0

MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA” SINH HỌC LỚP 12- THPT

18 1,560 7
  • MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA” SINH HỌC LỚP 12- THPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 07:10

MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA” SINH HỌC LỚP 12- THPT A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lời mở đầu Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực trong học tập của học sinh, đào tạo con người tự chủ, nang dộng sáng tao, có năng lực giải quyết các vấn đề , góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay còn chậm. Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII nhận định "Phương pháp giáo dục và đào tạo ở nước ta chậm đổi mới, chưa phát huy được tính chủ động sáng tạo của người học". Chính điều này đã hạn chế chất lượng dạy và học ở trường phổ thông hiện nay. Giảng dạy sinh học ở trường THPT còn gặp nhiều khó khăn, chương trình lớp 12 cơ bản rất nặng cả về khối lượng kiến thức trong chương tình lẫn độ khó. Tong khi đó phần Tiến hóa là một nội dung kiến thức mang tính khái quát cao, việc xây dựng khái niệm cũng như làm rõ được bản chất vấn đề rất khó; đồ dùng dạy học minh họa cho các bài dạy không nhiều. Tiến hoá là tích hợp của các khoa học trong sinh học, đặc trưng bởi tính lí thuyết và khái quát cao. Để chứng minh cho tiến hoá, người ta phải sử dụng các sự kiện từ tất cả các bộ môn trong sinh học. Nội dung kiến thức phần tiến hoá trong chương trình sinh học lớp 12 là nội dung khó, phức tạp, đòi hỏi tính khái quát cao. Hiện nay việc dạy và học phần tiến hoá lớp 12 còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều giáo viên còn lúng túng và thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sư phạm tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, chủ động cho HS. Đa số HS không có hứng thú học tập vì bộ môn có tính trừu tượng và khái quát cao của nó. 1 Lm th no HS cú th nm cỏc ni dung phn tin hoỏ mt cỏch d dng hn. Qua nhiu nm ging dy, tụi ó ỳc kt mt s kinh nghim. Tụi xin mnh dn trỡnh by trong ti: " Mt s bi tp tỡnh hung trong ging dy chng Bng chng v c ch tin hoỏ trong chng trỡnh Sinh hc ph thụng- Ban c bn. 2. Thc trng dy v hc sinh hc phn Tin hoỏ trong chng trỡnh sinh hc 12 THPT: trng THPT Lam Kinh, vic dy v hc phn tin hoỏ, c bit l chng bng chng v c ch tin hoỏ cha c chỳ trng trong vic i mi phng phỏp. Vic s dng dựng trong dy hc tin hoỏ cũn ớt. dựng dy hc cũn nghốo nn, ch yu l tranh mụ t, khụng nhiu.Vic ng dng CNTT ó khỏ ph bin, song phũng hc b mụn cha m bo thit b, cng khụng th ỏp ng y nhu cu dy qua mỏy chiu, do ú vic hc v dy phn tin hoỏ cũn gp nhiu khú khn. a s HS kờu kin thc Tin hoỏ khú vỡ tru tng v tớnh khỏi quỏt cao; GV kờu khú i mi phng phỏp ging dy. T thc trng trờn, tụi ó c gng tỡm tũi, th nghim nhiu phng phỏp cú th tỡm ra phng phỏp phự hp vi i tng HS v iu kin hc tp trong trng THPT Lam Kinh. Tụi xin mnh dn trỡnh by mt s kinh nghim ỳc rỳt c trong ging dy phn Tin hoỏ, c th l mt s bi tp tỡnh hung trong ging dy chng "Bng chng v c ch tin hoỏ". B. GII QUYT VN I. C S L LUN. Dy hc có mục tiêu làm cho ngời học có một vốn hiểu biết về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn và năng lực nhận thức . Năng lực nhận thức của học sinh đợc thể hiện trong học tập đó là phơng pháp học, nghiên cứu. Vì vậy quá trình dạy học bộ môn phải hình thành các thao tác logic đó, và đó cũng chính là xuất phát điểm của việc nghiên cứu các phơng pháp, biện pháp rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá cho học sinh trong dạy học nói chung, dạy học tiến hoá nói riêng. Dạy học tức là tổ chức quá trình nhận thức. Bản chất của hoạt động học là loại hoạt động hớng tới sự thay đổi chính chủ thể của nó. Sự thay đổi này biểu 2 hiện ở sự thay đổi mức độ làm chủ những khái niệm, những giá trị, những chuẩn mực, những quy luật, những phơng thức, hành vi hành động. Lứa tuổi học sinh THPT là giai đoạn quan trọng trong việc phát triển các năng lực trí tuệ. ở học sinh THPT, tính chủ định đợc phát triển ở tất cả quá trình nhận thức. Hoạt động t duy của các em tích cực , độc lập hơn. Các em có khả năng t duy lý luận, t duy trừu tợng một cách độc lập, sáng tạo trớc những đối t- ợng quen biết đã đợc học ở trờng hoặc cha đợc học ở trờng. Thực chất của sự hình thành kĩ năng học tập là tạo điều kiện cho học sinh nắm vững một hệ thống phức tạp các thao tác nhằm làm biến đổi và sáng tỏ những thông tin chứa đựng trong học tập, trong nhiệm vụ và đối chiếu chúng với hành động cụ thể. Vì vậy muốn hình thành kĩ năng (Chủ yếu là kĩ năng học tập) cho học sinh cần: - Giúp học sinh biết cách tìm tòi để nhận ra yếu tố đã biết, yếu tố phải tìm và mối quan hệ giữa chúng. - Giúp học sinh hình thành một mô hình khái quát để giải quyết các bài tập, các đối tợng cùng loại. - Xác lập mối liên quan giữa bài tập mô hình khái quát và các kiến thức t- ơng ứng. Quá trình t duy với t cách là một hành động và những hành động t duy đợc thực hiện bằng các thao tác t duy nh : Phân tích tổng hợp, so sánh, trừu tợng hóa khái quát hóa. + Do tính chất nội dung môn học (thuyết tiến hoá vốn đợc hình thành trên cơ sở, khái quát, hệ thống các thành tựu của nhiều lĩnh vực Sinh học), đòi hỏi tiếp cận nó bằng phơng thức hệ thống hoá. Muốn lĩnh hội đợc các khái niệm, quy luật về tiến hóa thì không thể thiếu kĩ năng khái quát hóa kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Những nhà tiến hóa luận vốn là những ngời sử dụng thành công nhất các sự kiện để từ đó khái quát hóa, hệ thống hóa chúng trong một hệ thống nhất định hình thành quy luật tiến hóa của sinh giới. Tóm lại tính quy luật của sự tiến hóa sinh giới đã quy định hoạt động nhận thức nội dung đó phải theo logic hệ thống hóa, khái quát hóa. Nội dung của phần 3 tiến hóa trong chơng trình sinh học THPT đòi hỏi tiếp cận nó bằng phơng thức hệ thống hóa II. C S THC TIN Trong quỏ trỡnh ging dy sinh hc khi 12, phn gp nhiu khú khn nht chớnh l chng trỡnh Tin húa. Giỏo viờn ngi khú vớ khụng cú ti liu tham kho, chng trỡnh ch yu l kin thc lớ thuyt, tru tng, mang tớnh khỏi quỏt cao. HS ngi hc vỡ chng trỡnh khú, li hu nh khụng cú s hp dn b mụn, GV ngi nờn cng khụng th thu hỳt HS. Hu nh GV ớt u t tỡm tũi, nõng cao hiu bit v chng trỡnh tin húa, ti liu li rt ớt, nghốo nn. Ti liu Tin húa ch cú ti liu ca Trn Bỏ Honh, ó lõu, ớt ngi mun c li. v phớa HS, li cng khú vỡ GV khụng th ch cho HS thy s Tin húa ca sinh vt trong t nhiờn thụng qua vic quan sỏt thc t m mang li s hỡnh dung bc tranh ton cnh v s phỏt sinh, phỏt trin ca sinh gii. trng THPT Lam Kinh, mụn sinh hc cú nhiu GV cú s u t ỏng k cho chuyờn mụn. Nhng nm gn õy cht lng b mụn ó c nõng lờn rừ rt c th hin qua cht lng i tuyn hc sinh gii cp tnh, s lng hc sinh d thi v u i hc khi B. Tuy nhiờn, phn kin thc trng tõm ca chng trỡnh, c chỳ ý u t c phớa GV v HS l phn Di truyn hc ch khụng phi l Tin húa. Do ú, Tin húa vn l chng trỡnh cũn nhiu iu cn phi quan tõm v i mi phng phỏp mt cỏch tớch cc hn na. T nhng thc t trờn, tụi ó tỡm tũi, suy ngh, lm th no GV cú th dy phn tin húa mt cỏch nh nhng, HS cú th hc tp mt cỏch ch ng d dng v gõy c hng thỳ khi hc phn tin húa. c bit l chng Nguyờn nhõn v c ch tin húa III. GII PHP THC HIN 1. Nghiờn cu ti liu. Tin hoỏ l s bin i cú k tha trong thi gian dn ti s hon thin trng thỏi ban u v ny sinh cỏi mi. - Hc thuyt tin hoỏ nghiờn cu nhng quy lut phỏt trin lch s chung 4 nhất của toàn bộ giới hữu cơ, giữa thiên nhiên vô cơ với thiên nhiên hữu cơ để đem lại sự nhận định về nguồn gốc phát sinh và phát triển tự nhiên của sinh giới. - Tôi đã tìm đọc các tài liệu viết về Tiến hóa, các giáo trình các nhà khoa học có liên quan đến các nội dung SGK đã đề cập. Tìm hiểu cách giảng dạy của các đồng nghiệp thông qua giáo án, các trao đổi trực tiếp. 2 . Tìm hiểu về khả năng, nhu cầu, sự ham thích môn học của học sinh, lập các nhóm yêu sinh học, hướng dẫn các em tìm hiểu thêm các tài liệu về tiến hóa. Hướng dẫn các em giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và sưu tầm các mẫu vật phù hợp minh họa cho các bài dạy. - Qua quá trình đổi mới phương pháp dạy học, tôi đã cố gằng tìm kiếm tư liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, đưa ra nhiều dẫn chứng, làm cho bài học phong phú, đa dạng, tạo được sức lôi cuốn nhất định đối với học sinh. Nhờ đó, tiết sinh học bớt nhàm chán. 3. Xây dựng các bài tập tình huống, cùng HS tìm cách giải quyết các vấn đề đặt ra, làm cho HS chủ động trong tìm cách để giải một bài tập tình huống trong học phần tiến hóa. 4. Đối chiếu, so sánh với các lớp không sử dụng các bài tập tình huống để xác định hiệu quả dạy học, rút ra bài học kinh nghiệm. IV.CÁC BIỆN PHÁP Đà THỰC HIỆN “Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa” là chương lớn, trọng tâm của phần Tiến hóa trong chương trình sinh học bậc THPT. Giảng dạy tốt chương này có thể nói HS đã nắm được bản chất sự tiến hóa của sinh giới. - Xây dựng bài tập tình huống là dựa trên những hiểu biết vốn có hoặc đã tiếp thu được của HS để giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh khi giải thích những kiến thức mới, tưởng như mâu thuẫn với những hiểu