0

SKKN ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THCS

24 1,538 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 09:14

      !"#$ %&'()*  !"#$%&'!()$$!"*+',-'. /'0'! 1(+''023 !)$! 4'.0"*5'!6!27'0 ' !8$(9.:;2<'0$!"*+',-': /'0'!=>!"?=@,!A$  '!!BA:$!"*+',-'.: /'0'!=>!"?=@,!A$ C; D'0*EF!G'0HE'I,EJHE 1 %+,-.   GB( +'  1$K '!  G'0L /'L '!'0! 4,  ;"'0!1$$7K<   M,;C   /'!8$LN'I'0  !27'0O!GOPA*!1$ */010 *234567489: : ,Q 0 GBP9$O!:!-'0!RB0!6S"*/TJ$UCV"W$!# %,#S"G;X'! Y: ,Q (:'0!M$G$!BAY#'00 GBP9$,;1'0Z,$UCS"G;X'!'*%Y: ,Q 2 $!27'0;X'!0 GBP9$[ M"!1$Q ;"'0!1$O!:!-'0\;B'0Y]D$!"^'L /' !8$_L&'I'0%$G$*+"$`"$7ab'W ! M"(L /'!8$DL>'I'0$UC,-'!1$D!BA Y#'00 GBP9$,!1$K '!$`'O!b YAY2c$KC"['00 C YBA'!1$?O\d ,#%QO !1$D$eO!1$$]$!"^'L /'!8$_L&'I'0(*+"$`"(!G Y#,!1$K '!$`'O!b YAY2c$(O!G; M'\!"^'L /'!8$_L&'I'0%$I'$8YMa +'KBA'KG$!0 GBL!BCD %$I'$8YMS"b'%fPA*!1$DYG'!0 GL/S"b0 GBP9$<['0,-'!1$gYG'!0 G!BA Y#'00 GBP9$D! 4"S"b$UCS"G;X'!0 GBP9$$h'0'!2f'!L!b! $UC$!27'0;X'! 0 GBP9$O!:!-'0! 4'!'!\ i;23'0D'!j'0K)Y: ,Q Y]Y2c$!)$! 4'$!U*/"!-'0S"C( 4$ PA*!1$$G$,-'!1$D;B'0Y]$],-' /'0'!\ 4$Y: ,Q $`'Y2c$!)$! 4' ;+'$G$,k.'# P"'0PA*!1$DO!27'0O!GOPA*!1$laCB0m,$b:$!8$PA*!1$n O!27'0 4'PA*!1$(L M,;CYG'!0 G\W (Q '023 0 GB( +'!XS"C';1'0'!e %:;<=>7?@6A>7B>CDE7F4GHI<J9:B67AB!RB$!"^'\ *"KCL47F6: B'! "'0"*+''!Z'( 4$PA*(!1$ /'0'!! 4"S"b$!2C$CBDN%4 */"Lo,$p'$CB\q: ,Q L M,;CYG'!0 G!RB$!"^'L /'!8$L>'I'0'!r, 'Z'0$CB$!e%2c'0PA*!1$,-' /'0'!s%KG'0L /'L '!'0! 4,,ab'!Z' ,"W'$! CKt(;CBY: $u'0Ym'0'0! 4O\ */7D<GG:3?M6A6A7N64OP _!A,( .: ,Q L M,;CYG'!0 G!RB$!"^'L /'!8$L>'I'0'!r,'Z'0 $CB$!e%2c'0PA*!1$,-' /'0'!\ _W 2c'0'0! +'$8". ?O;"'0'0! +'$8"(e'Y:;<=HI<J9 :B67AB7QL47PR6HS67O4HT6U6A'!r,'Z'0$CB$!e%2c'0PA*!1$,-'  /'0'!L!W v<;23'0\!3 0 C'L!bBKG['I,!1$EJHH=EJHEY/' 'I,!1$EJHE=EJHw\ -*V4:W476A7N64OP*  q: ,Q $-'0G$L M,;CDYG'!0 G!RB$!"^'_s$UC,-'!1$ '!r,. 3 _I'0$23'0Y: ,Q L!Z"L M,;CDYG'!0 G!23'0x"*+'DY6'!Ly\b, abB$!e%2c'0L M,;CDYG'!0 G !23'0x"*+'DY6'!Lyg$!f'!xG$DL!G$!S"C'D $-'0ar'0gL!-'0!X'!!8$DYW O!]'!2'0$h'0L!-'00Z*GO%)$'k'0'\ _!W !cO0 jCL M,;CYG'!0 G$UCDYG'!0 G$UC(Q ()YG'! 