Tài liệu tiếng anh THCS ôn thi vào lớp 10

47 8.1K 58

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2015, 19:37

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và ôn vào lớp 10 DẠNG 2 : CHUYỂN ĐỔI CÂU I. CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN /hiện tại đơn ( VÀ NGƯỢC LẠI ) 1. This is the first time I have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta ) =>I have never seen him before. ( tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây ) Mẫu này có dạng : Đây là lần đầu tiên làm chuyện đó => chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây. The first time : lần đầu tiên =>Never before : chưa bao giờ trước đây 2. I started / began studying English 3 years ago. (tôi bắt đầu học TA cách đây 3 năm ) => I have studied English for 3 years. ( tôi học TA được 3 năm ) Mẫu này có dạng : bắt đầu làm gì đó cách đây + khoảng thời gian => đã làm chuyện đó for + khoảng thời gian Nếu không có ago mà có when + mệnh đề thì giử nguyên mệnh đề chỉ đổi when thành since thôi 3. I last saw him when I was a student.( lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là SV ) => I haven't seen him since I was a student.( tôi đã không thấy anh ta từ khi tôi là SV ) Mẫu này có dạng : Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi => không làm chuyện đó từ khi / được mấy năm Last : lần cuối =>Since : từ khi / for (được) 4. The last time she went out with him was two years ago.(lần cuối cô ta đi chơi với anh ta cách đây 2 năm ) => She hasn't gone out with him for two years.( cô ta đã không đi chơi với anh ta đã 2 năm nay ) Tương tự mẫu 3 nhưng khác phần sau thôi 5. It's ten years since I last met him.(đã 10 năm từ khi tôi gặp anh ta lần cuối ) => I haven't met him for ten years . ( tôi đã không gặp anh ta được10 năm rồi ) Mẫu này có dạng : Đã 1 khoảng thời gian từ khi làm gì đó lần cuối => không làm việc đó được 1 Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và ôn vào lớp 10 khoảng thời gian 6. When did you buy it ? ( bạn đã mua nó khi nào ? => How long have you bought ? ( bạn đã mua nó được bao lâu ? ) Mẫu này có dạng : when : thì dùng quá khứ đơn => How long : thì dùng hiện tại hoàn thành EXERCISES. Viết lại câu không thay đổi nghĩa: 1) This is the first time he went abroad. => He hasn’t…… 2) She started driving 1 month ago. => She has… … 3) We began eating when it started to rain. => We have…… 4) I last had my hair cut when I left her. => I haven’t… 5) The last time she met me was 5 months ago. => She hasn’t… 6) It is a long time since we last met. => We haven’t… 7) When did you have it ? => How long … ? 8) This is the first time I had such a delicious meal . => I haven’t… 9) I haven’t seen him for 8 days. => The last … 10) I haven’t taken a bath since Monday. => It is … 11. I’ve study English for 2 years => I began 12. It’s two years since I had a holiday. => I 13.The last time he came to the cinema was two months ago.=> He 14. I started the job 6 years ago . -> I have done 15. I haven’t been to the cinema for 6 years => The last time Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và ôn vào lớp 10 16. It’s five years since we last met each other. => We 17. The last time I saw him was in June . => I 18. The last time I played tennis was in 1990.  I haven’t 19.I didn't call her up 2 days ago. =>I haven't……………………… 20.Did you finish the test an hour ago? =>Have………………………………………? 21.I started playing tennis last year. =>I've……………………………………………… 22.He began to use the computer when he was 19. =>He has………………………………… 23.She didn't learn hard in 2005. =>She hasn't…………………………… 24.Peter watched this film when he came home. =>Peter has………………………… 25.It's a week since I last saw her. =>I haven't ………………………… 26.The boys began playing soccer a year ago. =>The boys have…………………………… 27.Did Dad start to work here when I was born? =>Has………………………………? 28.When did you first see her? =>How long……………………………………? 