SKKN Phương pháp dạy tích hợp chùm văn bản nghị luận thời trung đại ở chương trình Ngữ văn lớp 11

25 2,431 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 20:38

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP DẠY TÍCH HỢP CHÙM VĂN BẢN NGHỊ LUẬN THỜI TRUNG ĐẠI Ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 11” I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngữ Văn là môn học gắn với cái đẹp. Học Ngữ Văn (nhất là phân môn Giảng văn) là học cách khám phá cái đẹp của thế giới tự nhiên, của cuộc sống và con người. Cùng với việc đổi mới chương trình sách giáo khoa, việc đổi mới phương pháp dạy học Ngữ Văn sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng bộ môn, cho nên mối quan tâm của giáo viên Ngữ Văn nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ, khơi gợi niềm say mê hứng thú học tập bộ môn Ngữ Văn cho học sinh. Trước đây, văn bản nghị luận ít được đưa vào chương trình phổ thông do nhiều người cho rằng đây là thể loại thường đề cập đến những tư tưởng trừu tượng, diễn đạt khô khan nên không gây được sự hứng thú, hấp dẫn đối với học sinh. Hiện nay, văn nghị luận đã được đánh giá đúng với vai trò, ý nghĩa đích thực của nó. Văn nghị luận không chỉ có ý nghĩa đối với những vấn đề lớn lao của đất nước, thời đại như công cuộc dựng nước, giữ nước, canh tân đất nước, mà còn rất gần gũi và có ý nghĩa trong đời sống công dân hiện nay. Xét theo tiêu chí nội dung luận bàn, người ta phân văn nghị luận thành hai thể: - Văn chính luận (luận bàn về các vấn đề chính trị, xã hội, đạo đức ) như Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi, Tuyên ngôn Độc lập – Hồ Chí Minh, Về luân lý xã hội ở nước ta (trích “Đạo đức và luân lí Đông Tây”) – Phan Châu Trinh, Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Nguyễn An Ninh… - Văn phê bình văn học (luận bàn các vấn đề văn học nghệ thuật) như Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh, Mấy ý nghĩ về thơ – Nguyễn Đình Thi. Xét theo tiêu chí hình thức thể loại, người ta chia ra: văn nghị luận thời trung đại (chiếu, cáo, hịch, bình sử, điều trần, ) và văn nghị luận hiện đại (tuyên ngôn, lời kêu gọi, phê bình, xã luận ) Mặc dù khác nhau về thời điểm ra đời, về thể loại, về nội dung luận bàn nhưng các văn bản nghị luận đều có điểm chung là bộc lộ tính trí tuệ uyên bác, tình cảm sâu sắc của người viết. Sau đây là bảng hệ thống các văn bản nghị luận phần văn học Việt Nam trong chương trình Ngữ văn (ban cơ bản) ở trường THPT: STT Văn bản Tác giả Thể loại Lớp 01 Đại cáo bình Ngô Nguyễn Trãi Cáo 10 02 Tựa “Trích diễm thi tập” Hoàng Đức Lương Tựa 10 03 Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích “Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba”) Thân Nhân Trung Bia 10 04 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích “Đại Việt sử kí toàn thư”) Ngô Sĩ Liên Sử kí trung đại 10 05 Thái sư Trần Thủ Độ Ngô Sĩ liên Sử kí trung 10 (trích “Đại Việt sử kí toàn thư”) đại 06 Chiếu cầu hiền Ngô Thì Nhậm Chiếu 11 07 Xin lập khoa luật (trích “Tế cấp bát điều”) Nguyễn Trường Tộ Điều trần 11 08 Về luân lý xã hội ở nước ta (trích “Đạo đức và luân lí Đông Tây”) Phan Châu Trinh Văn nghị luận hiện đại 11 09 Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức Nguyễn An Ninh Văn nghị luận hiện đại 11 10 Một thời đại trong thi ca (trích) Hoài Thanh Văn nghị luận hiện đại 11 11 Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh Tuyên ngôn 12 12 Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Phạm Văn Đồng Văn nghị luận hiện đại 12 13 Mấy ý nghĩ về thơ (trích) Nguyễn Đình Thi Văn nghị luận hiện đại 12 14 Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (trích “Đến hiện đại từ truyền thống”) Trần Đình Hượu Văn nghị luận hiện đại 12 Các văn bản nghị luận thường khô khan, đặc biệt các tác phẩm nghị luận trung đại ra đời trong bối cảnh văn hoá, xã hội phong kiến nên chịu sự chi phối của hệ tư tưởng chính thống, quan niệm văn chương của thời đại nên học sinh tiếp nhận tác phẩm rất khó khăn. Khi giảng dạy, giáo viên cần kết hợp nhiều phương pháp dạy học tích cực để học sinh trở thành chủ thể tiếp nhận trong việc tìm hiểu cái hay, cái đẹp của tác phẩm về nội dung, quan điểm tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Trong phạm vi của đề tài, tôi xin trao đổi về “Phương pháp giảng dạy văn bản nghị luận trung đại trong chương trình Ngữ Văn 11”. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lí luận: Theo lý luận dạy học cộng tác của G.S Nguyễn Ngọc Quang, quá trình dạy học là một hệ toàn vẹn gồm: khái niệm khoa học, học và dạy.“Học là quá trình tự điều khiển việc chiếm lĩnh khái niệm khoa học dưới sự điều khiển sư phạm của giáo viên”. Còn “dạy là sự điều khiển tối ưu hóa quá trình người học chiếm lĩnh nội dung học ( ) làm sao cho người học đi tới đích là chiếm lĩnh khái niệm khoa học một cách tự giác, tích cực, tự lực” (Bản chất quá trình dạy học - sách GD học đại học Hà Nội, năm 2000). Mỗi giáo viên khi giảng dạy các tiết đọc văn đều vận dụng sáng tạo, linh hoạt, kết hợp nhiều phương pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Mỗi tác phẩm văn chương có một số yếu tố nghệ thuật đặc biệt quan trọng theo đặc trưng thể loại vì đó là một chỉnh thể nghệ thuật, nghĩa là một thế giới hình tượng bao gồm nhiều yếu tố quan hệ với nhau, quy định lẫn nhau, tạo cho tác phẩm tính chỉnh thể sống động và thống nhất. Do hình tượng văn học mang tính cảm tính, cụ thể, khái quát nên tư duy người cảm thụ là tư duy tổng hợp. Khi giảng dạy, giáo viên cần định hướng cho học sinh cảm nhận, khám phá, chiếm lĩnh được hình tượng nghệ thuật và giá trị nội dung, tư tưởng, cái đẹp của hình thức nghệ thuật văn bản. Còn nghị luận là một thể loại văn học đặc biệt, dùng lí lẽ, phán đoán, chứng cứ để bàn luận về một vấn đề nào đó (chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật…). Là sản phẩm của tư duy lô gíc, văn nghị luận“viết về những vấn đề nóng bỏng thuộc nhiều lĩnh vực đời sống khác nhau: chính trị, kinh tế, triết học, văn hóa… Mục đích của văn nghị luận là bàn bạc, thảo luận, phê phán hay truyền bá tức thời một tư tưởng, một quan điểm nào đó nhằm phục vụ trực tiếp cho lợi ích của một tầng lớp, một giai cấp nhất định… Đặc trưng cơ bản của văn nghị luận là tính chất luận thuyết – khác với văn học nghệ thuật, văn chương nghị luận trình bày tư tưởng và thuyết phục người đọc chủ yếu bằng lập luận, lý lẽ…” (Từ điển thuật ngữ Văn học - Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) - NXB Đại học Quốc gia, 1999). Khi giảng dạy các văn bản nghị