0 G$UC\G'!0 GL6O!3 D$]G$P9'00 GBP9$(Y#'0( +'K) /'a#$UCD 0 zO!1$K '!K{C$!jC! /"K]\ _]'! "!X'!!8$(Y#O!Z'!BG;B'0YG'!0 GO!b $CBg$!z|!7'Q YG'!0 G$bS"G;X'!%&'!!# ; !8$$UC!1$K '!DS"C'Z,Q ,8$Y#!BAY#'0 f$!$)$D$!UY#'0$UC;B'0['0 /!1$ /O!"L /'!8$D!B'!'!L&'I'0 ,Q \ _G'!0 G!BAY#'0PA*!1$aCB0m,YG'!0 GS"G;X'!PA*!1$;B'0Y]$!z ;1'0L M,;CDYG'!0 G'I'0%)$(?'P9'0(B!)$ 5'\!z;1'0O!27'0O!GODL& !"?%e*!-'0 'O!b'!m [!1$K '!YMYG'!0 GS"G;X'!PA*!1$\ _G'!0 GL/S"b!1$?O$UC!1$K '!D!'!f$!!1$?O$UC!1$K '!L!-'0 $!NYG'!0 GL/S"b$"W $u'0,$!z|$bS"G;X'!!1$?O\ABY "L 4'$!B!1$ K '!$u'0!C,0 CxG$Y6'! +"$!fYG'!0 GL/S"b!1$?O(Q *+"$`"L!-'0?O ;"'0(BL!b'I'0G ! 4'; !8$,$!z;1'0L!b'I'0(?'P9'0; !8$;B'0 ( 4$0 b S"*/$G$'! 4,(9O!8$!cO\ _Z'0$CB$!e%2c'0YL M,;CD! Yb,abB([CYG'!0 GY2c$Yz'0$!"^' L /'!8$DL>'I'0D([C$]L!b'I'0O!Z'!]C$CB\: ,Q ;CYL M,;CH}O!zD L M,;CH /DL M,;C!1$Ly!RB!2Q'0L M,;CL /'!8$DL>'I'0$7ab'D'I'0 %)$(?'P9'0L /'!8$$UC'023 !1$DO!u!cO(Q '# P"'0$!27'0;X'!D!3 0 C' S"*Y6'!\ _/!cO!cO%|0 jC$G$!X'!!8$L M,;CD)%"?'D;~$'0! 4,O!G!"*2" Y M,(!A'$!/'!2c$Y M,$UC,d !X'!!8$\ -*I<<=JL6AHSXP56A7N64OP 0! +'$8"(X,;C,#KW0 b O!GOYMKBA'YL M,;C!RB$!"^'L /'!8$ L>'I'0'!r,'Z'0$CB$!e%2c'0PA*!1$,-' /'0'!\ 4 2*/0Y% *@Z[\K\P]6  _ M,;C.!RB)Y M' /'0( 4DL M,;C%xR,xoX'!!X'!!)$/YM YG'!0 GD'!?'xo\ _G'!0 G.%2Q$f'!D'!?'Y6'!0 G;6\ 5 _: ,Q L M,;CDYG'!0 G%xR,xoX'!!X'!!)$/D2Q$f'!D'!?'Y6'! ,#$G$!B'P 4';B'0,W S"C'!40 jC'023 PA*('023 !1$D0 jC'023 !1$ (Q '023 !1$D0 jC$!e%2c'0$UCS"G;X'!PA*!1$(Q *+"$`"$!"^'( 27'0S"C',W S"C'!4$UCx•!# \  _ M,;C(YG'!0 G%!C L!Z";B'0,#S"*;X'!!W'0'!e'!r,xG$ Y6'!L/S"b!)$! 4',9$ +"PA*!1$\ M,;C%!"!?O!-'0 '[; +'0%€Y/' !4!W'0(L/S"b!)$! 4',9$ +"PA*!1$\G'!0 G%xG$Y6'!,8$Y#YA Y2c$(!)$! 4',9$ +"PA*!1$\ _G'!0 GL/S"b!1$?O!)$$!e%( 4$xR,xo,8$Y#YAY2c$$UC!BA Y#'0!1$$UCKB(Q ,9$ +"Y;CYW (Q ,-'!1$\9$ +"$UC,-'!1$Y2c$ $9!M!BG!'!$G$$!"^'L /'!8$DL&'I'0\[$G$$!"^''*DL!  /'!'!L M, ;CDYG'!0 GL/S"b!1$?O,-'!1$D$`'O!b ! /L/!'!'!j'0 +"$!f'!r, L M,;CY2c$Y`*YU$b(Y6'!f'!(Y6'!%2c'0L/S"b!1$?O$UC\   3.1. Chức năng xác định: _•G$Y6'!Y2c$,8$Y#$`'YA;B'0( 4$!)$! 4',9$ +"PA*!1$D,8$Y# !)$! 4'!"^'L /'!8$DL&'I'0$UC$!27'0;X'!0 GBP9$,YAY2c$L! L/ !z$,#0 C YBA'!1$?O\ _•G$Y6'!Y2c$f'!$!f'!xG$DL!G$!S"C'D$-'0ar'0;B'0L M,;CDYG'! 