29.The last time We saw her was 2 months ago =>We haven ‘t …………………………. 30.Tom did not work here when I met him on the street . =>Tom has ………………………………… 31.This is the first time he forgot his bag =>He has never………………………………………. 32.Children began to play games at 9pm =>Children have…………………………………… 33.When did you first know her ? =>How long ……………………………………? II.CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA CÁC CẤU TRÚC . 1) ĐỔI TỪ SO THAT sang SUCH THAT :(Quá đến nổi mà) N + BE + SO + ADJ + THAT + CLAUSE => ĐẠI TỪ + BE +SUCH ( A,AN ) ADJ + N + THAT CLAUSE Ex:The book is so interesting that I have read it many times.=>It is => It is such an interesting book that I have read it many times. Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và ôn vào lớp 10 Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không có a, an 2) ĐỔI TỪ SO THAT sang TOO TO :(Quá đến nổi (không thể ) làm gì) S + BE +SO + ADJ + THAT + CLAUSE => S + BE + TOO + adj + V(to –inf) Nếu chủ từ 2 câu khác nhau thì thêm phần “for +O” sau TOO Ex: The water is so hot that I can't drink it. => The water is too hot for me to drink. 3) ĐỔI TỪ “TOO TO” sang “ENOUGH” : S + BE + TOO + ADJ + TO INF => S + BE (not) +ADJ + ENOUGH (for + O) + V(to-inf) Cách làm : - Dùng tính từ phản nghĩa + enough rồi viết lại hết phần sau Ex: He is too weak to run fast => He isn't strong enough to run fast. Ghi chú :Trong tất cả các cấu trúc trên nếu chổ BE là V thì ADV sẽ thay cho ADJ 4. Ai đó bỏ ra bao lâu thời gian để làm gì => mất bao lâu thời gian để làm gì. S + spend +time + V -ing => It + take + O “(ai đó)” + time + V(to –inf ) 5.Thật là (dể / khó / vui / ) để làm gì. To –inf / V-ing + tobe + Adj / noun => It + tobe + Adj / noun + to-inf => S + said / think / know + It + tobe + Adj / noun + to-inf 6. Quen với việc gì trong hiện tại . S + tobe / get + used to + V-ing 7. Thói quen trong quá khứ / thường/đã từng làm gì trong quá khứ S + used to + V(B-inf)(nguyên mẫu không có TO 8. V(to-inf) => V-ing và ngược lại. 9. CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC CÂU YÊU CẦU , ĐỀ NGHỊ Why don’t we + V (B-inf) Let’s + V (B-inf) Can /will + you / I + V (B-inf) What about + V- ing Would you mind + V- ing Do you mind + V- ing S + suggest + V- ing Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và ôn vào lớp 10 Would you mind if I + V 2 / V - ed Do you mind if I + V (B-inf) S + suggest (that) + S + should (not)+ V (B-inf) EXERCISE : Viết lại câu không thay đổi nghĩa: 1) The room is so tidy that it took us one hour to clean it.=> It is 2) The man is so fool that no one took any notice of him. => He is 3) The film is so long that they can't broadcast it on one night. => It is 4) The books are so interesting that we have read them many times. => They are 5) The news was so bad that she burst into tears on hearing it. => It was 6) The food was so hot that it turned my tongue. => It was 7) There is so much rain that we can't go out.=> There is such 8) The boy is so fat that every calls him Stuffy.=> He is 9) The milk is so excellent that all the children want some more. => It is 10) The weather was so warm that they had a walk in the garden. => It was 11) There were so many people in the hall that we couldn't see him. => There were such 12) The match was so exciting that all the fans shouted loudly. => It was 13) They drank so much coffee that they couldn't sleep all night. => They drunk such 14) Alice had so many exercises to do that she couldn't go out. => Alice had such 15) The woman was so poor that she needed everyone's help. => She was 16. When he was young , he usually did morning exercise. => He used to 17.John finished his exercises in two minutes .=> It took Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và ôn vào lớp 10 18. They want to sit in the sunlight.=> They enjoy 19. Tom doesn’t play soccer anymore . => Tom used 20. The flight to Hanoi lasted three houses => It took 21. He used to do the test in 40 minutes .