biết cũ. Sau khi học chương này, HS cần nắm được : Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa, các khái niệm : thích nghi, quần thể thích nghi, nhân tố tiến hóa, chọn lọc nhân tạo, chọn lọc tự nhiên , nắm được các quá trình: Hình thành đặc điểm thích 5 nghi, hỡnh thnh loi mi, cỏc nhõn t chi phi cỏc quỏ trỡnh ú, chng minh c gii hu c ngy nay l kt qu ca mt quỏ trỡnh phỏt trin t mt ngun gc chung. Sau õy l mt s bi tp tỡnh hung c th mt s bi ging c th Giỏo ỏn 1: Bi 35: HC THUYT TIN HểA C IN 1. Mc tiờu bi hc: Sau bi hc ny, HS cn: Kiến thức : - Trỡnh by c nhng lun im c bn trong hc thuyt ca Lamac. - Phõn tớch c quan nim ca acUyn v: Bin d v di truyn, mi quan h ca chỳng vi chn lc. Vai trũ ca chn lc t nhiờn trong s hỡnh thnh cỏc c im thớch nghi. S hỡnh thnh loi mi v ngun gc cỏc loi. Kỹ năng : Phát triển năng quan sỏt, phõn tớch kờnh hỡnh trong bi hc. Giáo dục : Ghi nhn úng gúp v tn ti ca Lamac v acUyn trong vic gii thớch tớnh a dng v hp lý ca sinh gii 2. Phơng tiện dạy học : 1. GV: Tranh nh v tin húa ca Lamac v acUyn, phiu hc tp 2. HS : Học bài cũ và chuẩn bị bài mới, su tm mu vt v cỏc c im thớch nghi ca SV 3. Phơng pháp chủ yếu : - Vấn đáp tìm tòi - Vấn đáp tái hiện - Quan sát tranh tìm tòi - Tự nghiên cứu SGK 4.Tin trỡnh lờn lp - M u GV t vn Tin húal gỡ?, th no hc thuyt tin húa?, nghiờn cu tin húa lm gỡ? 6 - HS định nghĩa, GV sử dụng con đường quy nạp để định nghĩa các khái niệm : Tiến hóa là sự phát triển của giới hữu cơ với dấu hiệu nổi bật là sự thích nghi của các hệ sống đang phát triển với các điều kiện tồn tại của chúng. - Các vấn đề cơ bản của lí luận tiến hóa: Nguồn gốc sự sống, nguồn gốc các loài, nguồn gốc loài người, tính đa dạng, tính thích nghi của sinh giới. I. Thuyết tiến hóa của La Mác HS tự nghiên cứu theo câu hỏi : - Những luận điểm chính của học thuyết La mác? - La mác còn những hạn chế gì? II. Thuyết tiến hóa của Đác uyn 1. Luận điểm về biến dị. - GV nêu ví dụ: Hình thái của lá cây rau mác ở 3 môi trường ( HS quan sát tranh vẽ hoặc mẫu vật ), sự sai khác của những con gà con cùng lứa, cùng bố mẹ. - GV nêu câu hỏi: Đâu là biến đổi, đâu là biến dị? - Nêu vấn đề: Biến dị và biến đổi chịu ảnh hưởng của điều kiện sống như thế nào? có khác nhau không? - Theo Đác uyn, nguyên nhân biến dị là do đâu? có liên quan đến ngoại cảnh không? ngoại cảnh hay bản chất cơ thể quan trọng hơn? - Theo em, Đác uyn có thành công và hạn chế gì trong quan niệm về biến dị? nguyên liệu của tiến hóa và chọn giống? 2. Chọn lọc nhân tạo - GV sử dụng hình ảnh các dạng gà nhà, nêu : gà rừng chỉ có một dạng, gà nhà có tới 200 nòi khác nhau; lúa hoang dại chỉ có 1, lúa trồng có tới vài nghìn thứ. - Nêu câu hỏi : từ những ví dụ trên, em có nhận xét gì? - Vật nuôi cây trồng có những đặc điểm gì khác so với loài hoang dại? do đâu có sự khác nhau đó? - Vì sao một số giống cây trồng như khoai lang, chuối không hạt? vì sao gà Lơ go không biết ấp trứng 7 - Câu hỏi cho HS thảo luận: Vai trò của con người trong việc xác định hướng biến đổi của vật nuôi, cây trồng? - Vậy Chọn lọc nhân tạo là gì? Sau đó có thể dưa một số câu hỏi gợi mở, hướng dẫn HS trả lời: Tính chất của CLNT, nội dung của CLNT, cơ sở của CLNT, kết quả CLNT? * Phân li tính trạng trong CLNT: - Gà rừng biến đổi thành gà nhà theo mấy hướng? => gọi là phân li tính trạng. - Kết quả, ý nghĩa của phân li tính trạng là gì? 3. Chọn lọc tự nhiên Gv nêu ví dụ : Sâu bọ ở những đảo xa và sâu bọ trong đất liền khác nhau chủ yếu là ở hình dạng và kích thước cánh. - Sâu bọ ở các đảo không cánh, hoặc cánh tiêu giảm có lợi gì? - Vậy thế nào là CLTN? CLTN có lợi hay có hại cho SV? Tiếp theo HS làm viếc với phiếu học tập, yêu cầu HS điền vào ô trống của phiếu 8 GV có thể gợi ý. Sau khi đã hoàn thành phiếu học tập, GV có thể cho HS thảo luận: những tồn tại hạn chế của Đác uyn là gì? Giáo án 2: Bài 26 : HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI I. Mục tiêu bài học : Sau bài này, HS cần: 1. KiÕn thøc : - Phân biệt được tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. - Xác định nguyên liệu của tiến hóa ( nguồn biến di di truyền của quần thể) - Các nhân tố tiến hóa, nhân tố làm biến đổi tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể 2. Kĩ năng : phát triển kĩ năng tư duy phân tích 3. Giáo dục : Học sinh có kiến thức về nguồn gốc chung của các loài II. Phương tiện dạy học : GV: máy chiếu, phiếu học tập III. Ph¬ng ph¸p chñ yÕu : CLNT CLTN 1. Tính chất Do con người, vì con người 2. Cơ sở Tính biến dị di truyền của SV 3. Nội dung Tích lũy BD có lợi, đào thải BD có hại cho con người 4. Động lực Nhu cầu, thị hiếu phức tạp của con người 5. Kết quả VN, cây trồng thích nghi với nhu cầu, thị hiếu con người 6. Vai trò Là nhân tố chính quy định chiều hướng, tốc độ biến đổi VN-CT. Giải thích vì sao VN- CT thích nghi cao độ với nhu cầu của con người 9 - VÊn ®¸p t×m tßi - VÊn ®¸p t¸i hiÖn - Quan s¸t tranh t×m tßi - Tù nghiªn cøu SGK IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y : 1. KiÓm tra bµi cò : - Trình bày nội dung thuyết tiến hóa của Đác uyn? - Trình bày sự khác biệt giữa CLNT và CLTN 2.Nội dung bài giảng: Mục I: Quan niệm tiến hóa và nguồn nguyên liệu tiến hóa - Học sinh đọc SGK, cho biết tình hình lí luận tiến hóa từ 1930 trở đi. GV nêu vấn đề : Vậy nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị là gì? Biến dị di truyền được và không di truyền được khác nhau như thế nào? Ngoại cảnh có vai trò gì trong sự biến đổi vật chất di truyền? Mục 1.1 Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn a. Tiến hóa nhỏ - HS đọc SGK, trả lời câu hỏi : TH nhỏ là gì ? kết quả của TH nhỏ ? b. Tiến hóa lớn. - HS đọc SGK, trả lời câu hỏi : TH lớn là gì ? kết quả của TH lớn ? Mục 1.2 : Nguồn biến dị di truyền của quần thể ( nguyên liệu tiến hóa) Hỏi : Quần thể có thể có những nguồn BD di truyền nào ? vai trò của tùng loại biến dị ? Mục II : Các nhân tố tiến hóa Hỏi : Thế nào là nhân tố tiến hóa ? vậy có những loại nhân tố tiến hóa nào ? : Đột biến Hỏi : Vì sao đột biến là nhân tố tiến hóa ? Vì sao đa số đột biến gen thường có hại với cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa ? 2.2. Di - nhập gen 2.3. Chọn lọc tự nhiên - Theo quan điểm của Đác uyn, CLTN là gì ? Sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất. 10 [...]... DH sinh học NxbGD 2 - Thái Duy Tuyên , 2000, Một số vấn đề lý luận dạy học NxbGD 3- Nguyễn Đức Thành, 2002, DH sinh học ở THPT T.1, NxbGD 4- Nguyễn Đức Thành, 2002, DH sinh học ở THPT T.1, NxbGD 5- Sách giáo khoa sinh học 10,11,12, NxbGD, 2006 6 - Trần Bá Hoành, 2002, Sinh học 12 (SGV) NxbGD 7 - Lê Đình Trung, 2003, Ôn luyện và bồi dỡng HS giỏi môn sinh học, NxbGD 8 - Nguyễn Ngọc Hải, 1992, Thuyết tiến. .. vi cỏc lp c ban Nhng nm hc trc, hc sinh lp c bn rt khú t im gii, mt phn do hc sinh li hc, mụn hc khỏ khụ khan, khụng hp dn, ng lc phn u ca cỏc em thi vo khi B rt ớt Nhng nm hc gn õy, hc sinh trng THPT Lam kinh ó chỳ ý hn n mụn sinh, cú hng thỳ hc tp b mụn sinh hc hn Nh ú, s HS theo hc khi B ngy cng tng, s HS gii b mụn cng tng thờm c bit s hc sinh tham gia thi hc sinh gii cp tnh ngy cng cú cht lng cao,... 2.5 Giao phi khụng ngu nhiờn - Th no l giao phi khụng ngu nhiờn? Giao phi khụng ngu nhiờn lm thay i thnh phn kiu gen ca qun th theo hng no? Vi cõu hi ny, Hc sinh ó bit trong bi Cu trỳc di truyn ca qun thõy khụng phi kin thc mi, song GV kt ni hc sinh nhn thy giao phi khụng ngu nhiờn l nhõn t tin húa vỡ : giao phi khụng ngu nhiờn khụng lm thay i tn s alen m lm thay i tn s kiu gen theo hng gim 11 dn t... t l th d hp, tng dn t l th ng hp t, lm nghốo vn gen ca qun th, gim s a dng di truyn Sau ú GV cng c bi, tựy thuc vo tit hc: Cú th nhc li kin thc túm tt mi bi, cú th cho hc sinh gii ỏp cỏc cõu hi trong SGK, nu cũn thi gian, cú th hc sinh ly thờm mt s vớ d v vai trũ cỏc nhõn t tin húa 3 Kt qu i chiu gia cỏc lp v cỏc nm ỏp dng kinh nghim - Nm hc 2010-2011: Tụi dy 4 lp 12 c bn im bi kim tra phn tin húa... 12 - Nm hc 2 012-2 013, tụi dy 4 lp 12 c bn, kt qu kim tra phn tin húa nh bng sau : Lp im S s 12C4 12C6 12C7 12C8 45 46 45 44 9-10 8 7 5 6 im T l 17,8 15,2 11,1 13,6 7-8 15 16 17 17 im T lờ 33,3 34,8 37,8 38,6 5-6 20 20 20 18 Im T l 44,4 43.5 44,4 40,9 3-4 2 3 2 3 im T l 4,4 6,5 4,4 6,8 . MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA” SINH HỌC LỚP 12- THPT A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lời mở đầu Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực trong. động trong tìm cách để giải một bài tập tình huống trong học phần tiến hóa. 4. Đối chiếu, so sánh với các lớp không sử dụng các bài tập tình huống để xác định hiệu quả dạy học, rút ra bài học. THỰC HIỆN Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa” là chương lớn, trọng tâm của phần Tiến hóa trong chương trình sinh học bậc THPT. Giảng dạy tốt chương này có thể nói HS đã nắm được bản chất sự tiến hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA” SINH HỌC LỚP 12- THPT, MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA” SINH HỌC LỚP 12- THPT, MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA” SINH HỌC LỚP 12- THPT

Từ khóa liên quan