0 G\ 3.2. Chức năng điều khiển : _!G! 4''!j'0,kWD,k$!2CWDL!]L!I'D(2Q'0,~$(xG$Y6'! '0"*+''!Z'\/S"bYG'!0 G%$I'$8YMS"*/Y6'!0 b O!GO$b ! 4'!)$;A'0D 'Z'0$CB$!e%2c'0D! 4"S"bPA*!1$(0 GBP9$!-'0S"C( 4$Y: ,Q DW 2"!BG $UC(!2Q'0P‚'a /)YG'!0 GYMW 2"!BGO!27'0O!GO!1$?O\ !-'0S"C$!8$'I'0'*DL M,;CDYG'!0 GKt%Y "L 4'$`'! /YM. 6 _ zO'~,Y2c$X'!!X'!!1$?OD,8$Y#O!Z'!BG(;X'!Y#!1$%)$ $UC;B'0%QOD[Y]$]a 4'O!GO0 zOYƒ*/"Lo,(am P2ƒ'00 „ g0 zO Y "$!N'!D!B'! 4'g _   zO    a /  Y2c$  L!b  'I'0  !1$  ?O  $UC  ,X'!  KB  (Q  *+"  $`"  $UC$!27'0;X'!gxG$Y6'!'0"*+''!Z'!'!$-'0$h'0'!2$!2C!'!$-'0D[Y] Y "$!N'!O!27'0O!GO!1$?OgO!G; M'L&'I'0)YG'!0 G\ zO0 GB( +'Y;C 0 b O!GOO!u!cOYM'Z'0$CB$!e%2c'0PA*!1$\ *7^4JD6A489G_6:  GB( +'$!2C'~,a~L6O(Q $G$!!8$;CY!RB!2Q'00 CB /O(;~$ '0! 4,\G$a L M,;C$!2CaG,KG,9$ +"PA*(!1$l'I'0%)$K{P9'0'0-' '0j /'0'!S"CTL&'I'00 CB /OnD,W S"C'!40 jC$G$L&'I'00 CB /OD0 jC L&'I'00 CB /O(Q L /'!8$'0-''0j\# P"'0a L M,;C$!2CO!b'G'!Yz'0 '# P"'0PA*!1$!RB$!UY M,D$!UY\!)$;A'0L M,;CDYG'!0 GL/S"b!1$?O ,-' /'0'!\!2CY6'!;…N%40 jC$G$L&'I'0;B'0,#YDN;1'0($eOY# '!?'!8$;B'0$G$$Z";B'0,#a L M,;CDN%40 jC$Z";~$'0! 4,L!G$!S"C' ()%"?';B'0,#a L M,;C\p'%‚'%#';B'0xG$Y6'!!/'B%a L M,;C Y1$! M"D'0!R! M"D( /!C*L /'!8$'0-''0j\&!"?( /$Z"!„ ;~$'0! 4, L!G$!S"C'$!2C$CB\!2C'~,Y2c$,#S"*;X'!;CYL M,;C\ !"##$%& CKW!1$K '!Y"0kOL!]L!I';B'0( 4$!1$,-' /'0'!(XYZ*L!-'0 O!b % /'0,†Y€D'/"$G$R,L!-'0a /$G$!!1$!XKtL!-'0YA! 4"S"bWD !?,$!f;<!'!!1$K '!*/"Lo,\ '##()*+, _b'!Z'Y2c$O!Z'$-'0PA*a#,-' /'0'!L!W v\ -./*01) 1 _!"?'%c . ‡ 0`'0h (O!u!cO(Q L!b'I'0'0! +'$8"$UCab'!Z'\ ‡]Y "L 4'2(e'(;CBY: $u'0Ym'0'0! 4O _!]L!I'. 7 ‡#KW!1$K '!$!2C$]|!8$!1$?OWD!9Y#'0;B'00 3!1$D$G$R, $!2Ca /$G$!)!1$()YG'!0 G;B'0( 4$!1$,-' /'0'!\ ‡N%4!1$K '!*/"Lo,,-' /'0'!$CB\ ‡! /"K)S"C'Z,(!2Q'0P‚'!1$?O<'![0 CYX'!\ ‡! /",- ;23'0$!B!1$K '!0 CB /Oar'0 /'0'!DYZ*%,#!A'$!/ ;B'0( 4$PA*(!1$,-' /'0'!\ ]$h'0%!A'$!/;B'0( 4$PA*!1$,-' /'0'!\k$Pu$!27'0;X'! KG$!0 GB! 4''C*xBC*S"C'!$G$$!UYD$!UY M,$G$'# P"'0KG(Q !)$/\ P5(?'P9'0(B;B'0$"#$KW'0\\\!2'0YW (Q !1$K '!L!W v$UC;23'0!X P23'0'!2( 4$!1$,-' /'0'!$!2CW%~,S"C!)$/L!bBKG\ 2-.3+45678937:; V"C!)$/0 b'0PA*KG$!0 GBL!BC,Q D- '!?'