SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn Lịch sử bậc THPT

19 1.2K 5
SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn Lịch sử bậc THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

      !"#$%&  '()*+,) /012(&  ! " #$%&' !( !)'*+'',-$.*'/'' 012.%3"4'&(5/*,-'6 782'9'%:'7 /'/%;4'& (*<':=/> ;:3*:*$%' (?4@,.%*%-'+(*(!( $3=A'@"B1 'C, &'D(1%4'& %$%'/$D''01"($3E'F4$' ;'&/ >" 'C &' G2'F9'HG1$I'J:' 3:'0%')$*3*0%(*,C' /01=&',.KL2MNO*'P4'1 Q 8(5',-(D* ,L',C'#=/:4D =1(*,5/$;=,C'2''R7*S2T'> ',-1 '(*4(F 1=U/V/ W:X' JYZ8(5&' * ,L&' /'/%C4/'D:/[\]U/V/ S2T'>%*^_2 `,(( !,C'/01"($@%5  ,L' 2Z!*&'H'"E* ;3*/  =/>$%'DD162 3456),7+/012(& $%'8<$N1 ):*!:$,-'/$;D8 %W'(/:%aW"'O"$7' *'$bD$1'*:'+'N/*8aW*N(K' '(K')(K'a9'"+';C*/  0R :4:c54/% 'd*''* ;:' $%'/:DZ1U% X'*4' !*aW )(*%'12ZW" !%N!*1(!( !$7 ,'.(R,'1:,%' L2e'74D$ /D$1'1*4H(*/2 2O*'/%(7 '*'/''01ON$,-'9' :':fa"a1@'(D."H9*' "a/A,C') $/'!')H'"'"=D ;K' P''$%'$,-'$%'6D$ ,L'/KL(5.g  ;DD('1.'I'%O(5,/ *:%)3N$'\H\$%'D(*'F=/> A "1%%/>"/ (* 'C8C "3*30%*) 101$D*$ );E=D%' ,L.'"E)D= P'3 P'' ;&'K''"H)'%,L'''01h 2  `+'( ! ,L7$$%'*(0,L$&$A.g''01A $,-'!7"$D 4 !::aW) 3,C' P'(5(K')(K'a2eD(+'3:(*' /9'6$%'1('"H)'%,L'''01h $7CN') ,L4'&=/>N/  ,C'" !:,C'.$%'6 *2  '.g8'(*''01$- ,L8)f1 ('!'7 #$J ij`'7)0R D$1',L'&:c2$%'0"'7 )*%*C2 kjU"; ,LDD:'lm/(*'P.*%l njZ!a8E:(5/3*,5(*3'/%0o2 A "/0o'(*%(''01I)'%,L''/%0o *%1% $p+'=),C'= ,5=A' ,C'+'%',-(A P'(A7;)G/:4 ;"'F(** '$%'1(* ,C'2  !"#$!% &'()**+, Z?5%*0)G$7F(.A) W$N*q= $,C'=Z'./$; 7= ,5 @fB'*B C(/ ) ! ?5,0/'F/*%KL(5a' #  8(5m/%0o ,LZ'a/ /$;'/%0o*8/*' HH"'Y,'!'/%0oe`\]`'Z1r_ ;1%$'P.%',-8C/$;aW<'$,N':2s7 H 8(5'/%0o?'YP0,t'%$p":4C(!(< "/,0:%(*/<':""uF\]`'M U3$(!/'/%0o_eD(H$'4.*.$3 ;Y)'% ,L'%*0 ?5C?4C30'/01(* \ ;Y/33..'/= '/'1%=KL(5 # ;A'5qP0,t',C'/.$v:F<' (0o':4(*%.g/ ' D >1!4'&% \2Z)..*7H* C #*'=!:haW 8(5'/% 0o *%1%q @f'/%0o ?50'(*,C'/. *$'):33(*'/%1 '3.=D 5 >1:%' L2 -./ rW 1 ?"'(*,(9W%:*:%h'' '/8 ($@%5=D$%'F(. -8'G Ha D$1'J%'/'**'a'+/(1=$4)%1(5 /+1=<'.(*-'=B%',-q:;H(* $@B" 8,L'"!:7' $4:/2MN( 01 1:';:;01,t'4:p:/( !:\-(*'E'\=',-012 e ! #$N )*J/?4$! 1,5'0R'& t*% ; ',-0g0*'F ,L$45K'(5./'1%/),5'/ ><',-'%1 '/;$%';8L"?2L$7 5(*'%*'-75&C7o(*8 -2U3$%'/ $D "D*7',-"E3F(*'.":/('(,C7$N *%',-":<' /4'7H(**=)=aW 12`,(wxshyU,*%* !4$'2m"H' )f8NH$72Z!*";'%/$7'(5 $%'%*:*.:(.(*8'**' ' !:$4@%$p=&' ' 4'$,5!C(*/4 a>.''W=!:$,-'1$:8u /'/ ,L'(*'/$8'!&!C0'7'(!* 3D(01 1% 4$!8'01`',-C&*%H ,L&$' &'4(*<',-' ;@,':'@'+ ,L$!8' 3/'*<(<(=Ze',-`81%741(F 1 ; 0)$,-'P(* 7K')%12eD;/$D/$; =%1(*0) #*0),-M/ W01Y0) q%,-''83,5*e`\2Z)(A*E'F (A*(o =+'',-'74''012Z; 1 ,Lo7 "&'**'%1'/:L*$,5H&(* ')4'&%/>N6"4'&D5.'/3.NY, ,N':''DHD'9':'?\2:/*"$I'J OG0RG,':' (D(*&'=10o' $%'''014Y7'7a\/'/%:%(*%*''(5*' %1.:::$-$1D%,&' W$,5 ,L:J=7 !34'&01**3 $'/% !:",-*2MN>%^2S2$%Y4' &h "*H8*Ga& $,5' %1') 'C(**% %1 '%',-"30R\`,(4'&*$1'/)33 ;I''/3&,:N0%/ '*% "A7 '%*(*%%',-/'/24'&:' CH*3&<'2 `"*;=D(*3$3*.:L/:/0R(5 =<' '24'&'G!(5/'1%(5/5 ,L/$2`, $%''*p'7)0R D$1',L' :c=D'7)A3''01'+($@$'(D, ') ,L4'&%2z.Y$'\/'/%:%/. % W /($@=',-H'/%A)*'/%0oa(`2mw{ W /%2`'%*(8:40P0*%0%(.$''/$D.. 74',-H'/%9'H$%0P!u'(o7 :/,JZH,-'.:4 C:4B$L ;*/'f( !'/%/HgJ7,-':;D(*'' (5''+ W ,L$!/$D*110g;0go D5('*''",L'A "*&82e :'*:4CP$-$1G(/D',-H '/%Ha>1D,?) W01JY7$/:6h$/)\2. %73H'/%]%'/<'.D/  8 (52(2(_$,5:73 !*9'0g;N.3& ,:N ,L1%7$%'/$D/ '='/%(7  2Z; 1 ,L7H*:' C'%':'*:'. ,L :B'/%(7* &'74%*aW'%"JH'/%2eD (>%;E)D',-H '/%JeA*/':(A* 1% 0g(*9'*0g(7|*' 8%1(5 8,L'=D":<' 0R8",(015 '%/2}. ; 1 ,L7H*$%' !::'0g:*CN(,C' 01=*$,-'@'v%*8q',-H'/%@'#/ !:":<$%'8' -,-'7o 8"(5D$1' '/%1%'!o'!3D$1')'%*0*C) $%' W,N'5,L'% ',12 $7HK'p&'a7$ )8:'*$%' .g W'#'/ ,L&3*' ; P'':%4'0o'(*% '/''01=) ,L2 8)9(:+;,8;/<1(=+,2+,& 0.%0%zNmw~Z?4&'71 * G 1/7$5'*Q'7)0R D$1' :'%'71 "@*P'$bc! C(8":%':8'?' $'Z1'f6:(.(2(*(30o ;DK'(5 .g''01)J8,L'3:' *3;/ />'P+')f/> #$$%''- '%*'-75:'/*:;$$b$*'0)*+'3 1:' ;/>(')$)$'/ =/>A ""E48'G'C$%''/01`',-h01+=DI'+'( *o;a ,L$D*$ )J > ?1@',6A1/?+BC,D(5EFG1,H)I5J+1.;,*(9(=1@K1.L U&'$=E:W 1%*$,-' H,:3*8Pa – nô$>% N+'($3$.$%'$,-'(!/K'0)0)(<" ',C'7;$%'a /-:D(5''G*''* ',-";0g2 *)1Yvui đ hc\q= !(!; 32V'1: /':3/>3.'3/>@$=D; ;:D $-2Z!$'*$D*;=)$,5%*$,-' "'& />"H/ .'/D;*'*7(8$4 =)B$L%(2 ?4Yting loa sân trưng\/,-'(*%'-$C4kB '*2`,,0H0H(*%'F(*D=/>2 2Z)*+''(:'8:c(!'4(*!1,''1  %'F*(7*(**,-'a71%c%1 $!8'$%'*$,-' !*"E'F5/ '5/  *$,5* 'C3&D;$% ?