0

SKKN Vai trò của Hiệu trưởng trong công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ

11 1,691 2
  • SKKN Vai trò của Hiệu trưởng trong công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:13

SáNG KIếN KINH NGHIệM "Vai trũ ca Hiu trng trong cụng tỏc bi dng cht lng i ng" Năm học 2006 - 2007 Phần I: Lý do chọn sáng kiến kinh nghiện Hiện nay trong thời đại đang đề cao những giá trị nhân văn, trí tuệ con ngời của những danh nhân, nguồn gốc trực tiếp tạo ra của cải vật chất và văn hoá tinh thần trên nền kinh tế tri thức; Với yêu cầu xây dựng đất nớc "dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" thì con ngời vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Bác Hồ dạy "muốn có chủ nghĩa xã hội phải có con ngời xã hội chủ nghĩa" đòi hỏi giáo dục phải gắn với yêu cầu của đất nớc. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải có con ngời rất mực trung thành, giàu lòng yêu nớc, trình độ kiến thức hiện đại, có kỹ năng thành thạo. Trong các bậc học thì bậc Tiểu học là cấp học nền tảng, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành, phát triển toàn diện nhân cách con ngời Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đặt nền móng vững chắc cho giáo dục quốc dân, nên đội ngũ giáo viên Tiểu học có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục học sinh. Khi bàn đến vị trí vai trò, nhiệm vụ của ngời thầy giáo trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, thủ tớng Phạm Văn Đồng đã chỉ rõ "Vấn đề lớn nhất trong giáo dục của chúng ta hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ giáo viên dần dần trở thành một đội quân đủ năng lực, đủ t cách làm tròn sứ mệnh của mình. Chất lợng giáo dục trớc mắt, trong t- ơng lai tuỳ thuộc vào đội ngũ này, phải làm cho giáo viên có đạo đức tốt hơn, có ý thức với nghề, có tâm hồn với trẻ. Không có giáo viên tốt, không có chất lợng cao". Vấn đề trên đòi hỏi những ngời làm công tác giáo dục, đặc biệt là giáo viên tiểu học phải nhận thức sâu sắc đó là công việc không ai làm thay thế đợc trong giáo dục đào tạo. Nghị quyết Trung ơng II khoá VIII đã chỉ rõ: Định hớng từ đây đến năm 2000, nớc ta trở thành một nớc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mục tiêu của phát triển giáo dục: "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài" và khẳng định: "Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải phát triển giáo dục đào tạo". Muốn thế phải xây dựng đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng từng bớc chuyển hoá về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, mẫu mực về lối sống. Nh vậy xuất phát từ: - Yêu cầu đổi mới đất nớc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Từ mục tiêu đào tạo của giáo dục Tiểu học. - Từ vị trí, vai trò của ngời giáo viên Tiểu học. - Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. - Từ thực trạng của đội ngũ giáo viên Tiểu học trờng Dơng Thuỷ. Phần II: Nội dung A. Một số cơ sở lý luận của công tác bồi d ỡng đội ngũ giáo viên I. Vị trí, vai trò trờng tiểu học trong giai đoạn hiện nay: Tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân, là bậc học nền tảng, có trách nhiệm xây dựng và phát triển tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất của trẻ em nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con ngời Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh nắm vững kỹ năng nói, đọc, viết, tính toán, cho những hiểu biết về tự nhiên, con ngời và xã hội. Có lòng nhân ái, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, yêu quý chị em, kính trọng thầy cô giáo, lễ phép với ngời lớn, giúp đỡ bạn bè, yêu lao động. Có kỹ luật, có nếp sống văn minh, có thói quen rèn luyện thân thể. Từ vị trí mục tiêu này, giúp cho ngời