!e*( 4$PA*!RB!2Q'0 Y: ,Q '!2! 4''C*$!z;1'0( 4$Y: ,Q L M,;CYG'!YG'!0 G%;eS"C';1'0\ !`'%Q'!3 0 C'0 CB /O%%z$$G$R,2P"*KG'0ABD$!UY#'0!)$!'! /'0 '!\M$!e%2c'00 b'0PA*$]! 4"S"b!XO!b $]K)O!W !cOYm'0Y#0 jC$G$! L M,;CYG'!0 G$UC0 GB( +'(O!27'0O!GO!1$?O$UC!1$K '!\]Y "O!`' %Q'$G$R,<'-'0!-'$];efY "L 4'WYM!1$ /'0'!<'!.!3 0 C')!1$ fDf$] % 4"YM!C,L!bB!+,DfY`"2$!B( 4$%"*4' /'0'!\Y- L! L!-'0Y: ,Q L M,;CDYG'!0 GaG,KG!RB$!"^'\ *B4`a6>7B>:bS6767:IA5XPESG_6: <+= _ M,;CDYG'!0 GO!b $I'$8(B!"^'L /'!8$DL&'I'0$UC['0,-' !1$<['0%QOg$G$*+"$`"$7ab'DW ! M"$`'YA(L /'!8$DL&'I'0$UCKC" ,d 0 C YBA'D,d %QO\ _ M,;CDYG'!0 G!M! 4'Y2c$(C ;p$!NYABDL M,;C( 4$!)$! 4' $!27'0;X'!DL/!BA$!0 b'0PA*D!1$?O\`'I'0$23'0Y: ,Q L!Z"L M,;CD YG'!0 G!23'0x"*+'DY6'!LXgYb,abB$!e%2c'0L M,;CDYG'!0 G!23'0x"*+'D Y6'!LX$!f'!xG$DL!G$!S"C'D$-'0ar'0gL!-'0!X'!!8$DYW O!]'!2'0$h'0 L!-'00Z*GO%)$'k'0'\ M,;C!23'0x"*+'(Y6'!LX!RB!2Q'0([CYG'!0 G 8 Y2c$Yz'0!"^'L /'!8$DL&'I'0D([C$]L!b'I'0O!Z'!BG$CBgL M,;CL /' !8$DL&'I'0$7ab'D'I'0%)$(?'P9'0L /'!8$$UC'023 !1$D!C*(X$!NL M,;C !1$!"#$%p'0D'!Q,G*,]$L /'!8$\ _OP9'0$G$O!27'0O!GOO!Z'f$!! 4'YA YMI'0$23'0f'!27'0Y27'0 $UC$G$YL M,;CD! \/!cO!?!cO%f$G$!X'!!8$L M,;CD)%"?'(;~$ '0! 4,'!r,!A'$!/%W !1$UD!1$%4$!D!1$(†gO!G!"*2"Y M,(!A'$!/ '!2c$Y M,$UC,d !X'!!8$\ _G'!0 G$!f'!xG$DYz'0!)$;A'0\G'!0 G!eO!7'!)$/Kt; 4 +" Y#'0%)$O!e'Ye"(27'%+'g'02c$%A DYG'!0 GL!~L!RS"G,8$!Bk$!G Y#! /" !Z'! 4'DL!-'0!e*Y2c$K) /'a#DKt8$$!/X'!$b,D;f"4D0 b,(C ;pf$! $)$D$!UY#'0DKG'0AB$UC\ _G'!0 GL6O!3 D$]G$P9'00 GBP9$(Y#'0( +'K) /'a#$UCD0 zO K{C$!jC! /"K]\G'!0 G$bS"G;X'!%&'!!# ; !8$$UCD$!z;1'0YG'! 0 G!'!Y#'0DX'!$b,$UC.'0!&(%,g'I'0%)$(?'P9'0(B!)$ 5'D!M ! 4'S"C8'0x{D0 CB /O\V"C'Z,Q ,8$Y#!BAY#'0f$!$)$D$!UY#'0$UC ;B'0['0 /!1$ /O!"; !8$,Q \ _G'!0 GL/S"b!1$?OD!'!f$!!1$?O$UCL!-'0$!NYG'!0 GL/ S"b$"W $u'0D,$`'$!z|$bS"G;X'!!1$?O\`'ABY "L 4'$!B$u'0 !C,0 CxG$Y6'! +"$!fYG'!0 GL/S"b!1$?O(Q *+"$`"L!-'0?O;"'0(B L!b'I'0G ! 4'; !8$,$!z;1'0L!b'I'0(?'P9'0; !8$;B'0( 4$0 b S"*/$G$'! 4,(9O!8$AO\]'! "!X'!!8$(Y#O!Z'!BG$CB;B'0YG'!0 G\ _G'!0 G!BAY#'0PA*!1$L!-'0$!NYG'!0 G!'!f$!!1$?O$UCD, $p'YG'!0 G$bS"G;X'!PA*!1$'!r,$b  /'!BAY#'0PA*!1$\!z;1'0O!27'0 O!GODL&!"?%e*!-'0 'O!b'!m [YMYG'!0 GS"G;X'!PA*!1$\ _/!cO!?!cO%f0 jCYG'!0 GY6'!f'!(Y6'!%2c'0.I'$8(BYk$ Y M,$UC['0,-'!1$(!BAY#'00 GBP9$<,d %QO!1$DS"*Y6'!YG'!0 Gar'0 Y M,L/!cO(Q '!?'xo$UC!C*YG'!0 Gar'0'!?'xoDx/O%BA $UC\ 9 _ M,;CDYG'!0 GO!b %Y#'0%)$!z$Y^*Y: ,Q \: ,Q L M, ;CDYG'!0 GABY "L 4'!z$Y^*(%Y#'0%)$$UCY: ,Q ;B'0S"G;X'! PA*!1$D%'!Z'WS"C';1'0'!eYb,abB$!e%2c'0PA*!1$\ c*;47O47^47a6 2.1. Các tiêu chí của kiểm tra, đánh giá _b,abBf'!B'P 4'.G'!0 GY2c$$G$,kL /'!8$DL&'I'0D'I'0%)$D |!8$D!G Y#D!'!( $UC\ _b,abBY# '$?*.$!f'!xG$D;"'0!)$D, '!aA$!DL!G$!S"C'D$-'0ar'0 ;B'0YG'!0 GDO!b'G'!Y2c$$!e%2c'0!)$$UCD$UC$G$$7K<0 GBP9$\ _b,abBf'!L!b! .# P"'0D!X'!!8$D$G$!!8$DO!27'0 4':$!8$ L M,;CDYG'!0 GO!b O!u!cO(Q Y "L 4'D$7K<0 GBP9$DYk$a 4%O!u!cO (Q ,9$ +"!RB['0,-'!1$\ _b,abB*+"$`"O!Z'!BG.!Z'%BA Y2c$$!f'!xG$;X'!Y#D,8$Y#D'I'0 %)$'!?'!8$$UC!1$K '!D$7K<0 GBP9$g$`'Yb,abBPb O!Z'!BG;#'0YU$!B O!Z'%BA YW 2c'0\ 2.2. Xác định mục tiêu bài kiểm tra Z*%L!Z"S"C';1'0'!e$UC( 4$L M,;CDYG'!0 GL/S"b!1$?O$UC!1$ K '!\ 4$%,'*0 zOL M,;CDYG'!0 GYz'0X'!!X'!!1$?O$UC!1$K '!,k L!G$;G'!%,KC %4$!S" ;X'!PA*(!1$,-'!1$\]aC,8$Y#xG$Y6'!,9$ +" L M,;CYG'!0 GL/S"b!1$?O$UC!1$K '!\ 2.3 Mục tiêu chung 9$ +"L M,;CDYG'!0 G,-' /'0'!O!b x"eO!G[,9$ +"PA*!1$ ,-'!1$\] L!G$Y D( 4$L M,;CDYG'!0 GL/S"b!1$?O$UC!1$K '!O!b P)C (B,9$ +"PA*!1$$!"'0$UC,-'!1$<DY]%.L M,;CL&'I'00 CB /OD L /'!8$'0-''0j('!j'0! M"a /(Ye'2Q$D$B''023 (''(I'!BG$UC$G$ '2Q$']  /'0'!\ 2.4 Mục tiêu từng lớp 10 [...]... quả nghiên cứu SKKN góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh - Nhìn chung qua nhiều năm giảng dạy bộ môn tiếng Anh, bản thân nhận thấy việc đổi mới đánh giá giúp GV có thể soạn đề kiểm tra theo chuẩn KTKN và phù hợp với trình độ HS Đồng thời HS cũng biết cách đầu tư và tích lũy kiến thức để đạt kết quả cao trong học tập Bản thân giáo viên cần nghiên cứu và hệ thống kiến thức để truyền... internet 2 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7– Bộ giáo dục và Đào tạo 3 Sách giáo viên tiếng Anh lớp 7 – Bộ giáo dục và Đào tạo 4 Tài liệu đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng Anh – Bộ giáo dục và Đào tạo 5 Tài liệu về đổi mới kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU I Bối cảnh của đề tài 23 TRANG 3 II Lý do chọn đề tài III Phạm vi và đối tượng nghiên cứu IV Mục đích nghiên cứu V Điểm mới trong... nghiệp trong và ngoài trường tham khảo sử dụng để nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh và những môn học khác IV Những kiến nghị đề xuất 1 Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: - Mở nhiều buổi thảo luận trong phạm vi Huyện, cụm trường liên quan đến vấn đề đổi mới kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh theo chuẩn KTKN - Nhân rộng những SKKN có tính khả thi cao và tổ chức xây dựng thư viện đề kiểm tra trên... phù hợp với bộ môn tiếng Anh mới - Ra đề kiểm tra bám sát chuẩn KTKN, và thực hiện theo qui tắt dạy kiến thức sẽ kiểm tra và kiểm tra những kiến thức đã dạy - Có thống kê điểm, rà soát qui trình kiểm tra đánh giá nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong quá trình kiểm tra, đánh giá - Hướng dẫn cho HS phương pháp học bằng cách hệ thống kiến thức của mỗi bài học vào sổ ghi... is VI ( Học sinh tự trả lời ) - Sau mỗi bài kiểm tra GV thống kê điểm từng lớp, rà soát đề kiểm tra và rút kinh nghiệm Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức Đánh giá có vai trò rất quan trọng trong phương pháp dạy học, trên cơ sở kết hợp sự đánh giá của thầy với sự tự đánh giá của trò mà người thầy chẳng những thấy được kết quả học tập của học sinh mà mình dạy đạt... mục tiêu và yêu cầu của chuẩn kiến thức và kĩ năng có trong chương trình môn học trước hoặc tại thời điểm kiểm tra Khi xác định nội dung bài kiểm tra, giáo viên cần thấy rõ những yếu tố quan trọng: - Đổi mới trong xác định mục tiêu kiểm tra đánh giá kết quả học tập - Đổi mới trong xác định nội dung kiểm tra - Đổi mới trong phân loại bài tập dùng trong mỗi bài KT - Đổi mới trong xây dựng quy trình... tác đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn KTKN nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn, bản thân rút ra những bài học kinh nghiệm như sau: - GV phải nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tất cả vì HS thân yêu - Quán triệt và thực hiện đúng theo hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn của các cấp lãnh đạo - Soạn giảng đảm bảo được mục tiêu của từng đơn vị bài theo chủ đề, chủ điểm - Chú ý các loại hình đánh giá. .. kiểm tra, đánh giá 2 Chức năng cơ bản của kiểm tra, đánh 6 6 6 -7 giá II Thực trạng vấn đề 1 Đặc diểm tình hình ở trường 2 Tình hình công tác có liên quan 3 Những thuận lợi và khó khăn của đề tài 4 Những nguyên nhân dẫn đến chất 7 7 7 8 8 lượng bộ môn tiếng Anh chưa cao III Các biện pháp đã tiến hành để giải 8 quyết vấn đề 1 Yêu cầu kiểm tra, đánh giá 2 Tổ chức thực hiện IV Hiệu quả của sáng kiến. .. trận đề kiểm tra - Giáo viên căn cứ vào sự mô tả yêu cầu nội dung cần kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong phạm vi cần kiểm tra trong chương trình để đưa vào ma trận - Căn cứ vào mục tiêu kiểm tra, đối tượng HS và tỉ lệ lượng kiến thức, kỹ năng ở các cấp độ để quyết định điểm số và thời gian kiểm tra cho mỗi cấp độ sao cho đảm bảo phân hóa được các đối tượng HS trong quá trình đánh giá Tránh... so với bài học điều đó thể hiện sự hứng thú học tập của HS Từ đó giáo viên rút ra được những kinh ngiệm nhằm điều chỉnh phương pháp dạy học sao cho đạt hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng Đánh giá về kết quả học tập của học sinh luôn công bằng và chính xác - Ngoài ra GV cần hướng dẫn cho HS cách tự học như tự hệ thống kiến thức đã học ở từng đơn vị bài học vào quyển sổ nhật ký của HS theo mẫu . ;B'0S"G;X'! PA*!1$D%'!Z'WS"C';1'0'!eYb,abB$!e%2c'0PA*!1$ c*;47O47^47a6 2.1. Các tiêu chí của kiểm tra, đánh giá _b,abBf'!B'P 4'.G'!0 GY2c$$G$,kL /'!8$DL&'I'0D'I'0%)$D |!8$D!G. YBA'!1$?O _•G$Y6'!Y2c$f'!$!f'!xG$DL!G$!S"C'D$-'0ar'0;B'0L M,;CDYG'! 0 G 3.2. Chức năng điều khiển : _!G! 4''!j'0,kWD,k$!2CWDL!]L!I'D(2Q'0,~$(xG$Y6'! '0"*+''!Z'/S"bYG'!0. M,;CY2c$Y`*YU$b(Y6'!f'!(Y6'!%2c'0L/S"b!1$?O$UC   3.1. Chức năng xác định: _•G$Y6'!Y2c$,8$Y#$`'YA;B'0( 4$!)$! 4',9$ +"PA*!1$D,8$Y# !)$!
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THCS, SKKN ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THCS,

Từ khóa liên quan