luận, giáo viên không chỉ giúp học sinh khám phá bằng lí trí những tư tưởng, đạo lí … được thể hiện mà quan trọng hơn là phải giúp học sinh cảm nhận được vẻ đẹp ấy bằng cả tâm hồn. 2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài: Vẻ đẹp của văn nghị luận được bộc lộ ở sự sâu sắc của tư tưởng, sự mạch lạc trong lập luận, sự chặt chẽ trong lí lẽ, sự xác thực trong chứng cứ, sự chính xác, hàm súc trong ngôn từ, giọng điệu thuyết phục. Dạy văn nghị luận giáo viên cần nắm vững đặc trưng của từng thể loại, khai thác những thông tin ngoài văn bản, liên văn bản như tiểu sử tác giả, ngữ cảnh sản sinh văn bản, so sánh các văn bản cùng thể loại, cùng đề tài để soi chiếu vào nội dung tác phẩm, góp phần giải mã các lớp ý nghĩa tiềm ẩn trong văn bản. Sau đó phân tích văn bản dựa trên yêu cầu chung của văn nghị luận (thao tác quan trọng nhất): Về nội dung: phải nêu rõ vấn đề đang được bàn tới; phân tích mặt đúng, mặt sai, mặt lợi, mặt hại; chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết và quan điểm, thái độ tư tưởng, tình cảm của tác giả. Về hình thức: hệ thống luận điểm rõ ràng, luận cứ xác thực, lập luận sắc bén, lời văn sinh động, thuyết phục Cuối cùng đánh giá được những đóng góp cơ bản của tác phẩm về nội dung tư tưởng cũng như nghệ thuật biểu hiện. 2.1. Tìm hiểu những điều ngoài văn bản có liên quan đến tác phẩm: Nếu người tiếp nhận không hiểu ngữ cảnh sẽ không cắt nghĩa được mạch ngầm văn bản, đặc biệt là các văn bản trung đại thường có tính chất giáo huấn, ngôn chí sâu sắc (vì có sự gián cách về thời gian và môi trường văn hóa tiếp nhận). Soi chiếu vấn đề từ ngoài văn bản kết hợp với góc nhìn bên trong văn bản sẽ mang lại một hiệu ứng tổng hợp, toàn diện đối với thông điệp tác giả muốn hướng tới người tiếp nhận. 2.1.1.Văn bản “Chiếu cầu hiền” – Ngô Thì Nhậm. Với văn bản nghị luận khá đặc biệt như “Chiếu cầu hiền” cần lưu ý: nội dung tư tưởng, chủ trương cầu hiền tài (tập hợp trí thức) để xây dựng đất nước là của vua Quang Trung, một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử nước ta nhưng người soạn thảo văn bản này là Ngô Thì Nhậm nên trước khi học văn bản, GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm ngoài giờ học (4 nhóm) với đề tài “Vai trò của vua Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn và triều đại Tây Sơn”, thời gian chuẩn bị cho đề tài là 7 ngày. Đến tiết học văn bản “Chiếu cầu hiền”, 2 nhóm sẽ cử đại diện lên thuyết trình ngắn gọn về đề tài, các nhóm còn lại sẽ nhận xét, bổ sung. Mục đích của việc thuyết trình là giúp học sinh hiểu được tư tưởng, tài năng và tấm lòng của một vị vua sáng. Trong quá trình tìm tư liệu thì học sinh sẽ nắm được hoàn cảnh ra đời của “Chiếu cầu hiền” để hiểu được vì sao vua Quang Trung lại quan tâm tới vấn đề cầu hiền, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc cầu hiền tại thời điểm bàn luận. Sau đó giáo viên chốt lại vấn đề thuyết trình thật ngắn gọn. - Ba anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn lật đổ chế độ phong kiến nhà Nguyễn ở Đàng trong, đánh tan quân xâm lược Xiêm và thế lực của Nguyễn Ánh (1784 – 1785), lãnh đạo nghĩa quân lật đổ chế độ phong kiến họ Trịnh ở Đàng ngoài, xóa bỏ triều đại phong kiến nhà Lê mục nát (1786). Trước sự xâm lược của phong kiến Mãn Thanh, ngày 22-12-1788 (25-11 Mậu Thân), tại kinh đô Phú Xuân (Huế), Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, thống lĩnh quân đội mở cuộc hành quân thần tốc ra Thăng Long. Đến đầu xuân Kỷ Dậu (1789), quân đội của Hoàng đế Quang Trung đã quét sạch 20 vạn quân xâm lược Mãn Thanh ra khỏi bờ cõi, khôi phục nền độc lập, thống nhất của nước ta làm nên chiến thắng Đống Đa lịch sử. Chiến thắng Đống Đa và những chiến công hiển hách khác luôn gắn liền với tên tuối của người anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài Quang Trung - Nguyễn Huệ. Từ 1788-1792, vua Quang Trung đã ban 4 chiếu quan trọng: “Chiếu cầu hiền, Chiếu dụ các quan văn võ triều Lê, Chiếu lập học và Chiếu mở khoa thi”. Cả 4 chiếu này đều hướng đến lựa chọn, bồi dưỡng người tài làm nền tảng của triều đại. - Không phải ngẫu nhiên mà Quang Trung có thể tập hợp quanh mình những trí thức tài năng, thành tâm theo đuổi sự nghiệp “giúp dân dựng nước”. Chính sách cầu hiền của Quang Trung tranh thủ được sự đóng góp của nhiều sĩ phu yêu nước có tư tưởng tích cực, tiến bộ trong xã hội đương thời. Thái độ cầu hiền chân thành, mềm mỏng của Quang Trung thể hiện rõ nhất là đối với La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp - thiếu một tấm lòng chân thành, thiếu một suy nghĩ sâu xa, có lẽ Quang Trung đã không thể đưa Nguyễn Thiếp trở lại với đời và đem hết tài năng ra phục vụ đất nước. Quang Trung ra lệnh sử dụng chữ Nôm làm văn tự chính thức trong các chiếu chỉ và giao cho Viện trưởng Sùng chính viện – Nguyễn Thiếp – tổ chức dịch các sách vở kinh điển từ Hán sang Nôm. Ông còn ghi nhận công lao, trọng dụng nhiều hiền tài khác như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, … Với chính sách cầu hiền, Quang Trung đã tập hợp sức mạnh toàn dân tộc làm nên những trang sử hào hùng của thế kỉ XVIII. Mặt khác, người viết “Chiếu cầu hiền” là Ngô Thì Nhậm nên giáo viên cần nhấn mạnh để học sinh hiểu rằng Ngô Thì Nhậm làm quan dưới triều Lê - Trịnh. Khi Nguyễn Huệ ra Bắc lần hai, xuống lệnh "cầu hiền" tìm kiếm quan lại của triều cũ. Thời điểm này cả vua Lê, chúa Trịnh đều đã sụp đổ thì Ngô Thì Nhậm cùng vài trí thức có tư tưởng tiến bộ ra làm quan cho triều Tây Sơn. Ông có nhiều đóng góp cho triều Tây Sơn, đặc biệt soạn thảo nhiều văn bản giấy tờ quan trọng. Tiếp đó, học sinh trình bày hoàn cảnh ra đời của “Chiếu cầu hiền”: Sau khi Lê Chiêu Thống và tàn quân chạy theo Tôn Sĩ Nghị, triều Lê sụp đổ. Trước sự kiện trên, một số bề tôi của nhà Lê hoặc mang nặng tư tưởng trung quân, hoặc sợ hãi nên nhiều người trốn tránh, hoặc đi ở ẩn… Khát vọng xây dựng một Nhà nước hùng mạnh về mọi mặt đã thôi thúc Quang Trung chú ý đến vai trò quan trọng của giới nho sĩ, trí thức. Quang Trung giao cho Ngô thì Nhậm thay mình viết “Chiếu cầu hiền” nhằm mục đích thuyết phục các danh sĩ Bắc Hà hiểu được nhiệm vụ xây dựng đất nước mà triều Tây Sơn đang dự kiến thực hiện để mời họ ra cộng tác với nhà Tây Sơn. 2.1.2. Văn bản “Xin lập khoa luật” (trích “Tế cấp bát điều”) – Nguyễn Trường Tộ: Giáo viên giao các nhóm thảo luận ngoài giờ học (4 nhóm) với đề tài “Tư tưởng canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ”, thời gian chuẩn bị cho đề tài là 5 ngày. Đến tiết học văn bản “Xin lập khoa luật”, 2 nhóm