Tổng hơp 30 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2015

52 2,974 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 13:46

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: Toán Thời gian làm bài:120 phút Ngày thi:12 tháng 7 năm 2014 Câu 1. (3,0 điểm)   x 2−  !" #$%&'(!)* 2 x 5x 6 0− + =  +$%&'(!)* x 2y 1 2x y 5  + =  + =  Câu 2.(2,0 điểm) , 1 1 1 M 1 1 a 1 a a    = − −  ÷ ÷ − +      a 0;a 1> ≠ /0!12 #3!4)52 a 3 2 2= − +6789:2;<673&'(! Câu 3. (1,0 điểm)  ==><?!@;0ABC2D!E==FGH(== IJ9C6.(==!E3-K7D==LCB-<4 +II Câu 4. (2,5 điểm)  ,M'E!)NOPQ'E!3BR#/STC&HCBLHM'E!)N OPQC&HCC&0 M'E!)NOPQG2UBLH;V;'WG-<X !)Y!!4PX;<!4-=! #!)Y!* 2 AD.BE R=  +Z45-5)32)9M'E!)NOPQ[3!4PXG!4)5 \F Câu 5. (1,5 điểm) Tr     ! "#$%  &   '#( )*   +,"1 1     $%&'(!) 2 x 4x 21 6 2x 3− + = +  #,!4BL2Y),!!4B6,, 2 2 2 AM BM CM= +  367, · BMC  Tr     ! "#$%  &   '#( )*   +,"2 2  ]^$_P`abcbPdP ecf cghi SjklabPmnoI/$poqr$ s2p#Itu#Iv 2=*P_ !<H*#:JwJ#It E!;<<*#I&0O=!E!&4Q Bài 1:   $%&'(!)*+uvRx  $%&'(!)* # w I + − =  $%&'(!)* # :      − =   + = −   /0!1*oR v # v v # − − Bài 2:  ,&'(!)* ( ) ( ) # #  + I    − − + − = &- !&'(!)OQ;= !&y 1!4)5 !4)5&'(!)OQ !7 Bài 3:  @=!y?!;<!@=!-,<<6#!ELC;<)9! E!,<<=!-@3(@F;<z!E\C;<)9!E !D@,<<=!-;<,9{ Bài 4: ,'E!)NyP'E!3BL)9?!@M'E!)NOPQ;FH#$-<X O|,8BL$LXLQ6,,X$UBGc'E!}!-=!!  GU XGL'E!}!BU'E!)NOPQG;<~ &- !!4~@C& !*~R$ - !*         = Bài 5: Tr     ! "#$%  &   '#( )*   +,"3 3  ,BR       # # + + t #I # + + + + + + + + R     # +v + + + !)Y!*•B SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH 10 THPT BÌNH DƯƠNG Năm học 2014 – 2015 Môn thi: Toán E!;<<*#I&0L=!E!!, S,4!<H#:JwJ#It Bài 1 OQ /0!1BR #  + # # #  − + − + Bài 2 OLvQ ,<67HR€# # -<HR Ja•‚54<67)9?!@ƒ&}!,G@ #J,G@!,‚5<67Y!&„&3 Bài 3 O#Q J$%&'(!)  t + #  +      + =     − =   #J$%&'(!)# # u+u#RI +J$%&'(!) t u: # u…RI Bài 4O#Q ,&'(!) # u#OuQx#uvRIO;<67Q Tr     ! "#$%  &   '#( )*   +,"4 4  J!&'(!);= !&y 1 #J4!4)5&'(!) !)4[K +Ja.!4)5<,BR  # x # # G!4)5\F!4)5 Bài 5 O+LvQ ,OPQ'E!3BL)9B;FH9!,<'E!)NAT,G}! -=!!  B-<RB7BU'E!)NOPQG2ST'E!}!U'E! )NOPQG J!B;<!4@C&Z45'E!3-<y'E!)N!,GC& !4B #J! · · ! = -<†2B-=!y +J!BBRB2B Tr     ! "#$%  &   '#( )*   +,"5 5  Tr     ! "#$%  &   '#( )*   +,"6 6 H = ( )    − +  SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CÀ MAU Năm học: 2014 – 2015 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : TOÁN Ngày thi 23/6/2014 "#$% Bài 1 :  Q$%&'(!)w # uvuwRI Q67&'(!)* # x#OxQx# # x#xRI-=! Bài 2:  &- 3!4)5BR 1 1 6 2 6 2 + − + /0!1& 1 2 2 1 2x x x− − − + + − '( 2 3x≤ < Bài 3 : Q$%&'(!)* # : H w  H w − =   − = −  Qa•‚5#<67*HR # -<HRvuw)9?!)‡1@PH-<1@!, ‚5)9 Bài 4: 2@ˆK [<!F&+;V)@!C%[<-<)@!?!‰!9v ['W@ˆK. [3Y!v+ # [<-<)@!ˆKV Bài 5:  ,!4B +! 1L@C&),!'E!)NOPQ4'E!,~LS!4B;V ;'WUOPQGLX &- !*!4~S;<!4@C& !*XJJ~S Tr     ! "#$%  &   '#( )*   +,"7 7  - $1oLŠ;V;'W;<7! L‹P!'E!)N!,GC&!4B~S 4 3=!ŒBHŒ)9!\ » PQ O=!)?! 4oLŠQ  ••••C••• Tr     ! "#$%  &   '#( )*   +,"8 8  ĐỀ THI VÀO LỚP 10 ĐĂK LĂK MÔN TOÁN NĂM HỌC 2014 – 2015 !)#*+*+, y*OLvQ - $%&'(!)* # u+x#RI - ,&'(!)* # v  t v   - -  − = −   − =  LC !  #   =   =  y#*O#Q ,&'(!)* # u#OxQx # x+x#RIOQO;<67Q - 4!4)5&'(!)OQ !&y - 4!4)5&'(!)OQ !&y  L # Ž•*  #  x # # R# y+*O#Q - /0!1 # + # + z t + z t +  + − = − − + - aC&'(!)'E!}!‹BOI•Q-<6,!6,! 'E!}![* xHRI ytO+LvQ ,!4B 'E!,BL;FH2?H‘@,GO2=!)?! LQC-=!! 2;94GBLB;V;'W;<o-<Š - !)Y!Bo2Š;<!4@C&-<45yP'E!)N!,G C&!4Bo2Š - !)Y!*oBR2 /- !)Y!*P ⊥ oŠ - !)Y!2HŒ)92ox2Š=!Œ yvOQ !4)5\F*  t + t #Iw t       + = + − + +  •I Tr     ! "#$%  &   '#( )*   +,"9 9  Tr     ! "#$%  &   '#( )*   +," 10 10 [...]... song song vi nhau tng ụi mt Trn Th Hng H THCS Nguyn Cao Qu Vừ Bc Ninh 35 35 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 Sở giáo dục và đào tạo bắc giang đề chính thức đề thi tuyển sinh lớp 10 TRUNG HOC PHễ THễNG Năm học 2014 - 2015 Môn thi: toán Ngày thi: 30/ 6/ 2014 Thời gian làm bài: 120 phút, Không kể thời gian giao đề Cõu I ( 2.0 im ) 1 Tớnh giỏ tr ca biu thc 2.Tỡm m hm s: Cõu II( 3.0 im ) A = (2 9... -Ht Trn Th Hng H THCS Nguyn Cao Qu Vừ Bc Ninh 16 16 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 Trn Th Hng H THCS Nguyn Cao Qu Vừ Bc Ninh 17 17 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 S GIO DC V O TO Kè THI TUYN SINH LP 10 THPT LNG SN NM HC 2014 2015 Ngy thi: 26/06/2014 Mụn thi: Toỏn THI CHNH THC Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1 (2 im) a Tớnh giỏ tr ca cỏc biu thc: P=( b Rỳt... Cao Qu Vừ Bc Ninh 18 18 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 Cõu 5 (1 im) x + 2y Ê 3 Cho x, y l hai s thc dng tha món : S = x +3 + 2 y +3 Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc Trn Th Hng H THCS Nguyn Cao Qu Vừ Bc Ninh 19 19 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 S GIO DC V O TO K THI TUYN SINH LP 10 NM HC 2014 -2015 LONG AN Mụn thi: TON (CễNG LP) Ngy thi: 28/6/2014 CHNH THC Thi gian: 120 phỳt (khụng k phỏt... THCS Nguyn Cao Qu Vừ Bc Ninh 27 27 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 Kè THI TUYN SINH VO LP 10 NM HC 2014 2015 Ngy thi : 21 thỏng 6 nm 2014 Mụn thi : TON (Khụng chuyờn) Thi gian : 120 phỳt (Khụng k thi gian giao ) CHNH THC ( thi cú 01 trang, thớ sinh khụng phi chộp vo giy thi) Cõu 1 : (1im) Thc hin cỏc phộp tớnh ( )( A = 2 5 2+ 5 a) ) Cõu 2 : (1 im)... bỏn kớnh ca ng trũn tip xỳc vi c hai ng trũn ó cho Trn Th Hng H THCS Nguyn Cao Qu Vừ Bc Ninh 32 32 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 S GIO DC V O TO THANH HểA ẩ CHNH THC A K THI TUYN SINH LP 10 THPT Nm hc: 2014 2015 Mụn thi: Toỏn Thi gian lm bi: 120 phỳt khụng k thi gian giao Ngy thi: 30 thỏng 06 nm 2014 cú: 01 trang gm 05 cõu Cõu 1: (2,0 im) 1 Gii cỏc phng trỡnh: a x 2 = 0 b x2 6x + 5 = 0...S GIO DC V O TO TNH NG NAI Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 THI TUYN SINH VO LP 10 THPT 2015 THI CHNH THC NM HC 2014 - Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) ( thi ny gm mt trang, cú sỏu cõu) Cõu 1 (2 im) 1) Gii phng trỡnh 4x2 - 9 = 0 2) Gii phng trỡnh 2x4 - 17x2 - 9 = 0 3) Gii h phng... món: ab + bc + ca = 3abc Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc: F= 1 1 1 + + a + 2b + 3c 2a + 3b + c 3a + b + 2c Trn Th Hng H THCS Nguyn Cao Qu Vừ Bc Ninh 30 30 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 THI TUYN SINH VO LP 10 THPT TNH THI NGUYấN nm hc 2014 -2015 (Gm 10 cõu) Cõu 1 (1,0 im) Khụng dựng mỏy tớnh, hóy rỳt gn biu thc sau: Cõu 2 (1,0 im) Rỳt gn biu thc Cõu 3 (1,0 im) Cho hm s bc nht y = (1 2m)x + 4m... THCS Nguyn Cao Qu Vừ Bc Ninh 24 24 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 (x 2 1 1 1 27 + y2 + z2 ) 2 + 2 + 2 ữ y z 2 x - Ht Trn Th Hng H THCS Nguyn Cao Qu Vừ Bc Ninh 25 25 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 S GIAO DUC VA AO TAO KY THI TUYấN SINH PHU THO VAO LP 10 TRUNG HOC PHễ THễNG NM HOC 2014 -2015 Mụn toan Thi gian lm bi: 120 phut, khụng kờ thi gian giao Cõu1 (1,5im) Trong cỏc phng trỡnh... ln lt ti N v M Chng minh t giỏc CDMN ni tip Cõu 10 : (1 im) Cho t giỏc ABCD ni tp ng trũn tõm O, bỏn kớnh bng a Bit AC vuụng AB2 + CD 2 gúc vi BD Tớnh theo a Trn Th Hng H THCS Nguyn Cao Qu Vừ Bc Ninh 29 29 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 S GIO DC - O TO THI BèNH THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2014 - 2015 Mụn: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gia giao ) Cõu 1 (2,0 im) Cho biu thc: 1 ... Vừ Bc Ninh 33 33 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 Cõu 5: (1,0 im) Cho cỏc s thc dng x, y, z tha món xyz = 1 Q= Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc 1 1 1 + + x + y +1 y + z +1 z + x +1 -Ht Trn Th Hng H THCS Nguyn Cao Qu Vừ Bc Ninh 34 34 Tng hp thi vo THPT nm hc 2014 -2015 S GIO DC & O TO K THI TUYN SINH LP 10 THPT TP. NNG Nm hc: 2014 2015 Mụn thi : TON CHNH THC Bi 1: .   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: Toán Thời gian làm bài:120 phút Ngày thi: 12 tháng 7 năm 2014 Câu 1. (3,0 điểm) .  #Q!7LL=L>?!@@'E!)N +QZ45y'E!)N!,GC&!4=  ĐỀ (&ĐA) THI TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 THPT TỈNH HÀ NAM MÔN THI: TOÁN Năm học 2014 – 2015 Ngày thi: 25 tháng 6 năm 2014 Câu 1*OLvQ /0!146* Câu. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2014 -2015 Môn thi: TOÁN (CÔNG LẬP) Ngày thi: 28/6/2014 Thời gian: 120 phút (không kể phát đề) Câu 1*(2 điểm) Bài 1:8&„&3* (
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hơp 30 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2015, Tổng hơp 30 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2015, Tổng hơp 30 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2015

Từ khóa liên quan