Hiệu trởng, đội ngũ giáo viên có những định hớng đúng cho việc dạy học. Đây là cơ sở khoa học để xây dựng đội ngũ giáo viên "vừa hồng, vừa chuyên". Mặt khác, giáo viên Tiểu học là bậc học của cách học, là bậc học tạo nên những cơ sở ban đầu rất cơ bản, rất bền vững cho trẻ em để các em tiếp tục học lên các bậc học trên. Những gì các em đợc học tập, đợc hình thành từ nhà trờng Tiểu học, từ thầy cô giáo về kỹ năng, tính cách sẽ theo tiếp mỗi cuộc đời của mỗi học sinh và khi đã đợc hình thành sẽ định hình ở học sinh thì khó mà thay đổi đợc. Với đặc điểm này đòi hỏi giáo dục Tiểu học phải chính xác về nội dung, về hình thức. Giáo dục phải mang tính khoa học, tính nhân văn của một nền giáo dục ở mỗi nhà trờng, ở mỗi cán bộ quản lý giáo dục và ngay ở từng giáo viên. Do đó, ngời quản lý trờng Tiểu học phải nhận thức đầy đủ, đứng đắn về bậc học của mình và của riêng trờng mình để có những biện pháp hữu hiệu tạo cơ sở ban đầu rất cơ bản, bền vững cho sự phát triển và tiếp tục học lên. II. Ngời giáo viên Tiểu học trong sự nghiệp giáo dục đào tạo: 1. Vị trí, vai trò của ngời giáo viên Tiểu học trong công cuộc đổi mới nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc: - Giáo viên Tiểu học là ngời góp phần quyết định trong việc thực hiện có chất lợng dạy và học, thực hiện phổ cập giáo dục Tiểu học. - Giáo viên Tiểu học: Lời nói, cử chỉ, cuộc sống lao động và s phạm của họ có ảnh hởng to lớn đến sự phát triển nhân cách của mỗi ngời học sinh. - Giáo viên Tiểu học là ngời có hiểu biết, có uy tín và gắn bó với cộng đồng. Hoạt động của họ trong và ngoài nhà trờng có tác dụng to lớn đến sinh hoạt văn hoá và đời sống ở địa ph- ơng. 2. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học: a. Chức năng: - Ngời giáo viên Tiểu học không chỉ là ngời truyền thụ cho lớp trẻ những tri thức, kinh nghiệm sống, tinh hoa văn hoá của nhân loại mà còn phải khơi dậy trong các em những t t- ởng tìm kiếm, sáng tạo, tinh thần hăng say trong học tập, lao động của con ngời. - Xã hội ngày nay càng phát triển, sự bùng nổ thông tin ngày càng lớn do đó học sinh ngày nay không chỉ nắm bắt thông tin từ ngời thầy mà còn tiếp thu thông tin từ nhiều nguồn khác. Ngời giáo viên cần phải biết giúp các em biết cách học, cách tiếp nhận thông tin. Đây là nhiệm vụ khó mà đòi hỏi giáo viên cần đạt đợc. Chính vì thế, ngời giáo viên tiểu học nếu không đợc đào tạo một cách toàn diện và không đợc học hỏi thờng xuyên để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ thì không thể trở thành ngời giáo viên tiểu học đúng nghĩa của nó và lại càng không đảm nhận đợc chức năng của mình. b. Nhiệm vụ: - Giảng dạy và giáo dục theo đúng chơng trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, kiểm tra, đánh giá đúng quy định; lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ buổi học, đảm bảo chất lợng và hiệu quả giảng dạy; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà tr- ờng tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn. - Tham gia công tác phổ cập giáo dục Tiểu học ở địa phơng. - Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất l- ợng và hiệu quả giảng dạy và giáo dục. - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, các quyết định của hiệu trởng; nhận nhiệm vụ do hiệu trởng phân công, chịu sự kiểm tra của hiệu trởng và của các cấp quản lý giáo dục. - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gơng mẫu trớc học sinh, thơng yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ các bạn đồng nghiệp. - Chủ động phối hợp với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh, với gia đình học sinh và các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. III. Sự cần thiết phải bồi dỡng độ ngũ giáo viên trong giai đoạn