=> It used to take 22. Learning English is difficult . => It’s difficult 23. Last year Nam often went to school late . => Last year Nam used to 24. My father wants to go to the park in his freetime . => My father loves / enjoys / likes 25. Walking in the rain is very interesting . => I think it’s 26. He thinks English is easy to learn . => He thinks it’s 27. Lan loves reading picture books => Lan wants 28. This exercise is difficult to do . => It’s 29. It’s dangerous to drive car fast => Driving 30. It’s happy to go on a picnic => Going 31.Let’s meet for lunch => She suggested 32.Why don’t we go to the movie ? => Lan suggested 33. Why don’t you have your hair cut , Ba ? => Nam suggests 34.I suggest that we should go to the park => What about 35. “ Shall we have dinner somewhere after the theater?” => Peter suggested 36. “Why don’t you take it to the bank ,Nam” said Mary => Mayr 37. Let’s buy some flour and make our own bread => Why don’t we Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và ôn vào lớp 10 38. “ Let’s not tell any one ,” said Tom => Tom suggested 39. Will you give me a pen ? => Do you mind 40.Can I help you ? => Would you mind if I III. CÁCH CHUYỂN TỪ CÂU THƯỜNG SANG CÂU ƯỚC MUỐN (WISH). a. Diễn tả mong ước có sự thay đổi ở tương lai S 1 + wish + S 2 + would / could + Bare-infinitive (ng . mẫu không To Chú ý : chủ ngữ của wish không giống như chủ ngữ của would Ex: I wish he would stop smoking . Tôi mong sao anh ấy sẽ ngừng hút thuốc. b. Diễn tả mong ước trái với sự thật ở hiện tại / hoặc không xảy ra ở hiện tại. S + wish + S + Past subjunctive- quá khứ bàng thái ( V -ed / V 2 / Were ) CHÚ Ý : S + WISH có thể thay bằng If only EXERCISES. 1. I can’t speak English perfectly. I wish……… ………… ………… …. …………………………… 2. I can’t do this exercise.  I wish……… ………… ………… …. ………………………… 3. I don’tknow how to swim.  I wish……… ………….… ……… …………………………… 4. The weather is not better today.  I wish……… ………… ………… …. ……………………………… 4. you don’t like my painting.  I wish……… ………… ………… …. ………………………… 5. I have to work on Saturday.  I wish……… ………… ………… …. …………………………… 6. you come here late.  I wish……… ………… ………… …. ………………………… 7. I will be there soon.  I wish……… ………… ………… …. …………………… 8. I don’t know anyone in this class.  I wish……… ………… ………… ….…………… 9. The dictionary is very expensive.  I wish……… ………… ………… ….……… Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và ôn vào lớp 10 10. It’s a pity that my room is too small!  I wish……… ………… ………… ….………………… 11. She isn’t here.  She wishes ……… ………… ………… ….… 12. The students never go abroad.  The students wish …. ………………………………… 13. They cannot eat seafood.  They wish……… ………… …. …………… 14. Their team don’t play very well.  They wish……… ………… ………… ….…………… 15. Lien never goes on a camping trip.  Lien wishes……… ………… ………… ………………… 16. I don’t know anyone in this class.  I wish……… … …. ……………………………… 17. It’s very cold in the winter here.  I wish……… ………… … ….……………………………… 18. I don’t know anyone in this class.  I wish……… ……………… …………………… 19. The dictionary is very expensive.  I wish……… ………… ………… …. 20. It’s pity that Lan is not here now -> I wish 21. I want the baby stop crying -> I wish 22.He is sorry that he doesn’t know her address > He wishes 23. I’m afraid he won’t get over his illness soon -> I wish 24. My father isn’t here now . I want him tobe here now. I wish 25. You are too lazy the teacher wants you tobe more studious. => The teacher wishes 26. I live in a big city and I don’t like it . => I wish 27. I feel sick because I eat too much ice – cream . => I wish VI. CÁCH CHUYỂN TỪ CÂU THƯỜNG SANG CÂU ĐIỀU KIỆN (IF): loaï i If Clause (meänh ñeà If ) Main Clause ( m.