0

Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém có hiệu quả

20 1,722 6
  • Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém có hiệu quả

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2015, 05:59

Đề tài: CÔNG TÁC GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU KÉM CÓ HIỆU QUẢ I. ĐẶT VẤN ĐỀ   !"#$$#%&'&()*+,- ./!!0!123 456)57802%5961 :6;%),8<=>?59!@A $B#1*C0D6,!@159 E50FG%6H$23 0I@E6<%H$JK* C)3@,#1L68E A699$4%@45*M!5# 07!GL5#@44A3E J8)@,;5*N!A6J-6! '@2J@E8*  N0F5&'6;L!12'5E 3@O6B3-A%P6@#155 AF5 3@QGL!3R0F#6456 8)@,;5S#8*  T,8!@J@E8@0DU3VU8 U-W0F"0;.4ETXY@0D"@F1 E453)Z058*NB#1G!$B559 @J@E0F"[6J-4536, 6#1@0D*T,8"[6@F6B -R@D8@0D0F ?6[14536,@P\]^!@,6 P!@3"1*C145 30@#PA3@'@1)A"* 1. Cơ sở lý luận : 1 _%P3-`L0PKE 65@3*+,@"4561LaA45 @'`*_L`%450!03@O A61 *ML5;"#R#)E)5? A*b!`%"45L0! ,L "S"2R60FJ!$345c@0D# I6.6#?d _%P3A>>5@3L0D A;8*+'G0D #J -8"AL@45@8)e@0D ;5E;!)"'<61-0F9$56 "H $H&9'5L*Uf!L 45!#)* _%P3-`L@)#R 0;cA6;@0D8e@0D;5*N-12 36,8"%'L*+@0DL 0F-#9*U@45L0F8)!0F A1I@>I45ELaIf! La45!#)I* 2. Cơ sở thực tiễn : Y1&0; g“Dạy thật – học thật- thi thật”  8LA*C2593#0F#% L59*C26459!"P; f650I5570E%8*X6,59 ;E@0;*181595 %)@45550I 55453"E@%)A"* N26;E61455%L 6@J@*b!'5903L 2 !1J95$"62!E*U8 )@0D-17f!'5A453 45!#)* h5fEE"064@2! G6@Q16'5i#)*E( ,%6(64 955;518 1J9*j-88@E#16; : “Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém có hiệu quả” 0;; , k$>@;5@270@ @0D!@,6 1!* B. NỘI DUNG 1. Thực trạng học sinh yếu kém của trường, của lớp +$lmnoplmn\@0DU3VU8U-W!2 $gnloLq^2;5*r,;58$@0;g nlL>8msLYj0#598;5e$*N $lmnotlmn\L96;P606;TXY @0DE1!gnlo@91lu*\^v P2@0D*U@!2;5\! 6;2;5*M 3g@0D!nloE2;5\ !lu81ln*nov*j22\E 0FR5&5S);5L"8V>X 6N8 TXY@0D5-198;5\6; lu!"6nl"@#E*j21 3g Bảng 1: Chất lượng khảo sát đầu năm học: 2013-2014 TIEÁNG VIEÄT TOAÙN GIOÛI KHAÙ TB YEÁU GIOÛI KHAÙ TB YEÁU SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 0 0 04 10.5 18 47.4 16 42.1 0 0 0 0 12 31.5 26 68.5 3 jY)KMTtM+M$&-"85  8Yj;5%@0;"!$@,%R61 J95 8Yj*w4;51Jo"8 63@0F$4";5J G#31-g * M!P%H$g +L0)#9-4A!L"1 0F55A)@f!;***G>4"#45 U1>8B-66$>d #* U5%EH$4g ;S)9DE%;@ (3##64 %E6.0 #64 3"H$*U@145" (#45L<!L>#45 @E;90F)#B) 5@#*** * V0I554502g C)2L)%JRx0H,35- #1(659E(6)#R"xKy8 A<&@#*+LK@5B #5<9-@")&).#66e* * +$"0g U08g+L6,5-A99 #J#0,;@E"3 * j"'`!J@A0e0F5@34* w9$c8#kG!$y G'' .)* L*T31#)DI26;4582R" 9'#456,?7845f E'#45*U)@;5 )*M!3@OB3 4 L"#45B@9D-?*E64J945 0D&,0;@#E* 2. Thực trạng và những mâu thuẫn: U@0DU3VU8U-W@0D)6S -@A>52)Q>*U@)2L> 595 '5z61E*U@E)@);5 Z2L?E@A0!LE*1  5 0D@R@0D*YB  '50I5590e-L* U@$J!