hiện nay: Dân tộc Việt Nam là dân tộc vốn có truyền thống hiếu học, coi trọng truyền thống: "Tôn s trọng đạo" và luôn tôn thờ đạo lý ấy. Đội ngũ giáo viên là tinh hoa, trí tuệ của dân tộc, của thời đại. Vì vậy, khi bàn đến vai trò và vị trí của ngời thầy trong sự nghiệp giáo dục cố Thủ tớng Phạm Văn Đồng đã nói: "Thầy giáo là trung tâm của nhà trờng, là ngời quyết định đào tạo nên những con ngời xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, thầy giáo phải không ngừng phấn đấu vơn lên rèn luyện tu dỡng mọi mặt để thực sự xứng đáng là ngời thầy giáo xã hội chủ nghĩa". Nghị quyết Trung Ương II đã khẳng định: "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu". Nói đến giáo dục là nói đến đội ngũ giáo viên, nói đến tập thể s phạm nhà trờng. Trong tập thể s phạm bao gồm: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó đội ngũ giáo viên là nồng cốt và giữ vai trò quyết định trong việc duy trì và giữ vững mục tiêu giáo dục đào tạo của nhà tr- ờng. Ngời giáo viên Tiểu học là "ông thầy tổng thể" ngời đại diện toàn quyền của nền văn minh nhà trờng đối với trẻ em. Chính vì vậy, nghị quyết Trung Ương I khoá VIII đã khẳng đinh: " Giáo viên là nhân tố quyết định chất lợng của giáo dục và đợc xã hội tôn vinh, giáo viên phải có đủ tài". Để đạt đợc mục tiêu của trờng Tiểu học, không có con đờng nào khác là phải bồi dỡng đội ngũ giáo viên, xây dựng tập thể hội đồng s phạm. Biết phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trờng, xây dựng tập thể s phạm thành một khối đoàn kết nhất trí cao, tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm giúp nhà trờng hoàn thành nhiệm vụ giáo dục. Để xây dựng tốt một tập thể s phạm trong nhà trờng, trớc hết ngời hiệu trởng phải tự rèn luyện và bồi dỡng bản thân, tạo cho mình một uy tính thực sự trớc tập thể s phạm nhà trờng. Ngời hiệu trởng phải là con chim đầu đàn, là tấm gơng sáng cho mọi thành viên noi theo, phải thực sự là ngời có hiểu sâu, biết rộng về chuyên môn nghiệp vụ, về năng lực s phạm, năng lực tổ chức, năng lực điều hành quản lý, năng lực giao tiếp. Phải là chổ dựa vững chắc cho tập thể s phạm trong nhà trờng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của giáo dục, các nhà quản lý trờng tiểu học cần phải có ý thức quan tâm đặc biệt đến vấn đề bồi dỡng đội ngũ trong nhà trờng nâng cao hiệu quả giáo dục. B. Thực trạng công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên ở trờng tiểu học D- ơng Thuỷ: I. Tình hình đội ngũ giáo viên trờng tiểu học Dơng Thuỷ: Đầu năm học 2006 - 2007 tổng số CB, GV, NV: 22, trong đó: CBQL: 2; Nhân viên: 2; giáo viên trực tiếp đứng lớp: 18 ( không kể GV HĐNH ). Trình độ đào tạo của giáo viên: Đại học: 1/18 tỷ lệ: 5,6%; Cao đẳng: 4/18 tỷ lệ: 22,2%; THSP: 13/18 tỷ lệ: 72,2% II. Thực trạng công tác bồi dỡng giáo viên ở trờng Tiểu học Dơng Thuỷ: 1. Ưu điểm: Trong những năm công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên, xây dựng tập thể s phạm đợc triển khai qua nhiều hình thức. Bồi dỡng t tởng chính trị cho đội ngũ giáo viên: Đa số các đồng chí cán bộ, giáo viên có lập trờng t tởng vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh và trong sáng, luôn mẫu mực và thể hiện đợc là "tấm gơng sáng cho học sinh noi theo". Đội ngũ giáo viên, tập thể hội đồng s phạm nhà trờng luôn đoàn kết, thơng yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Biết giúp đỡ lẫn nhau trong khi các đồng chí, đồng nghiệp gặp khó khăn hoạn nạn, biết chia sẽ cùng nhau khi có niềm vui, nỗi buồn. Đặc biệt tập thể chị em nh một tổ ấm gia đình, tuy mỗi nhà mỗi cảnh, song đã biết thông cảm với nhau cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao. Việc bồi dỡng cho đội ngũ s phạm không dừng ở chổ giáo viên tự bồi dỡng