ñeà chính ) Meaning (ý nghĩa ) Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ơn thi tốt nghiệp và ơn vào lớp 10 1 If + S + V(s/es) /V(b-inf) Thì hiện tại đơn S+ will /can / should/… +b-inf Hoặc : S+ V(s/es) /V(b- inf) Thì hiện tại đơn(chỉ một quy luật ,sự thật ,thói quen ) có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai . Điều kiện xảy ra như 1 sự cần thiết , sự cho phép,,sự bắt buột,… 2 If+S + were/ weren’t V 2 /V-ed/ (didn’t+V1) S+Would/Could/Might + V 1 trái với sự thật ở hiện tại / hoặc khơng thể xảy ra ở hiện tại 3 If + S+ had + PP Q khứ hồn thành S+would / might+have+ PP could /should trái với sự thật ở q khứ / hoặc khơng thể xảy ra ở q khứ Ex1 : I will stay at home if it rains If you leave before 10 o’clock, you will catch the train easily CHÚ Ý : “UNLESS = trừ khi” có thể thay cho “If not” , thường dùng cho loại 1 Ex: If you don’t study hard , you can’t pass the exam.=> Unless you study hard , you can’t pass - Nếu câu đề là thì hiện tại - hiện tại / tương lai thì dùng loại 2 + phản nghĩa . Ex:It is rainy. I can't go to school. => If it weren't rainy, I could go to school. - Nếu câu đề là thì tương lai - tương lai thì dùng loại 1 (khơng phản nghĩa ) I will go to the store. I will buy you a present. =>If I go to the store, I will buy you a present. - Nếu câu đề là : Don’t V…….or + mệnh đề thì viết lại là =>If you V ( viết lại hết ,bỏ or ) (loại 1) Ex:Don’t go out or you will get wet. => if you go out, you will get wet. - Nếu câu đề là: V …….or + mệnh đề thì viết lại là :If you don’t V ( viết lại hết ,bỏ or ) (loại 1) Ex:Raise your hand or I will kill you. => If you don’t raise your hand, I will kill you. Lưu ý : Nếu trong câu có because , so(= that’s why) thì phải bỏ ( đặt if vào chổ because , còn so(= that’s why) thì ngựoc lại ) 1) He can’t go out because he has to study for his exam. => If…… Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và ôn vào lớp 10 2) She is lazy so she can’t pass the exam. If……. 3) He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car. => If…… 4) He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough. => If…… 5) She is very shy, so she doesn’t enjoy the party. => If…… 6) I will get a work permit. I will stay for another month. => If…… 7) He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy => If…… 8) We can’t get the ticket because I don’t have the right change. => If…… 9) Study hard or you won’t pass the exam. => If…… 10) Don’t be impatient or you will make mistakes. If…… 11.You got into so much trouble because you didn’t listen to me. → If____________________________________________ 12.There are so many bugs in the room because there isn’t a screen on the window. → If____________________________________________ 13.He is busy right now. So, he can’t help them. → If_____________________________________________ 14.I can’t make all of my own meals because I am not good at cooking. → If_____________________________________________ 15.I’m not you, so I can’t tell him the truth. → If I___________________________________________ 16.She came, so he wasn’t disappointed. → If_____________________________________________ 17.He is not a good student. He didn’t study for the test yesterday. → If____________________________________________ 18.I didn’t eat breakfast several hours ago, so I am hungry now. → If_____________________________________________ 19.Mai is sick because she didn’t follow the doctor’s orders. → If____________________________________________ 20.He is tired this morning because he didn’t go to bed early last night. → If____________________________________________ 21.They don’t behave themselves so their parents are not happy about that. → If____________________________________________ 22.She didn’t say sorry so he was angry. Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo [...]... LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ơn thi tốt nghiệp và ơn vào lớp 10 … 8) Volleyball is not as exciting as football.=> Football is …… 9) Tom isn’t as interested in movies as his father.