0

Biện pháp quản lý, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.

43 2,011 8
  • Biện pháp quản lý, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2015, 14:17

Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học PHẦN THỨ NHẤT MỞ ĐẦU I.CƠ SỞ KHOA HỌC 1. Cơ sở lí luận Giáo dục & Đào tạo là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Nghị quyết TW 4 khóa VII đã chỉ rõ:“Giáo dục & Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế, xã hội”. Nghị quyết TW 2 khóa VIII cũng đã xác định rõ vai trò của Giáo dục: “ Muốn tiến hành thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì phải phát triển mạnh Giáo dục& Đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố phát triển nhanh và bền vững”. Nghị quyết cũng đã chỉ rõ mục tiêu cơ bản của giáo dục Việt Nam là: “ Xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kĩ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỉ luật; có sức khỏe, là những người kế thừa xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên” như Bác Hồ đã căn dặn. Bậc Tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục Tiểu học là hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kĩ năng cơ bản để học tiếp Trung học cơ sở hoặc đi vào cuộc sống lao động. Để thực hiện mục tiêu đặt ra, nhà trường phải tiến hành nhiều hoạt động giáo dục với nguyên lí “ Học đi đôi với hành”; “ Nhà trường gắn liền với xã hội”. Vì vậy, cùng với hoạt động dạy học trên lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học có một vị trí đặc biệt quan trọng trong quá Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 1 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học trình giáo dục trẻ em. Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp những tri thức, kĩ năng cơ bản đã được lĩnh hội có điều kiện để củng cố, mở rộng, khơi sâu. Đồng thời các em được trực tiếp rèn luyện các hành vi ứng xử, các phẩm chất nhân cách và là điều kiện tốt nhất để các em rèn luyện kĩ năng sống, góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 2. Cơ sở thực tiễn Trong nhà trường, giáo dục học sinh thông qua việc học văn hóa trên lớp phải kết hợp chặt chẽ với việc giáo dục học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, biến hoạt động ngoài giờ lên lớp thành một động lực, một phương pháp để thúc đẩy hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh một cách toàn diện nhất. Thực tế cho thấy: Một là: Nhân cách học sinh hình thành và hoàn thiện thông qua sự tác động của hoạt động trong nhà trường và ngoài xã hội, trong đó hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hai là: Hoạt động dạy học các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có mối liên hệ mật thiết với nhau, tác động bổ sung lẫn nhau, tạo cho quá trình giáo dục trẻ em đảm bảo sự phát triển toàn diện. Khi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được tổ chức bài bản, khoa học với các hình thức hoạt động cụ thể, đa dạng, hấp dẫn sẽ tạo nhiều khả năng thuận lợi cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người, đáp ứng yêu cầu của thời đại CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế khi Việt Nam đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Ở bậc Tiểu học, việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có khả năng cùng lúc hướng tới ba mục đích đó là: Thứ nhất: Giáo dục ý thức (tri thức, niềm tin ) Thứ hai: Giáo dục thái độ, tình cảm ( những rung động, xúc cảm ) Thứ ba: Giáo dục hành vi, kĩ năng cho học sinh. Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 2 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học Cũng từ đặc điểm hiếu động, thích hoạt động và tính hồn nhiên của học sinh Tiểu học thì đây là cơ hội tốt nhất để các em phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo và sự tự tin trong quá trình tham gia các hoạt động. Thực tế hầu hết các nhà trường đã và đang quan tâm đến hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hoạt động này bước đầu được tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tương đối tốt, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp quản lí Giáo dục và xã hội ghi nhận. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn không ít nhà trường chưa thấy hết vị trí, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học, còn xem nhẹ hoặc thiếu quan tâm, hoặc còn lúng túng trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Xuất phát từ cơ sở khoa học của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trong nhiều năm qua, tôi đã quan tâm nghiên cứu và tổng kết thực tiễn trong công tác quản lí nhà trường. Nay xin được chia xẻ với các đồng nghiệp sáng kiến kinh nghiệm: “ Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học” II. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đề xuất những giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. III. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1. Đối tượng nghiên cứu Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Xuân Quan – xã Xuân Quan- huyện Văn Giang- tỉnh Hưng Yên. Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 3 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học 2. Phạm vi nghiên cứu Biện pháp thực hiện công tác quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng với việc nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học. 4. Kế hoạch nghiên cứu: - Đối tượng thực nghiệm: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Xuân Quan – Văn Giang – Hưng Yên. - Thời gian bắt đầu thực hiện: Từ tháng 10/2010 của năm học 2009- 2010. -Thời gian kết thúc: Tháng 3/2013 của năm học 2012-2013 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: Xuất phát từ mục đích nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau: - Nhiệm vụ thứ nhất: Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các văn bản liên quan. - Nhiệm vụ thứ hai: Xem xét thực trạng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Xuân Quan – Văn Giang – Hưng Yên - Nhiệm vụ thứ ba: Đề ra các biện pháp quản lí, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Xuân Quan- Văn Giang- Hưng Yên. 6. Phương pháp nghiên cứu: -Nghiên cứu các tài liệu văn bản về lí luận đường lối của Đảng, của Nhà nước và của ngành. - Nghiên cứu cơ sở thực tiễn: Thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường TH Xuân Quan- Văn Giang – Hưng Yên. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học. Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 4 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG I.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ, CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN QUAN-VĂN GIANG 1. Đặc điểm tình hình trường TH Xuân Quan- Văn Giang 1.1 Thuận lợi Trường Tiểu học Xuân Quan- xã Xuân Quan- huyện Văn Giang- tỉnh Hưng Yên là một trường ở vị trí ngoài đê sông Hồng với diện tích 10.197 m2, ở phía Bắc của huyện Văn Giang, giáp với một số xã thuộc ngoại thành Hà Nội rất thuận lợi cho việc tiếp cận với nền văn minh Thủ đô. Trường có 20 lớp với 605 học sinh, 34 CBGV-NV . Với bề dày thành tích của một trường đạt Chuẩn quốc gia đầu tiên của huyện, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể LĐTT và Tập thể LĐXS, nhà trường có những thuận lợi cơ bản sau đây: Một là: Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của Phòng GD&ĐT huyện Văn Giang, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân nói chung, của Hội CMHS nói riêng. Hai là: Ban giám hiệu nhà trường có năng lực chuyên môn và quản lí tốt. Có tâm huyết, có quyết tâm và linh hoạt, sáng tạo trong công tác quản lí, chỉ đạo xây dựng và phát triển nhà trường. Ba là: Nhà trường có truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, chất lượng đảm bảo độ tin cậy cao. Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu Tập thể LĐTT và Tập thể LĐXS, được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen và đã đạt danh hiệu trường Chuẩn Quốc gia. Hàng năm nhà trường đều đạt danh hiệu cơ quan đơn vị văn hóa. Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 5 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học Bốn là: Đội ngũ CBGV-NV có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn giỏi, có ý thức rèn luyện phấn đấu và tinh thần trách nhiệm cao. Đến nay trường đã có 15 GVG cấp cơ sở, 06 GVG cấp tỉnh. Năm là: Trường có phong trào thi đua dạy tốt- học tốt sôi nổi, đều khắp, nề nếp, kỉ cương trường học luôn được duy trì và phát huy tốt. Sáu là: Học sinh của nhà trường chăm ngoan, đi học chuyên cần. Chất lượng học sinh xếp loại Tốt ( theo đúng nghĩa của “ chất lượng”). Đội tuyển học sinh giỏi và kết quả các cuộc thi, các phong trào thi đua luôn xếp thứ hạng cao trong huyện. Năm học 2011-2012 là trường dẫn đầu khối thi đua của bậc Tiểu học. Bảy là: Nhà trường luôn được các tổ chức đoàn thể, các cá nhân trong và ngoài xã quan tâm, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Làm tốt công tác XHHGD. 1.2 Khó khăn Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, trường Tiểu học Xuân Quan còn gặp những khó khăn nhất định: Thứ nhất: Đội ngũ giáo viên của nhà trường đang dần được trẻ hóa song kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và công tác chủ nhiệm lớp còn hạn chế. Chất lượng giáo viên chưa được đồng đều. Việc đổi mới phương pháp dạy học ở một số giáo viên còn chậm, chưa tích cực. Số giáo viên nữ trong độ tuổi sinh đẻ tương đối nhiều nên ảnh hưởng đến kế hoạch chung do ốm đau, thai sản Thứ hai: Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho dạy học và hoạt động giáo dục toàn diện còn nhiều thiếu thốn và eo hẹp. Trường chưa có phòng học kiên cố cao tầng( Hiện tại 100% phòng học và phòng chức năng đều là phòng cấp 4). Chưa có nhà đa năng và Hội trường đạt Chuẩn phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Các trang thiết bị mặc Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 6 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học dù đã được hiện đại hóa song so với yêu cầu đổi mới của giáo dục thì vẫn chưa đáp ứng được. Thứ ba: Một số ít học sinh tiếp thu kiến thức còn chậm, chưa thực sự chăm chỉ nên kết quả học tập còn chưa đạt yêu cầu. 2. Thực trạng công tác quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Xuân Quan- Văn Giang- Hưng Yên. 2.1 Một số kết quả đã đạt được trong công tác quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường TH Xuân Quan. Một là: Nhà trường luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho CBGV-NV và học sinh. Thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; mục tiêu nhiệm vụ của ngành. Vì vậy, trong suốt quá trình phát triển, nhà trường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhận thức của CBGV về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nó từng bước được nâng lên. Hai là: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã được thể hiện trong kế hoạch năm học của nhà trường, của Tổ chuyên môn, của giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, đặc biệt là của Đội TNTP Hồ Chí Minh và tập trung chủ yếu vào: Thứ nhất: Giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm học. Giáo dục ý thức chấp hành nề nếp, nội qui, qui định của nhà trường. Thứ hai: Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, thi Vẻ đẹp Đội viên nhân các ngày Lễ trong năm học. Tham gia các hội thi văn nghệ, thể thao của địa phương, của ngành đạt giải cao. Hoạt động TDTT tại nhà trường được đẩy mạnh. Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức thường xuyên Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 7 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học trong các năm học vào dịp kỉ niệm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 với việc tổ chức Giải bóng đá Nhi đồng, thi bóng bàn, cờ vua, kéo co Thứ ba: Quan tâm giáo dục phòng chống ma túy, an toàn giáo thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp bạn nghèo vượt khó; giáo dục môi trường, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp. Thứ tư: Liên đội TNTP HCM có biểu điểm kiểm tra thi đua hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và theo đợt thi đua về việc học sinh thực hiện các mặt nề nếp, các hoạt động văn nghệ, TDTT Thứ năm: Có biện pháp thúc đẩy sự quan tâm của các lực lượng trong và ngoài nhà trường đến việc giáo dục học sinh thông qua các hoạt động gióa dục ngoài giờ lên lớp. Thứ sáu: Quan tâm đến việc có đầy đủ sân chơi bãi tập, công trình vệ sinh và hệ thống nước sạch đạt chuẩn cho GV-HS. 2.2 Một số tồn tại trong công tác quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường TH Xuân Quan. Một là: Nhận thức về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của một bộ phận giáo viên chưa đầy đủ, với suy nghĩ cho rằng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là của Ban giám hiệu, của Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên và của giáo viên chủ nhiệm. Hai là: Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuy được quan tâm xây dựng nhưng chủ yếu còn lồng ghép trong kế hoạch chung của nhà trường, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, thiếu việc xây dựng một kế hoạch riêng, cụ thể, có hệ thống giải pháp để quản lí, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động này. Ba là: Một số giáo viên chủ nhiệm chưa nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nên chưa thực hiện theo kế hoạch Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 8 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học của nhà trường, hoặc nếu có thực hiện thì chỉ thực hiện hời hợt, qua loa, đại khái nên chưa đạt được hiệu quả giáo dục cao. Bốn là: CSVC, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn thiếu. Công tác kiểm tra đánh giá chưa thường xuyên chặt chẽ. Việc thực hiện giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của GVCN hiệu quả chưa cao. Năm là: Một số giáo viên chưa có kĩ năng tổ chức các hoạt động phong trào. Hình thức và nội dung hoạt động chưa thực sự thu hút được học sinh và chưa khai thác hết khả năng của các em. Một số học sinh chưa mạnh dạn, tự tin nên việc tổ chức và tham gia vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn hạn chế, chưa bộc lộ hết khả năng của bản thân. *** Căn cứ vào thực trạng nêu trên, bằng tâm huyết của bản thân, sự tích cực học hỏi, tự nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả, tôi đã có sáng kiến kinh nghiệm: “ Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học” II. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ, CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP 1.1. Căn cứ vào mục tiêu chung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp(NGLL) là một bộ phận của quá trình giáo dục ở trường Tiểu học. Đó là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp. Hoạt động giáo dục NGLL là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết với thực hành, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, góp phần hình thành tình cảm, Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 9 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học niềm tin ở học sinh. Ngoài ra, hoạt động giáo dục NGLL còn là con đường quan trọng hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh. 1.2.1 Mục tiêu nhận thức Giúp học sinh nâng cao hiểu biết về các giá trị truyền thống của dân tộc, hiểu và tiếp thu các giá trị tốt đẹp của nhân loại. Củng cố, khắc sâu, nâng cao và mở rộng kiến thức đã được học ở trên lớp. Phát triển sự hiểu biết của các em trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ đó làm phong phú thêm vốn tri thức của các em. 1.1.2 Mục tiêu kĩ năng Hoạt động giáo dục NGLL giúp học sinh củng cố vững chắc các kĩ năng cơ bản của bậc tiểu học ( nghe, nói, đọc, viết). Trên cơ sở đó rèn luyện và phát triển các năng lực chủ yếu như: năng lực giao tiếp; năng lực thích ứng và làm chủ hoàn cảnh để bình tĩnh, tự tin; năng lực hợp tác và cạnh tranh lành mạnh Trên cơ sở đó hình thành kĩ năng sống cho học sinh như: Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tham gia hoạt động tập thể, kĩ năng nhận thức 1.1.3 Mục tiêu thái độ Góp phần hình thành và phát triển tính tích cực, tự giác cho học sinh trong việc tham gia vào các hoạt động chính trị xã hội. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng cho trẻ thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xã hội, thái độ trách nhiệm với công việc chung. Giúp học sinh nắm được cách cư xử giữa người với người, thái độ thật thà, biết yêu mến và tôn trọng những người xung quanh. 1.2 Căn cứ vào nội dung hoạt động giáo dục NGLL ở trường TH Nội dung của hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học là: Thứ nhất: Phản ánh cuộc sống học tập, sinh hoạt và rèn luyện cho học sinh tiểu học ở nhà trường, gia đình và trong cộng đồng. Thứ hai: Cập nhật các thông tin thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội phù hợp vứoi nhận thức của học sinh tiểu học. Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 10 [...]... Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 24 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học Nhiệm vụ của tiểu ban: Xây dựng kế hoạch hoạt động; tham mưu với Hiệu trưởng về mọi công việc của hoạt động giáo dục NGLL chỉ đạo và tổ chức thực hiện Ví dụ 13: Tổ chức một hoạt động: Tiểu ban dự kiến triển khai kế hoạch hoạt động- tham mưu với Hiệu trưởng; ... Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 13 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học 2.2 Biện pháp 2: Chỉ đạo thực hiện nội dung và sử dụng hiệu quả thời lượng của hoạt động giáo dục NGLL Trước hết chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục và biên chế năm học theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT... các biện pháp quản lí, chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của hoạt động giáo dục NGLL cho CBGV-NV Biện pháp 2: Chỉ đạo thực hiện nội dung và sử dụng hiệu quả thời lượng của hoạt động giáo dục NGLL Biện pháp 3: Quan tâm chỉ đạo hoạt động điển hình trong năm học Biện pháp 4: Xây dựng lực lượng tham gia hoạt. .. các cơ sở khoa học như đã trình bày ở trên, ngoài việc bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tôi đã mạnh dạn đổi mới cách làm đạt hiệu quả bằng các biện pháp chủ yếu sau đây: Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 11 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học 2 NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU 2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận... phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng Trường học thân thiện- học sinh tích cực” Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 32 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN 1.Bài học kinh nghiệm: Hoạt động giáo dục NGLL là một trong hai con đường cơ bản thực hiện quá trình giáo dục trẻ em Đó là những hoạt động. .. Chủ điểm của tháng 5: Hoa thơm dâng Bác Chủ điểm của tháng 6,7,8: Hoạt động hè Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 14 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học Ví dụ 3: Giờ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại trường TH Xuân Quan - Với 04 tiết hoạt động giáo dục NGLL/ tháng: Thực hiện theo chủ điểm của Ban chỉ đạo hoạt động NGLL,... của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tăng tính khách quan và không khí của các cuộc thi đồng thời gắn trách nhiệm, tình cảm của họ với mọi công việc của nhà trường 2.6 Biện pháp 6: Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục NGLL Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 28 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu. . .Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học Thứ ba: Tạo cơ hội để học sinh tiểu học phát triển các khả năng của bản thân khi tham gia các hoạt động giáo dục NGLL Những nội dung trên được thể hiện ở các loại hình hoạt động sau đây: Hoạt động văn hóa- nghệ thuật; hoạt động vui chơi giải trí- TDTT; hoạt động thực hành khoa học; hoạt động. .. chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học nhóm Tác động của tập thể đến nhân cách cá nhân qua hoạt động cùng nhau 2.1.2 Ngoài việc nâng cao nhận thức cho các thành viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục NGLL như trên, cần phải gắn với việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và ban chỉ đạo hoạt động giáo dục NGLL Ban giám hiệu nhà trường. .. giáo dục nói chung, hoạt động giáo dục NGLL nói riêng Bốn là: Ban giám hiệu nhà trường gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động bởi chính sự nhiệt huyết, say sưa vào cuộc của CBQL cũng là yếu tố tác động hiệu quả đến đội ngũ giáo viên, bởi “ Cán bộ nào phong trào ấy” Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 26 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL . giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học. Trần Thị Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 4 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao. Chinh Hiệu trưởng trường TH XuânQuan 1 Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học trình giáo dục trẻ em. Thông qua hoạt động giáo. hiệu quả, tôi đã có sáng kiến kinh nghiệm: “ Biện pháp quản lí, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học II. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học., Biện pháp quản lý, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học., Biện pháp quản lý, chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.

Từ khóa liên quan