@L@@0DL A@0D;;5*+L@@FB5 )@ D"L50F9$ 45E* 15 8'5i(0F6,6@0D J-0"#)L6.0*U@986, 45@98L<%H$*b89;5 0!D'5i*M>3#,;5 I* MIe64@0D(0F#99<@0D!Z S8061y ZS86,@f 804"!1J9* 3. Thực trạng của các nguyên nhân yếu kém: Y1;5@643#)E @,;5593#6"H$0F*C264 6,59594151,-. E@86E#155'5iL* a. Về phía học sinh : tYI#?#,6145* 5 tTK%#K#1dB),-! 0FdG#3f!@ .45* b. Do giáo viên: tM>)2X8>@96-% )S1* tU2)98%;6145> LK5* tC)26,04"K!04"{'5i|L ?*Uf!LK546;" AE"60I,*** c. Về phía phụ huynh: tbE6E)A!:6E966***=J- "*V!B61@0D*b.L !`%"@45* tb@E!"P;0g#2zK(6( E6i66dr@[#KP6-A.d tC)2zJ@EJ0e6', 0D&361@,:0IK***=z 7Z`556EZ58!55 0D$#9***6@Z} tC)2,-d ~!,-@8*+, 61'5i2I7@86! $* N3P;50I558E61,6, J-618"%'@458" A@45A0F@0D* 6 4. Các bước để xác định đối tượng học sinh yếu kém của lớp: a. Bước 1gXác định đối tượng học sinh yếu kémg X6,3@9"A&20FgM '`!820FgN20Fe@)620F45@*  • Đối tượng mở rộngg20F)8@) 8)9DK6;"'5iK5D6, GYj!9$"?8@)9D R* •Đối tượng tập trung :20FA=gGYj4" !9$LK5%#B#K8e)H $I#9!9$""1,#*j2Yj) 2  0F590F6,J-'5i@D6 &,2@J@E8;!3LK50FS#8*+!  3I6,&K€IYjE#Ke3*N- #0;%J@3#0;5L* b. Bước 2:Tìm nguyên nhângUf61(&K0F20F6, 59@6&K0F,-.61* ~61E3@3@J"d*M'59& K@O,-.fL*N-#0;J@3 !3"'955'5L#)I*U@;5 1!2,-!3.61Yjg *bI@45* *b#K .)2%H$I#9* *bI0D* *bA* *bEJ-9EJ!$59 5 ,6;z!De* *b90e-`* *b90ef#8#Q* 7 1&K,-9)J@E6S!$65% 850!A133"955  5SF5f20F(E0F,-* c. Bước 3: Lựa chọn và ứng dụng các kinh nghiệm, giải pháp giáo dục HS. tU9!o!955A0"65 E!8 "&L52F5@FSL,-. Yj*MA6E64955fAYj@%YjE•+, -f-@955AF5*b!E'B36 ,-.2JK61"! 955R5 6Yj* c.1 . Nhóm giải pháp kích thích thái độ học tập của HS: N-!955AI#96J@!5SF5 6;20FYj,-*U"64@J @E986,`%0F@k{U545!J K@;@J@EH@%Yj*| jy D)6,LFF5Agr0D7A0F L62R3&%6;DL!*U@'7! 1z56)D!aDL1 z56-R*MA6E64DL4>''50I 2955203AA)45Yj*+07 '`y DL59'''69#959& 5">*T6'"2R'$' G#)Yj6f2R80F@8 DL# 'D!#E0D6@e,*j"61E7L )#P70FLL064-0F&'96; Yj@8>L9#E0D50F 9$Yj* c.2. Nhóm giải pháp thực hiện ngay trên giờ dạy và giờ tổ chức phụ đạog N-!955!`H@"56&"@J@E5  8Yj*+0(!e@,25 881J959E0F 8 ,-;0@0F955 3*~@E8J@E fYj(!'2!eYj*+,61,3 @6&KYj8e%)(!G%H$ 5)Yje%)5SF56;6S5@3@0 @[* U@D8k@,;56,59#k1 2-?%@O@6f%6;Yjx-?590F? %Yj#k1E!3@9D0F*+@ DJ-Yj'5LI#9R0F%6H $;*X6,0F6A0)0D16,@0e*E64 455-8*w885 8 ,8G6BG%;5!!3 8%;50;*U0D&,AF5 H$2 '5L!`%452I* c.3. Nhóm giải pháp kết hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục: * Kết hợp với gia đình: XE0i6 0D2*MA6E 646,590D&,,1EB5@,5 G Yj3S94955'5L452I*M 3, 0;.zYj86)85SF5x5 #J9 ADeL#kD#3kxJ9AD Ix,E81L 45A"6"xE59K5D)6,2L ,*M!"3@6<#K@0;@0D* * Kết hợp với các lực lượng giáo dục khác:  - Trong nhà trườngg6,590D&,,16#6; #13LO68K5D@PSP, ZD5952F526;P%30N)NM d3SE@#155 L* 9 - Các lực lượng xã hội khácgU0D&,,1Ba6;A JK50I6P%3P%f1&()K5D '5iYj!9!$)6,L-45@ @0DF5#?69J!$* d. Bước 4: Kiểm tra đánh giá và rút kinh nghiệm: 1$"45Yj610D&,6,  B#126;>59"1I*M' Yj593&583850I 55P%8'!81J9)8 L!5SF50*Uf!6,!8 5SF5*CB>36,&K'20FYj 6E@0F,-3 2I* 5. Một số biện pháp, lập kế hoạch dạy học sinh yếu kém: * Thống kê, lập kế hoạch dạy học sinh yếu kém: +f$2,0F20F6( E@G,-."!e*U5-8 LG,-6!8'5iA F56;f* T9-(&K0F%)0L E•d%E•dU(!)#)ZI-3LOfL e;5Ed#155(@"3#L fd * Một số biện pháp dạy học sinh yếu kém: Uf615-864583"15 8 @;5@)2#1550g a. Biện pháp dạy học sinh yếu kém bằng tình thương: N3'5i6,59#y D!y P%8).RL6#'5L,#8#Q @0D;5***X6,2AE@8 10 [...]... em học yếu mà học tập có tiến bộ Nhằm động viên các em có thêm hứng thú trong học tập, tránh tình trạng chỉ khen thưởng cho học sinh khá giỏi b Biện pháp giúp học sinh yếu kém học tích cực ; 11 Muốn học sinh học tập có tiến bộ trước hết giáo viên phải biết cách tổ chức để học sinh ham thích học tập Muốn học sinh ham thích học thì phải tổ chức được tiết học tích cực cho học sinh Ham thích học và học. .. học sinh học kém trong các năm học tới Một số phương pháp, biện pháp có thể sử dụng hiệu quả là: - Biện pháp xác định ngun nhân, lập kế hoạch dạy học sinh yếu kém; - Biện pháp dạy học bằng tình thương; - Biện pháp giúp học sinh yếu học tích cực ; - Biện pháp giao việc cho cho học sinh yếu kém; - Biện pháp dạy học sinh yếu theo nhóm đối tượng; - Biện pháp giảm độ khó của câu hỏi phù hợp với học sinh yếu; ... giúp đỡ học sinh yếu kém Kết quả cho thấy học sinh ham học hơn, học tập có tiến bộ, năng động trong học tập cũng như sinh hoạt vui chơi Số lượng học sinh bỏ học giữa chừng vì học yếu, vì chán học khơng có Số liệu cụ thể như sau: TIẾNG VIỆT GIỎI SL % KHÁ SL % TB SL % TOÁN YẾU SL % GIỎI SL % KHÁ SL % TB SL % YẾU SL % 10 26.3 15 39.4 12 31.5 1 0.26 12 31.5 11 28.9 14 36.8 1 0.26 Trong cơng việc giúp đỡ. .. chun đề, hội thảo về học sinh yếu kém Hiện nay các trường gần như khơng có phòng riêng để phụ đạo học sinh yếu kém hoặc có là sắp xếp để giáo viên có điều kiện tổ chức dạy phụ đạo.Vì vậy các cấp có thẩm quyền cần đầu tư xây dựng thêm phòng học để trường có điều kiện phụ đạo học sinh yếu kém có hiệu quả hơn Các cấp cần biên soạn tài liệu, phương pháp, kinh nghiệm dạy học sinh yếu kém tập hợp thành tài... kết quả đạt được của học sinh để đưa ra các dự báo về học sinh yếu kém Cần phải nhận 18 diện học sinh yếu kém, phát hiện các ngun nhân dẫn đến tình trạng học sinh yếu kém trước khi tìm các biện pháp giúp đỡ các em b Các biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém được tơi nghiên cứu một cách tỉ mỉ, và đúc kết từ kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi cho giáo viên trong trường sử dụng nhằm hạn chế dần tình trạng học. .. viên trên lớp cũng đều giáo dục cao, đều giúp cho học sinh ham thích học tập và học tập có tiến bộ Trong một tiết dạy, trong buổi lao động, buổi nói chuyện, một phong trào hoạt động của đội, của nhà trường đều cung cấp kiến thức cho học sinh, đều có thể giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ hơn Điều quan trọng là giáo viên có biết cách áp dụng để giúp đỡ học sinh yếu kém hay khơng? Theo tơi phương pháp hay... các tiết học, tạo cho các em sự hưng phấn, thoải mái trở lại sau giờ học căng thẳng…Để tổ chức trò chơi và các hình thức học tập sinh động khác giáo viên lưu ý phải để cho học 15 sinh yếu kém tham gia, giáo viên phải chủ động được trong hình thức học tập đó học sinh yếu có thể tham gia ở phần nào h Phương pháp tổ chức các hoạt động ngồi giờ lên lớp : Để giúp đỡ học sinh yếu kém ngồi các tiết học chính... các trường hợp học sinh nhờ bố mẹ hay bạn bè làm giúp, phải khen ngợi khi em hồn thành cơng việc Tránh khơng kiểm tra cơng việc đã giao d Biện pháp dạy học sinh yếu kém theo nhóm đối tượng Để giúp đỡ học sinh yếu kém học tập tốt hơn thì giáo viên cần phải dạy học theo nhóm đối tượng Theo đó, giáo viên sẽ phải phân loại lớp học thành các nhóm học sinh yếu, trung bình, khá, giỏi, để có phương pháp hướng... các em yếu sẽ khơng nắm được kiến thức bài và giáo viên cần tập trung nhiều thời gian cho việc rèn học sinh yếu hơn, với 13 phương châm “Thà trường có ít học sinh giỏi còn hơn có một học sinh yếu kém Trong khi dạy cần dành nhiều thời gian tới học sinh yếu để giúp các em hiểu bài, nắm chắc kiến thức tại lớp, lấy lại kiến thức cũ… e Phương pháp giảm độ khó của câu hỏi phù hợp với học sinh yếu kém Trong... sau Có như vậy các em yếu lên sau mới bình tĩnh được c Biện pháp giao việc cho học sinh yếu kém Để học sinh yếu kém học tập có kết quả giáo viên cần cho học sinh thấy các em ln được thầy cơ tin tưởng, thương u, được làm việc có ích cho trường, lớp thầy cơ bằng cách giao việc cho các em làm Giáo viên thường xun tìm những việc nhỏ, thích hợp hàng ngày ở lớp để giao các em làm Đặc biệt những học sinh yếu . hoạch dạy học sinh yếu kém; - Biện pháp dạy học bằng tình thương; - Biện pháp giúp học sinh yếu học tích cực ; - Biện pháp giao việc cho cho học sinh yếu kém; - Biện pháp dạy học sinh yếu theo. 955;518 1J9*j-88@E#16; : Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém có hiệu quả 0;; , k$>@;5@270@ @0D!@,6. Đề tài: CÔNG TÁC GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU KÉM CÓ HIỆU QUẢ I. ĐẶT VẤN ĐỀ  
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém có hiệu quả, Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém có hiệu quả, Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém có hiệu quả

Từ khóa liên quan