(*$A "1% ! !:':3L%(. $/$,-'L /'! 3'/%(7''01N$,-''70),' :''D(!2'F "*::='/%(7'/1 "2 M 6A+92(2 Z;0o'h:/L3zm$,5Ha/ J a. Mối quan hệ giữa SGK và bài giảng2  e0o'h:/zmLE,*%*NB' &' G8 '+0'zm(**''2.''01,-'a$k :,5'J %/Xzm%#O#1'7(<*($%'zm2 >%F`2mZ$]O7r$,5 )_$%'/uJYu'-01 ,*%l\2m',$%'zm%#/$-:fzm !:' &'2MNQJ `*''%/%*%*0'zmQ:":<$%'( $75(*.N*2eD(:'G ,L:4C2 `',L11'7(<*($%'zm(A*'3',-H(A ''/$E'F'/%0o@* 4'&=2 eD($%'*''".:L'G"KL'+*''(** ($%'zm2Z;" ,L ! "',-H'/%'74:•zm "D $ ,L )*:4C$')H$!o2ZP'-$4D@ *'%*zm ,(*%$%'*''/LE2Z;'&0g0*' ;(*F ,L/)G(*(+'G:4*''I)'% 3:%$%'/'(*3(A4=zm 8(5 8,L'o; '2 V#:/".a$*zm,-':'/:-./ $;"'=:%],( /'/'(*=$!`'g DD/,5Z'`€($3a:u'1%=e`$7'5 2(2(_2MN('/%(7:'0A'1NB6G0'zm*,-' a7'74:%7!'P,5 ,(*%*'' ;* 7%'&)G% 3' 1+':4 H$!o%2]+''A'P W ,L.:F *'4:''3'':333:DfW$3@ @ (*%+'DH,-'(o(#*:"*(* $')o7 W !$_ U";:L0o'/,C'$ ;'H $'(*:":<*2MN:7D:'+'*%( ! '0R *@*'P''$'2 b. Giúp hc sinh xây dựng phương pháp hc tập đúng. -'i$75"1'/%(7:';;:47 :' ,L ,(*%*''2MN'/%(7,5'0R% [...]... giảm đáng kể Soá lượngh/s Năm học 2008 - 2009 Năm học 2010 - 2011 Khá - Giỏi Trung bình ́u - Kém 216 học sinh 25% 57% 18% 234 học sinh 37% 55% 8% Điều lí thú nữa là các em học sinh lớp nâng cao các mơn tự nhiên cũng đã rất hứng thú khi vào tiết học lịch sử Nhiều em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh C/ PHẦN KẾT ḶN Như vậy, theo chúng tơi, ḿn nâng chất lượng bợ... Đoái vơùi trường THPT caàn tổ chưùc được nhieàu loại hình phong phuù, đơn giản deã thực hiện, thu huùt được nhieàu học sinh tham gia, coù phương aùn tích hợp, loàng gheùp nhieàu hoạt động, nhieàu bộ môn trong “ Câu lạc bộ” và được duy trì liên tục, tạo thành một neùt sinh hoạt đậm chaát truyeàn thoáng của nhà trường Trong caùc dòp leã lơùn cuõng nên mời một soá caùc vò... dạy ở trường THPT, với cách tiến hành đó, chúng tơi nhận thấy chất lượng bợ mơn tăng lên - Kết quả cụ thể: + Thơng qua đánh giá thái đợ học tập: Tiết lịch sử dạy vào tiết thứ năm trong b̉i học, nhưng cac em cảm thấy vẫn hào hứng chờ đợi để được học Lịch sử! + Điểm sớ trong các bài kiểm tra được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ điểm khá – giỏi cao hơn so với... laõo thành caùch