là đợc, mà hiệu trởng chỉ đạo quản lý, vạch kế hoạch bằng nhiều hình thức. Đặc biệt bồi dỡng thông qua dự giờ thăm lớp, giáo viên tự dự giờ của đồng chí, đồng nghiệp để đúc rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, hiệu trởng phải thờng xuyên dự giờ, góp ý, sửa chữa, bổ sung những khiếm khuyết mà giáo viên thờng mắc phải. Điều này, hiệu trởng phải nắm rõ năng lực s phạm của từng cán bộ, giáo viên để lên kế hoạch dự giờ, có khi phải dự giờ liên tục để chỉ rõ cho giáo viên quy trình, cách tổ chức hoạt động của thầy và trò định hớng cụ thể cho từng môn học. Qua dự giờ thăm lớp để thấy rõ đợc mặt mạnh, mặt yếu của từng giáo viên. Hầu hết các giáo viên biết sử dụng đổi mới phơng pháp dạy học, tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt, sáng tạo có sức thu hút sự chú ý của học sinh và phát huy tính tích cực chủ động của học sinh tạo cho tiết học nhẹ nhàng. Bên cạnh đó còn tổ chức hoạt động thông qua nhiều hình thức khác nh: hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn tại trờng, liên trờng theo cụm, viết sáng kiến kinh nghiệm, qua giao tiếp ứng xử để nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ giáo viên, xây dựng tập thể s phạm vững mạnh toàn diện. 2. Tồn tại: Trong nhận thức t tởng có một số giáo viên còn thờ ơ với thời cuộc. Mặc dù đợc đào tạo"bài bản" ở các trờng s phạm song phần kinh nghiệm thực tế cha có, hoặc cha nhiều đối với giáo viên mới ra trờng, khả năng lĩnh hội chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cuả học sinh còn nhiều hạn chế. Trong quá trình dạy học, cha tổ chức cho học sinh tự chiếm lĩnh đợc tri thức, cha tổ chức cho học sinh hoạt động phù hợp nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập. Có đồng chí còn nắm cha chắc chuẩn kiến thức, kỹ năng lớp mình phụ trách. Ngoài ra cha kể các môn chuyên biệt, nh vậy làm sao giúp cho học sinh tìm tòi, sáng tạo, tự khám phá cái mới, rút ra đợc kết luận trong giờ học đợc.Một số giáo viên còn ngại sử dụng đồ dùng dạy học nên tiết học trở nên khô khan thiếu sinh động, kết quả giờ học còn hạn chế. Với những thực trạng trên, nhằm đáp ứng đợc yêu cầu của trờng đòi hỏi chất lợng đội ngũ giáo viên phải đợc nâng cao, nhằm hạn chế sự bất cập về chuyên môn nghiệp vụ của một số giáo viên. Do vậy, ngời hiệu trởng cần phải bồi dỡng đội ngũ giáo viên, xây dựng tập thể s phạm nhằm khắc phục những tồn tại, đa chất lợng nhà trờng từng bớc đi lên đáp ứng với mục tiêu đào tạo. C. Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi d ỡng giáo viên: I. Quán triệt nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên: Rút kinh nghiệm làm công tác quản lý trong nhiều năm qua, đặc biệt trong những năm gần đây, bản thân tôi xác định đây là biện pháp thờng xuyên, liên tục không thể nóng vội đòi hỏi một sớm một chiều mà có đợc, mà phải nắm bắt đầy đủ những vấn đề thực tế của đội ngũ về những điểm mạnh, điểm yếu của từng đồng chí để động viên tạo ra động lực lôi cuốn, thu hút và dấy lên phong trào thi đua sôi nổi về công tác bồi dỡng. Việc làm này đòi hỏi ngời hiệu trởng luôn đi đầu trong mọi hoạt động để làm gơng cho đội ngũ giáo viên. Xác định đây là việc khó nhng không thể không làm, mà coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của hiệu trởng cùng với sự cộng tác của các thành viên, mọi lực lợng trong và ngoài nhà trờng, kể cả lực lợng chuyên môn cấp trên. Thực hiện bồi dỡng đội ngũ giáo viên có đầy đủ năng lực giảng dạy, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, cần xác định rõ trong lãnh đạo nhà trờng, các tổ chức đoàn thể, các tổ trởng chuyên môn, từng đồng chí giáo viên bất luận hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện bằng đợc việc nâng cao năng lực giảng dạy. Đây chính là lơng tâm, trách nhiệm của ngời giáo viên xã hội chủ nghĩa, là sự tôn vinh nghề nghiệp của mình và cũng chính là đáp ứng yêu cầu đa đất nớc tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá. II. Lập kế hoạch bồi dỡng đội ngũ giáo viên: Dựa vào yêu cầu đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nớc sự đổi mới giáo dục phổ thông trong cả nớc, trong địa bàn tỉnh, huyện và của địa phơng. Hiệu trởng nhà trờng nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tranh thủ mọi lực lợng để đánh giá, phân loại chính xác đội ngũ giáo viên với các bớc sau: 1. Phân loại giáo viên: Vào đầu năm học, hiệu trởng phải phân loại chất lợng giáo viên thông qua nhiều hình thức song chủ yếu là: Căn cứ vào kết quả thanh tra chuyên môn trong năm qua, thông qua trò chuyện, trao đổi, thăm dò qua đồng nghiệp, qua phụ huynh học sinh mà giáo viên dạy. So sánh mức độ tiến bộ của giáo viên đạt ở mức nào, nếu giáo viên ở trờng khác chuyển đến thì xem xét nghiên cứu hồ sơ, hỏi thăm cán bộ quản lý ở trờng củ, xem xét kết quả học tập (nếu giáo viên mới ra trờng). Hiệu trởng tranh thủ dự một số tiết để xác định năng lực giảng dạy, việc làm này giúp ngời hiệu trởng thu thập thông tin một cách chính xác để có kế hoạch bồi dỡng phù hợp. 2. Xây dựng kế hoạch bồi dỡng: Kế hoạch bồi dỡng đội ngũ giáo viên phải đợc đa vào kế hoạch của nhà trờng và thông qua cuộc họp hội đồng s phạm đầu năm và đa vào nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức. Phân công ngời có trình độ chuyên môn vững vàng kèm cặp những giáo viên có năng lực giảng dạy hạn chế. Đặc biệt cần quan tâm, nâng cao trình độ trên chuẩn đào tạo cho những giáo viên còn trẻ, có năng lực chuyên môn, bằng hình thức cử đi học đại học, cao đẳng. 3. Thành lập hội đồng bồi dỡng - Hiệu trởng : Chủ tịch hội đồng bồi dỡng. - Phó Hiệu trởng: Phó chủ tịch hội đồng bồi dỡng. - 2 tổ trởng chuyên môn: Thành viên hội đồng bồi dỡng. - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện( 2 đồng chí ): Thành viên hội đồng bồi dỡng. III. Những biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lợng đội ngũ: 1- Bồi dỡng phẩm chất chính trị nhận thức cho đội ngũ: Bớc vào đầu năm học Hiệu tr- ởng Nhà trờng tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nớc, nhiệm vụ năm học của các cấp quản lý giáo dục nhất là nhiệm vụ năm học của bậc Tiểu học làm cho mỗi một giáo viên nắm đợc nhiệm vụ trọng tâm của năm học từ đó nâng cao nhận thức tầm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập trong năm học 2006-2007. Tiếp tục tổ chức học tập quán triệt các văn bản, chỉ dạo đổi mới giáo dục phổ thông của nhà nớc, ngành ngoài việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động mọi lực lợng tham gia thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông thành công. Tổ chức tốt bồi dỡng thờng xuyên chu kì 2003-2007 cho toàn thể đội ngũ giáo viên. 2- Bồi dỡng kĩ năng s phạm cho giáo viên thông qua nhiều hình thức: a. Bồi dỡng cách thiết kế bài dạy: Muốn tiết dạy thành công trớc hết phải có côngtác chuẩn bị, chuẩn bị đầu tiên của giáo viên là lập kế hoạch bài dạy. Lập kế hoạch bài dạy trên cơ sở định hớng chỉ đạo Công văn 896 của Bộ giáo dục và Đào tạo theo tinh thần: Giáo án cần ngắn gọn nhng có nhiều thông tin và thể hiện rõ các phần cơ bản nh sau: - Nêu mục tiêu của bài học, gắn với yêu cầu cần đạt đợc về kiến thức, kĩ năng thái độ đợc quy định tại chơng trìnhTiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. - Nêu những yêu cầu cần chuẩn bị về thiết bị, đồ dùng dạy và học của giáo viên và học sinh; dự kiến hình thức tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối t- ợng học sinh. - Xác định nội dung, phơng pháp giảng dạy đối với giáo viên, yêu cầu cần học đối với từng đối tợng học sinh, kể cả học sinh cá biệt (nếu có). Căn cứ vào định hớng trên giáo viên lập kế hoạch bài dạy một cách hợp lý. Quá trình thực hiện đợc sự tiếp sức của các thành viên trong hội đồng bồi dỡng, do vậy trong năm qua việc soạn bài của giáo viên đã bảo đảm các yêu cầu đề ra. b. Bồi dỡng đội ngũ thông qua tổ chức chuyên đề: Đây là hình thức bồi dỡng có tính tập trung, qua tổ chức chuyên đề thống nhất định hớng chỉ đạo phơng pháp dạy học từng môn, phân môn các khối lớp. Việc tổ chức chuyên đề có hai hình thức: + Sinh hoạt chuyên môn liên trờng (theo cụm): Đây là dịp tốt để toàn thể cán bộ, giáo viên có điều kiện nắm bắt định hớng chỉ đạo đổi mới phơng pháp dạy học do hội đồng chuyên môn của Phòng Giáo dục thống nhất chỉ đạo. Trong năm qua, thực hiện hớng dẫn sinh hoạt chuyên môn liên trờng do Phòng Giáo dục triển khai, Nhà trờng đã tổ chức tốt cho cán bộ, giáo viên tham gia dự và dạy theo thống nhất chỉ đạo của cụm. Trong năm học 2006 -2007 tổ chức đợc 4 đợt dự 12 tiết chủ yếu Tiếng Việt và Toán lớp 4, 5 dới sự tham gia chỉ đạo của các thành viên trong hội đồng chuyên môn Phòng Giáo dục, giáo viên đã nắm đợc phơng pháp dạy học các môn, phân môn, trong triển khai chuyên đề từ đó áp dụng vào quá trình dạy học ở trờng đạt kết quả. + Tổ chức chuyên đề tại trờng thông qua thao giảng: Hình thức này giúp cho giáo viên học tập đợc kinh nghiệm của nhau đồng thời lả dịp để thể hiện chuyên đề đã triển khai tại cụm và phát hiện những giờ dạy tốt từ đó có hớng động viên kịp thời, tạo điều kiện, nền móng làm nồng cốt vững chắc trong lĩnh vực chuyên môn. Qua đó cũng thấy đợc những điểm yếu mà chúng ta cha thấy đợc để góp ý, trong quá trình góp ý theo tinh thần xây dựng thẳng thắn, thực sự giúp nhau cùng tiến bộ. Việc tổ chức thao giảng trong năm đợc tiến hành hàng tuần theo kế hoạch chỉ đạo của Nhà trờng, chuyên môn. Trong năm qua tổ chức thao giảng đợc 57 tiết ở tất cả các khối lớp, kết quả tốt và khá trên 95% . c. Dự giờ thăm lớp: Đây là hoạt động mang tính chất thờng xuyên cuả tất cả giáo viên. Đối với Hiệu trởng đã có lịch cụ thể để giáo viên đợc dự có thời gian chuẩn bị, sau khi dự giờ xong ngời dự tự nhận xét u, khuyết điểm góp ý theo tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy đã quy định. Hiệu trởng dự giờ với tính chất để góp ý, bổ sung, sả sai và tạo điều kiện cho giáo viên có ý thức rèn luyện tay nghề không làm căn cứ chủ yếu để đánh giá xếp loại năng lực s phạm của giáo viên. Nếu góp ý không tế nhị sẽ dẫn đến sự nhụt chí trong chuyên môn của giáo viên, mà chủ yếu động viên, khuyến khích, khen ngợi khẳng định sự tiến bộ trong việc xác định mục tiêu, nội dung, phơng pháp dạy học của giáo viên. Hiệu trởng không nên quan niệm dự giờ để đủ số tiết mà phải nghĩ rằng: dự giờ để bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực s phạm cho giáo viên và yêu cầu giáo viên phải đạt đến điều mình mong muốn. Kết quả dự giờ của Hiệu trởng d. Bồi dỡng kĩ năng dạy học trên lớp: Thông qua dự giờ của giáo viên mà Hiệu trởng bồi dỡng cho giáo viên về kĩ năng dạy học trên lớp, đặc biệt sự linh hoạt của giáo viên trong việc sử dụng các phơng pháp dạy học theo đặc trng từng bộ môn, đồng thời giúp cho giáo viên biết lựa chọn hình thức dạy học cho phù hợp theo đối tợng của lớp mình. 3- Chỉ dạo công tác tự bồi dỡng: Công tác tự bồi dỡng là một yêu cầu rất quan trọng đối với giáo viên trong việc nâng cao năng lực giảng dạy của mình do đó, bớc vào đầu năm học Nhà trờng tổ chức cho mọi cán bộ, giáo viên tự đăng kí kế hoạch tự bồi dỡng của mình, nêu rõ nội dung bồi dỡng, ngời giúp đỡ, thời gian kiểm tra công nhận kết quả tự bồi dỡng. Trong năm qua100% cán bộ, giáo viên đã có kế hoạch cụ thể về nội dung tự bồi dỡng của mình, qua kiểm tra của Hiệu trởng công tác tự bồi dỡng của cán bộ, giáo viên đợc đánh giá: Tốt: 60%; Khá: 35%; Đạt yêu cầu: 5%. 4- Chỉ đạo đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh theo quyết định 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Song song với đổi mới chơng trình, SGK việc đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh là một nội dung rất quan trọng và cần thiết. Bớc vào đầu năm học Nhà trờng đã tổ chức học tập, thảo luận Quyết định 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh, tạo điều kiện cho giáo viên nắm bắt cách đánh giá, xếp loại học sinh từ đó áp dụng suốt trong quá trình năm học. Trong quá trình thực hiện đã kịp thời phản ánh những vấn đề vớng mắc nhằm để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Quá trình thực hiện Hiệu trởng nhà trờng thờng xuyên kiểm tra để kịp thời uốn nắn những sai sót trong quá trình thực hiện của giáo viên. Kết quả thực hiện trong năm qua về cơ bản giáo viên đã nắm vững những quy định về hớng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh về các môn học. IV- Những kết quả đạt đợc: 1- Về nhận thức: 100% cán bộ, giáo viên đã có nhận thức đúng đắn về những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2006- 2007 đặc biệt nhiệm vụ nâng cao chất lợng giáo dục. 2- Về năng lực s phạm: Giỏi 10/18 tỷ lệ 55,6%; khá:7/18 tỷ lệ 38,9%; đạt yêu cấu: 1 tỷ lệ 5,6%. 3- Trình độ đào tạo trên chuẩn: Trong năm qua có thêm 3 giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng tiểu học và 2 giáo viên đang theo học lớp Đại học từ xa. 4- Kết quả xếp loại thi đua của cán bộ, giáo viên: HĐTĐ khen thởng đề nghị HĐTĐ khen thởng ngành công nhận: - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 4/22 đạt tỷ lệ 18,2%. - Lao động tiên tiến: 12/22 đạt tỷ lệ 54,5%. - Hoàn thành nhiện vụ: 6/22 đạt tỷ lệ 27,3%. 5- Chất lợng các hội thi: - Hội thi điền kinh cấp huyện nhất đồng đội nữ, xếp thứ nhì toàn đoàn. Có 1 vận động viên dự thi điền kinh cấp tỉnh đạt huy chơng bạc. - Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện có 1 giáo viên đạt danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi xuất sắc. - Hội thi học sinh giỏi toàn diện cấp cụm đạt giải nhất, cấp huyện đạt giải khuyến khích. - Các hội thi khác tham gia đầy đủ. 6- Chất lợng giáo dục học sinh xếp theo QĐ 30: Các môn Xếp loại T TV Đ Đ KH LS& Đ.lý Nghệ thuật Thể dục TN XH Anh văn HK Â.N MT TC(KT) Giỏi (A+) SL 95 80 62 56 66 50 41 51 55 26 89 390 % 24,4 20,5 15,9 30,2 36,7 12,8 10,5 13,1 14,1 12,7 34,1 100 Khá (A) SL 174 243 328 103 101 340 349 339 335 179 141 % 44,6 62,3 84,1 55,7 54,6 87,2 89,5 86,9 85,9 87,3 54,0 T.Bình SL 109 66 0 25 18 0 0 0 0 0 31 % 27,9 16,9 0 13,5 9,7 0 0 0 0 0 11,9 Yếu (B) SL 12 1 1 % 3,1 0,3 0,5 ( Học sinh học hoà nhập không đa vào tổng hợp này ) V- Bài học kinh nghiệm: Công tác bồi dỡng đội ngũ là một việc làm cần thiết và quan trọng, là yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trờng, do vậy để công tác bồi dỡng đạt kết quả cần làm tốt các công việc sau: - Thờng xuyên coi trọng công tác giáo dục t tởng chính trị, xây dựng tập thể hội đồng s phạm đoàn kết nhất trí cao, biết thơng yêu giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. - Điều tra nắm chắc tình hình chất lợng đội ngũ để có kế hoạch bồi dỡng phù hợp với tình hình nhà trờng, phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo. - Xác định nội dung bồi dỡng chất lợng đội ngũ bao gồm nhiều nội dung, trong đó bồi dỡng năng lực s phạm cho mọi giáo viên đợc đặt lên hàng đầu. Qua những năm thực hiện chỉ đạo công tác bồi dỡng chất lợng đội ngũ giáo viên, bản thân tôi thấy đợc: - Ngời Hiệu trởng muốn làm tốt công tác quản lý trờng học trớc hết phải có tâm hồn đạo đức trong sáng, mẫu mực đợc tập thể giáo viên, học sinh tôn trọng và quý mến. - Luôn coi trọng công tác tự bồi dỡng và bồi dỡng một cách thờng xuyên, tổ chức điều hành, sắp xếp công việc nội bộ một cách khoa học, sáng tạo. - Luôn coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá, phát huy vai trò " dân chủ hoá trờng học". - Việc xây dựng kế hoạch phải có tính khả thi cao đảm bảo giữa nguyên tắc và tình cảm, linh động, sáng tạo trong công tác, nhằm thực hiện tốt kỹ cơng, phép nớc trong Nhà tr- ờng, đồng thời không ngừng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của đội ngũ giáo viên. - Ngời Hiệu trởng phải biết tập hợp lực lợng, động viên khuyết khích những tài năng, vật lực của mỗi thành viên nhằm tạo sức mạnh tổng hợp giúp cho công tác quản lý chỉ đạo đạt hiệu quả cao. Bảo đảm sự thống nhất giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng dơi sự lãnh đạo của chi bộ Đảng. Phần III- Kết luận Đại hội đảng toàn quốc lần thứ X tiếp tục khẳng định "Giáo dục Đào tạo là quốc sách hàng đầu", phát triển giáo dục và Đào tạo là một động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngời. Yếu tố cơ bản để phát triển xã hội tăng trởng kinh tế nhanh và bền vững. Giáo dục con ngời Việt Nam phát huy toàn diện, có đạo đức, trí tuệ, sức khoẻ và thẩm mĩ, phát triển năng lực của cá nhân, đào tạo những ngời lao động có kĩ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, trung thành với lý tởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý thức vơn lên để lập thân, lập nghiệp, có ý thức công dân góp phần làm cho dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì thế giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lợng giáo dục vì sự sống còn của Giáo dục Đào tạo là ở chất lợng Giáo dục và hiệu quả đào tạo. Thực tế trong những năm qua, đội ngũ giáo viên vẫn có những trờng hợp bất cập đối với sự phát triển của Giáo dục Đào tạo nhất là trong giai đoạn thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông. Mỗi cố gắng, mỗi kết quả tuy nhỏ của đội ngũ giáo viên sẽ có ý nghĩa lớn cùng toàn ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nớc giao cho. Một trờng học có uy tín, tồn tại phải là một Nhà trờng có môi trờng s phạm lành mạnh, trong đó đội ngũ giáo viên là linh hồn, là tấm gơng sáng cho học sinh noi theo. Vì thế mỗi một giáo viên phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng [...]...đáng là một ngời giáo viên kiểu mẫu trong thời đại đất nớc đang bớc vào giai đoạn mới, đáp ứng với sự phát triển của đất nớc, sự phát triển của giáo dục đào tạo trong thời kỳ đổi mới./ Dơng Thuỷ, ngày 20 tháng 5 năm 2007 Ngời viết ( Đã ký ) Đặng Ngọc Vợng . Từ thực trạng của đội ngũ giáo viên Tiểu học trờng Dơng Thuỷ. Phần II: Nội dung A. Một số cơ sở lý luận của công tác bồi d ỡng đội ngũ giáo viên I. Vị trí, vai trò trờng tiểu học trong giai đoạn. dỡng chất lợng đội ngũ bao gồm nhiều nội dung, trong đó bồi dỡng năng lực s phạm cho mọi giáo viên đợc đặt lên hàng đầu. Qua những năm thực hiện chỉ đạo công tác bồi dỡng chất lợng đội ngũ giáo. nói đến đội ngũ giáo viên, nói đến tập thể s phạm nhà trờng. Trong tập thể s phạm bao gồm: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó đội ngũ giáo viên là nồng cốt và giữ vai trò quyết định trong việc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Vai trò của Hiệu trưởng trong công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ, SKKN Vai trò của Hiệu trưởng trong công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ, SKKN Vai trò của Hiệu trưởng trong công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ, Phần II: Nội dung, A. Một số cơ sở lý luận của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Từ khóa liên quan