cử đại diện lên thuyết trình ngắn gọn về đề tài, các nhóm còn lại sẽ nhận xét, bổ sung. Mục đích của việc thuyết trình là giúp học sinh hiểu được tư tưởng, tấm lòng yêu nước của Nguyễn Trường Tộ. Giáo viên chốt lại vấn đề thuyết trình thật ngắn gọn. - Tầm nhìn xa trông rộng và tư tưởng canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ rất đáng trân trọng, bộc lộ lòng yêu nước của một trí thức có tư tưởng tiến bộ muốn đem tất cả sức lực, trí tuệ của mình cống hiến cho đất nước. Gần 60 bản di thảo của ông bộc lộ sự am hiểu sâu sắc trên nhiều lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, quốc phòng, ngoại giao. Ông đề nghị trong hoạt động giáo dục phải có các môn học thiết thực như khoa nông nghiệp, khoa địa lý, khoa thiên văn … Ví dụ ngành nông chính, sau khi đã xác định tầm quan trọng của nông nghiệp, ông kiến nghị xuất bản bộ sách “Nông chính toàn thư” ghi chép tất cả những kinh nghiệm hay trong dân gian cũng như ở các nước về trồng cấy, chăn nuôi, chế tạo công cụ. Đề nghị lập Bộ canh nông chăm lo phát triển nông nghiệp, cử quan chuyên trách về nông nghiệp khảo cứu đất đai, đặc biệt phải dạy cho dân biết trồng cấy, chăn nuôi. Ông đề nghị phải lo trồng rừng để phòng chống lũ lụt, giao đất cho dân trồng cấy, chăm sóc. [...]... điển thuật ngữ Văn học - Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) – NXB Đại học Quốc gia, 1999 5 Vẻ đẹp của văn nghị luận - Đỗ Ngọc Thống - Văn học và Tuổi trẻ số 4, 2005 6 Những lưu ý khi đọc văn nghị luận – Phan Thị Thanh Vân 7 Phương pháp dạy tích hợp chùm văn bản nghị luận thời trung đại ở chương trình Ngữ văn lớp 11 – Phan Quốc Thanh 8 Một vài suy nghĩ về việc dạy văn nghị luận – Bùi... tham gia thảo luận nhóm ngoài giờ học để có những hiểu biết về tác giả, bối cảnh văn học, hoàn cảnh lịch sử - thời đại ra đời tác phẩm - Cần đọc – hiểu văn bản trước khi tiến hành tìm hiểu ở lớp nhằm khám phá văn bản bằng cả lí trí, tâm hồn V KẾT LUẬN Sự hấp dẫn của một tác phẩm nghị luận là do nhiều yếu tố tạo nên trong đó luận điểm và cách lập luận là yếu tố quan trọng Dạy văn nghị luận giáo viên... điều chỉnh, để ngày một hoàn thiện hơn cho phù hợp với tình hình phát triển của xã hội trong thời đại giao lưu hợp tác quốc tế sâu rộng 2.2 Phân tích văn bản dựa trên yêu cầu chung của văn nghị luận: Sức hấp dẫn của văn bản nghị luận nằm ở sự độc đáo trong cách chọn và triển khai luận điểm, cách lập luận, giọng điệu, … Do vậy giáo viên cần triển khai phân tích trên bình diện kết cấu, giọng điệu, ngôn... của tác phẩm Luận điểm là tư tưởng, quan điểm của người viết đối với vấn đề nghị luận Luận điểm phải đúng đắn, sáng rõ, đáp ứng đòi hỏi của thực tế thì mới có sức thuyết phục Thông thường trong văn bản nghị luận bao giờ cũng có một luận điểm trung tâm đồng thời có một hệ thống các luận điểm bộ phận triển khai theo những cách lập luận cụ thể làm cho bài văn có sức thuyết phục Cần phân tích được vẻ đẹp... nêu một vài kinh nghiệm mà bản thân tích lũy trong quá trình giảng dạy Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý Thầy, Cô Chân thành cảm ơn! NGƯỜI THỰC HIỆN Ngô Xuân Sơn TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo khoa Ngữ văn 11( tập 1) - Nhiều tác giả - NXB Giáo dục, 2009 2 Sách giáo viên Ngữ văn 11 (tập 1) - Nhiều tác giả - NXB Giáo dục, 2009 3 Kĩ năng đọc – hiểu văn bản Ngữ Văn 11 – Nguyễn Kim Phong (Chủ... lập luận Các thao tác lập luận trong văn nghị luận rất phong phú, linh hoạt: quy nạp, diễn dịch, chứng minh, giải thích…hoặc tác giả có thể kết hợp nhiều thao tác lập luận trong cùng một tác phẩm Văn nghị luận cũng sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật để thể hiện cảm hứng của chủ thể sáng tạo và tạo nên tính hình tượng (chỉ thể hiện ở cấp độ chi tiết, ngôn từ, cách diễn đạt tu từ, ở cách vận dụng thành ngữ, ... thoại trước lớp Tính thời sự của vấn đề được học sinh tự đánh thức, tránh được lối dạy áp đặt một chiều từ phía giáo viên - Học sinh được tìm hiểu, củng cố thêm về kiến thức lịch sử, có kĩ năng đọc - hiểu các văn bản nghị luận theo thể loại đồng thời rèn luyện thêm về kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận - Học văn nghị luận giúp học sinh hình thành những quan điểm đúng đắn về chính trị, xã hội; hình thành... tích, tổng hợp khám phá vấn đề có sức thuyết phục trên cơ sở lí lẽ chặt chẽ, căn cứ xác thực IV ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG * Đối với giáo viên: - Vai trò người giáo viên cực kì quan trọng trong việc lựa chọn phương pháp thích hợp để giảng dạy Tùy vào nội dung luận bàn và hình thức thể hiện của văn bản, đặc điểm tiếp nhận của học sinh, thời gian tiếp nhận mà giáo viên vận dụng cách phân tích. .. cách phân tích văn bản kết hợp với phương pháp dạy học nêu vấn đề, thảo luận nhóm - Đối với những tình huống có vấn đề, học sinh dựa trên kiến thức bài học và kiến thức của bản thân để tìm những giải pháp Giáo viên không nên có kết luận cứng nhắc với tình huống Kết luận nên ở dạng là một gợi ý có thể bao quát được những hướng giải quyết mà học sinh đưa ra Từ đó, học sinh có thể tranh luận với nhau về... sống đúng luật pháp, làm theo luật pháp là đức trời Ông viết “Chí công vô tư là đức trời Trong luật cái gì cũng công bằng hợp với đức trời, như vậy mà không đáng gọi là đạo đức tinh vi sao?” Đoạn trích “Xin lập khoa luật” là một văn bản nghị luận chặt chẽ, thấu tình đạt lí Văn chương của Nguyễn Trường Tộ là lối văn chính luận, vừa phải bảo đảm sự chặt chẽ, sắc bén, khúc chiết trong phân tích, trong dẫn . TÀI: “PHƯƠNG PHÁP DẠY TÍCH HỢP CHÙM VĂN BẢN NGHỊ LUẬN THỜI TRUNG ĐẠI Ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 11 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngữ Văn là môn học gắn với cái đẹp. Học Ngữ Văn (nhất là phân môn Giảng văn) . Phương pháp giảng dạy văn bản nghị luận trung đại trong chương trình Ngữ Văn 11 . II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lí luận: Theo lý luận dạy học cộng tác của G.S Nguyễn Ngọc Quang, quá trình. Văn nghị luận hiện đại 11 09 Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức Nguyễn An Ninh Văn nghị luận hiện đại 11 10 Một thời đại trong thi ca (trích) Hoài Thanh Văn nghị luận hiện đại 11 11
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp dạy tích hợp chùm văn bản nghị luận thời trung đại ở chương trình Ngữ văn lớp 11, SKKN Phương pháp dạy tích hợp chùm văn bản nghị luận thời trung đại ở chương trình Ngữ văn lớp 11, SKKN Phương pháp dạy tích hợp chùm văn bản nghị luận thời trung đại ở chương trình Ngữ văn lớp 11

Từ khóa liên quan