mạng” người thật, việc thật” đeán noùi chuyện, tạo không khí lòch sử và coù taùc dụng giaùo dục đạo đưùc cao 2/ Đoái vơùi caùc caáp quản lyù giaùo dục - Sở GD& ĐT tạo đieàu kiện veà cơ sở vật chaát – kó thuật để caùc trường tieán hành hoạt động thuận lợi, thu được keát quả cao hơn; Tở chưc thường xun các c̣c hợi thảo, có giải thưởng xứng đáng cho các... sử Nhiều em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh C/ PHẦN KẾT ḶN Như vậy, theo chúng tơi, ḿn nâng chất lượng bợ mơn, người thầy giáo dạy sử cần phải biết tự ái, để nở lực phấn đấu, nâng cao trình đợ chun mơn – nghiệp vụ, tìm tòi và sáng tạo áp dụng vào thực tế hoàn cảnh giảng dạy cụ thể, trước hết tạo ra được sự niềm tin và hứng thú của các em học sinh... ở Việt Nam mà ra cảc Đơng Dương Với mợt sớ biện pháp như kể trên , chúng tơi thấy học sinh có sự chủn biến hơn trong nhận thức cũng như trong thực hành, kết quả học tập được nâng lên rõ rệt Từ chỡ nắm được kiến thức cơ bản từng bài, từng chương thơng qua việc học tập trên lớp và tự học ở nhà mà khi ơn lụn kiểm tra, thi cử Áp lực đới với các em... hình nước ta sau cách mạng I Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 tháng Tám năm 1945 (Khơng có phần 1, 2 nhỏ) 1, Tḥn lợi II Bước đầu xây dựng chính quyền 2, Khó khăn Cách mạng, giải qút nạn đói, nạn II Chủ trương, biện pháp giải qút dốt và khó khăn về tài chính khó khăn trước mắt 1, Xây dựng chính q̀n Cách mạng 1, Diệt giặc đói 2, Giải qút nạn đói 2, Diệt... giá trị - Bợ GD&ĐT nên khoaùn chương trình và tăng 1 tiết cho khới 12, có như vậy mới thêm hành trang hiểu biết lịch sử trước khi bước vào mợi trường mới Nhưõng kieán thưùc lòch sử caàn thieát khaùc coù thể trình bày trong tài liệu đọc thêm, saùch giaùo khoa nên tăng kênh hình nhieàu hơn Xin chân thành cảm ơn và gửi lời chào đoàn kết và xây dựng Hà Tiên ngày . '0R *@*'P''$'2 b. Giúp hc sinh xây dựng phương pháp hc tập đúng. -'i$75"1'/%(7:';;:47 :'. !a ^2DD,5/1' /'/<i‚ƒ„2 iL k":< Cách mạng, giải quyt nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính. ir)0.'3!U/1'2 km1

Ngày đăng: 18/04/2015, 20:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan