%(%SPI(,D=Qi+6Y)Z=)„51l,(0SI+cj;+I56P,1F))S 5a,(9cQ%U%))[QZ55V(=)v+w1eB))9"(L,1;C13+)y+ !,)(,G%)y+…6[1d!%1Z#[5V(!*S2%+),P%U%>53++M,1F))*+ (;[S#%a#[[C+BIRSW)ZW)Y+)C)b9c,#[5+a(>++)M ),45#L=E",6F9c,,>C6,2+)M),451R%+)r#[U%B#$+>+h55[+k =)B,T;STtI=)B,+)O%(>+)),456P5~()y+(&=I1;C13++M+>+h5a, ()9cZ,6L,+>+h5d>+h5#[+C+M+aI+a()S5~()[(9co+p 6L,+)5_+>+h5q#[9c,%8JIT;SjBC+>++C5+)C+>++CW,D ()3+I#[9c,TF%TJ(1G+>++C6bj9L+6[C(9 #,C1ZI+)M),45 #L=#[5V(+a6,4+W)ZW)Y)96a+p),25(i+ T=Pk(Y`i @ [...]... TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 2 Kế hoạch chuyên môn nhà trường 3 Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông”- NXB Giáo dục 4 Điều lệ trường Tiểu học 5 Luật Giáo dục - 2005 – Bộ GD - ĐT 6 Luật phổ cập Giáo dục tiểu học 7 Tâm lí học đại cương – PGS Nguyễn Quang Uẩn ( chủ biên) 8 “Những điều giáo viên chủ nhiệm cần biết” NXB Lao động -2009 9 Sổ chủ nhiệm 10 Sổ theo dõi... khoa học giáo dục (Hà Nội 1996- PTS Phạm Viết Vượng (chủ biên)) 12 Các tạp chí Giáo dục và thời đại 13 Các chuyên đề Giáo dục Tiểu học của Vụ giáo dục Tiểu học 14 Một số SKKN cùng chủ đề của các đồng nghiệp XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM Tổng điểm: Xếp loại: TM.HỘI ĐỒNG KHOA HỌC: CHỦ TỊCH – HIỆU TRƯỞNG: 29 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG... BGH nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 2A, tôi bắt tay vào việc ổn định tổ chức lớp Tôi cho các em bầu ban cán sự lớp Như vậy các em được tự chọn ra bạn ngoan, gương mẫu, học tập tốt và có khả năng lãnh đạo lớp vào đội ngũ cán bộ lớp Đội ngũ cán bộ lớp đã có, tôi họp riêng các em phân công nhiệm vụ cho từng em Trong buổi sinh hoạt lớp đầu năm tôi đã làm các công việc sau: + Em lớp trưởng: quán... nào cũng làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Bởi vì công tác này đòi hỏi người GV cần có một nghệ thuật Không chỉ cần chuyên môn vững đảm bảo dạy tốt cho các em những tri thức cần thiết của lớp mình phụ trách mà còn cần một tấm lòng yêu trẻ, một sự nhiệt tình trong công tác, nắm bắt đặc điểm tâm lí của từng em để có thể đưa ra biện pháp giáo dục cho phù hợp 3.2 Thuận lợi: GV chủ nhiệm nhận được sự... sao đuôi vậy” * Tiến hành làm sổ chủ nhiệm: Sổ chủ nhiệm được xem là nhật kí của lớp Nó ghi lại kết quả học tập, những diễn biến trong lớp trong suốt một năm học vì vậy khi làm sổ chủ nhiệm tôi thật thận trọng, tôi ghi đầy đủ các chi tiết theo mẫu: Trong đó tôi chú ý nhất là: - Sơ đồ chỗ ngồi - Danh sách cán bộ lớp (Địa chỉ – số điện thoại) - Nội quy trường lớp - Theo dõi kết quả thi đua -... đã được phân công, bàn trực nhật ở lại làm vệ sinh trong lớp học Truy bài ngồi theo nhóm (bàn) 2 người ôn lại bài cũ, kiểm tra việc học bài ở nhà của nhau Khi xếp hàng ra vào lớp hay thể dục giữa giờ: lớp trưởng là người điều động các bạn sao cho thật nhanh ngay ngắn 18 * Sau mỗi tuần, GV cần tổ chức sinh hoạt lớp để nhận xét công việc trong tuần qua: cả lớp cùng nhận xét các việc mà lớp đã thực... bài… và báo cáo cho lớp trưởng kết quả học tập của lớp hàng tuần, hàng tháng + Lớp phó phụ trách văn nghệ thưòng xuyên giữ nề nếp hát đầu giờ, giờ ra chơi vào, sinh hoạt văn nghệ cuối tuần , trong các đợt thi do trường tổ chức + Lớp phó phụ trách lao động thường xuyên quán xuyến cả lớp khi làm vệ sinh “1 phút sạch trường , khi lớp lao động, vệ sinh cá nhân 16 + Tổ trưởng (Dãy trưởng): Theo dõi các... chủ nhiệm lớp đó là “cái tài” của một nhà tâm lí và “cái tâm” của một nhà giáo dục Khi kết hợp nhuần nhuyễn, hoà quyện hai yếu tố này thì người GV nói chung, người GV chủ nhiệm lớp nói riêng đã có thể làm tốt trách nhiệm của mình trong thời đại mới ngày nay và hơn thế làm thăng hoa nhân cách của mình trong lòng bao thế hệ đồng nghiệp và học trò yêu dấu II KHUYẾN NGHỊ : Muốn làm tốt công tác chủ... huấn luỵên phong thái tự tin cho HS làm lớp trưởng, luôn nghiêm túc trong công việc mà cô giáo giao - GV hướng dẫn thật chi tiết, tỉ mỉ cho đội ngũ cán bộ lớp trong vài tuần đầu để các em quen thành nếp và dần dần có đội ngũ tự quản tốt Trên cơ sở đó giáo yên tâm quản lí HS theo hướng chỉ đạo từ xa Ví dụ: Khi có tiếng : “ Một phút sạch trường – sạch lớp : Lớp phó phụ trách lao động điều khiển các... một số em còn nhút nhát, xa lánh bạn bè, một số khác lại hay cãi, nghịch ngợm, hứa rồi xin lỗi nhưng lại mắc khuyết điểm, một số lại hay nói tự do, nghĩ sao là nói vậy cho dù đang học hay đang chơi Nhìn chung lớp 2A có nhiều HS còn hay nói tự do, đối tượng HS khác nhau và rất phức tạp *Về học tập: Qua kết quả khảo sát đầu năm cũng phần nào phản ánh được kết quả học tập của các em Lớp có một số
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học, SKKN một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học,

Từ khóa liên quan