=> Tom’s father is … 10) Mary is the best cook in this class => No one else … 11.I didn’t spend as much money as you =>You 12 Tom is the best football player in this team.=>... VI CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA ĐỘNG TỪ VÀ DANH TỪ CHỈ NGƯỜI CÁCH DÙNG TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ Các dạng đề thường cho là : S + V + ADV => S +BE + (a/an) ADJ + N (ngừơi) Cách làm : - Đổi động từ thành danh từ chỉ ngừơi - Đổi trạng từ thành tính từ ,đem đặt trứơc danh từ Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ơn thi tốt nghiệp và ơn vào lớp 10 ví dụ :Tom drives carefully ( Tom lái xe... _ 62.By the end of this year, we will have learnt 2,000 English words → _ 63.Don’t ask for another book until you finish this one → _ Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ơn thi tốt nghiệp và ơn vào lớp 10 64.We consider that she is the best singer → _ 65.Nobody has used this room for ages → ... tốt nghiệp và ơn vào lớp 10 105 When I came back home, my mother was preparing lunch → _ 106 The house was dirty because we hadn’t cleaned it for weeks → _ 107 People say that they bought this shop last year → _ 108 He wants her to write an article → _ 109 My parents encouraged me to apply for this job → ... far this season → _ 144 My father has used this bicycle for 5 years → _ 145 The government is taking measures to attract foreign investment → _ Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ơn thi tốt nghiệp và ơn vào lớp 10 146 Someone broke into her house last night → _ 147 How do you spend this... _ 100 Have you seen Philip lately? → _ 101 When did you receive my letter? → _ 102 Mr Speed is dictating 3 letters to Ann → _ 103 I found the book boring → _ 104 Jack felled a tree in the garden yesterday → _ Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ơn thi tốt nghiệp... 104 “Hurry up,’’ -> He told me 105 “Do this test again, please’’ -> the teacher asked Lan 106 “Don’t make noise in class’’ -> the teacher asked her students X CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG Active: S + V + O Passive: S +to be + PP +( by +O) Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ơn thi tốt nghiệp và ơn vào lớp 10 §éng tõ chÝnh cđa c©u chđ ®éng ë th× nµo... today’’ =>She said ⇒ 3 “I don’t like this film’’ She said ⇒ 4 “ We went swimming today’’ She said ⇒ 5 “ I’ll meet Mary on Sunday’’ She said ⇒ 6 “ Peter and Sue are getting married tomorrow’’ He said Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ơn thi tốt nghiệp và ơn vào lớp 10 ⇒ 7 “I really like this furniture’’ She said 8 “ I’m meeting... that I will prepare everything carefully → _ 184 I advise my sister to put her money box under the carpet → _ 185 How many ways can you solve this problem? → _ 186 He gave the magazine back to me → _ Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ơn thi tốt nghiệp và ơn vào lớp 10 187 Tom borrowed her... to… + V + O 2-Special cases a Active: S1+ V1( say/believe/think ) (that) +S2+verb2 Passive: Cách 1: It + be + PP (verb1) + s2 + verb2 Cách 2: S2+ be+ PP (verb1) + to- infinitive (verb2) Ex: People say that he is crazy Passive: It said that he is crazy Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ơn thi tốt nghiệp và ơn vào lớp 10 He is said to be crazy b Negatives Ex1: No-one has cleaned . THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và ôn vào lớp 10 Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không có a, an 2) ĐỔI TỪ SO THAT sang TOO TO :(Quá đến nổi (không thể ) làm gì) S. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và ôn vào lớp 10 DẠNG 2 : CHUYỂN ĐỔI CÂU I. CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN /hiện tại đơn ( VÀ NGƯỢC LẠI ) 1. This is the first. gian từ khi làm gì đó lần cuối => không làm việc đó được 1 Giáo viên : LÊ THỊ LIN –Trường THCS Trần Hưng Đạo Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và ôn vào lớp 10 khoảng thời gian 6. When did you buy

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan